کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/08]

جلسه: 2 صورت مشروح مجلس شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - قرائت گزارش شعب و تصویب یک صد فقره اعتبارنامه‏

3- اعلام رسمیت مجلس شوراى ملی از طرف مقام ریاست‏

4- قرائت بقیه گزارش شعب و تصویب سى و چهار فقره اعتبارنامه‏

5- انتخاب رئیس دائمى‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 2

صورت مشروح مجلس شنبه بیست و هفتم شهریور ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - قرائت گزارش شعب و تصویب یک صد فقره اعتبارنامه‏

3- اعلام رسمیت مجلس شوراى ملی از طرف مقام ریاست‏

4- قرائت بقیه گزارش شعب و تصویب سى و چهار فقره اعتبارنامه‏

5- انتخاب رئیس دائمى‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى حسن اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس شنبه بیستم شهریور را آقاى نقابت (منشى) قرائت نمودند

] -1تصویب صورت مجلس[

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد

] 2- قرائت گزارش شعب و تصویب یک صد فقره اعتبارنامه[

رئیس- قرائت خبرهاى شعب راجع به اعتبارنامه‌هاى آقایان نمایندگان شروع می‌شود- آقاى مجد ضیایى‏

(آقاى مجد ضیایى مخبر شعبه اول گزارش انتخابات آباده را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخاب حوزه انتخابیه آباده براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 23 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 10327 بوده است آقاى سید ابوالحسن رضوى با اکثریت 6549 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى سید ابوالحسن رضوى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى مى‌گیریم به نمایندگى آقاى سید ابوالحسن رضوى آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى اعتصام‌زاده(احضار براى قرائت گزارش شعبه)

(آقاى اعتصام‌زاده مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات گروس را به این ترتیب خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه گروس براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 12226 بوده است آقاى سید اسمعیل ملایرى با اکثریت 12124 رأى به نمایندگى مجلس شوراى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى

+++

به پرونده مربوطه صحت جریان انتخاب و نمایندگى آقاى سید اسمعیل ملایرى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى سید اسمعیل ملایرى موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

آقاى ملک مدنى:

(آقاى ملک‌مدنى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات دزفول را جنین قرائت کردند)

انتخابات حوزه انتخابیه دزفول براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 28 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 11167 بوده است آقاى مجید مؤقر با اکثریت 9293 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى مجید مؤقر را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى مجید مؤقر آقایان موافقین قیام نمایند(عده زیادى برخاستند) تصویب شد.

آقاى مؤید احمدى:(آقاى مؤید احمدى مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات سقز را بدین ترتیب قرائت کردند)

انتخابات حوزه انتخابیه سقز براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 4 اردیبهشت 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته‏

و ازآراء مأخوذه که مجموع آن دوازده هزار بوده است آقاى عبدالله ناهید با اکثریت 11510 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى عبدالله ناهید را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى عبدالله ناهید آقایان موافقین قیام نمایند(جمعى قیام کردند) تصویب شد.

آقاى زوار:(آقاى زوارمخبر شعبه پنجم گزارش نمایندگى آقاى سمیعى را از فومن به شرح ذیل خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه فومن براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 21 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و

و ازآراء مأخوذه که مجموع آن 13378 بوده است آقاى دکتر عطاء‌الله سمیعى با اکثریت 12608 رأى به نمایندگى مجلس‏

شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر عطاء‌الله سمیعى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى دکتر عطاء‌الله سمیعى موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد

آقاى لاریجانى(آقاى لاریجانى مخبر شعبه ششم گزارش انتخابات گلپایگان را این قسم قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه گلپایگان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 9130 بوده است آقاى حسنعلى دولتشاهى با اکثریت 8970 رأى به نمایندگى مجلس‏

شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى حسنعلى دولتشاهى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى حسنعلى دولتشاهى آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مجد ضیایى

(آقاى مجد ضیایى گزارش شعبه اول راجع به نمایندگى آقاى ساکینیان را این طور قرائت نمودند.)

انتخابات حوزه انتخابیه ارامنه آذربایجان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 15 فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 5916 بوده است آقاى سهراب ساکینیان با اکثریت 5894 رأى به نمایندگى

+++

مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى سهراب ساکینیان را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى سهراب ساکینیان موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

آقاى اعتصام زاده (آقاى اعتصام‌زاده مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات بیرجند را این قسم خواندند.)

انتخابات حوزه انتخابیه بیرجند(قائنات) براى یازدهمین دوره تقنینه در تاریخ 25 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و ازآراء مأخوذه که مجموع آن 12770 بوده است آقاى محمدعلى منصف با اکثریت 9084 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمدعلى منصف را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى محمدعلى منصف آقایان موافقین قیام فرمایند(عده زیادى برخاستند) تصویب شد.

آقاى ملک‌مدنى(آقاى ملک‌مدنى گزارش شعبه سوم راجع به نمایندگى آقاى خواجوى را از دماوند این قسم قرائت نمودند.)

انتخابات حوزه انتخابیه دماوند براى یازدهمین دوره تقنینه در تاریخ 29 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و ازآراء مأخوذه که مجموع آن 8685 بوده است آقاى صادق خواجوى با اکثریت 8521 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى صادق خواجوى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى صادق خواجوى آقایان موافقین برخیزید (گروهى برخاستند) تصویب شد.

آقاى مؤید احمدى (آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه چهارم راجع به انتخابات عراق به شرح آتى قرائت کردند)

انتخابات حوزه انتخابیه سلطان آباد عراق براى یازدهمین دوره تقنینه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 28143 رأى بوده است آقاى مرتضى بیات با اکثریت 26703 رأى و آقاى حاج اسمعیل عراقى با اکثریت 25583 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى نامبرده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى مرتضى بیات از عراق آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد.

راى می‌گیریم به نمایندگى آقاى حاج اسمعیل عراقى آقایانى که موافقند قیام فرمایند(عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد.

آقاى زوار (آقاى زوار گزارش شعبه پنجم را راجع به انتخابات فیروز آباد فارس به شرح ذیل قرائت کردند.)

