کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 185 صورت مشروح مذاکرات جلسه روز پنجشنبه شانزدهم تیر ماه 1328  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مشروح مجلس

2-بقیه مذاکرات در بودجه کل کشور

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر کشور 1- برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم دکتر حسن مرزبان2- استخدام چهار نفر سوئدی برای شهربانی به قید یک فوریت

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 185

صورت مشروح مذاکرات جلسه روز پنجشنبه شانزدهم تیر ماه 1328

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مشروح مجلس

2-بقیه مذاکرات در بودجه کل کشور

3- تقدیم دو فقره لایحه از طرف وزیر کشور 1- برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم دکتر حسن مرزبان2- استخدام چهار نفر سوئدی برای شهربانی به قید یک فوریت

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و 10 دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

[1- تصویب صورت مشروح مجلس]

رئیس - نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى دکتر متین دفترى.

دکتر متین دفترى- بیانات بنده دیروز چند فقره اشتباه است براى این که دستور بفرمایید اصلاح شود مجبورم به عرض برسانم راجع به کار‌خانه‌جات ملى که در بحران هستند بنده گفتم نه ارز دارند نه ریال اینها جور دیگر نوشته‌‌اند که کارخانه‌جات احتیاج بارز دارند نه ریال دیگر این که اینجا نوشته است اگر دولت محبت دارد در صورتی‌ که بنده گفتم اکر دولت همت دارد اینجا صحبت از محبت و بى‌محبتى نبود یکى دیگر راجع به کارخانه‌جات ملى بنده گفتم که در تبریز و اصفهان و یزد و اینجا فقط یزد و اصفهان نوشته است در صورتی که کارخانه‌جات ملى تبریز هم از وضعیتشان شکایت دارند و بنده که لازم دانستم اسم ببرم از تبریز یکى دیگر بنده گفتم که تجار ما راهنماهاى خوبى ندارند که اینها را خوب راهنمایى کنند اشتباهات اقتصادى نکنند اینجا نوشته است راه‌هاى خوبى ندارند راهنما را راه نوشته بنده اینجا گفتم از هزینه دولت باید صرف جهات عمومى مردم بشود نوشته‌اند صرف مهمات بشود مهمات را بنده نفهمیدم.

رئیس- تذاکراتى که دادید اصلاح می‌شود آقاى کشاورز صدر

کشاورز صدر- بنده دیدم در صورت جلسه نوشته است و در خارج هم انعکاس پیدا کرده است چون بنده در ضمن پیشنهادى که دادم اشاره کردم به این که یک دستگاه توالت وارد کرده‌اند که 36 هزار تومان قیمتش است و خرید و فروش شده است این تعبیر شده بود به این که و در اینجا طورى نوشته شده که یعنى مستخدمین دولت از این خریدند و حال این که مستخدمین دولت به فرض این که دو هزار تومان هم حقوق داده بشود نمى‌توانند بخرند آنهایى که خون این ملت را می‌مکند می‌خرند خواستم اصلاح شود.

رئیس- آقاى دکتر بقائى.

دکتر بقائى- عرض کنم چندین اشتباه در این مذاکرات جلسه جلسه قبل در صورت مجلس هست لازم است عرض کنم یکى این که اینجا یک کلمه افتاده است که در آنجایى که من راجع به محاکمه تودهاى‌ها گفتم توضیح دادم که اینها را من مجرم می‌دانم ولى بزرگ امید گفته است مدارکى که در پرونده است کافى براى محکومیت اینها نیست یک کلمه اینجا افتاده یکى دیگر این که یک چیز‌ى بنده خواندم راجع به نقل خبر گزارى رویتر از قول رادیو نیویورک گفته بود اینجا نوشته شده از قول رادیو مسکو یکى دیگر این که راجع به حکومت سرهنگ بزرگ امید گفتم اگر در این دستگاه زور و قلدرى شعور بود می‌بایستى از این که مستقلاً رأى داده و از روى وجدان رأى داده استفاده کنند و بگویند محاکم ما در کمال آزادى است اینجا اشتباه کرده‌اند و به جاى شعور شهود نوشته البته به کلى معنى را تغییر می‌دهد یکى دیگر هم در آنجایى که راجع به سیاست اقتصادى دول بزرگ صحبت می‌کردم گفتم که توجه کنید ببینید چه چیزهاى در مملکت خودشان می‌سازند ولى حاضر نمی‌شوند آنها را به اهالى مملکت خودشاهى بفروشند در آنها جیره‌بندى می‌‌کنند ولى به طور آزاد می‌آورند اینجا یعنى این اجناس که خودشان می‌بینند به درد اهالى مملکت خودشان نمی‌خورد که اهالى مملکتشان نباید اصراف و تبذیر کنند جیره‌بندى می‌کنند ولى در اینجا به طور آزاد می‌آورند تمام این اجناس را در خیابان اسلامبول این دستفروش‌ها می‌فروشند. و اصولاً می‌خواستم حضور آقایان عرض کنم که این صورت جلسه‌ها را

+++

که در اول جلسه به ما می‌دهند به فاصله ده دقیقه باید ایراد به صورت مجلس بگیریم این کار مشکلى است و همیشه معوق می‌ماند همان طوری که بنده عرایضى که کردم مربوط به جلسه ماقبل است خواستم از مقام ریاست تقاضا کنم راجع به صورت جلسه گذشته در جلسه امروز صحبت نشود در جلسه بعد صحبت بشود که صحبت گفتن داشته باشیم کما این که بنده هنوز فرصت نکردم که مذاکرات دیروز را بخوانم و راجع به آن عرضى بکنم و ضمناً هم یادآورى می‌کنم حضور مقام ریاست که بنده به عنوان ماده 90 می‌خواهم صحبت کنم.

رئیس- این اصلاحاتى که فرمودید خواهد شد به موجب ماده 90 هم چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند. آقاى امیر‌تیمور نسبت به صورت مجلس نظرى دارید؟ بفرمایید.

امیرتیمور- در صورت مذاکرات مجلس یک اشتباهات و اغلاطى دیده می‌شود ضمناً یک جملاتى اضافه می‌شود یا یک کلماتى می‌افتد خوب است مقام ریاست دستور بفرمایند که اشتباهاتى که هست در چاپ مجدداً اصلاح بشود در عرایض بنده هم یک اشتباهاتى است که صورتش را می‌دهم و خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایند

رئیس- البته در موقعى که نسبت به صورت جلسات اعتراضاتى می‌شود براى این است که چون صورت قطعى مذاکرات بعداً چاپ می‌شود این اشتباهات را اصلاح می‌کنند. آقاى مکى.

مکى- بنده هم می‌خواستم عرض کنم که در جلسه اسبق بنده گفته بودم رضا شاه فقید و کبیر چاپ کرده بودند خواستم اصلاح بشود.

رئیس- آقاى دهقان.

دهقان- بنده پیشنهادى راجع به بودجه وزارت خارجه داده بودم در ماه اول قرائت کردند در صورتی‌ که جایش در ماده اول نیست خواستم تذکر بدهم که در جاى خودش قرائت کنند.

رئیس- در پیشنهادى که آقایان می‌دهند باید نوشته شود که مربوط به چه ماده‌اى است. دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد)

[2- بقیه مذاکره در بودجه کل کشور]

رئیس- در جلسه پیش آقاى کشاورز صدر پیشنهادى داده بودند. آقاى دکتر معظمى مخبرید؟ بفرمایید.

مخبر- از آقاى کشاورز صدر تمنى می‌کنم که این پیشنهادشان را مسترد کنند با آن توضیحاتى که دادم.

کشاورز صدر- بنده پیشنهاد را آن طورى که گفتند مسترد می‌کنم ولى خواهش می‌کنم راجع به اضافه حقوق کارمندان جزء آقاى وزیر دارایى یک توجهى بفرمایند حالا که کسر بودجه داریم مال آنها هم داده شود و بنده پیشنهادم را مسترد می‌کنم‏

رئیس- آقاى وزیر دارایى.

وزیر دارایى- بنده به واسطه کسالت دیروز نبودم و امروز هم کسلم ولى چون متأسفانه در روزنامه دیدم که یک مطالبى در مجلس گفته شده بود که تأثیر در بودجه داشت و یک فرمایشاتى آقاى امیر‌تیمور کرده بودند ناچارم یک عرایضى بکنم و توجه آقا را جلب کنم پیشنهادى دیدم شده بود که چهارصد میلیون تومان از بودجه کسر شود آقاى امیر تیمور اگر این پیشنهاد را کرده بودند از نظر این که با من بی‌لطفى دارند خوب نظرشان این طور بوده ولى بعضى از آقایان که به این پیشنهاد توجه کرده بودند متوجه این نکته بودند که 400 میلیون تومان از بودجه کسر بشود یعنى چه؟ بنده به تصدیق آقایان اعضاى کمیسیون بودجه از هر کس بیشتر خودم مصر بودم که از بودجه کسر شود (صحیح است) عرض کنم این پیشنهادات 17 ماده‌اى که در کمیسیون بودجه شده بود از طرف خود بنده بود و خیلى متشکرم که آقایان اعضاى کمیسیون بودجه موافقت فرمودند بنده در آنجا هم در اول جلسه که مطرح شد عرض کردم بودجه ما کسر دارد قسمت اعظم خرج ما عبارت است از حقوق مستخدمین که دو برابر شده است یک رتبه‌هاى خلاف قانونى که در کابینه‌هاى زمان فترت داده شده است و بحث شده که اگر ما بخواهیم از این بودجه کسر بکنیم یا باید از اقلام خرج یعنى حقوق کسر کنیم یا از مخارج غیر مستمر یعنى مخارج عمرانى و آبادى مملکت البته هیچ کس موافق نیست که ما این مختصر خرجى را که براى مخارج غیر‌مستمر می‌کنیم کسر بشود این را هم باید عرض کنم که اگر دستگاه‌هاى مملکت عبارت از این باشد که از یک مردم پول بگیرند و بدهند به یک عده بخورند بهتر است که در وزارتخانه‌ها را قفل بزنند (صحیح است) و مالیات هم از کسى نگیرند پس اگر یک مالیاتى مردم می‌دهند براى آبادى و عمران مملکت می‌دهند براى رفاه خودشان می‌دهند براى این نمی‌دهند که یک عده بخورند و راه بروند آمدیم دیدیم که ما باید از چه کسر کنیم از حقوق مستخدمین بحث شد که این چهارصد میلیون هم عرض کردم که اگر آقاى امیر‌تیمور مطلبى بفرمایند چون نسیون شفیر ندارند چون رقم ندارند برایشان بحثى نیست چنانکه یک وقت فرموده بودند اگر من رئیس‌الوزرا‌ بشوم هزینه زندگى را صد دویست پایین می‌آورم یک مثلى یادم آمد یک دایه داشتم می‌گفت که یک پادشاه ظالمى بود آن را برداشتند یک پادشاه عادلى گذاشتند کار به جایى رسید که خرج رسید به صلواه نان می‌خواستند یک صلواه می‌فرستادند پیاز می‌خواستند یک صلواه می‌فرستادند بنده حالا فکر می‌کنم که اگر آقاى امیر‌تیمور رئیس دولت بشوند از آن دوره هم بهتر خواهد شد چون معناى اینکه هزینه زندگى را دویست در صد پایین می‌آورند معنایش این خواهد شد که اگر بنده یک خروار پیاز را می‌خرم صد تومان آن وقت باید یک خروار پیاز که می‌خرم صد تومان هم به من بدهند اگر ایشان این پیشنهاد را فرمودند که 400 میلیون تومان همین طور چوب انداز کسر شود اشکالى ندارد یا گاهى می‌فرمایند که عایدات املاک آستانه را 200 میلیون تومان اجاره می‌کنم یا عایدات املاک مزروعى را 200 میلیون دارایى و آستانه املاک را واگذار می‌کنم ببیست میلیون تومان در هر صورت آقایان توجه بفرمایند که 400 میلیون از بودجه کسر کردن یعنى چه؟ بایست بگوییم که صدى چهل از بودجه مملکت یک دفعه کسر بشود فرضاً وزارت جنگ که 200 میلیون تومان بودجه‌اش است وقتى صدى چهلش کسر بشود 80 میلیون تومان کسر می‌شود آن وقت این 120 هزار سربازى که داریم باید صدى چهل آن را بیرون بکنیم آن وقت از یک طرف ما مخالفیم که چرا ترکیه چنین و چنان است آقا ترکیه‌اى که 55. ر. از بودجه مملکتش صرف قشون می‌شود ترکیه‌اى است که 600 هزار قشون 17 سال است تحت سلاح نگاهداشته نتیجه‌اش همین است که ملاحظه می‌کنید این تشکیلات از نخوردن درست نمی‌شود از حذف تشکیلات و از بین بردن یک مؤسساتى یک مملکت صاحب ثروت نمی‌شود باید خرج کرد بعداً می‌فرمایند البته من به قشون نظرى نداشتم قشون حتماً باید باشد بعد می‌گوییم صدى چهل از رقم بودجه دربار؟ می‌گویید نه آقا از دربار نمی‌شود کم کرد و از فرهنگ و بهدارى هم که نمی‌شود پس می‌ماند وزارت دارایى اگر وزیر دارایى و تمام اعضاى وزارت دارایى را بیرون کنید تازه 400 میلیون کسر نمی‌شود خواهید فرمود که نه مقصودم این بود که بیایید صدى چهل از همه کسر بکنید شاید این فکر قابل قبولى هم باشد ولى ببینید با وضع امروز مملکت عملى هست؟ آن بیچاره‌هاىی که در این مدت کار کرده حقوق گرفته ولى عده‌اى هم هستند مثل میرزا حسن خان مشیرى میرزا ابوالحسن خان مستوفى- میرزا محمد‌على خان گرگانى میرزا محسن خان قریب ششصد تومان حقوق می‌گیرند صدى چهل حقوقشان هم که کم بشود اینها چکار کنند؟ پس این هم که نمی‌شود و چون نسبت بشخص بنده بى‌مهرند می‌گویند که چهار‌صد میلیون تومان از بودجه کل کسر شود تصور می‌کنند که اگر این پیشنهاد تصویب بشود بنده یقه‌‌ام را پاره می‌کنم نخیر این طور نیست بنده خیلى راضى هستم که از این وزارت صرف‌نظر کنم براى این که همه آقایان می‌دانند که بنده مریض هستم دو ماه هست بنده ماست می‌خورم و کته می‌خورم در وزارتخانه انژ‌کسیون می‌زنم ساعت سه و نیم بعد از ظهر که سک از خانه‌اش بیرون نمی‌آید بنده وزارت مالیه هستم خیال می‌کنند که اگر آن پیشنهاد کسر تصویب می‌شد بنده یقه‌ام را پاره می‌کردم بنده تعجب از آقایانى دارم که توجه باین پیشنهاد فرموده‌اند (بعضى از نمایندگان- رد شد) هر قدر به و‌زیر مالیه کمتر پول بدهند همان قدر خرج می‌کند دیگر اینکه فرمودند مالیات املاک مزروعى بر خلاف قانون است و تمام مستخدمین وزارت دارایى و شخص وزیر دارایى مستوجب تعقیب و مجازات هستند در قانون که نوشته شده است مالیات املاک مزروعى مجوز قانونى دارد مالیات املاک مزروعى در زمان دکتر میلیسپو از مجلس گذشته است یعنى تبدیل کرد مالیات صدى سه را به مالیات املاک مزروعى پس عنوان مالیات املاک مزروعى مجوز قانونى دارد اگر نحوه عملش مورد نظر است در زمان فترت یعنى پیش از فترت قانونى آقاى سهام‌السلطان بیات که وزیر دارایى بودند آوردند به مجلس از کمیسیون هم گذشت چون در خود قانون زمان جنگ تصریح داشت که شش ماه بعد از جنگ این قانون لغو می‌شود این قانون را دولت آورد روى آن هم عمل کرد بعد از فترت هم تصویب‌نامه‌ای که مربوط به ا‌ین کار بود به مجلس آورند تا امروز مجلس نگفته است که این عمل خلاف قانون است مکرر خود بنده پشت این تریبون گفتم که تصویب‌نامه‌هایی که دولت آورد به مجلس و گفت اگر این تصویب‌نامه‌ها را رد نکردید من عمل می‌کنم کسى جواب نداد مجلس قبول کرد کابینه‌هاى متعدد آمد حا‌لا اگر نظر مجلس شورا‌ی ملى این است که

