کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 18 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 28 آذر ماه 1316  

فهرست مطالب:

1ـ تصویب صورت مجلس

2ـ افتراع شعب

3ـ شور و تصویب قرارداد استخدام دکتر هاز و دکتر بلر

4ـ بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده 62 تا ماده 100

5ـ تصویب سه فقره مرخصی

6ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 18

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 28 آذر ماه 1316

فهرست مطالب:

1ـ تصویب صورت مجلس

2ـ افتراع شعب

3ـ شور و تصویب قرارداد استخدام دکتر هاز و دکتر بلر

4ـ بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقی از ماده 62 تا ماده 100

5ـ تصویب سه فقره مرخصی

6ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس سه‌شنبه 16 آذرماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند

)اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه ـ آقایان: مؤقر ـ بیات ـ زوار ـ محیط ـ نقابت ـ عباس مسعودی ـ عطاءالله پالیزی ـ ذوالقدر

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: ناهید ـ لیقوانی ـ تولیت ـ صدر ـ فتوحی ـ ناصری ـ حمزه‌ تاش ـ دبستانی ـ دکتر ادهم ـ وکیلی ـ اعظم زنگنه شهدوست ـ پناهی

دیر آمده بااجازه ـ آقای سلطانی- شیخ‌الاسلامی

دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: دکتر سمیعی ـ عراقی ـ جعفر اصفهانی ـ معدل ـ دکتر جوان ـ شیرازی ـ مؤید قوامی ـ طهرانچی ـ نیک‌پور ـ همراز(

]1ـ تصویب صورت مجلس[

رئیس ـ آقای جعفر پناهی چون عمل کرده بودند و مریض بودند اجازه خواسته بودند. اصلاح خواهد شد. آقای حیدری

حیدری ـ آقای ناهید را که غایب بی‌اجازه نوشته‌اند ایشان مریض بوده‌اند و به کمیسیون عرایض و مرخصی هم شرحی نوشته‌اند خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید.

رئیس ـ آقای معدل

معدل ـ بعضی از آقایان را جزو دیرآمدگان بی‌اجازه می‌نویسند البته اگر از نقطه‌نظر مادی باشد که کسی تعقیب نمی‌کند و موضوع اهمیتی ندارد اما اگر از نظر این باشد که کسی سر وقت انجام وظیفه‌اش را نمی‌کند (مؤید احمدی برای همین است) اسمش ثبت شود این نظر خوبی است ولی در هر حال این موضوع به نظر بنده باید مورد بررسی شخص در هر حال این موضوع به نظر بنده باید مورد بررسی شخص آقای رئیس واقع شود چون می‌بینم که بی‌مبالاتی در این کار می‌شود تقاضا می‌کنم شخص خود آقای رئیس در این مورد بررسی بفرمایند.

رئیس ـ رعایت نظامنامه را هم آخر آقا باید کرد. در صورت مجلس نظری نیست؟

(اظهاری نشد)

رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد:

]2ـ اقتراع شعب شش‌گانه[

رئیس ـ شعب شش‌گانه باید تجدید و اقتراع شود. عده

+++

حاضر یک صد و سى نفر به هر شعبه بیست و یک نفر می‌رسد بعد به شعب یک و دو و سه و چهار هر یک یک نفر علاوه می‌شود (آقاى سمیعى اقتراع نمودند و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

شعبه اول- آقایان: منصف- شاهرودى- دکتر سنگ- میرزایى- آصف- ملایرى- معتصم سنگ- مرآت اسفندیارى- اعتبار- اسکندرى- دکتر غنى- جعفر اصفهانى- فتوحى- دبیر سهرابى مجید مؤقر- افخمى- اهرى- شجاع- دکتر ضیاء- بیات- گودرزى‏

شعبه دوم- آقایان: تربیت- اعتصام زاده- مرتضى امین- دولتشاهى- جلایى- غلامحسین ملک- آزادى- نوبخت‏- روحى- حبیبى- حسن اسفندیاى- حیدرى- على وکیلى- نیک‌پور- مشیرى- پالیزى- نواب یزدى- ارگانى- بهبهانى- لاریجانى- رضوى.

شعبه سوم- آقایان: ذوالقدر- دکتر سمیعى- عزیزى- معتصدى- على مؤید- بیات ماکو- امیر ابراهیمى- دکتر طاهرى- مخبر فرهمند- اورنگ- تولیت- صفارى- سلطانى- شیخ‌الاسلامى- حسین فاطمى- دکتر ملک‌زاده- نمازى- ساکینیان- لیقوانى- کاشف- بوداغیان- جرجانی.

شعبه چهارم- آقایان: پارسا- صفوى- ناصرى- اقبال- فخر طباطبایى- مکرم افشار- ناهید- سمیعى- دکتر جوان- خلیل حریرى- مژدهى- ایزدى- مؤید قوامى- دبستانى- تاج بخش- مسعودى خراسانى- همراز- مقدم‏

قوامى- معدل- نقابت- خواجه نورى‏

شعبه پنجم- آقایان: رهبرى- طالش- محمد طباطبایى- محمدتقى اسفندیارى- مجد ضیایى- رفیعى- فرشى- وکیل- موسى مرآت- مصدق جهانشاهى- ملک مدنى- دکتر نیرومند- نراقى- ثقة‌الاسلامى- عراقى- مؤید احمدى- دهستانى- ملک‌زاده آملى- محیط- نائینى- یزدى.

شعبه ششم- آقایان: شباهنگ- شهدوست- هدایت صدور- حمزه تاش- شیرازى- ابراهیمى ریگى- افشار- خواجوى- اوحدى- شاهرخ- کازرونیان- طهرانچى- مهدوى- مولوى- معینى- سبزوارى- طلوع حریرى- قراگزلو- عیسى مشار- دکتر لقمان.

