کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 2 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 9 آبان ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. تصویب نود و شش فقره استوارنامه

3. اعلام رسمیت مجلس

4. تصویب سى و شش فقره استوارنامه

5. انتخاب هیئت رئیسه

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 2

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 9 آبان ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. تصویب نود و شش فقره استوارنامه

3. اعلام رسمیت مجلس

4. تصویب سى و شش فقره استوارنامه

5. انتخاب هیئت رئیسه

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس سه ساعت بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه سوم آبان ماه را آقاى نقایت (منشى) قرائت نمودند

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - درصورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. تصویب نود و شش فقره استوارنامه

رئیس - گزارش شعبه‌ها راجع به استوارنامه‌ها مطرح است. آقاى طوسى‏

(آقاى طوسى مخبر شعبه اول گزارش شعبه را این طور قرائت نمودند)

انتخابات حوزه آباده براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد 1318 مطابق قانون جریان یافته از 9982 رأى که مجموع آرا گرفته شده بوده آقاى ابوالحسن رضوى به اکثریت 8798 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول به پرونده مربوط رسیدگى نموده صحت جریان انتخابات و نمایندگى ایشان را تصدیق و گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى ابوالحسن رضوى برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى آزادى. (آقاى آزادى گزارش شعبه دوم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه بروجرد براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 9 تیر ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 23242 رأى بوده است آقایان احمد اعتبار به اکثریت 21229 رأى و اسمعیل یاراحمدى به اکثریت 20529 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان احمد اعتبار

+++

و اسمعیل یاراحمدى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى احمد اعتبار برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى اسمعیل یاراحمدى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى فرخ‏

(آقاى فرخ گزارش شعبه سوم را به ترتیب ذیل خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه تربت براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 12904 رأى بوده است آقاى دکتر میرزا آقا ضیاء به اکثریت 11355 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر میرزا آقا ضیاء را صدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى دکتر میرزا آقا ضیاء برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. آقاى سزاوار (آقاى سزاوار گزارش شعبه چهارم را این طور قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه زردشتیان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 31 تیر ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع 3082 رأى بوده است آقاى کیخسرو شاهرخ به اکثریت 3067 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى کیخسرو شاهرخ را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى کیخسرو شاهرخ برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى صفوى.

(آقاى صفوى گزارش شعبه پنجم را این طور خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه سمنان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 24 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 18258 رأى بوده است آقاى دکتر حسینقلى قزل ایاغ به اکثریت 17573 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مریوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر قزل ایاغ را تصدیق و اینک گزارش آن رأى به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى دکتر قزل ایاغ برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. آقاى مؤید احمدى. (آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه ششم را به شرح آتى خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه بم براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 31 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 5646 رأى بوده است آقاى دکتر مهدى ملک‌زاده به اکثریت 5092 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند و نمایندگى آقاى دکتر ملک‌زاده را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى دکتر مهدى ملک‌زاده برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى طوسى.

(آقاى طوسى گزارش شعبه اول را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه اراک براى دوازدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ هفتم خرداد 1318 شروع و طبق جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 23575 رأى بوده است جناب آقای مرتضی قلی بیات به اکثریت 15050 رأی و آقاى عمادالدین سزاوار به اکثریت 13800 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى جناب آقاى مرتضى قلى بیات و آقاى عماد‌الدین سزاوار را تصدیق نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى مرتضى قلى بیات برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى عمادالدین سزاوار برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. آقاى آزادى.

+++

(آقاى آزادى گزارش شعبه دوم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه بوشهر براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 23758 رأى بوده است آقایان شکرالله صفوى به اکثریت 22364 رأى و محمود عزیزى به اکثریت 21937 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان شکرالله صفوى و محمود عزیزى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى شکرالله صفوى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى محمود عزیزى برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. آقاى فرخ.

(آقاى فرخ گزارش شعبه سوم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه خرم‌آباد براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 26881 رأى بوده است آقاى جواد شجاع به اکثریت 25538 رأى و آقاى فتح‌الله گودرزى به اکثریت 23790 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان جواد شجاع و فتح‌الله گودرزى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى جواد شجاع برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى فتح‌الله گودرزى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى سزاوار.

(آقاى سزاوار گزارش شعبه چهارم را به نحو ذیل خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه سبزوار براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 22215 رأى بوده است آقایان سید حسن علوى سبزوارى به اکثریت‏21762 رأى محمد‌تقى معتضدى به اکثریت 20597 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان سید حسن علوى سبزوارى و محمد‌تقى معتضدى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى سید حسن علوى سبزوارى برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى محمد‌تقى معتضدى برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. آقاى صفوى.

(آقاى صفوى گزارش شعبه پنجم را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه سنندج براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 25 تیر ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 13914 رأى بوده است آقایان فرج‌الله آصف به اکثریت 13837 رأى و آقاى محمد وکیل به اکثریت 13835 رأی و آقای نصرت‌الله صادق وزیرى به اکثریت 13764 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند. شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان آصف و وکیل و صادق وزیرى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى فرجظالله آصف برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى محمد وکیل برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. آقاى مؤید احمدى.

(آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه ششم را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه فردوس براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 29 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 13274 رأى بوده است آقاى حسن مسعودى خراسانى به اکثریت

+++

12287 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى حسن مسعودى خراسانى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى حسن مسعودى خراسانى برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى طوسى.

(آقاى طوسى گزارش شعبه اول را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه ارامنه جنوب در تاریخ اول مرداد 1318 براى دوره دوازدهم قانونگذارى مجلس شوراى ملى بر طبق قانون جریان یافته و از مجموع 16998 برگ آرای گرفته شده آقای جبراییل بوداغیان به اکثریت 16724 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول به پرونده امر رسیدگى نموده صحت جریان انتخابات و نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى جبراییل بوداغیان برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى آزادى. (آقاى آزادى گزارش شعبه دوم را به شرح آتى خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه بیجار براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 26 خرداد 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 8558 رأى بوده است آقاى اسمعیل ملایرى به اکثریت 8165 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى سید اسمعیل ملایرى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى سید اسمعیل ملایرى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى فرخ گزارش شعبه سوم را این طور قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه در جز براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 4 تیر ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 12636 رأى بوده است آقاى عبد‌الله شهدوست به اکثریت 10899 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى عبدالله شهدوست را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى عبدالله شهدوست برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. آقاى سزاوار (آقاى سزاوار گزارش شعبه چهارم رابه شرح ذیل خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه سقز براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع 11907 رأى بوده است آقاى عبد‌الله ناهید به اکثریت 11419 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد‌ه‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى عبد‌الله ناهید را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى عبدالله ناهید برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى صفوى.

(آقاى صفوى گزارش شعبه پنجم را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه شاهرود براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 12951 رأى بوده است آقاى دکتر محمد‌قلى تاج‌بخش به اکثریت 11609 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى تاج‌بخش را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى دکتر تاج‌بخش برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى مؤید احمدى.

(آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه ششم را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه قوچان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ پنجم مرداد ماه 1318 شروع و طبق

+++

قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 17524 رأى بوده است آقاى محمود فرخ به اکثریت 16306 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى فرخ را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى محمود فرخ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى طوسى.

(آقاى طوسى گزارش شعبه اول را این طور خواندند)

انتخابات ارامنه آذربایجان و کلدانیان در تاریخ 21 تیر ماه 1318 براى دوره دوازدهم قانونگذارى مجلس شوراى ملى مطابق قانون جریان یافته از 6288 برگ کلیه آرا گرفته شده آقاى سهراب ساکنیان به اکثریت 6224 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول بعد از رسیدگى به پرونده انتخابات مزبور صحت جریان آن و نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى سهراب ساکنیان برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى آزادى.

(آقاى آزادى گزارش شعبه دوم را به ترتیب ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه بیرجند براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 11476 رأى بوده است آقاى محمد‌على منصف به اکثریت 9927 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمد‌على منصف را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى محمد‌على منصف برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. آقاى فرخ.

(آقاى فرخ گزارش شعبه سوم را به شرح زیر قرائت نمودند:)

انتخابات حوزه انتخابیه دولت‌آباد براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 28990 رأى بوده است آقایان: هاشم ملک مدنى به اکثریت 28378 رأى و آقاى حسن مخبر فرهمند به اکثریت 26162 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان هاشم ملک مدنى و حسن مخبر فرهمند را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى هاشم ملک مدنى قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى حسن مخبر فرهمند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

(آقاى سزاوار گزارش شعبه چهارم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه سیرجان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 11777 رأى بوده است آقاى حسن مرآت اسفندیارى به اکثریت 10318 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده اند.

شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى حسن مرآت اسفندیارى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى حسن مرآت اسفندیارى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

(آقاى صفوى گزارش شعبه پنجم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه فیروز‌آباد براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 30 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 14290 رأى بوده است آقاى جعفر خواجه نورى به اکثریت 12863 رأى به نمایندگى

+++

مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى جعفر خواجه نورى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى جعفر خواجه نورى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه ششم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه کاشمر براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 15 مرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 12000 رأى بوده است آقاى محمد‌ابراهیم امیر تیمور به اکثریت 10950 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمد‌ابراهیم امیر تیمور را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى محمد‌ابراهیم امیر تیمور برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

(آقاى طوسى گزارش شعبه اول را به شرح زیر قرائت نمودند)

در تاریخ 27 خرداد 1318 انتخابات حوزه انتخابیه اردبیل براى دوازدهمین دوره قانونگذارى مجلس شوراى شوراى ملى بر طبق قانون جریان یافته از مجموع 22897 برگ آرای گرفته شده آقاى محمد‌رضا اردبیلى به اکثریت 21378 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى ایشان تصدیق نموده اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى محمد‌رضا اردبیلى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