انتخابات حوزه انتخابیه فیروزآباد براى یازدهمین دوره تقنینه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن ده هزار بوده است آقاى جعفر خواجه نورى با اکثریت 9666 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى جعفر خواجه نورى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى خواجه نورى موافقین برخیزند(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب می‌باشد.

آقاى لاریجانى

(آقاى لاریجانى گزارش شعبه ششم راجع به انتخابات دشت گرگان را این قسم خواندند.)

+++

انتخابات حوزه انتخابیه دشت گرگان براى یازدهمین دوره تقنینه در تاریخ 8 فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 10128 بوده است آقاى محمد جرجانى با اکثریت 9779 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمد جرجانى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى محمد جرجانى موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى مجد ضیایى‏

(آقاى مجد ضیایى گزارش شعبه اول راجع به نمایندگى آقاى بوداغیان را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه ارامنه نقاط جنوب براى یازدهمین دوره تقنینه در تاریخ 4 خرداد 1316 شروع و طبق قانون‏

جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 14811 بوده است آقاى جبرائیل بوداغیان با اکثریت 14401 رأى به نمایندگى‏

مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى جبرائیل بوداغیان را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى جبرائیل بوداغیان کسانی که موافقند برخیزند.(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى اعتصام‌زاده‏

(آقاى اعتصام‌زاده گزارش انتخابات بندر پهلوى را به ترتیب ذیل خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه بندر پهلوى براى یازدهمین دوره تقنینه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 9251 بوده است آقاى کاظم مژدهى با اکثریت 9181 رأى به نمایندگى مجلس‏ شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى کاظم مژدهى تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى کاظم مژدهى آقایان موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى ملک‌مدنى‏

(آقاى ملک‌مدنى شعبه سوم راجع به انتخابات دولت آباد ملایر را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه دولت آباد براى یازدهمین دوره تقنینه در تاریخ 8 فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان‏

یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 26731 رأى بوده است آقاى ملک‌مدنى با اکثریت 26339 رأى و آقاى حسن مخبر فرهمند با اکثریت 24408 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نامبرده را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى هاشم ملک‌مدنى آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى حسن مخبر فرهمند کسانی که موافقند برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد آقاى مؤید احمدى

(آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه چهارم راجع به انتخاب حوزه سمنان و دامغان را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه سمنان براى یازدهمین دوره تقنینه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 20985 بوده است آقاى دکتر حسین قلى قزل ایاغ با اکثریت 20325 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان

+++

انتخاب و نمایندگى آقاى دکتر حسین قلى قزل ایاغ را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى دکتر حسین قلى قزل ایاغ آقایان موافقین برخیزند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى زوار

(آقاى زوار گزارش انتخابات حوزه قزوین را از طرف شعبه پنجم به این ترتیب قرائت کردند)

انتخابات حوزه انتخابیه قزوین براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ اول اردیبهشت 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 30297 بوده است آقاى هدایت‌الله مکرم افشار با اکثریت 27698 رأى و آقاى باقر شاهرودى با اکثریت 25286 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نامبرده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى هدایت‌الله مکرم آقایان موافقین برخیزند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

آقاى لاریجانى(آقاى لاریجانى گزارش شعبه ششم راجع به انتخابات حوزه لار را این قسم خواندند.)

انتخابات حوزه انتخابیه لار براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 12943 بوده است آقاى جواد آزادى با اکثریت 9037 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى جواد آزادى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى جواد آزادى قیام فرمایند(عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد.

آقاى مجدضیایى(آقاى مجدضیایى گزارش شعبه اول راجع به انتخابات اردبیل و نمایندگى اقاى حاج محمدرضا را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه اردبیل براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 24255 بوده است آقاى حاج محمدرضا اردبیلى با اکثریت 23838 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى حاج محمدرضا اردبیلى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایانى که با نمایندگى آقاى حاج محمدرضا اردبیلى موافقند قیام بفرمایند(عده قیام کردند) تصویب شد.

آقاى اعتصام زاده(آقاى اعتصام‌زاده گزارش انتخابات تبریز و نمایندگى نه نفرآقایان ذیل را به شرح آتى قرائت کردند)

انتخابات حوزه انتخابیه تبریز براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 28 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 58726 رأى بوده است آقاى جعفر اصفهانى با اکثریت 54379 رأى و آقاى نصرت‌الله اسکندرى با اکثریت 53632 رأى و آقاى غلامحسین فرشى با اکثریت 53316 رأى و آقاى مرتضى امین با اکثریت 51269 رأى و آقاى عیسى لیقوانى با اکثریت 50970 رأى و آقاى محمدعلى تربیت با اکثریت 50592 رأى و آقاى ابوالحسن ثقةالاسلامى با اکثریت 50358 رأى و آقاى محمد تقى رفیعى با اکثریت 50352 رأى و آقاى ربیع جهانشاهى با اکثریت 48690 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نامبرده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى جعفر اصفهانى

+++

از تبریز کسانی که موافقند برخیزند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به وکالت آقاى اسکندرى آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

آقایانی که با نمایندگى آقاى غلامحسین فرشى موافقند برخیزند (عده زیادى قیام کردند) تصویب شد. کسانی که با نمایندگى آقاى مرتضى امین موافقت دارند قیام نمایند(جمعى قیام نمودند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى عیسى لیقوانى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى محمدعلى تربیت قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى ثقة‌الاسلامى برخیزند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى محمدتقى رفیعى قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى جهانشاهى قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى ملک‌مدنى‏

(آقاى ملک‌مدنى گزارش نمایندگى آقایان: غلامرضا طالش رحمت سمیعى و آقاى ابراهیم سمیعى را از رشت به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه رشت براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 27705 رأى بوده است آقاى غلامرضا طالش رحمت سمیعى با اکثریت 25421 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نامبرده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى طالش رحمت سمیعى قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى ابراهیم سمیعى قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى مؤید احمدى گزارش نمایندگى آقایان: فرج‌الله آصف و محمد وکیل و محمد حبیبى را از کردستان به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه سنندج(کردستان) براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 14230 رأى بوده است آقاى فرج‌الله آصف با اکثریت 14153 رأى و آقاى محمد وکیل با اکثریت 14003 رأى و آقاى محمد حبیبى با اکثریت 13580 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نامبرده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى فرج‌الله آصف قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى محمد وکیل برخیزند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى محمد حبیبى قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى زوار

