کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14
[1396/05/22]

جلسه: 129 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و هفتم خرداد ماه 1324  

فهرست مطالب:

1 - قرائت و تصویب صورت مجلس

2 - مذاکره راجع به دستور

3 - تصویب سیزده فقره مرخصى

4 - طرح و تصویب یک دوازدهم بودجه کشور

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14

 

 

جلسه: 129

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و هفتم خرداد ماه 1324

 

فهرست مطالب:

1 - قرائت و تصویب صورت مجلس

2 - مذاکره راجع به دستور

3 - تصویب سیزده فقره مرخصى

4 - طرح و تصویب یک دوازدهم بودجه کشور

5 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه.

 

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل گردید.

1 - قرائت و تصویب صورت مجلس.

صورت مجلس روز پنجشنبه هفدهم خرداد ماه 1324 را آقاى (طوسى) منشى به شرح زیر قرائت نمودند.

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى ملک‌مدنى نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه سى‌ام اردیبهشت ماه قرائت و تصویب شد.

اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است.

غایب با اجازه- آقاى دهستانى

غایبین بى‌اجازه- آقایان: امینى- دکتر اعتبار- شجاع- مؤید قوامى- کفایى- دولت‌آبادى- امیر ابراهیمى- سلطانى- سید ضیاء‌الدین- اکبر- ملایرى- سیف‌پور- دکتر شفق- دکتر عبده- عباس مسعودى- تهرانى- دهقان- ذکایى- لنکرانى.

دیر‌آمد گان بى‌اجازه- آقایان: ذوالفقارى- خاکباز- نقابت- عامرى- تیمور‌تاش- شریعت‌زاده- یمین اسفندیارى- مجد- دکتر آقایان- اریه.

چون موعد قانونى شعب منقضى شده بود براى انتخاب شعب جدید اقتراع به عمل آمده از یکصد و هفده نفر نمایندگان حاضر در مرکز براى هر شعبه 19 نفر تعیین و بعداً به شعب اول و دوم و سوم هر کدام یک گردید.آقاى نبوى پیشنهاد نمودند انتخاب یک نفر ناظر بانک در همین جلسه به عمل آید ولى چون عده براى اخذ رأى کافى نبود موکول به جلسه بعد شد. آقاى حاذقى مخبر کمیسیون عرایض و مرخصى گزارش عملیات سه ماهه کمیسیون را قرائت و پس از آن آقاى فیروز‌آبادى براى نطق قبل از دستور استجازه نمودند و چون عده براى مذاکره کافى نبود بقیه دستور این جلسه به روز یکشنبه بیستم خرداد ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - اعتراضى به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد، خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - مذاکره راجع به دستور.

رئیس - بعضى از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند (جمعى از نمایندگان- دستور)

فیروز‌آبادى- مخالفم. اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - بفرمایید.

فیروز‌آبادى - بنده عرضم این بود که کارى که الحمد‌الله نداریم مملکتمان هر طورى هست مالیه‌ آن خرابکارى هم نمی‌کنیم و کسى هم ملتفت این چیزها نیست بعدها ملتفت خواهیم شد این وضع نمی‌شود وضع ما خیلى بد است مملکت کابینه ندارد، مسئول ندارد، وزیر ندارد آخر تا چه اندازه ما باید با مملکت بازى کنیم؟ این طور سزاوار نیست کابینه را هر کس که می‌خواهید معین کنید (رئیس- این مطالب را جع به دستور نیست) مقصود بنده این است که از این هرج و مرج‌ها باید راحت شویم بعد هر کارى که می‌خواهیم بکنیم.

رئیس - آقایانی که موافقند با ورود در دستور قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

دستور امروز تصویب بود جه است. دو لایحه پیشنهاد شده است یکى راجع به یک دوازدهم و یکى هم راجع به دو دوازدهم و چون هر دو یکى است این طور صحبت شد که موافقت شود در یک دوازهم (اردلان- بنده مخالفم با یک دوازدهم) فعلاً پیشنهاد یک دوازدهم خوانده می‌شود:

ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

نظر به این که پرداخت حقوق و هزینه ادارات و وزارتخانه‌ها بایستى در آخر ماه جارى انجام شود و تعویق این امر موجب زحمت و گرفتارى کارمندان خواهد شد و چون طبق سوابق در مواقع ضرورى تصویب یک دوازدهم بدون لایحه دولت و با پیشنهاد نمایندگان مانعى ندارد نمایندگان اقلیت تقاضا دارند جلسه فردا (یکشنبه 27 خرداد) را صرفاً براى تصویب طرح تقدیمى تخصیص فرمایند.

به امضاى 20 نفر.

رئیس - طرح پیشنهادى قرائت می‌شود براى احتراز از تأخیر پرداخت حقوق و هزینه کل کشور امضا کنندگان ماده واحده ذیل را پیشنهاد

+++

می‌نماییم که به قید فوریت در مجلس شوراى ملى مطرح و تصویب گردد.

ماده واحده - مدلول ماده واحده مصوب 30 فروردین ماه 1324 براى پرداخت حقوق و هزینه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى در خرداد ماه 1324 قابل اجرا است.

رئیس - طرح پیشنهادى دیگر خوانده می‌شود:

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

نظر به این که خرداد ماه در شرف پایان و پرداخت حقوق کارمندان دولت و هزینه‌هاى کل کشور ضرورى و بایستى طریقى براى پرداخت آن هر چه زودتر اتخاذ گردد تا کارمندان دچار عسرت نگشته و امور کشور دچار اختلال نگردد لذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تقاضا داریم به قید دو فوریت در اولین جلسه مطرح و تصویب گردد.

ماده واحده - مدلول ماده واحده مصوب 30 فروردین ماه 1324 راجع به پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى مربوط به فروردین ماه و اردیبهشت ماه 1324 براى ماه‌هاى خرداد و تیر ماه امسال نیز عیناً قابل اجرا است.

رئیس - هر دو موضوع یکى است فقط اختلاف راجع به یک دوازدهم و دو دوازدهم است مطرح می‌شود در ضمن طرح آقایان نظریاتى که راجع به یک دوازدهم دارند پیشنهاد خواهند داد.

صمصام - فعلاً کدام مطرح است یک دوازدهم یا دو دوازدهم؟

رئیس - هر دو قسمت پیشنهاد شده است مطرح مى کنیم بعد معلوم می‌شود کدام مورد موافقت آقایان است.

بهبهانى - بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم (رئیس- بفرمایید) اولاً چون پیشنهاد فوریت شده است بایستى اول در فوریت صحبت بشود و رأى گرفته شود و ثانیاً پیشنهاد دو دوازدهم مقدم است آن بایستى مطرح شود اگر آن رد شد آن وقت یک دوازدهم مطرح شود و بنده تقاضا می‌کنم از مقام ریاست اول دو دوازدهم را مطرح بکنند از دو دوازدهم رد شد یک دوازدهم را مطرح بفرمایند (رئیس- پیشنهاد دو دوازدهم از چه نظر مقدم است؟) در مورد اقل و اکثر  البته مقدم است.

بعضى از نمایندگان - رأى بگیرید.

