کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 13 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 20 آبان ماه 1316  

فهرست مطالب‏

1-تصویب صورت مجلس‏

2-شور و تصویب لایحه فروش خالصه‌جات‏

3-شور اول لایحه فروش قسمتى از جواهرات سلطنتى‏

4-تصویب مرخصى آقاى مسعودى‏

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 13

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 20 آبان ماه 1316

فهرست مطالب‏

1-تصویب صورت مجلس‏

2-شور و تصویب لایحه فروش خالصه‌جات‏

3-شور اول لایحه فروش قسمتى از جواهرات سلطنتى‏

4-تصویب مرخصى آقاى مسعودى‏

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس سه ساعت بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 16 آبان ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین بی‌اجازه-آقایان: جرجانی- تولیت- امیر ابراهیمی- دبیر سهرابی- حمزه تاش- مؤید قوامی- معتصم سنگ

دکتر سنگ- دکتر ادهم- عباس مسعودی- بیات ماکو- شهدوست- نوبخت

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی- بیات- جلایی- اوحدی- دکتر جوان- تهرانچی- نیک پور- وکیلی- هدایت‌الله پالیزی- همراز- اورنگ)

(1 - تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2 - شور و تصویب لایحه فروش خالصه‌جات)

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون قوانین مالیه راجع به فروش خالصه‌جات قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون قوانین مالیه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین مالیه با حضور آقاى وزیر مالیه لایحه نمره 29246 دولت راجع به فروش خالصه‌جات اطراف طهران را براى شور ثانى مطرح نموده و با جزئى اصلاح مواد آن تنظیم و اینک گزارش آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

ماده 1- از تاریخ اجراى این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصه‌جات اطراف طهران را به استثناى رقباتى که نگاهدارى آنها را از لحاظ مزارع نمونه لازم بداند مطابق مقررات این قانون به فروش برساند.

ماده 2- فروش خالصه‌جات به طریق مزایده به عمل خواهد آمد به این ترتیب که کمیسیونى مرکب از سه نفر به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون مزبور پس از کسب نظر از سه نفر خبره حداقل بهاى هر ملک را که

+++

از ده مقابل منافع خالص حدوسط سه محصول قبل ازسال انتشار آگهى فروش کمتر نخواهد بود معین و نشر آگهى می‌دهد.

ماده 3- هر خالصه که پنجاه هزار ریال یا کمتر بها داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد سایر خالصه‌جات را می‌توان به اقساطى که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر این که ربع بها و اگر ربع بها پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد لااقل پنجاه هزار ریال نقداً تأدیه گردد.

سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه‌هایى وزارت مالیه معین می‌شود.

ماده 4- نسبت به وجوه حاصله از فروش این خالصه‌جات طبق ماده(6) قانون مصوب دى ماه 1312 عمل خواهد شد.

ماده 5- مزارت مالیه مجاز خواهد بود خالصه‌جات واقعه در خوزستان ایذه و دشتستان و قسمتى از بنادر جنوب و قطعات دیگر را که براى اسکان زارعین لازم باشد مطابق نظامنامه هیئت وزرا به اقساط یا بلاعوض به آنها واگذار نماید.

رئیس- ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 1- از تاریخ اجراى این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصه‌جات اطراف طهران به استثناى رقباتى که نگاهدارى آنها را از لحاظ مزارع نمونه لازم بداند مطابق مقررات این قانون به فروش برساند.

رئیس- وافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 2- فروش خالصه‌جات به طریق مزایده به عمل خواهد آمد به این ترتیب که کمیسیونى مرکب از سه نفر به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهد شد کمیسیون مزبور پس از کسب نظر از سه نفر خبره حداقل بهاى هر ملک را که از ده مقابل منافع خالص حد وسط سه محصول قبل از سال انتشار آگهى فروش کمتر نخواهد بود و نشر آگهى می‌دهد.

رئیس- آقاى محیط

محیط لاریجانى- بنده استدعایم این بود که آقاى وزیر مالیه موافقت بفرمایند یک تبصره در اینجا اضافه شود که یک حق تقدمى به ساکنین قرا و زارعین با تساوى شرایط داده شود و به نظر بنده خوب است و پیشنهادى هم کرده‌ام که به عرض‌شان می‌رسانم.

وزیر مالیه (آقاى بدر)- اینجا عنوان مزایده است و خیلى مشکل است که دو نفر آدم در این نوع موارد تمام شرایط پیشنهادشان مساوى باشد و یکى اهل آن قراء باشد و یکى نباشد بنده با اصل نظر کاملاً موافقم ولى عملاً استفاده نخواهد شد زیرا در مزایده همچو موردى پیش نخواهد آمد هر کس در مزایده بیشتر پیشنهاد داده باشد او می‌برود.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم‏

ماده 3- هر خالصه که پنجاه هزار ریال یا کمتر بها داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد سایر خالصه‌جات را می‌توان به اقساطى که مدت پرداخت آن از پنج سال تجاوز نمى‌کند فروخت مشروط بر این که ربع بها و اگر ربع بها پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد لااقل پنجاه هزار ریال نقداً تأدیه گردد.