+++

مالیاتى از این مملکت گرفته نشود بنده هم عرضى ندارم ولى خیال می‌کنم که بنده در اینجا اشتباه کرده‌ام اگر بنده که وزیر دارایی بودم پیشنهاد آقاى امیر‌تیمور که تقاضا کردند مالیات املاک مزروعى را ببخشید بنده قبول می‌کردم و ایشان هم جسارت نداشتند که پیشنهاد بفرمایند که مالیات املاک مزروعى اینجانب را ببخشید اگر بنده در کمیسیون قبول می‌کردم شاید ایشان هم یک چنین پیشنهادى نمی‌کردند ولى بنده عرض می‌کنم که مطابق آن یک دوازدهم‌هایی که مجلس شورای ملى تصویب کرده است مطابق صریح قانون مجلس هم نسبت به در‌آمد دولت رأى داده است هم نسبت به مخارج رأى داده است مثلاً در همین بودجه که شما می‌بینید از 1302 تا‌کنون نوشته شده است مالیات رسومات تا امروز قانونى در این مملکت نگذشته است که مالیات رسومات بگیرند پس تمام کسانی که تا امروز بوده‌اند و این کار را کرد‌ه‌‌اند مجرمند و باید تحت تعقیب و مجازات واقع بشوند چون در قوانین بودجه یک دوازدهم تصویب شده این تصویب تلویحى مقررات قانون است ولى نحوه عمل متفاوت است به جاى صدى سه صدى چهار دولت لایحه‌اى آورد در کمیسیون دارایى هم به مجلس تقدیم شد شاید هم اگر این خبر اجرا بشود در‌آمد زیادتر بشود یک مطلب دیگر‌ى که خواستم براى روشن‏ شدن ذهن آقایان عرض کنم شاید در مذاکرات آقاى دکتر بقائى بود که جواب داده نشده راجع به درآمد و مخارج مملکت ایشان گفتند که مملکت جمع و خرجى ندارد بنده یک صورتى آن روز به ایشان دادم که مربوط به وصول مالیات‌ها بوده یعنى آن قسمت که مربوط به مالیه بود مطابق صورت رسمى که خزانه می‌دهد ما در سال 744 میلیون تومان بوده که از این مبلغ صدى چهل عایدات نفت را که تقریباً چهل میلیون تومان می‌شد ما نمی‌توانستیم خرج کنیم و بودجه در حدود 740 میلیون می‌شد و بقیه‌اش هفتصد میلیون تومان بوده است ما خرج کردیم البته نسبت به بوجه 117 میلیون تومان ما کسر داشتیم شب عید و براى این که مخارج عمرانى مملکت بشود پول نداشتیم پس اگر امروز نظر به این بودجه‌اى که ما داریم می‌بینیم یک خرجى است نه از نقطه‌نظر این است که وزارت مالیه خواسته است یک دستگاه خرجى زیاد براى خودش درست کند خیر مطابق صورتى که وزارتخانه‌ها نوشته بودند و به وزارت مالیه آمد راجع به کسر بودجه اگر بودجه مملکت امروز هزار میلیون است بایستى در حدود 1500 میلیون باشد ما این را کسر کردیم براى این که مخارج غیر ضرورى بود و در‌آمد ما اکتفا نمی‌کرد بالاخره سرو‌تهش را زدیم حالا هم عرض می‌کنیم آن روز بحث شد که این بودجه چه جور قابل اجرا هست مثل امروز عرض کردم خدمت آقایان و آقایان توجه نکردید لازم است که بنده این صورت را چاپ کنم بفرستم خدمت آقایان مطابق صورت رسمى خزانه ما در هر سه ماهى در حدود 50 میلیون تومان اضافه بر درآمد داریم با وضع فعلى موجود یعنى با همین قانون مالیات بردآمد فعلى با همین مقررات فعلى گمرک اگر این قانون مالیات بردرآمد بگذرد که ما نرخ مالیات را از 30. ر. به 50. ر. برسانیم مسلما در درآمد تأثیر خواهد داشت فرض کنیم اگر آن قانون تصویب نشود با وضع فعلى ما در هر سه ماهى 50 میلیون تومان علاوه و در هر سالى دویست میلیون تومان علاوه بر وصولى خواهیم داشت و همانطور که بنده مکرر‌اً عرض کردم آن وصولى هم در حدود 50 میلیون تومان صرفه‌جویى خواهد داد و اگر مجموع را حساب کند دویست و چهل پنجاه میلیون تومان تفاوت است و من یقین قطعى دارم که تا آخر سال ما کسر بودجه‌مان به آن رقمى که تصور می‌فرمایید نیست و این قدر کسر نخواهیم داشت براى این که این رقم وصولى مسلمى است شاید اگر در اسفند عرض می‌کردیم هنوز مسلم نبود چون که ما نمی‌دانیم این وصولى خواهد بود یا نه البته در عایدات و خرج آقایانى که در بودجه سر و کار دارند می‌دانند که باید خرج را حداکثر نوشت و عایدات را حداقل نوشت براى این که در وسط سال ما گرفتار زحمت نشویم اگر خرج را زیادتر نوشتیم ممکن است در وسط سال جلوى خرج را بگیریم ولى اگر عایدات را خلاف واقع نوشتیم و خلاف واقع پیش‌بینى کردیم یک دفعه چرخ مملکت می‌خوابد سیستم بودجه‌نویسى در همه جاى دنیا این طور است که باید عایدات را یک قدرى با احتیاط نوشت و خرج را یک قدرى بیشتر این بود که به این جهت من خواستم این توضیحات مختصر حضور آقایان عرض کرده باشم در یک موضوعى هم بود راجع به بودجه وزارت دارایى که آقاى دکتر بقائى فرمودند این رامن ناچارم عرض کرده باشم که اگر بودجه وزارت دارایى را ملاحظه بفرمایید و با سایر وزارتخانه‌ها مقایسه بفرمایید مى‌بینید تنها بودجه‌اى که در سال 28 یک قران هم اضافه برایش پیش‌بینى نشده بودجه وزارت دارایى است به تمام وزارتخانه‌ها اضافه داده شده است به جز وزارت دارایى این رقمى را هم که شما حساب کردید متأسفانه دو رقم درشت را بردید جز‌ء رقم خرج وزارت دارایى آن مخارج انتفاعى دخانیات و مخارج انتفاعى تریاک است یعنى پولى را که ما براى خرید تریاک پرداختیم آن هم جزء بودجه عادى رفته و همین طور براى دخانیات آن پولى که براى بوین یا کاغذ سیگار و لوازم یدکى کارخانه داده‌اند اینها جزء مخارج انتفاعى است که آنجا برده‌اند و به این جهت خرج ما را بالا برده‌اند و اگر به بودجه‌ها توجه بفرمایید ملاحظه می‌فرمایید که یکشاهى اضافه خرج داده نشده و تنها بودجه‌اى که در سال 1328 یک سرسوزنى علاوه نشده بودجه وزارت دارایى است (دکتر بقائى- اجازه بدهید این سؤال را بکنم که تریاک را از کى و از کجا می‌خرید؟) آن روز خدمت آقایان عرض کردم که براى‏ تریاک یک تصویب‌نامه‌اى خوب اجرا نشد یا علل و جهاتى داشت در سال گذشته ما متوجه شدیم که مقدار زیادى تریاک در ایران کاشته شده است فکر کردیم اگر همان موقع می‌خواستیم تریاک‌ها را بر‌گردانیم یک عده بدبخت و بیچاره از بین می‌رفتند (صحیح است) یعنى اگر می‌خواستیم آن موقعی گوییم که تریاک کاشته نخواهد شد و تمام تریاک‌ها از بین می‌رفت و تریاک‌هاى به دست ما داده نمی‌شد و به دست قاچاقچیان می‌افتاد این بود که فکر کردیم و در قانون برنامه هم همان طورى که آقایان مسبوقند یک ماده‌اى دارد که دولت و هیئت برنامه یک ترتیبى بدهند که از کشت تریاک به تدریجى که ممکن است کاسته بشود و چیز دیگرى به جایش کاشته شود این موقع صحبتش حالا است براى این که هر چه زودتر بحث می‌کردیم به ضرر ما بود براى این که اگر آن وقت این کار را می‌کردیم دیگر کسى تریاک نمی‌داد ما براى این که دفعه آخر تریاک را جمع‌آورى کنیم و همه آقایان می‌دانند در محیطى که تریاک کارى هست و خوشبختانه بازار فروش هم براى ما پیدا شد که تریاک را بفروشیم و با پولش گندم بگیریم و از سال آینده کشت تریاک را محدود بکنیم به آن مقداری‌ که در کنفرانس تریاک براى ما سهم صادراتى قائل شده‌اند در حدود سالى 250 تن ولى هنوز درش بحث هست چون که آنها بیشتر از صد و پنجاه و دویست تن حاضر نشدند و ما می‌گوییم دویست و پنجاه تن، ما می‌خواهیم مصرف کشت تریاک را به این اندازه محدود بکنیم پس این مقدارى که گذاشتیم براى کشت تریاک منظور خرید تریاک است (دکتر بقائى- در هر صورت سؤال بنده این بود که آن اداره منع کشت تریاک با آن بودجه 13 میلیون تومان چه می‌کند؟) بودجه پرنسلى آنجا خیلى خیلى ناچیز و کم است شاید یک عده کمى هستند و البته عده زیادى که ملاحظه می‌فرمایید یک عده مستخدمین جزء هستند که آنها را نمی‌توانیم بیرون کنیم که بدبخت بشوند ما هستیم در مقابل آن 13 میلیون تومان که صورت ریزش هست خدمت آقایان ملاحظه می‌فرمایید که قسمت اعظمش مربوط به خرید تریاک است چون در بودجه انتفاعى می‌گذاریم همین طور نسبت به دخانیات با آن محلى که داریم 50 میلیون تومان که هم باید توتون می‌خریم هم باید توتون چیق بخریم هم تنباکو بخریم و هم بوبین و کاغذ سیگار و هم در مقابل اشیاء یدکى براى کارخانه‌مان بخریم پس نتیجه آن چیزى خواهد بود که پس از برداشت حاصل می‌شود (دکتر بقائى- پس بفرمایید اصلاح می‌شود) یک قسمتى را هم که اینجا باید تذکر بدهم ما در بودجه‌اى که آوردیم اضافاتى که پارسال تصویب شده در شب عید یک رقم 15 میلیون تومان و یک رقم 18 میلیون تومان این راعینا سرشکن کردیم بین وزارتخانه‌ها و یک قسمت اضافاتى که مى‌بینید در بودجه‌ها هست همان اضافاتى است که در سال 27 داده شده است براى این که ما در بودجه‌مان بود و بعداً می‌خواستیم بپردازیم همین مبلغ اضافه شده است اگر تفاوتى بین بودجه وزارت دارایى و آنچه که من عرض کردم ملاحظه بفرمائید آن مبلغ فقط براى اضافات 15 میلیون و و 18 میلیون یعنى آن 33 میلیون تومانى بود که تصویب شده که سهم وزارت دارایى هم اضافه شده است و از بابت اضافه حقوق به وزارت دارایى هیچ چیز اضافه نشده اما راجع به اضافات مستخدمین جزء آقایان به بنده مراجعه کردند بنده عرض کردم که ما نظرمان نسبت به اضافات و ترفیعات کارمندان بود البته مستخدمین جزء یک عده مستخدمین و کارمندان بیچار‌ه‌اى هستند که باید نسبت به آنها کمک بشود و آنها مستحق هستند و خواهیم داد (احسنت)

