کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 154 صورت مشروح مذاکرت مجلس روز سه‌شنبه شانزدهم فروردین ماه 1328  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 154

صورت مشروح مذاکرت مجلس روز سه‌شنبه شانزدهم فروردین ماه 1328

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و بیست و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت مجلس

صورت مجلس جلسه قبل را آقاى فولادوند (منشى) به شرح زیر قرائت کردند

مجلس یک ساعت به ظهر روز یکشنبه 14 فروردین ماه به ریاست آقاى حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌ مجلس خوانده شده است:

غائبین با اجازه- آقایان: عزت الله بیات- محسن گنابادى- مهندس احمد رضوى- حسن اکبر- عباس مسعودى- محمد‌تقى بهار- عباس اسکندرى‏

غائبین بى‌اجازه- آقایان: جواد عامرى- محمد‌على د‌ادور- عباس قبادیان- هد‌ایت الله پالیزى- آقاخان بختیار- دکتر معظمى اسد الله موسوى- على اقبال- عبدالرحمن فرامرزى- ابوالحسن رضوى- فرج الله آصف- ابوالحسن صادقى- عباس اسلامى- دکتر مصباح زاده- ابوالفتح قهرمان- مرتضى شریف‌زاده- حائرى‌زاده- حسن مکرم- دکتر ملکى- عرب شیبانى- نیک‌پى- حبیب‌الله امین- احمد فرامرزى- خسرو قشقایی- شهاب خسروانى.

آقاى مکى اظهار د‌اشتند بیش از یک ماه است که از دولت استیضاح نموده‌ام که هنوز براى ایراد جواب حاضر نشده‌اند بدین جهت قانوناً دولت ایشان منعزل است.

آقاى رئیس اظهار د‌اشتند الساعه نامه‌اى از طرف دولت رسیده که قرائت می‌شود.

نامه مزبور د‌ائر به آماده بودن دولت جهت پاسخ استیضاح آقایان حائرى‌زاده و دکتر بقایی قرائت و آقاى رئیس اشاره نمودند که پس از فراغت کارهاى د‌اخلى موضوع استیضاح در دستور مجلس گذارده خواهد شد.

آقاى دکتر بقایی به عنوان اعتراض به صورت جلسه اظهار داشتند که چاپخانه‌ها رونوشت نامه سر‌گشاده مرا به نام اعلیحضرت چاپ ننموده‌اند ضمناً از مقام ریاست تقاضا نمودند که به چاپخانه مجلس دستود دهند آن نامه را چاپ و منتشر سازند چون دیگر اعتراضى نبود صورت جلسه تصویب گردید.

در این موقع انتخاب هیئت رئیسه مجلس شروع و قبلاً سه نفر آقایان یمین اسفندیارى و عبدالله وثوق و اعظم زنگنه براى نظارت در استخراج آراء جهت انتخاب رئیس به حکم قرعه تعیین و به اتفاق یکى از منشیان اخذ رأى انجام و پس از شماره آراء مأخوذه از 97 نفر عده حاضر در جلسه آقاى رضا حکمت داراى 48 رأى و آقاى ملک مدنى 45 رأى بودند چون اکثریت حاصل نشد براى مرتبه دوم اخذ آراء به عمل آمد در این وقت آقاى رئیس صندلى ریاست را ترک و اد‌اره جلسه را به آقاى امیر‌حسین ایلخان نایب رئیس واگذار نمودند.

اخذ آراء تحت نظر هیئت نظار خاتمه و پس از شماره آقاى نایب رئیس نتیجه را به شرح زیر اعلام نمودند در مقابل 97 نفر عده حضار آقاى حکمت د‌اراى 50 رأى و آقاى ملک مدنى د‌اراى 44 رأى می‌باشند بنابر‌این آقاى حکمت به اکثریت 50 رأى به ریاست مجلس شورای ملى انتخاب شدند مقارن ظهر بنا به تقاضاى یکى از نمایندگان جلسه به عنوان تنفس تعطیل و نیم ساعت بعد از ظهر جلسه به ریاست آقاى حکمت مجدداً تشکیل گردید و آقاى رئیس پس

+++

از اظهار تشکر از آقایان نمایندگان چون عده براى انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه کافى نبود جلسه را ختم و به روز سه‌شنبه 16 فروردین جلسه آینده را تعیین و اعلام نمودند.

رئیس- آقاى دکتر بقایی نسبت به صورت مجلس اعتراضى دارید؟ بفرمایید.

