کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/17]

جلسه: 2 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 اسفند ماه 1322  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-تصویب شصت و شش استوارنامه و مخالفت با ده استوارنامه

3-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 2

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 اسفند ماه 1322

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس‏

2-تصویب شصت و شش استوارنامه و مخالفت با ده استوارنامه

3-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسعد تشکیل گردید)

صورت مجلس روز شنبه ششم اسفند ماه را آقاى جواد مسعودى منشى قرائت نمود

1 - تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست(؟ گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - تصویب 66 استوار‌نامه و مخالفت با ده استوار‌نامه‏

رئیس- دستور امروز رسیدگى به گزارش شعب راجع به اعتبارنامه­ها است. آقاى دکتر زنگنه(مخبر شعبه 1) گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى .

مجلس شوراى ملى انتخابات شهرستان بجنورد در تاریخ 17 مرداد 1322 شروع و بر طبق مقررات قانونى جریان یافته در تاریخ 17 شهریور 1322 آقاى داود طوسى خراسانى با 10388 رأى از مجموع 12911 رأى حائز اکثریت معرفى شده­اند- در ظرف مدت قانونى اعتراضى به انجمن نظار نرسیده است بنابراین به نام آقاى داود طوسى خراسانى اعتبارنامه براى نمایندگى بجنورد صادر شده چون در ظرف مدت یک هفته از افتتاح مجلس شوراى ملى هم اعتراضى نرسیده است. شعبه اول به اتفاق آراء صحت انتخاب آقاى داود طوسى خراسانى را تصویب و براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى­کند .

رئیس- رأى گرفته مى شود به نمایندگى آقاى طوسى از بجنورد آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند)- تصویب شد. آقاى امینى(مخبر شعبه 2)

+++

گزارش از شعبه دوم به مجلس شوراى ملى جریان انتخابات حوزه دزفول به ترتیبى است که ذیلًا به عرض مى‌رساند در تاریخ 18/5/1322طبق ماده 14 قانون انتخابات انجمن نظار تعیین و پس از انتشار آگهى از تاریخ 2 مهرماه تا دهم مهرماه 1322 در انجمن مرکزى و انجمن­هاى فرعى اندیمشک و بلوک شرقى و غربى تعرفه توزیع و اخذ رأى شده است از مجموع آراء مأخوذه که 8755 رأى بوده است آقاى اسعد به اکثریت 6418 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم تقنینیه منتخب شده­اند و انجمن پس از انقضا دو هفته براى دریافت و رسیدگى به شکایات چون مطلقاً شکایتى نرسیده بود صورت مجلس تنظیم و صحت جریان انتخابات را تصدیق و اعتبارنامه صادر کرده است. شعبه دوم پس از رسیدگى و مطالعه دقیق صورت مجلس و محتویات پرونده صحت نمایندگى آقاى اسعد را تصدیق نموده و گزارش مربوطه را بدینوسیله تقدیم می­دارد.

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى نماینده دزفول آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد

آقاى مخبر فرهمند(مخبرشعبه 3)

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات همدان به شرحى است که به عرض مى­رسد در تاریخ 19 مرداد 1322 انجمن نظار طبق مقررات قانون از طبقات شش­گانه و معتمدین و معتمدین محل انتخاب و پس از تعیین هیئت رئیسه و نشر آگاهى و تعیین حوزه­هاى فرعى از تاریخ دوم مهر تا 15 مهر 24345 تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده در نتیجه آقاى حسن مخبر فرهمند به اکثریت 19940 رأ ى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگزارى انتخاب شده­اند و چون اعتراض قابل توجهى در مدت مقرر نرسیده انجمن نظار صورت مجلس را امضا و اعتبارنامه صادر نموده است شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه چون شکایتى هم به مجلس نرسیده بود صحت نمایندگى آقاى مخبر فرهمند را تصدیق نموده اینک گزارش آن به عرض مى‌رسد.

مخبر فرهمند- این خبر متأسفانه یا خوشبختانه تصادفاً به طور ابجد به شعبه که خود بنده مخبر بوده­ام تصادف کرده است

بعضى از نمایندگان- اشکالى ندارد

رئیس- رأى گرفته مى­شود به نمایندگى آقاى مخبر فرهمند از همدان آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

آقاى طوسى(مخبر شعبه 4)

(آقاى طوسى گزارش شعبه راجع به نمایندگى آقاى امیر تیمور را از مشهد قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابى مشهد مطابق دستور وزارت کشور و به شرحی که پرونده مربوطه حاکى است با مراقبت استاندارى استان نهم و فرماندارى مشهد در بیستم مرداد 1322 شروع و انجمن مرکزى و انجمن­هاى فرعى از طبقات شش­گانه تشکیل طبق آگهى­هاى منتشره انجمن اخذ آراء به 15 شهریور ششم رمضان مقرر بر حسب دستور وزارت کشور با موافقت انجمن به اقتضاى وقت که تفصیل آن در پرونده مصرح است اخذ آراء را به بعد از رمضان نهم مهر موکول از نهم مهر 20 روز براى اخذ آراء معین و آگهى­هاى انجمن نیز انتشار یافته تا بیست و نهم روز آخر آگهى 47705 تعرفه توزیع و اخذ آراء به عمل آمده در نتیجه از کلیه آراء مستخرجه مذکوره آقاى محمدابراهیم امیر تیمور به اکثریت 30784 رأى به سمت نمایندگى مجلس انتخاب و انجمن پس از انقضاى مدت قانونى در طول مدت رسیدگى 14 فقره شکایت دریافت داشته و شکایات مذکوره را رسیدگى کرده و غیر وارد تشخیص داده صورت مجلس تنظیم و استوارنامه صادر کرده است شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده شکایات رسیده گفته شده را رسیدگى نموده طبق پرونده این شکایات را نیز وارد ندانسته صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى امیرتیمور را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌دارد.

رئیس- رأى مى گیریم به نمایندگى آقاى امیرتیمور از مشهد آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

+++

آقاى فاطمى(مخبر شعبه 5)

(آقاى فاطمى گزارش شعبه پنجم راجع به نمایندگى آقاى مرآت اسفندیارى را از سیرجان این طور قرائت نمودند)

گزارش از شعبه 5 به مجلس شوراى ملى

انتخابات سیرجان در پانزدهم مرداد ماه شروع و پس از تشکیل انجمن نظارت شروع به کار نموده و شعبات فرعى را تشکیل و پس از نشر آگهى در انجمن مرکزى و شعبات تابعه مقرر می­شود که از تاریخ 12 شهریور ماه به نشر تعرفه و اخذ رأى اقدام شود و پس از خاتمه انتخابات به شرحى که در صورت مجلس نوشته شده قرائت آراء انجمن اصلى و شعبات فرعى شروع و در نتیجه آقاى حسن مرآت اسفندیارى با داشتن 9835 رأى به نمایندگى منتخب می­شوند شعبه پنجم تمام پرونده را به دقت مورد مطالعه قرارداده شکایتى که مورد توجه باشد دیده نشد فقط یک نفر که در تهران سکونت دارد و کاندید بوده روى کلیات شکایتى نموده بود که به هیچ وجه تأثیر قانونى نداشت و شعبه به اتفاق صحت نمایندگى آقاى حسن مرآت اسفندیارى را تصدیق می­نماید.

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى مرآت اسفندیارى از سیرجان آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد .

آقاى صفوى(مخبر شعبه6)

(آقاى صفوى گزارش شعبه ششم راجع به نمایندگى آقاى عماد تربتى را از تربت حیدریه به شرح زیر قرائت نمودند) جریان انتخابات حوزه انتخابیه تربت حیدریه به شرحى است که به عرض مجلس شوراى ملى می­رسد. به موجب دستور وزارت کشور در تاریخ 18 مرداد 1322 24 نفر از طبقات شش­گانه و معتمدین محلى از طرف فرماندار شهرستان تربت حیدریه دعوت شده و پس از تشکیل انجمن و تعیین هیئت رئیسه و انجمن­هاى فرعى از روز نهم مهرماه 1322 تا 21 مهرماه در انجمن نظارت مرکزى و شعب فرعى آن توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده و پس از استخراج آراء آقاى عمادالدین تربتى با اکثریت 13625 رأى از 15783 رأى مجموع کلیه آراء به سمت نمایندگى تربت حیدریه انتخاب شده­اند در مدت قانونى هیچ گونه شکایتى به انجمن نظارت و مجلس شوراى ملى نرسید. بنابراین شعبه ششم به اتفاق آراء صحت جریان انتخابات تربت حیدریه و نمایندگى آقاى عماد تربتى را تصدیق و گزارش آن را تقدیم مى دارد.

رئیس- رأى مى گیریم به نمایندگى آقاى عمادالدین تربتى از تربت آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر زنگنه.

(آقاى دکتر زنگنه گزارش انتخابات بوشهر و نمایندگى آقاى خلیل دشتى را به شرح آتى خواندند)

گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى.

مجلس شوراى ملى- انتخابات شهرستان بوشهر در تاریخ 13 مرداد 1322 شروع و بر طبق مقررات قانون جریان یافته در نتیجه آقاى خلیل دشتى با 18930 رأى حائز اکثریت بوده­اند- در مدت قانونى چهار فقره اعتراض به انجمن نظارت رسیده چون آنها را غیر موجه و بدون دلیل تشخیص داده اند اعتبارنامه به نام آقاى خلیل دشتى براى نمایندگى بوشهر در چهاردهمین دوده قانونگذارى صادر کرده­اند- چون در ظرف هفته اول افتتاح مجلس شوراى ملى اعتراضى نرسیده و اعتراضات موجوده در پرونده را نیز شعبه اول پس از رسیدگى قابل توجه ندانست صحت جریان انتخاب آقاى خلیل دشتى را به اتفاق آراء تصویب نموده براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد می­کند.

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى خلیل دشتى از بوشهر آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى‏

آقاى امینى گزارش انتخابات زنجان و نمایندگى آقاى افخمى را این طور خواندند))

زنجان مربوط به آقاى ابراهیم افخمى‏

جریان انتخابات حوزه زنجان به ترتیبى است که ذیلًا به عرض می­رسد در تاریخ 19/5/22 به موجب ماده 14 قانون انتخابات

­+++

انجمن نظار تعیین و پس از انتشار آگهى از تاریخ 23/ 7/22 تا 30/ 7/ 22 در انجمن مرکزى و از23/ 7/ 22 تا 27/ 7/22 در انجمن‌هاى فرعى توزیع تعرفه و اخذ آراء به عمل آمد. در نتیجه از مجموع 16361 رأى مأخوذه آقاى ابراهیم افخمى با اکثریت 10626 رأى به سمت نماینده زنجان انتخاب شدند انجمن پس از دو هفته مقرره به شکایات واصله رسیدگى و چون شکایات را وارد ندانسته و با دلایل صحیح رد کرده است صحت جریان انتخابات را تصدیق و اعتبارنامه به اسم آقاى ابراهیم افخمى صادر کرده است .

شعبه دوم پس از رسیدگى دقیق صورت مجلس و دقت و بررسى نسبت به شکایات آقایان محمد رهبرى و رضا اصانلو و مراجعه به پرونده امر شکایات نامبردگان را وارد ندانسته و صحت نمایندگى آقاى ابراهیم افخمى را به اتفاق آراء تصدیق و گزارش مربوطه را تقدیم می­دارد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به نمایندگى آقاى افخمى از زنجان آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى مخبر فرهمند

(آقاى مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم گزارش حوزه انتخابیه همدان راجع به نمایندگى آقاى حسنعلى فرمند را به شرح زیر قرائت فرمودند)

جریان انتخابات همدان به شرحى است که در گزارش راجع به انتخابات آقاى مخبر فرهمند به عرض رسیده در نتیجه استخراج آراء آقاى حسنعلى فرهمند با اکثریت 19793 رأى از مجموع 24345 رأى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى انتخاب شده­اند و شعبه سوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق نموده اینک گزارش آن به عرض مى­رسد.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به نمایندگى آقاى فرمند از همدان آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى طوسى‏

(آقاى طوسى گزارش شعبه راجع به انتخاب آقاى على اقبال را از مشهد به شرح زیر قرائت نمودند)

جریان انتخابات حوزه انتخابات حوزه انتخابات حوزه انتخابیه مشهد طبق گزارش شماره 2 مربوط به آقاى امیرتیمور نماینده محترم است و آقاى على اقبال از کلیه 47705 آراء مستخرجه به اکثریت 30174 رأى به نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى مجلس انتخاب و شعبه چهارم صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى اقبال را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى مى­رساند.