به شعبه اول اضافه می‌شود- آقاى پناهى‏

به شعبه دوم اضافه می‌شود- آقای دکتر قزل ایاق‏

به شعبه سوم اضافه می‌شود- آقای اردبیلى‏

به شعبه چهارم اضافه می‌شود- آقای دادور

-3]شور و تصویب قرارداد استخدامى دکتر هاز و دکتر بلر[

رئیس- گزارش از کمیسیون بودجه و معارف و خارجه گزارش کمیسیون بودجه قرائت می‌شود:

کمیسیون بودجه لایحه نمره 21189 دولت راجع به استخدام آقاى دکتر ویلهم هاز و آقاى دکتر ادوارد بلر با حضور آقاى وزیر معارف مطرح و تحت شور قرار داده بالنتیجه ماده واحده پیشنهادى را با دو فقره اصلاح عبارتى ذیل تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید:

در بند الف به جاى عبارت اول آذر ماه 1316 باید نوشته شود 21 آبان ماه 1316

در بند ب به جاى کلمه (به اسعار) باید نوشته شود (به ارز)

رئیس- گزارش کمیسیون معارف قرائت می‌شود.

کمیسیون معارف با حضور آقاى وزیر معارف لایحه نمره 36033 دولت راجع به تجدید استخدام آقایان دکتر ویلهم هاز و دکتر ادوارد بلر استادان دانشگاه را مطرح نموده و از نقطه‌نظر لزوم تجدید استخدام آنها با ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- گزارش کمیسیون امور خارجه خوانده می‌شود.

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 36033 دولت راجع به تجدید استخدام آقایان دکتر ویلهم هاز تبعه دولت آلمان و دکتر ادوارد بلر تبعه دولت متحده آمریکا را براى استادى در دانشگاه مطرح نموده از نقطه‌نظر ملیت با تجدید استخدام آنان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن به عرض مى‌رسد.

+++

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت خوانده می‌شود.

ماده واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است قرارداد استخدامى آقاى دکتر ویلهلم هاز را براى مدت سه سال از تاریخ 21 آبان ماه 1316 و همچنین قرارداد استخدامى آقاى دکتر ادوارد بلر را براى مدت یک سال از تاریخ دهم شهریور ماه 1316 طبق قرارداد سال گذشته تجدید و استخدام نماید.

ب- حقوق سالیانه آقاى دکتر هاز مبلغ (54000 ریال) به علاوه پانصد و چهل پهلوى طلا یا معادل آن به ارز خارجه و حقوق سالیانه آقاى دکتر ادوارد بلر مبلغ سى هزار ریال خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ج- چنانچه پس از انقضا مدت‌هاى مزبور قرارداد هر یک از آقایان تجدید نشود مبلغ شصت پهلوى به عنوان مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

د- هر یک از آقایان مزبور سالى یک ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهند داشت لیکن ترتیب اعطا آن با وزارت معارف بوده و آقاى دکتر هاز می‌توانند یک مرتبه از جمع مرخصى‌هاى قانونى خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

ه- محل خدمت و ساعات تدریس هر یک از استادان طرف وزارت معارف معین خواهد شد. ولى آقاى دکتر هاز علاوه بر تدریس در دانشگاه ریاست مؤسسه مردم شناسى ایران را نیز خواهد داشت.

و- وزارت معارف یا هر یک از آقایان مذکور در آخر هر سال تحصیلى مى‌توانند با اخطار قبلى سه ماه قرارداد را لغو نمایند و در صورتى که وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز- چنانچه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوى از انحا به خدمت هر یک از آنان خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق آنها معلمین ایرانى استخدام نمایند.

ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدامى آقایان دکتر هاز و دکتر ادوارد بلر را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد آنها را امضا و مبادله نماید.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- امروز در زیر سایه شاهنشاه در کلیه شئون کشور یک ترقیات فوق‌العاده نمودار شده من جمله در این لایحه من دیدم نسبت به قسمت مردم شناسى عنوان خاصى قائل شده‌اند البته این کار در تحت نظر مخصوص وزارت معارف در این ایام اخیر صورت گرفته است و می‌توان گفت که این کار یکى از بهترین کارهایى بوده است که از نقطه‌نظر علم و ادب و بازجویى در نژاد و اخلاق و عادات ایرانى در این کشور به عمل آمده است این مؤسسه اگر چه امروز نوزاد و جوان است ملى با این پیشرفت سریعى که دارد می‌تواند در آتیه خیلى نزدیکى نظر تمام علما و دانشمندان کشورها را نسبت به خود جلب نماید و مخصوصاً نسبت به سابقه و آثار دسته‌جات و طبقات باستانى که در این کشورند و به طوری که در این موضوع بنده اطلاع پیدا کرده‌ام از جهت لباس و از حیث آداب و اخلاق و سایر جهات دیگر می‌توان گفت که از تمام این قسمت‌ها آثار و نمونه‌هایى که تهیه شده است ملیت دیرینه ایران را محفوظ می‌دارد و آثار خیلى باشکوهى را وزارت معارف فراهم کرده و گرد آورده است و در این موقع هم که آقاى وزیر معارف در اینجا تشریف دارند خواستم توضیحات بالنسبه کامل‌ترى به همکاران محترم ما بدهند که نسبت به قسمت مردم شناسى یک اطلاعات بیشترى برای‌مان تحصیل شود.

وزیر معارف- موضوعى که آقاى روحى نماینده محترم سؤال فرمودند موضوع مؤسسه مردم‌شناسى است. یک قسمت از توضیحاتى را که بنده باید عرض کنم خودشان بیان فرمودند که چه هست و براى چه مقصودى این مؤسسه