(آقاى آزادى گزارش شعبه دوم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه تبریز براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 26 خرداد 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 64510 رأى بوده است آقایان: جعفر اصفهانى به اکثریت 62817 رأى محمد‌ابراهیم اصفهانیان به اکثریت 60151 رأى عیسى لیقوانى به اکثریت 58723 رأى غلامحسین فرشى به اکثریت 58466 رأى محمد‌على تربیت به اکثریت 58358 رأى ابوالحسن ثقةالاسلامى به اکثریت 58152 رأى على‌اصغر چایچى به اکثریت 57836 رأى محمد‌تقى رفیعى به اکثریت 57351 رأى ربیع جهانشاهى به اکثریت 57146 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان جعفر اصفهانى و محمد‌ابراهیم اصفهانیان - عیسى لیقوانى - غلامحسین فرشى - محمد‌على تربیت - ابوالحسن ثقةالاسلامى - على‌اصغر چایچى - محمد‌تقى رفیعى و ربیع جهانشاهى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى جعفر اصفهانى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى محمد‌ابراهیم اصفهانیان برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى عیسى لیقوانى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى غلامحسین فرشى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگی آقای محمد‌علی تربیت برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى ابوالحسن ثقةالاسلامى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى على‌اصغر چایچى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى محمد‌تقى رفیعى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى ربیع جهانشاهى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

+++

(آقاى فرخ گزارش شعبه سوم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه رشت براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 26 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 32576 رأى بوده است. آقایان غلامرضا رحمت سمیعى به اکثریت 30068 رأى و ابراهیم نبیل سمیعى به اکثریت 28833 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان غلامرضا رحمت سمیعى و ابراهیم نبیل سمیعى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى غلامرضا رحمت سمیعى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى ابراهیم نبیل سمیعى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى سزاوار گزارش چهارم رابه شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه شهررضا براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 19795 رأى بوده است آقاى محسن مهدوى به اکثریت 19207 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محسن مهدوى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى محسن مهدوى برخاستند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى صفوى گزارش شعبه پنجم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه قزوین براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 29732 رأى بوده است آقایان هدایت‌الله مکرم افشار به اکثریت 27615 رأى و آقاى محمد‌باقر شاهرودى به اکثریت 25884 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان مکرم افشار و شاهرودى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى هدایت‌الله مکرم افشار برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى شاهرودى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه ششم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه لار براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 12794 رأى بوده است آقاى جواد آزادى به اکثریت 10287 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى آزادى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى جواد آزادى برخیزند (اکثر برخواستند) تصویب شد.

(آقاى طوسى گزارش شعبه اول را به شرح زیر قرائت نمودند)

در تاریخ 26 خرداد 1318 انتخابات حوزه انتخابیه ارس باران براى دوره دوازدهم قانونگذارى مطابق قانو ن جریان یافته از کلیه آرای گرفته شده که 9515 برگ بوده است آقاى دکتر قاسم اهرى به اکثریت 8754 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول به پرونده مربوطه رسیدگى نموده اینک صحت جریان انتخابات و نمایندگى ایشان را تصدیق و گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى دکتر قاسم اهرى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى آزادى گزارش شعبه دوم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه جهرم براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ /26 تیر ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 8340

+++

رأى بوده است آقاى لطفعلى معدل به اکثریت 6125 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى لطفعلى معدل را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى لطفعلى معدل برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى فرخ گزارش شعبه سوم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه رضائیه براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 29 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 21293 رأبوده است آقاى حسین افشار به اکثریت 18001 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى حسین افشار را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى حسین افشار برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى سزاوار گزارش شعبه چهارم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه شهرکرد براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 10339 رأى بوده است آقاى عبدالوهاب مؤید احمدى به اکثریت 9100 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از نمایندگى آقاى عبدالوهاب مؤید احمدى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - آقایان موافقین با نمایندگى آقاى عبدالوهاب مؤید احمدى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى صفوى گزارش شعبه پنجم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه قم براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 14800 رأى بوده است آقاى ابوالفضل تولیت به اکثریت 14550 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى ابوالفضل تولیت را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى تولیت برخیزند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

(آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه ششم را به ترتیب زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه لاهیجان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 20154 رأى بوده است آقاى احمد صفارى به اکثریت 19468 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى صفارى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى صفارى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(آقاى طوسى گزارش شعبه اول را به ترتیب زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد 1318 بر طبق قانون جریان یافته از آرای مأخوذه که مجموع آن 45723 رأى بوده آقایان حسین جلایى به اکثریت 39562 رأى محمد‌على اوحدى به اکثریت 38544 رأى حسین فاطمى به اکثریت 38290 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى حسین جلایى، محمد‌على اوحدى، حسین فاطمى را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

+++

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى حسین جلایى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

موافقین با نمایندگى آقاى محمد زعلى اوحدى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

موافقین با نمایندگى آقاى حسین فاطمى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى آزادى شعبه دوم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه جیرفت براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 22 تیر ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 5896 رأى بوده است آقاى عطاء‌الله روحى به اکثریت 5860 رأی به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى عطاء‌الله روحى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى عطاء‌الله روحى برخیزند (اکثر برخاستند). تصویب شد.

(آقاى فرخ گزارش شعبه سوم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه رفسنجان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 13243 رأى بوده است آقاى محمد‌على امیر ابراهیمى به اکثریت 11748 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمد‌على امیر ابراهیمى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى محمد‌على امیر ابراهیمى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى سزاوار گزارش شعبه چهارم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه شوشتر براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 28 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 9990 رأى بوده است آقاى محمود ناصرى به اکثریت 9580 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمود ناصرى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى محمود ناصرى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(آقاى صفوى گزارش شعبه پنجم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه کاشان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 26 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 10623 رأى بوده است آقایان سلیم ایزدى به اکثریت 10391 رأى و ابوالقاسم نراقى به اکثریت 9615 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان ایزدى و نراقى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى سلیم ایزدى قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى ابوالقاسم نراقى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى مؤید احمدى.