(آقاى زوار گزارش نمایندگى آقاى ابوالفضل تولیت را از قم به شرح ذیل خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه قم براى یازدهمین دوره تقنینیه

+++

در تاریخ 25 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 11186 بوده است آقاى ابوالفضل تولیت با اکثریت 10252 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى ابوالفضل تولیت را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى ابوالفضل تولیت قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(آقاى لاریجانى مخبر شعبه ششم گزارش نمایندگى آقاى احمد صفارى را از لاهیجان به شرح ذیل خواندند)

انتخابات حوزه لاهیجان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 28127 رأى بوده است آقاى احمد صفارى با اکثریت 27375 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى صفارى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى احمد صفارى قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى مجد ضیایى‏

(آقاى مجد ضیایى مخبر شعبه اول گزارش نمایندگى آقاى دکتر قاسم اهرى را از ارسباران به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه ارسباران براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 26 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 9332 بوده است آقاى دکتر قاسم اهرى با اکثریت 8970 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر قاسم اهرى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى دکتر قاسم اهرى قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى اعتصام‌زاده گزارش انتخاب آقاى دکتر ضیا را از تربت حیدریه به شرح ذیل خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه تربت حیدریه براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و ازآراء مأخوذه که مجموع آن 14563 بوده است آقاى دکتر میرزا آقا ضیا با اکثریت 10974 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر میرزا آقا ضیا را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى دکتر میرزا آقا ضیا قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(آقاى ملک‌مدنى گزارش نمایندگى آقاى محمدعلى امیر ابراهیمى را به نحو ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه رفسنجان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 19 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 12733 رأى بوده است آقاى محمدعلى امیر ابراهیمى با اکثریت 10993 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمدعلى امیر ابراهیمى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى محمدعلى امیر ابراهیمى قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(آقاى مؤید احمدى گزارش نمایندگى آقاى مرآت اسفندیارى را به ترتیب ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه سیرجان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 23 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 12076 رأى بوده است آقاى حسن مرآت اسفندیارى با اکثریت 10987 رأى

+++

به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى حسن مرآت اسفندیارى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى حسن مرآت اسفندیارى قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(آقاى اسدالله زوار گزارش نمایندگى آقاى دبیر سهرابى را از قوچان به ترتیب ذیل خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه قوچان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 13074 بوده است آقاى على اکبر دبیر سهرابى با اکثریت 12121 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى على اکبر دبیر سهرابى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى على اکبر دبیر سهرابى قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى لاریجانى‏

(آقاى لاریجانى گزارش نمایندگى جناب آقاى محسن صدر را از محلات به نحو ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه محلات براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 16 فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 14147 بوده است جناب آقاى محسن صدر با اکثریت 14117 رأى به نمایندگى‏

مجلس شوراى ملى انتخاب شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى جناب آقاى محسن صدر را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى جناب آقاى محسن صدر قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد

(آقاى مجد ضیایى گزارش انتخابات آقایان حسین جلایى حسین فاطمى- محمدعلى اوحدى را به ترتیب ذیل خواندند)

انتخاب حوزه انتخابیه اصفهان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ هشتم فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان‏یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 52790 رأى بوده است آقاى حسین جلایى با اکثریت 49276 رأى و آقاى حسین فاطمى با اکثریت 48229 رأى و آقاى محمدعلى اوحدى به اکثریت 48416 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى حسین جلایى قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد موافقین با نمایندگى آقاى حسین فاطمى قیام فرمایید(اغلب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى محمدعلى اوحدى قیام فرمایید

(اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى اعتصام زاده.

(آقاى اعتصام‌زاده گزارش نمایندگى آقاى لطفعلى معدل را به شرح ذیل خواندند)

انتخاب حوزه انتخابیه جهرم براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و

از آراء مأخوذه که مجموع آن 8265 بوده است. آقاى لطفعلى معدل با اکثریت 5507 رأى به به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى لطفعلى معدل را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى لطفعلى معدل قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى ملک‌مدنى گزارش نمایندگى آقاى حسین افشار را به شرح ذیل خواندند) انتخاب حوزه انتخابیه رضائیه براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 19683 رأى بوده است آقاى حسین افشار با اکثریت 17664 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به

+++

پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى حسین افشار را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى حسین افشار قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

(آقاى مؤید احمدى گزارش نمایندگى آقاى محسن مهدوى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخاب حوزه انتخابیه شهرضا براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ اول فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 21609 رأى بوده است آقاى محسن مهدوى با اکثریت 21031 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محسن مهدوى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى محسن مهدوى قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد

(آقاى زوار گزارش نمایندگى آقایان سلیم ایزدى و ابوالقاسم نراقى را به شرح ذیل خواندند)

انتخاب حوزه انتخابیه کاشان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 31 فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 15541 رأى بوده است و آقاى سلیم ایزدى با اکثریت 13395 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده‌هاى مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نامبرده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى سلیم ایزدى قیام فرمایند(بیشتر برخاستند) تصویب شد موافقین با نمایندگى آقاى‏

ابوالقاسم نراقى قیام فرمایند(عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد.

(آقاى لاریجانى گزارش نمایندگى آقاى اسکندر مقدم و آقاى موسى فتوحى را از مراغه به شرح ذیل خواندند.)

انتخاب حوزه انتخابیه مراغه براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 30680 رأى بوده است آقاى اسکندر مقدم با اکثریت 28674 رأى به نمایندگى مجلس‏ شوراى ملى انتخاب شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده‌هاى مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نامبرده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى اسکندر مقدم قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى موسى فتوحى قیام فرمایند(عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد.

