کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 128 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 6 بهمن ماه 1321  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - تقدیم لایحه تکمیل بودجه وزارت جنگ از طرف آقاى معاون وزارت جنگ‏

3 - بیانات آقایان امیر تیمور و نراقى مربوط به پشتوانه اسکناس‏

4 - تصویب مرخصى آقاى اردبیلى‏

5 - شور اول لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه‏

6 - معرفى آقاى وزیر دارایى از طرف آقاى نخست وزیر

7 - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 128

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 6 بهمن ماه 1321

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - تقدیم لایحه تکمیل بودجه وزارت جنگ از طرف آقاى معاون وزارت جنگ‏

3 - بیانات آقایان امیر تیمور و نراقى مربوط به پشتوانه اسکناس‏

4 - تصویب مرخصى آقاى اردبیلى‏

5 - شور اول لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه‏

6 - معرفى آقاى وزیر دارایى از طرف آقاى نخست وزیر

7 - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه اول بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه آقای: فاطمی

غایبین بی­اجازه - آقایان: مرآت اسفندیاری، تولیت، رهبری، مؤید احمدی، ارگانی، مشار، مشیردوانی، ناصری، امیر ابراهیمی، حمزه­تاش، معتصم سنگ، فریدونی، دبستانی، آصف، سلطانی، صادق وزیری، مقدم، مستشار، کامل ماکو

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان: اکبر، بوداغیان

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - آقاى اعتبار در صورت مجلس فرمایشى دارید؟

اعتبار - بعد از تصویب صورت مجلس بنده عرض دارم.

امیر تیمور - بنده هم اجازه خواسته‌ام.

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد. آقاى معاون وزارت جنگ‏

اعتبار - بنده اجازه خواسته بودم.

امیر تیمور - بنده هم اجازه خواسته بودم.

2 - تقدیم لایحه تکمیل بودجه وزارت جنگ از طرف آقاى معاون وزارت جنگ‏

معاون وزارت جنگ - چنانچه خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است از 5 ماه به این طرف براى امنیت نواحى شمالى در نظر بود قوایى به آن نواحى اعزام شود و مقرر شد تیپ‌هایى در شمال آذربایجان و خراسان و یک تیپ در بهبهان بر قواى موجوده ارتش اضافه شود. چون این عمل براى امنیت کشور فوق‌العاده نافع بود و موجبات امر فراهم شده بود از دو ماه پیش به این طرف شروع

+++

شد به اخذ نفرات و عجالتاً در حدود چهار هزار نفر و کسرى از این نفرات جدید استخدام شده‌اند. چون افزایش این چند تیپ و یک هنگ هم براى مهاباد مستلزم یک بودجه اضافى بود که با بودجه ارتش وفق نمی‌داد ما سعى کردیم با وضعیت فعلى بودجه‌اى ترتیب بدهیم که هم هزینه این عده تأمین شود و هم تحمیل زیادى بر بودجه کشور وارد نشود. بنابراین بودجه این شش تیپ و هنگ مهاباد را به میزان حداقل بدون این که افزایش زیادى در نظر باشد یعنى کادر افسرى و خرید ملزومات در نظر گرفته شده باشد که از ذخایر ارتش پیش‌بینى کردیم و فقط بودجه نفرات و استواران این واحدها را تهیه نموده و عجالتاً تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنیم نظر به این که از نقطه‌نظر مالى بودجه ما فوق‌العاده در عسرت است و به واسطه افزایش بهاى زیاد جنس روز به روز کسر بودجه ما رو به تزاید است استدعا می‌کنم هر چه زودتر این بودجه را به تصویب برسانید که از عسرت خارج شویم. (صحیح است)

رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود. آقاى امیر تیمور

3 - بیانات آقایان امیر تیمور و نراقى مربوط به پشتوانه اسکناس‏

امیر تیمور - تذکر بنده در دو موضوع است خیلى هم مختصر است. مطلب اول بنده این است که پس از این که ما دکتر میلیسپو را استخدام کردیم فقط مقصود و منظور ما این بود که قضایاى مالى ما با نظر و صلاح دید و تصویب ایشان بگذرد و به موقع اجرا گذاشته شود. و غیر از این موضوع هم کلیه قراردادهایى که جنبه مالى داشته باشد طبق قانون اساسى باید بدواً از تصویب مجلس شوراى ملى بگذرد و تا مجلس یک قراردادى را تصویب نکند به هیچ وجه من‌الوجوه طبق قانون اساسى آن قرارداد ارزش قانونى ندارد و استدعا می‌کنم مقام ریاست این موضوع را به وزارت امور خارجه مخصوصاً تذکر بدهند که کلیه قراردادها و بالخصوص قراردادهاى مالى مادام که از تصویب مجلس شوراى ملى نگذشته است هیچ گونه ارزش قانونى ندارد براى کشور هم الزام‌آور نیست (صحیح است) عرض دیگر بنده این است: از قرارى که بنده شنیدم دولت یا موافقت کرده است یا مشغول موافقت است که مقدارى از طلاهاى مسکوک که پشتوانه اسکناس است در بانک ملى ایران و رزرو است و موجود است بدهد و در مقابل در آفریقاى جنوبى یک مقدار طلا بگیرد. البته این موضوع در ظاهر اهمیتى ندارد اما چیزى که هست طلا اگر داده شود و معادلش طلا گرفته شود این در محاسبه فرق نمی‌کند اما طلاى مسکوک و شمش از نقطه قیمت با هم تفاوت دارند به علاوه هر نقل و انتقالى که در پشتوانه اسکناس پس از این داده می‌شود باید با تصویب مجلس شوراى ملى باشد و بدون تصویب مجلس شوراى ملى به هیچ وجه من‌الوجوه نمی‌توانند اجازه بدهند و نقل و انتقالى بدهند (صحیح است)

اگر بدون اجازه مجلس نقل و انتقالى بدهید به عقیده بنده عاملین باید مورد مؤاخذه قرار گیرند.

رئیس - آقایان پیش از دستور مطلبى دارید آقاى دهستانى انوار و نراقى؟

نراقى - براى یک مطلب کوچک بنده عرضى دارم.

اعتبار - بنده هم قبل از دستور اجازه خواسته بودم‏

روحى - دستور دستور

دهستانى - بنده تمنا می‌کنم قانون نظام وظیفه جز دستور شود (خنده نمایندگان)

رئیس - آقاى نراقى‏

نراقى - آقاى امیر تیمور راجع به زر و سیم و جواهرات اندوخته پشتوانه اسکناس که فرمودند چون بنده از طرف مجلس شوراى ملى هیئت نظارت هستم لازم می‌دانم تکذیب بکنم هیچ دستبردى ابداً به پشتوانه اسکناس تا به حال نشده است و هیچ سوء‌نظرى هم نیست به آنها نیست و این هیئت نظارت مطابق قانون ابداً حق دخالت درآن را ندارند (صحیح است)

امیر تیمور - بنده خیلى ممنونم و تشکر می‌کنم.

جمعى از نمایندگان - دستور.

4 - تصویب مرخصى آقاى اردبیلى‏

رئیس - یک فقره از گزارش عرایض و مرخصى مانده

+++

اول به نظر آقایان می‌رسد:

طوسى - گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقاى اردبیلى

آقاى اردبیلى درخواست بیست و شش روز از تاریخ پنجم آذر 21 نمودند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى اردبیلى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

آقایان مستحضر هستند که عده‌اى را براى دیوان محاسبات دولت پیشنهاد کردند اطلاع داده‌اند موقع قانونى آن می‌گذرد اگر تصویب می‌فرمایید عده‌اى که لازم است آقایان معین بفرمایند که دیگر اسباب تأخیر کار آنها نشود (صحیح است)

اعتبار - بماند براى جلسه دیگر آقا. (صحیح است)

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک­مدنى - چون صورت نزد آقایان نیست بماند براى جلسه بعد.

رئیس - پس در اول جلسه آتیه این کار اقدام می‌شود البته آقایان مستحضرند که در جلسه سابق براى دستور امروز دو فقره لایحه بود یکى راجع به آبیارى و یکى هم راجع به جنگلبانى الان عده­ای از آقایان پیشنهاد داده‌اند که لایحه نظام وظیفه مطرح شود (صحیح است)

این است که پیشنهادات را حالا ملاحظه می‌فرمایید. آقاى اعتبار

اعتبار - مخالفى ندارد آقا. خواندن پیشنهادات لازم نیست.

رئیس - آقاى افشار

افشار - بنده مخالفم لایحه آبیارى مقدم است.

طوسى - سه فقره پیشنهاد است هر سه مربوط به لایحه نظام وظیفه است که جزو دستور شود.

رئیس - عده‌اى از آقایان اجازه خواسته‌اند براى این که قبل از دستور صحبت بکنند.

جمعى از نمایندگان - دستور دستور

5 - شوراول لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه‏

رئیس - گزارش کمیسیون نظام خوانده می‌شود:

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 24299 دولت راجع به اصلاح قانون نظام وظیفه را کمیسیون نظام با حضور نمایندگان محترم دولت در جلسات عدیده تحت شور و مداقه قرار داده و با اصلاحاتى مواد زیر تنظیم اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد.

رئیس - مذاکره در کلیات است. آقاى انوار

انوار - بنده موافقم‏

رئیس - آقاى ملک مدنى (ملک مدنى - بنده موافقم) آقاى روحى‏

روحى - موافقم.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 23

ماده 23 - در هر یک از مراکز لشکرى کشور بنابر پیشنهاد اداره نظام وظیفه و تصویب وزارت جنگ یک منطقه سربازگیرى تشکیل می‌شود.