(گزارش نمایندگى آقایان اسکندر مقدم و موسى فتوحى)

انتخابات حوزه انتخابیه مراغه براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 25827 رأى بوده است آقاى اسکندر مقدم به اکثریت 25182 رأى و آقاى موسى فتوحى به اکثریت 24969 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان مقدم و فتوحى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

+++

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى اسکندر مقدم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى فتوحى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى طوسى‏

(گزارش نمایندگى آقاى مراد ابراهیمى ریگى)

انتخابات حزه انتخابیه ایرانشهر براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 10 مرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 5664 رأى بوده است آقاى مراد ابراهیمى ریگى به اکثریت 4409 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخابات شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى مراد ابراهیمى ریگى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى مراد ابراهیمى ریگى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى آزادى (گزارش نمایندگى آقاى نقابت از خرمشهر)

انتخابات حوزه انتخابیه خرمشهر براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 31 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 7956 رأى بوده است آقاى ضیاء‌الدین نقابت به اکثریت 8739 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى ضیاء‌الدین نقابت را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى نقابت برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى فرخ‏

(گزارش نمایندگى آقاى موسوى جوان از رى)

انتخابات حوزه انتخابیه رى براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 2 تیر ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 11643 رأى بوده است آقاى موسوى جوان به اکثریت 11381 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى موسى جوان را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى موسى جوان برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى سزاوار

(گزارش نمایندگى آقایان: محمد مهدى نمازى - احمد قوامى - احمد مهذب - محمد‌تقى شیرازى - سید ابوطالب کازرونیان از شیراز)

انتخابات حوزه انتخابیه شیراز براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 30 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 47305 رأى بوده است آقایان محمد مهدى نمازى به اکثریت 37568 رأى و آقاى احمد قوامى به اکثریت 35428 رأى و آقاى احمد مهذب به اکثریت 33772 رأى و آقاى محمد‌تقى شیرازى به اکثریت 31486 رأى و آقاى سید ابوطالب کازرونیان به اکثریت 30026 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان نمازى - قوامى - مهذب - شیرازى - کازرونیان را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى نمازى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى قوامى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگی آقای احمد مهذب برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى شیرازى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى کازرونیان برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى صفوى‏ (گزارش نمایندگى آقاى ید‌الله دهستانى از کردان)

انتخابات حوزه انتخابیه کردان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 30 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 15033 رأى بوده است آقاى ید‌الله دهستانى به اکثریت 14959 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى ید‌الله دهستانى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

+++

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى دهستانى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد آقاى مؤید احمدى.

(گزارش نمایندگى آقایان دکتر غنى - مؤید ثابتى - اقبال - مجیدى فیاض از مشهد)

انتخابات حوزه انتخابیه مشهد براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 45481 رأى بوده است آقاى دکتر غنى به اکثریت 43553 رأى و آقاى على مؤید ثابتى به اکثریت 41362 رأى و آقاى علی اقبال به اکثریت 41108 رأی و آقای علی‌اکبر مجیدی فیاض به اکثریت 39452 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان دکتر غنى - مؤید ثابتى - اقبال مجیدى فیاض و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى دکتر غنى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى مؤید ثابتى موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى اقبال موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى مجیدى فیاض موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى طوسى‏

(گزارش نمایندگى آقاى محیط از ایوان کى)

در تاریخ 28 خرداد 1318 انتخابات حوزه انتخابیه ایوانکى براى دوره دوازدهم قانونگذارى مجلس شوراى ملى طبق قانون جریان یافته از مجموع 9233 برگ آرای گرفته شد ه آقاى محمد محیط لاریجانى به اکثریت 8559 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده امر صحت جریان انتخابات و نمایندگى ایشان را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى محیط برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى آزادى.

(گزارش نمایندگى آقاى پارسا و کامل ماکو از خوى)

انتخابات حوزه انتخابیه خوى براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 12 تیر ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 26792 رأى بوده است آقای محمد‌رضا پارسا به اکثریت 26041 رأی و آقای کامل ماکو به اکثریت 24232 رأى به نمایندگى آقایان محمد‌رضا پارسا و کامل ماکو را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى پارسا برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى کامل ماکو برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى فرخ‏

(گزارش نمایندگى آقایان ابراهیم افخمى - و حبیب‌الله مجد ضیایى و حاج آقا حسین رهبرى از زنجان)

انتخابات حوزه انتخابیه زنجان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و آرای مأخوذه که مجموع آن 21073 رأى بوده است آقایان ابراهیم افخمى به اکثریت 20530 رأى و آقاى حبیب‌الله مجد ضیایى به اکثریت 10439 رأى و آقاى حاج حسین رهبرى به اکثریت 29824 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان ابراهیم افخمى - و جبیب‌الله مجد ضیایى - و حاج آقا حسین رهبرى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى ابراهیم افخمى قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى حبیب‌الله مجد ضیایى برخیزند (غالب برخاستند) تصویب شد موافقین با نمایندگى آقاى حاج آقا حسین رهبرى قیام نمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى سزاوار