+++

علمى تشکیل شده است ولى معهذا براى توضیح بر فرمایشات ایشان اضافه می‌نمایم که مؤسسه مردم‌شناسى یک مؤسسه‌ای است شامل دو شعبه یک شعبه‌اش نژادشناسى است و شعبه دیگر توده‌شناسى. اولى از نژادها و چگونگى جسمانى دسته‌جات بحث مى‌نماید و دومى مطالعه و بررسى در آداب و عادات و اخلاق و حرف و صنایع و اشعار و امثال و افسانه‌هاى محلى و امثال آن بحث مى‌نماید و مقصود از این دو شعبه شناختن طوایف و عشایر و چگونگى زندگانى آنها مى‌باشد و در هر کشورى که یا در سر چهارراه‌هاى جغرافیایى واقع شده و یا محل عبور طوایف مختلفه بوده است یا این که اکثر ملل و طوایف مختلفه در آنجا در تحت یک حکومت در آمده‌اند این طور مؤسسات ملى تشکیل شده است و در تمام کشورها و در شهرهاى بزرگ (آقایانى که دیده‌اند می‌دانند) که مؤسسه توده‌شناسى و مردم‌شناسى و موزه‌هاى مربوط به آن زیاد است اکنون در طهران نیز یک مؤسسه به اسم مؤسسه علمى مردم‌شناسى تأسیس و تشکیل شده است به همین نحو که به عرض رساندم که خصوصیات مختلفه اهالى کشور و اصل نژادى و جسمانى و رسوم و عادات، چه اشخاصى که در صحراها و کوهستان‌ها سکونت داشته‌اند و چه طبقاتى که در شهرها سکنى داشته‌اند و کسانى که شهرنشین بوده‌اند اینها هر کدام از حیث اخلاق و آداب یک مختصات و یک وجوه امتیازى داشته‌اند که نسبت به سایر طبقات ممتاز بوده‌اند و حالا در پرتو وحدت ملى و در سایه وحدت تعلیماتى و معارفى و ارتباط سریع و فوق‌العاده که با مرکز پیدا کرده‌اند آن اختلافات به کلى از میان برداشته شده است ولى از نقطه‌نظر مطالعات علمى لازم است که آن آثار محفوظ بمانند تا مورد تحقیق و بررسى علما و دانشمندان قرار بگیرد. هر کس که در این موزه وارد می‌شود (مخصوصاً از آقایان خواهش می‌کنم که هر وقت فرصت و مجال دارند تشریف بیاورند و تماشا بفرمایند) در واقع خیلى تعجب مى‌کنند که چگونه در پرتو توجهات خاصه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در یک مدت کم وحدت عمومى در کشور ایجاد شده است و آن اختلافات بین و فاحشى که سالیان دراز افراد این کشور را از هم جدا کرده بود به صورت واحد و یگانگى مطلق در آمده است (نمایندگان- صحیح است) همان چیزهایى که پانزده سال و بیست سال قبل گوش و چشم‌هاى ما به آنها عادت داشت و هیچ استعجاب نداشت و می‌دیدیم مثلاً یک نفر لباس ترکمنى پوشیده یا لباس کردى در بر نموده حالا مى‌بینیم که تمام این افراد که عناصر خوب ایرانى و میهن دوست بودند و هستند با لباس صحیح ملى آراسته‌اند و تمام یک نوع تربیت شده و یک طرز فکر دارند و مطابق یک برنامه تحصیل مى‌کنند و همه آنها اشعار شاعر ملى خود (فردوسى) را می‌خوانند و یک تاریخ و یک روش و مسابقه ملى را تعقیب مى‌کنند چگونه ممکن است تعجب نکنند که در ظرف مدت ده سال این همه تغییرات حاصل شده است؟ و این نبوده است مگر در پرتو توجهات حکیمانه که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى به این مسایل اساسى فرموده‌اند و این وحدت و یگانگى حاصل شده است (نمایندگان- صحیح است) مؤسسه مردم شناسى طرز لباس و زندگانى و اثاث‌البیت و اسباب کار و صنعت و موسیقى و حتى آلات و ادوات تدخین و هر چه که بوده و هست تهیه کرده و اینک حاضر است که تشریف بیاورید و توجه و مطالعه فرمایید، حتى این موسسه ضمایم مفیدى هم مثل کتابخانه و طالار خطابه براى تحقیقات علما و دانشمندان و اهل فضل دارد. اینک که لایحه استخدامى (دکتر هاز) مطرح است توضیحاً عرض می‌کنم همین شخص متصدى این موزه و مؤسسه هم هست و در اینجا هم در لایحه قید شده است که این قسمت را علاوه بر تدریس دانشگاه افتخاراً به عهده گرفته و بلاعوض این خدمت را انجام خواهد داد. (نمایندگان- صحیح است)

رئیس- دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود. آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى (مخبر کمیسیون بودجه)- در قسمت ج یک مختصر اصلاحى لازم است عبارت این طوراصلاح می‌شود:

+++

چنانچه پس از انقضا مدت‌هاى مزبور قرارداد هر یک از آقایان تجدید نشود وزارت معارف می‌تواند مبلغ شصت پهلوى به عنوان مخارج معاودت بپردازد.

رئیس- موافقین با لایحه با اصلاحى که شد ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 107 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى صد و هجده نفر با اکثریت یک صد و هفت رأى تصویب شد.

(اسامی موافقین- آقایان: قراگزلو- مکرم افشار- نائینی- ثقة‌الاسلامی- دکتر سنگ- شجاع- حسن علوی- رفیعی- مقدم- طهرانچی- دولتشاهی- ملک‌زاده آملی- محمد تقی اسفندیاری- مجد ضیایی- عزیزی- معینی- روحی- علی وکیلی- دبیر سهرابی- رهبری- فرشی- مژدهی- اوحدی- ملایری- دکتر غنی- کازرونیان- معتصم سنگ- عراقی- اعتصام‌زاده- دکتر جوان- نیک‌پور- اقبال- اعتبار- ذوالقدر- میرزایی- معدل- هدایت- مولوی- هدایت‌الله پالیزی- طباطبایی- نراقی- مشار- تربیت- نوبخت- حمزه تاش- افخمی- مؤید قوامی- گودرزی- لاریجانی- محیط- صفوی- پارسا- آزادی- تولیت- فتوحی- امیر ابراهیمی- صفاری- مرآت اسفندیاری- جرجانی- ملک‌مدنی- ناهید-نمازی- مسعودی خراسانی- حیدری- دادور- رضوی- دکتر سمیعی- فخر طباطبایی- حسین فاطمی- شیرازی- ساگینیان- ابراهیم سمیعی- دکتر لقمان- دکتر اهری- خواجوی- سلطانی- بیات ماکو- نقابت- طالش سمیعی- حریری طلوع- مؤید احمدی- کاظم جلیلی- نواب یزدی- موسی مرآت- غلامحسین ملک- دکتر ملک‌زاده- خلیل حریری- معتضدی- پناهی- اردبیلی- جعفر اصفهانی- شباهنگ- جلایی- صدر- مخبر فرهمند- دکتر قزل ایا ابراهیمی ریگی- اسکندری- خواجه نوری- همراز- شهدوست- دکتر تاجبخش- منصف- دکتر ضیا- آصف)