رئیس -  عجالتاً فوریت مطرح است- آقاى طوسى.

طوسى - مطابق تمام سوابق همان طور که آقاى بهبهانى فرمودند اقل و اکثر باید رعایت شود همیشه اوقات مطابق سوابق اقل مقدم بوده است (صحیح است) فعلاً یک دوازدهم را مطرح بفرمایید بعد اگر آن تصویب نشد به دو دوازدهم رأى بگیرید

رئیس - بالأخره آقا عجالتاً یک دوازدهم مطرح است اگر رد شد دو دوازدهم طرح خواهد شد فوریت مطرح است. آقاى طباطبایى. محمد طباطبایى - تمنا مى‌کنم به عرض من توجه کنید.

عرض کنم مراد این نیست که ببینیم این پیشنهاد حتماً بهتر است و پافشارى کنیم آیا آن یکى ولى این مطلب متفق علیه همه است که باید حتماً مخارج ضرورى ادارى ادارات پرداخت شود (صحیح است) اقلیت هم معتقد به این اصل است. اکثریت هم معتقد است (صحیح است) حالا واقعاً توجه بفرمایید ببینیم کدام مصلحت است اگر تصویب دو دوازدهم به مصلحت نزدیک‌تر است آقایان موافقت بفرمایند دو دوازدهم مطرح شود و الا اگر مصلحت دیگرى به نظر آقایان می‌رسد بنده در سهم خودم با نظر آقایان موافقت مى‌کنم که یک دوازدهم مطرح شد. اما در اصل موضوع امروز 27 خرداد است و یکى دو روز دیگر ماه خرداد تمام می‌شود و ماه تیر مى‌آید اگر امیدوارى بود که بودجه کل کشور به زودى می‌آید به مجلس و تصویب می‌شود من با یک دوازدهم هم مخالف بودم یعنى تأمل می‌کردم بعد از 15 روز، 20 روز بودجه کل کشور مى‌آمد و مى‌گذشت و چرخ مملکت از لحاظ بودجه راه مى‌افتاد البته آن بهتر بود و مطابق اصل هم رفتار می‌شد و دولت مخارج خودش را مطابق آن بودجه مى‌پرداخت ولى آقایان همه می‌دانند که بودجه کل کشور به این زودى به مجلس نخواهد آمد و تصویب نخواهد شد و تمنا مى‌کنم آقایان این لطف را بفرمایند اگر بین اقلیت و اکثریت خداى نکرده یک اختلاف نظرى هست در این مورد به خصوص موافقت بفرمایند از لحاظ این که موضوع بودجه مملکت و مورد احتیاج عموم مستخدمین است و هر مستخدمى لااقل چهار پنج نفر عائله دارد که دو دوازدهم تصویب شود براى این که تا دست به کار شدیم ماه تیر وارد شده است ما هم مشغول کار خودمان هستیم ادارات و وزارتخانه‌ها هم مشغول کار خودشان هستند و در ماه تیر مخارج لازم را نمى‌توانند بپردازند منتظر مجلس خواهند بود این کار سابقه زیاد هم دارد که دو دوازدهم گذرانده‌ایم و از این راه خیال مستخدمین دولت هم راحت خواهد شد که ماه خرداد که گذشته ماه تیر را هم حقوق دارند و مجدداً هم به کارهاى دیگر خودمان می‌پردازیم.

رئیس - بنده تصور می‌کنم که راه‌حل این کار این است که یک دوازدهم مطرح شود بعد در ضمن آن پیشنهاد شود به دو دوازدهم (بعضى از نمایندگان - پیشنهاد کرده‌ایم) آن وقت رأى می‌گیریم به آن پیشنهاد اگر تصویب شد که دو دوازدهم خواهد شد و الا همان یک دوازدهم تصویب خواهد شد عجالتاً رأى می‌گیریم به فوریت لایحه یک دوازدهم.

نقابت - بنده مخالفم (رئیس- بفرمایید) بنده با اصل لایحه موافقم اصل طرح را هم امضا کرده‌ام و معتقدم که هر چه زودتر باید حقوق ومخارج وزارتخانه‌ها پرداخته شود (یمین اسفندیارى- کدام طرح را امضا کرده‌اید)؟ فرق نمی‌کند چه یک ماه چه دو ماه هر جور بدهیم مانعى ندارد ولى با فوریت مخالفم و علتش هم محظور قانونى است و محظور و منع آن هم اصل چهلم قانون اساسى است اصل 40 را قرائت مى کنم:

در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سى و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع به یکى از وزراز مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصاً و الا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود و با این ترتیب نمی‌شود یک طرحى در مجلس مطرح باشد آن هم مربوط به بودجه کشور و آقایان درش صحبت کنند و وزیر دارایى یا اگر منعى داشته باشد لااقل معاون وزارت دارایى در مجلس حاضر نباشد و بنده تمنا می‌کنم لااقل یک سابقه در تمام مشروطیت و دوره دموکراسى برخلاف قانون اساسى نگذاریم و فعلاً بنده پیشنهاد می‌کنم که ده دقیقه تنفس داده شود و تلفن کنند معاون وزارت دارایى بیاید و این لایحه با حضور او مطرح شود (صحیح است)

رئیس - این کار سابقه دارد معذلک اگر آقایان موافقند این کار بشود (صحیح است)

بعضى از نمایندگان - بودجه مجلس را مطرح بفرمایید.

3 - تصویب سیزده فقره مرخصى.

رئیس - چند فقره خبر مرخصى است خوانده می‌شود. خبر مرخصى آقاى صفوى: آقاى صفوى به واسطه کسالت مزمن و لزوم معالجه در تاریخ هفدهم بهمن 1323 عازم فلسطین شده‌اند و در آنجا مشغول معالجه بوده‌اند و مدت مسافرت ایشان 3 ماه و نیم طو ل کشیده است و اکنون درخواست تصویب آن را نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى پس از رسیدگى به چهارده فقره مدارک پزشکان معالج فلسطینى عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - آقاى فیروز‌آبادى.

فیروز‌آبادى - بنده همان نظریه‌اى که دارم در باب مرخصى‌ها مال هر کس که باشد عرض می‌کنم مقصودم شخص نیست بنده مقصودم این است که دادن هر حقوقى در این مملکت به خصوص در مجلس شوراى ملى داده می‌شود در مقابل عمل باشد فلان کس ناخوش است حق معالجه‌اش را نباید ملت بدهد، فلان کس کار دارد می‌خواهد کارش را انجام دهد کار لازم هم دارد دخلى به ملت ندارد که حقوق را بدهد این رویه باید از مجلس بیرون برود تا در همه جاى مملکت و ادارات مملکت و وزارتخانه‌ها ادامه پیدا کند و سرمشق باشد و در این صورت بنده مخالفم هر چند آقایان برنجند از من حق هم دارند اما بنده با تمام این مرخصى‌ها مخالفم و می‌گویم که حق در مقابل عمل باید باشد و بنده عقیده خودم را می‌گویم که مخالف تمام این مرخصى‌ها هستم. (جمعى از نمایندگان- رأى- رأى) (حاذقى - تذکر لازمى است اجازه می‌فرمایید؟)