+++

(گزارش نمایندگى آقایان - اسفندیارى - دادور - ادهم - فروهر - مستشار - تهرانچى - نیکپور - لاریجانى - مسعودى - وکیلى - شباهنگ - بهبهانى)

انتخابات حوزه انتخابیه تهران براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 24 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جدید یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 75463 رأى بوده است - جناب آقاى حسن اسفندیارى به اکثریت 67632 رأى و جناب آقاى مهدى دادور 67601 رأى و و جناب اقای دکتر حسن ادهم 67515 رأی و جناب آقای ابوالقاسم فرهر 62090 رأی و آقای حسنعلی مستشار 61599 رأی آقاى محمد‌رضا تهرانچى 61247 رأى و آقاى عبدالحسین نیکپور 60814 رأى و آقاى حبیب‌الله لاریجانى 60441 رأى و آقاى عباس مسعودى 59338 رأى و آقاى على وکیلى 59255 رأى و آقاى عبدالرحیم شباهنگ 59184 رأى. آقاى سید احمد بهبهانى 58778 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان. اسفندیارى - دادور - ادهم - فروهر - مستشار - تهرانچى - نیکپور - لاریجانى - مسعودى - وکیلى - شباهنگ - بهبهانى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى حسن اسفندیارى قیام فرمایند (جمع کثیرى قیام نمودند) تصویب شد (موافقین با نمایندگى آقاى دادور برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد موافقین با نمایندگى آقاى دکتر ادهم برخیزند (غالب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى فروهر برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد - موافقین با نمایندگى آقاى مستشار برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد موافقین با نمایندگى آقاى تهرانچى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى نیکپور برخیزند (غالب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى لاریجانی برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى مسعودی برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. موافقین با آقاى وکیلی برخیزند (غالب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى شباهنگ برخیزند (غالب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگی آقای بهبهانی برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى صفوى‏

(گزارش نمایندگى آقایان هاشمى و دبستانى از کرمان)

انتخابات حوزه انتخابیه کرما ن براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 30 تیر ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 37999 رأى و آقاى محمد هاشمى به اکثریت 37343 رأى و آقاى محمود دبستانى به اکثریت 32575 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى هاشمى و دبستانى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى هاشمى برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

3. اعلام رسمیت مجلس

رئیس - در این موقع که چهار ساعت و نه دقیقه بعد از ظهر است چون سه ربع استوارنامه‌ها تصویب شده است رسمیت مجلس اعلام می‌شود (صحیح است)

4. تصویب سى و شش فقره استوارنامه

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى دبستانى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد آقاى مؤید احمدى‏

(گزارش نمایندگى آقاى حیدرى از مهاباد)

انتخابات حوزه انتخابیه مهاباد براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 24 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 10419 رأى بوده است آقاى على حیدرى به اکثریت 8498 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى حیدرى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى على حیدرى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى طوسى

+++

(گزارش نمایندگى آقاى محمد‌تقى اسفندیارى - ملک‌زاده آملى - حمزه تاش از بابل)

انتخابات حوزه انتخابیه بابل در تاریخ 26 خرداد ماه 1318 برا ى دوازدهمین دوره قانونگذارى مطابق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 31665 رأى بوده آقایان محمد‌تقى اسفندیارى به اکثریت 27796 رأى آقاى على‌اکبر ملک‌زاده آملى به اکثریت 26262 رأى آقاى معصوم حمزه تاش به اکثریت 26058 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان محمد‌تقى اسفندیارى و على‌اکبر ملک‌زاده آملى و معصوم حمزه تاش را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى محمد‌تقى اسفندیارى موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى ملک‌زاده آملى موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى می‌گیریم به نمایندگى آقاى حمزه تاش موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى آزادى‏

(گزارش نمایندگى آقاى خلیل حریرى از خیاو)

انتخابات حوزه انتخابیه خیاو براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 29 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 9902 رأى بوده است آقاى خلیل حریرى به اکثریت 9452 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى خلیل حریرى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به نمایندگى آقاى خلیل حریرى موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقاى فرخ‏

(گزارش نمایندگى آقایان محمد‌حسین سنگ و دکتر سنگ از سارى)

انتخابات حوزه انتخابیه سارى براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 33442 رأى بوده است آقایان محمد‌حسین سنگ به اکثریت 25127 رأی و آقای دکتر اسمعیل سنگ به اکثریت 25034 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان محمد‌حسین سنگ و دکتر اسمعیل سنگ را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى محمد‌حسین سنگ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى دکتر سنگ برخیزید اکثر برخاستند تصویب شد. آقاى سزاوار

(گزارش نمایندگى آقاى مختار مشیر دوانى از عباسى)

انتخابات حوزه انتخابیه عباسى براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 31 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 11396 رأی بوده است آقاى مختار مشیر دوانى به اکثریت 11354 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى مختار مشیر دوانى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى مشیر دوانى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى صفوى‏

(گزارش نمایندگى آقاى همراز از گرگان)

انتخابات حوزه انتخابیه گرگان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 26 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 12173 رأى بوده است آقاى محسن همراز به اکثریت 10013 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى همراز را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