امیر‌تیمور- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- چیزى مطرح نیست،

امیر‌تیمور- عرایض بنده را ایشان تحریف کردند به عنوان ماده 90 اجازه بفرمایید

رئیس- مانعى ندارد اجازه بفرمایید این پیشنهاد مطرح بشود بعد

+++

(پیشنهاد آقاى مکى به شرح ذیل قرائت شد)

چون بودجه کشور کسر غیر قابل تحملى دارد پیشنهاد می‌کنم این بودجه به کمیسیون بودجه اعاده شود کمیسیون نامبرده مکلف است طبق ارقام پیش‌بینى شده براى درآمد بودجه هزینه کشور را با نظر دولت تنظیم و گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد.

مکى- رئیس توضیحى ندارد اجازه بفرمایید مطابق این آئین‌نامه مطالبى که در دستور است فقط امضاى سى نفر از نمایندگان می‌تواند دستور را تغییر بدهد (مکى- خروج از دستور نیست) بایستى یا وزیر با رأى مجلس یا سى نفر از آقایان نمایندگان باز با رأى مجلس تغییر دستور را تقاضا کنند و فقط مخبر و وزیر می‌توانند تقاضا بکنند با رأى مجلس که به کمیسیون برگردد آن هم مطابق این آئین‌نامه نمی‌تواند عین ماده 138 آئین‌نامه قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 138- وقتى لایحه بودجه در مجلس مطرح شد جلسات مجلس بلا انقطاع هر روز هفته غیر از جمعه و دوشنبه و ایام تعطیلات رسمى متوالیاً روزى حداقل مدت پنج ساعت منعقد می‌گردد و تا موقعی که شور و مذاکره پایان نیافته و رأى مجلس اخذ نشده است از دستور خارج نمی‌شود و هیچ لایحه دیگر یا طرح و یا استیضاح نمی‌تواند مطرح شود مگر لایحه دوازدهم بودجه در صورت ضرورت هیچ گونه پیشنهاد یا تبصره یا ماده الحاقیه چه در حین تقدیم از طرف دولت و چه در موقع مذاکرات از طرف نمایندگان راجع بدو از دهم بودجه مجاز نخواهد بود و موقع طرح آن هم بعد از توضیحات مختصر پیشنهاد کنند‌ه و جواب مختصر یک نفر مخالف اخذ رأى به عمل خواهد آمد.

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى مکى به شرح ذیل قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى: پیشنهاد می‌کنم یک میلیون تومان از بودجه وزارت خارجه کسر شود.

رئیس- آقاى مکى.

مکى- پیشنهادى را که آقاى دهقان در جلسه گذشته کردند ایشان پیشنهادشان این بود که بودجه وزارتخارجه به یک میلیون تومان تقلیل یابد (دهقان- به یک میلیون ریال فقط براى نگهداشتن آن عمارت) ایشان در آن جلسه موقع طرح پیشنهاد نبودند بنده تصور کردم این است که به یک میلیون تومان تقلیل پیدا کند همان را قبول کردم و اینجا پیشنهاد کردم که یک میلیون تومان از بودجه‌اى که براى وزارت خارجه پیش‌بینى شده است کسر شود. براى چه، براى این که وزارت خارجه همان طورى که عرض کردم مغز سیاسى کشور است که بتواند حفظ منافع اتباع خودش را در کشورهاى خودش بکند و همچنین حفظ ابرو و حیثیت مملکت را بکند و اگر نسبت به منافع مملکت ما یک لطمه‌اى وارد می‌شود اقدام بکند همه آقایان به خاطر دارند که بنده در کلیات بودجه عرایضى راجع به وزارت خارجه کردم آقاى وزیر امور خارجه عوض این که خوشوقت شوند که نمایند‌ه‌اى در مجلس راجع به منافع ایران در شیلات راجع به طلا‌هاى ایران در شوروى راجع به نفت ایران و منافع ایران از نفت جنوب اقدامى کرده است و وزارت‌ خارجه را راجع به این قسمت‌هاى مهمى که ملت ایران واقعاً علاقه دارد که منافعش حفظ بشود متوجه بکنم تشریف آوردند اینجا ملاحظه فرمودید که جواب بنده را با حماسه فرمودند و گفتند که این مصلحت وکیل نیست که بیاید این جا و راجع به این مو‌ضوعات حرف بزند بنده خوب خاطرم هست مخصوصاً در یادداشت‌هاى مرحوم مشیر‌الدوله هست که پول می‌داد به جراید براى این که بهش فحش بدهند که او بتواند نسبت به حفظ منافع ایران اقدامات اساسى خودش را بکند ولى وزیر امور خارجه می‌آیند می‌گویند که یک وکیلى چرا می‌گوید که تو طلا‌هاى ما را از شوروى بگیر، چرا گفته راجع به نفت جنوب اقدام بکن اگر یک وکیلى این قدر اختیار نداشته باشد و وزارت خارجه هم تا‌کنون نتوانسته باشد حفظ منافع اتباع خودش را در خارجه بکند اصلاً چه پولى است که ملت ایران براى وزارت خارجه بدهد؟ به علاوه بنده عرض کردم در ضمن بودجه که پانزده هزار دلا‌ر ما پول می‌دهیم که یک سفارتخانه در برزیل داشته باشیم، ملت گرسنه ایران از بى‌غذایى و بى‌دارویى جان می‌دهد و از بین می‌رود و آن وقت ما پول بدهیم، شبى چند تا نفله می‌شوند و از بین می‌روند آن وقت ما 15 هزار دلار بدهیم که یک نور چشمى برود به برزیل این که رل وزارت خارجه این باشد که روزنامه ستاره یا یک روزنامه دیگر را توقیف بکند البته وزارت خارجه باید کار خودش را بکند وزارت خارجه مردمان شریف دارد من هم به خیلى از آنها ایمان دارم همه وزارتخانه‌ها مردمان خوب دارد دزد هم دارد این دلیل نمی‌شود که اگر یک روزنامه‌اى بخواهد یک حرفى بزند وزارت خارجه رلش این باشد که بیاید بگوید این روزنامه را توقیف کنید وانگهى بنده می‌خواهم سؤال بکنم این همه شارژ دافر، نماینده تجارتى، اتاشه سیاسى داریم اینها راجع به اقتصادیات این مملکت که به این روز افتاده این اتاشه‌هاى تجارتى ما چه کرده‌اند؟ این چه پولى است که این ملت می‌دهد؟ یا ارتش‌هاى نظامى ما چه اطلاعاتى راجع به امور نظامى توانسته‌اند براى مملکت ما بیاورند؟ اتاشه‌هاى سیاسى ما چکار توانسته‌اند بکنند؟ بنده عقیده‌ام این است که بودجه وزارت خارجه همان طور که آقاى دهقان فرمودند به یک میلیون تقلیل پیدا کند و بنده براى این که جمع بین نظر ایشان و خودم کرده باشم گفتم یک میلیون از مجموع پولى که وزارتخارجه می‌گیرد کسر شود و دلیلش هم این است که عرض کردم ملاحظه فرمودید که بنده عرایضى منطقى در بودجه راجع به وزارت خارجه کردم ایشان آمدند و فرمودند که ویل لمن کفره نمرود بنده خودم اولاد پیغمبر اسلام بودم این در مورد اولاد پیغمبر صدق نمی‌کرد و اگر هم من اولاد پیغمبر نبودم در مورد اولاد بنى‌اسرائیل صدق می‌کرد نه بنده‏

رئیس- آقاى نور‌الدین امامى.

نورالدین امامى- باید آقایان توجه داشته باشند که اگر یک دستگاه درست کار نمیکند باید آن دستگاه را اصلاح کرد نه این که رد آن دستگاه را رفت بست بنده تصور می‌کنم که این چند سال بزگترین خدمت را به این مملکت وزارت خارجه ما کرده است خدمت آقاى علاء و مبارزاتى را که جناب آقاى تقى‌زاده در آن موقع در لندن کرد که عضو وزارت خارجه بود فراموش نشده تصدیق بکنند که مستخدمین وزارت خارجه درست‌ترین مأمورین کشور ایران هستند وزارت خارجه علاء را دارد، سهیلى را دارد (معتمد دماندى- آقاى علاء عضو وزارت خارجه نیستند) وزارت خارجه سهیلى را دارد (مکى- بایک گل و بلبل بهار نمی‌شود) (دهقان- همه مبارزه کردند برادر تو مگر در وزارت خارجه بود که مبارزه می‌کرد؟ ایرانیان وطن‌پرست هر جا بودند مبارزه می‌کردند مربوط به وزارت خارجه نیست) عرض می‌کنم که نواقص در کار خیلى زیاد است (مهدى ارباب- قضیه پاریس را قبل از آقاى سهیلى تذکر بدهید) تمام دستگاه‌ها آن طورى که باید کار کند کار نمی‌کند این دلیل این نمی‌شود که در وزارت خارجه را بست بزگترین تبلیغات را در تمام دنیا به وسیله وزارت خارجه می‌کنند شما کوشش بکنید که دستگاه را به کار بیاندازید با این موضوع که یک بودجه‌اى آورند و تقلیل دارید فایده‌اى ندارد و فایده‌اش چیست؟ شما باید بودجه‌اش را اضافه کنید تا در تمام دنیا نمایندگى داشته باشد و تبلیغات بکند اگر راست می‌گویید بیایید بودجه را تصویب بکنیم و بعد بنشینیم کارهاى دیگر را انجام بدهیم اینها چه حرفى است می‌زنید؟ و چرا وقت مجلس را می‌گیرید با این پیشنهادهایى که صد دینار ارزش ندارد!

رئیس- آقاى دکتر معظمى.