(آقاى مجد ضیایى گزارش نمایندگى آقاى مراد ابراهیمى ریگى را از ایرانشهر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه ایرانشهر براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ اول اردیبهشت 316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 6948 بوده است آقاى مراد ابراهیمى ریگى با اکثریت 6171 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده‌هاى مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى مراد ابراهیمى ریگى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

+++

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى مراد ابراهیمى ریگى قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد.

(آقاى اعتصام‌زاده گزارش نمایندگى آقاى عطاء‌الله روحى را از جیرفت به شرح ذیل خواندند)

انتخاب حوزه انتخابیه جیرفت براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 28 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 6332 بوده است آقاى عطاء‌الله روحى با اکثریت 6027 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى عطاء‌الله روحى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى عطاء‌الله روحى قیام فرمایند(عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد.

(آقاى ملک‌مدنى گزارش انتخاب زرتشتیان و نمایندگان آقاى ارباب کیخسرو شاهرخ را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه زرتشتیان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 16 فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 3227 رأى بوده است آقاى ارباب کیخسرو شاهرخ با اکثریت 3090 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى ارباب کیخسرو شاهرخ را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى ارباب کیخسرو شاهرخ قیام فرمایید(عده زیادى برخاستند) تصویب شد

(آقاى مؤید احمدى گزارش انتخابات حوزه انتخابیه شهرکرد را به شرح ذیل خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه شهرکرد براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 26 اسفند 1315 شروع و طبق جریان قانونى خاتمه و از آراء مأخوذه که مجموع آن 10813 بوده است آقاى عبدالوهاب مؤید احمدى با اکثریت 8811 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى عبدالوهاب مؤیداحمدى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى مؤیداحمدى قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(آقاى زوار گزارش انتخابات حوزه انتخابیه کاشمر را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه کاشمر براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 12000 بوده است آقاى اسدالله زوار با اکثریت 10509 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى اسدالله زوار را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى اسدالله زوار قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى لاریجانى گزارش انتخابات حوزه انتخابیه مشهد را به شرح ذیل خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه مشهد براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 25 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 52983 رأى بوده است آقاى دکتر قاسم غنى با اکثریت 51168 رأى و آقاى مؤید ثابتى با اکثریت 50601 رأى و آقاى على اقبال با اکثریت 50021 رأى و آقاى عبدالعلى میرزایى با اکثریت 48031 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات

+++

و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى دکتر قاسم غنى قیام فرمایید(اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى مؤید ثابتى قیام فرمایید(اغلب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى على اقبال قیام فرمایند(اکثرقیام نمودند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى عبدالعلى میرزایى قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد.

(آقاى مجد ضیایى گزارش شعبه اول را دایر به نمایندگى آقاى سید محمد محیط لاریجانى از ایوانکى و خوار و ورامین قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه ایوانکى(خوار و ورامین) براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ هشتم فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 15000 بوده است آقاى سید محمد محیط لاریجانى با اکثریت 13414 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى سید محمد محیط لاریجانى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایانى که نمایندگى آقاى سید محمد محیط را تصویب می‌کند قیام فرمایید.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى اعتصام زاده‏

(آقاى اعتصام‌زاده گزارش شعبه دوم راجع به نمایندگى آقاى دکتر موسى جوان را از غار و فشافویه قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه غار و فشافویه براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 25 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 10997 بوده است آقاى دکتر موسى جوان با اکثریت 10378 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر موسى جوان را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایانى که نمایندگى آقاى دکتر موسى جوان موافقند قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى ملک‌مدنى‏

(آقاى ملک‌مدنى گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات آقایان مجد ضیایى، حسین رهبرى و ابراهیم افخمى را از زنجان قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه زنجان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 18263 رأى بوده است آقاى عبدالله مجد ضیایى با اکثریت 17399 رأى و آقاى حسین رهبرى با اکثریت 17192 رأى و آقاى ابراهیم افخمى با اکثریت 17030 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده‌هاى مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگى آقاى مجد ضیایى قیام فرمایند(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى ابراهیم افخمى قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى مؤید احمدى‏

(آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه چهارم را مبنى بر انتخاب آقاى محمود ناصرى از شوشتر قرائت نمودند)

+++

انتخابات حوزه انتخابیه شوشتر براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 10 فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 11908 بوده است آقاى محمود ناصرى با اکثریت 10296 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمود ناصرى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى محمود ناصرى قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى اسدالله زوار

(آقاى زوار نمایندگى آقاى یدالله دهستانى را از شهریار و ساوجبلاغ در صمن گزارش شعبه پنجم قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه شهریار و ساوجبلاغ براى دوره یازدهم تقنینیه در تاریخ 28 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 14201 رأى بوده است آقاى یدالله دهستانى با اکثریت 14124 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى یدالله دهستانى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایانى که با نمایندگى آقاى یدالله دهستانى موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى لاریجانى‏

(آقاى لاریجانى گزارش شعبه ششم را مبنى بر انتخاب آقاى على حیدرى از مهاباد خواندند.)

انتخابات حوزه انتخابیه مهاباد براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 23 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 10930 بوده است آقاى على حیدرى با اکثریت 9878 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى على حیدرى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایانى که با نمایندگى آقاى على حیدرى موافقند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى مجد ضیایى‏

(آقاى مجد ضیایى گزارش شعبه اول را راجع به انتخاب آقایان محمدتقى اسفندیارى- ملک‌زاده آملى و حمزه تاش از بابل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه بابل براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 31947 رأى بوده است آقاى محمدتقى اسفندیارى با اکثریت 27258 رأى و آقاى ملک‌زاده آملى با اکثریت 26023 رأى و آقاى حمزه تاش با 19110 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایانى که با نمایندگى آقاى محمدتقى اسفندیارى موافقند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى ملک‌زاده آملى قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى اعتصام زاده‏

(آقاى اعتصام‌زاده گزارش شعبه دوم مربوط به انتخاب آقایان جواد شجاع و فتح‌الله گودرزى را از خرم آباد لرستان قرائت نمودند)