رئیس - آقایانی که با سه ماه و نیم مرخصى آقاى صفوى موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شده گزارش مرخصى آقاى افخمى، آقاى افخمى به واسطه کسالت مزاج و لزوم معالجه در فلسطین درخواست چهل و پنج روز مرخصى از چهاردهم فروردین 1324 نموده‌اند و چون ایشان در این دوره از مرخصى سالیانه هم استفاده نکرده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهار شد- خیر) آقایانی که با چهل و پنج روز مرخصى آقاى افخمى موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد- خبر مرخصى آقاى ساسان قرائت می‌شود: آقاى ساسان درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ چهاردهم فروردین 1324 نموده‌اند و چون ایشان از مرخصى سالیانه استفاده نکرده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به دو ماه مرخصى آقاى ساسان آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

+++

گزارش مرخصى اقاى مرآت اسفندیارى خوانده می‌شود. آقاى مرآت اسفندیارى به واسطه کسالت و لزوم معالجه درخواست چهارده روز مرخصى از تاریخ سیزدهم اردیبهشت 1324 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانی که با 14 روز مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

مرخصى آقاى فرهودى خوانده می‌شود، آقاى فرهودى درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - مخالفى ندارد (گفته شد- خیر) آقایانی که با مرخصى یک ماهه آقاى فرهودى موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد- گزارش مرخصى آقاى نقابت قرائت می‌شود: آقاى نقابت به موجب گواهى پزشک معالج براى معالجه و عمل جراحى در چشم و بینى مجبور به مسافرت فلسطین شده‌اند از تاریخ 26 آذر 1323 چهار ماه و 5 روز بوده‌اند و درخواست تصویب این مدت را نموده‌اند چون آقاى نقابت از مرخصى سالیانه استفاده نکرده و به موجب گواهى پزشک مسافرت ایشان براى معالجه بوده کمیسیون عرایض و مرخصى با سه ماه و دو روز از مدت مورد تقاضاى ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهاى نشد) رأى می‌گیریم به سه ماه و دو روز مرخصى آقاى نقابت آقایان موافقین قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد مرخصى آقاى گرگانى خوانده می‌شود: آقاى گرگانى درخواست سى و پنج روز مرخصى از تاریخ دوازدهم فروردین 1324 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - مخالفى نیست آقایانی که با 35 روز مرخصى آقاى گرگانى موافقند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد، گزارش مرخصى آقاى ذوالقدر خوانده می‌شود: آقاى ذوالقدر براى انجام امور محلى مسافرت نموده و به موجب گواهى پزشک معالج به واسطه ورم استخوان پا در دو ماهه بهمن و دى 1323 تحت معالجه بوده و قادر بر حرکت نبوده‌اند اکنون درخواست تصویب این مدت را نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با مرخصى دو ماهه ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - مخالفى نیست؟ (گفته شد- خیر) آقایانى که با مرخصى دو ماهه آقاى ذوالقدر موافقند قیام نمایند (جمع کثیرى برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى فرمند: آقاى فرمند درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود:

رئیس - مخالفى نیست؟ آقایانى که با بیست روز مرخصى آقاى فرمند موافقند قیام فرمایند (جمعى از آقایان نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد گزارش مربوط به مرخصى آقاى مؤید ثابتى خوانده می‌شود: آقاى مؤید ثابتى درخواست ده روز مرخصى از تاریخ بیست و نهم اردیبهشت 1324 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - آقایانى که با ده روز مرخصى آقاى مؤید ثابتى موافقند قیام نمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد.

مرخصى آقاى عدل: آقاى عدل درخواست چهل و پنج روز مرخصى نموده‌اند که دوازده روز آن از تاریخ شانزده اردیبهشت 1324 و بقیه از تاریخ حرکت محسوب شود. کمیسیون عرایض و مرخصى با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - مخالفى نیست؟ (گفته شد، خیر) آقایانى که با 45 روز مرخصى آقاى عدل موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد مرخصى آقاى صدر‌قاضى قرائت می‌شود: آقاى صدر‌قاضى درخواست چهل و پنج روز مرخصى نموده‌اند که دوازده روز آن از تاریخ شانزدهم اردیبهشت 1324 و بقیه از تاریخ حرکت محسوب شود کمیسیون عرایض و مرخصى با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - مخالفى نیست؟ (گفته شد، خیر) آقایانى که با 45 روز مرخصى آقاى عدل موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد مرخصى آقاى صدر‌قاضى قرائت می‌شود: آقاى صدر‌قاضى درخواست چهل و پنج روز مرخصى نموده‌اند که دوازده روز آن از تاریخ حرکت محسوب شود کمسیسون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد. رئیس - مخالفى نیست؟

فاطمى - بنده مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

فاطمى - بنده با این فورمولى که کمیسیون عرایض گرفته‌اند مخالفم براى این که در بعضى از مرخصى‌ها می‌نویسند از تاریخ استفاده و در بعضى موارد می‌نویسند از تاریخ حرکت بنابراین کمیسیون عرایض چه تضمینى می‌تواند بدهد تا در یک موقعى مجلس از اکثریت نیفتد و باید یک طورى معین بکنید که از چه تاریخى- و الا این رویه‌اى که کمیسیون اتخاذ کرده خوب نیست و عرض کردم کمیسیون تضمینى ندارد که یک وقت مجلس از اکثریت نیفتد بنابراین باید بعد از این رعایت این قسمت را بفرمایند. حاذقى (مخبر کمیسیون عرایض) – برای تأمین منظور آقاى فاطمى عرض می‌کنم در کمیسیون دفترى است که اسامى تمام آقایان نمایندگان در آنجا ثبت شده است و هر کدام که مرخصى گرفته‌اند یادداشت شده است و موقعى که تشریف می‌آورند یادداشت می‌شود و هر وقت هم تقاضاى بعدی‌شان می‌آید رسیدگى می‌شود و آنهائیى هم که مرخصى نگرفته‌اند و رفته‌اند به مسافرت بعد از تاریخ حرکت فعلاً تقاضا کرده‌اند موافقت می‌شود و آن وقت می‌رسیم به آنهایى که براى بعد درخواست مرخصى می‌کنند د ر این قسمت هم البته رعایت می‌کنیم تا عده معینى که مجلس از اکثریت نیفتد قبول می‌کنیم و اگر دیدیم مجلس از اکثریت مى‌افتد جلویش را می‌گیریم.

رئیس - رأى می‌گیریم آقایانى که با 45 روز مرخصى آقاى صدر‌قاضى موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شده مرخصى آقاى فولادوند قرائت می‌شود. آقاى فولادوند درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند چون ایشان در این دوره از مرخصى سالیانه استفاده نکرده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - آقاى مجد ضیایى فرمایشى داشتید؟

مجد ضیایى - آقاى حاذقى جواب آقاى فاطمى را کاملاً ندادند ایشان یک اصلى را فرمودند که اگر بنا باشد یک عده را مرخصى بدهند از تاریخ استفاده ممکن است یک جا در یک موقع استفاده کنند و مجلس از اکثریت بیفتد و بنده هم همین را می‌خواستم عرض کنم که کمیسیون رعایت بکند و آقاى حاذقى هم جواب ایشان را نگفتند و به عقیده بنده باید بعداً در کمیسیون عرایض مراعات این قسمت را بکنند تا مجلس از اکثریت نیفتد و تاریخ استفاده را از فلان تاریخ تا فلان تاریخ بنویسند.

