کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/15]

جلسه: 2 صورت مشروح مجلس روز ‌‌شنبه اول آذر ماه 1320  

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب 97 فقره استوارنامه آقایان نمایندگان

3- اعلام رسمیت مجلس

4- تصویب 19 فقره استوارنامه آقایان نمایندگان

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 2

صورت مشروح مجلس روز ‌‌شنبه اول آذر ماه 1320

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب 97 فقره استوارنامه آقایان نمایندگان

3- اعلام رسمیت مجلس

4- تصویب 19 فقره استوارنامه آقایان نمایندگان

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفند‌یاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز بیست و دوم آبان ماه را آقای عیسی مشار (منشی) قرائت نمودند.

1) تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2) تصویب 97 فقره استوارنامه آقایان نمایندگان

رئیس- آقای اورنگ (احضار برای خواندن گزارش شعبه اول)

(آقای اورنگ مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات آباده را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه آباده برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 28 تیر ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 8658 بوده است آقای سید ابوالحسن رضوی به اکثریت 5895 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه یک پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای سید ابوالحسن رضوی را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای رضوی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال (احضار برای خواندن گزارش شعبه دوم)

(آقای اقبال مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات آقای عطا‌الله روحی را از جیرفت این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه جیرفت برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ ششم مرداد 1320 شروع و مطابق

+++

قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 6118 رأی بوده است آقای عطا‌الله روحی به اکثریت 6075 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده صحت جریان انتخابات و نمایندگانی آقای روحی را تصدیق و اینک مراتب را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای روحی از جیرفت برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای مسعودی (احضار برای خواندن گزارش شعبه سوم)

(آقای عباس مسعودی گزارش شعبه سوم را راجع به نمایندگی آقای مجد ضیایی از زنجان این قسم خواندند)

حوزه انتخابیه زنجان در تاریخ 30 تیر 1320 طبق مقررات قانون انجمن نظار تعیین و پس از تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی از تاریخ 25 مرداد شروع به اخذ رأی و توزیع تعرفه تا سی مرداد ماه 19400 تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای حبیب‌الله مجد ضیایی به اکثریت 18796 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق قانون برای گرفتن شکایات و رسیدگی به شکایات معین شده چون شکایتی به انجمن نرسید انجمن صحت جریان انتخابات را تصدیق و صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می‌نماید. شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگی نموده و چون اعتراضی در مدت قانونی به مجلس نرسید صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای مجد ضیایی را تصدیق نموده اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای مجد ضیایی از زنجان برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ (احضار برای خواندن گزارش شعبه چهارم)

(آقای فرخ مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات فردوس و نمایندگی آقای مسعودی خراسانی را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه فردوس برای دوره سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 26 تیر ماه شروع و در تاریخ 12 شهریور خاتمه یافته و آقای محمد‌حسن مسعودی خراسانی به اکثریت 8041 رأی از 9608 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند. در پرونده اعتراضی نبود و شعبه چهارم صحت انتخابات فردوس را تصدیق نموده است.

رئیس-رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای مسعودی خراسانی از فردوس آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی (احضار برای خواندن گزارش شعبه پنجم)

(آقای صفوی مخبر شعبه پنجم گزارش انتخابات فومن و نمایندگی آقای دکتر سمیعی را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه فومن در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و پس از تشکیل انجمن نظارت مرکزی و شعب فرعی در تاریخ 15 مرداد شروع به دادن تعرفه نموده تا 25 امرداد 14144 برگ تعرفه توزیع و اخذ رأی شده در نتیجه آقای دکتر عطا‌الله سمیعی به اکثریت 13500 رأی به نمایندگی دوره سیزدهم تقنینیه انتخاب شده‌اند.

انجمن نظارت یک هفته برای گرفتن شکایت دایر بوده و چون اعتراضی به انتخابات نشده است استوار‌نامه و صورت مجلس را امضاء می‌نمایند. پرونده انتخابات فومن در شعبه پنجم رسیدگی و نظر به این که در مدت یک هفته به مجلس شورای ملی هم اعتراضی نرسیده صحت انتخابات فومن و نمایندگی آقای دکتر عطا‌الله سمیعی تصدیق گردیده اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای دکتر سمیعی از فومن موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای روحی (احضار برای خواندن گزارش شعبه ششم)

(آقای روحی مخبر شعبه ششم گزارش انتخابات شهر مشهد را راجع به نمایندگی آقای علی اقبال این قسم خواندند)

مخبر شعبه ششم جریان انتخابات شهر مشهد و توابع را بدین گونه گزارش می‌دهد.

انجمن اصلی و مرکزی در روز چهارم امرداد ماه 1320 در شهر مشهد تشکیل و حوزه‌های فرعی آن نیز منعقد گردید و با رعایت مقررات قانون نشر تعرفه و اخذ آراء به عمل آمده

+++

در روز سوم آبان ماه انتخابات شهر مشهد و توابع پایان یافته و در نتیجه آقای علی اقبال به اکثریت 33444 رأی از 36920 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی انتخاب و در اوقات مقرره قانونی نیز شکایتی واصل نگردیده است اینک شعبه ششم صحت انتخابات آقای علی اقبال را به اکثریت آراء تصدیق و خبر آن تقدیم می‌گردد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای اقبال از مشهد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اورنگ.

(آقای اورنگ گزارش شعبه اول را راجع به انتخابات آراءک و نمایندگی آقای مرتضی قلی بیات این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه آراءک برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 29 تیر ماه 1320 شروع و بر طبق قانون جریان یافته و آراء مأخوزه که مجموع آن 25075 بوده است جناب آقای مرتضی قلی بیات به اکثریت 18131 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی جناب آقای مرتضی قلی بیات را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای مرتضی قلی بیات برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال.

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم راجع به نمایندگی آقای منصف را از بیرجند این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه بیرجند برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 29 تیر ماه 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته از آراء مأخوذه که مجموع آن 13568 رأی بوده است آقای محمد‌علی منصف به اکثریت 10829 رأی به نمایندگی انتخاب شده‌اند شعبه چهارم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه اینک صحت نمایندگی آقای منصف را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگی آقای منصف از بیرجند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای مسعودی.

(آقای مسعودی گزارش انتخابات زنجان و نمایندگی آقای ابراهیم افخمی‌ را از طرف شعبه سوم این طور خواندند)

حوزه انتخابیه زنجان در تاریخ 30 تیر 1320 طبق مقررات قانون انجمن نظار تعیین و پس از انتخاب حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی از تاریخ 25 مرداد شروع به اخذ رأی و توزیع تعرفه نموده تا 30 مرداد 19400 تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای ابراهیم افخمی‌ به اکثریت 16567 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر‌ طبق قانون برای گرفتن شکایات و رسیدگی به شکایات معین شده چون شکایتی به انجمن نرسیده صحت جریان انتخابات را تصدیق و صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می‌نماید.

شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگی نموده و چون اعتراضی در مدت قانونی به مجلس نرسیده صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای ابراهیم افخمی‌ را تصدیق نموده اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای افخمی‌ از زنجان برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ.

(آقای فرخ گزارش شعبه چهارم راجع به نمایندگی آقای مرآت اسفند‌یاری را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه سیر‌جان برای دوره 13 قانونگذاری در تاریخ اول مرداد ماه 1320 شروع و در تاریخ 15 شهریور خاتمه یافته و آقای حسن مرآت اسفند‌یاری به اکثریت 10496 رأی از 12173 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند. در پرونده اعتراضی نبود و شعبه 4 صحت اعتبارنامه ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای مرآت اسفند‌یاری از سیر‌جان آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی.

(آقای صفوی مخبر شعبه پنج گزارش انتخابات قم و نمایندگی آقای تولیت را این قسم خواندند)

+++

مطابق جریان قانون انتخابات قم در تاریخ 4 اَمرداد 1320 شروع شده و در تاریخ 18 اَمرداد تا 29 امرداد 1320 انجمن مرکزی و شعب فرعی مشغول دادن تعرفه و اخذ رأی شده و از مجموع 11347 رأی گرفته شده آقای ابوالفضل تولیت به اکثریت 11194 رأی به سمت نمایندگی دوره سیزدهم تفنینیه انتخاب شده‌اند انجمن نظارت یک هفته برای پذیرفتن شکایت‌ها دایر بوده و چون شکایتی نرسیده استوار‌نامه و صورت مجلس را امضاءء می‌نمایند.

شعبه پنجم به پرونده انتخابات حوزه انتخابیه قم رسیدگی و نظر به این که در مدت یک هفته قانونی به مجلس شورای ملی هم شکایتی نرسیده صحت انتخابات قم و نمایندگی آقای ابوالفضل تولیت را تصدیق نموده گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس-م وافقین با نمایندگی آقای تولیت از قم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی گزارش شعبه ششم را راجع به نمایندگی آقای دکتر غنی از مشهد این قسم خواندند)

جریان انتخابات شهر مشهد و توابع به قراری است که در گزارش پیشین به عرض رسید و نتیجه آن به این قرار است که: انجمن اصلی در روز چهارم امرداد در شهر مشهد تشکیل و سپس حوزه‌های فرعی نیز بر طبق قانون انعقاد یافته و در روز سوم آبان ماه انتخابات مشهد و توابع پایان یافته و آقای دکتر قاسم غنی به اکثریت 35698 رأی از 36920 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی انتخاب و چون در موعد قانونی شکایتی نرسیده بود لذا شعبه ششم به اکثریت آراء صحت انتخاب آقای دکتر غنی را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد.

رئیس- موافقین با انتخاب آقای دکتر غنی از مشهد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اورنگ:

(آقای اورنگ گزارش شعبه اول را راجع به نمایندگی آقای سزاوار از آراءک این قسم خواندند)

انتخاب حوزه انتخابیه آراءک برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 29 تیر ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 25075 بوده است آقای عماد‌الدین سزاوار به اکثریت 17050 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای سزاوار را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگی آقای سزاوار از آراءک برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال:

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم را راجع به نمایندگی آقای دکتر ضیا از تربت این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه تربت حیدریه برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 27 تیر ماه 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته از آراء مأخوذه که مجموع آن 13758 رأی بوده است آقای دکتر میرزا آقا ضیا به اکثریت 11289 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده امر صحت نمایندگی آقای دکتر ضیا را به عرض می‌رساند.

رئیس- موافقین با انتخاب آقای دکتر ضیا از تربت برخیزند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای مسعودی

(آقای مسعودی گزارش شعبه سوم را راجع به انتخاب آقای حسین رهبری از زنجان این قسم خواندند)

حوزه انتخابیه زنجان در تاریخ 30 تیر 1320 طبق مقررات قانون انجمن نظارت تعیین و پس از انتخاب حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی از تاریخ 25 مرداد شروع به اخذ رأی و توزیع تعرفه نموده تا 30 مرداد 19400 تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده و در نتیجه آقای حسین رهبری به اکثریت 18179 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق قانون برای گرفتن شکایات و رسیدگی به شکایات معین شده چون شکایتی به انجمن نرسیده انجمن صحت جریان انتخابات را تصدیق

+++

و صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می‌نماید.