رئیس - آقاى هاشمى

هاشمى - بنده می‌خواستم به استحضار آقایان محترم برسانم شاید چندین سال بود که در هیچ قانونى به اندازه‌اى که در این قانون که امروز مطرح است شور و بحث و کنجکاوى به عمل آمده در کمیسیون به عمل نیامده است مخصوصاً جلسات عدیده با حضور نمایندگان دولت ماده به ماده جز به جز و به منتها درجه استقرا به عمل آمده و این مطلبى بود که بنده مى‌خواستم به استحضار آقایان برسانم و عرض کنم چون مدتى است که عنوان قانون نظام وظیفه شده است و بسیارى از مشمولین ایران بلاتکلیف هستند استدعا می‌کنم از مقام محترم مجلس شوراى ملى که هر چه ممکن است زودتر این مواد را تصویب بفرمایند چون این قانون مورد ابتلا عموم کشور است و باید

+++

تکلیف مشمولین در هر طبقه معلوم شود (صحیح است)

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - بنده موافقم‏

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده موافقم و البته آقاى هاشمى به عنوان مخالف صحبت کردند ولى روح فرمایشاتشان موافقت کامل و کافى نبود (هاشمى - بنده موافقت داشتم نه مخالفت) همان طور که آقاى هاشمى فرمودند در این لایحه به طور اکمل شور شده و توجه شده و تمام نواقص آن تکمیل شده توجهى بشود که زودتر این قانون بگذرد

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - بنده موافقم. مخالفى ندارد

رئیس - ماده 24

ماده 24 - هر یک از مناطق سربازگیرى بنا به مقتضیات مرکب از چند حوزه اصلى و فرعى سربازگیرى خواهد بود

رئیس - ماده 33

فصل سوم - احضار مشمولین ماده 33 اشخاصى که به سن سربازى می‌رسند بایستى به محض انتشار آگهى براى روشن شدن وضعیت و اعزام به خدمت به حوزه‌هاى سربازگیرى مربوطه و در صورت اقامت در خارج از حوزه مربوطه به نزدیک‌ترین حوزه سربازگیرى محل اقامت مراجعه و خودشان را معرفى نمایند

رئیس - ماده 34

ماده 34 - مشمولین آماده به خدمت در روز تعیین شده بایستى حضور یابند و در صورت تأخیر و یا غیبت مشمول مقررات ماده (156) خواهند بود

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - بنده خواستم تذکرى به آقاى مخبر عرض کنم که در شور دوم در نظر بگیرند این که نوشته شده حتماً روز و ساعت معین حاضر شوند با وضعیت وسایط نقلیه امروز ممکن است دچار اشکال بشوند مردم و دو روز یا سه روز یا چهار روز تأخیر بکنند یا عذرى داشته باشند که نتوانند بیایند پس در این ماده 34 قید شود که لااقل براى تا سه روز تأخیر یک مهلتى قائل شوند چون مشمول ماده 156 می‌شد راجع به ادامه خدمت و جرم و چه و چه و این باعث نشود که اسباب زحمت مردم بشود. این را یادداشت بکنید

مخبر - عرض کنم در ماده 156 ملاحظه بفرمایید آقاى نقابت مخصوصاً هست که اگر عذر موجه نداشته باشد. البته اگر عذر موجه داشته باشد مشمول آن مواد دیگر نخواهد بود.

رئیس - ماده 35

ماده 35 - حوزه‌هاى فرعى برحسب اقتضا ممکن است به طور سیار انجام وظیفه نمایند

تبصره 1 - کدخدایان بایستى در تجسس و جمع­آورى مشمولین غایب ساکن دهات ابواب جمعى خود مطابق صورتی که از حوزه داده می‌شود کمال مساعدت را با مأمورین بنمایند در شهرها و نقاطى که شهربانى وجود دارند مأمورین شهربانى و در صورت نبودن شهربانى مأمورین ژاندارمرى موظف به انجام این عمل هستند

رئیس - ماده 36

ماده 36 - حوزه‌هاى اصلى مکلفند محل گرد‌آورى مشمولین را در حوزه‌هاى فرعى طورى تعیین نمایند که مشمولین براى حضور در مراکز معینه بیش از 36 کیلومتر مجبور به طى مسافت نباشند.

رئیس - ماده 46

ماده 46 - مشمولینى که خارج از منطقه مربوطه ممکن گزیده‌اند در صورت تمایل می‌توانند در پادگان مسکن خود نام‌نویسى را انجام دهند و حوزه مربوطه موظف است نسبت به این مشمولین مطابق مقررات تبصره ماده 148 عمل نمایند.

رئیس - ماده 51

فصل پنجم - رسیدگى به وضعیت مشمولین.

ماده 51 - مشمولینى که براى اجراى مراسم سربازگیرى حاضر می‌شوند بایستى وضعیت خود را شخصاً یا به وسیله نماینده با نشان دادن برگ شناسنامه به شرح زیر به مجلس سربازگیرى اطلاع دهند

+++

الف - میزان سواد و معلومات‏

ب - اطلاعات فنى و تخصصى که در هر یک از پیشه‌ها دارد.

ج - وضعیت مزاجى‏

د - وضعیت خانوادگى‏

ه - شغل و محل سکنى‏

رئیس - ماده 52

ماده 52 - اطلاعات ماده 51 در صفحه مخصوص برگ‌هاى شناسنامه ذکر و همچنین مراتب در دفاتر اسامى قید و تاریخى که مشمولین براى انجام خدمت باید حاضر شوند از طرف مجلس سربازگیرى در برگ شناسنامه یا برگ وضعیت آنان ذکر می‌شود

تبصره 1 - به اشخاصى که شناسنامه آنان داراى برگ وضعیت نیست از طرف مجلس سربازگیرى برگ وضعیت داده خواهد شد.

تبصره 2 - هر گاه فهرست اسامى که از ادارات آمار تسلیم شده با مندرجات برگ شناسنامه اختلاف داشته باشد علل آن در مجلس سربازگیرى رسیدگى و از طرف اداره آمار طبق قانون و آیین‌نامه مربوطه در رفع اختلاف اقدام خواهد شد.

رئیس - ماده 53

ماده 53 - مشمولینى که اطلاعات فنى و تخصصى خود را در موقع رسیدگى مکتوم نمایند پس از اثبات کتمان پیشه مدت سه ماه خدمت آنان تمدید یافته و در پیشه خودشان مورد استفاده ارتش خواهند بود.

تبصره - از سربازان پیشه‌ور منحصراً در قسمت‌هاى ارتش می‌توان استفاده کرد و افسران به هیچ عنوان نمى‌توانند براى خدمات خصوصى خود از پیشه آنان استفاده نمایند اگر نسبت به این قبیل مشمولین مخالف ماده بالا رفتار شود مرتکبین مطابق قانون دادرسى و کیفر ارتش تعقیب و مجازات خواهند شد.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - در اطراف این قسمتى را که می‌خواهم عرض کنم سابق در مجلس مذاکرات مفصل شده آقاى معاون وزارت جنگ نیز از جریان امر کاملاً مسبوق هستند و به این جهت به طور اختصار عرض می‌کنم که مقتضى است بعد از جمله از سربازان پیشه‌ور که در تبصره ماده 53 معین شده یک غیر پیشه‌ور هم اضافه شود زیرا این ماده می‌خواهد حصر بکند اشخاصى را که افسران به خدمات خصوصى خودشان برمی‌گمارند منحصراً از نقطه‌نظر پیشه‌ورى باشد و بنده معتقد هستم که پیشه‌ور و غیر پیشه‌ور که به نام نظام وظیفه دعوت می‌شوند بایستى در ادارات نظام وظیفه فقط در خدمت نظام وقت خود را صرف کنند نه این که در خانه افسران به عنوان پیش خدمت یا گماشته شخصى امور شخصى آنها را اداره کنند به این جهت بنده با این قسمت مخالفم البته ایشان هم که از تمام جریانات سابق مجلس اطلاع دارند استدعا می‌کنم ازشان که این جمله را موافقت کنند که به این ماده اضافه شود.