حاذقى - این مربوط به گذشته است آقاى مجد.

رئیس - آقایانى که با دو ماه مرخصى آقاى فولادوند موافقند قیام کنند (اکثریت برخاستند) تصویب شد.

4 - طرح و تصویب یک دوازدهم بودجه کل کشور.

رئیس – مرخصى‌ها تمام شد آقاى معاون وزارت دارایى هم رسیدند فوریت مطرح است.

دکتر زنگنه - فوریت که مطرح شد مخالف و موافق هم صحبتشان را کردند باید رأى گرفته شود،

مهندس فریور - راجع به یک دوازدهم،

رئیس - بنابراین رأى می‌گیریم بر فوریت طرح یک دوازدهم آقایانى که موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است.

مهندس فریور - راجع به یک دوازدهم؟

رئیس - بلى آقاى نبوى بفرمایید.

نبوى - بنده مخالفتى با اصل این طرح ندارم البته خرداد ماه گذشته و ناچار باید حقوق و سایر هزینه‌ها پرداخته شود ولى عرض بنده این بودکه تا کى باید این رویه را ادامه داد؟ سال گذشته ما تمامش را با یک دوازدهم و دو دوازدهم گذرانیدیم و البته تصدیق مى‌فرمایید که این وضع در ادارات تأثیر بسیار سوئى دارد. بسیارى از خرج‌ها هست که بایستى ادارات وزارتخانه‌ها در اول سال اعتبار داشته باشند و یک چیز‌هایى را به طور کلى و یک جا تهیه کنند ولى وقتی که یک دوازدهم و دو دوازدهم شد آن کارها انجام نمى‌گیرد به طوری که در سال قبل هم انجام نگرفت و این به ضرر دولت است و کارهاى مربوط به وزارتخانه‌ها راجع به این قبیل مخارج که عرض کردم مانده است و بالأخره باید با ضرر انجام بشود.

بودجه را چند ماه قبل از سال جارى دولت تقدیم کرد به مجلس و رفت به کمیسیون بودجه و به طور کلى کمیسیون بودجه قادر بود که همان بودجه را تصویب کند و بیاورد به مجلس و بگذراند و بنده نفهمیدم چرا تا به حال کمیسیون بودجه در این موضوع وارد نشده است و تا به حال به مجلس نیاورده است که بگذراند مگر آنچه که به طور کلى بنده خیال می‌کنم کمیسیون بودجه به یک اشکالى برخورده و آن این بود که چون تشکیلات زائد است در دستگاه دولت و وزارتخانه‌ها و راجع به آن موضوع بخواهند تصمیمى اتخاذ کنند خوب این اشکال در هر حال هست و بایستى براى این موضوع یک فکر عاجلى بکنید و هر طرح و رویه را که می‌خواهند زودتر اتخاذ بکنند که رفع این اشکال بشود و الا با گذشتن یک دوازدهم و دو دوازدهم اشکال رفع نخواهد شد کمیسیون بودجه مدت‌ها است براى گذراندن بودجه تشکیل نمی‌شود ولى پریروز بنا شد کمیسیون تشکیل بشود یعنى بنده مطلع شدم که پریروز جلسه‌اى تشکیل دادند با عضویت

+++

قریب 8 نفر از آقایان و اکثریت هم نبوده است و یک صورت و ارقام زیادى را تصویب کرده‌اند که اصلاً موضوع نداشته است و آن راجع به وزارت جنگ است یک قلم بزرگى از اینجا گذشت به نام مطالبات اشخاص از وزارت جنگ و قرار شد این مطالبات با تصویب کمیسیون بودجه و رسیدگى آن کمیسیون داده شود براى این موضوع جلسه‌اى کرده‌اند و در ضمن چند قلم کوچک یک اقلام بزرگى را هم گذرانده‌اند یعنى در ضمن ارقام جزء 20 تومانى و 30 تومانى دو سه قلم هم گذرانده‌اند که مجموع آن سیصد هزار تومان مى شود و بنده اطلاع دارم که این سیصد هزار تومان ابداً موضوعى نداشته و این را به طور سازش و تبانى گذرانده‌اند و به کمیسیون آورده‌اند و کمیسیون بودجه که باید در این قسمت رسیدگى دقیق بکند نمی‌دانم چطور شده است که متوجه این معنى نشده‌اند براى یک همچو چیزى و البته بایستى آقایان در این موضوع دقت بیش‌ترى بفرمایند و راجع به بودجه کل هم بنده معتقدم کمیسیون باید حاضر شوند براى کار و انجام بدهند راجع به این موضوع مطالبات وزارت جنگ هم آقایان دقت بیش‌ترى بفرمایند که کارهای مملکت به این صورت نگذرد و خوب است کمیسیون وارد جزئیات این مطالبات بشوند و آن پرونده‌ها را مراجعه و مطالعه بفرمایند و بدون مطالعه و دقت تصویب نفرمایند نه این که یک صورتى را بیاورند و به نظر کمیسیون برسانند و در آنجاهم تصویب بشود و حال آن که موضوع ندارد باید ببینند و ارقام را رسیدگى کنند موضوعى پیش آمده است و بنده استدعا می‌کنم از آقایان اعضای محترم کمیسیون بودجه که در این موضوع یک تجدید نظرى بفرمایند.

رئیس - آقاى ملک‌مدنى مى‌خواهند توضیح بدهند.بفرمایید.