مخبر- این اضافه اعتبارى که امسال به وزارت امور خارجه داده شده است 000 ر 730 ر 23 ریال یا 000 ر 373 ر 2 تومان است و از این اضافه اعتبار یک قسمتى براى خرید سفارتخانه‌ها در ممالکى که ضرورى است اختصاص داده شده است بنابراین یک قسمت از این اضافه اعتبار براى خرید سفارتخانه‌هایى است که در بعضى از مملک ما داریم و در بعضى از قسمت‌هایى که سفارتخانه پیش‌بینى شده بود آن را هم کمیسیون بودجه موافقت نکرد بنابراین ما در جایى خیال نداریم که سفارتخانه جدید تأسیس بکنیم به علاوه بنده می‌خواستم عرض بکنم که آقایان نمایند‌گان همین طور به طور در بست می‌آیند از یک وزارتخانه می‌گویند یک میلیون کم بشود چون محلش را باید معین بکنند که کدام قسمت منظور است که کم شود همین طور که می‌فرمایند بعضى از سفارتخانه‌ها لازم است که کسر شود یا بعضى از وزارتخانه‌ها لازم است اضافه شود اینها باید تکلیف بشود اصولاً آرزوى من و مجلس شورای ملى و نمایندگان محترم هم این است که در هر وزارتخانه اصلاحات بشود بنابراین بنده خواهش می‌کنم که آقاى مکى نماینده محترم این پیشنهاد خودشان را پس بگیرند عرض کردم اگر در نظر دارند پیشنهاد بفرمایند این طور دربست نمی‌شود.

مکى- بودجه سفارت برزیل را کسر بفرمایید.

وزیر دارایى- سفارت برزیل که یک میلیون تومان نیست.

مکى- پانزده هزار دلار که هست.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى مکى آقایانى که موافقند قیام کنند (چند نفرى برخاستند) تصویب نشد، آقاى امیر‌تیمور بفرمایید.

امیر‌تیمور- بنده این حق را براى خودم حفظ می‌کنم که بعد به صورت مشروح مذاکرات مراجعه

+++

کنم و نسبت به بیاناتی که آقاى گلشائیان استناد کردند درست مطلع بشوم و یادداشت کنم و جمله به جمله فرمایشات ایشان را که جواب داد جواب عرض کنم اما حالا به طور اجمال عرض می‌کنم که مذهب من به من اجازه نمی‌دهد که برخلاف درستى آن هم با زبان روزه اظهارى بکنم و علاوه بر این بنده اطمینان می‌دهم که در تمام ادوارى که در مجلس شورای ملى هستم جز به راستى و درستى سخنى نگفته‌ام و براى غرض به منظور خاص مطلبى نداشته و غرض خصوصى هم با افراد و اشخاص نداشته‌ام من از آقاى گلشائیان صرف‌نظر می‌کنم که به من نسبت غرض را داده‌اند: به قدر بینش خود هر کسى کند ادراک، من از ایشان صرف‌نظر می‌کنم ولیکن آقاى گلشائیان باید متوجه باشند که قبل از ایشان وزراى دارایى دیگرى هم که بودند راجع به همین موضوعى که من الان بایشان اعتراض می‌کردم این از فرط علاقه من نسبت به اصلاح امور مملکت است غرضى به ایشان ندارم ولى البته من در عین حال که با آقاى گلشائیان را یک وزیر دارایى لایقى نمیدانم بنده شخصا آقاى گلشائیان را یک وزیر دارایى بى‌اندازه نالایقى می‌دانم (زنگ رئیس) بنده عقیده شخصى خودم را عرض می‌کنم راجع به این که فرمودند بنده اینجا اظهار کردم که اگر کار مملکت به من مسلم بود من به فاصله بیست و چهار ساعت دویست درصد مخارج مملکت را پایین می‌آوردم این فرمایش ایشان دروغ محض است و به بنده اتهام می‌زنند بنده هیچ‌وقت چنین عرضى را نکردم ولى البته اگر کار مملکت به من مسلم بشود تعهد می‌کنم در اینجا در مدت کمتر از یک سال صدى صد از هزینه عمومى کاسته بشود و جمیع اجحافات و تعدیات رشوه‌گیری‌هایى که در مملکت می‌شود ازش جلوگیرى بشود. آقاى گلشائیان به من فرمودند که اگر بودجه آستانه به من مسلم بشود دویست میلیون من از آن بابت می‌پردازم این یک دروغ محض است. من تا حالا به آستانه و املاک آستانه یک کلمه اظهارى نکرده‌ام به شهادت صورت مذاکرات مجلس مراجعه کنید اگر نسبت به آستانه در این مدت در مجلس یا خارج از مجلس کلمه آستانه از زبان بنده بیرون آمده بنده آنچه گفته‌ام پس می‌گیرم و خودم خود را تکذیب می‌کنم این یک دروغ محض است که ایشان گفته‌اند بنده به هیچ‌وجه من‌الوجه چنین اظهارى نکرده‌ام. به شهادت صورت مذاکرات مجلس مراجعه کنید اگر نسبت به آستانه در این مدت در مجلس یا خارج از مجلس کلمه آستانه از زبان بنده بیرون آمده بنده آنچه گفته‌ام پس می‌گیرم و خودم خود را تکذیب می‌کنم این یک دروغ محض است که ایشان گفته‌‌‌اند بنده به هیچ‌وجه من‌الوجوه چنین اظهارى نکرده‌ام. اما راجع به مالیات املاک مزروعى که بنده عرض کردم چون طبق اصل 94 اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد براى مالیات ارضى تا حالا مجلس شوراى ملى قانونى نگذرانده صرف این که مجلس به دولت گفته است راجع به تصویب‌نامه‌هاى ایام فترت هر کدام را لازم و ضرورى می‌داند به مجلس پیشنهاد بکند، صرف تقدیم پیشنهاد به مجلس مجوز قانونى نمی‌شود باید صبر کنید بعد از این که پیشنهادتان را تصویب کرد به موقع اجرا بگذارید. قبل از این که تصویب بکند حق ندارید که اجرا کنید. این را بنده از اول مجلس اعتراض کرده‌ام همین طور تا حالا و الان هم اعتراض می‌کنم این مثل این می‌ماند که یک خرجى را فرض بفرمائید یک لایحه‌اى بیاورند 50 هزار تومان خرج پیشنهاد بکنند قبل از این که مجلس شوراى ملى تصویب بکند ایشان نمی‌توانند بپردازند. این موضوعى هم عین همین است قبل از این که قانون مالیات را مجلس صریحاً تصویب بکند نمی‌‌تواند مالیات بگیرد اگر مجلس شوراى ملى به اتفاق تأکید بکند عمل آقاى گلشائیان را باز هم براى ایشان مجوز قانونى نیست حق ندارند طبق مواد قانون که بنده دیروز گفتم این عمل جرم است و قابل تعقیب است می‌‌فرمایید رسومات را بر مبناى یک دوازدهم گرفته‌اند رسومات مالیات حق‌النظاره دولت است.

رئیس- آقاى امیر‌تیمور شما بعنوان ماده 90 می‌توانید صحبت کنید.

امیر‌‌تیمور- یک کلمه است رسومات را دولت به عنوان حق‌النظاره می‌گیرد به این معنى که دولت نظارت می‌کند که در یک شیشه‌اى آب شربت صاف کرده بریزند و تحویل بدهند از این جهت از بابت حق‌النظاره می‌گوید من بطرى یک تومان خرج این کار را می‌گیریم به علاوه آقاى گلشائیان باید توجه بفرمایند این که در رسومات مالیات بر مشروبات الکلى است مجلس شورای ملى نمی‌توانسته است این موضوع را به این عنوان تصویب بکند، چون نمی‌توانسته تصویب بکند برایش کلاه شرعى درست کرده و اسمش را رسومات گذاشته حالا شما این بیان را می‌خواهید اینجا سفسطه بکنید و اسم مالیات رویش بگذارید (دهقان- با روزه ماه رمضان و این حرف‌ها؟) آقاى من در تمام مدت زندگیم به شما احترام گذاشته‌ام و الان هم به شما عرض می‌کنم که حالا هم کارى نکنید که احترا‌م من سلب بشود چرا توى حرف من می‌دوید مطلبى دارید بیایید اینجا بگویید تا جواب شما را عرض کنم آقاى گلشائیان اینجا آمدند یک مقدارى دروغ به بنده تهمت زدند من برخودم لازم می‌دانم که دفاع کنم آقایان هم اگر مصلحت می‌دانند براى ایشان سلام و صلوات بفرستند، بنده که مانع شما نیستم ولى بنده این حق را براى خودم محفوظ می‌دارم که به صورت مجلس مراجعه بکنم جمله به جمله حرف‌هاى ایشان را که سر تا پا دروغ و خلاف واقع بود در اینجا جواب بدهم و باز هم عرض می‌کنم موضوع مالیات مزروعى مجوز قانونى ندارد و عمل ایشان خلاف قانون است و جرم است و من تعقیب جزایى از شخص ایشان خواهم کرد تا یک وزیرى خجالت بکشد توى مجلس دروغ نگوید (زنگ رئیس)

رئیس- پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) مقام ریاست مجلس شورای ملى: پیشنهاد می‌کنم از بودجه وزارت کشاورزى 174 میلیون ریال کسر شود- مسعود ثابتى.

رئیس- تشریف ندارند پیشنهاد دیگرى قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم که تبصره ذیل به ماده اول اضافه شود مبلغ دویست هزار تومان از بودجه وزارت دارایى کسر و یکصد ریال اضافه‌اى که براى خدمتگذاران جزء به موجب قانون تصویب شده پرداخت گردد عبدالرحمن فرامرزى.

رئیس- آقاى فرامرزى.

فرامرزى- عرض کنم البته من اصرارى ندارم که از بودجه وزارت دارایى کسر شود چرا؟ براى این که مطالعه‌اى نکرده‌ام که ببینم از کجاش می‌شود کسر کرد ولى این یکصد ریال که پارسال مجلس تصویب کرد داد به مستخدمین جزء این هیچ جاى دنیا نه در عقل و نه در شرع مجوزى نمی‌شود برایش پیدا کرد که یک مجلسى حقوق وزرا را دو برابر کند و ده تومان از پیشخدمت کم کند (جمال امامى- ‌وکلا را چهار برابر بکند) مال و وکلا را به قول شما چهار برابر بکند این دلیل حرف ناقص من نیست این دلیلى اضافه بر دلایل من است همین طور اضافات و ترفیعات 26 و 27 مال مستخدمین وزارتخانه‌ها باید این را من خواهش بکنم از آقاى وزیر دارایى که محلى بر‌ایش پیدا بکنند که بدهند. جناب آقاى وزیر دارایى یک فرمایشى کردند که تمامش صحیح بود من جمله راجع به مخارج دولت ترکیه کاملاً صحیح بود اما ایشان یادشان رفت که بفرمایند از بعد از جنگ بین‌المللى اول تا حالا پنج میلیون به نفوس ترکیه اضافه شده است ولى به نفوس ما چقدر اضافه شده؟ (یکى از نمایندگان- کم شده) چرا نفوس آنها اضافه شده و مال ما نشد‌ه؟ براى این که عدالت اجتماعى و اصولى که مردم بتوانند در سایه‌اش زندگى بکنند آنجا هست فکرى براى این کار بکنید.

رئیس- آقاى دکتر معظمى.

مخبر- براى مساعدت با خدمتگذاران جزء وزیر آقاى دارایى و مخبر از طرف کمیسیون قبول می‌کنند منتهى با این اصلاح که از ردیف 73 پرداخته شود. بفرمایید اصلاح بشود از ردیف 73 حساب شود.

رئیس- این پیشنهاد را آقاى مخبر به این ترتیب قبول کردند که از ردیف 73 پرداخته شود

مخبر- بله از ردیف 73.

فرامرزى- متشکرم.

رئیس- باید رأى گرفته شود. رأى گرفته می‌شود پیشنهاد آقاى فرامرزى.

بعضى از نمایندگان- مجدداً قرائت شود

رئیس- مجدداً با اصلاح قرائت می‌شود (بشرح قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم یکصد ریال اضافه حقوقی که براى خدمتگزاران جزء به موجب قانون تصویب شده از ردیف 73 پرداخت گردد- عبدالرحمن فرامرزى.

رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پبشنهاد دیگر قرائت شود. (به شرح زیر قرائت شد). پیشنهاد می‌کنم ماده اول به طریق ذیل اصلاح شود امیر‌تیمور.

ماده اول- بودجه سال 1328 کل کشور که از حیث درآمد عمومى مطابق صورت پیوست بالغ بر 000 ر 000 ر 555 ر 7 ریال و از حیث هزینه عمومى بالغ بر 000 ر 000 ر 555 ر 8 ریال می‌باشد با رعایت مقرارت زیر تصویب می‌شود.

حاذقى (منشى)- و در پیشنهاد ضمیمه هم تعیین فرموده‌اند که از هر وزارتخانه‌اى چه مبلغ کسر بشود.

+++

امیرتیمور- آن پیشنهادهای ضمیمه به این مربوط نیست این علیحده است و آنها هم علیحده اجازه می‌فرمایند.