رئیس- رأى گرفته مى­شود به نمایندگى آقاى اقبال از مشهد آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى فاطمى(آقاى فاطمى گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات سراب و نمایندگى آقاى فرمانفرماییان را این طور قرائت نمودند)

گزارش از شعبه 5 به مجلس شوراى ملى‏

انتخابات سراب و گرمرود در تاریخ17/ 5/22 شروع و پس از تشکیل انجمن نظارت اصلى که انجمن­هاى فرعى را معین و نمایندگان خود را براى نقاط تابعه معین مى­نمایند ولى در تاریخ نهم شهریور ماه بنا به دستور مرکز انتخابات توقیف می­شود مجدداً در نهم مهرماه از مرکز دستور شروع به کار مى­رسد و در تاریخ 12/ 7/ 22 که انجمن تشکیل مى­شود آگهى انتخابات را نشر مى­دهند که از تاریخ 20/7/22تا آخر روز4/8/22 اقدام به نشر تعرفه و اخذ رأى مى­نمایند کلیه آراء مأخوذه 14818 رأى آقاى محمد ولى فرمانفرماییان با اکثریت 13360 رأى به نمایندگى منتخب می­شوند. در شعبه پنجم با کمال دقت به پرونده امر و شکایاتى که رسیده بود رسیدگى شده و از اول تا آخر در شعبه قرائت گردید شکایات وارده هیچ یک قابل توجه نبود فقط شکایاتى در اول امر مى شود که یک نفر از اعضا على­البدل انتخاب مى­شود و دیگر اشکالى وارد نبوده لهذا(شعبه صحت نمایندگى آقاى محمد‌ولى فرمانفرماییان را تصدیق مى­نماید

رئیس- رأى مى­گیریم به نمایندگى آقاى فرمانفرماییان از سراب و گرمرود آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند)

+++

تصویب شد. آقاى صفوى‏

(آقاى صفوى مخبر شعبه ششم گزارش حوزه انتخابیه رشت دایر به نمایندگى آقاى مظفرزاده را به قرار ذیل خواندند)

جریان انتخابات حوزه انتخابیه رشت به قرارى است که به عرض مجلس شوراى ملى مى رسد.

بر حسب دستور تلگرافى وزرات کشور در تاریخ یکشنبه 30 مرداد سال جارى 36 نفر از طبقات چهارگانه براى تشکیل انجمن نظارت از طرف استاندار استان اول دعوت و در همان جلسه اعضا اصلى و على­البدل و هیئت رئیسه انجمن نظارت رشت را انتخاب نموده و در تاریخ 21 مهرماه 1322 آگهى توزیع تعرفه و اخذ آراء منتشر و از اول آبان ماه تا دهم آبان در انجمن مرکزى 5 حوزه فرعى شروع به دادن تعرفه و اخذ رأى شده کلیه آراء مأخوذه در رشت و شعبات فرعى آن 29171 رأى بود که در نتیجه استخراج آراء آقاى میرصالح مظفرزاده پسر مرحوم مظفرالحکما به اکثریت 23851 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم تقنینیه از رشت انتخابات رسیده که پس از رسیدگى هیچ یک آنها را قابل توجه ندانسته­اند- شعبه ششم به پرونده انتخابات رشت رسیدگى به عمل آورده و چون اعتراضات مدارک قانونى نداشته در مدت قانونى هم به مجلس شوراى ملى شکایتى نرسیده صحت انتخاب آقاى مظفرزاده از رشت تصدیق و گزارش آن را تقدیم می­دارد مخبر شعبه ششم‏

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى مظفرزاده از رشت آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر زنگنه‏

(آقاى دکتر زنگنه گزارش شعبه اول و نمایندگى آقاى صفوى را از بوشهر به شرح ذیل قرائت نمودند)

مجلس شوراى ملى- انتخابات شهرستان بوشهر در تاریخ 13 مرداد 1322 شروع و بر طبق مقررات قانون جریان یافته در نتیجه آقاى شکرالله صفوى با 13970 رأى حائز اکثریت بوده­اند در مدت مقرر چهار فقره اعتراض به انجمن نظار رسیده چون آنها را غیر موجه و بدون دلیل تشخیص داده­اند اعتبارنامه به نام آقاى شکرالله صفوى براى نمایندگى بوشهر در چهاردهمین دوره قانونگذارى صادر کرده‌اند چون در ظرف هفته اول افتتاح مجلس شوراى ملى اعتراضى نرسیده و اعتراضات موجوده در پرونده را نیز قابل توجه ندانسته است شعبه اول صحت جریان انتخابات آقاى شکرالله صفوى را به اتفاق آراء تصویب و براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى­کند

رئیس- رأى مى­گیریم به نمایندگى آقاى صفوى از بوشهر آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى فداکار.

فدارکار- تصور مى­کنم در قرائت گزارش­ها به ترتیب حروف تهجى تغییرى پیدا شده چون اصفهان الف است و بایستى مقدم باشد

رئیس- مطابق شماره گزارش­هایى که داده شده مرتباً قرائت مى­شود. آقاى امینى‏

(آقاى امینى گزارش شعبه دوم راجع به انتخاب آقاى ذوالفقارى را از زنجان این طور قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 2 مربوط به جریان انتخابات حوزه زنجان معروض مى­دارد که آقاى محمد ذوالفقارى به اکثریت 8333 رأى از 16361 رأى به سمت نماینده دوره چهاردهم تقنینیه از زنجان انتخاب شده­اند. جریان پرونده به نحوی است که در مورد آقاى ابراهیم افخمى نماینده اول زنجان به عرض رسید. شعبه دوم صحت انتخاب مشارالیه را تصدیق نموده است.

رئیس- رأى گرفته مى شود به نمایندگى آقاى ذوالفقارى از زنجان آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى مخبر فرهمند.

(آقاى مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات یزد و نمایندگى آقاى جلیلى را این طور قرائت نمودند)

جریان انتخابات یزد به شرحى است که به عرض مى­رسد در تاریخ 29 مرداد 1322 انجمن نظارت از طبقات شش­گانه

+++

طبق مقررات قانون انتخاب و پس از تعیین حوزه­هاى فرعى و نشر آگهى از تاریخ دوم مهر تا نهم مهر در تمام حوزه­هاى مرکزى فرعى 27194 ورقه تعرفه توزیع و اخذ رأى شده در نتیجه آقاى آقا سید کاظم جلیلى با اکثریت 25574 رأى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى انتخاب شده­اند پس از انقضاء مدت قانونى انجمن شکایات واصله را قانونى ندانسته صورت مجلس تنظیم و اعتبارنامه صادر نموده است شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه و شکایات واصله جریان انتخابات را مطابق مقررات قانون دانسته و صحت نمایندگى آقاى آقا سید کاظم جلیلى را تصدیق نموده است اینک گزارش آن تقدیم می­شود.

رئیس- رأى گرفته شود به نمایندگى آقاى آقا سید کاظم جلیلى از یزد آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى طوسى‏

(آقاى طوسى گزارش شعبه چهارم راجع به انتخاب آقاى فاطمى را از نائین به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه نائین در تاریخ پانزدهم شهریور 1322 طبق دستور وزارت کشور شروع انجمن نظارت انتخابات تشکیل و بر اثر شکایتى که به وزارت کشور راجع به تشکیل انجمن مى­رسد تلگرافاً امر به توقیف انتخابات مى­دهند در دو دفعه آقایان سارى اصلانى و روشن را براى بازرسى به محل اعزام و بازرسان اعزامى به شکایات اهالى رسیدگى نموده نظر به این که انجمن اولیه را متعمداً از اشخاصى دعوت کرده که در شهر نبوده هنوز نمى توانسته در ساعت مقرره در جلسه حاضر شوند و بقیه نیز رأى خود را در خارج نوشته با خود آورده و هیئت رئیسه را هم معین نکرده­اند بازرس وزارت کشور مجدداً دعوت نموده در نتیجه انجمن ثانوى تشکیل انتخابات را جریان داده و به پایان مى­رساند مدت قانونى بدون وصول شکایات امرار و در نتیجه جناب آقاى مهدى فاطمى(عمادالسلطنه) از کلیه 5975 آراء مستخرجه به اکثریت 5586 رأى به سمت نمایندگى دوره 14 مجلس انتخاب شده انجمن صورت مجلس تنظیم و استوارنامه صادر نموده است شعبه چهارم به محتویات پرونده رسیدگى صحت جریان انتخابات نائین و نمایندگى جناب آقاى مهدى فاطمى را تصدیق و اینک گزارش امر را به استحضار مجلس شوراى ملى مى­رساند مخبر شعبه چهارم‏

رئیس- رأى مى­گیریم به نمایندگى آقاى فاطمى از نائین آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى فاطمى‏

آقاى فاطمى مخبر شعبه پنجم گزارش حوزه انتخابیه اراک راجع به نمایندگى آقاى عزت الله بیات را به شرح ذیل قرائت فرمودند) در تاریخ روز 22 مرداد ماه انتخابات شهرستان اراک طبق دستور کلى شروع و پس از تشکیل انجمن نظارت مرکزى و تشکیل شعبات فرعى مقرر مى­شود که از تاریخ دهم شهریور ماه شروع به نشر تعرفه و اخذ آراء نمایند و در تاریخ 25 شهریور ماه استخراج آراء شروع شده و رد تاریخ 26 مهر ماه قرائت آراء تمام می­شود و در نتیجه از مجموع 35052 رأى آقاى عزت­الله بیات به اکثریت 24880 رأى به نمایندگى شهرستان اراک انتخاب شده­اند شعبه پنجم با کمال دقت پرونده امر را مورد رسیدگى قرار داده شکایاتى که رسیده بود هیچ یک تأثیر قانونى نسبت به انتخابات آنجا نداشت و علاوه بر این که انجمن نظارت مرکزى شکایات را قابل توجه ندانسته در شعبه هم با توجه کاملى که به عمل آمد غیر وارد دانسته و صحت نمایندگى آقاى عزت­الله بیات را تصدیق می­نمایند.

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگى آقاى عزت­الله بیات از شهرستان اراک برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى صفوى‏

(آقاى صفوى گزارش شعبه ششم را راجع به نمایندگى آقاى ابوالقاسم امینى از رشت به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات رشت به قرارى است که در گزارش شماره 2 به عرض مجلس شوراى ملى رسید از 29171 رأى که در حوزه انتخابیه رشت و پنج شعبه فرعى انتخابات گرفته شده آقاى ابوالقاسم امینى پسر آقاى حاج میرزا محسن امین­الدوله

+++

به اکثریت 23851 رأى در درجه دوم به سمت نمایندگى دوره چهاردهم از رشت انتخاب گردیده شعبه ششم صحت انتخاب ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می­دارد.

رئیس- رأى گرفته مى­شود به نمایندگى آقاى ابوالقاسم امینى از رشت آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر زنگنه‏

(آقاى دکتر عبدالحمید زنگنه مخبر شعبه اول گزارش حوزه انتخابیه بروجرد دایر به نمایندگى آقاى دکتر عبدالحسین اعتبار را به قرار ذیل قرائت نمودند)

مجلس شوراى ملى‏

انتخابات شهرستان بروجرد در تاریخ شهریور ماه 1322 شروع و بر طبق مقررات قانونى جریان یافته در نتیجه در تاریخ 31 شهریور 1322 آقاى دکتر عبدالحسین اعتبار با 22909 رأى از 23640 رأى حائز اکثریت شناخته شده­اند چند فقره اعتراض در موعد قانونى به انجمن نظار رسیده بود که بدون دلیل و غیر موجه تشخیص داده‌اند و براى آقاى دکتر عبدالحسین اعتبار جهت نمایندگى بروجرد در چهاردهمین دوره قانونگذارى اعتبارنامه صادر کرده­اند- در هفته اول افتتاح مجلس شوراى ملى نیز همان اعتراضات و اعتراضات دیگر به شعبه واصل گردید پس از رسیدگى دقیق چون اعتراضات واصل شده را قابل توجه تشخیص نداد شعبه اول به اکثریت آراء صحت انتخابات آقاى دکتر عبدالحسین اعتبار را تصویب کرده براى تصویب مجلس شوراى پیشنهاد می­کند .

رئیس- رأى گرفته مى شود به نمایندگى آقاى دکتر عبدالحسین اعتبار از بروجرد آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى‏

(آقاى امینى راپورت شعبه دوم را راجع به نمایندگى آقاى مجد ضیایى از زنجان به شرح زیر قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 2 مربوط به جریان انتخابات حوزه زنجان معروض مى­دارد که آقاى حبیب­الله مجد ضیایى با اکثریت 8325 رأى از 16361 رأى به سمت نماینده دوره چهاردهم تقنینیه از زنجان انتخاب شده­اند. جریان به نحوی است که در مورد آقاى ابراهیم افخمى نماینده اول زنجان به عرض رسیده است شعبه دوم صحت انتخاب مشارالیه را تصدیق دارد.