شعبه سوم به پرونده حوزه نامبرده رسیدگی نموده و چون اعتراضی در مدت قانونی به مجلس نرسید صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای حسین رهبری را تصدیق نموده اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای رهبری از زنجان برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ:

(آقای فرخ گزارش شعبه چهارم را راجع به نمایندگی آقای نوبخت از فسا این قسم خواندند)

انتخابات حوزه فسا برای دوره 13 قانونگذاری در تاریخ 28 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ 16 شهریور خاتمه یافته و آقای حبیب‌الله نوبخت به اکثریت 15628 رأی از 21586 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند فقط یک نامه از طهران به امضای یک نفر رسیده و به انتخابات آنجا اعتراض غیر موجهی نموده است و چون در پرونده اعتراضی غیر موجهی نموده است و چون در پرونده اعتراضی دیگر نبود شعبه 4 صحت استوارنامه ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای نوبخت از فسا برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد: آقای صفوی.

(آقای صفوی گزارش شعبه پنجم را راجع به نمایندگی آقای کاظم جلیلی از یزد این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه یزد طبق مقررات قانون در تاریخ 9 مرداد 1320 شروع گردیده انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی تشکیل و از تاریخ 16 مرداد 1320 تا 20 مرداد 1320 شروع به دادن تعرفه و گرفتن رأی گردیده و از مجموع آراء شهر و هیجده حوزه فرعیه که 20065 رأی بوده است آقای سید کاظم جلیلی به اکثریت 17253 رأی به سمت نمایندگی دوره سیزدهم تقنینیه انتخاب شده‌اند بر طبق ماده 24 قانون انتخابات یک هفته برای پذیرفتن شکایات انجمن نظار تعیین وقت نموده و چون شکایتی نرسیده استوارنامه و صورت مجلس را امضاء می‌نمایند.

شعبه پنجم پرونده انتخابات یزد را رسیدگی و بررسی نموده و به مجلس شورای ملی هم شکایتی نرسیده بنابراین صحت جریان انتخابات یزد و نمایندگی آقای سید کاظم جلیلی را تصدیق نموده که اینک گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی رسید.

رئیس– موافقین با نمایندگی آقای سید کاظم جلیلی از یزد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی گزارش شعبه ششم را راجع به نمایندگی آقای فیاض از مشهد این قسم خواندند)

جریان انتخابات شهر مشهد و توابع در گزارش‌های معروضه تقدیم شده است. و اینک به عرض می‌رساند که: انجمن اصلی در روز چهارم مرداد 1320 انعقاد یافته و بعداً حوزه‌های فرعی نیز تشکیل گردیده و سوم آبان ماه به این خدمت ملی پایان داده و در نتیجه آقای علی اکبر مجیدی فیاض دآراءی 32650 رأی از 36920 رأی حایز اکثریت بوده‌اند. اینک شعبه ششم صحت این انتخابات را به اکثریت آراء تصدیق و این گزارش را تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای مجیدی فیاض از مشهد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اورنگ:

(آقای اورنگ گزارش انتخابات بجنورد و نمایندگی آقای طوسی را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه بجنورد برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 28 تیر ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 9736 رأی بوده است آقای داوود طوسی به اکثریت 8823 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای طوسی را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای طوسی از بجنورد برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای اقبال:

(آقای اقبال گزارش انتخابات در جزو نمایندگی آقای شهدوست را این قسم خواندند)

+++

انتخابات حوزه انتخابیه در جز برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 6 مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته از آراء مأخوذه که مجموع آن 8973 رأی بوده است آقای عبدالله شهدوست به اکثریت 7783 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم با رسیدگی به پرونده امر صحت نمایندگی آقای شهدوست را تصدیق و به عرض می‌رساند.

رئیس- موافقین با انتخاب آقای شهدوست از در جز برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای مسعودی.

(آقای مسعودی گزارش شعبه سوم را راجع به انتخاب آقای مخبر فرهمند از دولت آباد این قسم خواندند)

حوزه انتخابیه دولت آباد (ملایر-نهاوند-تویسرکان) که طبق مقررات قانون انجمن نظار تعیین شده بود پس از تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی از روز 4 مرداد شروع به اخذ رأی و توزیع تعرفه نموده تا 20 مرداد 28287 تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای مخبر فرهمند به اکثریت 25922 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره قانونگذاری انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق قانون برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آنها تعیین شده چون شکایاتی به انجمن نرسیده صحت جریان انتخابات را تصدیق و صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می‌نمایند.

شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگی نموده و چون اعتراضی در مدت قانونی به مجلس نرسیده صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای مخبر فرهمند را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای مخبر فرهمند از ملایر برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ.

(آقای فرخ گزارش شعبه چهارم را راجع به نمایندگی آقای مهدوی از شهرضا این قسم خواندند)

انتخابات حوزه شهرضا برای دوره 13 قانونگذاری در تاریخ 30 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ 24 شهریور خاتمه یافته و آقای محسن مهدوی به اکثریت 18344 رأی از 19030 رأی به سمت نمایندگی مجلس معین شده‌اند-یک ورقه اعتراض راجع به انتخابات شهرضا به امضاءی یک نفر رسیده و چون مندرجات خود ورقه متضاد و ناموجه بود شعبه صحت استوارنامه ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای محسن مهدوی از شهرضا برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی.

(آقای صفوی گزارش انتخابات یزد و نمایندگی آقای دکتر طاهری را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه یزد به قراری است که در گزارش شماره 3 به عرض مجلس شورای ملی رسید از مجموع 20065 رأی که در انجمن نظارت مرکزی و شعب فرعی گرفته شده آقای دکتر‌ هادی طاهری به اکثریت 18331 رأی به سمت نمایندگان دوره سیزدهم تقنینیه انتخاب شده‌اند. شعبه پنجم جریان انتخابات یزد و صحت نمایندگی آقای دکتر ‌هادی طاهری را تصدیق نموده اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای دکتر طاهری از یزد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی گزارش انتخابات مشهد و نمایندگی آقای مؤید ثابتی را این قسم خواندند)

انتخابات شهر مشهد و حوزه‌های فرعی آن به قراری بوده است که در گزارش‌های گذشته معروض گردید و خلاصه آن به این نحو است که: انجمن اصلی در روز 4 مرداد تشکیل و شعبه‌های فرعی آن نیز به نوبه خود انعقاد یافته و در روز 3 آبان ماه انتخابات شهر مشهد و توابع بدون این که شکایتی واصل گردد پایان یافته و در نتیجه آقای علی مؤید ثابتی به اکثریت 34752 رأی از 36920 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی انتخاب و شعبه ششم صحت این انتخاب را به اکثریت آراء تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض می‌رساند.

رئیس- آقایان موافقین با نمایندگی آقای مؤید ثابتی از مشهد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اورنگ.

(آقای اورنگ گزارش انتخابات اصفهان و نمایندگی آقای اوحدی را این قسم خواندند)

+++

انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 30 تیر ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 40679 بوده است آقای محمد‌علی اوحدی به اکثریت 34194 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای اوحدی را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای محمد‌علی اوحدی از اصفهان برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال.

(آقای اقبال گزارش انتخابات بیجار و نمایندگی آقای اسمعیل ملایری را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه بیجار برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 18 مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 7140 رأی بوده است آقای سید اسمعیل شیخ‌الاسلام ملایری به اکثریت 6276 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای ملایری را تصدیق و مراتب را به اطلاع مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای ملایری از بیجار برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای مسعودی:

(آقای مسعودی گزارش شعبه سوم را راجع به نمایندگی آقای ملک مدنی از دولت آباد این قسم خواندند)

حوزه‌های انتخابیه دولت آباد (ملایر-نهاوند-تویسرکان) که طبق مقررات قانون انجمن نظار تعیین شده بود پس از تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی از روز چهاردهم مرداد شروع به اخذ رأی و توزیع تعرفه نموده تا 20 مرداد 28287 تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای ملک مدنی به اکثریت 28080 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره قانونگذاری انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق قانون برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آنها معین شده چون شکایتی به انجمن نرسیده صحت جریان انتخابات را تصدیق و صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می‌نماید.

شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگی نموده و چون اعتراضی در مدت قانونی به مجلس نرسیده صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای ملک مدنی را تصدیق نموده اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای ملک مدنی از ملایر برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ:

(آقای فرخ گزارش انتخابات شوشتر و نمایندگی آقای ناصری را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه شوشتر برای دوره 13 قانونگذاری در تاریخ 26 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ 11 شهریور خاتمه یافته و آقای محمود ناصری به اکثریت 7716 رأی از 9181 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

دو ورقه اعتراض کتبی و تلگرافی که رسیده بود در شعبه مطرح و مفاد آن غیر موجه تشخیص و استوارنامه ایشان به اکثریت مورد تصدیق واقع گردید.

رئیس- آقای طوسی

طوسی- بنده مخالفم.

رئیس- می‌ماند برای بعد. آقای صفوی:

(آقای صفوی گزارش نمایندگی آقای فرخ را از قوچان خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه قوچان مطابق مقررات قانون در تاریخ 9 مرداد 1320 شروع شده انجمن نظارت مرکزی و شعب فرعی تشکیل و از تاریخ 20 مرداد شروع به دادن تعرفه و اخذ رأی شده تا آخر وقت روز 31 مرداد 15865 تعرفه توزیع و اخذ رأی گردیده و پس از استخراج آراء آقای محمود فرخ به اکثریت 15096 رأی انتخاب و به سمت نمایندگی سیزدهمین دوره تفنینیه برگزیده شده‌اند.

انجمن نظارت یک هفته برای پذیرفتن شکایت‌ها منعقد بوده و چون شکایتی نمی‌رسد استوار‌نامه و صورت مجلس را امضاء می‌نمایند-به پرونده انتخابات قوچان در شعبه پنجم

+++

رسیدگی شده و در مدت یک هفته به مجلس شورای ملی هم شکایتی نرسیده بنابراین صحت انتخابات قوچان و نمایندگی آقای محمود فرخ را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای محمود فرخ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی گزارش انتخابات آقای ذوالقدر را از نیشابور این قسم خواندند)

جریان انتخابات یک نفر نماینده نیشابور به قراری است که معروض می‌دارد:

انجمن اصلی در شهر نیشابور در تاریخ 28 تیر ماه 1320 تشکیل و سپس حوزه‌های فرعی آن انعقاد یافته و مطابق مقررات قانون شروع به کار نموده‌اند و در تاریخ نخستین روز شهریور ماه یکسره انتخابات نیشابور و توابع پایان یافته و در تمام این مدت به هیچ وجه شکایتی با انجمن اصلی و حوزه‌های فرعی نرسیده است و در نتیجه آقای محمد‌تقی دآراءی 8468 رأی از 10509 رأی و حایز اکثریت بوده‌اند و شعبه ششم صحت این انتخاب را به اکثریت آراء تصدیق و اینک گزارش آن برای تصویب تقدیم می‌گردد.