+++

انتخابات حوزه انتخابیه خرم آباد لرستان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 29 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 26932 رأى بوده است آقاى جواد شجاع با اکثریت 22572 رأى و آقاى فتح‌الله گودرزى با اکثریت 22232 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایانى که با نمایندگى آقاى جواد شجاع موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقایانی که با نمایندگى آقاى فتح‌الله گودرزى موافقند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى ملک‌مدنى‏

(آقاى ملک‌مدنى گزارش شعبه سوم را دایر به نمایندگى آقاى عیسى مشار را از زابل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه زابل براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ هفتم فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 8677 رأى بوده است آقاى عیسى مشار با اکثریت 5528 رأى به نمایندگى مجلس‏

شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى عیسى مشار را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى عیسى مشار قیام فرمایند.(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى مؤید احمدى‏

(آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه چهارم راجع به نمایندگى آقایان مهدى نمازى- محمدتقى شیرازى- حاج غلامحسین ملک- احمد قوامى و سید ابوطالب کازرونیان را از شیراز قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه شیراز براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 49745 رأى بوده است آقاى مهدى نمازى با اکثریت 40057 رأى و آقاى محمدتقى شیرازى با اکثریت 39183 رأى و آقاى حاج غلامحسین ملک با اکثریت 37540 رأى و آقاى احمد قوامى با اکثریت 36377 رأى و آقاى سید ابوطالب کازرونیان با اکثریت 33791 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى مهدى نمازى قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که نمایندگى آقاى محمدتقى شیرازى را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که موافقت با نمایندگى آقاى حاج غلامحسین ملک دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که با نمایندگى آقاى احمد قوامى موافقند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى سید ابوطالب کازرونیان قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى زوار

(آقاى زوار نمایندگى قایان حسن توانا و محمود دبستانى را در ضمن گزارش شعبه پنجم قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه کرمان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون

+++

جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 28355 رأى بوده است آقاى حسن توانا با اکثریت 27019 رأى و آقاى محمود دبستانى با اکثریت 26462 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى حسن توانا قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که با نمایندگى آقاى محمود دبستانى موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى لاریجانى‏

(آقاى لاریجانى گزارش شعبه ششم راجع به نمایندگى آقاى طباطبایى معصومى نائینى را از نائین قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه نائین براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 26 فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 4054 بوده است آقاى طباطبایى معصومى نائینى با اکثریت 2765 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى طباطبایى معصومى نائینى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایانى که با نمایندگى آقاى طباطبایى معصومى نائینى موافقت دارند قیام فرمایند(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى مجد ضیایى‏

(آقاى مجد ضیایى گزارش شعبه اول مربوط به انتخاب آقاى ابوالقاسم اعتصام‌زاده را از بجنورد قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه بجنورد براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 9720 بوده است آقاى ابوالقاسم اعتصام‌زاده با اکثریت 9543 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى ابوالقاسم اعتصام‌زاده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى ابوالقاسم اعتصام‌زاده قیام فرمایند(اغلب برخاستند)

(آقاى اعتصام‌زاده گزارش شعبه دوم راجع به انتخاب آقاى ضیاء‌الدین نقابت را از خرم شهر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه خرم شهر براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 28 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 8273 بوده است آقاى ضیاءالدین نقابت با اکثریت 8076 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى ضیاءالدین نقابت را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگى آقاى ضیاء‌الدین نقابت قیام فرمایند(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى ملک‌مدنى‏

(آقاى ملک‌مدنى گزارش شعبه سوم راجع به انتخاب آقایان محمد حسین معتصم سنگ و دکتر اسمعیل سنگ را از سارى قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه سارى براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 23 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته‏ و از آراء مأخوذه که مجموع آن 30813 رأى بوده است آقاى محمد حسین معتصم سنگ با اکثریت 26690 رأى وآقاى دکتر اسمعیل سنگ با اکثریت 26561 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به

+++

پرونده‌های مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى محمدحسین معتصم سنگ قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که با نمایندگى آقاى دکتر اسمعیل سنگ موافقت دارند قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى مؤید احمدى‏

(آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه چهارم را مبنى بر انتخاب جناب آقاى حسن اسفندیارى و آقایان ذیل از طهران قرائت نمودند: آقایان مهدى دادور- دکتر حسن ادهم- رضا طهرانچى- عبدالحسین نیک پور- حبیب‌الله لاریجانى‏

حاج حریرى طلوع- على وکیلى- غلامحسین کاشف- عبدالرحیم شباهنگ- عباس مسعودى- سید احمد بهبهانى)

انتخابات حوزه انتخابیه طهران براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 19 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 78707 رأى بوده است جناب آقاى حسن اسفندیارى با اکثریت 73237 رأى و آقاى مهدى دادور با اکثریت 73182 رأى و آقاى دکتر حسن ادهم با اکثریت 68190 رأى و آقاى رضا طهرانچى با اکثریت 64153 رأى و آقاى عبدالحسین نیک پور با اکثریت 64063 رأى و آقاى حبیب‌الله لاریجانى با اکثریت 63992 رأى و آقاى حاج حریرى طلوع با اکثریت 63435 رأى و آقاى على وکیلى با اکثریت 62736 رأى و آقاى غلامحسین کاشف با اکثریت 62239 رأى و آقاى عبدالرحیم شباهنگ با اکثریت 61613 رأى و آقاى عباس مسعودى با اکثریت 60936 رأى و آقاى سید احمد بهبهانى با اکثریت 60808 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایانى که با نمایندگى حسن اسفندیارى موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى مهدى دادور قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که با نمایندگى آقاى دکتر حسن ادهم موافقند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى رضا طهرانچى قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که با انتخاب آقاى عبدالحسین نیک پور موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که با نمایندگى آقاى حبیب‌الله لاریجانى راتصویب میکندقیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که با نمایندگى آقاى حاج حریرى طلوع موافقند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که موافق نمایندگى آقاى على وکیلى هستند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که با نمایندگى آقاى غلامحسین کاشف را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(غالب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که با نمایندگى آقاى عبدالرحیم شباهنگ موافقت دارند قیام فرمایند.