معاون وزارت جنگ - راجع به تبصره این ماده که آقاى اوحدى بیاناتى فرمودند سابق در شور اول این قانون مذاکرات مفصلى شد و همه آقایان محترم هم تصدیق فرمودند بعد از آن مذاکرات که تأثیرات سویى بخشید مخصوصاً که به روحیه افراد و هم به روحیه نفرات یک لطمه تمام وارد آورد ما هم با کمال اشتیاقى که داشتیم که در این قسمت کمک و مساعدتى بکنیم یک راه حل مناسبى پیدا کنیم بالاخره در کمیسیون تنها راهى که پیدا کردیم این بود که موضوع پیشه‌ور را استثنا کنیم براى این که سوء‌استفاده از پیشه‌وران نشود. ولى موضوعی را که آقاى اوحدى فرمودند که غیر پیشه‌وران هم نوشته شود آن وقت موضوع گماشته از بین می‌رود مطابق تحقیقاتى که ما از همه جا کردیم حتى از دولت همسایه ما دولت ترکیه که وضعیت زندگى آنها کاملاً شبیه به ما است اظهار کردند که افسر گماشته دارد و گماشته کارهاى شخصى او را می‌کند یعنى افسر وقتى را که صرف تعلیمات می‌کند باید یک نفر به کارهاى فامیلى و خانوادگى او برسد و بنابراین آن خدمات به هیچ وجه پوشیده

+++

نیست و مخصوصاً از افراد بى‌سواد و بیکاره به این کارها گمارده می‌شوند البته اگر اشخاص فاضل و فهمیده و دانشمندى باشند که باید به کارهاى دیگرى گمارده شوند اگر به این کارها بگمارد البته این کار بی‌جهت و بدى است و در یک ارتش صحیحى معنى ندارد که یک نفر فهمیده و باسواد را بگذارد براى خدمت یک افسرى. البته بین یک عده افرادى که گرفته می‌شود آنهایى که استعداد خدمت کم‌ترى را دارند آنها به خدمت گماشتگى گمارده می‌شود. استدعا می‌کنم همین رویه را که در نظر گرفته شده چون حق مشروع او است و در تمام دنیا هم این طور است استدعا می‌شود در این قسمت هم مساعدت بشود که به همین وضع باقى بماند ولى راجع به پیشه‌وران نظر به این که سوء‌استفاده در سابق شده بود ما این تبصره را گنجاندیم و مخصوصاً در آیین دادرسى کیفرى هم مواردى دارد که مربوط به قانون کیفر عمومى کشور است و تنبیه بسیار شدیدى براى سوء‌استفاده از افراد منظور شده است که در کمیسیون مطالعه شده است و آن ماده قانون دو ماه الى یک سال حبس و یک جریمه نقدى براى این کار قائل شده است بنابراین با این جزایى که پیش‌بینى شده است استدعا می‌کنم این ماده را همین طور تصویب بفرمایند.

رئیس - آقاى انوار

انوار - بنده می‌خواهم به آقایان تذکر بدهم که مطابق جریان نظامنامه هر کس حق دارد در شور اول پیشنهاد کند و این پیشنهاد لازم نیست توضیح یا جواب داده شود پیشنهاد می‌رود به کمیسیون اگر درکمیسیون قبول شد جز قانون می‌شود اگر قبول نشد رد می‌شود ولى در شور ثانى آن کسى که پیشنهاد کرده است می‌تواند توضیح بخواهد از مخبر کمیسیون که چرا این پیشنهاد را قبول نکردید مخبر کمیسیون هم جواب می‌دهد ولى بنده خواستم عرض کنم که ما علاقه‌مندیم که این قانون زودتر بگذرد اگر بخواهیم به این شکل وقت را ضایع کنیم این قانون معطل می­شود به این جهت بنده تمنا دارم که روش مجلس را از دست ندهیم و البته در شور ثانى اصلاح خواهد شد.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - عرض کنم که این تبصره ماده 53 صرف‌نظر از اهمیت اجتماعى که دارد یک اهمیت سیاسى هم از لحاظ مجلس پیدا کرده است و آن این است که نظر مجلس شوراى ملى این بود که از سربازان فقط در کارهای ادارى و کارهاى ارتش استفاده بشود و حتى ذکر شد که اگر یک افسرى بخواهد چکمه خودش را بیاورد و به گماشته‌اش بگوید که چکمه‌اش را بکشد و به او کمک بکند یا اسبش را زین بکند با سایر حوایج اداریش را استفاده بکند هیچ اشکالى ندارد یعنى گماشته‌اى که به افسر سپرده می‌شود براى حوایج کار و خدمت نظامى افسر است نه حوایج غیر نظامى و ذکر شد اگر کسى تخلف کند و غیر از این عمل بکند بایستى مجازات بشود و مجازات را هم همین ماده قبول کرده است و گفته است طبق دادرسى کیفرى ارتش تعقیب بشود اما مقدار مجازات معین نشده و براى این کار لازم بود در همین جا ذکر بشود یک ماه تا یک سال به طورى که بیان فرمودند ما این را مجازات می‌کنم مجلس شوراى ملى به اتفاق این حرف را قبول داشت و پیشنهاداتى هم روى این زمینه کردند و مذاکره هم کردند در همین خلال این قانون به خاطر این کار گماشته پس گرفته شد علت پس گرفته شدنش هم فشارى بود که افسران ارتش به دولت وارد آورند و یک عدم رضایت عجیبى تولید شد، بنده در سهم خودم (حالا البته آقایان نظر دارند) به هیچ عنوانى از این فکر صرف‌نظر نمی‌کنم و معتقدم که مجلس هم باید پرستیژ و حیثیت خودش را حفظ کند و یک مطلبى را که مورد شور واقع شده و گفته شده است که از سرباز نباید استفاده خارج از حوایج ارتش کرد این حتماً باید محرز بشود، در این تبصره قضیه یک صورت دیگرى پیدا کرده، آمده‌اند صرفاً استفاده از پیشه‌ور گرفته‌اند فقط و فقط. ولى سایر سربازها ممکن است پیشه‌ور محسوب نشوند و هزار گونه مشاغل دیگرى داشته باشند یعنى به آن کارى که پیشه آنها است گماشته نشوند و در یک کارهاى

+++

دیگرى گماشته بشوند به این جهت بنده این تبصره را پیشنهاد کردم که سربازان فقط در امور ادارى و ارتش و خدمات ارتش استفاده بشود و متخلفین از این ماده مطابق قانون دادرسى کیفرى از یک ماه تا یک سال به حبس تأدیبى محکوم خواهند شد و چون شور اول است امیدوارم در کمیسیون مورد بحث واقع شود.

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

رئیس - آقاى طوسى

طوسى - فرمایشات آقاى نقابت در این موضوع البته همان طور که خودشان هم توضیح دادند همان‌ها بوده است که قبلاً توضیح داده شد ولى بنده بیان آقاى انوار را تأیید می‌کنم که اگر بخواهیم در شور اول در پیشنهاد صحبت کنیم مدتى طول می‌کشد و این قانون هم تأخیر می‌شود و بهتر است در پیشنهادها همان طورکه گفته شد مذاکره کم‌تر یعنى هیچ نشود برود به کمیسیون در کمیسیون هم صاحبان پیشنهاد حاضر خواهند شد و توضیحات‌شان را خواهند داد که دنبال صحبت زیاد کشیده نشود.

رئیس - آقاى روحى

روحى - بنده خواستم خاطر محترم مقام ریاست را متذکر کنم که وقتى مجلس اظهار کرد مذاکرات کافى است وکسى مخالفت نکرد باید ماده بعد خوانده شود و به کسى اجازه داده نشود مگر این که راجع به کفایت مذاکرات مخالفت بشود و این عمل برخلاف نظامنامه است.

رئیس - این مذاکراتى که شد راجع به ماده بود نه راجع به پیشنهاد. ماده پنجاه و چهار.

ماده 54 - در صورتی که تاریخ تولد اشخاص در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتى مخدوش و حاکى از مشمولیت باشد رسیدگى به آن در دادگاه شهرستان و در صورت نبودن در دادگاه بخش محل صدور شناسنامه به عمل مى‌آید حکمى که در این مورد صادر می‌شود قطعى خواهد بود.

تبصره 1 - هرگاه یکى از اسناد سجلى (یکى یا دو برگ اظهار‌نامه یا دفاتر یادداشتى) مخدوش باشد اداره ثبت احوال محل با اجازه اداره کل آمار ثبت احوال طبق اسنادى که سالم است اقدام به اصلاح برگ یا برگ‌ها یا دفاتر یادداشتى خواهد نمود.

تبصره 2 - اداره کل آمار و ثبت احوال مکلف است به وسیله ادارات خود از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال مشخصات اشخاصى که تاریخ تولد آنان در اظهارنامه‌ها و دفاتر یادداشتى مخدوش و حاکى از مشمولیت است استخراج نموده منتها در ظرف یک ماه در محل صدور اسناد سه نوبت آگهى هر یک به فاصله ده روز منتشر نماید و از تاریخ نشر آخرین آگهى اشخاص که مشخصات آنان در آگهى‌ها درج گردید، می‌توانند تا چهار ماه به دادگاه مربوطه مراجعه و درخواست تصحیح اسناد خود را بنمایند.