رئیس- رأى گرفته مى­شود به نمایندگى آقاى مجد ضیایى از زنجان آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد آقاى مخبر فرهمند .

(آقاى مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به نمایندگى آقاى دکتر طاهرى از یزد را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات یزد به شرحى است که در طى گزارش شماره 3 راجع به نمایندگى آقاى آقا سید کاظم به عرض رسیده در نتیجه استخراج آراء آقاى دکتر طاهرى از مجموع 27194 رأى با اکثریت 25356 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم قانونگذارى انتخاب شده‌اند و شعبه سوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق نموده اینک گزارش آن به عرض مى­رسد .

رئیس- رأى گرفته مى­شود به نمایندگى آقاى دکتر طاهرى از یزد آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى طوسى‏

(آقاى طوسى مخبر شعبه چهارم گزارش حوزه انتخابیه مشهد دایر به نمایندگى آقاى على مؤید ثابتى به قرار ذیل قرائت نمودند)

گزارش انتخابات حوزه انتخابیه مشهد به تفصیلى است که ضمن شماره 2 مربوط به انتخاب آقاى امیر تیمور و اقبال به استحضار مجلس شوراى ملى رسید از کلیه آراء 47705 مستخرجه مذکوره آقاى على مؤید ثابتى به اکثریت 23333 رأى به نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى مجلس شوراى ملى انتخاب شده­اند شعبه چهارم صحت جریان انتخابات حوزه مزبور و نمایندگى آقاى على مؤید ثابتى را گواهى داده و اینک مراتب را به عرض مجلس شوراى ملى مى­رساند.

رئیس- رأى گرفته مى­شود به نمایندگى آقاى على مؤید ثابتى از مشهد آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى فاطمى‏

آقاى فاطمى مخبر شعبه 5 گزارش راجع به جریان انتخابات

+++

اراک و نمایندگى آقاى حسین خاکباز را به شرح ذیل خواندند)

گزارش انتخابات شهرستان اراک به شرحى است که به شماره 3 به عرض رسیده آقاى حسین خاکباز از مجموع 35052 آراء ماخوذه با اکثریت 21898 رأى به نمایندگى منتخب شده­اند یک فقره شکایت در روز آخر به شعبه رسید مبنى بر این که ایشان سواد فارسى ندارند با این که اغلب اعضا شعبه این شکایت را بی­مورد می­دانستند معهذا خود ایشان به شعبه دعوت و در ضمن امتحانی که به عمل آمد معلوم گردید این شکایت اساسى نداشته لهذا شعبه صحت نمایندگى آقاى حسین خاکباز را تصدیق می­نماید .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى خاکباز از اراک آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى صفوى‏

(آقاى شکرالله صفوى مخبر شعبه ششم گزارش راجع به جریان انتخابات خرم آباد و نمایندگى آقاى اسمعیل نجومى را به شرح زیر قرائت نمودند)

گزارش انتخابات خرم آباد به قرارى است که به عرض مجلس شوراى ملى می­رسد

در تاریخ دوشنبه 24 مرداد به موجب دستور تلگرافى وزارت کشور طبقات چهارگانه و معتمدین محلى دعوت و پس از تعیین اعضاء انجمن اصلى و على­البدل هیئت رئیسه را تعیین و آگهى انتخابات منتشر و از تاریخ 10 تا 25 آبان 1322 تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمد و پس از استخراج آراء آقاى اسمعیل نجومى با اکثریت 14043 رأى از 17050 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم از خرم آباد انتخاب شده­اند در مدت یک هفته که انجمن براى قبول شکایات حاضر بوده تلگرافاتى مبنى بر سوء جریان انتخابات به انجمن رسیده و به وزارت کشور مخابره نموده­اند که در انجمن مطرح و پس از مطالعه مورد توجه قرار نداده و صحت جریان انتخابات را تصدیق نموده‌اند شعبه ششم بپرونده انتخابات خرم آباد رسیدگى کامل نموده و چون اعتراضات و شکایات را بر طبق مقررات قانون تشخیص نداد صحت انتخاب آقاى اسمعیل نجومى را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم می­دارد .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى اسمعیل نجومى از خرم آباد آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى دکتر زنگنه .

(آقاى دکتر زنگنه مخبر شعبه اول گزارش راجع به جریان(انتخابات بروجرد و نمایندگى آقاى امیرقاسم فولادوند را به شرح ذیل خواندند)

مجلس شوراى ملى‏

انتخاب شهرستان بروجرد در تاریخ اول شهریور ماه 1322 شروع و برطبق مقررات قانونى جریان یافته در نتیجه در تاریخ 31 شهریور 1322 آقاى امیرقاسم فولادوند با 22532 رأى از مجموع 23640 رأى حائز اکثریت شناخته شده­اند- چند فقره اعتراض در موعد مقرر به انجمن نظار رسیده بود که بدون دلیل و غیرموجه تشخیص گردیده براى آقاى امیرقاسم فولادوند جهت نمایندگى بروجرد در چهاردهمین دوره قانونگذارى اعتبارنامه صادر کرده­اند- پس از رسیدگى به پرونده و رسیدگى به شکایاتی که در هفته اول افتتاح مجلس شوراى ملى رسیده و عین اعتراضات وارده به انجمن نظار بود شعبه اول آنها را قابل توجه ندانسته و با اکثریت آراء صحت انتخاب آقاى امیرقاسم فولادوند را تصویب نموده براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد می­کند.

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى امیرقاسم فولادوند از بروجرد آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى‏

(آقاى امینى مخبر شعبه دوم راجع انتخابات حوزه دولت آباد و نمایندگى آقاى ملک­مدنى را به شرح ذیل خواندند)

جریان انتخابات حوزه دولت آباد به ترتیبى است که ذیلاً به عرض می­رسد:

انجمن مرکزى طبق ماده 14 قانون انتخابات روز 5 شهریور ماه 1322 در ملایر تشکیل و پس از انجام تشریفات قانونى آگهى مربوطه منتشر و از 15 تا آخر روز 26/ 6/ 22 براى توزیع تعرفه و اخذ آراء تعیین گردید انجمن مرکزى

+++

و شعب فرعى دهستان­هاى ملایر و نهاوند و تویسرکان در روزهاى معین به گرفتن رأى اقدام و از کلیه آراء مأخوذه آقاى ملک‌مدنى با اکثریت 24796 رأى از 30530 رأى به نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى از حوزه دولت آباد انتخاب شدند انجمن به اتکا ماده 41 قانون در ظرف یک هفته براى پذیرفتن شکایات آماده بوده و چون شکایات واصله را وارد ندانسته صحت جریان را تصدیق و اعتبارنامه صادر کرده است شعبه پس از رسیدگى به صورت مجلس و محتویات پرونده و توجه کامل به شکایات موجوده در دوسیه انتخاباتى و شنیدن اظهارات شاکیان که در ظرف یک هفته به شعبه مراجعه نمودند چون مدارک کافى در پرونده ندیده و دلایل قانع کننده از مراجعین نشنید صحت نمایندگى آقاى ملک‌مدنى را تصدیق نمود.

رئیس- رأى مى­گیریم به نمایندگى آقاى ملک­مدنى آقایان موافقین قیام فرمایند.(اغلب برخاستند) تصویب شد(آقاى مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به انتخاب آقاى سید ضیاء‌الدین طباطبایى را از یزد این طور خواندند) جریان انتخابات یزد به شرحى است که در طى گزارش شماره 4 راجع به نمایندگى آقاى سید کاظم به عرض رسیده در نتیجه استخراج آراء آقاى سید ضیاء‌الدین طباطبایى از مجموع 27194 رأى به اکثریت 21914 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم قانونگذارى انتخاب شده­اند- شعبه سوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق نموده اینک گزارش آن به عرض می­رسد.

(در این موقع آقایان دکتر مصدق و دکتر رادمنش و فداکار اجازه خواستند)

رئیس- آقاى دکتر مصدق‏

دکتر مصدق- مخالفم‏

رئیس- می­ماند براى جلسه بعد

تهرانچى- اجازه می­فرمایید.

رئیس- بفرمایید

تهرانچى- تصور مى­کنم اگر مخالفى هست بایستى بعد از آن که اجازه خواست مخالفت خود را اعلام نماید و بعد از آن به جلسه بعد موکول شود(صحیح است)

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده هم عقیده دارم بعد از آن که یک کسى اجازه مى­خواهد باید از او استفسار شود که مخالفید یا موافق؟ اگر مخالفت نمودند می­ماند براى جلسه بعد

رئیس- آقاى دکتر مصدق گفتند مخالفم. آقاى هاشمى‏

هاشمى- آقاى تهرانچى درست مى­فرمایند به صرف به زمین زدن مداد که درست نمى­شود باید استعلام شود که در صورت مجلس نوشته شود(صحیح است)

رئیس- آقاى رادمنش‏

دکتر رادمنش- مخالفم‏

رئیس- آقاى فداکار.

فداکار- بنده هم مخالفم.

(آقاى طوسى گزارش شعبه چهارم راجع به انتخابات حوزه انتخابیه گرگانرود و طوالش و نمایندگى آقاى رفیع را این طور خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه گرگانرود و طوالش در تاریخ دوم شهریور 1322 به شرح پرونده مربوطه بر حسب دستور وزارت کشور شروع انجمن تشکیل و در تاریخ 11 شهریور بر حسب تلگراف استاندارى در حین جریان توزیع تعرفه متوقف و در 14 مهر بر حسب اجازه استاندارى به توزیع تعرفه می­پردازند و ضمناً چنان که در پرونده تصریح شده نسبت به صندوق آراء طالش و دولاب بر اثر شکایات واصله به انجمن نگرانى دست خوردگى به صندوق طالش و دولاب ایجاد مى­شود انجمن نظارت به مراتب رسیدگى کرده چون دست خوردگى در نظر انجمن مسلم شد صرف­نظر نمودن از آراء سایر صندوق­ها را استخراج نموده در نتیجه از کلیه 4723 آراء مستخرجه به استثناى آراء صندوق طالش و دولاب به شرح گفته شده آقاى حاج آقا رضا رفیع(قائم مقام­الملک) به اکثریت 2008 رأى به سمت نمایندگى دوره 14 از حوزه گرگانرود و طوالش

+++

انتخاب شده­اند انجمن صحت جریان را تصدیق صورت مجلس تنظیم و استوارنامه صادر می­نماید شعبه چهارم نیز با رسیدگى به پرونده مربوطه انتخابات این حوزه و دلایل انجمن را در مردود قراردادن صندوق طالش دولاب صحیح دانسته صحت نمایندگى ایشان را تأیید اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می­رساند.

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى رفیع از طوالش و گرگان­رود آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى فاطمى‏

(آقاى فاطمى گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات فسا و نمایندگى آقاى ذوالقدر را به شرح زیر خواندند)

انتخابات شهرستان فسا در تاریخ 26/ 6/ 22 طبق دستور شروع انجمن نظارت اصلى تشکیل شده و در ضمن دستور تشکیل انجمن­هاى فرعى را هم می­دهند و پس از نشر آگهى مقرر می­شود از تاریخ 3/ 7/ 22 لغایت 15/ 7/ 22 به نشر تعرفه و اخذ رأى مبادرت شود به شعبات فرعى دستور داده می­شود که پس از خاتمه امر آراء مأخوذه را با مراقبت لازم به انجمن مرکزى بفرستند و همین طور اقدام و از تاریخ 22/ 7/ 16 تا سه روز استخراج آراء به عمل آمده و از مجموع کلیه آراء آقاى محمدتقى ذوالقدر فسایى با داشتن 14252 رأى حائز اکثریت شده­اند شعبه پنجم با کمال دقت پرونده امر را مورد مطالعه قرار داده یکى دو فقره شکایتى که به انجمن رسیده بود و خود انجمن جواب قانونى داده بود به هیچ وجه تأثیر قانونى نداشت و به این جهت شعبه صحت نمایندگى آقاى محمدتقى ذوالقدر فسایى را تصدیق می­نماید.