ملک‌مدنى - یک مطالباتى یک عده‌اى از مردم از وزارت جنگ داشتند بر طبق قانونى که گذشت اختیار داده شد: کمیسیون بودجه که پس از آن که وزارت جنگ رسیدگى کرد و در وزارت دارایى تصویب شد کمیسیون بودجه هم این اقلام را تصویب کند. یک صورتى سابقاً فرستاده بودند به کمیسیون بودجه در د و ماه قبل آقایان اعضای کمیسیون بودجه هم مطلع هستند و چندین نفر هم مراجعه کردند و گفتند چون خرداد ماه دارد تمام می‌شود و دوره سال مالى به آخر می‌رسد تقاضا شد که کمیسیون بودجه تشکیل شود کمیسیون بودجه هم تشکیل داده شد و صورتى را که آورده بودند خوانده شد و به تصویب رسید منتها دیروز بعضى از آقایان مذاکره کردند و تذکر دادند که توى این صورت یکى یا دو قلم مشکوک هست که سوابق دارد و مخصوصاً آقایان نمایندگان محترم خراسان این اظهار را فرمودند بنده وقتى که این صحبت شد آقایان هم چند نفرشان تشریف داشتند فوراً خواجه‌نورى معاون حسابدارى را خواستم با حضور آقایان و تلفن کردم پرداخت این ارقام را متوقف کنید تا این که به این ارقام تجدید نظر و رسیدگى شود و به پرونده‌ها رسیدگى کنیم و ببینیم که این عمل به چه طریق بوده است ما که نسبت به این عمل خبرى نداشتیم. با تصدیقى که وزارت دارایى پس از رسیدگى کرده وزارت جنگ هم که فعلاً نماینده وزارت دارایى یعنى رئیس حسابدارى آنجا که دولتشاهى است از طرف وزارت دارایى و یکى از اعضای طرف اعتماد آنجا است صورتى تهیه کرده است و فرستاده‌اند اینجا و کمیسیون بودجه هم تصویب کرده بنابراین ما از صحت و سقمش اطلاعى نداشتیم. از نقطه نظر تکلیفى که مجلس به عهده کمیسیون بودجه گذاشته بود، کمیسیون بودجه هم رأى داد و تصویب شد دیروز هم که این مطلب تذکر داده شد آقایان دکتر معظمى و مؤید ثابتى و دو سه نفر دیگر هم بودند که این موضوع را ملتفت شده بودند و به بنده فرمودند بنده هم تلفن کردم به وزارت دارایى که فعلاً نسبت به پرداخت آن وجوه دست نگه دارند و با این تفصیل در عالم همکارى من از آقاى نبوى که یک نفر قاضى هستند و مدت‌ها در عدلیه کار کرده‌اند انتظار نداشتم که کلمه تبانى بفرمایند زیرا تبانى در بین نبوده است و البته از آقاى نبوى حق گله دارم ایشان بایستى در عبارتشان خیلى دقیق باشید ما در کمیسیون بودجه که نمید‌انستیم این ارقام صحیح است یا نیست اما این که فرمودند چرا کمیسیون بودجه می‌بایستى تشکیل بشود و کارهایى که به او رجوع شده است انجا م بدهد و اگر تشکیل نشده بود خلاف وظیفه عمل کرده بود. براى اطلاع خاطر آقایان لازم بوده این توضیح را بدهم و ضمناً هم همان طور که عرض کردم ما گفتیم که اینها را تعجیل نکنند و متوقف باشد تا مجدداً رسیدگى شده و تکلیفش روشن شود.

رئیس - آقاى مجد ضیایى (اجازه)

مجد ضیایى- عرضى ندارم. (جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است)

رئیس - مخالفى نیست (گفته شد خیر) ماده واحده قرائت می‌شود

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده واحده - مدلول ماده واحده مصوب 30 فروردین ماه 24 براى پرداخت حقوق و هزینه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى در خرداد ماه 1324 قابل اجرا است.

مهندس فریور- درى- دکتر زنگنه- طوسى- مظفر‌زاده- صادقى- عزت‌الله بیات- تهرانچى- دکتر مصدق- صدر‌قاضى- جواد عامرى- رحیمیان- رضا حکمت- محمد بهادرى- تیمور‌تاش-

رئیس - پیشنهادى از طرف آقاى اقبال رسیده است که دو دوازدهم باشد.

بعضى از نمایندگان - احتیاجى نیست همان یک دوازدهم باشد.

اردلان - بنده پیشنهاد می‌کنم به جاى یک دوازهم خرداد ماه دو دوازدهم خرداد ماه و تیر ماه نوشته شود.

رئیس - آقاى اردلان.

اردلان - بنده هیچ دلیلى نمى‌بینم که ما به یک دوازدهم رأى بدهیم. زیرا همان طور که آقاى طباطبایى هم کاملاً توضیح دادند بودجه کل مملکتى تا آخر تیر ماه به مجلس نخواهد آمد و فعلاً هم اواخر خرداد است باید فکرى کرد که به دو دوازدهم رأى داده شود و بعد هم هر مطلب دیگرى که هست نسبت به آن مطلب جداگانه صحبت شود من نمی‌دانم این چه کشمکشى است که در این مجلس هست آقایان مسبوقند که مستخدمین ولایات حالا که این یک دوازدهم تصویب شود تا پنجم ماه آتیه حقوق آنها پرداخته شود از این جهت است که من با یک دوازدهم مخالفم.

رئیس - آقاى مهندس فریور

مهندس فریور - بنده به طور تفصیل نمی‌خواهم توضیح عرض بکنم همین طور اختصاراً عرض می‌کنم که در خارج بین نمایندگان اقلیت و اکثریت این موضوع مفصلاً مذاکره شد و موافقت هم بر این که دو دوازدهم باشد در بین نیست فقط خواستم تلویحاً این را عرض کرده باشم دیگر بسته به نظر آقایان است.

رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى اردلان آقایانى که موافقند قیام فرمایند (عده‌اى قیام نمودند) تصویب نشد پیشنهاد آقاى پروین گنابادى: پیشنهاد می‌کنم که فقط حقوق مستخدمین دولت پرداخته شود.

صفوى - یعنى مخارج مریضخانه‌ها را نپردازند؟

رئیس - آقاى پروین گنابادى (اجازه)

پروین گنابادى - البته آقایان می‌دانند که این عمل مجلس نسبت به بودجه در دوره چهاردهم برخلاف قانون اساسى است. الان چهارده ماه است از عمر این مجلس گذشته و ما هنوز بودجه مملکتى را تصویب نکرده‌ایم و تمامش یک دوازدهم و دو دوازدهم گذشته است و اکثر آقایان نمایندگان از وضعیت بودجه اطلاع ندارند البته براى این که حقى مستخدمین پرداخته شود همه موافقت می‌کنند که تأخیرى رخ ندهد ولى بالأخره باید فکر اساسى کرد و براى این که ما مجدداً به این محظور دچار نشویم و موضوع حقوق مستخدمین را پیراهن عثمان نکنند بنده پیشنهاد کردم که فقط حقوق مستخدمین پرداخته شود و سایر مخارج و هزینه‌ها را نپردازد که دولت مجبور بشود زودتر بودجه را بیاورد (دکتر معاون - معنى می‌فرمایید هزینه مریضخانه‌ها را ندهند؟) (یک نفر از نمایندگان- چه قسم هزینه‌هایى را ندهند) اجازه بفرمایید اگر حقیقت ما بخواهیم کار بکنیم و راست می‌گوییم بایستى در ظرف یک هفته همه روزه مجلس تشکیل شود و بودجه‌ها را تصویب کند شما نمى‌خواهید کار بکنید، (دکتر معاون- ما مى‌آییم و شما نمى‌آیید) ..... ما وظیفه‌مندیم که همه روز اینجا بیاییم و کار کنیم و در ظرف یک هفته ممکن است بودجه کشور را تصویب کرد.

جمعى از نمایندگان - رأى گرفته شود

رئیس - رأی می‌گیریم به پیشنهاد آقای پروین گنابادى موافقین قیام فرمایند (چند نفر قیام نمودند) تصویب نشد پیشنهاد آقاى دکتر آقایان خوانده می‌شود: پیشنهاد می‌کنم اضافه شود دو دوازدهم به اضافه مخارج مربوط به ممیزى املاک و تعمیر مستغلات دولتى

+++

بعضى از نمایندگان - این پیشنهاد خرج است و دو دوازدهم هم که رد شد.