تبصره 3 - چناچه اشخاص مزبور در مدت چهار ماه به دادگاه مراجعه ننمودند مشخصات آنان از طرف اداره آمار و ثبت احوال به مراکز نظام وظیفه هر محل تسلیم خواهد شد

رئیس - آقاى ملک مدنى

ملک مدنى - در چند ماه پیش که این لایحه در مجلس شوراى ملى مطرح بود اگر به خاطر داشته باشند هم آقاى سرتیب ریاضى و هم آقاى تهرانچى که مخبر کمیسیون هستند بنده در این ماده پنجاه و چهار عرض کردم که این ماده اسباب زحمت مردم را فراهم می‌کند و به نظر بنده هیچ لزومى ندارد و به علاوه یک موقعى بود که هرکس را اعم از این که ورقه‌اش مخدوش باشد یا نباشد و معلوم شود که سربازخانه وضع آن وقت این طور ایجاب می‌کرد اما حالا که وزارت جنگ آمده است موافقت کرده است تا 1294 اشخاص را معاف کنند و دعوت نکنند دیگر به نظر بنده لزوم ندارد ما یک همچو ماده‌اى در این قانون بگذاریم که باز اسباب زحمت براى مردم بشود براى این که اعتقاد شخصیم این است که یک قسمت از سوء‌جریانات مربوط به این مواد و قوانینى است که یک قدرى به اصلاح مبهم است و مورد بحث و تفسیر واقع می‌شود آن وقت است که یک مأمورى اگر خداى

+++

نکرده سوء‌نیت داشته باشد می‌تواند از آن ماده که ابهام دارد سوء‌استفاده بکند، بنده اعتقاد شخصیم این است که ما همیشه بایستى سعى کنیم که قوانین خیلى صریح و روشن باشد مخصوصاً قانون نظام وظیفه و مشابه این که با زندگانى مردم تماس دارد. ما فعلاً الان تقریباً آقا نزدیک به، بله هفده هیجده سال است که مشمولین را دعوت کرده‌ایم یعنى قانون نظام وظیفه در 1304 یا 1305 از مجلس گذشته است الان هفده هیجده سال است دفاتر سجلى ما هم الان مدت‌ها است هفده هیجده بلکه بیست سال است مشغول کار است و منظم شده است هر کس که مشمول بوده به سربازخانه خواسته‌اند وضعیتش روشن شده هر کس هم که نبوده است احضار نکرده‌اند و اساساً موردى ندارد که احضارش بکنند این ماده 54 با این تبصره که دنبالش گذاشته شده است این وسیله می‌شود براى مأمورین اداره آمار که براى نقاط دور دست که مردم اساساً هیچ اطلاع از این قوانین و مسائل ندارند زحمت تولید کنند. بنده خواهش می­کنم هم از آقاى سرتیب ریاضى معاون وزارت جنگ و هم از آقاى تهرانچى و آقایان اعضا کمیسیون نظام وظیفه که این مطلب را در نظر بگیرند و در شور دوم این را اصلاح کنند: بنده خودم هم چون از اشخاص هستم که طرف‌دار این هستم که هرچه زودتر این قانون از مجلس بگذرد و تکالیف مردم زودتر روشن بشود به این جهت زیاد توضیحات نمی‌دهم و اگر توجه بفرمایید این ماده 54 اصلاً لزومى ندارد و بایستى حذف شود هرکس مشمول است بیاید خدمت بکند و هرکس که نیست برود پى کارش.

رئیس - آقاى روحى

روحى - عرض کنم بنده خواستم به عرض آقاى نماینده محترم برسانم و عرض کنم نسبت به این ماده چندین جلسه در دو نوبت در کمیسیون مذاکره شد بالاخره این اوراق مخدوش وجود دارد اگر آقا تصدیق فرمودید که درست تنظیم نشده است یک روزى هم باید به این کار خاتمه داده شود و بالاخره با نظر وزارت جنگ و اعضاى کمیسیون به این مرحله رسیده‌اند که این سه تبصره و این ماده و این قانون روشن است حالا حضرتعالى نظرى دارید پیشنهاد بدهید در شور دوم در کمیسیون مطالعه می‌شود.

رئیس - آقاى نقابت

نقابت - بنده پیشنهادى کرده‌ام که تقدیم می‌کنم البته به کمیسون رجوع می‌شود ولى قابل توضیح است براى تشحیذ ذهن آقاى مخبر و آقاى معاون محترم و آن این است که این دو تبصره یعنى تبصره دوم و تبصره سوم اصولاً زاید است و هیچ استفاده‌اى ندارد براى این که اگر کسى برگ شناسنامه یا اسناد سجلیش مخدوش باشد مطابق قانون حق مراجعه به دادگاه دارد، تا کى حق دارد تا وقتى که مرور زمان حقوقى جارى است همیشه حق دارد تا وقتى که مرور زمان حقوقى جاریاست، بنابراین وقتى که ضرب‌الاجل می‌فرمایید که در ظرف چهار ماه از اعلان حق دارد مراجعه بکند نتیجه‌اش سقوط حق این شخص می‌شود و حال آن که ممکن است نفهمد ممکن است مراجعه بکند، این قانون از نظر نظام وظیفه است و حال آن که حق اصلاح شناسنامه از لحاظ میراث و نسب و سایر جهات دیگر مورد حاجت است و هیچ دلیلى ندارد که شما یک مرور زمان چهار ماهه قائل بشوید، این مطلب از نظر حقوقى بحث نشده و به این جهت بنده پیشنهاد کردم که این تبصره دو و سه را اصولاً حذف بفرمایند زیرا در تبصره یک حق اصلاح دادید به اداره، اداره هم که حق اصلاح دارد چه حاجتى است به چهار ماه این را خواهش می‌کنم اصلاح کنید.

رئیس - آقاى سزاوار

سزاوار - این ماده در آن دفعه که مطرح بود در اطراف این مذاکرات مفصلى شد و به نظر بنده ایرادى که شد وارد است و خوب است توجهى بکنند روى این قسمت آقاى مخبر براى این که یک اجازه غیر محدودى داده می‌شود به مأمورین آمار و نظام وظیفه که تمام دفاتر را بگذارند و یکایک نگاه بکنند و

+++

اظهارنامه‌ها را تاریخى که در ایران شروع شده به اخذ شناسنامه و هر کجا دیدند سرسوزنى خدشه یا نیش قلم خورده ایراد بکنند صرف‌نظر از این که اینجا تصریح نشده است که کى مراجعه بکند به دادگاه، در هر حال باور کنید یگانه ماده‌اى که حساس است در این لایحه و اسباب زحمت مردم می‌شود این ماده است که مأمورین در شهرهاى کوچک و شهرستان‌ها زحمت تولید کنند بنابراین این بنده هم با حذف این ماده همان طور که آقاى ملک هم توضیح دادند و پیشنهاد فرمودند موافقم. خدمت آقایان که در شور اول آن طورى که قانون و نظامنامه براى ما معین کرده است هر پیشنهادى که می‌شود لازم نیست یک ساعت دو ساعت صحبت کنند مسأله را سیاسى کنند در کمیسیون با کمال دقت همان طور که آقاى نقابت هم بیان کردند پیشنهادها توجه می‌شود هر کدام که زاید است حذف می‌کنیم اگر نشد باز در شور ثانى دو مرتبه پیشنهاد می‌شود این است که استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند در اطراف پیشنهادات صحبت نشود تا این قانون به زودى بگذرد.

رئیس - آقاى انوار

انوار - بنده عقیده ندارم در این باب چنان که عرض کردم صحبت کنیم ولى براى این که آقاى نقابت چون خیلى مبرزند وارد می‌شوند در این مسأله که می‌دانید این موضوع از اجتماعى گذشته و سیاسى شده و این مسأله را از اجتماعى گذشتند و سیاسیش کردند و بنده نفهمیدم این چه مسأله سیاسى براى مجلس بود این متداول شده است که هر مسأله را می‌گویند این مسأله حیاتى و مماتى است و این مسأله سیاسى باعث شده که لازم شده است در صورتى که این طور نیست این موضوع، بنده عرض کردم.

رئیس - آقاى نقابت

نقابت - بنده خواستم عرض کنم که همیشه آقاى انوار نظر به شیخوخیت و کبر سن طرف احترام ما هستند ولى استدعا می‌کنم براى نمایندگان تعیین تکلیف نکنند که هر کس هر نظرى دارد اظهار بکند بنده هم پیشنهاد دادم هم براى روشن شدن ذهن آقاى مخبر و آقاى معاون توضیح مختصرى دادم خواهش می‌کنم تعیین تکلیف براى کسى نکنند.

انوار - بنده ارادت دارم خدمت آقا.

رئیس - شما پیشنهاد خودتان را توضیح دادید لازم به این حرف‌ها نبود. ماده پنجاه و شش:

فصل ششم -تشکیل مجالس سربازگیرى‏

ماده 56 - مجلس سربازگیرى در حوزه‌هاى اصلى در مرکز شهرستان‌ها به ریاست فرماندار و در مرکز بخش‌ها به ریاست بخشدار و معاونت و نظارت رئیس حوزه سربازگیرى و عضویت نمایندگان ادارات آمار و ثبت احوال - دادگسترى - ژاندارمرى شهربانى - شهردارى ودو نفر پزشک نظامى تشکیل می‌گردد.

تبصره 1 - حضور تمام نمایندگان بالا در مجلس سربازگیرى حوزه اصلى منوط به این است که ادارات مربوطه به آنها در محل موجود باشد.

تبصره 2 - مجالس سربازگیرى در حوزه‌هاى فرعى به طور سیار مرکب از نمایندگان فرماندارى وحوزه سربازگیرى و یک نفر معتمد محل و افسر مأمور قسمت و لااقل یک نفر پزشک نظامى در موقع گرفتن سرباز تشکیل می‌شود.

رئیس - آقاى شهدوست

شهدوست - عرض کنم که مجلس سربازگیرى که تا به حال تشکیل می‌شد.

هاشمى - آقاى شهدوست بفرمایید پشت تریبون که این آقایان هم بشنوند.

(آقاى شهدوست پشت تریبون آمدند)

شهدوست - عرض کنم مجلس سربازگیرى سابق تشکیل می‌شد از فرماندار و استاندار و رئیس نظام وظیفه و پنج نفر از معتمدین محل که به وضعیت مشمولین رسیدگى می‌شد بنده خودم در خراسان همیشه در این مجلس بوده‌ام و یک اختلافاتى که حاصل می‌شد آن معتمدین حل می‌کردند از

+++

قبیل تکفل و سایر چیزهاى دیگر در اینجا اسم برده نشده است که معلوم شود آیا این معتمدین هستند که اشکالات را حل کنند و نظر اینها دخالت دارد یا ندارد لذا بنده پیشنهاد می‌کنم که در این ماده اضافه شود که در مجالس سربازگیرى پنج نفر از معتمدین محل هم حضور داشته باشند.