(غالب قیام نمودند)

+++

رئیس- تصویب شد. موافقین با انتخاب آقاى عباس مسعودى قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

3]- اعلام رسمیت مجلس[

رئیس- مجلس رسمیت یافت(یک ساعت و ربع پیش از ظهر)

اورنگ- به فال نیک باید گرفت. با مسعودى رسمیت یافت‏

- 4]تصویب سى و چهار فقره اعتبارنامه[

رئیس- موافقین با انتخاب اقاى سید احمد بهبهانى قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى اسد‌الله زوار

(آقاى زوار گزارش شعبه پنجم را مبنى بر نمایندگى آقایان على اعظم زنگنه- هدایت‌الله پالیزى- موسى مرآت و عطاء‌الله پالیزى را از کرمانشاهان قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه کرمانشاهان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 20 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 20419 رأى بوده است آقاى على اعظم زنگنه با اکثریت 19551 رأى و آقاى هدایت‌الله پالیزى با اکثریت 18459 رأى و آقاى موسى مرآت با اکثریت 15556 رأى و آقاى فزونى با اکثریت 15265 رأى انتخاب و قبل از پذیرفتن مقام نمایندگى به رحمت ایزدى پیوسته لذا انجمن نظارت آقاى عطاء‌الله پالیزى که پس از آن مرحوم داراى 8674 رأى بودند به جاى آن مرحوم انتخاب شعبه پنجم به پرونده‌هاى مربوطه رسیدگى صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى على اعظم زنگنه قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که با نمایندگى آقاى هدایت‌الله پالیزى موافقند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که انتخاب آقاى موسوى مرآت را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقایانى که با نمایندگى آقاى عطاء‌الله پالیزى را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى لاریجانى‏

(آقاى لاریجانى گزارش شعبه ششم دایر به انتخاب آقاى دکتر عیسى نیرومند را از نجف آباد اصفهان قرائت نمودند) انتخابات حوزه انتخابیه نجف آباد اصفهان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 26 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 19376 بوده است آقاى دکتر عیسى نیرومند با اکثریت 19125 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر عیسى نیرومند را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند

رئیس- آقایانى که نمایندگى آقاى دکتر عیسى نیرومند را تصویب می‌کنند قیام فرمایند(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقاى مجد ضیایى‏

(آقاى مجد ضیایى گزارش شعبه اول راجع به نمایندگى آقایان احمد اعتبار و جواد فخر طباطبایى را از بروجرد قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه بروجرد براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 7 فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 22072 رأى بوده است آقاى احمد اعتبار با اکثریت 21400 رأى و آقاى جواد فخر طباطبایى با اکثریت 20100 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده‌هاى مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان

+++

نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایانی که نمایندگى آقاى احمد اعتبار را تصویب می‌کند قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد موافقین با نمایندگى آقاى جواد فخر طباطبایى قیام فرمایند(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد آقاى اعتصام‌زاده‏

(آقاى اعتصام‌زاده گزارش شعبه دوم راجع به نمایندگى آقایان محمدرضا پارسا و حمدالله بیات ماکو را از خوى قرائت‏

نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه خوى براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 29 اردیبهشت 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 29564 رأى بوده است آقاى محمدرضا پارسا با اکثریت 29322 رأى و آقاى حمدالله بیات ماکو با اکثریت 27768 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- آقایانى که با نمایندگى آقاى محمدرضا پارسا موافقند قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى حمدالله بیات ماکو قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى ملک‌مدنى گزارش نمایندگى آقاى سید محمد طباطبایى را از ساوه به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه ساوه براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 18 اردیبهشت 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 10590 رأى بوده است آقاى سید محمد طباطبایى با اکثریت 10318 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى سید محمد طباطبایى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى طباطبایى از ساوه موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد

(آقاى مؤید احمدى گزارش نمایندگى آقاى مختار مشیر دوانى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه عباسى براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 23 اسفند 1315 شروع و طبق قانون خاتمه و از آراء مأخوذه که مجموع آن 12364 بوده است آقاى مختار مشیر دوانى با اکثریت 12088 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى مختار مشیر دوانى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى مختار مشیر دوانى قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد

(آقاى زوار گزارش نمایندگى آقاى دکتر لقمان نهوراى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه کلیمیان براى دوره یازدهم تقنینیه در تاریخ 18 فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 9017 رأى بوده است آقاى دکتر لقمان نهوراى با اکثریت 8107 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر لقمان نهوراى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى دکتر لقمان نهوراى موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند)

+++

رئیس- تصویب شد.

(آقاى لاریجانى گزارش نمایندگى آقاى محمدتقى ذوالقدر را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه نیشاپور براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 13500 بوده است آقاى محمدتقى ذوالقدر با اکثریت 13197 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمدتقى ذوالقدر را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى محمدتقى ذوالقدر قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى مجد ضیایى گزارش نمایندگى آقاى دکتر مهدى ملک‌زاده را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه بم براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 23 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 7389 رأى بوده است آقاى دکترمهدى ملک‌زاده با اکثریت 6861 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر مهدى ملک‌زاده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى دکتر ملک‌زاده قیام فرمایند(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى اعتصام‌زاده گزارش نمایندگى آقاى شهدوست را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه درجز براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 16 اردیبهشت 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 12248 بوده است آقاى عبدالله شهدوست با اکثریت 10807 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى عبدالله شهدوست را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى شهدوست قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى ملک‌مدنى گزارش نمایندگى آقاى حسن علوى و محمدتقى معتضدى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه سبزوار براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 25 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 22776 رأى بوده است آقاى حسن علوى با اکثریت 22253 رأى و آقاى محمدتقى معتضدى با اکثریت 20851 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى علوى قیام فرمایند.(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى محمدتقى معتضدى قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى مؤید احمدى گزارش نمایندگى آقاى حسن مسعودى خراسانى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