رئیس - بفرمایید

امیرتیمور - بنده از پیشنهادی که دیروز برای تعدیل بودجه تقدیم داشتم یک مقصود و نیتی داشتم که بعد از چند سال که مجلس شورای ملی  می‌خواهد بودجه عمومی‌ کشور را تصویب کند مملکت را با کسر خرجی معادل 2321888847 ریال مواجه نسازد و خود را دچار ننگ این کار نکند و موقعی که به عرض توضیح در اطراف پیشنهاد مشغول بودم به گوشم رسید همکار عزیز آقای یمین اسفندیاری فرمودند بودجه در خطر است اگر این اظهار را در مقابل عرایض و پیشنهاد بنده دیگری از نمایندگان می‌فرمود اهمیت نمی‌دارم ولی از آقای یمین که بنده را خوب می‌شناسند و می‌دانند که من کسی نیستم که بودجه را به خطر بیندازم انتظار نداشتم من با پیشنهاد خودم خواستم بودجه کل کشور را از خطر دور کنم آقای یمین دو دوره است در مجلس تشریف دارند هیچ وقت با بودجه سر و کار نداشتند برعکس بنده در بیشتر از ادواری که در مجلس بوده‌ام عضو کمیسیون بودجه بوده و به وضعیت بودجه کشور از خیلی‌ها بیشتر مطلعه و با اطمینان عرض می‌کنم کلیه بودجه‌هایی که در ادوار مختلفه دولت‌ها تقدیم و از تصویب گذرانده‌اند بودجه واقعی نبوده و این موضوع هم دلایلی دارد که دو دلیل از آنها را به اجمال عرض می‌کنم

اول این که هیچ یک از وزرا‌ دارایی وقتی که لازم است در کار خود نداشته و اطلاعات آنها از موضوع بودجه و دخل و خرج کشور بی‌اندازه سطحی و طوطی‌وار و سرسری بوده است.

ثانیاً از یک اصل همیشه پیروی داشته‌اند که در بودجه‌ها عایدات را به میزان حداقل و مخارج را حداکثر برآورده کنند، مثلاً اگر عایدات واقعی دخانیات دویست میلیون تومان باشد در بودجه صد و بیست میلیون تومان برآورد می‌شود و در مخارج اگر مخارج ساختن یک بنایی‌ چهار تومان باشد در بودجه پنج هزار تومان برآورد و اعتبار آن را از تصویب گذرانده‌اند شاید این رویه از جهتی مستحسن تلقی شود اما از جهاتی عملاً برای کشور مضر بوده است و در سایه همین عمل رقم مخارج و هزینه در این چند سال چندین مرتبه فزونی یافته و برسنگینی بار کشور افزوده است از 1320 تا به حال مخارج کشور را از 4323911676 به 11117579607 ریال و تعداد مستخدمین را از هفتاد هزار به یکصد و پنجاه هزار رسانده‌اند و این عمل همواره در سایه اعتبارات بودجه انجام گرفته است که رقم هزینه و مخارج را بیش از مقدار حاجت برآورد و از تصویب گذرانده‌اند دستشان برای گشادبازی باز بوده و علاقه و دلسوزی هم نداشته‌اند همان حداکثر از مخارج استفاده و کار مملکت را به این جا رسانده‌اند که اینک تعداد مستخدمین و کارمندان چندین برابر احتیاج کشور شده است از کمیسیون بودجه تشکر می‌کنم که در مقدمه گزارش خودشان این حقیقت را با این عنوان اعتراف و اقرار کرده‌اند که بنده می‌خوانم فلان وزیر یا فلان رئیس چون دید هیچ گونه مانع و رادعی در بین نیست و می‌تواند به میل خود هرگونه تغییر در دستگاه‌های دولتی بدهد هر کس را که بخواهد به هر میزان در خود کرم و سخاوت او آن هم از خزانه تهی ملت است استخدام کند.

دست به تأسیس ادارات جدید و استخدام اشخاص تازه زده و مبلغ متنابهی از بیت‌المال مردم را در این راه مصرف نموده. آن دیگری که پس از او آمد از سلف خود باز پس نماند او هم به سهم خود برای توسعه دستگاه اداری خویش که ناچار مستلزم استخدام گروه کثیری دیگر بود نقشه‌ها در سر می‌پروراند و به این ترتیب در ظرف چند سال با این مسابقه بی‌انتهایی که در حقیقت بین ادارات و وزارتخانه‌ها برای استخدام جدید و تشکیل سازمان‌های نو ایجاد شده بود تعداد مستخدمین دولت نسبت به سنین قبل از جنگ به چندین برابر رسید و میزان حقوق و رتبه‌ها نیز از حد معمول و متعارف درگذشت. این خبر کمیسیون بودجه سند رسمی ‌است و این سند رسمی‌ را که بنده این جا نقل کردم این را کمیسیون بودجه در توصیف وزارت دارایی گفته در توصیف بنده که نگفته وزیر دارایی می‌آید پشت تریبون می‌گوید نود و یک درصد عایدات کشور صرف مخارج پرسنلی می‌شود. وضعیت کشور را کی به این جا رسانده؟ من رسانده‌ام؟ مجلس شورای ملی تصویب کرده است؛ نه، وضعیت کشور را عدم لیاقت و لاقیدی متصدیان امور و مخصوصاً وزرای نالایق دارایی به این جا رسانده است. اکنون هم بودجه فعلی بودجه حقیقی نیست بودجه خیالی است که در قسمت هزینه و خرج حداکثر را در کلیه ارقام و اقلام برآورد کرده‌اند و برای هزار تومان خرج پنج هزار تومان مخارج پرسنلی بیست هزار تومان پیش بینی شده و اگر بودجه به این شکل تصویب بشود چون متصدیان ابداً دلسوزی ندارند و دستشان هم برای گشادبازی باز است تمام ارقام پیشنهادی را خرج می‌کنند و کشور را با کسر خرج واقعی بالنتیجه مواجه خواهند ساخت و همین جاست که به عقیده بنده مجلس پانزدهم اگر بودجه را به این کیفیت تصویب بکند از خود یادگار ننگینی باقی خواهد گذاشت. بنابراین از رفقا و همکاران عزیز خودم خواهش می‌کنم توجه بفرمایند که این ننگ دست آخر از مجلس پانزدهم باقی نماند و پیشنهاد امروز بنده به پیشنهاد دیروز تفاوت بسیاری دارد زیرا در این پیشنهاد یکصد میلیون کسر خرج هست و معهذا از 330 میلیون کسر خرج 230 میلیون تومان به نفع کشور صرفه جویی خواهد شد این را که می‌گویند از کجا صرفه جویی بشود از مخارج غیر ضروری ممکن است کسر بشود اگر می‌گویند نه ممکن است خبر را برگردانند به کمیسیون آقای وزیر دارایی هم بنشینند بنده حاضرم توضیح بدهم و برایشان اثبات بکنم که بیش از سیصد میلیون ممکن است صرفه جویی بشود نه این که به حقوقات لطمه وارد نیاید جنابعالی الان تشریف ببرید به وزارت دارایی تمام اطاق‌های وزارت دارایی از لوکس‌ترین وضعی تشکیل شده بخاری یکی 5 هزار تومان قالی متری 5000 تومان و پرده متری 500 تومان آخر این‌ها خدا را خوش نمی‌آید هر دو قران، دو قران این پول از دست یک پیره زن و رعیت بدبخت که 12 ماه سال زیر آفتاب سوزان تابستان و زیر باران زمستان باید جان بکنند در می‌آید آن را هم آقایان به این صورت می‌گیرند و صرف هوی و هوس خودشان می‌کنند به شما قول می‌دهم هم مسئول دنیا و هم مسئول آخرت هستید راضی نشوید یک چنین ننگی از خودتان به یادگار نگذارید باقی مختارید.

رئیس - آقای وزیر دارایی بفرمایید

وزیر دارایی - هر پیشنهاد خرجی که قابل اجرا و قابل قبول باشد صریحاً بنده عرض می‌کنم موافقم ولی به طور کلی گفتن که یکصد میلیون تومان 200 میلیون تومان کسر بشود این برای دولت عملی نیست این را صریحاً عرض می‌کنم این یک بودجه‌ای که دولت با صورت زیر آورده است به مجلس و قبل از پایان سال این بودجه را به مجلس داده یعنی بعد از هفت سال اولین دفعه دولت وظیفه خودش را انجام داده حالا یک مرتبه مجلس بگوید دویست میلیون سیصد میلیون از بودجه کسر بکنند این برای دولت قابل قبول نیست عرض کردم نه برای این دولت برای هیچ دولتی عملی نیست مگر این که مجلس شورای ملی  نظری دارند نسبت به بودجه هر وزارتخانه خاص یا نسبت به هر خرج مخصوصی نسبت به آن رقم پیشنهاد بکنند اگر دلایلی بود که این دلایل قابل قبول بود البته دولت هم قبول می‌کند هیچ مانعی هم ندارد کما این که با این کسر بودجه اگر مجلس می‌خواهد قبول بکند البته اختیار با مجلس شورای ملی است در همین بودجه وقتی مطرح بود یک مطلبی هم علاوه شده است بنده حالا یک مثالی عرض می‌کنم راجع به آن قضیه خرما خوردن که یک نفر را بردند پیش حضرت رسول (مکی- حضرت امیر بود) بله حضرت امیر بود که این خرما زیاد می‌خورد او  را منع کنید حضرت فرمودند امروز خودم خرما خورده‌ام فردا بیاورید عرض کنم که آقای امیرتیمور که مدعی هستند از بودجه کسر شود. بنده متأسف هستم که چرا ایشان خودشان پیشنهاد فرمودند که برای عمارت مجلس وسیله تهویه وسیله شوفاژ بیاورند و دویست هزار تومان با این کسر بودجه مملکت باز هم بر بودجه علاوه شود پس اگر ما خودمان نظر کسر داریم برای همه جا باید نظر کسر داشته باشیم در این بودجه که فرمودید کسر دارد البته بنده هم تصدیق دارم که کسر دارد البته بنده هم تصدیق دارم که کسر دارد ولی صریحاً عرض می‌کنم وقتی مقامات غیر مسئول مداخله در کارهای مملکت نمی‌کردند بودجه که بنده به این مجلس آوردم در 1320 یک شاهی کسر نداشت در ظرف این هفت سال که مداخلات بی‌رویه‌ای شد تمام تشکیلات مملکت از بین رفت اشخاص به جای این که کمک بکنند که درآمد مملکت اضافه بشود بخشنامه به تمام شهرستان‌ها کردند که مردم مالیات ندهند، مازاد ندهند که این خلاف قانون است و مردم را برخلاف میل حکومت مرکزی بار آوردند نتیجه این شد که روز به روز وضع بودجه مملکت وضع دستگاه مملکت وضع تشکیلات مملکت خراب‌تر شد باید قربان این قسمت‌ها را توجه کنیم امروز اگر بخواهید سیصد میلیون تومان از این بودجه کسر بکنید بفرمایید از کجا باید کسر شود از کدام رقم می‌خواهید کسر شود اگر توضیحاتی که بنده این جا می‌دهم و وزیر مسئول می‌دهد قانع نکرد مجلس را البته آن وقت اختیار با مجلس شورای ملی  است بفرمایید از کدام رقم کسر شود ما که نظری نداریم البته برای وزیر دارایی هزار مرتبه بهتر است و موجب افتخار و مباهات است که بتواند آخر سال بگوید که من خرج مملکت را دادم صد میلیون تومان هم اضافه آورده‌ام و بنده مجبورم که هر شب با همکاران خودم دعوا بکنم راجع به یک اضافه‌ای که می‌خواهند و من مخالفت می‌کنم بنده

+++

از خدا می‌خواهم که مجلس بگوید این خرج را نده و این درآمدها را جمع بکنم در خزانه ولی خرج مملکت را نمی‌شود بدون حساب زد و من مجبورم این جا صریحاً بگویم که بدون حساب نمی‌شود. بودجه‌ای که تنظیم شده است و پنج ماه است در مجلس مانده است کاش مطالعاتی در عرض این مدت می‌شد که نسبت به کدام اقلام باید کسر شود اگر این پیشنهاد در کمیسیون بودجه مطرح می‌شد و ما مطالعه می‌کردیم صحیح بود ولی ما خودمان در کمیسیون بودیم و راه پیدا کردیم که در کجا می‌شود صرفه جویی کرد از بودجه کجا می‌شود کسر کرد اثاثیه را نباید خرید اشخاصی که می‌خواهند فرنگ بروند نباید فرستاد تمام این‌ها را حساب کردیم گفتیم 50 میلیون تومان تفاوت این کار است حالا هم عرض کردم که اگر ایشان در پیشنهاد خودشان اظهار بکنند که از کدام وزارتخانه باید کسر بشود و بعد توضیحاتی که داده می‌شود مجلس قانع نشد البته آن وقت هر نظری مجلس داد همان است ضمناً می‌خواستم به آقای امیرتیمور عرض کرده باشم خوب است نسبت به اشخاص، حالا نسبت به بنده اگر بی مهر هستند نسبت به اشخاص توهین نکنند وزرای با شرفی هم بوده‌اند خواهش می‌کنم نسبت به همه این حرف را نزنند اگر بنده را نالایق می‌دانند بنده تصدیق می‌کنم بنده افتخار می‌کنم که به آن مرحله برسم که بفهمم خودم نمی‌دانم برای این که تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی‌که نادانم اما وای به حال آن اشخاصی که نمی‌دانند و نمی‌دانند که نمی‌دانند.