رئیس - آقاى طباطبایى

طباطبایى - موافقم

رئیس - ماده 57 قرائت می‌شود:

ماده 57 - اعتراض به نظریه و آرا مجالس سربازگیرى و دادگاه ادارى و حوزه‌ها توسط اداره نظام وظیفه به دادگاه منطقه‌ای که درمراکز مناطق مرکب از استاندار و در صورت نبودن فرماندار و رئیس منطقه نظام وظیفه و رئیس اداره آمار و ثبت احوال و دادستان شهرستان دادگسترى محل (با معاونین آنها) و یک پزشک نظامى تشکیل می‌شود مراجعه و رأى صادره از این دادگاه قطعى و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

رئیس - ماده 59

فصل هفتم - معافیت به علل مزاجى یا نقص اعضا

ماده 59 - مشمولین معلول یا مشکوک که در حوزه‌هاى فرعى به واسطه نبودن پزشک معاینه ایشان مقدور نباشد بایستى به هزینه ارتش بزرگ‌ترین نقطه‌اى که پزشکان وجود دارند اعزام و در صورت تصدیق به معلول بودن باید به هزینه ارتش به محل خود عودت داده شوند. ماده 60

رئیس - ماده 60

ماده 60 - مشمولین زیر در اثر علل مزاجى یا نقص اعصا بنا بر معاینه و تشخیصی که پزشک نظامى براى همیشه از انجام خدمت وظیفه معاف می‌باشند.

1 - نابینایان از یک یا دو چشم.

2 - قوزى‏

3 - کر

4 - لال‏

5 - شل و چلاق‏

6 - یک دست‏

7 - فاقدین شصت یا سبابه دست راست‏

8 - اشخاص کوتاه قد که قد آنها از 150 سانتیمتر کم‌تر باشد.

9 - اشخاص معلول یا مبتلایان به بیمارى‌هاى علاج ناپذیر

10 - معیوبین از دو چشم که از عهده خدمات نظامى برنیایند.

تبصره 1 - براى معاینه مشمولین در صورتی که پزشکان نظامى در محل نباشند از وجود پزشکان غیرنظامى که صلاحیت ایشان مورد گواهى ادارات بهدارى محل واقع شده باشد استفاده خواهد شد

تبصره 2 - معاینه مشمولینى که جزو طبقات بالا نیستند در صورتی که در محل که پزشک نباشد ممکن است توسط یک پزشک صلاحیت‌دار انجام پذیرد.

تبصره 3 - اشخاصی که مشمول ماده 60 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد ماه 1317 تشخیص و رأى سربازى درباره ایشان صادر گردیده به طور کلى (چه آنهایی که به خدمت رفته و چه آنهایی که در خدمت هستند) از انجام خدمت وظیفه براى همیشه معاف می‌باشند.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - عرض کنم قسمت ده معیوبین از دو چشم که از عهده خدمات سربازى برنیایند در آن قانون تصور می‌کنم که این قسمت بود ولى مقید نبود به این که از عهده خدمت نظام برمى‌آید یا برنمى‌آید زیرا کسى که از دو چشم معیوب است مسلماً به درد خدمت نظام نمى‌خورد این قید ایجاد اختلاف می‌کند هر کجا که بخواهند مشمول را رها کنند معاف می‌کنند ولى در قرا و قصبات و هر کجا که نخواهند با او موافقت نمى‌کنند و می‌گویند از عهده خدمات نظامى برمى‌آید (شجاع - یک سماور را هم نمی‌تواند آتش کند) و اصولاً عرض کردم که در آن قانون یک شخصى

+++

با یک چشم به قول آقا که یک سماور را هم نمی‌تواند آتش کند این شخص مسلماً به درد ارتش نمى‌خورد تا چه رسد به یک کسى که دو چشمش معیوب است بنابراین به عقیده بنده این قید باید از آخر این قسمت برداشته شود کسى که دو چشمش معیوب است (مخبر - معاینه می‌شود) بله معاینه مسأله دیگرى است على اى حال کسى که معیوب است می‌آورد و معاینه می‌کنند ولى اینجا نوشته شده است که از عهده خدمات نظامى برنیاید ممکن است که بگویند این هر دو چشمش معیوب است ولى به درد فلان قسمت مى‌خورد.

رئیس - ماده 61 قرائت می‌شود

ماده 61 - مشمولین بیمار و ضعیف­البنیه به وسیله بنگاه‌هاى بهدارى کشور قبلاً تحت معالجه واقع و پس از بهبودى به خدمت احضار می‌گردند مدت تعویق خدمت آنان از یک سال تجاوز نخواهد کرد. مگر آن که ادامه معالجه آنان مورد تأیید و گواهى دو پزشک واقع شود

تبصره - بنگاه‌هاى بهدارى کشور موظف به معالجه و مداواى مجانى مشمولین این ماده خواهند بود.

رئیس - ماده 62

فصل هشتم - معافیت محدود

ماده 62 - اشخاص زیر به واسطه موقعیت خود از انجام خدمت وظیفه معاف می‌باشد

1 - احکام شرع مجاز به اجتهاد و یا فتوى از مراجع تقلید و یا فتوى.

2 - علما درجه اول مذاهب زرتشتى و کلیمى و مسیحى تبصره اعتبار مدارک مربوط به این قبیل اشخاص منوط به گواهى شوراى عالى فرهنگ است‏

تبصره 2 - دانشجویان (طلاب) علوم دینیه که مطابق برنامه وزارت فرهنگ مشغول تحصیل هستند مشمول ماده 72 و 73 این قانون خواهند بود.

رئیس - آقاى اوحدى

اوحدى - بنده فقط در اطراف تبصره یک عرایض دارم و آن این است که آقاى معاون دقت بفرمایند اول عرضم این است که در این تبصره دانشجویان به نام طلاب که اسم علوم دینیه روى آنها گذاشته شده نوشته شده است مطابق ماده 72 و 73 این قانون در حق آنها عمل خواهیم کرد در این قانون ماده 72 اصلاً وجود ندارد فقط ماده 73 است این عرض اولم بود عرض دوم این است محصلین مدارس عالیه فراغت از تحصیل‌شان موقعى است که از طرف دانشگاه دانشکده تصدیق لیسانس و دکترا به آنها داده می‌شود آن وقت بایستى حاضر شوند براى انجام خدمت وظیفه آمدیم سر طلاب طلاب علوم دینیه چه وقت فراغت از تحصیل پیدا می‌کنند؟ وقتى که مجتهدین جامع‌الشرایط به آنها جواز اجتهاد بدهند تا جواز اجتهاد نداده‌اند که این مشغول تحصیل است وقتی که جواز اجتهاد گرفت قسمت اول این ماده است آن وقت هم این ماده و این تبصره چطور می‌تواند او را مشمول نظام وظیفه قرار بدهد زیرا تحصیل منوط به گرفتن نتیجه است گرفتن نتیجه این است که آن مدرس او معلم او به او اجازه اجتهاد می‌دهد وقتى که اجازه اجتهاد داد مشمول قسمت اول می‌شود بنابراین ماده 72 که وجود ندارد و مشمول ماده 73 هم که نخواهد بود

مخبر - بیاناتى که آقاى اوحدى فرمودند اگر توجه بفرمایند ماده 72 و 73 در خود قانون است اینها مواد اصلاحى است و چون آنها اصلاح نشده عیناً در خود قانون باقى است در اینجا نوشته است که ماده 72 و 73 راجع به دانشجویان دبیرستان و دانشکده‌هایى است که تا وقتى که تحصیل می‌کنند چه حالى خواهند داشت البته وقتى که تحصیلات‌شان تمام نشده معاف موقتى خواهندبود تا وقتى که امتحان فراغت بدهند بنابراین ماده 72 و 73 که اشاره شده است در اصل قانون هست که ازبین نرفته است و اصلاح هم نشده است.

رئیس - آقاى انوار

انوار - بنده خواستم اولاً از آقاى نقابت عذر بخواهم که بنده همیشه کلمات شما را با اهمیت تلقى کرده‌ام و همیشه به

+++

فهم شما عقیده دارم اما این موضوع که آقاى اوحدى فرمودند آن عبارت ماده 72 می‌گوید تمام دانش آموزان و دانشجویان مشمول به محض ترک تحصیل این ماده می‌گوید به مجرد این که ترک تحصیل شد به خدمت نظام وارد می‌شود پس این موضوع برایش باقى هست نه این که معنایش این باشد که موضوع نداشته باشد و راجع به ماده 72 همان طور است که آقاى تهرانچى بیان فرمودند که در اینجا ندارد پس آن توجهى که شما کردید همان جز اول است‏

رئیس - آقاى اورنگ‏

اورنگ - آقاى اوحدى بنده فقط می‌خواهم یک تذکرى عرض کنم که خاطر شریف روشن باشد ماده 72 در اصل این قانون هست در این قانون مواد اصلاحى گذارده شده است چرا؟ چون در ماده همان طورکه بود به جاى خود باقی است و هیچ تغییرى درش داده نشده است پس این ماده 72 که در اصل قانون است معتبر است و در حق این قبیل دانشجویان است اما راجع به طلاب علوم دینیه آن اشکال‌ها وارد نیست چرا وارد نیست براى این که فرض این طور فرمودند که دانشجویانى که می‌روند مدارس و تحصیل می‌کنند شش سال و شش سال که می‌شود دوازده سال که تحصیل کرد دیپلم مى‌گیرد سه سال اگر بعد از این دوازده سال اگر رفت در مدارس عالى می‌شود لیسانس براى دکترا هم یک سنینى معین است پس هر کس که دیپلم گرفت دکتر نیست هرکس که لیسانس گرفت دکتر نیست این دانشجویانى هم که تحصیل علوم دینیه می‌کنند براى این دانشجویان هم وزارت فرهنگ مقرراتى معین کرده است او هم درپایان کلاس دوازده مجتهد نمی‌شود. بیرون مى‌آید و دیپلم هم دارد ولى مجتهد نیست مجتهد یک اثر خاص است مرجع تصدیق را هم معین کرده است فرض کنیم آقا یک کسى در مدرسه عالى سپهسالار درس می‌دهد به این قبیل دانشجویان خود او مرجع تقلید نیست. الان درس دهنده و مدرس، ممکن است از مدرسه بیرون بیاید و مدرس هم نباشد و برود خدمت نظام وظیفه‌اش را انجام دهد مجتهد شدن یک تشریفات خاصى دارد و در این قانون هم پیش‌بینى شده پس آن اشکال هم وارد نیست‏

رئیس - ماده شصت و سه.