+++

انتخابات حوزه انتخابیه فردوس براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق جریان قانونى خاتمه و از آراء مأخوذه که مجموع آن 15137 بوده است آقاى حسن مسعوذى خراسانى با اکثریت 11783 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى حسن مسعودى خراسانى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى مسعودى خراسانى قیام فرمایند.(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى زوار گزارش نمایندگى آقاى محسن همراز را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه گرگان براى دوره یازدهم تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 10702 رأى بوده است آقاى محسن همراز با اکثریت 10440 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محسن همراز را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى محسن همراز قیام فرمایند.(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى لاریجانى گزارش انتخابات همدان را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه همدان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ دهم فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 35313 رأى است آقاى منصورعلى قراگوزلو با اکثریت 31897 رأى و آقاى عبدالحسین اورنگ با اکثریت 27305 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده‌هاى مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى منصورعلى قراگوزلو قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى اورنگ قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى مجد ضیایى گزارش انتخابات بوشهر را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه بوشهر براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 9 فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 22156 رأى بوده است آقاى شکر‌الله صفوى با اکثریت 22020 رأى و آقاى محمود عزیزى با اکثریت 20100 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده‌هاى مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى شکرالله صفوى قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

موافقین با نمایندگى آقاى محمود عزیزى قیام قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد

(آقاى اعتصام‌زاده گزارش نمایندگى آقاى ارکانى را از دشت میشان به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه دشت میشان براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 9 فروردین 1316 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 7964 بوده است آقاى محمدجواد ارکانى با اکثریت 7457 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمدجواد ارکانى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض

+++

مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى ارکانى قیام فرمایند (اکثربرخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى ملک‌مدنى گزارش نمایندگى آقاى على مولوى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه سراب براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 10487 رأى بوده است آقاى على مولوى با اکثریت 7523 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى على مولوى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى على مولوى قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى مجد ضیایى گزارش نمایندگى آقاى خلیل حریرى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه خیاو و مشکین براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 10538 بوده است آقاى خلیل حریرى با اکثریت 10245 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى خلیل حریرى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى خلیل حریرى قیام فرمایند.(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(آقاى لاریجانى گزارش انتخابات یزد را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه یزد براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 21435 رأى بوده است آقاى سید کاظم جلیلى با اکثریت 20160 رأى و آقاى دکتر هادى طاهرى یزدى با اکثریت 19159 رأى و آقاى محمدحسین نواب یزدى با اکثریت 18079 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده‌هاى مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى سید کاظم جلیلى قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى دکتر طاهرى قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى نواب یزدى قیام نمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى زوار گزارش انتخابات طوالش و نمایندگى آقاى سید حسین معینى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه طوالش براى دوره یازدهم تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 11940 رأى بوده است آقاى سید حسین معینى با اکثریت 11634 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى سید حسین معینى را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى سید حسین معینى قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

+++

(آقاى مؤید احمدى گزارش انتخابات فسا را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه فسا براى یازدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 22 اسفند 1315 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 22843 رأى بوده است آقاى علیقلى هدایت با اکثریت 16204 رأى و آقاى حبیب‌الله نوبخت با اکثریت 15874 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس ازرسیدگى به پرونده‌هاى مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نام برده را تصدیق و اینک گزارش آن را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس- رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى علیقلى هدایت موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى نوبخت قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

- 4] انتخاب رئیس[

رئیس- اگر اجازه فرمایید شروع کنیم به انتخاب هیئت رئیسه سه نفر به قرعه اول معین خواهد شد براى استخراج.

آقاى عراقى‏

عراقى- اگر آقایان اجازه بفرمایند براى تعیین هیئت رئیسه یک تنفس قبلاً داده شود و یک تبادل افکارى بشود.

روحى- بنده هم تصور می‌کنم براى این کار هیئت رئیسه یک وقت کافى لازم داریم موافقت بفرمایید سه ساعت بعد از ظهر جلسه تشکیل شود.

رئیس- آقاى میرزایى‏

میرزایى- تصور می‌کنم اختلاف‌نظرى در هیئت رئیسه نباشد خوب است آقایان مشغول انتخاب هیئت رئیسه بشوند بعد از انتخاب هیئت رئیسه جلسه را ختم کنیم.

رئیس- آقاى طالش‏

طالش- بنده عقیده‌ام این است اول رئیس را انتخاب کنیم بعد تنفس داده شود (نمایندگان- صحیح است)

(اقتراع به عمل آمده آقایان فرشى- اقبال- معتصم سنگ براى نظارت معین شدند)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب یک نفر رئیس آقایان فرشى- اقبال معتصم سنگ تشریف بیاورند.

(اخذ و شمارش آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 119 عده اوراق رأى 119

آقاى حسن اسفندیارى 112 رأى آقاى جهانشاهى 2 رأى آقاى صدر یک رأى ورقه سفید 4

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 123 رأى دهندگان 119 حسن اسفندیارى 112 سفید 4 آقاى صدر 1 آقاى جهانشاهى 2 حسن اسفندیارى با اکثریت 112 رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شد. از حسن توجه و کمال‏ ملاطفت آقایان محترم همکاران عزیز خودم چه در دوره‌هاى سابق مجلس چه در این دوره به قدرى متشکرم که خود را از بیان آن عاجز می‌دانم پس بهتر می‌دانم که تشکر خود را به دعاى موفقیت و تأیید آقایان تکمیل کنم. آقایان نطق همایون شاهنشاهى را در موقع افتتاح مجلس شنیدند و یقین بعد از آن هم به دقت در آن مطالعه کردید و دیدید با آن عبارات مؤجز تا چه درجه تمام مطالب عالیه راجع به سیاست داخلى و سیاست خارجى با متانت و بلاغت و احاطه گنجانیده و دقیقه را از هر باب فرو گذاشت نفرمودند(صحیح است) و با چه کلمات مؤثرى انتظار ملوکانه را از نمایندگان مجلس و علاقه‌مندان به ترقى کشور اظهار فرمودند دعاى بنده این است که اولاً از خداوند متعال درخواست می‌کنم که عموم نمایندگان مجلس را موفق و مؤید بفرماید که نیات مقدسه و دستورات حکیمانه شاهنشاه عظیم‌الشان ما که همیشه مصروف ترقى و سعادت و عظمت کشور ایران است سرمشق قرار داده سعى و کوشش خود را مطابق این نیات و دستورات ساخته خدمت خود را نسبت به تمام شئون کشور طورى بنمایند که مرضى خاطر شاهنشاهى و اسباب سربلندى و افتخار دائمى خودشان باشد(صحیح است- انشاءالله) ثانیاً عموم ملت ایران را که یقین دارم همه علاقه‌مند به ترقى کشور خود در سایه این شاهنشاه بیدار رعیت پرور هستند دعوت می‌نمایم که قدر امروز را بدانند و از چنین موقعى که براى اصلاح و خیر عمومی‌شان فراهم شده