+++

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى همراز قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى مؤید احمدى‏

(گزارش نمایندگى آقاى طباطبایى نائینى از نائین)

انتخابات حوزه انتخابیه نائین براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 28 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 4931 رأى بوده است آقاى خانبابا طباطبایى نائینى به اکثریت 4506 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى طباطبایى نائینى تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى طباطبایى نائینى برخیزید (اکثر برخاستند) تصویب شد آقاى طوسى‏

(آقاى طوسى مخبر شعبه اول گزارش شعبه اول راجع به انتخابات بجنورد را به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه بجنورد براى دوازدهمین دوره قانونگذارى مجلس شوراى ملى در تاریخ دهم مرداد 1318 طبق مقررات قانون جریان یافته از مجموع 10934 برگ آرای گرفته شده داود طوسى به اکثریت 10382 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى ایشان را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى داود طوسى برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقاى آزادى‏

(آقاى آزادى گزارش شعبه دوم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه دزفول براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 9928 رأى بوده است آقاى مجید موقر به اکثریت 6488 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه انتخاب و نمایندگى آقاى مجید موقر را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى مجید موقر برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى فرخ‏

(آقاى فرخ گزارش شعبه سوم را به این مضمون قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه ساوه براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 23 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 12789 رأى بوده است آقاى سید محمد طباطبایى به اکثریت 12554 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى سید محمد طباطبایى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى سید محمد طباطبایى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. آقاى سزاوار.

(آقاى سزاوار مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه را راجع به انتخابات حوزه فسا به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه فسا براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 26 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 20666 رأى بوده است آقایان حبیب‌الله نوبخت به اکثریت 13490 رأى و آقاى علیقلى هدایت به اکثریت 14704 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان حبیب‌الله نوبخت و هدایت را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى حبیب‌الله نوبخت برخیزند (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى علیقلى هدایت برخیزند. (اغلب برخاستند)

+++

رئیس - تصویب شد. آقاى صفوى.

(آقاى صفوى گزارش شعبه پنجم را به مضمون ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه گرگانرود براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 26 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 11673 رأى بوده است آقاى حسین معینى به اکثریت 11147 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى معینى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى حسین معینى برخیزند (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. آقاى مؤید احمدى.

(آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه ششم را به شرح آتى قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه نجف‌آباد براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 19 تیر ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 14924 رأى بوده است آقاى حیدر على امامى به اکثریت 14262 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى امامى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى حیدر على امامى برخیزند. (غالب نمایندگان برخاستند)

رئیس - تصویب شد. آقاى طوسى.

(آقاى طوسى گزارش شعبه اول را به این ترتیب قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه بندر پهلوى براى دوازدهمین دوره قانونگذارى مجلس ملى در تاریخ 26 خرداد 1318 مطابق جریان یافته و از 8850 برگ کلیه آرای گرفته شده آقاى رضا رفیع به اکثریت 7953 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول بعد از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى ایشان را تصدیق نموده و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى رضا رفیع برخیزند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس - تصویب شد. آقاى آزادى.

(آقاى آزادى گزراش شعبه دوم را به ترتیب زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه دشت میشان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 23 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آن آرای مأخوذه که مجموع آن 8009 رأى بوده است آقاى محمد جواد ارگانى به اکثریت 7293 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى محمد‌جواد ارگانى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى محمد‌جواد ارگانى برخیزند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. آقاى فرخ.

(آقاى فرخ گزارش شعبه سوم را به ترتیب ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه سراب براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 29 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 12346 رأى بوده است آقاى على مولوى به اکثریت 9535 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى على مولوى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى على مولوى قیام فرمودند (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. آقاى سزاوار.

(آقاى سزاوار گزارش شعبه چهارم را به این نهج قرائت نمودند)

+++

انتخابات حوزه انتخابیه فومن براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 26 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن رأى بوده است آقاى دکتر عطاء‌الله سمیعى به اکثریت 12939 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابا ت و نمایندگى آقاى دکتر عطاء‌الله سمیعى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى دکتر عطاء‌الله سمیعى قیام فرمایند. (عده کثیرى قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. آقاى صفوى‏

(آقاى صفوى گزارش شعبه پنجم را به شرح آتى قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه گنبد قابوس براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 26 تیر ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 10698 رأى بوده است آقاى محمد جرجانى به اکثریت 10324 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى جرجانى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى محمد جرجانى قیام فرمایند. (جمع کثیرى قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد آقاى مؤید احمدى.