رئیس - آقاى دکتر آقایان (اجازه)

دکتر آقایان - آقا این پیشنهاد خرج نیست فرضاً دو دوازدهم رد شده است یک دوازدهم که هست نسبت به آن این طور عمل شود در سال گذشته ما تمام بودجه را به صورت دو دوازدهم و یک دوازدهم گذراندیم و نتیجه این شد که مخارج ممیزى املاک که پیش‌بینى شده بود پرداخته نشد نتیجه عدم پرداخت ممیزى املاک این شد که الان وزارت مالیه مالیات بر درآمد املاک را نمی‌تواند پیش‌بینى کند و به طوری که وزارت دارایى پیش‌بینى می‌کند در حدود 10 میلیون تومان این کار است و الان هم تابستان است، اگر این ممیزى به عمل نیاید همان وضعیت سال گذشته پیش می‌آید شما یک مستغلاتى دارید اینها تعمیر می‌خواهد چند ماه قبل از این به چشم خود دیدم که گمرک خسروى دارد مخروبه مى‌شود و علت این است که سال گذشته خرجى که برا ى تعمیرش پیش‌بینى شده بود چون یک دوازدهم و دو دوازدهم مختلف است بعضى موارد فوریت دارد و البته وزارت دارایى باید اجازه داشته باشد که آن مخارج را بپردازد مالیات بر در‌آمد املاک مزروعى وصول نخواهد شد تا این که ممیزى بشود و ما حق نداریم که یک همچو ضررى را به مملکت بزنیم.

رئیس - آقاى نبوى (اجازه)

نبوى - عرض کنم نظیر این موضوعى را که آقاى دکتر آقایان فرمودند در بودجه زیاد است و ما الان نمى‌توانیم یک چیز مجهولى را بگذرانیم مثلاً مخارج تعمیر مستغلات را ما نمى‌توانیم الان مقدارش را معین کنیم و چون مخارج ممیزى و تعمیر مستغلات براى ما مسلم نیست ما نمى‌توانیم به یک چیز مجهولى رأى بدهیم و اگر هم مجهول نبود باز نمى‌توانستیم رأى بدهیم زیرا یک دوازدهم آن را که نمى‌شد پرداخت و البته بایستى بودجه تصویب شود تا بتوان این هزینه‌ها را پرداخت نمود و راجع به ممیزى املاک که فرمودید قانون گذشت صحیح است قانونى گذشته است و البته لازمه قانون هم این است که اگر اصلاحى هم لازم دارد و هنوز هم اصلاح نشده اجرا شود ولى به عقیده من بسیار کار صحیحى بود که آن قانون اجرا نشد در اینجا یک روز آقاى عماد تربتى به تفصیل فرمودند که معایب عملى شدن آن قانون چیست. اگر قانون ممیزى املاک را اجرا کنند تمام زارعین فرارى خواهند شد آن قانون اصلاً عملى نیست و هر چه زودتر باید مجلس تصمیمى بگیرد که آن قانون اصلاح شود بنابراین آن چیزی که نظر مجلس است این است که آن قانون بایستى اصلاح شود.

رئیس - آقایانی که با پیشنهاد آقاى دکتر آقایان موافقند قیام فرمایند (دو سه نفر برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقاى مجد ضیایى.

پیشنهاد مى نمایم پس از تصویب بودجه مخارج بیمارستان‌ها بلافاصله پرداخت شود..

رئیس - آقاى مجد ضیایى.

مجد ضیایى - خواستم از این پیشنهاد استفاده بکنم که دیروز بنده شنیدم یک بیمارستانى مریضى را بیرون کرده و گفته است که بودجه نداریم و آن مریضخانه روزبه است خواستم عرض کنم که اگر بودجه یک قدرى تأخیر شده باشد چرا مریضى را بیرون کرده‌اند البته لازم است یک توجه کاملى در این باب بشود.

یک نفر از نمایندگان - پس از تصویب بودجه دولت این کار را خواهد کرد.

مجد ضیایى- بسیار خوب مسترد می‌دارم.

رئیس - پیشنهاد آقاى صدر‌قاضى: پیشنهاد می‌کنم هزینه ساختمانى مدارس که از طرف وزارت فرهنگ در بودجه 1324 منظور شده است یک جا پرداخت شود.

بعضى از نمایندگان - این پیشنهاد خرج است.

رئیس - آقاى صدر‌قاضى.

صدر‌قاضى - این پیشنهاد خرج نیست امسال وزارت فرهنگ در نظر گرفته است در ولایات و شهرستان‌ها براى مدارس ساختمان‌هایى بکنند و با این ترتیبى که در پیش است ما تصور نمی‌کنیم که به این زودى بودجه مطرح شود و این ساختمان‌هایى که در نظر است انجام بشود و این پیشنهاد خرج هم نیست چون بنده پیشنهاد می‌کنم به مبالغى که وزارت فرهنگ در نظر گرفته است و اگر الان تصویب نشود موقع ساختمان هم می‌گذرد و سال 24 هم اصلاً براى مدارس محلى نیست بنابراین از نقطه نظر معارف‌پرورى از عموم آقایان نمایندگان استدعا می‌کنم که این پیشنهاد را موافقت بفرمایند.

رئیس - آقاى نبوى.

نبوى - پیشنهاد آقاى صدر‌قاضى کاملاً صحیح است ولى فعلاً عملى نیست و بودجه‌اى که داده شده است به کمیسیون بودجه اسمى از ساختمان دبیرستان‌ها برده نشده است به طور کلى بودجه وزارت فرهنگ را داده‌اند تفکیک نکرده‌اند که چه مبلغى اختصاص یافته به تعمیر دبیرستان‌ها تا ما بتوانیم حالا به آن مبلغ رأى بدهیم بنابراین الان ممکن نیست و ضمناً چنان که مقام ریاست اجازه بفرمایند در جواب فرمایشات آقاى ملک‌مدنى چون موضوع مربوط به همین قضیه است توضیحى عرض کنم بنده اگر عرایضم طورى بود که توهین بوده از آقایان معذرت می‌خواهم منظورم این نبود که آقایان اعضای کمیسیون بودجه تبانى کرده‌اند مقصودم این بود که در وزارت جنگ با کسانى که ذینفع بوده‌اند تبانى کرده‌اند و یک صورتى تنظیم کرده‌اند.