(4- بقیه شور اول لایحه اصول محاکمات حقوقى تا ماده 100)

رئیس- شور اول لایحه اصول محاکمات مطرح است ماده 62

(به شرح ذیل قرائت می‌شود)

ماده 62- وکیلى که در وکالت‌نامه حق محاکمه در محکمه بالاتر هم به او داده شده و مجاز براى محاکمه در محکمه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز براى محاکمه در محکمه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأى و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدا مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر گاه از این حیث خسارتى به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.

در مورد این ماده عرض حال استینافى و یا تمیزى وکیل مستعفى قبول می‌شود و مدیر محکمه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفى کند و اگر عرض حال ناقص باشد نقص آن را رفع نماید.

رئیس- ماده 63

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 63- ابلاغ حکم به وکیلى که حق محاکمه در محکمه بالاتر ندارد و یا مجاز براى وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

رئیس- ماده 64

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 64- در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتى ممنوع‌الوکاله شود رسیدگى به دعوى توقیف مى‌شود تا وقتى که موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل احضار او را از محکمه بخواند و هر گاه بعد از احضار طرف غایب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدى معین نکند محکمه به خواهش طرف رسیدگى را مداومت مى‌دهد.

اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضا مدت استیناف یا تمیز فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتدا مدت اعتراض یا استیناف و تمیز از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

همین حکم جارى است در موردی که وکیل توقیف شود یا به واسطه قوه قهریه (فرس ماژر) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

رئیس- ماده 65

(به شرح آتى قرائت شد)

+++

باب سوم- در محکمه بدوى‏

فصل اول- در عرض حال و ضمایم آن‏

بحث اول- در شرایط عرض حال‏

ماده 65- شروع به رسیدگى در محاکم عدلیه محتاج به تقدیم عرض حال است‏

رئیس- ماده 66

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 66- عرض حال باید به زبان فارسى و در روى اوراق چاپى مخصوص نوشته شود مگر در نقاطى که اوراق مزبور در دسترس عموم نباشد در موارد فورى ممکن است عرض حال تلگرافى باشد.

رئیس- ماده 67

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 67- نسبت به دعاوى منقول که مدعى به آن بیش از پانصد ریال نیست عرض حال ممکن است شفاهى باشد.

رئیس- ماده 68

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 68- در عرضحال باید نکات ذیل قید شود.

1-نام و نام خانوادگى و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعى و وکیل او در صورتی که عرض حال را وکیل داده باشد.

2-نام و نام خانوادگى و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعى علیه‏

3-تعیین مدعى به و قیمت آن مگر آن که تعیین قیمت ممکن نبوده و یا مدعى به مالى نباشد.

4-تعهدات یا جهات دیگرى که به موجب آن مدعى خود را مستحق مطالبه می‌داند به طورى که مقصود واضح و روشن باشد.

5-آنچه را که مدعى از محکمه تقاضا دارد.

6-ذکر تمام ادله و وسایلى که مدعى براى اثبات ادعاى خود دارد از اسناد و نوشته‌جات‏ و اطلاع مطلعین و غیره

ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل شهادت شهود است مدعى باید اسامى و مشخصات محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.

رئیس- ماده 69

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 69- در صورتی که هر یک از اصحاب دعوى عنوان قیمومت و یا تولیت و یا ولایت و یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در عرض حال باید تصریح شود.

رئیس- ماده 70

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 70- مدعى باید رونوشت اسنادى را که به آنها استناد کرده مصدق نموده ضمیمه عرض حال کند مقصود از رونوشت مصدق رو نوشتى است که دفتر محکمه‌اى که عرض حال به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکى از محاکم دیگر یا یکى از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمى و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکى از ادارات دولتى مطابقت آن را با اصل تصدیق کرده باشد.

در صورتى که رونوشت سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکى از سفارت‌خانه‌ها یا قنسولگری‌ها ایران مصدق شود هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتى یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هایى که مدرک ادعا است خارج نویس شده ضمیمه عرض حال می‌گردد.

رئیس- ماده 71

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 71- در صورتی که اسناد به زبان فارسى نباشد باید علاوه بر رونوشت مصدق سند ترجمه مصدق آن نیز ضمیمه عرض حال شود.

تصدیق صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمى یا مأمورین قنسولى خواهند نمود.

رئیس- ماده 72

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 72- اگر عرض حال توسط وکیل داده شده باید وکالت‌نامه وکیل و در صورتى که عرض حال را قیم داده باشد

+++

رونوشت مصدق قیم‌نامه و به طور کلى رونوشت سندى که مثبت سمت عرض حال دهنده است نیز باید ضمیمه عرض حال شود.

رئیس- ماده 73

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 73- عرض حال و کلیه اوراق ضمیمه به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعى علیه به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

رئیس- ماده 74

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 74- تاریخ تقدیم عرض حال باید شمسى و با تمام حروف نوشته شود عرض حال دهنده باید زیر عرض حال را امضا کند و در صورت عجز از امضا مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدى مهر یا اثر انگشت او را تصدیق کند.

رئیس- ماده 75

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 75- دعاوى متعدده را که منشأ و مبناى آن مختلف است نمى‌توان به موجب یک عرض حال اقامه نمود مگر آن که دعاوى نام برده طورى مربوط باشد که محکمه بتواند به تمام آنها در ضمن یک محاکمه رسیدگى کند.

اشخاصى که می‌خواهند در محکمه صلحیه تا میزان پانصد ریال اقامه دعوى نموده و از مقررات مربوطه به دعاوى که مدعى به آن پانصد ریال کمتر است استفاده نماید نمى‌توانند ادعاى خود را که ناشى از یک مدرک است تجزیه کرده و براى هر قسمت عرض حال جداگانه بدهند مگر این که در محکمه نام برده از بقیه دعاوى خود صرف‌نظر نمایند.

