کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه 18 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 9 بهمن ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. انتخاب اعضای شعب

3. انتخاب کارمندان دیوان محاسبات

4. تصویب لایحه استخدام ریاست دانشکده پزشکی

5. اعلام اسامی کارمندان منتخبه جهت دیوان محاسبات

6. شور و تصویب لایحه استخدام یک نفر استاد جهت دانشگاه

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه 18

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 9 بهمن ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. انتخاب اعضای شعب

3. انتخاب کارمندان دیوان محاسبات

4. تصویب لایحه استخدام ریاست دانشکده پزشکی

5. اعلام اسامی کارمندان منتخبه جهت دیوان محاسبات

6. شور و تصویب لایحه استخدام یک نفر استاد جهت دانشگاه

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه 4 بهمن ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:‌

غائبین بااجازه: آقایان نراقی، نوبخت، معینی، دکتر قزل ایاغ، جهانشاهی، فاطمی، دکتر ادهم، سزاوار.

غائبین بی‌اجازه: آقایان صادق وزیری،‌ بوداغیان، ثقة‌الاسلامی، معدل، ناصری، نقابت، شیرازی، دبستانی، دکتر سنگ.

دیرآمده بااجازه: آقای مسعودی خراسانی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: لیقوانی، رفیعی، تولیت، افخمی،‌ وکیلی، موقر، مولوی)

1 - تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ ( گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - انتخاب اعضای شعب

رئیس - شروع میشود به اقتراع شعب عده حاضر 124 نفر به هر شعبه بیست نفر و به شعبه اول و دوم و سوم و چهارم هر یک نفر علاوه میشود.

(آقای نبیل سمیعی اقتراع نموده و نتیجه به قرار آتی معین شد)

شعبه اول - آقایان: محسن صدر - ذوالقدر - مشار - امیرابراهیمی - معینی - هدایت - مولوی - جلایی - روحی - شهدوست - جرجانی - اوحدی - پارسا - مؤید قوامی - فروهر - نواب یزدی - خلیل حریری - دکتر لقمان - امامی مستشار.

شعبه دوم - آقایان: معتضدی - سزاوار - علوی سبزواری - مسعودی خراسانی - منصف - ناهید - طوسی - نیکپور - بوداغیان - فرخ - پناهی - شجاع - بیات - دکتر ضیاء بهبهانی - شباهنگ - دکتر ملکزاده - مقدم - ملکزاده - آملی - معتصم سنگ

شبعه سوم - آقایان: تهرانچی - مشیر دوانی - مؤید احمدی - اهری - محمدهاشمی - نراقی - نائینی - رفیع - یاراحمدی - مرآت اسفندیاری - نمازی - هدایت‌الله پالیزی - اعتبار -

+++

فرشی - دکترسمیعی - ملایری - دکتر تاج‌بخش - مسعودی - اصفهانیان - مهذب

شعبه چهارم - آقایان: دکتر غنی - چایچی - دادور - سلطانی شیخالاسلامی - دکتر ادهم - ساکنیان - کازرونیان - گودرزی - مهدوی - نقابت - رفیعی - آزادی - تولیت - خواجه نوری - رهبری - حسن اسفندیاری - محمد طباطبایی - همراز - اعظم زنگنه - دولتشاهی

شعبه پنجم - آقایان: علی مؤید - مجیدی فیاض - وکیلی - محیط - شاهرخ - افخمی - حسین فاطمی - صفاری - کاظم یزدی - افشار - عطاء‌الله پالزی - موقر - ملک مدنی - مخبرفرهمند - دکتر قزل ایاغ - رضوی - محمد وکیل - شاهرودی - کامل ماکویی - لاریجانی.

شعبه ششم - آقایان : مصدق جهانشاهی - صفوی - لیقوانی - حیدری - اصفهانی - مکرم افشار - سمیعی - اقبال - نوبخت شیرازی - ارگانی - ناصری - عزیزی - دکتر طاهری ابراهیمی - ریگی - مجد ضیایی - فتوحی - آصف - امیرتیمور - دکترجوان

به شعبه اول اضافه میشود - آقای حمزهتاش . به شعه دوم اضافه میشود - آقای اردبیلی به شعبه سوم اضافه میشود - آقای طالش به شعبه چهارم اضافه میشود - آقای دهستانی

رئیس - آقایان جلسه شعب را تشکیل میدهند و هیئت رئیسه خودشان را معین می‌کنند و کمیسیون عرایض و کمیسیون متبکرات را هم که بایستی انتخاب شوند انتخاب می فرمایند که مشغول کار شوند.