رئیس- موافقین با انتخاب آقای ذوالقدر از نیشابور برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اورنگ:

(آقای اورنگ گزارش شعبه اول راجع به انتخابات بوشهر و نمایندگی آقای صفوی را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه بوشهر برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 30 تیر ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 18505 رأی بوده است آقای شکر‌الله صفوی به اکثریت 17470 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای صفوی را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای صفوی برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای اقبال:

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات دزفول و نمایندگی آقای مجید موقر را قرائت نمودند)

انتخابات حوزه دزفول برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 28 تیر ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراءء مأخوذه که مجموع آن 11338 رأی بوده است آقای مجید موقر به اکثریت 9305 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت نمایندگی آقای موقر را تصدیق و به عرض می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای موقر برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای مسعودی:

(آقای مسعودی گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات رشت و نمایندگی آقای ابراهیم سمیعی را این طور خواندند)

حوزه انتخابیه شهرستان رشت در تاریخ اول مرداد 1320 طبق مقررات قانون انجمن نظار را تعیین و پس از انتخاب حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی در تاریخ نهم مرداد در شهر رشت شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء نموده و در تاریخ 21 مرداد در انجمن‌های فرعی شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء شد از مجموع آراء مأخوذه در رشت و حوزه‌های فرعی آقای ابراهیم سمیعی از 38312 رأی به اکثریت 35095 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق قانون برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آن تعیین شده بود چون شکایتی به انجمن نرسیده بود انجمن صحت جریان انتخابات را تصدیق و صورت مجلس و استوارنامه را امضاء نمود.

شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگی نمود یک تلگراف و یک نامه دایر به شکایت از جریان انتخابات رسیده بود شعبه پس از دقت و رسیدگی که شده شکایت واصله را هستند به مواد قانونی ندانسته صحت جریان انتخابات رشت و نمایندگی آقای ابراهیم سمیعی را تصدیق نموده اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای ابراهیم سمیعی

+++

برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ:

(گزارش شعبه چهارم راجع به انتخابات حوزه شهرکرد و نمایندگی آقای مؤید احمدی به شرح زیر خوانده شد)

انتخابات شهرکرد برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 26 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ 19 شهریور خاتمه یافته و آقای مؤید احمدی به اکثریت 7678 رأی از 9898 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند. در پرونده اعتراضی نبود و شعبه چهارم صحت استوارنامه ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای مؤید احمدی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی:

(آقای صفوی گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات یزد و نمایندگی آقای حسین نواب را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه یزد به قراری است که در گزارش شماره 3 به عرض مجلس شورای ملی رسید از مجموع 20065 رأی که گرفته شده آقای آقا‌حسین نواب به اکثریت 16586 رأی به سمت نمایندگی دوره سیزدهم تقنینیه انتخاب شده‌اند.

جریان انتخابات یزد و پرونده آن در شعبه پنجم تحت بررسی قرار گرفته یک فقره شکایتی که نسبت به ایشان رسیده بود مورد توجه واقع نشده صحت انتخابات یزد و نمایندگی آقا آقا‌حسین نواب را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای نواب یزدی برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی گزارش شعبه ششم راجع به انتخابات همدان و نمایندگی آقای اورنگ را به شرح زیر خواندند)

خاطر محترم آقایان نمایندگان را به روش انتخابات دو نفر نماینده شهرستان همدان به این گونه مستحضر می‌دارد که: انجمن مرکزی در روز 30 تیر ماه 1320 در شهر همدان تشکیل و دیگر حوزه‌های فرعی هر یک در محل خود متناوباً منعقد گردیده و مجموع آنها این وظیفه قانونی را تا نخستین روز شهریور ماه ادامه داده‌اند و در پایان آقای عبد‌الحسین اورنگ در درجه اول دآراءی اکثریت 28374 رأی از 29029 رأی بوده‌اند و نسبت به معظم له جز یک شکایت بی‌مأخذ که بدان در شعبه ترتیب اثر داده نشد شکایتی دیگر واصل نگردیده است. بنابراین شعبه ششم صحت نمایندگی آقای اورنگ را تصدیق و این گزارش را به عرض می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای اورنگ برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای اورنگ:

(آقای اورنگ گزارش شعبه اول راجع به انتخابات ایرانشهر و نمایندگی آقای ابراهیم‌‌‌ریگی را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه ایرانشهر برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 30 مرداد ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 9096 بوده است آقای مراد ابراهیم ریگی به اکثریت 5368 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای مراد ابراهیم‌ریگی را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای ریگی برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای اقبال:

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات دشت میشان را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه دشت میشان برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 26 تیر ماه 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 8419 رأی بوده است آقای محمد‌جواد ارگانی به اکثریت 7530 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده امر صحت نمایندگی آقای ارگانی را به عرض می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای ارگانی برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. آقای مسعودی.

(گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات آقای رحمت سمیعی از رشت به شرح زیر خوانده شد)

+++

حوزه انتخابیه شهرستان رشت در تاریخ اول مرداد 1320 طبق مقررات قانون انجمن نظار را تعیین و پس از انتخاب حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی در تاریخ نهم مرداد در شهر رشت شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء نمود و در تاریخ 21 مرداد در انجمن‌های فرعی شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء شد از مجموع آراء مأخوذه در رشت و حوزه‌های فرعی آقای غلامرضا طالش رحمت سمیعی از 38312 رأی به اکثریت 37463 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق قانون برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آن تعیین شده چون شکایتی به انجمن نرسیده بود انجمن صحت جریان انتخابات را تصدیق و صورت مجلس و استوارنامه را امضاء نمود.

شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگی نمود یک تلگراف و یک نامه دایر به شکایت از جریان انتخابات رسیده بود شعبه پس از دقت و رسیدگی دو فقره شکایت واصله را مستند به مواد قانونی ندانسته صحت جریان انتخابات رشت و نمایندگی آقای غلامرضا طالش رحمت سمیعی را تصدیق نموده اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای طالش رحمت سمیعی برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای فرخ

(آقای فرخ مخبر شعبه چهارم گزارش راجع به انتخابات حوزه شاهرود و نمایندگی آقای دکتر تاج بخش را این طور خواندند)

انتخابات حوزه شاهرود برای دوره 13 قانونگذاری در تاریخ 29 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ هشتم شهریور خاتمه یافته و آقای دکتر محمد‌قلی تاج‌بخش به اکثریت 11503 رأی از 12636 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند. در پرونده اعتراضی نبود و شعبه چهارم صحت نمایندگی ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای دکتر تاج‌بخش برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای صفوی.

(گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات قزوین به شرح زیر خوانده شد)

انتخابات حوزه انتخابیه قزوین مطابق مقررات قانون در تاریخ 4 مرداد 1320 شروع شده انجمن نظارت مرکزی و شعب فرعی را تشکیل و از روز 15 مرداد تا غروب روز نوزدهم مرداد 1320 در انجمن مرکزی و شعب فرعی 18715 تعرفه توزیع و اخذ رأی شده و در نتیجه استخراج آراء آقای محمد‌باقر شاهرودی به اکثریت 16854 رأی به سمت نمایندگی سیزدهمین دوره قانونگذاری انتخاب شده‌اند-مدت قانونی برای پذیرفتن شکایات یک هفته تعیین و چون شکایتی نمی‌رسد استوارنامه و صورت مجلس را امضاء می‌نماید.

در شعبه پنجم پرونده نامبرده رسیدگی و مطالعه شده چون نسبت به آقای محمد‌باقر شاهرودی شکایتی نبود صحت انتخابات را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای شاهرودی برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای روحی.

(آقای روحی مخبر شعبه ششم گزارش راجع به انتخابات محلات را این طور خواندند)

خلاصه جریان انتخابات محلات و حوزه‌های فرعی آن به قراری است که به عرض می‌رساند.

انجمن اصلی در تاریخ 28 تیر ماه در محلات تشکیل و سپس هفت حوزه فرعی آن نیز به نوبه قانونی خود شروع به کار کرده و در مدت معینه بر طبق قانون شروع به اخذ آراء نمود و در تاریخ 26 مرداد ماه جریان انتخابات محلات پایان یافته و در تمام این مدت و بعد از آن به هیچ وجه شکایتی واصل نگردیده است و در نتیجه آقای محسن صدر به اکثریت 10915 رأی از 11473 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی انتخاب و برگزیده شده‌اند و شعبه ششم صحت انتخاب معظم‌له را به اکثریت آراء تصدیق و اینک گزارش آن برای تصویب تقدیم می‌گردد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای صدر برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای اورنگ:

(آقای اورنگ گزارش شعبه اول راجع به انتخابات ایوانکی و نمایندگی آقای محیط لاریجانی را قرائت نمودند)

+++

انتخابات حوزه انتخابیه ایوانکی برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ نهم مرداد 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 9651 بوده است آقای محمد محیط به اکثریت 9409 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوط صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای محمد محیط را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس‌- موافقین با نمایندگی آقای محیط برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای اقبال:

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات آقای گودرز‌نیا را از خرم‌آباد این طور خواندند)

انتخابات حوزه خرم آباد برای دوره سیزدهمین قانونگذاری در تاریخ 7 مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 24372 رأی بوده است آقای فتح‌الله گودرز‌نیا به اکثریت 15396 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده مربوط صحت نمایندگی آقای گودرزنیا را تصدیق و به عرض می‌رساند.

رئیس-موافقین با نمایندگی آقای گودرزنیا برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای مسعودی.

(آقای مسعودی گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات زابل و نمایندگی آقای مشار را به شرح زیر خواندند)

حوزه انتخابیه زابل که طبق مقررات قانون انجمن نظار تعیین شده بود پس از تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی از روز بیستم مرداد شروع به اخذ رأی و توزیع تعرفه نموده تا 29 مرداد 8732 تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای عیسی مشار به اکثریت 7061 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره قانونگذاری انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق قانون برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آ‌نها معین شده بود شکایتی نرسیده بود انجمن صحت جریان انتخابات را تصدیق و صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می‌نماید.

شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگی نمود یک فقره نامه دایر به شکایت از جریان انتخابات رسیده بود شعبه پس از دقت و رسیدگی شکایت نامبرده را مستند به مواد قانونی ندانسته صحت جریان انتخابات زابل و نمایندگی آقای مشار را تصدیق نموده اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای مشار برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای فرخ.

(آقای فرخ گزارش شعبه چهارم راجع به انتخابات حوزه عباسی و نمایندگی آقای مشیر دوانی را این طور خواندند)

انتخابات حوزه عباسی برای دوره 13 قانونگذاری در تاریخ 29 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ 12 شهریور خاتمه یافته و آقای حاج مختار مشیر دوانی به اکثریت 11741 رأی از 11827 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند. در پرونده اعتراضی نبود و شعبه چهارم صحت استوارنامه ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای مشیر دوانی برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای صفوی.

(آقای صفوی گزارش شعبه پنجم راجع به انتخابات قزوین و نمایندگی آقای مکرم افشار را به شرح ذیل خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه قزوین مطابق مقررات قانون در تاریخ 4 مرداد 1320 شروع شده و جریان آن به قراری است که در گزارش شماره 7 به عرض مجلس شورای ملی رسید.

از مجموع 18715 تعرفه توزیع شده آقای هدایت‌الله مکرم افشار به اکثریت 17393 رأی به سمت نمایندگی دوره سیزدهم مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

پرونده انتخابات قزوین در شعبه پنجم مطرح و تحت رسیدگی قرار گرفته یک فقره شکایتی که نسبت به آقای مکرم افشار رسیده بود مورد توجه واقع نشده و صحت انتخابات قزوین و نمایندگی ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای مکرم افشار برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای روحی.