رئیس- ماده 76

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 76- عرض حال به دفتر محکمه صلاحیت‌دار داده می‌شود و در نقاطى که محکمه داراى شعب متعدد است به دفتر شعبه یک.

رئیس- ماده 77

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 77- مدیر دفتر محکمه بلافاصله پس از رسید عرض حال باید آن را ثبت کرده رسیدى مشتمل بر نام مدعى و مدعى علیه و تاریخ تسلیم روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده عرض حال بدهد و در روى کلیه اوراق عرض حال تاریخ تسلیم را قید کند- تاریخ رسید عرض حال به دفتر تاریخ اقامه دعوى محسوب می‌شود.

رئیس- ماده 78

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 78- هر گاه محکمه داراى یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً عرض حال را به نظر رئیس شعبه اول برساند تا رئیس نام برده آن را به یکى از شعب ارجاع نماید.

رئیس- ماده 79

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 79- هر گاه در عرضحال مدعى یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید عرض حال مدیر دفتر آن را به نظر حاکم محکمه رسانده و به موجب قرار محکمه که منتهى در ظرف دو روز باید صادر شود عرض حال رد خواهد شد.

رونوشت این قرار را که باید حاوى علت رد باشد مدیر دفتر در دفتر محکمه به دیوار الصاق می‌کند و در مدت ده روز رونوشت نام برده باید به دیوار محکمه باقى باشد.

رئیس- ماده 80

(به شرح ذیل قرائت شد)

مبحث چهارم- موارد توقیف عرض حال‏

ماده 80- در موارد زیر عرض حال قبول ولى براى این که به جریان افتد باید تکمیل شود.

1-در صورتی که به عرض حال و ضمایم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطى که تمبر موجود نیست هزینه نام برده تأدیه نشده باشد.

2-وقتى که فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 68 و مقررات مواد 70 و 71 و 72 و 73 رعایت نشده باشد.

رئیس- ماده 81

(به شرح ذیل قرائت شد)

+++

ماده 81- در موارد فوق مدیر دفتر محکمه در ظرف دو روز نقایض عرض حال را به طور تفصیل به مدعى کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقایض را رفع کند و در صورتى که در موعد رفع نمود محکمه قرار عرض حال را می‌دهد. این قرار به مدعى ابلاغ شده مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن استیناف بخواهد.

رئیس- ماده 82

(به شرح ذیل قرائت شد)

(فصل دوم- در تقدیم مدعى به‏)

ماده 82- قیمت مدعى به از نقطه‌نظر صلاحیت و هزینه محاکمه مبلغى است که در عرض حال قید شد.

رئیس- ماده 83

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 83- تقویم مدعى به به طریق زیر به عمل می‌آید.

1-گر مدعى به وجه باشد قیمت آن عبارت است از مبلغ معین در عرض حال‏

2-در دعاوى چند نفر مدعى که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه مى‌نمایند قیمت مدعى به مساوى است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایى که مطالبه می‌شود.

در دعاوى راجعه به منافع و حقوقى که باید به مواعد معینه استیفا و یا پرداخته شود قیمت مدعى به حاصل جمع تمام اقساط و منافعى است که مدعى خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.

در صورتی که حق نام برده محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد قیمت مدعى به مساوى است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند.

1- در دعاوى راجع به اموالى غیر وجه و حقوق مالى قیمت مدعى به مبلغى است که مدعى در عرض حال معین کرده و مدعى علیه در اولین لایحه خود در محاکمات عادى و یا اولین جلسه در محاکمات اختصارى آن را تکذیب نکرده است در مواردى که تعیین قیمت مدعى به در ابتدا دعوى ممکن نیست قیمت مدعى به بیش از پنج هزار ریال محسوب است مگر این که اجمالاً کمتر بودن قیمت معلوم باشد.

رئیس- ماده 84 قرائت می‌شود.

ماده 84- در مواردی که ما بین اصحاب دعوى در تعیین قیمت اموال یا حقوق مالى که موضوع ادعا است اختلاف شود حد وسط قیمت‌هایى که اصحاب دعوى معین کرده‌اند مدعى به محسوب می‌شود.

هرگاه مورد اختلاف بین اصحاب دعوى فاحش باشد محکمه به وسیله خبره قیمت واقعی را تشخیص می‌دهد تفاوت وقتى فاحش است که از یک خمس کمترین قیمتى که طرفین معین کرده‌اند بیشتر باشد.

رئیس- ماده 85

(به شرح ذیل قرائت شد)

فصل سوم- در جریان عرض حال تا جلسه محاکمه‏

مبحث اول- در ابلاغ عرض حال‏

ماه 85- مدیر دفتر محکمه باید در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرض حال و در صورتی که عرض حال ناقص باشد از تاریخ رفع نقایص یک نسخه از آن را با منضمات در پرونده مخصوص که براى دعوى ترتیب می‌دهد بایگانى و نسخه دیگر را با ضمایم براى ابلاغ به مدعى علیه مأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ عرض حال شعبه که به دعوى رسیدگى خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم عرض حال به مأمور را قید نمایند.

رئیس- ماده 86 (به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 86- ابلاغ عرض حال و منضمات باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور نام برده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعى علیه ابلاغ کند و در صورت امتناع مدعى علیه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصدیق دو نفر شاهد از اهل محل در ورقه ابلاغ نامه قید و به دفتر محکمه عودت دهد.

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- این ماده مأمور ابلاغ رامکلف کرده است که

+++

عرض حال را در ظرف دو روز ابلاغ کند و البته این شخص یک عرض حال که بهش داده نمی‌شود که ابلاغ کند چندین عرض حال به او داده می‌شود و همین مدت کم او را مجبور می‌کند که اگر طرف را پیدا نکرد به طریقى که در مواد بعد ذکر شده متوسل شود و ممکن است که یک حقى از طرف ساقط شود در صورتی که اگر وقت را یک قدرى زیادتر قرار دهیم شاید کوشش کند که صرف را پیدا کند و به او ابلاغ نماید و البته نظر براى تسریع بوده است که این مدت نوشته شده است ولى بنده عقیده دارم براى این که بهتر ابلاغ شود اگر مدت را بیشتر قرار دهیم بهتر است و از آن طرف هم مراقبت بیشترى می‌شود که حقى فوت نشود.