رئیس - آقای اردلان

اردلان- نماینده محترم آقای امیرتیمور اطلاع دارند که بنده تا چه حد نسبت به ایشان احترام قائلم و ارادت و اخلاص دارم دیشب هم که بنده شرف افتخار همکاری در کمیسیون قوانین دارایی را با ایشان داشتم به ایشان عرض کردم که چرا نسبت به پیشنهاد ایشان رأی ندادم و حالا هم به این مناسبت با این پیشنهاد مخالف هستم توضیحاتی که دیشب خدمتشان عرض کردم حالا هم به طور مختصر خدمت آقایان عرض می‌کنم البته خود جناب آقای وزیر دارایی یک قسمتش را فرمودند ابتدا خواستم عرض کنم که از این وضعی که بین آقای گلشاییان و آقای امیر‌تیمور پیش آمده یک عده از آقایان متأسف هستند (صحیح است) آقای امیرتیمور از نمایندگان بسیار خوب ما هستند و آقای گلشاییان از وزرای خوب ما می‌باشند و ما مایل نیستیم به این که بین این دو عنصر شریف یک مذاکراتی که نباید واقع بشود در مجلس گفته شود اما این که جناب آقای امیرتیمور به طور کلی فرمودند یک مبلغی از بودجه کسر شود این بودجه رقم‌های ریز دارد اگر بفرمایند از کدام مبلغ کسر بشود و بنده می‌توانستم تشخیص بدهم که آیا این مبلغ قابل کسر کردن هست یا نیست البته اگر قابل کسر کردن بود رای می‌دادم ولی به طور کلی الان برای بنده مقدور نیست فرض بفرمایی این مبلغ از بودجه کسر شد و در سرحدات کردستان حقوق مرزداران آن جا را برداشتند حذف کردند بنده چطور می‌توانم موافقت بکنم و به این پیشنهاد رأی بدهم؟ یا حالا که بهداری در کردستان تأسیس شده و یک دواهایی برای آن جا لازم است اگر بخواهند از بودجه وزارت بهداری کسر کنند و فرض بفرمایید این قسمت را بزنند آن را هم من نمی‌توانم تحمل کنم ولی اگر حضرتعالی می‌فرمودند که فلان رقم به این دلیل زاید است من که یک نفر نماینده هستم با کمال دقت و میل فرمایش آقا را گوش می‌کردم و اگر به صلاح مملکت بود به آن رأی می‌دادم اما هیچ کدام آنها به نظر بنده راه کار نیست راه کار را بنده دیروز عرض کردم جناب آقای گلشاییان تشریف نداشتند آقای خواجه‌نوری پسر خاله و فامیل بنده آمدند این جا مخالفت کردند امروز ما کسر بودجه داریم برای این که این کسر بودجه را جبران بکنیم اگر ما بیاییم یک نظارت دقیق و محکم و سختی نسبت به هزینه مملکت بکنیم مسلماً در عمل این کسر خرج را نخواهیم داشت بنده دیروز به طور مثال عرض کردم کمیسیون بودجه در ضمن 17 ماده‌اش گفته است که فلان اداره باید یک اتومبیل داشته باشد بسیار نظر صحیحی است ولی در عمل می‌بینییم این اداره در ظرف هر دو ماه یا سه ماه یک اتومبیل نو می‌خرد و از این حیث یک خسارتی به مملکت وارد می‌آورد تمام نظارتی که وزارت دارایی می‌کند دیروز عرض کردم امروز هم عرض می‌کنم نسبت به بودجه‌های مثل بخشداری ورامین یا پستچی رفسنجان است ولی نسبت به موسساتی که با سرمایه دولت اداره می‌شود و میلیون‌ها خرج می‌کنند به هیچ وجه نظارت نمی‌کنند ما دیروز گفتیم که برای این که جلوگیری بکنیم از این عدم توازن بودجه بیاییم یک عده را انتخاب بکنیم سه نفر، حالا دیروز قبول نکردند ممکن است 5 نفر را ما انتخاب بکنیم و یک اختیارات کاملی به آن‌ها بدهیم که آنها در هر جا یک هزینه زایدی را می‌بینند جلوگیری کنند به این ترتیب کسر بودجه تا آخر سال جبران خواهد شد برنامه 7 ساله هم چنانچه آقای وزیر دارایی فرمودند یک میلیارد و سیصد میلیون ریال پول دارد شروع به کار می‌کند و یک عده از مستخدمین دولت که در ادارات مشغول کار هستند می‌روند آن جا‌ها کار می‌کنند یک عده هم که باز نشسته شده‌اند اینها ارقامی‌است که فاصله بین دخل و خرج را به هم نزدیک می‌کند بنابراین اگر یک حسن نیتی در کار باشد و وزارت دارایی آن وظیفه قانونی را که نظارت در خرج است اعمال بکند و اگر می‌توانست مجلس شورای ملی  یک هیئتی را معین بکند که در خرج یک نظارت دقیق و سختی بکنند من امیدوارم که تا آخر سال کسر بودجه نداشته باشیم این است که من از جناب آقای امیرتیمور استدعا می‌کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند اگر یک ارقامی‌را به نظرشان زاید می‌رسد بفرمایند توضیح هم بدهند ما با کمال میل رای می‌دهیم.

یمین اسفندیاری - اجازه می‌فرمایید بنده دو کلمه عرض کنم در جواب آقای امیرتیمور؟

رئیس - بر طبق چه ماده؟ اجازه بدهید آقای دکتر معظمی‌ صحبتشان را بکنند. آقای دکتر معظمی ‌بفرمایید

مخبر - قبلاً می‌خواستم عرض کنم که گزارش کمیسیون بودجه که آقا فرمودند این ایراد به شخص معینی نبوده ما گفتم که وضع دستگاه‌های دولتی از شهریور 20 تا به حال طوری شده که نتیجه آن این شده که مخارج زیاد شده است ولی این پیشنهاد آقای امیرتیمور به این طرز عملی نیست مواردش را معین بفرمایید برای این که ممکن است اشکالاتی در وصول عایدات تولید بشود به علاوه در قسمت ماده دوم این نظر جنابعالی تأمین است چون کلیه پرداخت‌ها را ما محول کردیم در حدود وصول درآمد اگر ما درآمد نداشته باشیم بالطبع نظر جنابعالی تأمین خواهد شد این است که استدعا می‌کنم پیشنهادتان را مسترد بفرمایید

یمین اسفندیاری - آقای رئیس اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - اجازه بفرمایید تکلیف این پیشنهاد معلوم شود بعد صحبت بفرمایید. آقای امیرتیمور

امیرتیمور - بنده می‌خواستم به عرض برسانم که بنده در مجلس شورای ملی پیشنهاد نکردم که دویست هزار تومان برای سالن مجلس خرج بشود این رقم را برای بودجه مجلس، اداره حسابداری مجلس یا تصویب مقام ریاست جزء بودجه مجلس منظور کرده بود بنده آن جا اظهار نظر کردم که حالا یک چنین رقمی‌در بودجه مجلس منظور می‌کنید این رقم را نه تنها به خرج تهویه برسانید بلکه به خرج شوفاژ برسانید. بنده چنین عرضی نکردم که آقای گلشائیان فرمودند و این اظهار آقای گلشائیان دروغ محض است.

رئیس - آقای امیرتیمور دقت بفرمایید... (امیر‌تیمور - من مجبورم از خودم دفاع کنم) بفرمایید

امیرتیمور - سزاوار است که یک وزیر دارایی دروغ بگوید به من تهمت بزند. سزاوار است که یک وزیر دارایی در حضور شما به من دروغ بگوید.

رئیس- در مورد پیشنهادتان توضیح بفرمایید

امیرتیمور -همین که آقای دکتر معظمی‌گفتند مخارج در حدود وصولی عایدات است دلیل خواهد شد و اگر عایدات نباشد کسر خرج نخواهد بود بنده اتخاذ سند می‌کنم و امیدوارم که کسر خرج نباید و پیشنهاد را مسترد می‌کنم.

اسلامی‌- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم

رئیس- مطابق چه ماده‌ای؟

اسلامی‌- حالا ماده‌اش را نمی‌دانم.

رئیس - پس هر وقت دانستید بگویید مطابق آیین‌نامه باید ماده را گفت.

یمین اسفندیاری - اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - راجع به چه ماده‌ای می‌خواهید صحبت کنید؟ 90 بفرمایید

یمین اسفندیاری - بنده خیلی متأسفم که روزهای آخر مجلس شورای ملی  روابط بنده با دوست عزیزم آقای امیرتیمور هم در خطر افتاده بنده جنابعالی را شایسته می‌دانستم و در امور بودجه هم کاملاً مطلع هستید و بنده هم هیچ اطلاع ندارم و منظور بنده هم این نبود که جنابعالی سوء نیت دارید منظور بنده این بود که این روزها روزهای آخر مجلس است با نهایت گرفتاری و کارهایی که مجلس دارد و با لوایحی که در دستور است لایحه اصلاح انتخابات که از مهمترین کارهای مجلس است که باید از مجلس بگذرد و نسبت به لایحه املاک و مسائل دیگر این موضوع‌هایی که راجع به بودجه پیش آمد می‌کند همه کارها را دقت بفرمایند و بنده مجبورم این عرض را بکنم که خیلی متأسفم که جنابعالی و آقای گلشاییان که هر دو از اشخاص لایق و شایسته هستید یا جنابعالی به واسطه روزه یا آقای وزیر دارایی به واسطه کسالت به هم بیفتد و اگر از این حیث چیزی به جنابعالی برخورده بنده معذرت می‌خواهم به شما علاقه دارم (احسنت).

رئیس - پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.

+++

(پیشنهاد آقای دهقان به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم بودجه نمایندگی‌های سیاسی ایران در رومانی، لهستان و سایر نمایندگی‌های سیاسی ایران در بالکان از بودجه کل وزارت امور خارجه کسر گردد.

رئیس - آقای دهقان

دهقان - منظور از تأسیس یک سفارتخانه در یک مملکت بهترین و ساده‌ترین تعریفی که می‌شود کرد این است که منافع و حیثیت آن مملکت را در آن مملکتی که سفیر متوقف است حفظ بکند این سفارتخانه‌هایی که ما در کشورهای بالکان داریم مطلقاً نمی‌توانند منافع اتباع ایران را در آن جا حفظ بکنند و آن کشورها هر کاری که می‌خواهند به سر آن اتباع ایران می‌آورند حتی نمایندگان ما آن قدر آزادی و اختیار ندارند که از در سفارتخانه‌هایشان بیایند بیرون (صحیح است) بنده می‌دانم در لهستان مستخدم سفارت ایران پناهنده شده بود به سفارت و بیرون نمی‌رفته و می‌گفته اگر من بروم بیرون توقیفم می‌کنند مرا توقیف می‌کنند و از داخله سفارتخانه از من تحقیق می‌کنند این که مال آن کشورها، اکثر نمایندگی‌های سیاسی آنها در تهران هم لانه جاسوسی و عملیات مضر برای کشور ما است همین چند روز قبل یک دسته از همان توده‌ای‌ها که از سفارت رومانی اطلاع داریم کشیده‌اند بیرون آقا اینها به چه درد ما می‌خورند که ما منافع اتباعمان را آن جا نتوانیم حفظ بکنیم آنها هم این جا یک لانه‌هایی داشته باشند که بر ضد مملکت ما افرادی را در آن جا پنهان کنند چه لزومی ‌دارد که ما این سفارتخانه‌ها را داشته باشیم؟ بنده بدون ایین که نظر به شخصی یا اشخاصی داشته باشم این پیشنهاد را کردم و معتقدم آقایان تا وضع سیاسی کشورهای بالکان به عنوان فعلی است ما به هیچ وجه نمی‌توانیم منافع اتباعمان را حفظ کنیم بنابراین یک پول زایدی داده می‌شود به علاوه روی معامله متقابل و نزاکت سیاسی آنها هم سفارتخانه‌هایشان در این جا هست که به ضرر کشور است و اگر جناب آقای وزیر امور خارجه تشریف بیاورند این جا و روی نزاکت سیاسی یک مطالبی بگویند مطالبشان فقط برای حفظ ظاهر است برای حفظ سیاست بین المللی است و الله بالله این یک چیزی است که تمام دنیا امروز به آن مقر است و الّا چه لزومی‌دارد که ما یک دستگاه‌های غیر مفید و لازم و بی‌موردی در آن کشورها داشته باشیم و آن کشورها هم یک دستگاه‌هایی داشته باشند که جز اعمال خلاف مصالح مملکت ما کار دیگری ازشان برنیاید (صحیح است) یک مطلب دیگری این جا استفاده می‌کنم در بدو دولت جناب آقای صالح هم عرض کردم (یکی از نمایندگان – صالح؟) ببخشید ساعد حالا هم تکرار می‌کنم از آقای وزیر امور خارجه تقاضا می‌کنم از این مؤسسات فرهنگی و این مؤسساتی که به نام خانه فرهنگی و بهداری و غیره از طرف خارجی‌ها در این مملکت باز شده است و جز زیان و تبلیغ مضر برای مملکت نتیجه دیگری ندارد اینها را ببندید آقا ما در صورتی می‌خواهیم این مؤسسات آنها این جا باشد که ما هم آن جا آزاد باشیم مؤسسات ما هم با همین آزادی عمل بتوانند کارهایی بکنند چه فایده دارد که این مؤسسات را که می‌بینید تمام جوان‌های ما را از راه به در کرده‌اند و یک مشت بد اخلاق بار آورده‌اند که دیگر به درد این مملکت نمی‌خورند این ملاحظات و الله به الله فایده ندارد جز زبان برای ما یک شاهی منفعت ندارد ول کنید این ملاحظات را به درد این مملکت برسید به خدای احد و واحد این ملاحظات یک سر سوزنی هیچ جا حساب نمی‌شود آن روزی که دنیا به آنها اجازه بدهد به مملکت ما هجوم می‌کنند متأسفانه چنان که دیدیم با تمام خدمت‌ها و جان فشانی‌ها و گذشت‌های ما یک شاهی ارزش قایل نشدند و حساب نکردند چرا ملاحظه می‌کنید؟ تا وقتی که دنیا بهتان اجازه می‌دهد منافع مملکتتان را حفظ کنید همان طور که آنها با ما معامله می‌کنند با آنها معامله کنید بنده استدعا می‌کنم برای این که به دنیا نشان بدهیم که مجلس شورای ملی  حفظ حقوق ملی خودش را می‌کند و با کشورها به طور معامله متقابله عمل می‌کند در این سفارتخانه‌ها را ببندید و آن سفارتخانه‌ها را هم منحل کنید و ما را از شر اعمال مضرشان راحت کنید.

