کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 13 صورت مشروح مجلس روز دوشنبه 14 فروردین ماه1323  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2 - انتخاب رئیس و دو نایب رئیس و یک نفر منشى‏

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 13

صورت مشروح مجلس روز دوشنبه 14 فروردین ماه1323

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2 - انتخاب رئیس و دو نایب رئیس و یک نفر منشى‏

3 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى محمد‌صادق طباطبایى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز شنبه 12 فروردین ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند

) اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی­اجازه- آقایان- کفایی- سلطانی- مؤید قوامی- صمصام- سید ضیاءالدین طباطبایی- فداکار - دکتر مصدق- تهرانچی- فاطمی)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى فاطمى‏

فاطمى- بنده چنین استنباط کردم که در صورت مجلس بنده را غایب بى­اجازه نوشته­اند در صورتی که بنده کسالت داشتم خواستم این را عرض کنم که تقاضاى اجازه هم کرده بودم .

طوسى- همین طور فرمودند غیبت ایشان به علت کسالت بوده و به کمیسیون هم فرستاده شده است چون کمیسیون عرایض و مرخصى تشکیل نشده است لذا به بعد موکول شد .

رئیس- در صورت مجلس نظر دیگرى نیست؟ (گفته شد- خبر) صورت مجلس تصویب شد. در جلسه گذشته 4 نفر از آقایان قبل از دستور اجازه نطق خواسته بودند موکول شد به امروز (جمعى از نمایندگان- دستور) آقاى فاطمى فرمایشى دارید؟

فاطمى- عرض کنم مطابق نص صریح نظامنامه در 14 فروردین هیچ چیز نمی­شود مطرح شود جز انتخاب هیئت رئیسه و آقایانى که تقاضاى اجازه کرده­اند استدعا می­کنم که مذاکراتشان را به بعد موکول بفرمایند .

دکتر کشاورز- بنده مخالفم با ورود در دستور

رئیس- نمی­شود نظامنامه صریح است باید هیئت رئیسه به عمل آید .

دکتر کشاورز- بنده تذکرى داشتم.

+++

رئیس- بفرمایید .

دکتر کشاورز- آقاى فاطمى فرمودند که مطابق نص صریح نظامنامه هیچ مطلبى امروز نمی­شود مورد مذاکره واقع شود جز انتخاب هیئت رئیسه انتخاب هیئت رئیسه حتماً باید امروز شروع شود ولى مانع از این نیست که قبل از دستور هم اگر آقایان مطالب لازمى داشته باشند بفرمایند چون بعضى از آقایان مطالب لازمى دارند خواهش می­کنم قبل از دستور اجازه بفرمایید مطالب لازم گفته شود بعد وارد دستور شویم و بنده پیشنهاد می­کنم آقایان مذاکرات لازمى که دارند بفرمایند بعد وارد انتخاب هیئت رئیسه شویم .

رئیس- راست است که می­شود مذاکراتى هم کرد ولى در اول دستور به عقیده آقایان همان انتخاب هیئت رئیسه باید باشد (صحیح است) آقاى ملک­مدنى .

ملک­مدنى- روز چهاردهم فروردین و چهاردهم مهر مذاکراتى ندارد فقط باید انتخاب هیئت رئیسه به عمل آید حالا هم تقاضا می‌کنم مقام ریاست اعلام رأى بفرمایند .

رئیس- چند نفر از آقایان که اجازه خواسته­اند به بعد موکول می­شود. آقاى طوسى‏

طوسى- در جلسه قبل نسبت به پرونده و نمایندگى آقاى مهندس فریور مخالفتى شد و حسب‌المقرر در جلسه بعد تکلیف آن معلوم شود خواستم استدعا کنم که آقایان موافقت بفرمایند اول تکلیف آن را معلوم بفرمایند بعد وارد کار انتخاب هیئت رئیسه بشویم .

جمعى از نمایندگان- نمی­شود امروز فقط هیئت رئیسه باید انتخاب شود و مقدم بر هر چیز است .

2- انتخاب رئیس و دو نایب رئیس و یک نفر منشى

رئیس- شروع می­شود به انتخاب هیئت رئیسه . . . آقاى دکتر زنگنه در این موضوع نظرى دارید؟

دکتر زنگنه- بنده می­خواستم عرض کنم که کاندید فراکسیون دمکرات و عده از آقایان دیگر براى ریاست آقاى امیر جنگ اسعد است .