3 - انتخاب کارمندان دیوان محاسبات

رئیس - شروع میشود به انتخاب سی نفر کارمندان دیوان محاسبات. بدواً پنج نفر به قرعه برای نظارت در استخراج آرا معین میشوند که با یک نفر از آقایان منشیها استخراج آرا کنند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان: دادور - دکتر غنی - تولیت - علی مؤید - فیاض معین شدند).

رئیس - آقایان از موضوع مستحضرند و صورت مراسله وزارت دارایی و اسامی آقایانی که پیشنهاد شدهاند به اطلاع آقایان رسیده و طبع و توزیع شده است بایستی سی نفر از بین چهل و پنج نفر انتخاب شوند انتخاب خواهند کرد و بعد آقایانی که برای استخراج معین شدهاند استخراج اسامی را خواهند کرد.

(اخذ رأی به عمل آمد)

رئیس - آقای دادور - آقای دکتر غنی - اقای تولیت آقای مؤید و آقای فیاض به اتفاق آقای نبیل استخراج خواهند کرد و نتیجه را به مجلس اطلاع خواهند داد.

4 - تصویب لایحه استخدام ریاست دانشکده پزشکی

رئیس - گزارش کمیسیون بودجه و خارجه و فرهنگ راجع به استخدام پرفسور ابرلنگ مطرح است.

گزارش کمیسیون بودجه:

کمیسیون بودجه با حضور اقای وزیر فرهنگ لایحه شماره 40287 دولت راجع به استخدام آقای پرفسور ابرلنگ تبعه دولت فرانسه را برای ریاست و استادی دانشکده پزشکی مطرح با توضیحاتی که آقای وزیر بیان نمودند کمیسیون با ماده واحده پیشنهادی موافقت و اینک گزارش آن را به عرض میرساند.

گزارش کمیسیون فرهنگ:

کمیسیون فرهنگ با حضور جناب آقای وزیر فرهنگ لایحه شماره 40287 دولت راجع به استخدام آقای پروفسور ابرلنگ فرانسوی را برای ریاست دانشکده پزشکی و داروسازی و دندانسازی مطرح نموده با توضیحاتی که آقای وزیر فرهنگ در اطراف لزوم استخدام ایشان داده کمیسیون با لایحه دولت موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم میشود.

گزارش کمیسیون امور خارجه:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 40287 دولت راجع به استخدام آقای پروفسور ابرلنگ تبعه دولت جمهوری فرانسه را برای ریاست دانشکده پزشکی و داروسازی و داندانسازی با حضور آقای وزیر فرهنگ مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض میرسد.

+++

رئیس - ماده واحده پیشنهادی دولت خوانده میشود:

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است که آقای پرفسور (ابرلنگ) تبعه دولت جمهوری فرانسه را از تاریخ دوم دی ماه 1318 تا آخر روز 14 شهریور ماه 1321 برای مدت دو سال و هشت ماه و چهارده روز به سمت ریاست دانشکده پزشکی و داروسازی و دندانسازی با شرایط پایین استخدام نماید.

الف - حقوق آقای پرفسور ایرلنگ در سال (72000) ریال و یک هزار پهلوی طلا خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ب - هزینه سفر آمدن اقای پرفسور ایرلنگ به تهران مبلغ 150 پهلوی طلا یا معال آن بارز خارجه پرداخته می شود و هنگام پایان قرارداد چنانچه قرارنامه آقای پرفسور ابرلنگ تجدید نشود مبلغ 150 پهلوی طلا یا معادل آن بارز خارجه به عنوان هزینه مسافرت برای برگشتن به فرانسه به او پرداخته خواهد شد.

ج - چنانچه آقای پرفسور ابرلنگ شخصاً قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه برگشتن مصرح در قسمت (ب) را نخواهد داشت.

د - آقای پرفسور ابرلنگ سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت فرهنگ خواهد بود.