ماده 63 - جز در مواردی که در قانون پیش‌بینى شده باشد مشمولین زیر که متکفل شناخته شده‌اند هر سال به وضعیت آنان رسیدگى و چنانچه موضوع تکفل برطرف شده باشد به خدمت زیر پرچم احضار و الا براى مدت یک سال دیگر به آنان ورقه معافیت داده خواهد شد. اگر تا سن بیست و نه سالگى مشمول در وضعیت تکفل او تغییرى حاصل نشده باشد از خدمت زیر پرچم معاف و جزو ذخیره محسوب خواهد شد.

1 - یگانه پسر هر مرد و زنى که سن او از شصت سال متجاوز و یا در اثر علت مزاج از اداره امر معاش خود عاجز و کفالت برعهده آن پسر باشد.

2 - هرجوانى که عهده‌دار معاش عیال و اولاد خود باشد

3 - هر جوانى که کفیل منحصر به فرد معاش پدر و یا مادر یا جد و یا جده علیل و یا پیر ازکار افتاده و بى‌استطاعت باشد

4 هر جوانى که به تنهایى عهده دارد معیشت برادر و خواهر صغیر و یا علیل از کار افتاده باشد و به واسطه عدم بضاعت در غیبت خود وسایل نگاهدارى آنان را نداشته باشد.

تبصره - از تاریخ تصویب این قانون هرکس قبل از مشمولیت تأهل اختیار کند حق معافیت از خدمت سربازى را به عنوان تکفل از عیال و اولاد خود را نخواهد داشت.

رئیس - آقاى طباطبایى

طباطبایى - عرض می‌کنم که قانون را باید طورى ترتیب و تنظیم کرد که موجه و منطقى به نظر بیاید ملاحظه بفرمایید اینجا می‌خواهید یگانه پسر مرد و یا زنى را که این پسر متکفل خرج آن مرد یا زن یعنى پدر و مادرش است از خدمت معاف می‌کنیم البته این که شرط شده است که این پسر باید متکفل مخارج پدر یا مادر خودشان صحیح است اما یک چیز دیگرى است که می‌نویسد سن آن پدر یا مادر از شصت سال متجاوز و یا در اثر علت مزاج الى آخر

+++

پس یک پسر یگانه را معاف می‌کنم از خدمت نظام وظیفه براى این که متکفل مادر یا پدر خودش است که این پدر یا مادر شصت سال دارند حالا مادرش اگر پنجاه و نه سال داشت چطور می‌شود پنجاه و نه سال دارد فقیر هم هست بضاعت نداردیا پنجاه و نه سال و شش ماه دارد مثلاً این را معاف نمى‌کنید که باید حتماً شصت سال داشته باشد یکى از مطبوعات روزنامه کیهان اعتراضى کرده بود که این مدت پانزده سال که معین شده است براى کسی که سابق انتشار داشته باشد حالا یک کسى چهارده سال و شش ماه سابقه انتشار داشته این تقصیرى کرده است براى شش ماه باید محروم باشد آقا؟ حالا غرضم این بود که در شور دوم توجه بفرمایید که یگانه پسرى که کس و کارى ندارد و متکفل مخارج پدر یا مادر یا جدش است اعم از این که آن پدر و مادر چهل سال یا شصت سال داشته باشند این را باید معاف کرد بنده نمى‌خواهم زیاد وقت را بگیرم این ایراد در زن آن مشمول هم وارد است و در هر شقى یک قیودى هم هست که ایجاد اختلاف خواهد کرد و واقعاً یک حقوقى را سلب خواهد کرد این است که یک جوانى که سرپرست است و یک کسى و کارى هم ندارد که او را اداره کند این را معاف کردید مثلاً فرض کنید که آدمى که زن دارد و اولاد هم دارد این معاف می‌شود بسیار خوب حالا اگر زن داشت ولى اولاد نداشت این را می‌برند به خدمت آن وقت زنش را چه کار بکند اگر یک دانه اولاد داشت معاف می‌شود بنابراین بنده عقیده‌ام این است در شور دوم یک قدرى دقت بیشترى به عمل آید و اینها روشن شود.

رئیس - آقاى اوحدى

اوحدى - اگر آقاى تهرانچى در توضیحاتى که دادند و لفظ این قانون را بردند روى قانون 1317 و همچنین آقاى بزرگوار خودم (اورنگ - مخلص شما هستم) این طور توضیح نمی‌دادند بنده محتاج به صحبت نمی‌شدم در این تبصره نوشته شده از تاریخ تصویب این قانون اگر لفظ این قانون را ببرید روى 1317 بایستى در 1317 هم اگر کسى اختیار عیال کرده و اولاد داشته باشد باید آنها را معاف کنیم اگر این را بخواهید آنجا ببرید پس لفظ این قانون فقط شامل همین است که لایحه‌اش را آورده‌اند و یک مواردى را هم استثنا کرده‌اند و در آخر این قانون هم گفته که پس از تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد بنابراین لفظ این قانون را نمى‌توانیم ببریم روى قانون 1317 اگر این طور است که نقض غرضى لازم می‌آید ما می‌خواهیم از موقع تصویب این قانون مشمولین که هنوز به حد مشمولیت نرسیده‌اند می‌خواهند عیال اختیار کنند و شاید یک سوء‌نظرى دارند که در موقع مشمول شدن بخواهند خودشان را داراى عیال و اولاد معرفى بکنند براى فرار از نظام وظیفه. اگر این طور باشد حتماً باید این را ببرند به خدمت نظام براى این که این خدمت را من مقدس‌تر از همه چیز می‌دانم روى این نظر اگر شما هم هست با بنده موافقت بفرمایید که اصلاح شود.

مخبر - پیشنهاد بفرمایید.

اوحدى - بنابراین بنده دیگر عرضى در اطراف این قسمت ندارم جز یک نکته واضح و مورد لزوم و آن نکته این است که این معافیت‌هاى سال به سالى که داده می‌شود یک طریق سهلى برایش پیشنهاد بکنند که این بدبخت متکفل که بایستى هر ساله مزاحم بشود و از کار و زندگانیش باز بماند یک تسهیلى فراهم بشود که به محض مراجعه کردن به آن مرجع فوراً این معافیت را بهش بدهند و شش ماه نرود و نیاید و امروز و فردا و پس فردا نکنند و بگویند برو یک ماه دیگر بیا ده روز دیگر بیا پانزده روز دیگر بیا تا یک ورقه معافى به تو بدهیم و از آن طرف آن بیچاره هم از کار و زندگانیش باز بماند زودتر به او بدهند که او هم به مقصود خودش برسد و برود پى کارش.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - بنده باز یک پیشنهادى دارم که البته در کمیسیون مطرح خواهد شد و به طور اختصار هم باید یک توضیحى بدهم اینجا و آن این است که اینجا در شق دوم ماده 63 نوشته است که هر جوانى که عهده‌دار معاش عیال و اولاد خود باشد این قسمت با تبصره که در ذیل این ماده

+++

ذکر شده به کلى از بین رفته است زیرا قید شده است در تبصره که از تاریخ تصویب این لایحه عرض کنم اشخاصى که تأهل اختیار می‌کنند مشمول این ماده نخواهند شد بنده خیال می‌کنم جمع بین این دو نظر را بگیریم که هم راه باز نشود که اشخاص شروع کنند به تأهل براى معافیت که مقصود حاصل نشود و هم این که یک تشویقى براى تأهل و تشکیل خانواده کرده باشیم براى این کار بنده عقیده دارم که تأهل و داشتن چهار فرزند لااقل باعث معافیت بشود یعنى اگر ما بخواهیم و بتوانیم یک نکاتى را توجه بکنیم که آن نکات تشویق بکند افراد را به تشکیل خانواده و عایله و این عمل خود باعث می‌شود که ما از فسق و رذایل اخلاقى جلوگیرى بتوانیم بکنیم (صحیح است) و این البته فواید و محاسنش خیلى بیشتر از این خدمت شخصى است که برود به آنجا البته این خدمت هم مهم است و تمام این موضوع ما را باید توجه کرد و اصلاح کرد و بنده خیال می‌کنم اگر شق دوم این ماده را اصلاح کنیم و بگوییم که هر جوانى که عهده‌دار معاش عیال و چهار اولاد باشد با این ترتیب هر دو نظر آقایان را تأمین کرده‌ایم زیرا فردى که عیال و چهار طفل خود را باید اعاشه بدهد این هم خود یک نوع تکفلى است که حتماً باید یک استثنایى برایش قائل شد از طرفى هم این خود موجب می‌شود که تشویق می‌شوند افراد به تشکیل عایله و خانواده و تکثیر اولاد و اگر بتوانیم هر دو را تأمین کنیم خیلى بهتر است و پیشنهادم را تقدیم کنم.