وزیر عدلیه- پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون مطالعه خواهد شد.

رئیس- ماده هشتاد و هفت (به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 87- هر گاه مأمور نتواند عرض حال را به شخص مدعى علیه برساند باید در محل اقامت او به یکى از بستگان یا خادمین او یا سایر اشخاصی که در آن محل سکونت دارند ابلاغ نماید مشروط بر این که به نظر مأمورین ظاهر این اشخاص براى تمیز اهمیت ورقه عرض حال کافى باشد و مشروط بر این که بین مدعى علیه و شخصى که ورقه را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

رئیس- آقاى معدل (اجازه)

معدل- در این ماده آن قسمتى که می‌نویسد که به یکى از بستگان آن شخص یا اشخاصی که در آن محل سکونت دارند ابلاغ نماید (بخصوص با توضیحى که در آخر ماده است) می‌نویسد همین قدر که تعارض منفعت نداشته باشد. این تقریباً این طور است که به هر کسى که با او هم ارتباط نداشته باشد این ورقه داده می‌شود به نظر بنده به صرفه اشخاص است که مطابق ماده 89 با آنها عمل شود و مطابق ماده 87 عمل نشود زیرا که در ماده 89 می‌نویسد به وسیله آگهى در روزنامه‌هایى که مخصوص این کار است به اطلاع او می‌رساند و یا در آنجایی که اقامتگاه دائمى مدعى علیه محسوب می‌شود ورقه الصاق می‌شود و به این ترتیب تقریباً مقصود بهتر حاصل می‌شود ولى اگر به یکى از بستگان یا افراد محل اقامت او داده شود چنانچه چندین نفر در یک خانه ساکن هستند به یکى از آنها می‌دهند و او هم ممکن است فراموش کند و به طرف ندهد و این هم ضرر داشته باشد تا مورد استیناف و تمیز بگذرد و بعد اجرائیه برایش صادر شود باید به این شخص که ابلاغ می‌شود یک وجه تناسبى با مدعی علیه داشته باشد که دلش به حال آن شخص بسوزد که اخلاقاً و وجداناً به او برساند و یا این که اگر چنین کسى را پیدا نکردند در اقامتگاه دائمیش نصب کنند که آن آدم از جریانات آن آگهى حاصل کند ولى به صرف این که به یک شخصى از اهل محل اقامت او بدهند کافى نیست زیرا او خودش مکلف نمی‌داند که به او برساند تا آگهى حاصل کند و همین طور به یک کسى که تعارض منفعتى با او نداشته باشد داده شود ممکن است فردا به بقال سر کوچه هم داده شود و این ممکن است فوت حقى از کسى بشود.

وزیر عدلیه- گمان می‌کنم آقاى معدل درست توجه نفرمودند براى این که اگر به ماده درست توجه بفرمایید شامل بقال سر کوچه نمی‌شود چون در این قسمت ابلاغ یک مواردى را معین می‌کند اگر مواد بعد را ملاحظه بفرمایید و قانونى هم که فعلاً مجرى است مطالعه بفرمایید خودتان هم تصدیق می‌فرمایید که خیلى ملاحظه اطراف کار شده در قانون فعلى حتى همسایگان را هم قید کرده است که اگر حاضر نشود ورقه را بگیرند به آن همسایه هم می‌دهند که به شخص مدعى علیه برساند ولى ما در کمیسیون مذاکرات مفصلى کردیم و آقایان نظرشان این است که همسایه شاید مقتضى نباشد و تکلیفى ندارد و همین طور هم هست بنابراین گفتیم ساکنین محل اقامت مدعى علیه یعنى همسایه‌هاى ساکن در یک خانه مثلاً در یک خانه‌ای است که تمام خانه در تصرف‌شان نیست چند تا اطاق دارد و هر کدام در یک اطاق سکونت دارند آنها ممکن است هر روز همدیگر را ببینند و این اشکالى ندارد ولى بقال سر کوچه و اشخاص خارج را از این ماده خارج کردیم

+++

و این ماده را به تنهایى نباید نگاه کنید سایر مواد را هم ملاحظه بفرمایید که تمام دقت‌ها و مراقبت‌ها شده است و اطراف کار را از هر حیث در نظر گرفته‌ایم و رفع مزاحمت از اشخاص و همچنین مدعى علیه هم شده است و یک مواد جامع و عملى است.

رئیس- ماده هشتاد و هشت

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 88- گر اشخاص مذکور در ماده قبل نتوانند به واسطه بیسوادى یا به جهت دیگرى رسید بدهند مأمور ابلاغ عرض حال و ضمایم آن را با حضور یک نفر پاسبان یا امنیه و یا دو نفر شاهد از محل به آنها تسلیم کرده مراتب را در ورقه ابلاغ‌نامه قید و به امضاى شهود می‌رساند.

رئیس- ماده هشتاد و نه

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 89- هرگاه اشخاص مذکور در ماده 78 از کرفتن اوراق استنکاف کنند و یا هیچ یک از آن اشخاص در محل یافت نشود اعلامیه خطاب به مدعى علیه متضمن دعوت او در راجع به دفتر محکمه که به دعوى رسیدگى خواهد کرد براى دریافت عرض حال و ضمایم آن ترتیب داده به درب اقامتگاه او الصاق می‌کند به علاوه آگهى در روزنامه رسمى و یکى از روزنامه‌هاى کثیر‌الانتشار که وزارت عدلیه براى آگهى‌هاى رسمى در مرکز و شهرستان معین مى‌کند سه دفعه متوالى متضمن مفاد عرض حال و این که اعلامیه به درب اقامتگاه او الصاق شده است منتشر خواهد شد. تا یک ماه پس از انتشار آخرین اعلان در صورتی که مدعى علیه براى ابلاغ به دفتر محکمه مراجعه نکند مدیر دفتر مراتب را تصدیق می‌کند و این تصدیق به منزله ابلاغ در پرونده بایگانى می‌شود.