رئیس- آقاى اقبال‏

اقبال- به هیچ وجه معمول نبوده است که اسم کاندیدها در مجلس برده شود (دکتر زنگنه- آن روز خود شما اسم بردید) اگر این طور باشد بنده هم عرض می­کنم که کاندید اکثریت مجلس آقاى میرزا محمد صادق طباطبایى است .

رئیس- بدواً سه نفر به قرعه معین می­شوند براى نظارت در استخراج آراء .

(اقتراع به عمل آمده آقایان نراقى و نقابت و خاک باز معین شدند)

رئیس- شروع می­شود به انتخاب رئیس .

(اخذ و شماره و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 91 اوراق رأى 91

آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى 50 رأى آقاى اسعد 39 رأى ورقه سفید 2

رئیس- عده رأى‌دهندگان 91 نفر سید محمد‌صادق طباطبایى 50 رأى آقاى اسعد بختیارى 39 رأى ورقه سفید 2 بنابراین سید محمد‌صادق طباطبایى انتخاب شد. خیلى آقایان که ابراز اعتماد به بنده فرموده­اند تشکر می­کنم شروع می­شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس. آقایان نظار تشریف بیاورند .

(اخذ آراء به عمل آمده و پس از شماره مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى و استخراج رأى نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 90 اوراق رأى 90

آقاى جواد عامرى 41 رأى آقاى ملک­مدنى 40 رأى آقاى امیرتیمور 2 رأى آقاى فاطمى 1 رأى ورقه سفید 6

رئیس- عده رأى‌دهندگان 90 آقاى عامرى 41 رأى آقاى ملک­مدنى 40 رأى ورقه سفید 6 آقاى امیر تیمور 2 رأى آقاى فاطمى 1 رأى دارند بنابراین اکثریت حاصل نشد تجدید انتخاب می­شود .

(اخذ رأى به عمل آمده و پس از شماره نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهرة تفتیشیه 90 اوراق رأى 91

+++

رئیس- اشکالى ندارد ممکن است یک ورقه سفید اضافه شده یک ورقه همین طور از سفیدها باطل می­شود .

(استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور شد) آقاى جواد عامرى 50 رأى آقاى ملک­مدنى 40 رأى‏

رئیس- عده حاضرین 90 آقاى عامرى 50 رأى آقاى ملک­مدنى 40 رأى دارند بنابراین آقاى عامرى به اکثریت انتخاب شدند .

عامرى- از حسن ظن و محبت آقایان تشکر دارم .

رئیس- شروع می­شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر (اخذ آرا به عمل آمده و پس از شماره مهره­هاى تفتیشیه و اوراق رأى و استخراج نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 88 اوراق رأى 88

آقاى تیمور 45 رأى آقاى محمد‌ولى فرمانفرماییان 32 رأى آقاى ملک­مدنى 6 رأى آقاى دکتر شفق 3 رأى آقاى فاطمى 1 رأى ورقه سفید 1

رئیس- عده رأى‌دهندگان 88. آقاى امیر تیمور 45 رأى آقاى فرمانفرماییان 32 رأى آقاى ملک­مدنى 6 رأى آقاى دکتر شفق 3 رأى دارند بنابراین آقاى امیرتیمور به اکثریت به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند آقاى روحى .

روحى- بنده عقیده دارم یا آقایان موافقت بفرمایند تنفس داده شود که یک وحدت بیشترى ایجاد شود یا جلسه را ختم کنیم چون روز 14 فروردین بایستى این کار شروع شود و پایان و انجامش الزامى نیست بنده استدعا می­کنم فعلاً جلسه ختم شود و فردا صبح تشکیل شود و انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه تمام شود .

رئیس- آقاى فاطمى .

فاطمى- بنده هم با نظر آقاى روحى موافقم .

رئیس- آقاى هاشمى .

هاشمى- در نظامنامه معین شده است که هیئت رئیسه را ما باید امروز انتخاب کنیم و الان هم چهل دقیقه از ظهر گذشته است و بنده هم عقیده دارم همان طور که آقاى دشتى مکرر می­فرمودند در این طور مواقع که اختلاف نظر پیدا می­شود وقتى که به نتیجه نرسید قاطع امر نظر اکثریت مجلس است چنانچه در قسمت­هاى دیگر به عمل آمد و نسبت به بقیه هم موافقت بفرمایند آقایان که کار تمام شود .