دکتر بقایی- بنده دو مطلب را می‌خواهم عرض بکنم یکى راجع به نامه‌ای که تقاضا کردم از مقام ریاست که دستور بدهند به چاپخانه که به طبع برسد خیلى متأسفم که هنوز به طبع نرسیده و امروز صبحى فقط وعده کردند که حروف چینى بشود در صورتی که می‌بایستى این در ظرف دیروز و پریروز عمل انجام شده باشد. موضوع دومى که می‌خواستم عرض کنم راجع به استیضاح بود که اینجا نامه دولت قرائت شد ولى به قراری که من اطلاع حاصل کردم دولت البته کثافت کاری‌هایش را کرده و می‌خواهد یک قسمت دیگر را هم انجام بدهد و خیال د‌ارد پیش از این که جواب استیضاح را بدهد استعفا بدهد و برود (آشتیانى‌زاده- همچو چیزى نیست) حا‌‌لا اگر نبود بنده پس می‌گیرم ولى بنده اطلاع د‌ارم که خیال د‌ارد براى این که استیضاح را نشنود قبلاً استعفا بدهد چون همه کارهایش را کرده است و دو سه تا کار باقیمانده است که همین دو سه روزه تمام می‌شود بنده می‌خواستم اینجا اعلام بکنم که اگر استعفا بکند دیگر افتضاحش کاملاً آشکار می‌شود.

رئیس- آقاى اسلامى راجع به صورت مجلس اگر اعتراضى د‌ارید؟ بیان کنید.

اسلامى- عرض کنم که یکى از آقایان نمایندگان مازندران بلایی سر مردم مازندران آورده که بنده را مأمور کردند اینجا عرایضى بکنم استدعا می‌کنم به قدر دو سه دقیقه اجازه د‌اده شود

رئیس- این مربوط به صورت مجلس نیست‏

اسلامى- والّا تمام اهالى و مردم آنجا می‌آیند به تهران...

رئیس- آقاى اسلامى این مربوط به صورت مجلس نیست شما نطق قبل از دستور تقاضا کردید حالا نمی‌شود بعداً اگر فرصت شد بفرمایید دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد

2- بقیه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه‏

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس به انتخاب فردى آقایانی که براى استخراج تعیین شده‌اند بفرمایند آقاى عزیز اعظم زنگنه آقاى وثوق و آقاى یمین اسفندیارى عده حاضر 89 نفر (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به شرح زیر حاصل شد)

مهره تفتیشیه 89 عدد عده آراء 89 نفر آقاى ایلخان 73 رأى

رئیس- آقاى ایلخان با 73 رأى از 89 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر فعلاً عده 83 نفر است (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به شرح زیر حاصل گردید) مهره تفتیشیه 87 اوراق رأى 87 آقاى گنجه 57

رئیس- آقاى گنجه‌اى با اکثریت 57 رأى از 87 رأى انتخاب شدند (بعضى از نمایندگان- مبارک است) حالا شروع مى‌کنم به انتخاب منشى‌ها به انتخاب جمعى هر چهار اسم در یک ورقه نوشته می‌شود (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به شرح زیر حاصل شد) مهره تفتیشیه 87 اوراق رأى 87 آقاى فولادوند 74 رأى آقاى صدرزاده 72 رأى آقاى د‌ادور 60 رأى آقاى موسوى 45 رأى

 رئیس- آقاى فولادوند با 74 رأى آقاى صدرزاده با 72 رأى آقاى د‌ادور با 60 رأى و آقاى موسوى با 45 رأى انتخاب شدند آقاى معتمد دماوندى نیز 44 رأى د‌اشتند حالا شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرد‌از به انتخاب دسته جمعى. (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به شر‌ح زیر حاصل شد)

مهره‌هاى تفتیشیه 88 و اوراق رأى 88 آقاى افخمى 50 رأى، آقاى امینى 43 رأى، آقاى کشاورز صدر 41 رأى.

3-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- آقاى افخمى به اکثریت 50 رأى انتخاب شدند دو نفر دیگر اکثریت ند‌اشتند باید شروع شود به انتخاب دو نفر کار‌پرد‌از عده براى اخذ رأى کافى نیست و در بیرون هم کسى نیست بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت 8 و نیم خواهد بود چون روزها بلند شده است آقایان ساعت 8 و نیم تشریف بیاورند (حاذقى- مقرر بفرمایید کمیسیون‌ها را انتخاب بکنند) بسیار خوب در بیرون توافق بشود چون باید کمیسیون‌ها هم انتخاب بشوند براى روز پنجشنبه. (مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى- رضا حکمت

+++‏

یادداشت ها
Parameter:294470!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)