(آقاى مؤید احمدى گزارش شعبه ششم را به این نحو قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه هر آباد براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 26 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 9885 رأى بوده است آقاى جعفر پناهى به اکثریت 8937 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى پناهى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى جعفر پناهى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. آقاى طوسى‏

(آقاى طوسى گزارش شعبه اول را به این تفصیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه زابل براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد 1318 مطابق قانون جریان یافته از مجموع 9605 برگ آرای گرفته شده آقاى عیسى مشار به اکثریت 5861 رأى به نمایندگى مجلس شورای انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه و تصدیق صحت جریان انتخابات و نمایندگی ایشان اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى عباسى مشار قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. آقاى آزادى‏

(آقاى آزادى گزارش شعبه دوم را این طور قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه گلپایگان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 17908 رأى بوده است آقاى حسنعلى دولتشاهى به اکثریت 17425 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى حسنعلى دولتشاهى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى حسنعلى دولتشاهى برخیزند (اغلب برخاستند)

+++

رئیس - تصویب شد. آقاى فرخ‏

(آقاى فرخ گزارش شعبه سوم را راجع به انتخابات کلیمیان نحو قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه کلیمیان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 3 امرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 10502 رأى بوده است آقاى دکتر لقمان نهوراى به اکثریت 10055 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر لقمان نهوراى را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى دکتر لقمان نهوراى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى سزاوار

(گزارش شعبه 4 راجع به نمایندگى آقاى صدر از محلات به شرح زیر قرائت شد)

انتخابات حوزه انتخابیه محلات براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 26 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته است و از آرای مأخوذه که مجمروع آن 11462 رأى بوده است جناب آقاى محسن صدر به اکثریت 10937 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی جناب آقای محسن صدر را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى محسن صدر برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى صفوى‏

(گزارش حوزه انتخابیه نیشابور و نمایندگى آقاى ذوالقدر قرائت شد)

انتخابات حوزه انتخابیه نیشابور براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 24 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 12023 رأى بوده است آقاى محمد‌تقى ذوالقدر به اکثریت 9826 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه پنجم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى ذوالقدر را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى ذوالقدر برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى مؤید احمدى‏

(خبر نمایندگى آقایان: جلیلى و دکتر طاهرى و نواب یزدى به شرح زیر قرائت شد)

انتخابات حوزه انتخابیه یزد براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آرای مأخوذه که مجموع آن 22187 رأى بوده است آقایان: کاظم جلیلى به اکثریت 20678 رأى و آقاى دکتر طاهرى به اکثریت 20207 رأى و آقاى حسین نواب‏ به اکثریت 18928 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان جلیلى و دکتر طاهرى و نواب را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى جلیلى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقین با نمایندگى آقاى دکتر طاهرى برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقایانى که با نمایندگى آقاى نواب یزدى موافقند قیام فرمایند (جمع کثیرى قیام نمودند) تصویب شد. آقاى طوسى‏

(آقاى طوسى گزارش انتخابات حوزه کرمانشاهان را به ترتیب زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه کرمانشاهان براى دوازدهمین دوره قانونگذارى در تاریخ 27 خرداد ماه 1318 مطابق قانون جریان یافته از مجموع 25554 برگ آرای گرفته شده آقایان على اعظم زنگنه به اکثریت 24932 رأى - هدایت‌الله پالیزى به اکثریت 24366 رأى - عطاء‌الله پالیزى به اکثریت 23826 رأى و موسى مرآت به اکثریت 20553 رأى

+++

به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقایان: على اعظم زنگنه - و هدایت‌الله پالیزى و عطاء‌الله پالیزى و موسى مرآت را تصدیق نموده اینک گزارش آن به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

رئیس - موافقین با نمایندگى آقاى اعظم زنگنه برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد موافقین با نمیاندگى آقاى هدایت‌الله پالیزى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد موافقین با نمایندگى آقاى موسى مرآت قیام کنند (جمعى قیام کردند) تصویب شد.

5. انتخاب هیئت رئیسه

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید شروع کنیم به انتخاب هیئت رئیسه بدواّ سه نفر به قرعه براى نظارت در استخراج آرا معین می‌شوند.

(آقاى آزادى اقتراع نموده و آقایان نواب یزدى ذوالقدر و صفوى تعیین شدند)

رئیس - شروع می‌شود به انتخاب رئیس. آقایان نواب یزدى ذوالقدر و صفوى تشریف بیاورید.

(اخذ آرا به عمل آمده و پس از شماره مهرهاى تفتیشیه و اوراق رأى نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 103 اوراق رأى 104

آقاى حسن اسفندیارى 99 رأى آقایان دکتر طاهرى و رضوى هر کدام یک رأى - ورقه سفید 2

رئیس - عده آرا 103 رأى حسن اسفندیارى 99 آقاى دکتر طاهرى 1 آقاى رضوى 1 سفید 2 حسن اسفندیارى با 99 به ریاست مجلس انتخاب شد. بنده تصور می‌کنم احتیاج به تشکر زبانى نباشد زیرا همان طور که بنده همیشه مستظهرم به لطف مخصوص همکاران محترم خودم که نسبت به بنده اظهار فرموده‌اند مطمئن باشند که احساسات قلبى بنده نسبت به آنها نگفتنى است. بهتر این است در این موقع باز از خداوند متعال درخواست کنم که انشاء‌الله موفق شوند به پیروى نیّات مقدسه شاهنشاه ما که جز عظمت ایران منظورى ندارد و به خدمت کشور که براى همه عزیزترین چیزها است (نمایندگان - صحیح است) و این وظیفه را با یک جدیت و اهتمامى انشاء‌الله به انجام برسانند که اسباب سرافرازى خودشان و سربلندى بنده باشد (نمایندگان - انشاء‌الله) شروع می‌شود به انتخاب یک نفر از نائب رئیس آقایان نواب یزدى ذوالقدر و صفوى تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار زیر تعیین شد)