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى ذوالقدر از فسا آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند). تصویب شد. آقاى صفوى‏

(آقاى صفوى مخبر شعبه ششم گزارش راجع به انتخابات خرم‌آباد و نمایندگى آقاى جواد شجاع را این طور خواندند)

جریان انتخابات خرم‌آباد به قرارى است که در گزارش شماره 4 به عرض مجلس شوراى ملى رسید. از 17050 رأى که در انجمن مرکزى خرم آباد و شعب فرعى آن گرفته شده آقاى جواد شجاع به اکثریت 11955 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم تقنینیه از خرم آباد انتخاب گردیده و شعبه ششم صحت انتخاب ایشان را تصدیق و گزارش آن را تقدیم می­دارد.

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى جواد شجاع از خرم آباد آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر زنگنه‏

(آقاى دکتر زنگنه گزارش شعبه اول راجع به انتخابات بندر پهلوى و نمایندگى آقاى دکتر فریدون کشاورز را این طور خواندند)

مجلس شوراى ملى- انتخابات بندر پهلوى در تاریخ 13 مرداد 1322 شروع و برطبق مقررات قانونى جریان یافته در نتیجه آقاى دکتر فریدون کشاورز با 3852 رأى از مجموع 6151 رأى حائز اکثریت تشخیص شده­اند- اعتراضاتی که در موعد مقرر به انجمن نظار رسیده بود مورد قبول انجمن نگردیده و غیرموجه تشخیص شده است بنابراین اعتبارنامه آقاى دکتر فریدون کشاورز براى نمایندگى بندر پهلوى در چهاردهمین دوره قانونگذارى صادر شده است- در ظرف هفته اول افتتاح مجلس شوراى ملى یک فقره اعتراض هم به شعبه رسید چون هیچ یک از اعتراضات با اسناد و مدارک مثبته موجه نگردیده بود شعبه اول با اکثریت آراء صحت انتخاب آقاى دکتر فریدون کشاورز را تصویب نموده براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد می­کند.

رئیس- رأى گرفته می­شود به انتخاب آقاى دکتر فریدون کشاورز از بندر پهلوى آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد

آقاى امینى‏

(آقاى امینى گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات زرتشتیان

+++

و نمایندگى آقاى رستم گیو را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات زرتشتیان ایران به ترتیبى است که ذیلاً به عرض می­رسد.

در تهران- روز یکشنبه اول آبان ماه 1322 طبق ماده چهارده قانون انتخابات انجمن نظار از طبقات شش­گانه و معتمدین محل تعیین و پس از انتشار آگهى روزهاى 20 و 21 و 22 آبان براى توزیع تعرفه و اخذ آراء و روز 23 براى استخراج آراء معلوم گردیده از 354 تعرفه توزیع شده آقاى رستم گیو به اکثریت 319 رأى از زرتشتیان تهران انتخاب شدند

یزد- جریان انتخابات زرتشتیان یزد طبق ماده 14 قانون انتخابات انجام و 1619 رأى مأخوذه آقاى رستم گیو به اکثریت 1559 رأى به نمایندگى زرتشتیان یزد انتخاب شدند .

کرمان- انتخابات زرتشتیان کرمان طبق ماده 14 قانون انتخابات شروع و از کلیه 749 رأى مأخوذه آقاى رستم گیو به اکثریت 739 رأى به نمایندگى دوره چهاردهم انتخاب شدند .

شیراز- بر طبق ماده 14 قانون انتخابات انتخابات زرتشتیان شیراز انجام و از 26 رأى مأخوذه آقاى رستم گیو به اکثریت 25 رأى حائز اکثریت شدند .

به نتیجه این که آقاى رستم گیو به اکثریت 2642 رأى از طرف زرتشتیان ایران به سمت نمایندگى دوره چهاردهم تقنینیه انتخاب شدند انجمن­هاى مربوطه پس از انقضاء مدت دو هفته براى دریافت و رسیدگى به شکایات آماده بودند و در مدت مقرره هیچ نوع شکایتى نرسیده است و صحت جریان انتخابات تصدیق و اعتبارنامه صادره شده است. شعبه دوم پس از مطالعه دقیق صورت مجلس و محتویات پرونده صحت نمایندگى آقاى رستم گیو را تصدیق نموده و گزارش مربوطه تقدیم شد

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگى آقاى رستم گیو قیام نمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد

آقاى مخبر فرهمند

آقاى مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم راجع به جریان انتخابات کاشان دایر به نمایندگى آقاى ابوالقاسم نراقى را به شرح زیر قرائت نمودند:

جریان انتخابات کاشان به شرحى است که ذیلاً به عرض می­رسد. در تاریخ سوم شهریور 1322 انجمن نظار طبق مقررات قانون تشکیل و پس از تعیین حوزه هاى فرعى و نشر آگهى از تاریخ 12 مهر تا ده روز 12189 برگ تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده در نتیجه آقاى ابوالقاسم نراقى به اکثریت 1128 رأى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى انتخاب شده­اند- چون در مدت قانونى شکایتى به انجمن نرسیده صورت مجلس و اعتبارنامه تنظیم و امضاء نموده­اند شعبه سوم پرونده مربوطه را تحت مطالعه و بررسى قرار داده چون اعتراضى در هفته مقرر به مجلس نرسیده و به انجمن هم شکایتى نرسیده بود صحت نمایندگى آقاى ابوالقاسم نراقى را تصدیق نموده اینک گزارش آن به عرض می­رسد .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى ابوالقاسم نراقى از کاشان آقایان موافقین برخیزند(اغلب قیام نمودند) تصوب شد. آقاى طوسى.

(آقاى طوسى گزارش شعبه چهارم راجع به انتخابات حوزه نیشابور و نمایندگى آقاى حسن نبوى به شرح زیر قرائت نمودند)

در تاریخ نهم مهر 1322 برحسب دستور وزارت کشور به تفصیلى که در پرونده مربوطه تشریح شده انتخابات حوزه انتخابیه نیشابور با مراقبت فرماندار محل براى چهاردهمین دوره مجلس شوراى ملى شروع انجمن اصلى در انجمن­هاى فرعى در سایه مقررات قانون از طبقات شش­گانه تشکیل آگهى انجمن براى توزیع تعرفه در مدت ده روز منتشر در 21 مهر استخراج آراء به عمل آمده به طوری که قانون مقرر داشته در مدت قانونى براى دریافت و رسیدگى به شکایات سه فقره شکایت به انجمن می­رسد که خود انجمن معلول به غرض و از ناحیه شخص دیگرى که مایل به انتخاب شدن بوده و به داشتن رأى نایل نگردیده دانسته و چون مدرکى هم براى

+++

صحت شکایات نیافته ترتیب اثر نداده و جریان انتخابات را صحیح و بى­شائبه تشخیص داده خاتمه انتخابات را اعلام صورت مجلس تنظیم و به نام آقاى حسن نبوى که از کلیه 11580 آراء مستخرجه با اکثریت 8671 رأى به نمایندگى از این حوزه انتخاب شده­اند استوارنامه صادر کرده شعبه چهارم پرونده مزبور را تحت رسیدگى قرار داده شکایات رسیده در پرونده را وارد ندانسته صحت جریان انتخابات نیشابور و نمایندگى آقاى حسن نبوى را تصدیق و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى­دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگى آقاى حسن نبوى از نیشابور قیام نمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى فاطمى‏

آقاى فاطمى مخبر شماره 5 گزارش حوزه انتخابیه فسا دایر به نمایندگى آقاى مؤید قوامى به قرار زیر قرائت نمودند جریان انتخابات فسا به شرحى است که در شماره 5 به عرض رسیده آقاى مؤید قوامى با داشتن 12554 رأى در درجه دوم حائز اکثریت بوده شعبه پنجم صحت نمایندگى آقایان را تصدیق مى­نماید.

رئیس- رأى گرفته مى­شود به نمایندگى آقاى مؤید قوامى از فسا آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى صفوى‏

آقاى صفوى مخبر شعبه ششم گزارش حوزه انتخابیه خرمشهر را دایر به نمایندگى آقاى نقابت به شرح ذیل خواندند گزارش انتخابات حوزه انتخابیه خرمشهر به قرارى است که به عرض مجلس شوراى ملى می­رسد.

بر حسب دستور تلگرافى وزارت کشور در تاریخ 22 مرداد فرماندار خرمشهر طبقات شش­گانه و معتمدین محلى را براى تشکیل انجمن نظارت مرکزى خرمشهر را انتخاب و از تاریخ اول آبان ماه 1322 تا چهاردهم آبان در خرمشهر و شعب فرعى انتخابات شروع به دادن تعرفه و اخذ رأى نموده و پس از استخراج آراء آقا سید ضیاء­الدین نقابت با اکثریت 8401 رأى از 10446 رأى مجموع آراء حوزه­هاى اصلى و فرعى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم انتخاب شده­اند. در موعد قانونى شکایتى به انجمن نظار نرسیده ولى قبل از موعد مقرر شکایتى رسیده است که مورد رسیدگى قرار گرفته و چون شکایت‌کنندگان مقیم حوزه خرمشهر نبوده­اند مورد تصدیق انجمن قرار نگرفته و چون شکایتى هم به مجلس شوراى ملى نرسیده بود شعبه ششم صحت انتخابات خرمشهر و نمایندگى آقاى نقابت را تصویب و گزارش آن را تقدیم مى­دارد.

رئیس- رأى مى­گیریم به نمایندگى آقاى نقابت از خرمشهر آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى دکتر زنگنه‏

(آقاى دکتر زنگنه گزارش شعبه اول راجع به انتخابات اصفهان و نمایندگى آقاى فداکار به شرح ذیل قرائت نمودند) مجلس شوراى ملى: انتخابات شهرستان اصفهان در تاریخ 17 مرداد 1322 شروع شد و بر طبق قانون جریان یافته در تاریخ 5/ 9/ 22 آقاى تقى فداکار با 30424 رأى از 40132 رأى حائز اکثریت معرفى شده­اند در مدت مقرر اعتراضى از طرف عده­ای از اهالى سده به انجمن رسیده و نیز جمعى از اهالى شهر اصفهان شکایت کرده بودند انجمن اعتراضات وارد را بدون دلیل و غیرموجه دانسته به نام آقاى تقى فداکار براى نمایندگى اصفهان در چهاردهمین دوره قانونگذارى اعتبارنامه صادر کرده است- چون در ظرف هفته اول افتتاح مجلس شوراى ملى اعتراضى واصل نگردیده و اعتراضات موجود در پرونده را نیز شعبه اول قابل توجه و مدلل تشخیص نداد صحت انتخاب آقاى تقى فداکار را به اتفاق آراء تصویب و براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می­کند .

رئیس- آقاى صفوى‏

صفوى- بنده مخالفم‏

رئیس- می­ماند براى جلسه بعد. آقاى امینى‏

(آقاى ابوالقاسم امینى مخبر شعبه دوم گزارش حوزه انتخابیه زابل را دایر به نمایندگى آقاى مهدى فرح به شرح ذیل خواندند)

+++

زابل- جریان انتخابات حوزه زابل به ترتیبى است که ذیلاً به عرض می­رساند- طبق ماده 14 قانون انتخابات انجمن نظار زابل در روز 20/ 5/ 22 تشکیل و پس از انتشار آگهى از تاریخ 5/ 6/ 22 تا 16/ 6/ 22 در انجمن مرکزى و حوزه­هاى سه­گانه فرعى توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمد و از مجموع 11888 رأى مأخوذه آقاى مهدى فرخ به اکثریت 10080 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم قانونگذارى از زابل انتخاب شدند. انجمن طبق قانون براى وصول شکایت و رسیدگى به آنها در موعد مقرره تشکیل ولى چون شکایتى نرسیده بود انتخابات زابل را صحیح تشخیص داده و اعتبار نامه صادر کرده است شعبه دوم پس از مطالعه دقیق صورت مجلس و محتویات پرونده صحت نمایندگى آقاى مهدى فرخ را تصدیق و گزارش مربوطه را تقدیم داشت .

رئیس- آقاى جواد مسعودى‏

جواد مسعودى- بنده مخالفم‏

رئیس- می­ماند براى بعد. آقاى مخبر فرهمند

(آقاى مخبر فرهمند شعبه سوم گزارش حوزه انتخابیه کاشان را دایر به نمایندگى آقاى احمد اخوان به شرح ذیل خواندند)

گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى- جریان انتخابات کاشان به شرحى است که در طى گزارش شماره 6 به عرض رسیده در نتیجه استخراج آراء آقاى احمد اخوان به اکثریت 11473 رأى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى انتخاب شده­اند- شعبه سوم صحت نمایندگى آقاى اخوان را تصدیق و اینک گزارش آن به عرض می­رسد.

رئیس- رأى گرفته مى­شود به نمایندگى آقاى احمد اخوان از کاشان آقایان موافقین برخیزند؟(اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى طوسى.