رئیس- ماده 90

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 90- تاریخ امتناع مدعى علیه از گرفتن اوراق در مورد ماده 86 و تاریخ ابلاغ اوراق به اشخاص مذکور در ماده 87 و تاریخ انقضا مدت یک ماه از آخرین آگهى در مورد ماده 89 تاریخ ابلاغ به مدعى علیه محسوب است.

رئیس- ماده نود و یک

(به مضمون آتى قرائت شد)

ماده 91- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در ورقه ابلاغ نامه تصریح کند.

1- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال یا تمام حروف‏

2 - نام کسى که عرض حال به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتى نسبت به مدعى علیه دارد.

3 - نام و معرفى شهود در مورد مواد 86 و 88 و 102

رئیس- ماده 92

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده 92- هر گاه معلوم شود محل اقامتى را که مدعى در عرض حال معین کرده است محل اقامت مدعى علیه نبوده یا در حین ابلاغ تغییر کرده است و مأمور هم نتوانسته محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ نامه قید و در ظرف دو روز اوراق را به دفتر محکمه عودت دهد در این صورت مطابق ماده 81 رفتار خواهد شد.

رئیس- ماده 93

(به شرح آتى قرائت شد)

ماده 93- در صورتی که مدعى محل اقامت مدعى علیه را غیر از اقامتگاه حقیقى او معین کرده باشد مدعى علیه می‌تواند اقامتگاه حقیقى خود را به محکمه معرفى کند در این صورت اوراق به محلى که مدعى علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.

رئیس- ماده 94

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 94- در صورتی که مدعى نتواند اقامتگاه یا مسکن مدعى علیه را معین کند و بر دفتر محکمه هم غیر معلوم باشد مفاد عرض حال و منضمات به تقاضاى مدعى و به دستور محکمه سه دفعه متوالى در روزنامه رسمى و یکى دیگر از جراید کثیرالانتشار که وزارت عدلیه در مرکز و شهرستان‌ها براى آگهى‌هاى رسمى معین می‌کند آگهى خواهد شد.

+++

مدعى می‌تواند آگهى در جراید دیگر را هم تقاضا کند ولى در صورتی که ذی‌حق شود هزینه این آگهى‌ها را نمى‌تواند جزء خسارت از مدعى علیه مطالبه کند مدعى علیه که اقامتگاه او معین نشده و به وسیله مطبوعات به او اعلان می‌شود می‌تواند اقامتگاه خود را به محکمه معرفى کند و در این صورت اوراق دعوى و منضمات به اقامتگاهى که معین کرده است ابلاغ خواهد شد. مدعى نیز می‌تواند در صورتی که بعد از آگهى در مطبوعات از اقامتگاه مدعى علیه مطلع شود تقاضاى ابلاغ عرض حال را به اقامتگاه او بنماید.

رئیس- آقاى معدل (اجازه)

معدل- در این ماده ذکر شده که اگر مدعى نتواند و اقامتگاه طرف را معین نکند و محکمه هم نداند به وسیله اعلان در روزنامه رسم این کار انجام شود بنده عرض می‌کنم شاید این نتواند را بتواند ولى نخواهد که معین کند. یعنى بداند که اقامتگاه طرف کجا است ولى بخواهد طورى کند که طرف ندانسته در چاه بیفتد آن وقت اکثریت ساکنین کشور یا ساکنین دهات و یا قصبات هستند که آنها هم دسترسى به مجله رسمى و روزنامه و اینها ندارند حالا سواد را عرض نمى‌کنم شاید سواد داشته باشد و اگر این روزنامه رسمى را براى هر دهى یک شماره بفرستید به دست کدخدایش بدهند که استفاده کند اشکالى ندارد و الا بنده مى‌آیم از یک آدمى که توى ده نشسته است عرض حال می‌دهم اسمش را هم نمی‌دانم کجا است محکمه هم به طریق اولى نمی‌داند کجا است بعد هم در چهل فرسخى او در روزنامه چاپ می‌کنند که حسن پاشو بیا ولى اگر هم نمی‌داند و نمى‌خواهد و بعد این عرض حال مراحل قانونى را طى مى‌کند و اجرائیه صادر می‌شود پس باید این کار وقتى بشود که کلاس‌هاى اکابر کار خودشان را بکنند و تمام اهالى کشور سواددار بشوند و روزنامه هم به وسیله سریعى در دسترس افراد کشور گذاشته شود آن وقت این ماده ماده بسیار خوبى است ولی حالا با این ترتیب تولید زحمت مى‌کند و به بنده هم نفرمایید که یک پیشنهادى بکن تا مورد رسیدگى در کمیسیون واقع شود ولى بنده در اینجا عرضى ندارم و استدعا مى‌کنم یک توجهى در کمیسیون در این خصوص بفرمایید که رفع اشکال بشود.

وزیر عدلیه- اگر جمله آخر آقاى نماینده محترم نباشد بنده استدلال مى‌کردم که ایراد کردن خیلى آسان است شما همیشه اوقات ملاحظه یک افراد خاص نادر را نفرمایید که در خانه‌اش نشسته است و بدون جهت مدعى پیدا شده است و بدون اطلاع او مورد اجرا واقع شده است آخر او هم یک حقى را تضییع کرده است پولى گرفته است از کسى و نمی‌پردازد آخر تکلیف مدعى چیست کسى که طلب‌کار است چه کار کند اینجا ما قید کرده‌ایم که در صورتی که دفتر محکمه هم نتواند و در قانون فعلى این منظور مطلق بود و حق داشتید نگران باشید و مخصوصاً ما دیدیم که یک اشخاصى که محل اقامت‌شان هم معلوم بود به دفتر محکمه گفته بودند که ما محل اقامت را نمی‌دانیم و دفتر محکمه هم اعلان کرده بود از این جهات ما مخصوصاً قید کردیم که اگر به دفتر محکه هم معلوم نباشد این قید براى این است که جلوى سوء استفاده اشخاص را بگیرد و اگر طورى باشد که محل اقامت مدعى علیه معلوم باشد براى محکمه و دفتر محکمه بداند البته به تقاضاى مدعى ترتیب اثر داده نخواهد شد ولى اگر دفتر محکمه هم نداد اشکالى ندارد و در حکم غیابى هم تا ابلاغ واقعى نشود که اثرى ندارد باید همه قانون را با هم دید در حکم غیابى باید ابلاغ واقعى بشود آن وقت به جریان بیفتد.