+++

(گزارش شعبه ششم راجع به انتخابات تبریز و نمایندگی آقای لیقوانی به شرح زیر خوانده شد)

جریان انتخابات شهر تبریز و توابع به این گونه است که به عرض مجلس می‌رساند:

انجمن مرکزی برای انتخاب نه تن نمایندگان این شهرستان از کشور شاهنشاهی در 29 تیر ماه 1320 تشکیل و حوزه‌های فرعی آن نیز به نوبه خود انعقاد یافته و تا بیستم آبان ماه انتخابات تبریز و توابع آن یکسره پایان یافته است و چون در اثر آشفته‌گی‌های اخیر دو صندوق از آراء مأخوذه از بین رفته بود به طوری که نتیجه جامع آنها معلوم نمی‌گردید در نتیجه اعضا محترم انجمن مرکزی پس از تبادل آراء چنین اندیشیدند که این آراء از بین رفته در ثانی تجدید شود. سپس در شهر تبریز جای این آراءیی که دستخوش حادثه گشته بود تجدید رأی نموده و بالنتیجه نه تن حایز اکثریت گردیده‌اند که یکان یکان آنان را گزارش جداگانه معروض داشته‌ام و نخستین آقای عیسی لیقوانی دآراءی اکثریت 35500 رأی از 37451 رأی بوده‌اند و یک دو فقره شکایت نسبت به مجموع این انتخابات رسیده بود که شعبه بدان‌ها رسیدگی نموده و چون مستند قانونی نداشت بدان‌ها ترتیب اثر داده نشده. بنابراین شعبه ششم صحت نمایندگی آقای عیسی لیقوانی را تصدیق و گزارش آن معروض می‌گردد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای لقوانی برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای طوسی.

طوسی- راجع به آقای ناصری بنده یک اطلاعاتی پیدا کرده بودم که لازم بود در مجلس عرض کنم ولی به طوری که آقای مخبر به بنده توضیح فرمودند معلوم شد که اطلاعات من ناقص بوده این است که مخالفت خود را پس می‌گیرم.

اورنگ- بنده پیشنهاد می‌کنم که به انتخابات آقای ناصری رأی گرفته شود.

رئیس- چون آقای طوسی مخالفت خودشان را پس گرفتند به نمایندگی آقای ناصری رأی گرفته می‌شود موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای اورنگ.

(آقای اورنگ مخبر شعبه اول گزارش حوزه انتخابیه بابل و نمایندگی آقای یمین اسفند‌یاری را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه بابل برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 28 تیر ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 38092 رأی بوده است آقای اسد‌الله یمین اسفند‌یاری به اکثریت 8029 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات نمایندگی آقای یمین اسفند‌یاری را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای یمین اسفند‌یاری برخیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال.

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات خرم آباد و نمایندگی آقای شجاع را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه خرم آباد برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 7 مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 24372 رأی بوده است آقای جواد شجاع چاغروند به اکثریت 18992 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم با رسیدگی پرونده امر صحت نمایندگی آقای شجاع چاغروند را به عرض مجلس مقدس می‌رساند.

رئیس-موافقین با نمایندگی آقای شجاع برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای مسعودی.

(آقای مسعودی گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات حوزه شهر‌ری و نمایندگی آقای دکتر جوان را این قسم خواندند)

حوزه انتخابیه شهر‌ری که طبق مقررات قانون انجمن نظارت انتخابات را تشکیل داده و پس از تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی از روز 21 مرداد ماه شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأی نموده تا روز 27 مرداد تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده و در نتیجه آقای دکتر موسی جوان به اکثریت 12423 رأی از 12829 رأی به نمایندگی سیزدهمین دور قانونگذاری انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق

+++

قانون برای گرفتن شکایت و رسیدگی به آنها معین شده بود چون شکایتی نرسیده بود انجمن صحت جریان انتخابات را تصدیق و صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می‌نماید شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگی نموده سه فقره شکایت از جریان انتخابات رسیده بود شعبه پس از دقت و رسیدگی به شکایات مزبور چون مستند به مواد قانونی ندانسته صحت جریان انتخابات شهر‌ری و نمایندگی آقای دکتر موسی جوان را تصدیق نموده و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای دکتر جوان برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای فرخ.

(آقای فرخ مخبر شعبه چهارم گزارش شعبه راجع به انتخابات فیروز‌آباد و نمایندگی آقای خواجه نوری را این طور خواندند)

انتخابات حوزه فیروزآباد برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 28 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ 25 شهریور 1320 خاتمه یافته و آقای جعفر خواجه نوری به اکثریت 10470 رأی از 13128 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند- در پرونده اعتراضی نبود و شعبه چهارم صحت انتخاب ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای خواجه نوری برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. آقای صفوی.

(گزارش شعبه چهارم راجع به انتخابات کرمانشاهان و نمایندگی آقای اعظم زنگنه به وسیله آقای صفوی مخبر شعبه به شرح زیر خوانده شد)

انتخابات حوزه انتخابیه کرمانشاهان مطابق جریان قانون شروع گردیده در تاریخ 29 تیر 1320 انجمن نظار تشکیل و از تاریخ 23 مرداد تا 6 شهریور 1320 در انجمن مرکزی و شعب فرعی شروع به دادن تعرفه و اخذ رأی شده و از مجموع 25444 رأی مأخوذه آقای علی اعظم زنگنه به اکثریت 25516 رأی به سمت نمایندگی سیزدهمین دوره تفنینیه انتخاب شده‌اند.

در مدت یک هفته که انجمن نظار برای پذیرفتن شکایات تعیین وقت نموده شکایتی نرسیده و استوارنامه و صورت مجلس انتخابات را صادر و امضاء می‌نمایند- شعبه پنجم به پرونده انتخابات کرمانشاهان رسیدگی نموده و چون نسبت به انتخاب آقای علی اعظم زنگنه شکایتی به مجلس نرسیده صحت جریان انتخاب و صحت نمایندگی آقای علی اعظم زنگنه را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای اعظم زنگنه برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای روحی.

(آقای روحی گزارش شعبه ششم راجع به انتخابات حوزه تبریز و نمایندگی آقای چایچی را این طور خواندند)

انتخابات شهرستان تبریز مرکز استان سوم کشور شاهنشاهی ایران به قراری بوده است که گزارش آن به عرض رسید و خلاصه آن به این قرار است. انجمن انتخابات در 29 تیر ماه 1320 تشکیل و حوزه‌های فرعی نیز هر یک به نوبه خود انعقاد یافته و تا 20 آبان ماه به این وظیفه ملی اقدام نموده‌اند و در نتیجه آقای علی‌اصغر چایچی دارای اکثریت 34299 رأی از 37451 رأی بوده‌اند و نسبت به شکایاتی که نسبت به انتخابات تبریز شده بود چون پایه قانونی نداشت شعبه بدان‌ها اثر نه بخشوده و صحت نمایندگی آقای علی‌اصغر چایچی را اعلام و گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای چایچی برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای اورنگ.

انتخابات حوزه انتخابیه بابل برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 28 تیر ماه 1320 شروع و بر طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 38092 رأی بوده است آقای علی‌اکبر ملک‌زاده آملی به اکثریت 35498 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای ملک‌زاده آملی را تصدیق و اینک گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای ملک‌زاده آملی برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد. آقای اقبال.

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم راجع به انتخابات بندر

+++

پهلوی و نمایندگی آقای حسن اکبر را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه بندر پهلوی برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 28 تیر ماه 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 13083 رأی بوده است آقای حسن اکبر به اکثریت 12326 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم با رسیدگی به پرونده امر صحت نمایندگی آقای اکبر را به عرض مجلس می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای حسن اکبر برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای مسعودی.

(آقای مسعودی گزارش شعبه سوم راجع به انتخابات رفسنجان و نمایندگی آقای امیر ابراهیمی‌ را به شرح زیر قرائت نمودند)

حوزه انتخابیه رفسنجان که طبق مقررات قانون انجمن نظار تعیین شده بود پس از تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی روز نوزدهم مرداد شروع به اخذ رأی و توزیع تعرفه نمود تا 26 مرداد 13098 تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای محمد‌علی امیر ابراهیمی‌ با اکثریت 11033 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره قانونگذاری انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق قانون برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آنها معین شده چون شکایتی به انجمن نرسیده صحت جریان انتخابات را تصدیق صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می‌نماید.

شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگی نموده و چون اعتراضی در مدت قانونی به مجلس نرسید صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای محمد‌علی امیر ابراهیمی‌ را تصدیق نموده اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با صحت نمایندگی آقای امیر ابراهیمی ‌برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ

(آقای فرخ گزارش شعبه چهارم راجع به انتخابات حوزه فسا و نمایندگی آقای هدایت را این طور خواندند)

انتخابات حوزه فسا برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 29 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ 16 شهریور خاتمه یافته و آقای علیقلی هدایت به اکثریت 17109 رأی از 21856 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند فقط یک نامه به امضاءی یک نفر از طهران رسیده و به انتخابات فسا اعتراض نموده و چون اعتراض غیر وارد بود شعبه صحت استوارنامه ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای هدایت برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای صفوی.

(آقای صفوی گزارش راجع به انتخابات حوزه کرمانشاهان و نمایندگی آقای عطا‌الله پالیزی را این طور خواندند)

جریان انتخابات حوزه انتخابیه کرمانشاهان به قراری است که در گزارش شماره 9 به عرض مجلس شورای ملی رسید از مجموع 25444 رأی گرفته شده آقای عطا‌الله پالیزی به اکثریت 23630 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند و چون نسبت به انتخاب ایشان شکایتی به مجلس شورای ملی نرسیده شعبه پنجم صحت این انتخابات و نمایندگی آقای عطا‌الله پالیزی را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای عطا‌الله پالیزی برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی گزارش شعبه ششم راجع به انتخابات نایین و نمایندگی آقای طباطبایی نایینی را به شرح زیر خواندند)

انتخابات شهر نایین و توابع آن به قراری است که به عرض می‌رسد.

انجمن اصلی در آغاز مرداد 1320 تشکیل و سپس حوزه‌های فرعی آن طبق مقررات قانون انعقاد یافته و شروع به کار نموده‌اند و این جریان تا تاریخ 15 شهریور ماه ادامه داشته و از مجموع آراءیی که گرفته شده است آقای خان بابا طباطبایی به اکثریت 4250 رأی از 4357 رأی به نمایندگی نایین برای سیزدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند و بعداً دو فقره شکایت تلگرافی از نایین به دفتر مجلس شورای ملی رسیده است که به طور کلی شکایت از این انتخاب و این که آقای طباطبایی در نایین معروفیت محلی ندارند بوده است. شعبه ششم دو فقره شکایت تلگرافی را مورد دقت قرار داده

+++

و چون مستند قانونی نداشت آنها را خالی از ترتیب اثر انگاشته و صحت این انتخاب را به اکثریت آراء تصویب و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای طباطبایی نایینی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اورنگ.

(آقای اورنگ گزارش شعبه اول را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه بابل برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 28 تیر ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن38092 رأی بوده است آقای معصوم حمزه تاش به اکثریت 34430 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت انتخابات و نمایندگی آقای حمزه تاش را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای حمزه‌تاش برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال.

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم را به شرح زیر خواندند)

انتخابات زردشتیان برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 19 شهریور 1320 شروع و مطابق قانون جریان و خاتمه یافته و آقای رستم گیو به اکثریت 1846 رأی از آراء مأخوذه که مجموع آن 2923 رأی بوده است به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده امر صحت نمایندگی آقای رستم گیو را به عرض مجلس می‌رساند.

رئیس- آقای طوسی.

طوسی- بنده مخالفم.