(آقاى طوسى مخبر شعبه چهارم گزارش حوزه انتخابیه مشهد دایر به نمایندگى آقاى حسن کفایى را به قرار ذیل قرائت نمودند)

به شرح گزارش شماره 2 راجع به انتخابات آقاى امیرتیمور نماینده محترم انتخابات حوزه انتخابیه مشهد جریان و پایان یافته در نتیجه از کلیه 47705 آراء مستخرجه آقاى حسن کفایى به اکثریت 27982 رأى به نمایندگى دوره 14 قانونگذارى مجلس شوراى ملى انتخاب و شعبه چهارم صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى حسن کفایى را تصدیق و اینک گزارش آن را به استحضار مجلس شوراى ملى مى­رساند.

رئیس- رأى گرفته مى­شود به نمایندگى آقاى حسن کفایى از مشهد آقایان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى فاطمى‏

(آقاى فاطمى گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات سمنان و نمایندگى آقاى جواد عامرى را به شرح زیر خواندند)

انتخابات شهرستان سمنان در تاریخ 14 مرداد ماه طبق دستور مرکز شروع مى­شود انجمن نظارت مرکزى تشکیل ولى در تاریخ 29 مرداد آقاى کاظم شریعت پناهى رئیس انجمن مستعفى شده و آقاى حاج اسمعیل دانایى عضو على­البدل به جاى مشارالیه انتخاب مى­شود و پس از نشر آگهى مقرر مى­شود که از تاریخ 12 مهر تا 25 مهر به نشر تعرفه و اخذ رأى مبادرت شود و در روز 26 مهرماه به استخراج آراء شروع می­شود و در نتیجه آقاى جواد عامرى با داشتن 11824 به نمایندگى شهرستان سمنان منتخب شده­اند شکایاتى که رسیده یک قسمت که خارج از موضوع است مثل این که اهالى دامغان تقاضاى داشتن یک نفر نماینده نموده­اند یا پاره نقاط از کمى تعرفه شکایت کرده­اند که آن هم از طرف انجمن و وزارت کشور طبق مقررات که براى همه جا در نظر گرفته­اند جواب داده اند شکایات دیگرى با کمال دقتى که به عمل آمده هیچ یک را شعبه وارد ندانسته و صحت نمایندگى آقاى جواد عامرى را تصدیق می­نماید.

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى جواد عامرى از سمنان آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى صفوى‏

(آقاى صفوى گزارش شعبه ششم راجع به انتخابات قوچان و نمایندگى آقاى رحیمیان را این طور قرائت نمودند)

گزارش انتخابات حوزه انتخابیه قوچان به قرارى است که

+++

به عرض مجلس شوراى ملى مى­رسد. به موجب تلگراف وزارت کشور در تاریخ 16 مرداد 1322 طبقات شش­گانه و معتمدین محلى از طرف فرماندار قوچان دعوت و پس از انتخاب اعضاء اصلى و على­البدل آگهى انتخابات از طرف انجمن مرکزى منتشر و از تاریخ دوم آبان تا 17 آبان ماه شروع به دادن تعرفه و اخذ رأى شده از مجموع آراء مأخوذه که 16722 رأى بوده است آقاى غلامحسین رحیمیان به اکثریت 15704 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم از قوچان انتخاب شده اند در مدت قانونى هیچگونه اعتراضى به انجمن نظار و مجلس شوراى ملى واصل نگردیده بنابراین شعبه ششم صحت جریان انتخابات قوچان و نمایندگى آقاى رحیمیان را تصویب و گزارش آن را تقدیم می­دارد.

رئیس- رأى مى­گیریم به نمایندگى آقاى رحیمیان از قوچان آقایان موافقین قیام فرمایند(عده زیادى برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر زنگنه‏

(آقاى دکتر زنگنه گزارش شعبه اول راجع به نمایندگى آقاى حاج آقا حسام دولت آبادى را از اصفهان به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات شهرستان اصفهان در تاریخ 17 مرداد 1322 شروع شده بر طبق مقررات قانونى جریان یافته در تاریخ 22/ 9/ 5 آقاى حاج آقا حسام دولت آبادى با 29754 از 40133 رأى حائز اکثریت معرفى شده­اند در مهلت مقرره اعتراضى از طرف جمعى از اهالى شده و اعتراض دیگرى از اهالى اصفهان واصل شده است- انجمن اعتراضات وارده را بدون دلیل و غیر موجه دانسته به نام آقاى حاجى آقا حسام دولت آبادى براى نمایندگى اصفهان در چهاردهمین دوره قانونگذارى اعتبارنامه صادر کرده است چون در ظرف هفته اول افتتاح مجلس شوراى ملى اعتراضى واصل نگردیده و اعتراضات موجوده در پرونده را نیز شعبه اول غیرموجه مى‌داند صحت جریان انتخاب آقاى حاجى آقا حسام دولت‌آبادى را به اتفاق آراء تصویب کرده براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می­کند .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى دولت آبادى از اصفهان آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى جواد مسعودى مخالفت خودشان را با آقاى فرخ پس گرفته­اند بنابراین رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى فرخ از زابل آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند) آقاى دکتر کشاورز

دکتر کشاورز- بنده عرض دارم. این برخلاف نظامنامه است

رئیس- بفرمایید

دکتر کشاورز- همیشه مخالفت را باید قبل از رأى گرفتن اظهار کرد. بنده مخالفم که از ابتداى کار یک بدعتى در مجلس شوارى ملى گذارده شود و باید آقایان در نظر داشته باشند که مردم ایران نگاه می­کنند به مجلس شوراى ملى در این وضعیت بد آقاى مسعودى یا مخالف با آقاى فرخ بودند یا نبودند اگر مخالف نبودند چرا اظهار مخالفت کردند و اگر مخالف هستند پس این عمل معنا ندارد استدعا می­کنم که حیثیت مجلس را از حالا حفظ کنند که در انظار مردم ایران این طور نباشد.

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- این بدعت نیست اولاً وکیل از وکیل استیضاح نمی­کند هر وکیلى در فکر خودش مختار است اختیار داشت مخالفت کند و بعد از آن هم منحرف شد دیگرى نمی­تواند سلب اختیار از او بکند .

فاطمى- بنده مى خواستم به آقاى دکتر عرض کنم که این عمل برخلاف نظامنامه نیست و سابقه زیادى هم دارد و برخلاف نظامنامه نیست در یک موارد دیگرى هم همین طور شده مخالفت شده و بعد پس گرفته­اند و اشکالى هم ندارد.

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى فرخ‏

بعضى از نمایندگان- آقا رأى گرفته شده و تصویب شده دیگر لازم نیست.

+++

بعضى از نمایندگان- براى این که اشتباه نشود دو مرتبه رأى بگیرید.

طباطبائى- اعلام رأى کردند یعنى گفتند رأى می­گیریم پس نتیجه معلوم شد.

بعضى از نمایندگان- اجازه بدهید دو مرتبه رأى گرفته شود

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى فرخ از زابل آقایان موافقین قیام نمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى امینى‏

(آقاى امینى مخبر شعبه دوم گزارش راجع به جریان انتخابات دشت میشان و نمایندگى آقاى حسین فرهودى را به شرح زیر قرائت نمودند)

جریان انتخابات دشت میشان به ترتیبى است که ذیلاً به عرض می­رساند:

انجمن نظارت طبق ماده 14 قانون انتخابات روز 30/ 5/ 22 در سوسنگرد تشکیل و پس از انتشار آگهى از روز 22/ 9/ 8 تا آخر روز 22/ 9/ 10 به توزیع تعرفه و اخذ آراء در انجمن اصلى و انجمن­هاى فرعى اقدام گردید. در نتیجه آقاى حسین فرهودى به اکثریت 6725 رأى از 7504 رأى مأخوذه به نمایندگى دوره چهاردهم تقنینیه از دشت میشان انتخاب شدند.

انجمن نظار طبق ماده 41 قانون مدت یک هفته براى پذیرفتن شکایات آماده بوده است و چون مدت مقرره شکایتى نرسید به صدور استوارنامه مبادرت ورزیده است.

شعبه دوم پس از مطالعه دقیق صورت مجلس و محتویات پرونده صحت جریان انتخابات ایشان را تصدیق نمود

رئیس- رأى می­گیریم . . .

دکتر معظمى- بنده مخالفم‏

رئیس- می­ماند براى جلسه بعد. آقاى مخبر فرهمند

(آقاى مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات کرمان و نمایندگى آقاى مصطفى کاظمى را به شرح آتى خواندند) گزارش از شعبه سوم به مجلس شوراى ملى‏

جریان انتخابات کرمان به شرحى است که به عرض می­رساند:

در تاریخ شنبه 15 مرداد 1322 انجمن نظارت مرکزى از طبقات شش­گانه تشکیل طبق قانون انتخابات پس از تعیین حوزه­هاى فرعى به نشر آگهى اقدام از تاریخ چهارشنبه 16 شهریور 22 تا غروب جمعه 25 ماه نامبرده در مرکز انتخاباتى و تمام حوزه­هاى فرعى 17171 برگ تعرفه توزیع و اخذ رأى شده و در نتیجه آقاى آقا سید مصطفى کاظمى به اکثریت 16080 رأى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى انتخاب شده­اند و در مدت مقرره قانونى انجمن براى قبول شکایات حضور به هم رسانیده و به هیچ وجه شکایتى نرسیده علیهذا صورت مجلس تنظیم و اعتبارنامه صادر نمودند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مزبور جریان انتخابات کرمان را مطابق قانون و مقررات دانسته و صحت نمایندگى آقاى سید مصطفى کاظمى را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم می­شود.

رئیس- رأى گرفته مى­شود به نمایندگى آقاى کاظمى از کرمان موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى طوسى(آقاى طوسى مخبر شعبه چهارم گزارش حوزه انتخابیه مهاباد راجع به نمایندگى آقاى ابوالقاسم صدرقاضى را به شرح آتى خواندند)

براى چهاردهمین دوره مجلس شوراى ملى انتخابات حوزه انتخابیه مهاباد بر اثر دستور وزارت کشور در تاریخ 17 مرداد 1322 شروع انجمن اصلى و انجمن­هاى فرعى نیز مطابق قانون از طبقات شش­گانه معین و از روز سوم تا 12 شهریور به توزیع تعرفه و اخذ آراء پرداخته در 21 شهریور قرائت آراء خاتمه یافته در نتیجه از کلیه 14815 آراء مستخرجه آقاى ابوالقاسم صدرقاضى به اکثریت 13132 رأى به نمایندگى دوره چهاردهم مجلس انتخاب شده­اند انجمن کلیه جریان انتخابات را صحیح دانسته صورت مجلس تنظیم کرده و استوارنامه به نام آقاى ابوالقاسم صدرقاضى صادر نموده

+++

است شعبه چهارم محتویات پرونده را با نهایت دقت رسیدگى کرده صحت جریان انتخابات مهاباد و نمایندگى ایشان را گواهى داده این ک مراتب را به عرض مجلس شوراى ملى می­رسانم .

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگى آقاى صدر قاضى از مهاباد برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى فاطمى.(آقاى فاطمى راپورت شعبه پنجم راجع به نمایندگى آقاى فرج‌الله آصف را از سنندج به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات سنندج در تاریخ 22/ 8/ 24 شروع و پس از اقدامات مقدماتى از تشکیل انجمن مرکزى و تعیین شعبات فرعى چون تصادف با ایام عید قرران و تعطیل­هاى دیگر بوده روز بعد شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأى می­نمایند و در کلیه آراء مأخوذه آقاى فرج‌الله آصف با داشتن 24856 رأى به نمایندگى منتخب می­شود به تمام محتویات پرونده مراجعه هیچ گونه شکایتى نداشت و مدت قانونى کوچک­ترین شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسید

بنابراین شعبه پنجم صحت نمایندگى آقاى فرج‌الله آصف را به اتفاق آراء تصدیق مى­نماید

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى فرج­الله آصف از سنندج آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى صفوى‏

(آقاى صفوى مخبر شعبه ششم گزارش راجع به انتخابات رفسنجان و نمایندگى آقاى محمدعلى امیر ابراهیمى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

گزارش انتخابات حوزه انتخابیه رفسنجان به قرارى است که به عرض مجلس شوراى ملى می­رسد.