سایر شرایط فروش به موجب نظامنامه‌هاى وزارت مالیه معین می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم

(به این مضمون خوانده شد)

ماده 4- نسبت به وجوه حاصله از فروش خالصه‌جات طبق ماده(6) قانون مصوب دى ماه 1312 عمل خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل خوانده شد)

ماده 5- وزارت مالیه مجاز خواهد بود خالصه‌جات واقعه در خوزستان ایذه و دشتستان و قسمتى از بنادر جنوب و قطعات دیگر را که براى اسکان زارعین لازم باشد مطابق نظامنامه هیئت وزراء به اقساط یا بلاعوض به آنها واگذار نماید.

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- یک ماده واحده در 16 فروردین 1314 تصویب شد که عین عبارت آن را بنده قرائت می‌کنم:«دولت مجاز است از اراضى خوزستان تا هر مقدار که صلاح بداند به ملکیت اشخاصى که آن اراضى را آباد کرده یا آبادانى آن را تعهد کنند واگذار نماید شرایط واگذارى را نظامنامه هیئت وزراء تعیین خواهد کرد» البته اراضى خوزستان به طوری که سابقه دارید تقریباً عموماً خالصه است و آن قسمت را که دولت به اشخاص واگذار نموده دو قسم است یا آنهایى است که مردم آباد کرده اند یا آنهایى که آباد نشده است در این ماده گفته می‌شود اراضى را که براى اسکان لازم است به آنها خواهند داد بدون عوض حالا فرق اینجا است که یک خالصه در خوزستان است یک قطعه زمین است که یک کسى آنجا را آباد کرده است یعنى مطابق قانون فروردین 1314 به او واگذار شده یا قسمتى از آن واگذار نشده و حق این است که بعدا واگذار شود حالا اینجا دارد که براى اسکان اگر بخواهند واگذار می‌کنند آیا آن اراضى از آنها گرفته می‌شود و واگذار می‌شود یا این که حق آنها محفوظ است و قسمت‌هایى که آباد نشده آنها را براى اسکان واگذار می‌کنند براى این که این تهافت رفع شده باشد خوب است توضیح بدهند.

وزیرمالیه- عرض کنم که این دو قانون منافات ندارد قانون همان طورى که اشاره کردند راجع به اراضى بایره است که به عده‌اى داده شده است و تقسیم هم شده است و البته مطابق آن شرایطى که باید واگذار شود واگذار شده و حق‌شان هم محفوظ است الى الابد. این که در اینجا ذکر شده این خالصه‌جات مزروعى است که در دست دولت است که آنها را عند‌اللزوم واگذار می‌کنند این دو قانون منافات ندارد و آنهایى که واگذار شده است به حال سابق باقى است.

رئیس- موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهادى آقاى محیط کرده‌اند.

پیشنهاد آقاى محیط

تبصره- در موقع فروش زارعین ساکن خالصه‌جات با تساوى شرایط حق تقدم خواهند داشت.

مخبر- این را آقاى وزیر مالیه جواب فرودند موردش هم به نظر بنده در همان ماده سه بود که باید در آن موقع تصویب شود و حالا گذشته است به علاوه یک موقعى هم بنده خدمت آقاى وزیر مالیه عرض کردم که این عبارات از قبیل حق تقدم یا ارفاق‌هایی که اینجا تصور می‌شود در قانون می‌گذارند در عمل اسباب اشکال و زحمت می‌شود و زایده که به عمل آمد حق آن کسى است که بیشتر پیشنهاد می‌دهد. و این عباراتى که گذارده می‌شود در عمل استفاده نمی‌شود وقتى اشخاصى از خارج یا داخل مى‌آیند پیشنهاد می‌دهند ودیعه می‌دهند و مزایده را می‌برند تازه یک همچه عبارتى که اینجا گذارده شد باعث سوء استفاده می‌شود و مى‌گویند حالا باید ببینیم که روى هم رفته کى حق تقدم دارد به نظر بنده قانون مزایده که شد یعنى هرکس که بیشتر می‌دهد حق اوست و به او می‌رسد.

وزیر مالیه- با توضیحاتى که داده شد بنده باز سعى می‌کنم که اگر در بین ساکنین خالصه‌جات اشخاصى باشند که یک شرایطى بدهند که با سایرین مساوى باشد در عمل حق تقدم را به آنها بدهیم.

محیط- بنده استرداد می‌کنم.