رئیس- می‌ماند برای جلسه بعد. آقای مسعودی.

(آقای مسعودی گزارش شعبه سوم را به شرح زیر خواندند)

حوزه انتخابیه ساری که طبق قانون انجمن نظار تعیین شده بود پس از تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی از روز یازدهم مرداد شروع به اخذ رأی و توزیع تعرفه نموده تا نوزدهم مرداد 35748 تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای دکتر اسمعیل سنگ به اکثریت 25151 رأی به نمایندگی دوره سیزدهمین دوره قانونگذاری انتخاب و انجمن پس از دو هفته بر طبق قانون برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آنها معین شده بود چون شکایتی به انجمن نرسیده صحت جریان انتخابات را تصدیق و صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می‌نمایند. شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگی نموده و چون اعتراضی در مدت قانونی به مجلس نرسیده صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای دکتر اسمعیل سنگ را تصدیق نموده اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای دکتر اسمعیل سنگ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ:

(آقای فرخ گزارش شعبه چهارم را به شرح زیر خواندند)

انتخابات شیراز برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 31 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ 24 شهریور خاتمه یافته و آقای احمد مهذب به اکثریت 25060 رأی از 45466 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

در پرونده اعتراضی نبود و شعبه چهارم صحت استوارنامه ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای احمد مهذب برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی.

(آقای صفوی گزارش شعبه پنجم را به شرح زیر خواندند)

جریان انتخابات حوزه انتخابیه کرمانشاه به قراری است که در گزارش شماره 9 به عرض مجلس شورای ملی رسید. از مجموع 25444 رأی آقای هدایت‌الله پالیزی به اکثریت 22343 رأی به نمایندگی دوره سیزدهم تقنینیه انتخاب گردیده و چون شکایتی به شعبه پنجم از انتخاب ایشان نرسیده بود صحت انتخابات و نمایندگی آقای هدایت‌الله پالیزی تصدیق گردیده اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای هدایت‌الله پالیزی برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای روحی.

+++

(آقای روحی گزارش شعبه ششم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات شهرستان تبریز مرکز استان سوم کشور شاهنشاهی ایران به قراری بود که گزارش آن به عرض رسید و خلاصه آن به این قرار است. انجمن انتخابات در 29 تیر ماه 1320 تشکیل و حوزه‌های فرعی نیز هر یک به نوبه خود انعقاد یافته و تا بیستم آبان ماه 1320 به این وظیفه ملی اقدام نموده‌اند و در نتیجه آقای محمد‌تقی رفیعی دآراءی اکثریت 34268 رأی از 37451 رأی بوده‌اند و نسبت به شکایاتی که راجع به انتخابات تبریز شده بود پایه قانونی نداشت شعبه بدان‌ها اثر نبخشوده و صحت نمایندگی آقای رفیعی را اعلام و گزارش آن را به عرض می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای محمد‌تقی رفیعی برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای اورنگ.

(آقای اورنگ گزارش شعبه اول را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 30 تیر ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 40679 بوده است آقای حسین جلایی به اکثریت 36392 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای جلایی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال:

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه تهران برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان و خاتمه یافته از آراء مأخوذه که مجموع آن 86838 رأی بوده است جناب آقای حسن اسفند‌یاری به اکثریت 76327 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند. به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است نسبت به انتخابات تهران اعتراضات شدیدی شده و عدم رضایتی هم در جراید مرکز منعکس شده بود شعبه دوم به حکم وظیفه تصمیم گرفت راجع به اعتراضات و شکایات وارده نهایت دقت را به عمل بیاورد شکایات واصله از حیث کمیت و عدد 23 فقره است از این قرار

1- پنج ورقه شکایت با امضای لایقر

2- یک ورقه شکایت که به جای امضاء در زیر آن نوشته شده است از طرف جمعی از ملت ایران

3- یک برگ شکایت که از همه مهم‌تر است به امضاءی عده زیادی از بازرگانان و معاریف بازار

4- یک فقره شکایت به امضای اصناف زرگر و جواهری

5- یک برگ شکایت به امضای عده زیادی از توده

6- چهارده برگ شکایت به امضای اشخاص مختلف

و اما از حیث کیفیت یک قسمت زیاد از این شکایات اعتراضات مبهم و کلی و شکایت از سو جریان انتخابات در تمام کشور است که البته شعبه نمی‌توانست آنها را مورد توجه قرار دهد زیرا علاوه بر این که هیچ گونه اشاره‌ای به موارد نقض قوانین نشده ساکنین یک حوزه انتخابیه می‌توانند و حق دارند فقط از جریان انتخابات حوزه خودشان شکایت کنند نه از سایر حوزه‌های انتخابیه.

یک قسمت دیگر فقط اظهار عدم رضایت از جریان انتخابات طهران است بدون این که موارد خلافی که در آن قانون انتخابات نقض شده و یا عمل خلافی صورت گرفته باشد با دلایل ذکر کنند.

قسمت سوم که نسبتاً از حال ابهام و کلی خارج شده و شکایت قیافه صریح و مثبتی به خود گرفته سه فقره اعتراض به صلاحیت اشخاص است که بنده اکنون آنها را به عرض مجلس شورای ملی می‌رسانم.

نخست آن که بدون ذکر اسم فقط به طور مجهول و نامعلوم نوشته‌اند که بعضی از انتخاب شدگان از حوزه طهران فاقد سن قانونی هستند دوم آن که بعضی اعتراض کرده‌اند که فلان

+++

وکیل طهران اجنبی‌پرست است حال کدام اجنبی را پرستیده و چه دلیل بر اجنبی پرستی اوست و تا چه حد اجنبی پرستی کرده و موضوع تا چه حد و به چه نحو مخالف کدام یک از مواد قانون انتخابات است در شعبه دوم نتوانستیم چیزی معین کنیم سوم آن که باز بدون اسم و بدون این که معلوم کنند مقصود کیست و یا به مدرک و حکم محکمه اشاره نمایند می‌نویسند بعضی از وکلا تهران ورشکسته به تقصیرند شعبه دوم پس از مداقه زیاد و بحث کامل به این نتیجه رسید که به کلیه اعتراضات وارده نمی‌توان وجهه و اثر قانونی داد و جریان انتخابات طهران را از لحاظ مواد قانون انتخابات و ظواهر امر که تنها مدرک رسیدگی و قضاوت است غیر قابل اعتراض دانسته و به اکثریت آراء صحت نمایندگی جناب آقای حسن اسفند‌یاری را به شرحی که در صدر این گزارش مندرج است به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی حسن اسفند‌یاری برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

عده‌ای از نمایندگان- ختم جلسه

عده دیگر از نمایندگان- بخوانند

اورنگ- استدعا می‌کنم بخوانند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به این که جلسه را ختم بکنیم یا خیر

اورنگ- کسی موافق با ختم جلسه نیست.

رئیس- آقای مسعودی.

(آقای مسعودی گزارش شعبه سوم را به شرح زیر خواندند)

حوزه انتخابیه ساری که طبق مقررات قانون انجمن نظار تعیین شده بود پس از تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی از روز یازدهم مرداد شروع به اخذ رأی و توزیع تعرفه نموده تا نوزدهم مرداد 35748 تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای محمد‌حسین سنگ به اکثریت 25172 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره قانونگذاری انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق قانون برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آنها معین شده چون شکایتی نرسیده صحت جریان انتخابات را تصدیق و صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می‌نماید.

شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگی نموده و چون اعتراضی در مدت قانونی به مجلس نرسید صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای محمد‌حسین سنگ را تصدیق نموده اینک گزارش آن به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای محمد‌حسین سنگ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ

(آقای فرخ گزارش شعبه چهارم را به شرح زیر خواندند)

انتخابات شیراز برای دوره سیزدهم قانونگذاری از تاریخ 31 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ 24 شهریور خاتمه یافته و آقای احمد مؤید قوامی ‌به اکثریت 25952 رأی از 45466 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند و اعتراضی نرسیده و شعبه چهارم صحت استوارنامه ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای مؤید قوامی ‌برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی.

(آقای صفوی گزارش شعبه پنج را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه کاشان مطابق جریان قانون شروع و در تاریخ 13 تیر ماه 1320 انجمن نظارت مرکزی تشکیل گردید و از تاریخ 11 مرداد 1320 تا آخر وقت روز 20 مرداد 12772 برگ تعرفه در انجمن مرکزی و شعبه فرعی توزیع و از مجموع آراء گرفته شده آقای ابوالقاسم نراقی به اکثریت 10741 رأی به سمت نمایندگی دوره سیزدهم مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

یک هفته برای پذیرفتن شکایات انجمن مرکزی تعیین وقت نموده و چون شکایت نرسیده استوارنامه و صورت مجلس را امضاء می‌نمایند.

شعبه پنجم پرونده انتخابات کاشان رسیدگی و در مدت یک هفته به مجلس شورای ملی هم شکایتی نرسیده بنابراین صحت جریان انتخابات کاشان و نمایندگی آقای ابوالقاسم

+++

نراقی را تصدیق نمودند که اینک گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای نراقی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی گزارش شعبه ششم را به شرح زیر خواندند)

انتخابات شهر تبریز به قراری بود که گزارش آن به عرض رسیده و خلاصه آن به این قرار است.

انجمن انتخابات در 29 تیر ماه 1320 تشکیل و حوزه‌های فرعی نیز هر یک به نوبه خود انعقاد یافته و تا بیستم آبان ماه به این وظیفه ملی اقدام نموده‌اند و در نتیجه آقای غلامحسین فرشی به اکثریت 34263 رأی از 37451 رأی حایز اکثریت گردیده‌اند و نسبت به شکایاتی که راجع به انتخابات تبریز شده بود چون پایه و مستند قانونی نداشت شعبه آ‌نها را مورد اثر ندانسته و صحت نمایندگی آقای فرشی را اعلام و گزارش آن را به عرض می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای فرشی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اورنگ.

(آقای اورنگ گزارش شعبه اول را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه بروجرد برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 21 مرداد 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 46038رأی بوده است آقای اسمعیل یآراءحمدی به اکثریت 22517 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای یاراحمدی را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای یآراءحمدی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه تهران برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از مجموع آراء مأخوذه جناب آقای مهدی دادور به اکثریت 75347 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم با رسیدگی به پرونده مربوطه صحت نمایندگی آقای دادور را تصدیق و اینک به عرض مجلس مقدس می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای دادور برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای مسعودی.

(آقای مسعودی گزارش شعبه سوم را به شرح زیر قرائت نمودند)

حوزه انتخابیه ساوه که طبق مقررات قانون انجمن نظارت انتخابات را تشکیل داده و پس از تعیین حوزه‌های فرعی و انتشار آگهی از روز اول شهریور ماه تا روز هفتم شهریور ماه توزیع تعرفه و اخذ رأی نموده و در نتیجه آقای محمد طباطبایی از 12774 تعرفه توزیع شده به اکثریت 12612 رأی به نمایندگی دوره سیزدهم تقنینیه انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق قانون برای گرفتن شکایات و رسیدگی به آنها معین شده بود چون شکایتی نرسیده بود انجمن صحت جریان انتخابات را تصدیق و صورت مجلس و اعتبارنامه را امضاء می‌نمایند.