ه. - وزارت فرهنگ میتواند در شهریور ماه 1320 به خدمت استاد مزبور خاتمه دهد مشروط بر این که لااقل سه ماه قبل به او اطلاع داده باشد و همچنین آقای پرفسور ابرلنگ میتواند در موقع مزبور با اخطار قبلی سه ماه از خدمت کنارهگیری کند در هر دو صورت هزینه معاودت بر طبق فقره (ب) به او پرداخته خواهد شد.

و - چنانچه مطابق فقره (ه) این لایحه به نحوی از انحا به خدمت استاد مذکور خاتمه داده شود وزارت فرهنگ مجاز است که از محل اعتبار حقوق او معلمین ایرانی استخدام نماید.

ز - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای پرفسور ابرلنگ را بر طبق ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد او را امضا نماید.

رئیس - آقای دکتر طاهری

دکتر طاهری - بنده موافقم با اصل لایحه و از اقدامات خوب وزارت فرهنگ است که با اینکه دانشکده پزشکی استادان عالی مقامی را دارا هست معذالک برای اداره کردن و برای تعلیم یک شخص ورزیده معروفی را که در دنیا معروفیت دارد برای حسن اداره آنجا و برای تکمیل دانشکده که از بهترین دانشکدههای دنیا بشود انتخاب و استخدام کردهاند این بسیار اقدام خوبی است به نظر بنده و مخالفتی هم ندارم ولی دو اصلاح بود که خاطر محترم آقای وزیر فرهنگ را متذکر میکنم یکی این که در مقدمه لایحه نوشته شده که این شخص به سمت مدیری دانشکده و استادی دانشکده انتخاب میشود اما در خود قانون کلمه استادی حذف شده یعنی صرفاً سمتش مدیریت است این را پیشنهاد میکنم که کلمه استادی هم اضافه شود که بیشتر از وجود این شخص که مبلغ کافی حقوق میگیرد استفاده شود یکی هم در قسمت (و) که نوشتهاند چنانچه مطابق فقره (ه) این لایحه به نحوی از انحا به خدمت این شخص خاتمه داده شود از محل اعتبار حقوق او میتوانند معلمین ایرانی انتخاب کنند. این هم در کمیسیون مذاکره شد و لزومی ندارد زیرا حقوق‌ها در فصل بودجه علیحده است و این جزء اعتبارات مستخدمین خارجی است و برای استخدام مستخدمین داخلی محل مخصوص در بودجه هست و دولت و بودجه معارف استطاعت این را دارند که اگر به جای این شخص بخواهند از ایرانیها بیاورند بتوانند و این هم لزومی ندارد که نوشته شود محل اعتبارات در جای خودش محفوظ است پیشنهادی هم در این موضوع کتباً کردهام تقدیم میدارم.

رئیس - آقای رفیع.

رفیع - عرضی ندارم.

رئیس - پیشنهاد آقای دکتر طاهری خوانده میشود:

پیشنهاد میشود در قسمت کلمه استادی بعد از ریاست دانشکده اضافه شود و همچنین قسمت (و) حذف شود.

رئیس - آقای وزیر فرهنگ؟

وزیر فرهنگ - بنده موافق هستم.

رئیس - آقای مخبر؟

مخبر - صحیح است. بنده هم موافقم.

+++

رئیس - آقای شاهرخ.

شاهرخ - در قسمت (ج) که حق فسخ قرار داده شده این حق فسخ یک طرفی است خواستم آقای وزیر فرهنگ توضیح بدهند که چه مانعی دارد که دولت هم این حق را داشته باشد که این حقی که برای او مسلم میشود دولت هم این حق را برای خودش نگاه دارد یعنی دو طرفی باشد و الا یک مخارجی میشود و شخصی را میآورند و بعد از ورودش اگر خواست به اختیار خودش فسخ میکند و آن منظوری که دولت دارد انجام نمی شود و یک مبلغی هم خرج شده است اگر مانعی ندارد این را اصلاح بفرمایند.