+++

استفاده کرده هر یک به قدر وسع خود بکوشند که در ترقى این کشور که آرامگاه همه و مایه عزت همه است شریک باشند(صحیح است- صحیح است) ببینید این چه افتخار عظیمى است که پادشاه بى‌نظیر ما براى همه افراد ملت خود خواسته و تذکر فرموده است اگر هر کدام از ماها فقط این نطق همایون را مکرر مطالعه کرده و نصب‌العین خود نموده و به آن عمل نماییم کارى به سزا کرده‌ایم (صحیح است) در آخر یک بشارتى هم به آقایان می‌دهیم همه می‌دانند که شخص شاهنشاه ما که داراى مزایاى فوق‌العاده هستند یکى هم این است که به جزئى و کلى امور متوجه هستند و زودتر از هر کس از کار خوب مسرور و اگر کارى برخلاف انتظار واقع شود فوراً متأثر می‌شوند همیشه بنده مسرت ذات خسروانه را دلیل خیر و سعادت دانسته و اگر وقتى خدا نخواسته متأثر شوند دلیل بدبختى خودمان دانسته متزلزل می‌شویم الحمد‌الله روز افتتاح مجلس خاطر خطیر شاهنشاهى از انتظامات و حسن ترتیب و به موقع بودن هر چیز مجلس راضى و خوشوقت بوده(صحیح است) و چون مجلس نمونه از کشور و ترقى اینجا دلیل ترقى کشور است از این باب بهترى مجلس را دلیل بهترى عموم کشور و به فال نیک گرفته بودند این یک سعادتى است که باید همه قدر بدانیم و همه شاکر باشیم(صحیح است) و کارى بکنیم که هر روز همه چیزمان انشاء‌الله بهتر و شایسته‌تر و بیشتر اسباب رضایت خاطر همایون باشد(صحیح است- انشاءالله) بلى در موقع فترت مجلس اعضاى اداره تقنینیه(که بعد از این مطابق تصویب فرهنگستان قانون‌گزارى بایستى نامیده شود) و اداره کارگزارى مجلس عموماً وظایف خود را به خوبى عمل آورده‌اند(صحیح است) و از همه قدردانى شده موفقیت همه را از خدا خواهانیم(انشاءالله) و بالخصوص از شخص آقاى ارباب کیخسرو که در مراقبت و انتظامات مجلس و زحمتى که در تعمیرات مجلس کشیده و تدارکات تشریفات جشن مجلس را به آن خوبى و سخاوت و آراستگى که مطابق مقام مجلس و مورد رضایت عمومى بود و مهمانى که در مجلس داده شد که تفضیل آن روز دیگر به اطلاع آقایان می‌رسد فراهم کردند و بالاخره حسن انتظام و ترتیب کامل و رعایت شئون مجلس را در موقع افتتاح که مورد توجه عالیه ملوکانه واقع شده(صحیح است) و غالب آقایان داخلى و خارجى هم از بنده امتنان و اظهار تبریک نمودند آن طور انجام دادند قدردانى و واقعاً از طرف مجلس امتنان می‌نمایم(صحیح است) و همچنین از هیئت کارگزارى و اعضاى آن که با ایشان در این خدمات کمک کرده وظیفه خدمت را به خوبى به عمل آورده‌اند از طرف مجلس اظهار رضایت شده موفقیت همگى از خداوند در خواست می‌شود (صحیح است)

-5]موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه[

رئیس- آقایان اگر مصلحت می‌دانند مجلس را امروز ختم کنیم(صحیح است) بعد از مجلس یک جلسه خصوصى می‌کنیم بعد از جلسه آتیه را قرار می‌دهیم که بقیه انتخابات به عمل آید. آقاى اعتبار

اعتبار- بنده همین را مى‌خواستم عرض کنم که یک ربع بیشتر به ظهر نمانده است و مجدداً هم مراجعت مشکل است امروز جلسه را ختم کنیم بقیه امتحانات باشد براى جلسه بعد(صحیح است)

اورنگ- ولى روز جلسه را اعلام نفرمودند مقام ریاست‏

رئیس- بسته به نظر آقایان است میل دارند فردا صبح باشد(صحیح است- فردا صبح) فردا صبح را همه موافق هستند چون دولت خیلى منتظر هستند که زودتر ترتیب اینجا داده شود و رسمیت مجلس به عرض‌شان برسد فردا صبح مانعى نیست(نمایندگان- خبر) آقاى میرزایى‏

میرزایى- بنده معتقدم که هیچ مانعى ندارد از این که آقایان عصر امروز تشریف بیاورند چهار بعد از ظهر

نمایندگان- خیر فردا صبح بهتراست عصر موافق ندارد

ملک مدنى- اجازه مى‌فرمایید

رئیس- بفرمایید

ملک‌مدنى- بنده تصور می‌کنم بهتر این باشد که فردا صبح جلسه کنیم چون هم کار زیاد است وقت خواهیم داشت انتخاب نواب رئیس و منشیان و مباشرین طول مى‌کشد و خیلى کار دارد (صحیح است)

رئیس- خیلى خوب با تصویب آقایان جلسه آتیه فردا صبح (نمایندگان- صحیح است) سه ساعت به ظهر مانده و انشاء‌الله امیدوارم همین طور که امروز به موقع آقایان تشریف آورند بعدها هم در سر موقع تشریف خواهند آورد که کارها را جلو بیندازیم.(نمایندگان صحیح است) با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم‏

(مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293614!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)