شعبه سوم به پرونده انتخابات حوزه نامبرده رسیدگی نموده پنج فقره تلگراف شکایت از جریان انتخابات رسیده بود شعبه پس از دقت و رسیدگی به شکایات مزبور چون مستند به مواد قانونی ندانسته صحت جریان انتخابات شهر ساوه و نمایندگی آقای محمد طباطبایی را تصدیق نموده و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای محمد طباطبایی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ:

(آقای فرخ گزارش شعبه چهارم را به شرح زیر خواندند)

انتخابات شیراز برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 31 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ 24 شهریور خاتمه یافته و آقای سید ‌ابوطالب کازرونیان به اکثریت 25076 رأی از 45466 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

در پرونده اعتراضی نبود و شعبه چهار صحت استوارنامه

+++

ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای کازرو‌نیان برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی:

(آقای صفوی گزارش شعبه پنج را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه کاشان به قراری است که در گزارش شماره 12 به عرض مجلس شورای ملی رسید از مجموع 12772رأی آقای یعقوب انوار به اکثریت 9672 رأی به سمت نمایندگی دوره سیزدهم تقنینیه انتخاب شده‌اند و در مدت یک هفته به مجلس شورای ملی هم شکایتی نرسید - شعبه پنجم صحت انتخابات کاشان و نمایندگی آقای یعقوب انوار را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای انوار برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی گزارش شعبه ششم را به شرح زیر خواندند)

جریان انتخابات شهرستان تبریز را در گزارش‌های پیشین مفروض داشت و اینک به عرض می‌رساند که انجمن مرکزی در 29 تیر ماه 1320 تشکیل و حوزه‌های فرعی نیز پس از انعقاد شروع به کار نموده و تا بیستم آبان ماه این وظیفه ملی را پایان بخشیده‌اند و در نتیجه آقای جعفر اصفهانی دارای اکثریت 33385 رأی از 37451 رأی بوده‌اند و نسبت به شکایاتی که نسبت به انتخابات تبریز شده بود چون مبنای قانونی نداشت در شعبه بدان شکایات ترتیب اثر داده نشد و صحت انتخاب آقای جعفر اصفهانی به اکثریت آراء شعبه ششم تصویب و این گزارش را به عرض می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای جعفر اصفهانی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اورنگ:

(آقای اورنگ گزارش شعبه اول را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 30 تیر ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 40679 بوده است آقای حسین فاطمی ‌به اکثریت 33990 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای حسین فاطمی‌ را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای حسین فاطمی ‌برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال:

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه طهران برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از مجموع آراء مأخوذه آقای عبد‌الحسین نیک‌پور به اکثریت 71358 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه نمایندگی آقای نیک‌پور را تصدیق و مراتب را به عرض مجلس می‌رساند.

رئیس- آقای محیط

محیط- بنده مخالفم.

رئیس- می‌ماند برای جلسه بعد. آقای مسعودی.

(آقای مسعودی گزارش شعبه سوم را به شرح زیر خواندند)

حوزه انتخابیه سبزوار در تاریخ دوم شهریور پس از تعیین انجمن نظار مرکزی و حوزه فرعی شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء نموده تا غروب پنجم شهریور 14318 تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده پس از قرائت آراء آقای احمد فریدونی به اکثریت 12531 رأی به سمت نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده و پس از دو هفته انتظار برای وصول و رسیدگی شکایت چون شکایاتی نرسیده اعتبارنامه صادر و صورت مجلس را امضاء می‌نمایند.

شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده حوزه نامبرده نمایندگی آقای احمد فریدونی را تصدیق نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای فریدونی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ.

(آقای فرخ گزارش شعبه چهارم را به شرح زیر خواندند)

انتخابات شیراز در تاریخ 31 تیر برای دوره 13 قانونگذاری شروع و در تاریخ 24 شهریور خاتمه یافته و آقای محمد‌تقی

+++

شنکایی شیرازی به اکثریت 25313 رأی از 45466 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند

در پرونده اعتراضی نبود و شعبه چهارم صحت استوارنامه ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای شیرازی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اعتبار

اعتبار- بنده استدعا می‌کنم از آقایان رفقا با همان روح و داد و صمیمیتی که داشتیم و همه اعتبارنامه‌ها هم گذشته است اجازه بفرمایند جلسه را ختم کنیم برای عصر یا فردا باشد چون مدتی از ظهر گذشته است.

بعضی از نمایندگان- ده دقیقه دیگر وقت می‌خواهد.

رئیس- آقای طالش

طالش- همان محبتی که سابقاً بین ماها بود امروز هم بایستی برقار باشد تا آخر بنشینیم تمام شود.

اعتبار- بنده پیشنهاد ختم جلسه می‌کنم رأی بگیرند.

رئیس- آقای روحی

روحی- بنده از آقایان خواهش می‌کنم اقلاً بگذارند عده اعتبار‌نامه‌ها به حد نصاب تصویب بشود آن وقت جلسه را ختم کنیم.

رئیس- رأی می‌گیریم به ختم جلسه آقایانی که تصویب می‌کنند برخیزند (عده کمی ‌برخاستند) رد شد آقای صفوی:

(آقای صفوی گزارش شعبه پنج را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه کرمان طبق جریان قانون در تاریخ 8 مرداد 1320 شروع گردیده و در تاریخ 24 مرداد 1320 انجمن نظارت مرکزی و نوزده شعبه فرعی شروع بدادن تعرفه و گرفتن رأی نموده‌اند تا غروب روز یکشنبه 2 شهریور ماه 1320 تعداد 35434 رأی گرفته شده و پس از استخراج آراء آقای محمد ‌هاشمی‌ به اکثریت 29723 رأی به سمت نمایندگی دوره سیزدهم تقنینیه انتخاب شده‌اند. یک هفته انجمن نظار برای پذیرفتن شکایات تعیین وقت نموده و چون شکایتی نرسیده استوار‌نامه و صورت مجلس را امضاء می‌نمایند.

شعبه پنجم با رسیدگی به پرونده انتخابات کرمان در مدت یک هفته به مجلس شورای ملی شکایتی نرسیده صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای محمد ‌هاشمی‌ را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای محمد ‌هاشمی‌ برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی گزارش شعبه ششم را به شرح زیر خواندند)

انتخابات شهرستان تبریز به قراری بود که گزارش آن به عرض رسیده است و خلاصه آن به این قرار می‌باشد.

انجمن مرکزی انتخابات در 29 تیر ماه 1320 تشکیل و حوزه‌های فرعیه نیز هر یک به نوبه خود انعقاد یافته و تا بیستم آبان ماه انتخابات خود را خاتمه داده‌اند و در نتیجه آقای ابوالحسن ثقة‌الاسلامی ‌به اکثریت 31430 رأی از 37451 رأی‌دهندگان به سمت نمایندگی تبریز منتخب و حایز اکثریت گردیده‌اند و نسبت به شکایاتی که راجع به این انتخابات شده بود چون مبتنی بر پایه قانونی نبود شعبه به آنها اثر نبخشوده و صحت نمایندگی و انتخاب آقای ثقه‌الاسلامی‌ را اعلام داشته و گزارش آن را به عرض می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای ثقه‌الاسلامی ‌برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اورنگ.

(آقای اورنگ گزارش شعبه اول را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه بوشهر برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 30 تیر ماه 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 18505 رأی بوده است آقای محمود عزیزی به اکثریت 17101 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند. شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای عزیزی را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای عزیزی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- بنده می‌خواستم از آقای محیط استدعا کنم که مخالفت خودشان را نسبت به آقای نیک‌پور مسترد دارند.

+++

اورنگ- بنده هم

محیط- مسترد می‌دارم

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای نیک‌پور برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال:

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه تهران برای سیزدهمین دوره قانونگذاری از تاریخ اول مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 86838 رأی بوده است جناب آقای دکتر حسن ادهم به اکثریت 74687 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم با رسیدگی کاملی به پرونده مربوطه صحت انتخاب آقای دکتر ادهم را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای دکتر ادهم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای مسعودی

(آقای مسعودی گزارش شعبه سوم را به شرح زیر خواندند)

حوزه انتخابیه سبزوار در تاریخ دوم شهریور پس از تعیین انجمن نظار مرکزی و حوزه فرعی شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء نموده تا غروب پنجم شهریور 14318 تعرفه و توزیع و اخذ رأی به عمل آمده پس از قرائت آراء آقای محمد‌تقی معتضدی به اکثریت 12605 رأی به سمت نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده و پس از دو هفته انتظار برای وصول و رسیدگی به شکایت چون شکایتی نرسیده اعتبار‌نامه صادر و صورت مجلس را امضاء می‌نمایند. شعبه سوم پس از رسیدگی به پرونده حوزه نامبرده نمایندگی آقای معتضدی را تصدیق نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای معتضدی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ:

(آقای فرخ گزارش شعبه چهارم را به شرح زیر خواندند)

انتخابات شیراز برای دوره 13 قانونگذاری در تاریخ 31 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ 24 شهریور خاتمه یافته و آقای محمد مهدی نمازی به اکثریت 26454 رأی از 45466 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

در پرونده اعتراضی نبود و شعبه چهار صحت استوارنامه ایشان را تصدیق نموده‌اند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای نمازی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی:

(آقای صفوی گزارش شعبه پنجم را به شرح زیر خواندند)

جریان انتخابات حوزه انتخابیه کرمان به قراری است که در گزارش شماره 14 به عرض مجلس شورای ملی رسید. از مجموع 35434 رأی گرفته شده آقای محمود دبستانی به اکثریت 26824 رأی به سمت نمایندگی دوره سیزدهم تقنینیه انتخاب شده‌اند. در مدت یک هفته به مجلس شورای ملی هم شکایتی نرسیده شعبه پنجم صحت انتخابات کرمان و نمایندگان آقای محمود دبستانی را تصدیق نموده گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای دبستانی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی گزارش شعبه ششم را به شرح زیر خواندند)

نتیجه انتخابات شهر تبریز و توابع به قراری بود که به عرض رسانید و خلاصه آن به این گونه است که: انجمن مرکزی در تاریخ 26 تیر ماه 1320 تشکیل و حوزه‌های فرعی نیز پس از انعقاد آغاز به کار نموده و تا بیستم آبان ماه انجام یافته و در پایان استخراج آراء آقای محمد ابراهیم اصفهانیان دارای اکثریت 31309 رأی از 37451 رأی بوده‌اند و شکایاتی که نسبت به انتخابات تبریز شده بود چون مدرک قانونی نداشت در شعبه بدان‌ها ترتیب اثر داده نشد و صحت انتخاب آقای محمد ابراهیم اصفهانیان به اکثریت آراء در شعبه ششم تصویب و گزارش آن به این گونه بود که به عرض رسید.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای اصفهانیان برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال:

(آقای اقبال گزارش شعبه دوم را به شرح زیر خواندند)

+++

انتخابات حوزه انتخابیه تهران برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 86838 رأی بوده است جناب آقای ابوالقاسم فروهر به اکثریت 74052 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده نمایندگی آقای فروهر را تصدیق و مراتب را به عرض می‌رساند.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای فروهر برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای مسعودی:

(آقای مسعودی گزارش انتخابات سمنان و نمایندگی آقای دکتر قزل ایاغ را این قسم خواندند)