مهره تفتیشیه و اوراق رأى هر یک 114

آقاى خواجه نورى 54 رأى آقاى مرتضى قلى بیات 52 رأى آقاى دکتر طاهرى یک رأى آقاى دادور یک رأى ورقه سفید 6

رئیس - عده رأى دهندگان 114 آقاى خواجه نورى 54 رأى آقاى بیات 52 رأى ورقه سفید 6 اکثریت حاصل نشد تجدید می‌شود. آقاى نواب یزدى آقاى صفوى آقاى ذوالقدر

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به این قرار بود)

مهره تفتیشیه و اوراق رأى هر یک 113

آقای خواجه نوری 56 رأی آقاى بیات 53 رأى ورقه سفید و لایقرء 4

رئیس - عده رأى دهندگان 113 آقاى خواجه نورى 56 رأى آقاى بیات 53 رأى هیچکدام اکثریت ندارند. تصویب می‌فرمایید تنفس بدهیم بعد دوباره شروع کنیم.

(در این موقع جلسه به عنوان تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

رئیس - شروع می‌شود به انتخاب یک نفر از نائب رئیس دفعه سوم است اکثریت نسبى کافى است. آقایان نواب یزدى صفوى و ذوالقدر تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده به این ترتیب نتیجه حاصل شد)

مهره تفتیشیه و اوراق رأى هر یک 106

+++

آقاى خواجه نورى 58 رأى آقاى بیات 45 رأى ورقه سفید 3

رئیس - عده رأى دهندگان 106 آقاى خواجه نورى 58 رأى آقاى بیات 45 رأى سفید 3.

آقاى خواجه نورى به اکثریت 58 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب نایب رئیس دیگر. آقاى نواب یزدى و آقاى ذوالقدر آقاى صفوى تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه و اوراق رأى هر یک 103.

آقاى دکتر طاهرى 67 رأى - آقاى بیات 18 رأى - آقاى دادور 9 رأى - آقایان دکتر سمیعى و حاج مشیر و شهدوست و دبستانى هر یک یک رأى ورقه سفید و لایقرء 5.

رئیس - عده رأى دهندگان 103 آقاى دکتر طاهرى 67 رأى آقاى بیات 18 رأى آقاى دادور 9 رأى آقایان دکتر سمیعى و حاج مشیر و شهدوست و دبستانى هم رأى دارند. آقاى دکتر طاهرى به اکثریت 67 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشب به انتخاب جمعى. آقایان نواب یزدى ذوالقدر و صفوى تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا شده نتیجه به این قرار حاصل شد)

مهره تفتیشیه و اوراق رأى هر یک 99.

آقاى مؤید احمدى 66 رأى آقاى آزادى 62 رأى آقاى پالیزى 62 آقاى طوسى 41 رأى آقاى لیقوانى 41 رأى آقاى بنیل سمیعى 36 رأى آقاى مشار 35 رأى آقاى شهدوست 22 رأى. آقایان سزاوار و نقابت هر کدام دو رأى. آقایان: بوداغیان و جرجانى و لاریجانى و صفارى و دبستانى و دادور و عبدالله ناهید و حیدرى و فرخ و اعظم زنگنه و سلطانى و ملک‌زاده آملى و خواجه نورى و دکتر تاج‌بخش و تربیت و نائینى هر یک یک رأى.

رئیس - عده رأى دهندگان 99 نفر: آقاى مؤید احمدى 66 رأى آقاى آزادى 62 رأى آقاى پالیزى 62 رأى آقاى طوسى 41 رأى آقاى لیقوانى 41 رأى آقاى سمیعى 36 رأى آقاى مشار 35 رأى آقاى شهدوست 22 رأى آقایان دیگر هم رأى دارند. آقاى مؤید احمدى و آقای آزادى و آقاى پالیزى به اکثریت انتخاب شدند براى انتخاب یک نفر دیگر تجدد رأى مى‌شود آقاى نواب یزدى آقاى صفوى آقاى ذوالقدر تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه حاصل شد)

مهره تفتیشیه و اوراق رأى هر یک 96

آقاى سمیعى 33 رأى - آقاى لیقوانى 29 رأى - آقاى طوسى 20 رأى - آقاى شهدوست 6 رأى - آقاى مشار 6 رأى - آقایان بوداغیان و بیات هر یک یک رأى.

رئیس - عده رأى دهندگان 96 آقاى سمیعى 33 رأى آقاى لیقوانى 29 طوسى 20 آقاى شهدوست‏ و آقاى مشار هر کدام 6 رأى براى هیچکدام اکثریت حاصل نشده است.

خیلى جاى تأسف است که با این وقت کم این قدر آرا متشتت است. آقاى طوسى.

طوسى - مى‌بینم که آقایان یک ابراز عواطفى نسبت به بنده مى‌فرمایند کمال تشکر را دارم ولى بنده منصرفم و استدعا مى‌کنم آقایان از رأى دادن نسبت به بنده صرف‌نظر فرمایند براى این که جلو گیرى از تشتت از آرا بشود.

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه ختم کنیم بقیه انتخاب هیئت رئیسه می‌ماند براى فردا دو ساعت بعد از ظهر که این کارها را تمام کنیم و عریضه هم که به خاکپاى همایونى باید تقدیم شود به اطلاع آقایان می‌رسد.

مجلس هفت ساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293728!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)