در تاریخ 15 مردادماه 1322 به موجب تلگراف وزارت کشور بخشدارى رفسنجان 36 نفر طبقات شش­گانه و معتمدین انتخابات آن حوزه را تشکیل داده­اند- از تاریخ 12 شهریور ماه 1322 تا 22 شهریور ماه 1322 توزیع تعرفه و اخذ رأى در حوزه­هاى اصلى و فرعى به عمل آمده و از مجموع 9891 رأى آقاى محمدعلى امیر ابراهیمى به اکثریت 8872 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم مجلس شوراى ملى از رفسنجان انتخاب شده­اند- نظر به این که هیچ گونه شکایتى به انجمن نرسیده و در مدت قانونى هم شکایتى به مجلس شوراى ملى واصل نگردید شعبه ششم صحت انتخابات رفسنجان و نمایندگى آقاى امیر ابراهیمى را به اتفاق آراء تصویب و گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می­دارد.

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى محمدعلى امیر ابراهیمى از رفسنجان. موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. چه می­فرمایند آقایان‏

بعضى از نمایندگان- وقت نیست.

مرآت اسفندیارى- چطور وقت نیست یک ساعت به ظهر است مجلس باید آماده کار باشد..

رئیس- راجع به قسمت ختم جلسه‏. . .

بعضى از نمایندگان- وقت هست آقایان وقت هست‏

رئیس- آقاى دکتر زنگنه‏

(آقاى دکتر زنگنه مخبر شعبه اول گزارش حوزه انتخابیه اصفهان راجع به نمایندگى آقاى حیدرعلى امامى را به شرح زیر قرائت نمودند)

مجلس شوراى ملى- انتخابات شهرستان اصفهان در تاریخ 17 مرداد 1322 شروع شده بر طبق مقررات قانون جریان یافته در تاریخ 5/ 9/ 1322 آقاى حیدرعلى امامى با 28256 رأى از 40133 رأى حائز اکثریت شناخته شده- در مهلت قانونى اعتراضاتى از طرف جمعى از اهالى رسیده و جمعى از اهالى اصفهان به انجمن نظار رسیده است انجمن اعتراضات را بدون دلیل و غیرموجه دانسته به نام آقاى حیدرعلى امامى براى نمایندگى اصفهان در چهاردهمین دوره قانونگذارى اعتبارنامه صادر کرده است- چون از طرف هفته اول افتتاح مجلس شوراى ملى هم اعتراضى واصل نگردیده و شعبه اول اعتراضات موجود در پرونده را غیر وارد تشخیص داده است.

+++

صحت انتخاب آقاى حیدرعلى امامى را از اصفهان به اکثریت آراء تصویب و براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد می­کند.

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگى آقاى امامى از اصفهان قیام نمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى:(آقاى امینى مخبر شعبه دوم گزارشى راجع به جریان انتخابات دماوند و فیروزکوه و نمایندگى آقاى جواد مسعودى به شرح زیر قرائت نمودند)

جریان انتخابات دماوند و فیروزکوه به ترتیبى است که ذیلًا معروض می­دارد

انجمن نظارت طبق ماده 14 قانون انتخابات روز 22/ 5/ 22 در دماوند تشکیل و پس از انتشار آگهى از روز 2/ 7/ 22 تا مدت 10 روز در قصبه دماوند توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمد و در نتیجه آقاى جواد مسعودى به اکثریت 3421 رأى از 10115 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم قانونگذارى از دماوند و فیروزکوه انتخاب شدند. انجمن طبق ماده 41 قانون تا یکهفته براى قبول شکایات حاضر و مهیا بوده است. شکایات واصله چون بدون مدرک و دلیل تشخیص شده انجمن به صدور استوارنامه مبادرت ورزیده است .

شعبه دوم پس از رسیدگى به صورت مجلس و محتویات پرونده و بررسى کامل نسبت به شکایاتى که در هفته اخیر به شعبه رسیده است جریان انتخابات حوزه دماوند و فیروزکوه را صحیح دانسته و شکایات بدون مدرک و دلیل را غیر وارد می­داند و با تقدیم این گزارش صحت انتخاب آقاى جواد مسعودى را تصدیق می­نماید.

فرخ- بنده مخالفم و یک عرضى هم دارم و آن این است که‏. . .

رئیس- نمی­شود حالا. می­ماند براى جلسه بعد

بعضى از نمایندگان- باشد براى جلسه بعد .

رئیس- آقاى مخبر فرهمند .

(آقاى مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم گزارش راجع به جریان انتخابات شهر کرمان و نمایندگى آقاى سید محمد هاشمى به شرح زیر قرائت نموده‌اند)

با توجه به گزارش شماره 8 انتخابات شهر کرمان از مجموع 17171 رأى مأخوذه در حوزه مرکزى و حوزه‌هاى فرعى آقا سید محمد هاشمى به اکثریت 14531 رأىبه سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى انتخاب و هیچ گونه شکایتى در موعد مقرر به انجمن نرسیده لذا صورت مجلس تنظیم و اعتبارنامه صادر نموده است شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مزبور جریان انتخابات کرمان را مطابق مقررات قانون دانسته و صحت نمایندگى آقاى سید محمد هاشمى را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم می­گردد.

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى سید محمد هاشمى از کرمان آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى طوسى‏

(آقاى طوسى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع به انتخابات حوزه مراغه و نمایندگى آقاى اسکندر مقدم را به شرح ذیل قرائت نمودند)

در تاریخ 19 مرداد 1322 به موجب دستور وزارت کشور به شرحى که در پرونده مصرح است انتخابات حوزه انتخابیه مراغه شروع انجمن اصلى از طبقات شش­گانه تشکیل و از لحاظ اهمیت محل نه حوزه فرعى نیز طبق مقررات قانون معین براى حوزه‌هاى مربوطه به مقتضیات خود از 4 تا 10 روز مدت اخذ آراء مقرر داشته و آگهى­هاى لازم منتشر ساخته از روز دهم شهریور درتمام حوزه­ها اخذ آراء شده و در 10 آبان قرائت آراء نیز خاتمه یافته از کلیه 14197 آراء مستخرجه آقاى اسکندر مقدم به اکثریت 12465 رأى به نمایندگى دوره چهاردهم مجلس انتخاب شده و بعد از انقضاى مدت قانونى و رسیدگى انجمن به چند فقره شکایات واصله و وارد ندانستن شکایات مزبوره صورت مجلس تنظیم و استوارنامه صادر کرده است شعبه چهارم محتویات پرونده را دقیقاً رسیدگى کرده صحت جریان انتخابات مراغه و نمایندگى آقاى اسکندر مقدم را تصدیق

+++

و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می­رساند.

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى اسکندر مقدم از مراغه آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى فاطمى‏

(آقاى فاطمى گزارش شعبه پنجم راجع به انتخاب آقاى عبدالحمید سنندجى را این طور خواندند)

به شرحى که در گزارش شماره 8 به عرض رسیده آقاى عبدالحمید سنندجى از کلیه آراء مأخوذه با اکثریت 24309 رأى به نمایندگى دوره چهاردهم از شهرستان سنندج منتخب و شعبه پنجم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق می­نماید.

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى سنندجى از سنندج آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى صفوى‏

(آقاى صفوى مخبر شعبه ششم گزارش حوزه انتخابیه شهرکرد را دایر به نمایندگى آقاى احمد‌قلى صمصام به شرح ذیل قرائت نمودند) گزارش انتخابات حوزه انتخابات حوزه انتخابیه شهرکرد به قرارى است که به عرض مجلس شوراى ملى می­رسد. بیست و چهار نفر از طبقات شش­گانه و معتمدین محلى حوزه انتخابیه شهر کرد در تاریخ 23 مهر 1322 دعوت شده و انجمن نظار شهرکرد تشکیل یافته است از تاریخ اول آبان تا دهم آبان ماه 1322 توزیع تعرفه و اخذ رأى در حوزه­هاى اصلى و فرعى شهرکرد به عمل آمد در نتیجه از 20158 رأى که اخذ شده در انجمن مرکزى و هشت شعبه فرعى آقاى احمدقلى صمصام با اکثریت 15358 رأى به نمایندگى دوره چهاردهم مجلس شوراى ملى انتخاب شدند نظر به این که در مدت قانونى شکایتى به انجمن نرسیده و نظر به این که در موعد قانونى شکایتى به مجلس شوراى ملى نرسیده بود شعبه ششم صحت انتخابات چهارمحال بختیارى و نمایندگى آقاى احمدقلى صمصام را تصویب و گزارش آن را تقدیم می­دارد .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى احمدقلى صمصام از شهرکرد آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

طباطبائى- پیشنهادى آقاى ملک داده اند

رئیس- مرقوم داشته­اند براى ختم جلسه‏

بعضى از نمایندگان- ما مخالفیم‏

طباطبائى- پس رأى بگیرید آقا

بعضى از نمایندگان- اقلاً تا ظهر را موافقت کنید

رئیس- مطابق پیشنهاد آقاى ملک رأى می­گیریم به ختم جلسه‏. . .

صفوى- عده کافى نیست .‏

ملک‌مدنى- اجازه می­فرمایید؟(رئیس- بفرمایید) بنده از این پیشنهادى که کردم نظرم این بود که از یک تشنجى که احساس می­شود رد مجلس ایجاد شد جلوگیرى شود و حقیقت را عرض مى­کنم بنده مخالف نیستم از این که اعتبارنامه همه آقایان بگذرد و تصویب شود بنده همه آقایان را صلاحیتشان را تصدیق می­کنم که شاید موجب یک تشنجى شود که در اولین جلسه دوره 14 مصلحت مجلس و مصلحت مملکت نیست بنده به این جهت پیشنهاد کردم حالا اگر آقایان می­فرمایند که چه بهتر و الّا بماند براى بعد در هر حال بسته به نظر مجلس است .‏

اردلان- بنده اجازه می­خواهم عرض کنم که تا ظهر مذاکره شود و بعد از ظهر تعطیل کنیم .‏

نراقى- تشنجى در مجلس نیست و به طور طبیعى اعتبارنامه می­گذرد و همین کار است که اسباب سوء تفاهم می­شود.

ملک مدنى- بنده مخالف نیستم که ادامه دهیم اگر تشنجى نیست بنده حرفى ندارم و پیشنهادم را پس می­گیرم .‏

رئیس- آقاى دکتر زنگنه‏

(آقاى دکتر زنگنه مخبر شعبه اول گزارش حوزه انتخابیه بیرجند را دایر به نمایندگى آقاى محمدعلى منصف به شرح ذیل قرائت نمودند)

مجلس شوراى ملى- انتخابات شهرستان بیرجند در تاریخ 16/ 5/ 1322 شروع شده بر طبق مقررات قانون انتخابات جریان یافته در نتیجه از 11858 رأى که گرفته شده است آقاى محمدعلى منصف با 8075 رأى حائز اکثریت‏

بوده اند در مدت مقرر اعتراضى به انجمن نظار نرسیده و بنابراین اعتبارنامه به نام آقاى محمدعلى منصف براى نمایندگى بیرجند

+++

در چهاردهمین دوره قانونگذارى صادر شده است نظر به این که هیچ گونه اعتراضى هم در هفته اول افتتاح مجلس شوراى ملى راجع به انتخابات بیرجند نرسیده است شعبه اول به اتفاق آراء صحت انتخاب آقاى محمدعلى منصف را تصویب و براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد می­کند .

رئیس- رأى گرفته مى شود به نمایندگى آقاى محمدعلى منصف از بیرجند آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امینى‏

(آقاى امینى مخبر شعبه دوم گزارش راجع به جریان انتخابات جیرفت و نمایندگى آقاى عطاء الله روحى را به شرح زیر قرائت نمودند)

جریان انتخابات جیرفت به ترتیبى است که ذیلاً معروض می­دارد:

انجمن نظارت طبق ماده 14 قانون انتخابات روز 16 مرداد ماه 1322 تشکیل و پس از انتشار آگهى از روز ششم شهریور ماه تا مدت 15 روز توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمد و در نتیجه آقاى عطاءالله روحى به اکثریت 5783 رأى از 6440 رأى به نمایندگى دوره چهاردهم تقنینیه از جیرفت انتخاب شدند .

انجمن طبق ماده 41 قانون براى قبول شکایات مدت شکایتى نرسید صدور استوارنامه اقدام نمود

شعبه دوم پس از رسیدگى به صورت مجلس و محتویات پرونده و شکایاتى که در هفته اخیر رسیده چون شکایات را غیر وارد تشخیص داده است صحت انتخاب آقاى عطاءالله روحى را تصدیق می­نماید .

فرمند- بنده مخالفم‏

رئیس- پس می­ماند براى جلسه بعد

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

تیمور تاش- بعد از کاشان باید کاشمر خوانده شود نه گلپایگان و کرمان‏

(آقاى مخبر فرهمند گزارش حوزه انتخابیه شهرستان گلپایگان راجع به نمایندگى آقاى دکتر عبدالله معظمى را به شرح ذیل خواندند)

جریان انتخابات شهرستان گلپایگان به شرحى است که به عرض مجلس شوراى ملى می­رسد .