حوزه انتخابیه سمنان از روز 24 مرداد تا چهارم شهریور 1320-18290 رأی تعرفه توزیع و اخذ رأی به عمل آمده در نتیجه آقای دکتر حسین‌قلی قزل ایاغ به اکثریت 17945 رأی از مجموع آراء انتخاب و انجمن پس از دو هفته که بر طبق قانون برای گرفتن تعرفه و شکایت معین شده بود تشکیل و اعتراضی در مدت قانونی نرسیده بود لهذا آقای دکتر حسینقلی قزل ایاغ به اکثریت 17945 رأی به نمایندگی دوره 13 انتخاب و شعبه هم چون اعتراضی نرسیده بود صحت انتخاب آقای دکتر حسین‌قلی قزل ایاغ را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با نمایندگی آقای دکتر قزل ایاغ از سمنان برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ:

(آقای فرخ مخبر شعبه 4 گزارش انتخابات شفا‌رود و گرگان‌رود و نمایندگی آقای حسین معینی را این قسم خواندند)

انتخابات حوزه شفا‌رود و گرگان‌رود برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ 26 تیر 1320 شروع و در تاریخ 25 مرداد خاتمه یافته و آقای حسین معینی به اکثریت 8844 رأی از 9455 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

یک ورقه تلگراف در پرونده موجود است که اعتراضات به وسیله پست فرستاده می‌شود و هنوز که موقع قانونی گذشته نرسیده لهذا شعبه چهار صحت استوارنامه ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای معینی آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی:

(آقای صفوی مخبر شعبه پنج گزارش انتخابات کردان و نمایندگی آقای دهستانی را این قسم خواندند)

انتخابات ساو‌جبلاغ و شهریار (کردان) طبق جریان قانون در تاریخ اول مرداد 1320 شروع شده پس از تشکیل انجمن نظارت شعب فرعی از تاریخ 15 مرداد تا 20 مرداد 1320 شروع به توزیع تعرفه و گرفتن رأی شده از مجموع 12284 رأی آقای ید‌الله دهستانی به اکثریت 11849 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند.

انجمن یک هفته برای پذیرفتن شکایت‌ها آماده بوده و چون شکایتی نمی‌رسد استوارنامه و صورت مجلس را امضاء می‌نمایند. شعبه پنجم به پرونده انتخابات حوزه ساوجبلاغ و شهریار رسیدگی نموده یک برگ شکایت که به شعبه رسیده مورد توجه واقع نشده نمایندگان آقای ید‌الله دهستانی تصدیق و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای دهستانی آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی مخبر شعبه 6 گزارش انتخابات تبریز و نمایندگی آقای جهانشاهی را با این قسم خواندند)

انتخابات تبریز و توابع به نحوی بوده است که معروض می‌گردد.

انجمن مرکزی در 29 تیر ماه 1320 تشکیل و حوزه‌های فرعی هر یک متناوباً انعقاد یافته و تا بیستم آبان ماه به این وظیفه ملی اشتغال داشته و در خاتمه استخراج آراء آقای ربیع جهانشاهی دآراءی 31027 رأی از 37451 رأی بوده‌اند و شکایتی که نسبت به این انتخاب شده بود چون دلیل و سند قانونی نداشته در شعبه پذیرفته نگشت و اکثریت آراء شعبه ششم صحت نمایندگی آقای ربیع جهانشاهی را تصدیق و این گزارش به عرض می‌رسد.

+++

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای جهانشاهی از تبریز آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال.

(آقای اقبال مخبر شعبه 2 گزارش انتخابات تهران و نمایندگی آقای بهبهانی را به این قسم خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه طهران برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از مجموع آراء مأخوذه آقای سید‌احمد بهبهانی به اکثریت 70166 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت نمایندگی آقای بهبهانی را به عرض مجلس می‌رساند.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای بهبهانی آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ.

(آقای فرخ مخبر شعبه 4 جریان و گزارش انتخابات سنندج را به این قسم خواندند)

انتخابات حوزه سنندج برای دوره 13 قانونگذاری در تاریخ 28 تیر ماه 1320 شروع و در تاریخ نهم مهر خاتمه یافته و آقای فرج‌الله آصف به اکثریت 13765 رأی از 14000 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

در پرونده اعتراضی نبود و شعبه 4 صحت استوارنامه ایشان را تصدیق نموده است.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای آصف از سنندج آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی.

(آقای صفوی مخبر شعبه 5 گزارش انتخابات حوزه کاشمر و نمایندگی آقای امیر‌تیمور کلالی را به این نحو خواندند)

انتخابات حوزه کاشمر در تاریخ 13 مرداد 1320 طبق مقررات قانون شروع شده انجمن نظارت مرکزی و انجمن‌های فرعی تشکیل و از 21 مرداد تا 28 مرداد 1320 شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأی نموده و از مجموع آراء مأخوذه که 12100 رأی بوده است آقای محمد ابراهیم امیرتیمور کلالی به اکثریت 11070 رأی به سمت نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند.

انجمن نظارت تا یک هفته برای قبول شکایات همه روزه تشکیل و چون اعتراضی نرسیده صورت مجلس و استوارنامه را صادر و امضاء می‌نمایند. شعبه 5 پس از رسیدگی به پرونده انتخابات کاشمر نظر به این که در مدت یک هفته به مجلس شورای ملی هم شکایتی نرسیده صحت انتخابات کاشمر و نمایندگی آقای محمد ابراهیم امیر‌تیمور کلالی را تصدیق و گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای امیر‌تیمور کلالی موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3-اعلام رسمیت مجلس

رئیس- عده حاضر در مرکز 129 نفر و چون 97 اعتبارنامه به تصویب رسیده است مجلس در ساعت چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر روز اول آذر ماه 1320 رسمیت یافته است (صحیح است) آقای روحی

4-تصویب 19 فقره استوارنامه آقایان نمایندگان

(آقای روحی مخبر شعبه 6 گزارش انتخابات تبریز و نمایندگی آقای خسرو‌شاهی را به ترتیب زیر خواندند)

جریان انتخابات شهر تبریز و حوزه‌های فرعی آن را در گزارش نخستین مشروحاً معروض گردیده و خلاصه به این نحو است که انجمن در تاریخ 29 تیر ماه 1320 تشکیل یافته و بعداً حوزه‌های فرعی به نوبه خود به این وظیفه ملی اقدام نموده و تا بیستم آبان ماه که یک سره انتخابات تبریز و توابع پایان پذیرفته و در نتیجه آقای محمد خسرو‌شاهی دآراءی اکثریت 30626 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی ایران انتخاب شده‌اند و نسبت به ایشان خصوصاً یکی دو فقره شکایت به شعبه رسیده بود که پس از مذاکرات و دقت‌های لازمه شکایت وارده را مؤثر ندانسته و شعبه ششم به اکثریت آراء صحت نمایندگی آقای محمد خسرو‌شاهی را از تبریز تصویب و این گزارش را به عرض می‌رساند.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای خسرو‌شاهی از تبریز آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اورنگ.

+++

(آقای اورنگ مخبر شعبه اول گزارش انتخابات بهبهان و نمایندگی آقای سلطانی را به این نحو قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه بهبهان برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 4 مرداد 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 12112 رأی بوده است آقای سلطانعلی سلطانی شیخ‌الاسلامی‌ به اکثریت 10675 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت انتخابات و نمایندگی آقای سلطانی شیخ‌الاسلامی‌ را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای سلطانی از بهبهان آقایان موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای اقبال

(آقای اقبال مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات تهران را به شرح زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه تهران برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته از مجموع آراء مأخوذه آقای محمدرضا تهرانچی به اکثریت 71986 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم با رسیدگی کامل به پرونده مربوطه صحت انتخاب آقای تهرانچی را تصدیق و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای تهرانچی از طهران آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای فرخ.

(آقای فرخ مخبر شعبه 4 گزارش انتخابات سنندج و نمایندگی آقای صادق وزیری را به نحو زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه سنندج برای دوره 13 قانونگذاری در تاریخ نهم مهر خاتمه یافته و آقای نصرت‌الله صادق وزیری به اکثریت 13740 رأی از 14000 رأی به سمت نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

در پرونده اعتراضی نبود و شعبه 4 صحت استوارنامه ایشان را تصدیق نموده‌اند.

رئیس- رأی می‌گیریم به انتخاب آقای صادق وزیری آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی.

(آقای صفوی مخبر شعبه 5 جریان انتخابات گلپایگان را به شرح زیر قرائت نمودند)

جریان انتخابات حوزه انتخابیه گلپایگان و خونسار مطابق مقررات قانون بوده در تاریخ 30 تیر ماه 1320 شروع شده و پس از انتشار آگهی انتخابات و تشکیل انجمن مرکزی و شعب فرعی در تاریخ 20 مرداد 1320 شروع به دادن تعرفه نموده تا 3 شهریور 1320 کلیه 20409 برگ تعرفه توزیع و اخذ رأی شده پس از استخراج آراء آقای حسنعلی دولتشاهی به اکثریت 19726 رأی به سمت نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند.

انجمن نظار برای پذیرفتن شکایات یک هفته تعیین وقت نموده و چون اعتراضی نرسیده استوارنامه و صورت مجلس انتخابات را صادر و امضاء نموده‌اند. شعبه پنجم پس از رسیدگی به پرونده نظر به این که در ظرف یک هفته به مجلس شورای ملی هم شکایتی نرسید صحت جریان انتخابات گلپایگان و نمایندگی آقای حسن‌علی دولتشاهی را تصدیق نموده اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- رأی می‌گیریم به انتخاب آقای حسن‌علی دولتشاهی آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی مخبر شعبه ششم خبر شعبه را راجع به انتخابات آقای اسکندر مقدم از مراغه به این نحو خواندند)

جریان انتخابات دو نفر نماینده شهرستان مراغه به قراری است که اکنون به عرض می‌رساند:

انتخابات این قسمت از کشور در تاریخ 30 تیر ماه 1320 شروع و انجمن اصلی و حوزه‌های فرعیه آن تا 27 مهر ماه

+++

به خدمت ادامه داده در عرض مدت‌های معینه قانونی به هیچ وجه شکایتی به انجمن‌ها و به دفتر مجلس شورای ملی نرسیده است و در نتیجه آقای اسکندر مقدم دارای اکثریت 26110 رأی از 29604 رأی بوده‌اند شعبه ششم صحت این انتخاب را تصدیق و گزارش آن برای تصویب تقدیم می‌گردد.

رئیس- رأی می‌گیریم به انتخاب آقای مقدم آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای اورنگ:

(آقای اورنگ مخبر شعبه اول خبر شعبه را راجع به انتخابات رضاییه به شرح ذیل قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه رضاییه برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 12 آبان 1320 شروع و طبق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 18420 رأی بوده است آقای حسین افشار استاجلو به اکثریت 17432 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند شعبه اول پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای افشار را تصدیق و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

رئیس- رأی می‌گیریم به انتخاب آقای افشار از رضاییه موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. آقای اقبال:

(آقای اقبال مخبر شعبه 2 خبر شعبه را راجع به نمایندگی آقای لاریجانی از تهران به نحو زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه تهران برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از مجموع آراء مأخوذه آقای سید حبیب‌الله لاریجانی به اکثریت 71212 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت نمایندگی آقای لاریجانی را تصدیق و مراتب را به عرض می‌رساند.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای لاریجانی از تهران موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای صفوی:

(آقای صفوی مخبر شعبه 5 گزارش انتخابات دشت گرگان را به ترتیب زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه انتخابیه دشت گرگان برای سیزدهمین دوره تقنینیه در تاریخ 9 مرداد شروع گردیده انجمن‌های مرکزی و حوزه‌های فرعی تشکیل شده و از تاریخ 15 مرداد تا 24 مرداد 1320 شروع به توزیع تعرفه و اخذ رأی شده از مجموع آراء مأخوذه که 10838 رأی بوده است آقای محمد جرجانی به اکثریت 9659 رأی به سمت نمایندگی سیزدهمین دوره تفنینیه مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند.