وزیر فرهنگ - بیانات آقای شاهرخ را بنده درست متوجه نشدم که مقصودشان چه بود اگر این است که به او اجازه فسخ داده نشود چطور میشود یک مستخدمی را به خدمت گماشت و به او گفت حق فسخ نداری البته حق فسخ دارد ولی موقعی که خواست فسخ کند درباره او یک مقرراتی قائل میشویم یعنی فرض بفرمایید میگوییم خرج سفر برگشتن به او نمیدهیم یا این که اگر بتوانیم جریمهاش هم میکنیم ولی نمی توانیم به او بگوییم که اگر حاضر به خدمت نشدی تمام حقوق یک ساله که به او داده شده است باید پس بدهد اگر فسخ کرد فقط هزینه سفر به او داده نمیشود.

رئیس - آقای شاهرخ

شاهرخ - مقصود عرض بنده این نبود که این شخص حق فسخ نداشته باشد عرض کردم اگر این حق به او داده میشود دولت چرا این حق را برای خودش حفظ و رعایت نکند همین طور که به او این حق داده میشود دولت هم این حق را داشته باشد که اگر خواست فسخ کند بتواند یا در مدت معینی باشد و وقتی که به مدت معینی بود مثل استخدام باقی مستخدمین خارجی که شرط میشود به مدت معین که تا انقضای مدت بایستی باشد بنده نظرم این بود که حالا که دولت همچون حقی را برای او قبول میکند اگر ممکن باشد دولت این حق را برای خودش هم محفوظ بدارد ولی اگر یک جهت دیگری است که دولت مخصوصاً این حق را یک طرفی برای او قائل شده است بنده عرضی ندارم.

وزیر فرهنگ - خیال میکنم جواب آقای شاهرخ در قسمت (ه) داده شده است ملاحظه بفرمایید نوشته شده است وزارت فرهنگ میتواند در شهریور ماه 1320 به خدمت استاد مزبور خاتمه دهد مشروط بر این که لااقل سه ماه قبل به او اطلاع داده باشد. حالا چیزی که هست البته یک قسمت را هم بنده به ایشان حق میدهم اگر فقره (و) حذف شود که نوشته بود (چنانچه به نحوی از انحا به خدمت استاد مذکور خاتمه داده شود) البته ما یک خرجی کردهایم و استفاده لازم را نبردهایم ولی ما یک استادی را که استخدام میکنیم قبلاً تحقیقات کافی در اطراف او شده و مقامات علمیش همه اینها در نظر گرفته شده البته نمیخواهیم در هر موقعی به خدمت او خاتمه دهیم ولی می‌بایستی در آخر هر سال تحصیلی این حق را داشته باشیم که در صورتی که به او احتیاج داریم که او را نگاه می‌داریم و اگر از او ناراضی بودیم سه ماه قبل به او اخطار میکنیم که به کنترات شما خاتمه داده خواهد شد.

رئیس - آقای دکتر طاهری.

دکتر طاهری - عرضی ندارم.

رئیس - آقایانی که با ماده واحده پیشنهادی با اصلاحی که شد موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره ارائ به عمل آمده یکصد و یک ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضر در موقع رأی 101 نفر به اتفاق آرا تصویب شد.

)اسامی رأی دهندکان - آقایان: سید کاظم یزدی - نیکپور - لیقوانی - مکرم افشار - افشار - ناهید - نراقی - هاشمی - پناهی - ملک مدنی - چایچی - نمازی - گودرزی - ذوالقدر - اصفهانیان - مخبر فرهمند - وکیل - ابراهیمی ریگی - دکتر قزل ایاغ - مسعودی - کازرونیان - معتضدی - فروهر - اقبال - همراز - کامل ماکویی - روحی - صفوی - اوحدی - محیط - امامی - ناصری - مرآت اسفندیاری - دهستانی - بیات - نواب یزدی - لاریجانی - جرجانی - جلایی - دکتر لقمان - مقدم - نقابت - شیرازی - مهذب - دکتر اهری - امیر ابراهیمی - دکتر ملک‌زاده - حیدری - فرشی - مستشار - شجاع - امیر تیمور - دکتر ضیاء - علوی سبزورای - نایینی - دکتر جوان - رفیعی - مشیر دوانی - دکتر طاهری - مهدوی - علی مؤید - پارسا - دکتر ادهم - سلطانی - یاراحمدی - خواجه نوری - صفاری - مؤید احمدی - هدایت - هدایت‌الله پالیزی - دکتر سمیعی - مسعودی خراسانی - رضوی - سزاوار - آزادی - رفیع - حمزه تاش - مجد ضیایی - مولوی - شاهرخ - ساکینیان - عزیزی - آصف - ملک‌زاده آملی - اعظم زنگنه - فتوحی - عطاءالله پالیزی - تهرانچی - بوداغیان - منصف - ملایری - حریری - طوسی - ارکانی - دکتر تاج‌بخش - مشار - شهدوست - اعتبار - طباطبایی - افخمی)