در تاریخ 5 مرداد 1322 انجمن نظارت از طبقات شش­گانه طبق قانون انتخابات تشکیل و پس از تعیین انجمن­هاى فرعى و نشر آگهى از تاریخ اول شهریور تا پانزدهم ماه مذبور در تمام حوزه­هاى مرکزى و فرعى تعرفه توزیع و اخذ رأى گردید از مجموع 16179 رأى به اکثریت 11119 رأى آقاى دکتر عبدالله معظمى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى انتخاب شدند انجمن در مدت مقرر به شکایات واصله رسیدگى کرده و اعتراضات معترضین را غیر وارد و صحت انتخابات را اعلام و صورت مجلس تنظیم و اعتبارنامه صادر نموده است شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه جریان انتخابات را مطابق مقررات قانونى دانسته و صحت نمایندگى آقاى دکتر عبدالله معظمى را تصدیق نموده و اینک گزارش آن تقدیم می­شود .

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى دکتر معظمى از گلپایگان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى طوسى‏

(آقاى طوسى مخبر شعبه چهارم گزارش حوزه انتخابیه مراغه را دایر به نمایندگى آقاى موسى فتوحى به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات حوزه انتخابیه مراغه طبق پرونده متشکله به شرحى است که در شماره 9 مربوط به انتخاب آقاى اسکندر مقدم نماینده محترم اشعار شده است در پایان جریان قانونى و خاتمه انتخابات مراغه آقاى موسى فتوحى نیز از کلیه 14197 آراء مأخوذه به اکثریت 12143 راى به نمایندگى دوره 14 مجلس شوراى ملى از حوزه مراغه انتخاب و استوارنامه صادر گردیده شعبه 4 با تصدیق حسن جریان انتخابات مراغه و صحت نمایندگى آقاى موسى فتوحى اینک گزارش آن را به استحضار مجلس شوراى ملى می­رساند

+++

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى موسى فتوحى از مراغه آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى فاطمى‏

(آقاى فاطمى مخبر شعبه پنجم گزارش حوزه انتخابیه سنندج را دایر به نمایندگى آقاى ناصرقلى اردلان به شرح زیر قرائت نمودند)

به شرحى که در گزارش شماره 8 به عرض رسید آقاى ناصرقلى اردلان از کلیه آراء مأخوذه با داشتن 17957 راى به نمایندگى دوره چهاردهم از شهرستان سنندج منتخب و شعبه پنجم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق می­نماید .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى ناصرقلى اردلان از سنندج آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى صفوى‏

(آقاى صفوى مخبر شعبه ششم گزارش حوزه انتخابیه قم راجع به نمایندگى آقاى ابوالفضل تولیت را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات حوزه انتخابیه قم به قراری است که به عرض مجلس شوراى ملى می­رسد برحسب دستور تلگرافى وزارت کشور در تاریخ 27 مرداد 1322 طبقات شش­گانه و معتمدین محلى دعوت شده انجمن نظارت مرکزى و اعضا على­البدل انتخاب و پس از تعیین هیئت رئیسه آگهى انتخابات منتشر شده و از تاریخ 2 مهرماه 1322 تا دوازدهم مهر ماه براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین گردیده از مجموع 10112 رأى که در انجمن مرکزى و حوزه­هاى فرعى انتخابات قم گرفته شده آقاى ابوالفضل تولیت با اکثریت 9740 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم انتخاب شدند در مدت مقرر شکایتى به انجمن نظار نرسیده فقط تلگرافى در تاریخ دهم اسفند به مجلس شوراى ملى رسیده و از طرز جریان انتخابات قم شکایت شده است که در شعبه مطرح و چون مدارک قانونى از طرف شکایت کنندگان ابراز نشده بود شعبه ششم صحت انتخابات قم و نمایندگى آقاى ابوالفضل تولیت را تصدیق نموده گزارش آن را تقدیم مى­دارد .

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگى آقاى ابوالفضل تولیت از قم قیام نمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر زنگنه‏

(آقاى دکتر زنگنه مخبر شعبه اول گزارش راجع به جریان انتخابات بیجار و نمایندگى آقاى سید اسمعیل شیخ­الاسلام ملایرى را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات شهرستان بیجار در 26/ 6/ 22 شروع شده و بر طبق مقررات قانون جریان یافته در نتیجه آقاى سید اسمعیل شیخ‌الاسلام ملایرى با 6027 رأى از 6073 رأى حائز اکثریت شناخته شده چون در مدت مقرر شکایتى نرسیده است انجمن به آقاى سید اسمعیل شیخ­الاسلام ملایرى براى نمایندگى بیجار در چهاردهمین دوره قانونگذارى اعتبارنامه صادر کرده است در هفته اول افتتاح مجلس شوراى ملى اعتراضاتى واصل شده بود که مورد رسیدگى واقع گردیده و تحقیق لازم به عمل آمد- نظر به اینکه شعبه اول شکایات را غیر وارد دانست به اکثریت آراء صحت انتخاب آقاى سید اسمعیل شیخ‌الاسلام ملایرى را تصویب و براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد می­کنند.

رئیس- آقاى فرخ‏

فرخ- بنده مخالفم‏

اقبال- بنده هم مخالفم‏

رئیس- پس می­ماند براى جلسه بعد آقاى امینى‏

(آقاى امینى مخبر شعبه دوم گزارش راجع به جریان انتخابات در جزو نمایندگى آقاى حبیب­الله درى را به شرح زیر قرائت نمودند)

جریان انتخابات در جز به ترتیبى است که ذیلاً معروض می­دارد:

انجمن نظارت طبق ماده 14 قانون روز 13 مرداد ماه 1322 تشکیل و پس از انتشار آگهى از روز ششم شهریور تا مدت 15 روز در حوزه مرکزى در گز و 13 روز در سرخس و کلات توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمد و در نتیجه آقاى

+++

حبیب­الله درى با اکثریت 5222 رأى از 5946 رأى به نمایندگى دوره چهاردهم تقنینیه از درجز انتخاب شدند و چون در مدت مقرره انجمن شکایتى نرسید استوارنامه به نام آقاى درى صادر گردید. شعبه دوم پس از رسیدگى به صورت مجلس و محتویات پرونده صحت انتخاب آقاى درى را تصدیق مى نماید .

رئیس- آقاى کاظمى‏

کاظمى- بنده مخالفم‏

رئیس- آقاى امیرتیمور

امیر تیمور- بنده هم مخالفم‏

رئیس- پس می­ماند براى جلسه بعد. آقاى مخبر فرهمند

(آقاى مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات کاشمر و انتخاب آقاى منوچهر تیمورتاش را این طور خواندند)

جریان انتخاب کاشمر به قرارى است که ذیلاً به عرض مى­رسد:

انجمن نظار طبق مقررات قانون از طبقات شش­گانه و معتمدین محل انتخاب و پس از تعیین حوزه­هاى فرعى و نشر آگهى در حوزه مرکزى و حوزه­هاى فرعى از تاریخ 21 مهر تا 30 مهر 12755 ورقه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده و در نتیجه آقاى منوچهر تیمورتاش با اکثریت 10414 راى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى انتخاب شده­اند چون اعتراض قابل توجهى نرسیده انجمن صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء نموده. شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه چون شکایتى در مدت مقرر به مجلس نرسیده بود صحت نمایندگى ایشان را تصدیق نموده اینک گزارش آن به عرض می­رسد.

رئیس- راى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى تیمورتاش از کاشمر آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى طوسى‏

(آقاى طوسى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع به جریان انتخابات ساوه و نمایندگى آقاى سید فتح­الله فرود را به شرح زیر قرائت نمودند) بر حسب دستور وزارت کشور انتخابات حوزه انتخابیه ساوه به شرحی که در پرونده مذکور است از 24 تیر 1322 شروع شده است قبل از دستور وزارت کشور و انتخاب انجمن نظار یک سلسله شکایاتى جریان یافته که می­توان این شکایات را مقدمات مبارزه انتخاباتى نامید بر اثر این شکایات وزارت کشور اعزام بازرس براى حسن جریان و تأمین انتظامات لازم دانسته و به محل فرستاده­اند در نتیجه تحت نظارت و مراقبت فرماندار و بازرس اعزامى انتخابات جریان یافته و به طوری که پرونده حکایت می­کند نکات قانونى رعایت شده و از کلیه آراء مستخرجه حوزه انتخابیه ساوه آقاى سید فتح­الله فرود به اکثریت 10868 رأى به نمایندگى دوره 14 مجلس انتخاب و در عرض مدت قانونى که براى دریافت و رسیدگى به شکایات مقررات انجمن شکایات واصله را رسیدگى و غیر وارد دانسته صورت مجلس ترتیب داده و استوارنامه به نام آقاى سید فتح­الله فرود صادر نموده است شعبه چهارم نیز به نوبه خود محتویات پرونده را رسیدگى شکایات رسیده در پرونده را وارد ندانسته جریان انتخابات این حوزه و صحت نمایندگى ایشان را تصدیق نموده اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می­نماید.

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى فتح­الله فرود از ساوه آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى فاطمى .

(آقاى فاطمى مخبر شعبه پنجم گزارش راجع به جریان انتخابات فومن و نمایندگى آقاى حسن اکبر به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات فومن در مهرماه امسال شروع انجمن مرکزى تشکیل و شعبات فرعى را تعیین می­نماید ولى به واسطه اختلافات محلى انجمن اصلى در تاریخ 23/ 7/ 22 استعفا می­دهند و بخشدار محل به وسیله استاندارى به وزارت کشور گزارش داده و مدتى به حال وفقه می­ماند تا مجدداً بر طبق دستور مراکز قانونى در تاریخ 16/ 9/ 22 مجدداً انجمن مرکزى تشکیل می­شود انجمن فرعى سابق هم مورد موافقت انجمن مرکزى واقع و از تاریخ 17/ 9/ 22 شروع به کار می­نمایند در تمام شعبات از تاریخ 20/ 9/ 22 تا 27/ 9/ 22 به نشر تعرفه و اخذ آراء

+++

پرداخته کلیه آراء مأخوذه 12592 و در نتیجه آقاى حسن اکبر به اکثریت 11441 رأى به نمایندگى منتخب و آگهى منتشر می‌شود شعبه پنجم با کمال توجه و دقت به پرونده امر رسیدگى شکایاتى که رسیده بود چون اثرات قانونى نداشته قابل توجه نشده و شعبه صحت نمایندگى حسن اکبر را تصدیق می­نماید.

رئیس- آقاى فرمند .

فرمند- بنده مخالفم .

رئیس- پس می­ماند براى جلسه بعد آقاى صفوى

(آقاى شکرالله صفوى مخبر شعبه ششم گزارشى راجع به جریان انتخابات شوشتر و نمایندگى آقاى محمد صادق بوشهرى را به شرح زیر قرائت نمودند)

گزارش انتخابات شوشتر به قرارى است که به عرض مجلس شوراى ملى می­رسد

در تاریخ 15 مرداد 1322 بر حسب دستور وزارت کشور بیست و چهار نفر از طبقات شش­گانه و معتمدین محلى دعوت و انجمن مرکزى انتخابات شوشتر تشکیل گردیده و پس از اجراى مقررات و انجام تشریفات و انتشار آگهى از روز 11 آبان 1322 تا روز 18 آبان دادن تعرفه و اخذ رأى ارائه داشته و از روز 18 تا 22 آبان آراء مأخوذه قرائت و در نتیجه از مجموع 13466 رأى آقاى محمد صادق بوشهرى به اکثریت 8797 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم مجلس شوراى ملى انتخاب شده­اند- شکایات واصله به انجمن مورد رسیدگى واقع و مؤثر شناخته نشده شکایات واصله به مجلس شوراى ملى نیز بدون دلیل و شعبه ششم مورد نظر قرار نداد و به صحت نمایندگى آقاى بوشهرى رأى داده شد که اینک گزارش آن به مجلس شوراى ملى تقدیم می­گردد .