رئیس- آقایانى که با این لایحه موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 104 ورقه سفید تعداد شد)

+++

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى یک صد و سیزده با یک صد و چهار رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان-آقایان: دکتر ضیا- عیسی مشار- طباطبایی- موقر- رضوی- اعتبار- مهدوی- هدایت- مقدم- منصف- هدایت‌الله پالیزی- دکتر اهری- محمد تقی شیرازی- ابراخیم سمیعی- آزادی – دولتشاهی- اسکندری- معینی- غلامحسین ملک- نواب یزدی- سلطانی- ساگینیان- اردبیلی- دکتر لقمان- جلایی- پناهی – نوبخت- اورنگ- زوار- رفیعی- روحی- کاشف- مجد ضیایی- فاطمی- ایزدی- نمازی- فرشی- ذوالقدر- معدل- نراقی- جواد شجاع- معتضدی- دکتر نیرومند- تربیت- موید احمدی- امین- دکتر طاهری- خواجه نوری- دکتر جوان- لیقوانی- مکرم افشار- نقابت- فتوحی- دکتر سمیعی- عطاالله پاییزی- ابراهیمی ریگی- جواد فخر طباطبایی- محیط لاریجانی- ثقة‌الاسلامی- مولوی- نائینی- قراگزلو- ارگانی- حریری- افشار- اعتصام‌زاده- عبدالله ناهید- گودرزی- موید- قوامی- رهبری- تاج‌بخش- جهانشاهی- همراز- جعفر اصفهانی- محسن صدر- دبستانی- دهستانی- دکتر ملک‌زاده- اوحدی- دکتر غنی- حیدری- پارسا- محمدتقی اسفندیاری- فرج‌الله آصف- مسعودی خراسانی- ملک‌زاده آملی- ملایری- شباهنگ- طالش سمیعی- بوداغیان- کاظم جلیلی- صفاری- لاریجانی- مشیر دوانی- وکیلی- صفوی- میرزایی- مژدهی- توانا- محمود عزیزی- موسی مرآت- حریری طلوع- مؤید ثابتی- دادور )

(3 - شور اول لایحه اجازه فروش قسمتى از جواهرات سلطنتى)

رئیس- شور اول گزارش کمیسیون قوانین مالیه راجع به فروش قسمتى از جواهرات سلطنتى مطرح ست.

(به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون قوانین مالیه با حضور آقاى وزیر مالیه لایحه نمره 33668 دولت راجع به اجازه فروش قسمتى از جواهرات سلطنتى را تحت شور قرار داده و با توضیحات کاملى که آقاى وزیر مالیه در اطراف مواد آن دادند با عین مواد پیشنهادى آقاى وزیر مالیه موافقت حاصل شد این که گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

(مواد پیشنهادى دولت راجع به فروش جواهرات به شرح آتى قرائت شد)

ماده 1- مجلس شوراى ملى به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتى را که ماده(2) این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود به بانک ملى انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.

ماده 2- تفکیک جواهرات از نقطه‌نظر اهمیت تاریخى توسط کمیسیون به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رئیس دولت و عضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگان که براى این منظور از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب می‌گردند تشکیل خواهند شد.

ماده 3- هر موقع که بانک ملى فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضى بداند باید قبلاً جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیون مرکب از پنج نفرکه سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر آن از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب می‌گردند ارزیابى شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهاى حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.

رئیس- مذاکره در کلیات است(اظهار شد- مخالفى نیست) رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانى که موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده اول- مجلس شوراى ملى به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتى را که طبق ماده 2 این قانون بلا استفاده تشخیص داده شود به بانک ملى انتقال داده و بانک آن را جزء سرمایه خود منظور دارد.

رئیس- ماده دوم‏

ماده دوم- تفکیک جواهرات از نقطه‌نظر اهمیت تاریخى توسط کمیسیون به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رئیس دولت و عضویت دو نفر از وزرا و دو نفر از نمایندگانى که براى این منظور از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب می‌گردند تشکیل خواهد شد.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- این که نوشته شده است جواهراتى که از نقطه‌نظر اهمیت تاریخى در اینجا بهتر این است که یک لفظ و غیره هم اینجا باشد چون ممکن است که از نظر اهمیت دیگرى لزوم داشته باشد که بماند و این که اهمیت تاریخى

+++

منحصراً نوشته شده است به نظر بنده اگر لفظ و غیره باشد براى آن کمیسیونى که انتخاب می‌شود بهتر خواهد بود و دشتستان هم بازتر است معذالک اگر ضرورت ندارد بنده اصرارى ندارم.

وزیر مالیه- این جواهرات سلطنتى اکثراً اهمیت تاریخى دارند و بنابراین هر کدام را که در نظر بگیرند نگاه بدارند اهمیت تاریخى را هم در بردارد و به این جهت اگر یک جواهرى هم اهمیت غیر تاریخى داشته باشد بخواهیم نگاه داریم مانعى نخواهیم داشت.بالاخره همه جواهرات سلطنتى است.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده سوم- هر موقع که بانک ملى فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضى بداند باید قبال جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیون مرکب از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب می‌گردند ارزیابى شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهاى حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.

(4 - تصویب مرخصى آقاى مسعودى)

رئیس- خبر کمیسیون عرایض و مرخصى قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت می‌شود)

آقاى مسعودى نماینده طهران به واسطه عارضه کسالت و لزوم مسافرت به اروپا براى معالجه تقاضاى سه ماه مرخصى از تاریخ اول مهرماه 1316 نموده و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن را تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مسعودى قیام فرمایند.(اکثراً برخاستند) تصویب شد.

(5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

(صحیح است)

جلسه آتیه روز سه‌شنبه بیست و پنجم آبان دو ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس سه ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293625!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)