انجمن نظارت برای پذیرفتن شکایت یک هفته دایر و چون اعتراضی نرسیده استوارنامه و صورت مجلس را امضاء می‌نماید.

شعبه پنجم به پرونده رسیدگی و چون مدت یک هفته قانونی به مجلس شورای ملی هم شکایتی نرسیده صحت انتخابات دشت گرگان و نمایندگی آقای محمد جرجانی را تصدیق و گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به انتخاب آقای جرجانی از دشت گرگان آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای روحی:

(آقای روحی مخبر شعبه 6 را راجع به نمایندگی آقای موسی فتوحی از مراغه به ترتیب ذیل خواندند)

طرز قانونی انتخاب نمایندگان مراغه در گزارش پیشین به عرض رسید.

و اینک نتیجه انتخاب آقای موسی فتوحی را معروض می‌دارد. انجمن اصلی مراغه در تاریخ 30 تیر ماه 1320 آغاز به کار نموده و تا 27 مهر انجام پذیرفته و در نتیجه آقای موسی فتوحی دآراءی 25070 رأی از 29604 رأی بوده‌اند و چون هیچ گونه شکایتی نسبت به این انتخاب نرسیده بود لذا شعبه 6 صحت این انتخاب را اعلام و گزارش آن را به عرض می‌رساند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای فتوحی موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال:

(آقای اقبال مخبر شعبه 2 گزارش شعبه را راجع به نمایندگی آقای شباهنگ از تهران به این نحو قرائت نمودند)

+++

انتخابات حوزه انتخابیه طهران برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از مجموع آراء مأخوذه آقای عبدالرحیم شباهنگ به اکثریت 70841 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دو پس از رسیدگی به پرونده مربوطه صحت نمایندگی آقای شباهنگ را به عرض مجلس مقدس می‌رساند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به انتخاب آقای شباهنگ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخیزند) تصویب شد. آقای صفوی.

(آقای صفوی مخبر شعبه 5 گزارش انتخابات کرمانشاهان را به این قسم قرائت نمودند)

جریان انتخابات حوزه انتخابیه کرمانشاهان به قراری است که در گزارش شماره 9 به عرض مجلس شورای ملی رسید از مجموع 25244 رأی گرفته شده آقای محمد‌علی نصرتیان به اکثریت 20365 رأی به نمایندگی سیزدهمین دوره تقنینیه انتخاب شده‌اند نسبت به انتخاب ایشان چند فقره شکایت به شعبه پنجم رسیده بود پس از بررسی به شکایات شعبه شکایات وارده را مواجه ندیده لذا صحت انتخاب و نمایندگی آقای محمد‌علی نصرتیان را تصدیق نموده گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقای طوسی

طوسی- مخالفم.

رئیس- آقای نراقی

نراقی- بنده هم مخالفم.

رئیس- آقای ریگی

ریگی- مخالفم

رئیس- در این صورت می‌ماند برای جلسه آتیه. آقای روحی:

(آقای روحی مخبر شعبه 6 خبر شعبه را راجع به نمایندگی آقای پناهی به این ترتیب خواندند)

نتیجه انتخاب نماینده هرو‌آباد آذربایجان به این جریان است که به عرض می‌رسد.

انجمن اصلی در تاریخ 19 مرداد ماه 1320 تشکیل و حوزه‌های فرعی آن هر یک به سهم خود در این وظیفه قانونی شرکت داشته‌اند و تا روز 14 شهریور ماه خاتمه آن اعلام شده و هیچ گونه شکایتی نسبت به این انتخاب نرسیده است در پایان آقای جعفر پناهی با 8956 رأی وکیل و نماینده اهالی این شهرستان اعلام شده‌اند اینک شعبه 6 صحت انتخاب ایشان را تصدیق و خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای جعفر پناهی آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال:

(آقای اقبال مخبر شعبه 2 خبر شعبه را راجع به انتخابات تهران و نمایندگی آقای دکتر عباس مؤدب نفیسی به این قرار خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه تهران برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از مجموع آراء مأخوذه آقای دکتر عباس مؤدب نفیسی به اکثریت 71076 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم با رسیدگی کامل به پرونده مربوطه صحت نمایندگی آقای دکتر عباس مؤدب نفیسی را به عرض می‌رساند.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به انتخاب آقای دکتر نفیسی آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال

(آقای اقبال مخبر شعبه 2 گزارش انتخابات تهران و نمایندگی آقای مسعودی را به شرح زیر خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه تهران برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان و انجام یافته و از مجموع آراء مأخوذه آقای عباس مسعودی به اکثریت 70192 رأی به نمایندگی مجلس انتخاب شده‌اند شعبه 2 پس از رسیدگی به پرونده مربوط اینک صحت انتخاب آقای مسعودی را به عرض می‌رساند.

رئیس- آقای مشار

مشار- بنده مخالفم.

رئیس- پس موکول می‌شود به جلسه بعد. آقای روحی

+++

(آقای روحی مخبر شعبه 6 چگونگی انتخابات لارستان و نمایندگی آقای جواد آزادی را به این قسم قرائت نمودند)

چگونگی انتخاب نماینده لارستان به طوری است که استماع می‌فرمایند.

انجمن اصلی در روز 26 تیر ماه تشکیل و بعداً حوزه‌های فرعی به تدریج منعقد گردیده و تا 15 شهریور ماه ادامه داشته و در نتیجه آقای جواد آزادی به اکثریت 7429 رأی از 9091 رأی انتخاب شده‌اند و تا پایان انتخابات آن شهرستان و بعد آن به هیچ وجه شکایتی واصل نگردیده است. شعبه ششم پس از رسیدگی صحت انتخابات آقای جواد آزادی را تصدیق و گزارش آن برای تصویب به عرض رسید.

رئیس- رأی می‌گیریم به انتخاب آقای آزادی از لارستان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند). تصویب شد.

آقای مشار اعتراض خودشان راجع به نمایندگی آقای مسعودی پس گرفتند. موافقین با انتخاب آقای مسعودی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال.

(آقای اقبال مخبر شعبه 2 خبر شعبه را راجع به نمایندگی آقای حسنعلی مستشار به این ترتیب خواندند)

انتخابات حوزه انتخابیه تهران برای دوره سیزدهم قانونگذاری در تاریخ اول مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از مجموع آراء مأخوذه آقای حسن‌علی مستشار به اکثریت 72661 رأی به نمایندگی انتخاب شده‌اند شعبه دوم با رسیدگی به پرونده مربوطه صحت نمایندگی آقای مستشار را به عرض می‌رساند.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای مستشار آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند). تصویب شد. آقای مسعودی

(آقای مسعودی مخبر شعبه 3 گزارش انتخابات کلیمیان را به این ترتیب قرائت نمودند)

حوزه انتخابیه کلیمیان بر طبق قانون انجمن‌های نظار مرکزی و فرعی خود را انتخاب و در تاریخ ششم مهر ماه شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء نموده اوراقی که در تهران و شهرستان‌ها توزیع شده و اخذ رأی به عمل آمده 6375 رأی می‌باشد که در نتیجه آقای دکتر لقمان نهورای به اکثریت 5941 رأی به سمت نمایندگی دوره سیزدهم از طرف کلیمیان ایران انتخاب گردیده‌اند و چون در مدت یک هفته موعد قانونی شکایتی به انجمن نظار نرسیده انجمن صحت جریان انتخابات را تصدیق و استوارنامه ایشان را صادر نموده است.

شعبه سوم پرونده انتخابات کلیمیان را مورد رسیدگی قرار داد یک فقره شکایت از تهران نسبت به جریان انتخابات کلیمیان رسیده بود شعبه پس از دقت چون شکایت وارده را قانونی ندانست صحت جریان انتخابات و نمایندگی ایشان را تصدیق و گزارش آن به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای دکتر لقمان نهورای آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقای روحی

(آقای روحی مخبر شعبه 6 خبر شعبه را راجع به انتخابات لاهیجان به این قسم قرائت نمودند)

جریان انتخاب نماینده لاهیجان به نحوی است که گزارش داده می‌شود.

انجمن اصلی لاهیجان در روز 29 تیر ماه 1320 تشکیل و حوزه‌های فرعی آن نیز به موعد خود شروع به کار نموده و به انجام وظایف خویش در انتخاب نماینده این شهرستان با مقررات قانونی اقدام نموده‌اند و تا روز سوم شهریور ماه این خدمت قانونی را ادامه داده و در نتیجه استخراج آراء آقای احمد صفاری به اکثریت 16398 رأی از 16944 به نمایندگی لاهیجان برگزیده و منتخب شده‌اند جز یک فقره شکایت که دآراءی یک امضاء بوده و به دفتر مجلس شورای ملی رسیده است شکایتی دیگر نسبت به این انتخاب به عمل نیامده و چون این شکایت مستند قانونی نداشت شعبه بدان ترتیب اثر نبخشوده و صحت نمایندگی آقای صفاری به اکثریت آراء شعبه ششم تأیید و تصدیق می‌شود.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به نمایندگی آقای صفاری از لاهیجان آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اقبال

+++

(آقای اقبال مخبر شعبه 2 جریان انتخابات جهرم را به نحو زیر قرائت نمودند)

انتخابات حوزه جهرم برای سیزدهمین دوره قانونگذاری در تاریخ 6 مرداد 1320 شروع و مطابق قانون جریان یافته و از آراء مأخوذه که مجموع آن 8229 رأی بوده است آقای لطفعلی معدل به اکثریت 6595 رأی به نمایندگان مجلس انتخاب شده‌اند شعبه دوم پس از رسیدگی به پرونده مربوطه جریان انتخابات و نمایندگی آقای معدل را تصدیق و مراتب را به عرض می‌رساند.

رئیس- آقای ریگی

ریگی- مخالفم.

رئیس- در این صورت به جلسه آتیه موکول می‌شود. آقای روحی

(آقای روحی مخبر شعبه 6 گزارش انتخابات نجف آباد و نمایندگی آقای حیدر‌علی امامی ‌را به این ترتیب خواندند)

چگونگی انتخاب نماینده نجف آباد را به عرض می‌رساند.

انجمن اصلی در سی و یکمین روز تیر ماه در نجف آباد منعقد و سپس حوزه‌های فرعی متناوباً تشکیل یافته و تا روز هشتم شهریور ماه ادامه داشته و بالنتیجه آقای حیدر‌علی امامی‌ به اکثریت 18419 رأی از 18752 رأی به نمایندگی نجف آباد برای سیزدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی انتخاب شده‌اند و اخیراً یک فقره شکایت تلگرافی به دفتر مجلس رسیده بود و در شعبه مورد دقت و رسیدگی قرار گرفته بلا اثر تشخیص داده شد و اینک شعبه ششم صحت این انتخاب را به اکثریت آراء اعلام و خبر آن تقدیم گردید.

رئیس- رأی می‌گیریم به انتخاب آقای امامی ‌آقایان موافقین برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

5-موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه

رئیس- موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه دوم آذر سه ساعت پیش از ظهر دستور بقیه استوارنامه‌ها

(مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفند‌یاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293868!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)