رئیس - آقای حاذقی بفرمایید

حاذقی - ظاهراً نماینده محترم فراموش کرده‌اند که صحبت در مسائل سیاسی با عصبانیت و هیجان و تندی نمی‌شود مسائل سیاسی را باید با خونسردی و با متانت و دقت و مصلحت‌اندیشی حل کرد راست است که یک قسمت از نمایندگی‌ها در کشور ما خارج از حدود وظیفه خودشان عمل می‌کنند و در محیط سفارتخانه آنها یک فعالیت‌هایی می‌شود اینها را دولت بایستی با کمال مراقبت و دقت از هرگونه عملی که برخلاف اصول و داد و دوستی انجام می‌باید جلوگیری کند ولی نمی‌شود هم گفت ما در یک همچین نقاط حساس دنیا که امروز از نظر سیاست لازم است که ما یک نمایندگی‌هایی داشته باشیم که آنها دقیقاً مواظب جریان اوضاع و احوال دنیا باشند و گزارش‌های سیاسی را به اطلاع دولت و به اطلاع اولیاء امور وزارت خارجه ما برسانند ما پیشنهاد بکنیم که در این مناطق ما سفارتخانه نداشته باشیم ما در بالکان و در این مناطقی که از نظر سیاست لازم است نمایندگی داشته باشیم. ممکن است پیشنهادشان را اصلاح بفرمایند که وزارت امور خارجه در انتخاب مأمورین و وزرای مختار و نمایندگی‌های ما در این گونه کشورها دقت و مراقبت بیشتری بکنند که از دیپلمات‌های ماهر و فهمیده و علاقه به حفظ منافع مملکت انتخاب بکنیم که آنها بتوانند از جریانات سیاسی امور بین‌المللی همیشه ما را آگاه بکنند که ما هم بتوانیم در موقع خودش از این گزارش‌ها استفاده بکنیم و الّا پیشنهاد حذف سفارتخانه مبنی بر مصلحت مملکت ما که یک مملکت مستقل و آزاد است صحیح نیست استدعا می‌کنم نماینده محترم پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

دهقان - خواهش می‌کنم خواهش نکنید

رئیس - باید رأی گرفته شود عده هم برای رأی کافی نیست سه نفر بیشتر بیرون نیستند فعلاً یک ربع ساعت تنفس داده می‌شود بعد جلسه تشکیل می‌شود بعد هم رأی گرفته خواهد شد.

(در این موقع ساعت ده و چهل دقیقه مجلس به عنوان تعطیل و پس از یک ربع ساعت مجدداً به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید)

رئیس - آقای وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه - بعضی وقت‌ها در مجلس مطالبی مطرح می‌شود که خودش زیاد اهمیت ندارد ولی به واسطه کثرت تکرار کم کم اهمیتی پیدا می‌کند.

یکی از مسائلی که خیلی گفتگو در اطرافش می‌شود موضوع سفارتخانه‌هاست که در این باب کم کم بعد مبالغه و افراط رسیده تا به جایی که من به گوشم خورد که آقایان می‌گفتند خوب است تمام سفارتخانه‌ها را ببندند در این جا مسایل مبالغه و اغراقش خوب نیست ایجاد سفارتخانه‌ها در ممالک مختلفه روی چند پایه است.

یکی پایه تاریخی است یعنی دولت ایران در قرن هیجدهم و نوزدهم با بعضی از ممالک قراردادهایی منعقد کرده این قراردادها موجود است و طبق آن بایستی که بر روی اصل معامله متقابله سفارتخانه داشته باشیم و فعلاً مشکل است که بشود یک ساعت تاریخی صد ساله یا چند ساله را به هم زد این هم یک امر تاریخی است و پایه دارد و باید که نمایندگان محترم به این سوابق ایستوریک هر سفارتخانه‌ای مراجعه بفرمایند موضوع دوم موضوع حیثیت و احترام دولت است دولت ایران یک دولتی نیست که تازه به وجود آمده باشد یک دولتی نیست که یک حوادثی ایجادش کرده باشد این یک دولتی است که پایه‌اش روی یک ملتی است که شش هزار سال از تاریخش می‌گذرد (صحیح است) از برای یک چنین مملکتی که یک ترادیسیون قدیم تاریخی دارد هیچ چاره‌ای نیست که یک مخارجی بکند برای این که بیرقش و پرچمش در سایر ممالک بلند باشد و مرتفع باشد و همه بشناسند و بدانند (صحیح است) این حیثیت یک دولت است، حال اگر یک مبلغ قلیلی هم صرف این سفارتخانه‌ها بشود در برابر استفاده معنوی که از لحاظ شرافت بیرق ایران می‌شود اهمیتی ندارد موضوع سوم خدماتی است که این سفارتخانه‌ها از لحاظ سیاست تنها بلکه از لحاظ سایر مسائل انجام می‌دهند ممکن است در بعضی از ممالک دولت انترة سیاسی نداشته باشد. ولی از لحاظ فرهنگ یا از لحاظ تجارت و اقتصاد یا از لحاظ قراردادهای اقتصادی وجود یک مرکزی برای ما لازم است. مثلاً امریکای جنوب امریکای جنوب یک قاره بزرگی است که در آن جا بازار بسیار مهمی‌برای ایران هست و امتعه ایران را باید آن جا به فروش برسانند و همچنین در مواقع لازم این معامله تجارتی و اقتصادی مستلزم این است که آن جا یک نماینده داشته باشیم و اگر از برای هر امر واحدی و هر اتفاقی که پیش بیاید یک کمیسیون بخواهیم بفرستیم خرجش بیش از این است که یک سفارتخانه کوچک در آن جا داشته باشیم. بنابراین از لحاظ خدمات اجتماعی مسائل اقتصادی مسائل فرهنگی مسائل حقوقی وجود سفارتخانه واجب و لازم است (صحیح است) مطلب چهارم اشتراکی است که دولت ایران در سازمان ملل متحد دارد سازمان ملل متحد حکم پارلمان دنیوی پیدا کرده و دولت ایران هم مجبور متابعت از منشور ملل متحد است و در هر پارلمانی حکومت با اکثریت است با عدد است اگر دولت ایران از سایرین برای حفظ منافع خودش یک مستخدمینی داشته باشد تا در مواقعی که پیش می‌آید از منافع خودش بتواند دفاع نماید (صحیح است) و این ایجاب یک اتحاد ثابتی می‌کند که در مراکز مختلفه و پایتخت‌های مختلفه دول ما نماینده داشته باشیم تا روی اصل معامله متقابله بتوانیم با آن‌ها قراردادهایی بگذاریم که در سازمان ملل متحد بتوانیم سیاست خودمان را پیش ببریم. اگر بنا بشود در

+++

آمریکای جنوب مثلاً ما نماینده نداشته باشیم، هیجده دولت در آن جا نماینده دارد بنابراین این 18 رای از دست ما خواهد رفت. البته یک قسمت از فرمایشات نماینده محترم را که نظرشان صرفه‌جویی و اقتصاد هست تصدیق می‌کنم و اطمینان می‌دهم که دولت در نظر دارد که در بودجه نمایندگی‌هایی که در خارجه هست تجدید نظر کند و آن‌ اندازه‌ای که با رعایت این نکاتی که عرض کردم ممکن باشد صرفه‌جویی بکند اگر این توضیح بنده و آن اطمینانی که بنده دارم آقایان محترم را قانع بکند خیلی ممنون می‌شوم که به این مذاکره خاتمه بدهند و از آقای نماینده محترم هم خواهش می‌کنم که پیشنهاد خودشان را مسترد بکنند تا این که کار بودجه مملکت پیش برود. (صحیح است - احسنت)

رئیس - آقای دهقان

دهقان - بنده با اطمینان فرمایشاتی که جناب آقای وزیر امور خارجه کردند و به امید این که منافع و مصالح ایران بیش از پیش و بهتر از پیش مورد نظر و توجه قرار بگیرد و حفظ بشود از پیشنهاد خودم صرف نظر می‌کنم.

رئیس - پیشنهاد آقای امیرتیمور قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در قسمت 6 مخارج وزارت کار از 20625000 ریال 10 میلیون ریال تقلیل داده شود.

رئیس - آقای امیرتیمور

امیرتیمور - آقای مخبر جنابعالی به بنده تکلیف فرمودید که راجع به اقلام خرج نظر خودم را صریحاً بگویم تا مورد توجه و موافقت‌تان قرار بگیرد بنابراین بنده پیشنهادات مختصری راجع به مخارج کرده‌ام و یکی از این پیشنهاداتم این است که شما برای وزارت کار 20625000 ریال بودجه معین کرده‌اید. اولاً به وجود وزارت کار بنده معتقد نیستم و علاوه برخلاف صلاح مملکت با وضعیت کنونی بودجه کشور می‌دانم. و در یک بودجه‌ای که چهارصد میلیون تومان کسر دارد نباید یک چنین گشادبازی‌هایی بشود بنابراین بنده پیشنهادم این است که از این مبلغ یک قدری کسر بشود و خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید که بودجه وزارت کار به یک میلیون تومان تقلیل پیدا بکند.

رئیس - آقای مخبر

مخبر - عرض کنم این وزارت کار، آقای امیرتیمور، که در این جا به آن اجازه قانونی هم داده می‌شود چند سال است که به آن این پول داده می‌شود و چون هنوز راجع به خود مستخدمین یک تصمیم عمومی‌گرفته نشده است یک مرتبه ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم و این در کمیسیون بودجه هم مذاکره شد به علاوه قانون کار هم تازه تصویب شده است و بعداً هم وزارت کار تأسیس می‌شود و به همین جهت ما همان بودجه وزارت کار را در نظر گرفتیم و البته برطبق سیاست عمومی‌که دولت نسبت به مستخدمین اتخاذ بکند درباره وزارت هم عمل خواهد شد.

رئیس - آقای شریعت‌زاده مخالفید با این پیشنهاد؟ (شریعت‌زاده - مخالفم) بفرمایید.