55 - اعلام اسامی کارمندان منتخبه جهت دیوان محاسبات

رئیس - نتیجه استخراج آرا راجع به انتخاب سی نفر کارمند دیوان محاسبات به اطلاع آقایان میرسد:

مقام ریاست مجلس شورای ملی

نتیجه استخراج آرا راجع به انتخاب سی نفر اعضای دیوان محاسبات که در جلسه 9 بهمن 1318 اخذ آرا شده به ترتیبی است که ذیلاً به عرض میرسد:

عده آرای مأخوذه 102 - حائزین اکثریت - آقایان: شمسالدین جلالی 100 - محمد‌حسن دولتشاهی 101 - محسن قریب 101 - ابراهیم داد مرز 101 - محمد برزین 101 - محمد ناصری 101 - حسین الهی 101 - محمود پرورش 101 - ابوالفتح فدایی علوی 101 - عزت‌الله اردلان 101 - محمد‌مهدی محوی 101 - دکتر احمد محسنی 101 - حسنعلی هدایت 101 - محمد مفتاح 101 - علی‌اصغر زرین‌کفش 100 - احمد اشتری 101 - فرخ صبا 101 - ابوالقاسم همایونفر 101 - عبدالرحیم خلخالی 101 - یحیی محمودی 101 - عبد‌الله خرسند101 - تقی بینش 101 - نصر‌الله صبا 101 - محمود کاظمی 101 - ابوالحسن مستوفی 101 - مرتضی فرهنگ 101 - علی حقنویس 101 - محمد صفی ادیب 101 - نیر‌الدین پیرزاده 101 - حسن مشیری 101.

6 - شور و تصویب لایحه استخدام یک نفر استاد جهت دانشگاه

رئیس - گزارش کمیسیون بودجه و فرهنگ و خارجه راجع به استخدام آقای برتران مطرح است.

گزارش کمیسیون بودجه:

لایحه شماره 40285 دولتل راجع به استخدام آقای برتران تبعه دولت فرانسه برای استاد دانشگاه تهران در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتی که آقای وزیر فرهنگ بیان نمودند ماده واحده تصویب و اینک گزارش آن را برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.

گزارش کمیسیون فرهنگ:

کمیسیون فرهنگ با حضور جناب آقای وزیر فرهنگ لایحه شماره 40285 دولت راجع به استخدام آقای برتران تبعه دولت جمهوری فرانسه را برای تدریس در دانشگاه تهران مطرح نموده یا توضیحاتی که جناب آقای وزیر راجع به لزوم استخدام ایشان دادند کمیسیون با عین لایحه پیشنهادی دولت موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم میشود.

گزارش کمیسیون امور خارجه:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 40285 دولت راجع به استخدام آقای برتران تبعه دولت جمهوری فرانسه را برای تدریس در دانشگاه تهران مطرح نموده از نقطه‌نظر ملیت با استخدام ایشان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن به عرض میرسد.

رئیس - ماده واحده پیشنهادی دولت خوانده میشود:

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است قرارداد آقای برتران تبعه دولت جمهوری فرانسه را برای مدت دو سال و هشت ماه و چهارده روز از تاریخ دوم دی ماه 1318 تا آخر روز 15 شهریور ماه 1321 خورشیدی برای تدریس در دانشگاه تهران با شرایط پایین استخدام نماید.

الف - حقوق آقای برتران در سال مبلغ 33000 ریال به علاوه 540 پهلوی طلا یا معادل آن بارز خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ب - هزینه سفر آمدن آقای برتران به تهران مبلغ 60 پهلوی طلا یا معادل آن بارز خارجه پرداخته میشود و هنگام پایان قرارداد چنانچه قرارنامه آقای برتران تجدید نشود مبلغ 60 پهلوی طلا به عنوان هزینه مسافرت برای برگشتن به فرانسه به او پرداخته خواهد شد.