رئیس - آقایانى که با پیشنهاد آقاى صدر‌قاضى موافقند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

رأى مى گیریم به ماده واحده با ورقه آقایانى که موافقند ورقه سفید و آقایانی که مخالفند ورقه آبى خواهند داد

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 9 ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضر 95 به اتفاق آرا تصویب شد اسامى موافقین- آقایان: دکتر زنگنه- کاظمى- گله‌دارى- معدل- نبوى- حیدر‌على امامى- ذوالفقارى- دکتر طاهرى- نمازى- دکتر معاون- گرگانى- آشتیانى- سنندجى- فرخ- نجومى- امام جمعه- ثقت‌الاسلامى- محمد طباطبایى- رفیعى- صمصام- رضا تجدد- عامرى- حسن اکبر- مجد ضیایى- فرمانفرمائییان- مجد تیمور‌تاش اقبال- قشقایى- مؤید قوامى- بوشهرى- اسکندرى- محیط- شهاب فردوسى- پروین گنابادى- هاشمى مقدم- خلعتبرى- عماد تربتى- فداکار- دکتر رادمنش- فولادوند- صدر‌قاضى- دکتر مصدق- تیمورى- جواد مسعودى- محمد‌صادق طباطبایى مرآت اسفندیارى- رحیمیان- قبادیان- ملک‌مدنى- فرهودى- بیات- ظفرى- خلیل دشتى- ساسان- نقابت- سرتیپ‌زاده- صفوى- بهبهانى- اسعد- ایرج اسکندرى- کام‌بخش- دکتر کشاورز- درى- تولیت- ذوالقدر- اردلان- یمین اسفندیارى- ایپکچیان- مهدى عدل- آوانسیان- دکتر کیان- آصف- مؤید ثابتى- طوسى- صادقى- مهندس پناهى- دکتر آقایان- اعتماد- مظفر‌زاده- حاذقى- منصف- گیو- دکتر مجتهدى- مخبرى- فرهمند- صدریه- احمد اخوان- حکمت- افشار صادقى- فرود- دکتر فلسفى- فتوحى- مهندس فریور- اریه.

رئیس - پیشنهادى آقاى کاظمى کرده‌اند قرائت می‌شود: پیشنهاد می‌کنم لایحه شهردارى‌ها مطرح شود.

رئیس - پیشنهادى هم شده است از طرف آقاى نجومى که بودجه مجلس مطرح شود. این چون ماده واحده است می‌توانیم مطرح کنیم فرستاده‌ایم لایحه‌اش را بیاورند.

آقاى مجد ضیایى.

مجد ضیایى - بنده خواستم عرض کنم راجع به شهردارى‌ها که وضع‌شان خیلى اسفناک شده است و بنده از زنجان خبر داشتم که قراول گذاشته‌اند اثاثیه شهردارى‌ها را حفظ می‌کنند و بنده خواستم استدعا کنم وضعیت شهردارى‌ها را توجه بفرمایند و این لایحه را تصویب بفرمایند که چون پولى ندارند خرج کنند همه آقایان علاقمندند به شهرستان‌هایشان توجه بفرمایند که شهردارى‌ها به طور آبرومندى اداره بشود و این ساختمان‌هاى خراب همه‌اش ترمیم بشود.

رئیس - پیشنهاد آقاى نجومى:

نظر به این که بودجه مجلس روز قبل طبع و توزیع شده است پیشنهاد می‌شود بودجه مجلس فعلاً مطرح و تصویب شود.

فرخ - بنده هم پیشنهادى کرده بودم.

رئیس - آقاى نجومى.

نجومى - عرض کنم چون هم بودجه شهردارى‌ها ضرورت دارد که تصویب بشود و هم بودجه مجلس ولى چون مجلس بودجه‌اش حاضر بود تهیه یک دوازدهم را ندیده است یا بایستى آن را تصویب بکنید یا اجازه بدهید که بودجه تصویب بشود.

رئیس - آقاى هاشمى.

هاشمى - در هفته گذشته که مجلس تشکیل نشد به مراقبت آقاى نجومى کارپرداز محترم مجلس و لطف آقایان کارمندان کمیسیون محاسبات مجلس دو روز سه روز وقت صرف شد و تمام بودجه مجلس راجع به سال 1324 مورد تصویب واقع گردید اینک حاضر و موجود است طبع شده و روز پیش به دست آقایان رسیده اگر به جاى یک دوازدهم یا دو دوازدهم اصل بودجه را مورد مذاکره و بحث قرار بدهیم و تصویب بشود گمان نمی‌کنم هیچ مانعى داشته باشد.

+++

رئیس - آقاى دکتر کشاورز مخالفید؟ بفرمایید.

دکتر کشاورز - بنده با این که بودجه مجلس شوراى ملى را الان مطرح کنیم یک جا تصویب بشود مخالف هستم. ولى البته من مخالفتى ندارم با این که یک دوازدهم بودجه مجلس شوراى ملى مثل سابق مطرح بشود و تصویب بشود: این که حقوق کارمندان جزء را مخصوصاً بپردازند، اصولاً در حالى که یک سال و چند ماه از افتتاح مجلس چهاردهم می‌گذرد و بودجه کشور هنوز در مجلس چهاردهم مطرح نشده و اگر مجلس شوراى ملى بوده خودش را تصویب بکند به عقیده بنده این در انظار ملت ایران زیاد پسندیده نخواهد بود. چرا؟ بارى این که این طور تعبیر خواهد شد که آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى در مجلس نشسته‌اند راجع به کارهایى که مربوط به خودشان است فوراً بودجه را مى‌آورند و تصویب می‌کنند و می‌گذرانند ولى راجع به بودجه کشور که موضوع بهداشت و فرهنگ مردم است که در آن بایستى توجه بیش‌ترى بکنند.

نمى‌کنند و الان که شانزده ماه است از مجلس می‌گذرد اصلاً بحث درش نکرده‌اند و مطرح نکرده‌اند مطلب دیگر این است که در بودجه مجلس باید یک قدرى مطالعه بشود و این یک بودجه‌اى نیست که همین طور بدون دقت و مطالعه ما تصویب بکنیم و اگر بخواهیم با مطالعه و دقیقاً این عمل را انجام بدهیم حقوق مستخدمین جزء مجلس به تأخیر خواهد افتاد و اگر بخواهیم با سرعت بگذرانیم نکاتى در بودجه هست که شاید بعضى آقایان نمایندگان در آن بخواهند صحبتى بکنند این است که بنده مخالفم با مطرح شدنش و استدعا می‌کنم آقایان به جاى این کار بودجه یک دوازدهم مجلس را تصویب بکند که حقوق مستخدمین پرداخته شود بعد هم سر فرصت بودجه مجلس مطرح شود.

رئیس - آقاى نجومى.

نجومى - عرض کنم بنده تصور می‌کنم اگر کسى کارى را به او سپرده شده است به سرعت انجام بدهد اگر مورد تمجید واقع نشود لااقل مورد تکذیب نباید واقع شود اگر یک کسى کارش را انجام داده و دیگرى انجام نداده او نباید مورد ملامت واقع بشود و بنده که این کار به من سپرده شده بود این کار را انجام داده‌ام و شخصاً هم اصرارى ندارم که بودجه مجلس مطرح شود خواستم عرض کنم که بودجه چون قبلاً توزیع شده است اگر موافقت نمى‌فرمایند پس یک دوازدهم را مطرح کنند مثل مال دولت و تصویب بشود و الا نمى‌توانیم حقوق همان مستخدمین جزء را بپردازیم حالا هر طور نظر مجلس است عمل شود.

رئیس - پیشنهاد آقاى هاشمى: پیشنهاد می‌کنم تصویب بودجه مجلس و موضوع شهردارى‌ها به جلسه فردا دوشنبه 28 خرداد موکول بشود.

رئیس - آقاى هاشمى.