شریعت‌زاده - به عقیده بنده روش مجلس شورای ملی در پایان مجلس نسبت به بودجه روش مقرون به مصلحتی نیست. زیرا که متأسفانه درگذشته به اهمیت مسئولیتی که بر عهده ما بود توجه نکردیم و نتوانستیم در موقع خودش بودجه مملکت را تصویب کنیم و از این نظر و نظر به این که در فرصت کمی‌ که هست بحث در جزییات این بودجه هیچ وقت به نتیجه‌ای نمی‌رسد یعنی وقت کافی نیست و از طرف دیگر نمی‌توان مملکت را بدون بودجه گذاشت، آقایان باید یک قدری تنزل بکنیم و اگر یک پیشنهادات اصولی که موثر در سعادت مملکت باشد و مربوط به موارد جزیی نباشد فکر کنیم و الّا از پیشنهادات خودمان صرف نظر کنیم اما راجع به این قسمت به خصوص بنده معتقد هستم که یکی از قدم‌های مهم مملکت تشکیل وزارت کار است و این وزارت کار هر قدر بهتر مجهز باشد و اعتبارات لازم داشته باشد و مراقبت صحیحی از طرف دولت بشود به ثمره و منظوری که مقصود از تشکیل وزارت کار باشد دسترسی حاصل می‌شود و این وزارت کار یکی از مؤسسات مفید مملکت است برای این که وزارتی که در تأمین حسن روابط بین کارفرما و کارگران و همچنین نظارت در خصوصیاتی که در مورد تربیت کارگرها که خیلی مؤثر در آرامش مملکت است اگر از طرف این سازمان نظارت کافی بشود یکی از سازمان‌های مفید مملکت است به علاوه 25 میلیون یا سی میلیون ریال که بودجه این وزارتخانه است از نظر 1100 میلیون کل بودجه به قدری کوچک است که صحبت در این جزییات نتیجه‌اش فقط این خواهد بود که نه اصلاحی در بودجه بشود و نه دولت که قریباً مواجه می‌شود با پایان مجلس با داشتن یک بودجه‌ای انجام وظیفه کنند از این نظر و نظر به اهمیت وجود وزارت کار به علت شرکت مملکت ایران در سازمان بین‌المللی کار و با در نظر گرفتن اصولی که در منشور ملل متحد راجع به موضوع برقراری نظم در روابط بین کارگر و کارفرما وجود دارد ما باید کوشش کنیم که هم بودجه کافی به این وزارتخانه بدهیم و هم در مؤثر نمودن تشکیلاتش کوشش کنیم این است که بنده از همکار محترم آقای امیرتیمور که با حسن نیت انجام وظیفه می‌کنند خواهش می‌کنم پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

مسعود ثابتی - بنده موافقم

رئیس - دیگر موافق ندارد

مسعود ثابتی - غیر از پیشنهاد دهنده یک نفر می‌تواند صحبت کند یک تذکری داشتم.

رئیس - تذکر روی چه موضوعی است؟

مسعود ثابتی- عمل غلطی انجام می‌شود. اخطار دارم.

آزاد - بنده تذکری دارم.

رئیس - به هر حال الان تذکر موردی ندارد پیشنهاد شده باید رأی بگیریم.

آزاد - اشخاصی که نبوده‌اند نمی‌دانند به چه رأی بدهند دو مرتبه بخوانید.

رئیس - چند مرخصی است که داده شده حالا آقایانی که البته مرخصی ندارند غایب بی‌اجازه محسوب می‌شوند و باز هم ناچارم تنفس بدهم چون کار بودجه برای رسیده است و پیشنهاداتی که قرائت می‌شود باید به آن رأی گرفت با این وضع عده برای رأی کافی نیست غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(غائبین جلسه گذشته به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه - آقایان: ظفری - مهندس رضوی – معین‌زاده - لاهوتی - فولادوند - دکتر راجی - دکتر فلسفی - رحیمیان - اورنگ - افخمی‌- اقبال - مهندس هدایت - حسین وکیل - بهادری - علی بهبهانی - محمدتقی بهار - مامقانی - دکتر شفق – علی‌اکبر ملکی - لیقوانی - محمدتقی خوئیلر - عبدالحسین نیکپور - امامی‌اهری - حسن مکرم - عباس فاضلی - عرب شیبانی

غائبین بی‌اجازه - آقایان: محمدحسین قشقایی آشتیانی‌زاده- اردشیر شادلو - تولیت - آقاخان - بختیار - صدر‌زاده – ناصری - دکتر مصباح‌زاده - دکتر علی امینی - قهرمان - گلبادیی - عباس اسکندری - حاجی امین - عدل اسفندیاری - خسرو قشایی- صفا امامی‌

دیرآمدگان با اجازه - آقایان: کفایی - دکتر بقایی - ضیاءابراهیمی‌- جواد عامری - دکتر اعتبار - کشاورز صدر - غضنفری - معتمد دماوندی - عبدالله وثوق - منصف – ناصر ذوالفقاری - نراقی - موسوی - سزاوار - شریعت‌زاده - اسلامی‌– برزین - حایری‌زاده - اسدی - صفوی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: قبادیان - عزیز اعظم زنگنه - سلطانی - محمدعلی مسعودی - رضوی - شیرازی - مسعود ثابتی - دهقان - هراتی -باتمانقلیج

رئیس - آقای امیرتیمور

امیرتیمور - توضیحات آقای مخبر محترم کمیسیون بودجه که مورد احترام و کمال علاقه بنده است بنده را وادار کرده و می‌کند که به احترام فرمایش ایشان به شرط این که پیشنهاد دیگری که تقدیم می‌کنم قبول شود از این پیشنهاد صرف‌نظر کنم که پیشنهاد بنده این است که در مراکز لازم وزارت کار وظایف خود را تحت نظر فرمانداری انجام دهد و محتاج به تأسیس اداره نباشد (صحیح است)

اسدی - به غیر از مراکز کارگری

وزیر دارایی - مانعی ندارد

رئیس - باز هم محتاج به رأی است آقای وزیر کشور بفرمایید

3 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کشور 1 - برقراری مستمری درباره ورثه مرحوم دکتر حسین مرزبان 2 - استخدام چهار نفر سوئدی برای شهربانی به قید یک فوریت

وزیر کشور - دو لایحه است که بنده تقدیم مجلس شورای ملی  می‌کنم یکی راجع به ورثه مرحوم دکتر حسین مرزبان است که از صاحب‌منصبان عالی رتبه دولت بوده است که برای ورثه ایشان مستمری برقرار شده است و تقدیم می‌شود امیدوارم آقایان تصویب بفرمایند (صحیح است) و لایحه دیگری هم هست که راجع به استخدام 4 نفر سوئدی برای شهربانی که مورد احتیاج است تقدیم می‌کنم که آقایان تصویب بفرمایند

نورالدین امامی‌- با قید دو فوریت بدهید

وزیر کشور - با قید دو فوریت هم هست.

رئیس - لایحه قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

مجلس شورای ملی چنان چه آقایان نمایندگان  محترم استحضار دارند همان طور که وضع اجتماعی در

+++

اثر اختراعات و اکتشافات جدید رو به ترقی و تکامل می‌رود به همان اندازه تبهکاران به ضرر جامعه و نفع منظور‌های شیطانی خود با استفاده از وسایل جدید اقدام می‌نمایند.

برای مبارزه با آنها باید دستگاه شهربانی به فنون جدید آشنا و از روش‌های نوینی که به منظور کشف جرایم و تعقیب مجرمین معمول است اطلاع و تخصص پیدا نماید و ایین موضوع از لحاظ حفظ امنیت و انتظامات و آسایش عموم فوق‌العاده مورد توجه مخصوص قرار گرفته و تصمیم بر این است که فنی پلیسی از کشور سوئد اقدام و مورد استفاده شهربانی کل کشور واقع گردد و در انجام آن از طریق وزارت امور خارجه با دولت پادشاهی سوئد مذاکرات لازم به عمل آمده و در نتیجه چهارنفر برای رشته‌های مختلف در نظر گرفته شده که اینک برای تحصیل اجازه قانونی مواد ذیل را با قید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.

ماده واحده - دولت مجاز است چهار نفر اشخاص ذیل را که از اتباع کشور پادشاهی سوئد هستند به عنوان کارشناس فنی به مدت دو سال برای شهربانی کل استخدام نماید کارشناسان مزبور تحت ریاست و نظارت رئیس شهربانی کل استخدام نماید کارشناسان مزبور تحت ریاست و نظارت رئیس شهربانی کل کشور انجام وظیفه خواهند نمود.

1- گران فلکه زرتشت کمیسر و کماندان پلیس کارشناس عبور و مرور و تشکیلات مدارس پلیسی به سمت رئیس هیئت کارشناسان فنی با سالی 8000 دلار

2- سروان یالماربروتو فریبرک مفتش پلیس جنایی کارشناس تشکیلات مدرسه جنایی و امور تحقیق و تفتیش جرایم با سالی 73000 دلار

3- سروان‌ هادی ارلاند شاهلن – مفتش پلیس جنایی کارشناس کلیه مسایل فنی پلیس و معاینات محلی جرایم – با سالی 7300 دلار

4- سروان گستار نیکبوس کارشناس مربوط به امور زندان‌ها با سالی 7300 دلار

تبصره 1 - آغاز خدمت چهار نفر فوق‌الذکر از روز حرکت از سوئد محسوب و سه ماه قبل از انعقاد مدت قرارداد استخدام آنها با تراضی طرفین قابل تجدید خواهد بود.

تبصره 2 - حقوق کارشناسان فوق‌الذکر به دلار خواهد بود که نصف آن به ریال و نصف دیگر آن به دلار و با اجازه انتقال آزاد به خارجه پرداخت خواهد شد و حقوق فوق‌الذکر از هر نوع عوارض و مالیاتی معاف خواهد بود.

تبصره 3 - حقوق سالیانه کارشناسان مزبور به اقساط یک دوازدهم ماهیانه پرداخت خواهد شد.

تبصره 4- هر یک از کارشناسان مزبور در مقابل هر سال خدمت حتی یک ماه مرخصی با حقوق خواهند داشت

تبصره 5 - هزینه مسافرت به ایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل آنها از طرف دولت ایران تادیه می‌شود و همچنین هزینه مسافرت در ایران برای انجام خدمت به عهده دولت خواهد بود.

تبصره 6 - از تاریخ ورود به ایران تا موقع آمدن خانواده آنها هزینه پانسیون کامل از حیث اطاق و غذا و سوخت و روشنایی آنها به عهده دولت بوده و پس از ورود خانواده هر یک از آنها در عوض هزینه پانسیون یک آپارتمان مبله مناسب با وضع اجتماعی آنان در شهر و در تابستان نیز یک خانه مناسب دیگری در محل ییلاقی از طرف دولت به اختیار آنان گذاشته خواهد شد.

تبصره 7  برای هر یک از کارشناسان مزبور یک اتومبیل سواری با راننده به هزینه دولت به اختیار آنان گذاشته خواهد شد.

تبصره 8  دولت چهار نفر کارشناس مزبور را در یک شرکت بیمه سوئدی در مقابل از دست دادن حیات در نتیجه خدمت و یا شرایط جوی و بهداشتی و همچنین در مقابل هر نوع بیماری‌های دیگری که در نتیجه شرایط مزبور حاصل گردد بیمه خواهد نمود.

تبصره 9  در صورت بیماری عادی که مربوط به شرایط فوق نباشد حقوق آنها تا دو ماه بایستی پرداخت و پس از آن دولت می‌تواند پیمان آنها را فسخ نماید ولی باید مخارج مراجعیت خود و خانواده آنها با هواپیما به استحکام بپردازد.

تبصره 10  سایر شرایط استخدامی ‌چهار نفر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد. نخست وزیر محمد ساعد وزیر امور خارجه علی‌اصغر حکمت وزیر دارایی گلشاییان وزیر کشور دکتر اقبال.

4-  موقع جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس  آخر جلسه آینده ممکن است نسبت به این لایحه اخذ رأی شود دو فوریت لازم ندارد چون استخدامی‌ است یا یک فوریت کافی است به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود بنده خواستم از آقایان خواهش بکنم تشریف بیاورند به جلسه خصوصی چون 35 نفر از آقایان مرخصی گرفته‌اند در این آخر دوره استفاده هم می‌کنند و گاهی هم می‌آیند این جا و این وضع را در مجلس ایجاد کرده‌اند بنده خواستم از آقایان تقاضا کنم در جلسه خصوصی تصمیمی ‌اتخاذ کنید فعلاً جلسه را تعطیل می‌کنیم جلسه روز شنبه ساعت 8 صبح

(مجلس نیم ساعت به ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

شماره 784 رد                                                                  16/4/28

روز و دستور جلسه آینده

نطر به ماده 93 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی  حسب دستور ریاست معظم مجلس شورای ملی روز و ساعت تشکیل جلسه آتیه و دستور آن برای درج در روزنامه رسمی‌کشور شاهنشاهی به اطلاع می‌رسد.

روز تشکیل جلسه  شنبه 18 چهار ساعت قبل از ظهر

دستور جلسه- بقیه شور در گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال 1328 کل کشور

اداره دفتر ریاست مجلس شورای ملی

+++

 

 

یادداشت ها
Parameter:294501!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)