رئیس- ماده 95

ماده 95- اگر مدعى علیه یکى از ادارات رسمى (اعم از دولتى. بلدى یا کشورى) یا مؤسسات عمومى باشد عرض حال و منضمات به رئیس یا قائم مقام رئیس آن اداره ابلاغ می‌شود.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

محمد طباطبایى- به نظر بنده اینجا یک اصلاح عبارتى به نظر می‌رسد که عرض می‌کنم می‌نویسد: اعم از دولتى، بلدى یا کشورى اینجا گویا مقصود از بلدى ادارات شهردارى است؟

+++

وزیر عدلیه- بلى مقصود ادارات شهردارى است اصلاح می‌شود.

رئیس- آقاى اعتصام زاده‏

اعتصام زاده- عرض کنم توضیحى مى‌خواستم از آقاى وزیر عدلیه که بفرمایند که فرق بین دولتى و کشورى چیست؟

وزیر عدلیه- در قوانین سابقه دارد مخصوصاً قانون دیوان جزا و تازه در این قانون این اصطلاح را نیاورده‌ایم مقصود از دولتى وزارتخانه‌ها است و بلدى هم همین طور که فرمودند شهرداری‌ها است که بلدى نوشته شده و باید اصلاح شود. کشورى هم ممکن است یک اداراتى باشد که نه دولتى باشد و نه شهردارى مثل اداره تقنینیه مجلس شوراى ملى.

رئیس- ماده 96

ماده 96- در دعاوى راجعه به شرکت‌ها عرض حال و منضمات به مدیر شرکت یا اشخاص دیگر که از طرف شرکت حق امضا دارند تسلیم می‌شود و در دعاوى مربوطه به ورشکستگى یک نسخه به توسط عضو ناظر به مدیر تصفیه و یک نسخه به شخص ورشکسته ابلاغ می‌شود.

رئیس- ماده 97

ماده 97- در دعاوى راجع به اهالى محل معین اعم از ده یا شهر یا بخشى از شهر که عده آنها غیر محصور است یک نسخه از عرض حال به شخص یا اشخاصى که طرف معارضه هستند ابلاغ می‌شود و نسخه دیگر به کدخدا یا شهردارى محل تسلیم می‌گردد و یک نسخه عرضحال در جایگاه عمومى محل به دیوار الصاق خواهد شد.

رئیس- ماده 98

ماده 98- در صورتى که شرکا ملک یا قنات که عده آنها بیش از پانزده نفر نباشد طرف دعوى واقع شوند عرض حال به دو نفر از شرکا که سهم آنها از دیگران بیشتر است ابلاغ می‌شود و به علاوه مفاد عرض حال و ضمایم آن در روزنامه رسمى و یکى از روزنامه‌هاى کثیرالانتشار که وزارت عدلیه براى این قبیل آگهى‌ها معرفى می‌نماید سه دفعه متوالى آگهى خواهد شد و روز انقضا سه ماه از تاریخ آخرین آگهى تاریخ ابلاغ به تمام شرکا محسوب است.

رئیس- ماده 99

ماده 99- اگر مدعى علیه در حوزه محکمه دیگرى اقامت دارد عرض حال به توسط دفتر آن محکمه به وسیله مأمور ابلاغ می‌شود و در جایى که محکمه نیست توسط اداره شهربانى یا امنیه یا بخشدار یا دهدار محل و هر گاه مدعى علیه در خارجه باشد به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد و در صورتى که در توقیف گاه یا در زندان باشد عرض حال و مدارک در محل نام برده به او ابلاغ می‌شود.

رئیس- ماده 100

ماده 100- در موارد زیر مأمور ابلاغ نمى‌تواند مأمور متصدى امر ابلاغ شود.

1 – به اشخاص که با مأمور قرابت سببى یا نسبتى تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند.

2 - به خادم یا مخدوم مأمور

3 - در صورتى که بین مأمور ابلاغ و مدعى علیه دعوى حقوقى یا جزایى در محکمه مطرح باشد و یا آن که دعوى جزایى سابقاً مطروح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنایى بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

- 5]تصویب سه فقره مرخصى[

رئیس- سه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى. مرخصى آقاى دبیر سهرابى:

(به شرح ذیل قرائت شد)

آقاى دبیر سهرابى به واسطه عارضه کسالت و معالجه در اروپا دو ماه و بیست روز از تاریخ 27 شهریور 1316 غایب بوده‌اند و تقاضاى اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دبیر سهرابى قیام فرمودند.

(اغلب قیام نمودند)

+++

رئیس- تصویب شد. خبر مرخصى آقاى بیات ماکو

(این طور خوانده شد)

آقاى بیات ماکو از تاریخ نهم آبان ماه 1316 مسافرت نموده‌اند و در محل مریض شده در نتیجه سى و سه روز از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و تقاضاى اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض با قید این که بیست روز آن بابت مرخصى سالانه و سیزده روز به واسطه ایام کسالت احتساب شود با تقاضاى ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى بیات ماکو قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مرخصى آقاى ملک مدنى

(این طور قرائت شد)

آقاى ملک مدنى تقاضاى یازده روز مرخصى از تاریخ بیستم آبان 1316 نموده و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى ملک مدنى قیام فرمایند.

(عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد.

] 6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه[

رئیس- از آقایان تمنا می‌شود قبول زحمت فرموده و شعب خودشان را تشکیل بفرمایند و زودتر کمیسیون عرایض و مرخصى و کمیسیون مبتکرات را که مدتش منقضى شده است معین بفرمایند که کارها معوق نماند. اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه یکشنبه پنجم دى ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293631!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)