مخبر - التفات بفرمایید.

رئیس - آقاى روحى

روحى - عرض کنم خواستم خاطرتان را مستحضر بدارم که موضوع تأهل همیشه باید روى قواعد صحیحى باشد یک جوان 21 ساله می‌رود به خدمت سربازى اگر این از 16 سالگى یا 18 سالگى تأهل اختیار کند و برود و زن بگیرد و چند تا اولاد پیدا کند و شانه از زیر بار خدمت نظام خالى بکند این فایده ندارد این اولاد او هم اولاد سالم نمی‌شود سن تأهل از بیست و پنج و بیست و شش به بالا است اگر اجازه بدهیم که یک جوانى بتواند این عمل را بکند و تأهل اختیار کند و چهار اولاد داشته باشد قبل از سنین مشمولیت از این راه ممکن است به ظاهر این یک وسیله فرار از خدمت نظام وظیفه و همچنین ملاحظه بفرمایید تا 21 سالگى ممکن است که چهار فرزند پیدا کند اولاً سؤال می‌کنم از آقا اینها را می‌شود اولاد با بنیه و قوى و زورمند و منتج نتیجه حساب کرد یا نه؟ البته خیر. اگر حضرتعالى در کمیسیون تشریف بیاورید آنجا باز در این قسمت توضیحاتى کافى خدمت­تان عرض می‌کنم و بالاخره حضرتعالى قانع خواهید شد. البته مذاکره خواهیم کرد.

رئیس - ماده شصت وچهارم:

ماده 64 - از مشمولین طبقات 1284 - 1285 - 1286 - 1287 - 1288 - 1289 - 1290 - 1291 - 1292 - 1293 - 1294 آنهایی که در تاریخ تصویب این قانون درخدمت زیر پرچم هستند پس از پایان خدمت زیر پرچم مرخص خواهند شد و آنهایی که به خدمت وارد نشده‌اند دیگر براى خدمت زیر پرچم احضار نخواهند شد.

تبصره 1 - متولدین 1295 به بعد که متکفل شناخته شده و می‌شود مشمول مقررات ماده 63 خواهند بود.

تبصره 2 - مشمولینى که تا این تاریخ مورد مقررات مواد 64 و 68 قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29 خرداد 1317 بوده و فعلاً در خدمت ارتش یا ژاندارمرى هستند در صورتی که هشت ماه خدمت مقدماتى را طى کرده باشند از خدمت مرخص و جزو طبقات مربوطه می‌گردند.

تبصره 3 - کسانی که تا تاریخ اجراى این قانون مطابق یکى از قوانین 1304 - 1310 - 1317 برگ معافیت دایم گرفته‌اند معافیت آنان معتبر شناخته می‌شود.

تبصره 4 - مشمولینى که متولد از 1284 تا پایان 1294 هستند وخدمت زیر پرچم خود را انجام داده‌اند و در حین اجراى این قانون مشغول خدمت دولت می‌باشد مدت خدمت زیر پرچم آنها خواه قبل از قبول خدمت دولت بوده و یا بعد از آن باشد در صورت پرداخت کسور تقاعد جزء مدت

+++

خدمت رسمى آنان محسوب خواهد شد و دو برابر مدتى که زیر پرچم خدمت کرده‌اند از ادوار خدمت آنان طبق ماده 6 قانون نظام وظیفه مصوب 1317 کسر می‌گردد.

رئیس - آقاى امیر تیمور

امیر تیمور - بنده آنچه تأمل کردم که براى تدوین این ماده 64 یک دلیل منطقى و عقلى پیدا کنم حقیقتاً نتوانستم بفهمم آنچه از این ماده استنباط می‌شود برطبق این ماده براى اشخاصى که به قانون احترام گذاشته‌اند و در موقع وظیفه خودشان را انجام داده‌اند یک جریمه معین شده است و براى کسانی که تخلف از قانون کرده‌اند و از خدمت شانه خالى کرده‌اند یک پاداشتى معین شده است اگر بنا است یک طبقاتى معاف بشوند بایستى کلاً معاف بشوند و اگر باید به خدمت احضار بشوند باید کلاً احضار بشوند نه این که یک عده از نقطه‌نظر این که در موقع خود از قانون اطاعت کرده‌اند آنها بیایند و باز هم خدمت کنند ولى کسانی که فرار کرده‌اند به وسایلى متشبت شده‌اند آنها نباید خدمت کنند؟ به عقیده بنده آقا خدمت مقدسى است که تمام افراد کشور متساویاً در موقع خودش باید انجام بدهند من اگر وزیر جنگ باشم لایحه به مجلس شوراى ملى مى‌آورم که یک نفر هم معاف نشود.

نراقى و چند نفر از نمایندگان - احتیاجى نیست آقا احتیاجى نیست.

امیر تیمور - احتیاجى هم اگر نیست باید متساویاً همه را معاف کنند چرا یک کسى که اطاعت از قانون کرده است و خدمت کرده با آن کسى که اطاعت نکرده و فرار کرده در یک ردیف قرار بگیرند بلکه آن کسى که فرار کرده تشویق هم بشود و معاف بشود این ظلم است این برخلاف عقل و منطق است این دلیل ندارد (صحیح است) و باید هر عملى دلیل منطقى و قانونى داشته باشد در غیر این صورت فایده ندارد قانون (صحیح است)

مخبر - آنچه را که آقاى نماینده محترم فرمودند که براى آنهایى که خدمت کرده‌اند مجازاتى قائل شدیم و براى آنهایی که خدمت نکرده‌اند تشویق کرده‌ایم این طور نیست مخصوصاً اینجا ذکر شده است اگر تبصره چهارم را ملاحظه بفرمایید ما در آنجا یک ارفاق‌هایى براى آنهایى که خدمت کرده‌اند قائل شده‌ایم از آن گذشته می‌فرمایید چرا معاف شده‌اند این موضوع این دلایلى دارد یکى‌اش این است که طبق دفاتر آمار که موجود است و رئیس آمار هم در کمیسیون آمدند و توضیح دادند عده متوفیات اینها خیلى زیاد است که اینها وارد دفتر نشده است و وقتى که رجوع به دفتر می‌شود و صورت می‌دهند آن اندازه که به اداره نظام وظیفه صورت داده می‌شود خیلى‌هایش اصلاً وجود خارجى ندارد (صحیح است) یا متوفى بوده‌اند که وارد دفتر نشده است یا اصلاً متوارى هستند و معلوم نیست کجا رفته‌اند و چه شده‌اند و این صورت‌ها خیلى زیاد است و درست هم نیست و به اندازه­ای هم که لازم بوده است از آنها گرفته شده است حتى در کمیسیون مذاکره شد که از سال نود تا نود و پنج به اندازه مشمولین رد شده‌اند که حتى صدى دو یا صدى سه هم باقى نمانده‌اند یعنى عده خیلى کم بوده است (صحیح است) البته براى این بوده است که برمی‌خورده است به آن صورت‌هایى که وارد نشده است و صورت‌هاى صحیحى نبوده است یک اشخاصى را بى‌خود و بدون جهت مأمورین عقب‌شان می‌گشته‌اند و دنبال می‌کرده‌اند در صورتی که آنها یا فوت کرده‌اند یا مفقود‌الاثر شده‌اند پس اینجا یک ارفاق زیادى براى آنها قائل نشده‌اند اما راجع به فرارى که فرمودند این اصلاً موارد فرار را شامل نمی‌شود یعنى اگر اشخاص در زیر پرچم بوده‌اند و فرار کرده باشند آنها را شامل نمی‌شود و آنها باید بیایند خدمت کنند و خدمت را تمام کنند و آقا قانون سال 1317 را هم در نظر بگیرند و این ماده در آن قانون نبوده است این ماده اصلاحى است و راجع می‌شود به این اشخاصى که توضیح دادم یعنى یک قسمت آنهایى که فوت شده‌اند یک عده هم اشخاصى بوده‌اند که داراى اولاد و تکفل و وضعیت‌هایى بوده‌اند و هر سال هم چون نمی‌توانستند مطابق قانون بیایند و معافیت بگیرند و وضعیت براى‌شان سخت بوده است و

+++

یا به یک علل دیگرى حاضر نمى‌شده‌اند به علاوه حالا کبر سن پیدا کرده‌اند الان یک آدم سى ساله سى و دو ساله شده‌اند از اینها نمی‌توانستند مثل یک فرد 21 ساله استفاده نظامى بکنند و تعلیمات نظامى بدهند از این جهت هم بوده است که روى همرفته عده زیادى هم نخواهند بود این طور پیش‌بینى شد از آن طرف هم براى آن اشخاصى که در این مدت رفته‌اند و خدمت کرده‌اند در آن تبصره 2 و 3 خیلى ارفاق برایشان قائل شده‌ایم که در صورت پرداخت کسور تقاعد جز مدت خدمت رسمى‌شان محسوب و دو برابر مدتى که زیر پرچم خدمت کرده‌اند از ادوار خدمت آنان طبق ماده 6 قانون نظام وظیفه سال 1317 کسر می‌گردد یعنى ار سنین خدمت‌شان که 45 سالگى است کسر می‌شود و زودتر از خدمت نظام وظیفه معاف می‌شوند.

