کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 146 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 فروردین ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب اعضا هیئت رئیسه‏

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 146

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 فروردین ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب اعضا هیئت رئیسه‏

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 11 فروردین ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: اقبال، چایچی، جلایی، معتصم سنگ، فاطمی، آزادی، دکتر نهورای

غایبین بی‌اجازه- آقایان: روحی، تولیت، صفوی، موقر، نواب یزدی، ارگانی، مشار، مشیردوانی،ناصری، شجاع، اکبر، امیر ابراهیمی، نیک‌پور، نمازی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، مسعودی، امامی، دشتی، نقابت، اردبیلی، کامل ماکو، معدل، نصرتیان، بوداغیان

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نیست) صورت مجلس تصویب شد. آقاى شاهرودى در صورت مجلس فرمایشى داشتید؟

شاهرودى- خیر بنده در موضوع املاک واگذارى اعلیحضرت شاه سابق و درآمد آن در پنج اسفند سابق یک تذکراتى دادم و حالا یک سؤالى دارم از دولت و وزارت دارایى که تقدیم می‌کنم.

رئیس- بسیار خوب بدهید مى‌فرستم.

2- انتخاب اعضا هیئت رئیسه‏

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب هیئت رئیسه بدواً سه نفر براى استخراج آرا به قرعه انتخاب مى‌شوند.

(آقاى نبیل سمیعى اقتراع نمودند و آقایان دکتر ضیا لاریجانى و طالش سمیعى انتخاب شدند)

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب یک نفر رئیس آقایان دکتر ضیا لاریجانى و طالش تشریف بیاورند.

+++

(اخذ آرا و استخراج آن به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 85 اوراق رأى 85

آقایان: اسفندیارى 75، بیات 7، صدر1، فروهر 1، ورقه سفید 1

رئیس- عده آرا مأخوذه 85 حسن اسفندیارى به اکثریت 75 رأی به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

نمایندگان- مبارک است انشاالله مبارک است.

رئیس- آقاى بیات 7 رأى- آقاى صدر یک رأى- آقاى فروهر یک رأى- ورقه سفید یک

یمین اسفندیارى- آقاى بیات چند رأى داشتند؟

رئیس- 7 رأى. چون خاطر آقایان از احساسات بنده نسبت به توجهى که همیشه مبذول داشته‌اند و از تشکرات قلبى که همیشه از مساعدات آقایان می‌نمایم مستحضر است محتاج به تجدید‌اظهار نمی‌دانم و از خداوند متعال می‌خواهم که همگى را موفق به خدمت کشور بفرماید و خیر و برکت به همه افراد مجلس انشاالله عطا فرمایند.

نمایندگان- انشاالله انشاالله

یمین اسفندیارى- خداوند انشاالله شما را زنده بگذارد (انشاالله)

رئیس- شروع مى‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس‏

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان دکتر ضیا لاریجانى- طالش خان تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 83 اوراق رأى 83

آقایان: بیات 63 رأى، صدر 2، دادور 2، هدایت 2، خسروشاهى- فروهر- طالش- شباهنگ- بهبهانى- دکتر طاهرى- هر کدام یک رأى ورقه سفید 8

رئیس- عده آرا 83 آقاى بیات به اکثریت 63 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

آقاى صدر و آقاى دادور و آقاى هدایت هر کدام 2 رأى. آقایان فروهر و طالش و شباهنگ و خسروشاهى و بهبهانى و دکتر طاهرى هر کدام یک رأى ورقه سفید هم هشت. آقاى دادور فرمایشى داشتید؟

دادور- چون بعضى از آقایان به بنده ابراز لطف و اظهار حسن ظن فرموده‌اند و نوشته‌اند و براى نایب رئیس دیگر هم شاید در نظر داشته باشند براى این که اختلاف پیش نیاید بنده استدعا می‌کنم چون کاندیدا نیستم اسم مرا ننویسند. (صحیح است)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب نایب رئیس دیگر.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان: دکتر ضیا- لاریجانى- طالش خان تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

اوراق رأى 84 مهره تفتیشه 84

آقایان: دکتر طاهرى 68، صدر 3، طالش 3، دادور 2، دکتر تاج‌بخش 1، رهبرى 1، طباطبایى 1، محمد آخوند1، مؤید احمدى 1، بهبهانی 1، ورقه سفید 2

رئیس- عده آرا 84 آقاى دکتر طاهرى به اکثریت 68 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (صحیح است) شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى‏

دکتر سنگ- بنده خواستم عرض کنم آقاى آزادى منشى حاضر نیستند ولى بى‌میل هم نیستند که ایشان را بنویسند.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان: دکتر ضیا- طالش خان- لاریجانى تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمد نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشه 87 اوراق رأى 87

آقایان: هاشمى 67 رأى، مجد ضیایى 66، نبیل سمیعى 60، طوسى 55، آزادى 39

آقایان: طالش خان و مؤید احمدى هر کدام سه رأى‏

آقایان: لاریجانى- دکتر تاج‌بخش- منصف- شهدوست- پالیزى هر کدام دو رأى.

+++

آقایان: نراقى- یاراحمدى- محمد آخوند- افخمى- هدایت- مؤید قوامى- دکتر سنگ- حریرى- مخبر فرهمند- گیو- بهبهانى- پناهى- دکتر ضیا- منشور- روحى- مشار- مؤید ثابتى- فرمانفرماییان هر کدام یک رأى ورقه سفید یک.

رئیس- عده رأى دهندگان 87

آقاى هاشمى با 67 رأى، آقاى مجد ضیایى با 66 رأى، آقاى نبیل سمیعى با 60 رأى، آقاى طوسى با 55 رأى قسمت منشى‌گرى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (صحیح است)

آقاى آزادى هم 39 رأى داشتند بعضى از آقایان هم یک رأى و دو رأى و سه رأى داشتند. حالا شروع می‌شود به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعى.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان: دکتر ضیا- لاریجانى- طالش خان تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمد نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشه 93 اوراق رأى 93

آقایان فریدونى 75 رأى، هدایت‌الله پالیزى 60 رأى، مرآت اسفندیارى 49 رأى، نراقى 33 رأ‌ى، حریرى 33 رأى، مخبر فرهمند 3 رأى.

آقایان: عطاالله پالیزى و یمین اسفندیارى هر یک دو رأى.

آقایان: گودرزنیا- لیقوانى- مؤید قوامى- مؤید احمدى- لاریجانى- شاهرودى- کازرونیان- منشور- صدر- فرشى هر کدام یک رأى.

رئیس- عده آرا مأخوذه 93، آقاى فریدونى 75 رأى، آقاى پالیزى 60 رأى، آقاى مرآت اسفندیارى 49 رأى، آقایان حریرى و نراقى هر کدام 33 رأى، آقایان فریدونى و پالیزى و مرآت اسفندیارى به اکثریت انتخاب شدند براى کارپردازى مجلس. (صحیح است)

آقایان قبول زحمت فرموده براى انتخاب کمیسون‌ها 18 نفر را زودتر از هر شعبه سه نفر معین کنند که زودتر مشغول کار شوند و کمیسیون‌ها را انتخاب کنیم. (صحیح است)

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز پنجشنبه 18 فروردین سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور انتخاب کمیسیون‌ها.

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:294017!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)