ج - چنانچه آقای برتران شخصاً قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه برگشتن مصرح در قسمت (ب) را نخواهد داشت.

د - آقای برتران سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت فرهنگ خواهد بود و میتواند یک مرتبه از جمیع مرخصیهای قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

ه. - محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از

+++

طرف وزارت فرهنگ معین خواهد شد.

و - وزارت فرهنگ و یا استاد مذکور از سال دوم استخدام او می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه قرار داد را لغو نماید و در صورتی که وزارت فرهنگ این عمل را نماید هزینه برگشتن مذکور در قسمت (ب) پرداخته می‌شود.

ز - چنانچه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوى از انحا به خدمت استاد مذکور خاتمه داده شود وزارت فرهنگ مجاز است که از محل اعتبار حقوق او معلمین ایرانى استخدام نماید.

ح - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامى آقاى برتران را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد را امضا و مبادله نماید.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - بنده عرضى که داشتم در ماده واحده این است که در قسمت اولش یک کلمه قرار داد زیادى است می‌نویسد: وزارت فرهنگ مجاز است قرارداد آقاى برتران تبعه دولت جمهورى فرانسه را براى مدت دو سال و هشت ماه و چهارده روز از تاریخ دوم 1318 تا آخر روز 15 شهریور ماه 1321 خورشیدى براى تدریس در دانشگاه تهران با شرایط پایین استخدام نماید. این کلمه قرارداد اینجا زائد است و پیشنهاد می‌کنم که حذف شود و عبارت این طور شود: وزارت فرهنگ مجاز است آقاى برتران تبعه دولت جمهورى فرانسه را براى مدت دو سال و هشت ماه و چهارده روز الى آخر استخدام نماید و در قسمت (ز) هم همان طور که در آن لایحه استخدامى قبل موافقت شد اینجا هم همان عبارت هست که چنانچه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوى از انحا به خدمت استاد مذکور خاتمه داده شد وزارت فرهنگ مجاز است که از محل اعتبار حقوق او معلمین ایرانى استخدام نماید. این را هم به همان دلیل که در آن قرارداد حذف شد در اینجا هم پیشنهاد می‌کنم حذف شود.

رئیس - آقاى وزیر فرهنگ موافقند؟

وزیر فرهنگ - موافقم.

رئیس - آقاى مخبر؟

مخبر - صحیح است. موافقم‏

رئیس - آقایانی که با ماده واحده پیشنهادى دولت با اصلاحى که شد موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و تعداد آرا به عمل آمده یکصد و دو ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضر در موقع رأى 103 نفر با 102 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: شجاع - روحی - نیک‌پور - بیات - اقبال - نقابت - شهدوست - دکتر ملک‌زاده - شاهرخ - هاشمی - مهذب - صفوی - امیر تیمور - دهستانی - مشار - اعتبار - طباطبایی - مؤید قوامی - افخمی - مسعودی - حیدری - امایم - دکتر غنی - فرشی - ملایری - نائینی - اوحدی - اعظم زنگنه - فتوحی - بوداغیان - پارسا - هدایت‌الله پالیزی - دکتر لقمان - علی مؤید - دکتر جوان - مؤید احمدی - رفیعی - دکتر سمیعی - دکتر ضیاء - دکتر قزل ایاغ - منصف - دکتر طاهری - حریری - دولتشاهی - آصف - ملک‌زاده آملی - تهرانچی - عزیزی - سلطانی - هدایت - دکتر ادهم - عطاءالله پالیزی - ساکینیان - آزادی - سزاوار - رضوی - دکتر تاج‌بخش - مجد ضیایی - مستشار - علوی - سبزواری - اصفهانیان - چایچی - مرآت اسفندیاری - پناهی - کاظم یزدی - نواب یزدی - جرجانی - مخبر فرهمند - محیط - افشار - نمازی - ملک مدنی - طوسی - نراقی - حمزه تاش - مولوی - مهدوی - سمیعی - فیاض - ذوالقدر - گودرزی - امیر ابراهیمی - مکرم افشار - لیقوانی - کامل ماکویی - خواجه نوری - مقدم - معتضدی - ناهید - شیرازی - دکتر اهری - جلایی - کازرونیان - ابراهیمی ریگی - همراز - فروهر - تولیت - دادور - یاراحمدی - مسعودی خراسانی - صفاری)