هاشمى - بنده عرایضى داشتم که فرمایش آقاى نجومى تقریباً آن را به طور بهترى ادا کردند ولى نسبت به این موضوع چه راجع به کل بودجه سالیانه باشد یا راجع به یک دوازدهم گویا امروز به واسطه نبودن اکثریت مجبور باشند که به فردا موکول کنند از این جهت این پیشنهاد را کردم.

(5 - موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه)

رئیس - جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده فردا باشد یا سه‌شنبه (جمعى از نمایندگان- سه‌شنبه) بسیار خوب جلسه آینده سه‌شنبه موضوع هم همین دو تا (مجلس چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - سید محمد‌صادق طباطبایى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار مجلس

روز پنجشنبه 24 خرداد 1324 در ساعت قبل از ظهر کمیسیون محاسبات مجلس با حضور آقایان نجومى- طوسى- رئیس اداره حسابدارى مجلس به ریاست آقاى فیروز‌آبادى تشکیل پس از مذاکراتى در اطراف بودجه تفصیلى 1324 مجلس شوراى ملى و چاپخانه و روزنامه رسمى کشور شاهنشاهى و توضیحاتى که از طرف آقایان کار کارپردازان و رئیس کل حسابدارى داده شد بودجه مزبور ضمن پنج ماده تصویب و قرار شد گزارش آن براى طرح در مجلس شوراى ملى تهیه شود. غایب آقاى دکتر آقایان- مسافر آقاى سیف‌پور فاطمى رئیس اداره کمیسیون‌ها.

کمیسیون عرایض پیشه و هنر.

به تاریخ دوشنبه 14 خرداد دو ساعت قبل از ظهر کمیسیون پیشه و هنر براى تعیین هیئت رئیسه تشکیل و هیئت رئیسه خود را به ترتیب زیر تعیین نمودند.

آقاى نمازى رئیس

آقاى صدریه نایب رئیس

آقاى حیدر‌على امامى مخبر

آقاى جواد مسعودى منشى

بعداً سو‌کمیسیون از آقایان: حیدر‌على امامی

دکتر آقایان- مهندس فریور

تعیین شد که در اطراف قانون کار مطالعاتى نموده نتیجه را به کمیسیون گزارش

دهند رئیس اداره کمیسیون‌ها.

در هفته گذشته جلسات کمیسیون محاسبات مجلس تحت ریاست آقاى فیروز‌آبادى منظماً تشکیل شده و روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد ماه نیز از قبل از ظهر کمیسیون با حضور اعضا و آقایان نجومى و هاشمى و طوسى تشکیل گردیده و تا یک ساعت بعد از ظهر ادامه داشت و بودجه 8 سال 1324 مجلس شوراى ملى و ادارات تابعه آن مورد تصویب قرار گرفت.

گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

در این هفته نیز در روزهاى شنبه 5 و سه شنبه 7 و پنجشنبه 10 خرداد به ریاست آقاى محمد‌على امام جمعه (شیراز) و سایر آقایان در ساعت هشت صبح تشکیل و به تعداد 201 برگ عرایض رسیدگى و به وزارتخانه‌هاى مربوطه رجوع شد ضمناً 70 شماره پاسخ‌نامه مرجوعات مجلس که از وزارتخانه‌ها رسیده بود از اداره دبیرخانه قانونگذارى براى رفع نگرانى به متظلمین ابلاغ گردید جلسه آینده کمافى‌السابق روز شنبه 12/ 3/ خواهد بود.

کمیسیون عرایض و مرخصى در این هفته نیز روزهاى شنبه- سه‌شنبه 22 و پنجشنبه 24 خرداد به ریاست آقاى محمد‌على امام جمعه شیراز و سایر آقایان در ساعت هشت صبح تشکیل و به تعداد 216 برگ عرایض رسیدگى و به وزارتخانه‌هاى مربوطه رجوع شد ضمناً 100 پاسخنامه مرجوعات مجلس که از وزارتخانه‌ها رسیده بود از اداره دبیرخانه قانونگذارى براى رفع نگرانى به متظلمین ابلاغ گردید جلسه آینده کمافى‌السابق به روز یکشنبه 27 خرداد خواهد بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار کشور

اعلامیه دربار شاهنشاهى

بر حسب دعوت اعلیحضرت ملک فاروق پادشاه مصر علیاحضرت ملکه فوزیه پهلوى برای دیدار خاندان جلیل سلطنت مصر و ضمناً گذراندن تعطیل تابستان در کنار دریا قریباً به کشور مصر مسافرت و در اسکندریه در کاخ انتونپاس که از طرف اعلیحضرت ملک‌فاروق در اختیار علیاحضرت گذارده شده است اقامت اختیار خواهند فرمود. مدت این مسافرت در حدود دو ماه خواهد بود ملتزمین موکب مبارک عبارت هستند از: بانو یزدان‌پناه- بانو ارفع (بانوهاى افتخار‌ى علیاحضرت) و تیمسار سپهبد یزدان‌پناه ژنرال آجودان همایونى و آقاى محسن قراگوزلو رئیس تشریفات دربار شاهنشاهى و سرهنگ محمود امینى و بانو دوشیزه ثابت پاشا دختر جناب سفیر کبیر مصر نیز افتخار التزام موکب مبارک را دارا خواهند بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتصابات و احکام

وزارت دادگسترى

1 - آقاى حسن هدایتى کارمند على‌البدل دادگسترى گرگان به سمت امانت دادگاه بخش گرگان.

2 - ابوالحسن فصیح خلعتبرى دادیار دادسراى شهرستان بابل به سمت کارمندى على‌البدل دادگسترى بابل.

3 – نصر‌الله زرفشان کارمند على‌البدل دادگسترى بابل به سمت دادیارى دادسراى شهرستان بابل

4 - محمود قوامى ممقانى امین دادگاه بخش 2 تبریز به سمت ریاست اداره تصفیه شهرستان تبریز

5 – محمد‌حسن مجتهدى امین دادگاه بخش اردبیل به سمت امانت شعبه 2 داداه بخش تبریز

6 - عبدالکریم زند بازپرس کرمان به سمت امانت دادگاه بخش یک کرمان

7 - داود ارشادى امین دادگاه بخش یک کرمان بنا به مقتضیات ادارى منتظر خدمت

8 - اسدالله رستگار دادیار دادسراى کرمان به سمت بازپرسى شعبه یک کرمان

9 - ابوالقاسم هاشمى معتمدى کارمند دادگاه املاک واگذارى سارى به سمت مستشارى شعبه 4 دادگاه استان 9.

وزارت کشور

آقاى نعمت‌الله حقیقت قدس‌نیا منشى فرماندارى فردوس از تاریخ اول خرداد ماه 1324 به سمت بخشدارى به جستان منتقل گردیدند.

آقاى عباس قائنى بخشدار سواد‌کوه به سمت بخشدارى بهشهر منصوب شده‌اند.

آقاى محمود آل آقا رئیس دفتر فرماندارى گناباد به سمت ریاست دفتر فرماندارى تربت‌حیدریه منتقل شده‌اند.

+++

یادداشت ها
Parameter:294244!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)