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى بوشهرى از شوشتر آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى دکتر زنگنه

(آقاى دکتر زنگنه گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگى آقاى سلطانعلى شیخ‌الاسلامى از بهبهان به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات شهرستان بهبهان در تاریخ سوم آذرماه 1322 شروع شده و بر طبق مقررات قانون جریان یافته است در نتیجه آقاى سلطانعلى شیخ­الاسلامى(سلطانى) با 11411 رأى حائز اکثر شناخته شده­اند در مدت مقرر فقط یک فقره اعتراض به انجمن رسیده است که غیر وارد تشخیص شده و اعتبارنامه به نام آقاى سلطانعلى شیخ­الاسلامى براى نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى صادر گردیده است نظر به این که در ظرف مهلت قانونى اعتراضى به مجلس شوراى ملى نرسیده شعبه اول اعتراض موجود در پرونده را نیز غیر موجه می­داند صحت انتخاب آقاى سلطانعلى شیخ­الاسلامى را تصویب و براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد می­کند .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى سلطانى شیخ­الاسلامى از بهبهان آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب برخاستند) .

رئیس- تصویب شد آقاى مخبر فرهمند

(آقاى مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات کردان و نمایندگى آقاى دهستانى را این طور خواندند)

جریان انتخابات کردان به شرحى است که به عرض می­رسد. در تاریخ 24 مرداد 1322 انجمن نظار طبق مقررات قانون انتخابات تشکیل و پس از تعیین هیئت عامله و حوزه­هاى فرعى و نشر آگهى از تاریخ 6 شهریور تا 11 شهریور در حوزه مرکزى و حوزه فرعى 10979 ورقه تعرفه توزیع و اخذ رأى شده در نتیجه قرائت آراء آقاى یدالله دهستانى با اکثریت 6126 رأى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى انتخاب شده­اند و پس از انقضاى مدت قانونى براى اخذ شکایات چون دو فقره اعتراض واصله به انجمن قابل توجه نشده صورت مجلس امضاء و اعتبارنامه صادر شده شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده و اعتراضات واصله به مجلس را وارد ندانسته صحت نمایندگى آقاى دهستانى را تصدیق و گزارش آن تقدیم می­شود .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى دهستانى از کردان آقایان موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) .

+++

تصویب شد. آقاى طوسى

(آقاى طوسى مخبر شعبه چهارم گزارش راجع به جریان انتخابات لاهیجان و نمایندگى آقاى دکتر رضا رادمنش را به شرح زیرقرائت نمودند)

به موجب دستور وزارت کشور انتخابات حوزه انتخابیه لاهیجان مطابق شرحی که پرونده مربوطه حاکى است براى چهاردهمین دوره مجلس شوراى ملى در تاریخ 16 مهر 1322 شروع طبق ماده 14 قانون انتخابات از طبقات شش­گانه دعوت به عمل آمده و انجمن تشکیل گردیده بعد از طى مراحل قانونى در انجمن اصلى و شعب فرعى جمعاً 24936 رأى استخراج و آقاى دکتر رضا رادمنش با اکثریت 18744 رأى به نمایندگى دوره 14 مجلس شوراى ملى از حوزه لاهیجان انتخاب شده و در عرض مدت مقرره قانونى و در جریان انتخابات نسبت به عدم صلاحیت بعضى از اعضا انجمن و مداخله مأمورین دولت در امر انتخابات و تقاضاى ابطال آراء بعضى از شعب شکایاتى به انجمن مرکزى رسید و بعد از خاتمه انتخابات آنها را مورد رسیدگى قرار داده و با دلایلى که در صورت مجلس مصرح است انجمن شکایات مزبوره را در تحت شش ماده رد کرده صورت مجلس تنظیم و استوارنامه صادر نموده است شعبه چهارم نیز با مراجعه به محتویات پرونده آن شکایات را وارد ندانسته صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می­رساند .

رئیس- آقاى امیرتیمور .

امیرتیمور- بنده مخالفم .

رئیس- پس می­ماند براى جلسه بعد. آقاى فاطمى‏

(آقاى فاطمى مخبر شعبه 5 گزارش راجع به جریان انتخابات فردوس و نمایندگى آقاى سید ولى شهاب را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات فردوس در مرداد ماه شروع انجمن نظارت مرکزى تشکیل و شعبات فرعى را معین و نمایندگان مأمور می­شوند که از 12 شهریور ماه تا 16 شهریور ماه اقدام به نشر تعرفه و اخذ رأى نمایند ولى در این موقع طبق دستور استاندارى مسترد می­شود انتخابات به بعد از ماه رمضان موکول گردد مجدداً در تاریخ 26 شهریور ماه آگهى منتشر می­شود که از نهم تا بیستم مهرماه توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آید و حوزه­هاى فرعى هم همین طور دستور می­دهند در نتیجه پس از استخراج آراء به نمایندگى فردوس منتخب می­شوند شکایاتى که رسیده تماماً در شعبه مورد توجه و دقت کامل شده ولى هیچ یک را قابل توجه ندانستند جز یک فقره شکایتى که می­گوید آقاى شهاب در موقع انتخابات دادستان بوده در این باب از خودشان استعلام حکم رسمى وزارت دادگسترى را به شماره 10017- 13679 ارائه دادند که از تاریخ 11/ 5/ 22 مأموریت ایشان به شهر مشهد منتقل گردید بنابراین از این حیث هم ایرادى وارد نبوده و شعبه پنجم صحت نمایندگى آقاى سید ولى­الله شهاب را از فردوس تصدیق می­نماید .

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى سید ولى­الله شهاب از فردوس آقایان موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى مخبر فرهمند

(آقاى مخبر فرهمند گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات کرمانشاه و نمایندگى آقاى ساسان خواجه نصیرى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات کرمانشاه به شرحى است که در زیر به عرض می­رسد:

در تاریخ 18 مرداد 1322 از طرف وزارت کشور به فرماندار وقت کرمانشاه تلگرافى دستور داده شده که امور حوزه فرماندارى خود را به عضو مقدم واگذار نموده و فوراً به مرکز حرکت نماید. فرماندار نامبرده در 24 آذر شروع به تشکیل انجمن نظار نموده و اعضا انجمن را به وزارت کشور معرفى می­نماید وزارت کشور جواب داده که چون شما در 23 آذر سمت رسمى نداشته­اید انتخاب اعضا انجمن و دخالت شما در امر انتخابات صورت قانونى ندارد و تا رسیدن استاندار باید بماند و در تحت نظر فرماندار جدید انتخابات شروع بشود. پس رسیدن استاندار به محل که سمت

+++

فرماندارى کرمانشاه را هم داشته است در تاریخ 12 مهر انجمن نظار طبق مقررات قانون انتخاب و پس از تعیین حوزه­هاى فرعى و نشر آگهى از تاریخ 30 مهر تا 14 آبان 18374 برگ تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده و آقاى ساسان خواجه نصیرى به اکثریت 13152 رأى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى انتخاب شده­اند. انجمن نظار به عذر این که ایشان دادستان استان پنج که کرمانشاه هم جزو آن استان است بوده­اند صلاحیت ندارند از دادن اعتبارنامه خوددارى می­کنند وزارت دادگسترى تصدیق داده که ایشان در ماه شهریور چون ترک خدمت کرده اند منتظر خدمت شده­اند بنابراین در تاریخ 25 دی ماه 1322 انجمن نظار تشکیل و اعتبارنامه براى ایشان صادر می­نماید شعبه سوم پرونده مربوطه و شکایات واصله به انجمن و مجلس را تحت مطالعه و بررسى قرار داده چون اعتراضات و شکایات واصله را منطبق با موازین قانونى ندانسته صحت نمایندگى آقاى ساسان خواجه نصیرى تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم می­شود .

رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى .

مرآت اسفندیارى- بنده مخالفم .

کاظمى- بنده هم مخالفم .

رئیس- می­ماند براى جلسه بعد. آقاى امینى‏

(آقاى ابوالقاسم امینى مخبر شعبه دوم گزارش راجع به جریان انتخابات دولت آباد و نمایندگى آقاى اسمعیل ظفرى را به شرح زیر خواندند)

پیرو گزارش شماره 5 در خصوص انتخاب آقاى ملک­مدنى از دولت‌آباد معروض می­دارد که شعبه صحت نمایندگى آقاى اسمعیل ظفرى را به اکثریت 24696 رأى از 30530 رأى مأخوذه در دولت‌آباد تصدیق می­نماید .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى اسمعیل ظفرى از دولت آباد آقایان موافقین برخیزند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مخبر فرهمند

(آقاى مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم گزارشى راجع به انتخابات کرمانشاهان و نمایندگى آقاى دکتر عبدالحمید زنگنه را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات کرمانشاهان به شرحى است که به عرض مجلس شوراى ملى می­رسد .

در تاریخ 12 مهر ماه 1322 انجمن نظار تشکیل در حوزه­هاى اصلى و فرعى از سى ام مهر تا چهاردهم آبان 18347 برگ تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده و در نتیجه آقاى دکتر عبدالحمید زنگنه به اکثریت 12769 رأى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى انتخاب شده و نسبت به ایشان شکایتى در موعد مقرره نرسیده و انجمن اعتبارنامه صادر و شعبه سوم صحت جریان انتخابات و نمایندگى ایشان را تصدیق اینک گزارش آن به عرض می­رسد .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى دکتر عبدالحمید زنگنه از کرمانشاهان آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مخبر فرهمند

(آقاى مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم گزارشى راجع به انتخابات کرمانشاهان و نمایندگى آقا عباس قبادیان را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات کرمانشاهان به شرحى است که طى گزارش شماره 14 به عرض رسیده و در نتیجه آقاى عباس قبادیان از 18347 رأى با اکثریت 10244 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم قانونگذارى انتخاب شدند و انجمن نظار شکایات واصله را مورد رسیدگى قرار داده و مردود دانسته­اند و بالنتیجه اعتبارنامه ایشان را صادر نمودند و شعبه سوم را مراجعه به پرونده مربوطه و شکایات واصله صحت جریان انتخابات و نمایندگى ایشان را تصدیق نموده و اینک گزارش آن به عرض می­رسد .

رئیس- رأى می­گیریم به نمایندگى آقاى عباس قبادیان از کرمانشاه موافقین قیام نمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مخبر فرهمند

(آقاى مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم گزارشى راجع به انتخاب کرمانشاهان و نمایندگى آقاى دکتر

+++

حسین معاون را به شرح ذیل قرائت نمودند)

گزارش انتخابات کرمانشاهان به شرحى است که طى شماره 14 به عرض رسیده و در نتیجه آقاى نصرت­الله منتظر به اکثریت 12769 از 18347 رأى به سمت نمایندگى دوره چهاردهم قانونگذارى انتخاب می­شوند و در جواب استعلام از قبول نمایندگى معذرت خواسته­اند لذا آقاى دکتر حسین معاون که در درجه دوم با 5597 حائز اکثریت بوده­اند به سمت نمایندگى دوره چهاردهم انتخاب شده­اند و انجمن اعتبارنامه صادر نموده شعبه سوم با مراجعه به پرونده صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم می­گردد .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى دکتر حسین معاون از کرمانشاهان. آقایان موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد: آقاى مخبر فرهمند

(آقاى مخبر فرهمند مخبر شعبه سوم گزارش راجع به انتخابات کنبد قابوس و نمایندگى آقاى جرجانى را به شرح ذیل قرائت نمودند)

جریان انتخابات کنبد قابوس به قرارى است که به عرض می­رسد .

انجمن نظار طبق مقررات قانون پس از تعیین حوزه­هاى فرعى و نشر آگهى از تاریخ ششم شهریور تا 16 شهریور در حوزه­هاى اصلى و فرعى 13724 ورقه تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده در نتیجه آقاى محمد گرگانى به اکثریت 11464 رأى به سمت نمایندگى چهاردهمین دوره قانونگذارى انتخاب شده­اند و انجمن پس از انقضاء مدت قانونى براى اخذ شکایت مهیا چون شکایتى نرسیده صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می­نماید شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه چون شکایتى به انجمن و مجلس نرسیده بود صحت نمایندگى آقاى محمد گرگانى را تصدیق نموده و اینک گزارش آن به عرض می­رسد .

رئیس- رأى گرفته می­شود به نمایندگى آقاى محمد جرجانى از گنبد قابوس. آقایان موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند) تصویب شد. کارهاى حاضر خاتمه پیدا کرد در دستور هم چیزى نداریم با اجازه آقایان جلسه را ختم کنیم و جلسه آینده روز سه­شنبه ساعت 9 دستور مذاکره در اعتبارنامه­هایى که مخالفت شد و اعتبارنامه­هایى که بعداً حاضر می­شود.(صحیح است)

اقبال- معمولاً وقتى که عده اعتبارنامه­ها تصویب می­شود و به حد نصاب می­رسد رسمیت مجلس را باید اعلام کنند .

رئیس- هنوز نرسیده است.(اقبال- پس به بخشید عرضى ندارم)

(مجلس ده دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- محمد‌تقى اسعد

+++

یادداشت ها
Parameter:294099!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)