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 14 بهمن سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه استخدام آقاى پرفسور ابرلنگ تبعه دولت جمهورى فرانسه براى ریاست و استادى دانشکده پزشکى‏

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است که آقاى پرفسور (ابرلنگ) تبعه دولت جمهورى فرانسه را از تاریخ دوم دی ماه 1318 تا آخر روز 15 شهریور ماه 1321 براى مدت دو سال و هشت ماه و چهارده روز به سمت ریاست و استادى دانشکده پزشکى و داروسازى و دندانسازى با شرایط پایین استخدام نماید:

الف - حقوق آقاى پرفسور ابرلنگ در سال (72000) ریال و یک هزار پهلوى طلا خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ب - هزینه سفر آمدن آقاى پرفسور ابرلنگ به تهران مبلغ 150 پهلوى طلا یا معادل آن بارز خارجه پرداخته می‌شود و هنگام پایان قرارداد چنانچه قرارنامه آقاى پرفسور ابرلنگ تجدید نشود مبلغ 150 پهلوى طلا یا معادل آن بارز خارجه به عنوان هزینه مسافرت براى برگشتن به فرانسه به او پرداخته خواهد شد.

ج - چنانچه آقاى پرفسور ابرلنگ شخصاً قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه برگشتن مصرح در قسمت (ب) را نخواهد داشت.

د - آقاى پرفسور ابرلنگ سالى یک ماه حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطاى آن با وزارت فرهنگ خواهد بود.

ه - وزارت فرهنگ می‌تواند در شهریور ماه 1320 به خدمت استاد مزبور خاتمه دهد مشروط بر این که لااقل سه ماه قبل به او اطلاع داده باشد و همچنین آقاى پرفسور ابرلنگ می‌تواند در موقع مزبور با اخطار قبلى سه ماه از خدمت کناره‌گیرى کند در هر دو صورت هزینه معاودت برطبق فقره (ب) به او پرداخته خواهد شد.

و - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامى آقاى پرفسور ابرلنگ را بر طبق ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد او را امضا نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

قانون

اجازه استخدام آقاى برتران تبعه دولت جمهورى فرانسه براى تدریس در دانشگاه تهران‏

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است آقاى برتران تبعه دولت جمهورى فرانسه را براى مدت دو سال و هشت ماه و چهارده روز از تاریخ دوم دی ماه 1318 تا آخر روز 15 شهریور ماه 1321 خورشیدى براى تدریس در دانشگاه تهران با شرایط پایین استخدام نماید:

الف - حقوق آقاى برتران در سال مبلغ 33000 ریال به علاوه 540 پهلوى طلا یا معادل آن بارز خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ب - هزینه سفر آمدن آقاى برتران به تهران مبلغ 60 پهلوى طلا یا معادل آن بارز خارجه پرداخته می‌شود و هنگام پایان قرارداد چنانچه قرارنامه آقاى برتران تجدید نشود مبلغ 60 پهلوى طلا به عنوان هزینه مسافرت براى برگشتن به فرانسه به او پرداخته خواهد شد.

+++

ج - چنانچه آقاى برتران شخصاً قرارداد خود را فسخ نماید دریافت هزینه برگشتن مصرح در قسمت (ب) را نخواهد داشت‏

د - آقاى برتران سالى یک ماه حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطاى آن با وزارت فرهنگ خواهد بود و می‌تواند یک مرتبه از جمیع مرخصى‌هاى قانونى خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

ه - محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت فرهنگ معین خواهد شد.

و - وزارت فرهنگ و یا استاد مذکور از سال دوم استخدام او می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه قرارداد را لغو نمایند و در صورتی که وزارت فرهنگ این عمل را نماید هزینه برگشتن مذکور در قسمت (ب) پرداخته می‌شود.

ز - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامى آقاى برتران را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد را امضا و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293745!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)