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید .

روحى- بنده پیشنهادى داده­ام باید رأى گرفته شود .

رئیس- آقاى فداکار .

فداکار- به عقیده بنده نمی­شود براى یک قضایاى جزیى ما نظامنامه را نقض کنیم (بعضى از نمایندگان- اینجا نقض نظامنامه نمی­شود) این عمل نقض نظامنامه است و باید امروز کار تمام شود .

رئیس- آقاى اقبال .

اقبال- آقاى روحى پیشنهادى داده­اند و هر نماینده حق دارد هر موقع یک چنین پیشنهادى بدهد و یک نفر هم مخالفت کرده است باید رأى گرفته شود و تکلیف آن معلوم شود (صحیح است)

رئیس- رأى گرفته می­شود به پیشنهاد آقاى روحى دایر به ختم جلسه آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمى قیام نمودند) تصویب نشد. شروع می­شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى. آقایان نظار تشریف بیاورند .

(اخذ آراء به عمل آمده و پس از استخراج نتیجه این طور حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 90 اوراق رأى 90

آقاى دکتر اعتبار 50 رأى آقاى طوسى 43 رأى آقاى دکتر کشاورز 40 رأى آقاى هاشمى 39 رأى آقاى امینى 39 رأى آقاى جواد مسعودى 35 رأى آقاى بوشهرى 32 رأى آقاى تیمورتاش 30 رأى آقاى مجد ضیایى 23 رأى. آقاى صمصام 3 رأى آقاى دکتر شفق 2 رأى آقایان آصف- امیرتیمور- دکتر زنگنه- ذوالفقارى- حسن اکبر هر یک یک رأى .

رئیس- عده رأى دهندگان 90 آقاى دکتر اعتبار

+++

50 رأى آقاى طوسى 43 رأى آقاى دکتر کشاورز 40 رأى آقاى هاشمى 39 آقاى امینى 39 رأى آقاى مسعودى 35 رأى آقاى بوشهرى 32 رأى آقاى تیمورتاش 30 رأى آقاى مجد ضیایى 23 رأى دارند بنابراین فقط آقاى دکتر اعتبار با اکثریت انتخاب شده­اند. آقاى اقبال فرمایشى دارید .

اقبال- بنده خیال می­کنم چون وقت خیلى گذشته است آقایان خوب است موافقت بفرمایند جلسه را ختم کنیم و فردا صبح اول وقت بقیه هیئت رئیسه را انتخاب کنیم .

رئیس- آقاى طباطبایى .

محمد طباطبایى- بنده خواستم از مقام ریاست استدعا کنم که اجازه­هایى که مرحمت می­فرمایند مطابق آن یادداشت­هایى باشد که خدمت­تان هست و از خارج توجه می­کنید به اشخاصى که اجازه می­خواهند و اجازه­هاى قبلى مورد نظر واقع نمی­شود این است که خواستم تذکر بدهم که رعایت نوبت را بفرمایند و ضمناً خواستم از آقایان تقاضا کنم چون توافق نظرى در انتخاب هیئت رئیسه نیست اگر موافقت بفرمایند بقیه انتخاب هیئت رئیسه بماند براى جلسه بعد که بهتر بتوانیم توافق نظر حاصل کنیم

رئیس- آقاى دهستانى هم پیشنهادى در این زمینه فرستاده­اند. آقاى صمصام .

صمصام- بنده مى خواستم عرض کنم لااقل انتخاب منشى­ها را امروز تمام کنیم و بقیه را براى فردا صبح بگذاریم .

رئیس- آقاى اردلان .

اردلان- عرض کنم متأسفانه ما خیلى دیر مى­آییم و می­خواهیم زود برویم لااقل آقایان خوب است اجازه بفرمایند انتخاب بقیه منشى­ها هم تمام کنیم و جلسه را ختم کنیم و نیم ساعت بیشتر وقت لازم ندارد .

3 -موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- فعلاً در نظر مجلس نسبت به ختم جلسه اختلاف است رأى می­گیریم آقایانی که موافقند با ختم جلسه قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد .

جلسه آینده فردا ساعت 9 و دستور هم انتخاب بقیه هیئت رئیسه است .

(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- سید محمد‌صادق طباطبایى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294110!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)