رئیس - آقاى طباطبایى

طباطبایى - در سطر دوم و سوم این ماده ملاحظه می‌فرمایید نوشته است آنهایى که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت زیر پرچم هستند پس از پایان خدمت زیر پرچم مرخص خواهند شد. عرض کنم چرا این را نوشته‌اند مگر کسى که خدمت زیر پرچم را تمام کرد مرخص نمی‌شود؟ (مخبر - چرا) پس این چه چیز است که نوشته‌اند و این چه قیدى است که شده است؟ (صحیح است) و اصلاً این سطر دوم را اصلاً بفرمایید بردارند (مخبر - بسیار خوب) چون زیادى است. اما راجع به آن قسمتى که آقاى امیر تیمور هم فرمودند همان وقت هم که لایحه قانونى نظام وظیفه در سابق مطرح بود و در کمیسیون بود از طرف آنهایى که رفته‌اند به خدمت و خدمت نظام وظیفه خودشان را کرده‌اند همان طور که فرمودند مطابق قانون رفتار کرده‌اند این اعتراض می‌شد به کمیسیون هم مراجعه می‌کردند که آقا این چه چیزى است ما رفته‌ایم خدمت خودمان را انجام داده‌ایم یا خدمت‌مان نیمه کاره است یا الان مشغول خدمت هستیم و شش ماه است خدمت می‌کنیم یا شش ماه از خدمت ما باقى مانده است ما باید مشمول مقررات قانون باشیم (رضوى - صحیح هم می‌گویند) بلى صحیح هم می‌گویند ولى یک آقا‌زاده که نیامده است اصلاً توسل جسته تشبث کرده عللى ایجاد کرده است براى نیامدن خودش چون نیامده است باید معاف بشود؟ (صحیح است) این مسأله را ما توجه کرده‌ایم و آن وقت که بنده عضو کمیسیون نظام بودم در این موضوع خیلى بحث شد و یکى از مسائلى که مورد توجه شد همین موضوعى بود که حالا آقاى تهرانچى هم فرمودند و آن مسأله سن بود و به این نتیجه رسیدیم که آن یک نفرى که نرفته است به خدمت حالا یک مرد سى ساله‌ای است (حالا به آنهایى که مرده‌اند کارى نداریم). زن دارد بچه دارد مردى شده است براى خودش عرض کنم حالا هم اوضاع معیشت و زندگانى خیلى مشکل است و گران شده است یک مرد سى ساله را بروند یقه‌اش را بچسبند که تو باید بیایى و خدمت کنى دوش به دوش یک جوان 21 ساله این در واقع غیر مقدور و مشکل است علت این که بیست و یک سالگى را قرار داده‌اند براى این بوده است که این سن موسوم این کار است آخر هر چیزى آقا یک فصلى و یک موسمى دارد این را تصدیق بفرمایید آقا (صحیح است) و هر چیزی که از موسمش گذشت مثل بعضى میوه‌هایى است که در فصل زمستان بخواهند مصرف کنند مثل خربزه این فصل است (صحیح است) و این خوب نیست که یک مرد سى و چند ساله را با یک جوان 21 ساله یا 18 ساله یا 19 ساله ببرند به خدمت نظام وظیفه و از این جهت بود که از طرف عده زیادى از آقایان در آن موقع یک پیشنهادى شد که تا سال 1300 را معاف کنند و آن وقت یک حد وسطى را در نظر گرفتیم حالا چون شور اول لایحه است تا سال 1294 را هم تشریف آورده‌اند که معاف کنند خواستم خواهش کنم که یک قدرى زیادتر قائل شوند و تا 97 را مستثنى کنند اگر تا 1294 را یک دلیل منطقى دارند بیشتر قائل شوید و تا 1297 را ول کنید حالا نود و هشت و نه و سیصد هم هستند که اینها نزدیک به سنین بیست و یک سالگى هستند و می‌شود یک آدم بیست و پنج ساله یا بیست و یک ساله خدمت کند بد نیست و ممکن است

+++

خدمت کند ولى از بیست و پنج سال به آن طرف یعنى بیست و شش ساله و بیست و هفت ساله و سى ساله واقعاً آن نظرى را که آقا فرمودند صحیح است و آن عیب هم هست و آن عدم صلاحیت سنى اشخاص است.

معاون وزارت جنگ - راجع به این ماده 64 بنده مجبورم یک توضیحاتى عرض کنم که این ماده براى نظام وظیفه یک ماده حیاتى است اگر مواد دیگر مختصر دستکارى درش بشود تأثیرى در ارتش ندارد ولى اگر این ماده را یک قلم درش کم و زیاد بشود که روى حساب درست نیاید مثل این است که حکم قتل نظام وظیفه داده شده باشد ما تا سال 1290 را معافى قائل شدیم براى این که مطابق آمار اسامى آن اشخاصى که در دفاتر رفته بود در حقیقت وجود خارجى نداشته‌اند چون وجود خارجى نداشتند مى‌گفتند مأمورین آمار و مأمورین نظام وظیفه به مردم تعدى می‌کنند گفتیم یک قلم نه کشیده شود تا 1290 را کارى نداشته باشند که به آنها تعدى نشده باشد به نمایندگان محترم پیشنهادهایى کردند که تا 95 باشد و این پیشنهادها در شور مجددى که در کمیسیون شد و مورد مطالعه واقع شد وزارت جنگ تا 93 را هم موافقت کرد براى این که برطبق تشخیص متخصصین خارجى هم که بنا است در خدمت ارتش ایران وارد شوند مستشاران آمریکایى هم سن 27 را سن خوبى قائل شدند و از 27 به بعد را گفتند به درد شما نخواهند خورد بنابراین از 27 به آن طرف را یک قلم نه رویش کشیدیم و تا سال 93 رفتیم در کمیسیون هم نمایندگان محترم باز یک قدمى جلوتر گذاشتند و 94 را هم ضمیمه کردند ولى از 94 اگر بگذریم غیر ممکن است که ما داراى سرباز باشیم و مجبورم بنده تذکر بدهم به آقایان محترم که الان چندین گردان از افراد وظیفه داریم که خدمت‌شان تمام شده است و به واسطه این که سرباز نداشته‌ایم که جانشین آن سربازها را بتوانیم بفرستیم چون در امنیت کشور ممکن بود خللى وارد آید این بود که آن گردان‌هایى را که 24 ماه خدمت‌شان را انجام داده بودند مجبور شدیم که آنها را در خدمت نگاه داریم و انصاف نیست که ما بخواهیم به یک عده بخواهیم ارفاق بکنیم و یک عده مجبور شوند سه سال خدمت کنند الان وضعیت کردستان طورى نیست که ما بتوانیم گردان 24 ماهه گردان خدمت منقضى را مرخص کنیم بدون این که خللى به امنیت آن نقطه وارد نیاید و ما تا سرباز نداشته باشیم نمى‌توانیم جاى آنها بفرستیم بنابراین هر قدر ارفاق هم نسبت به اشخاص مسن بخواهید بفرمایید لازم است به اشخاصى هم که عجالتاً در خدمت هستند یک ارفاقى بشود یعنى تعدى زیادى به آنها نشود ولى راجع به موضوعى که در ماده نوشته شده است پس از پایان خدمت زیر پرچم مرخص خواهند شد اینها اشخاصى هستند که مطابق قانون 18 ماه 20 ماه 21 ماه خدمت به تفاوت دارند و الان تشکیل یک گردانى را می‌دهند الان که این قانون گذشت و گفتیم طبقه 94 مرخص اگر این اشخاص هم که الان در خدمت هستند مرخص شوند گردان‌هاى ما و گروه‌هاى ما ناقص می‌شوند و مثل این است که حکم انحلال این گروهان‌ها را داده باشیم بنابراین مانعى ندارد که این اشخاصى که آمده‌اند و خدمت کرده‌اند این چند ماه دیگر را هم خدمت کنند و چیز زیادى هم از مدت‌شان باقى نمانده و تصور می‌کنم تا وقتى که این قانون شروع به اجرا بکند آن عده هم مرخص شده باشند بنابراین تا پایان خدمت باید بمانند که نه به روحیه افراد لطمه وارد آید و نه این ماده عوض شود

عده‌اى ازنمایندگان - مذاکرات کافى است‏

رئیس - ماده 65:

ماده 65 - به طور کلى از دو یا سه برادر سالم که در یک سال به خدمت احضار شده باشند به انتخاب پدر و در صورت نبودن پدر به انتخاب مادر یکى از آنان و همچنین از چهار و پنج برادر دو نفر آنان موقتاً از خدمت سربازى معاف و پس از خاتمه خدمت برادران دیگر به نوبه احضار خواهند شد در صورت نبودن پدر و مادر این معافیت موقت به حکم قرعه در بین برادران تعیین خواهد شد.

رئیس - ماده 66:

+++

ماده 66 - متکلفین بایستى رونوشت برگ شناسنامه افراد مورد کفالت را با استشهاد تهیه و تا یک ماه قبل از سال احضار به حوزه‌هاى سربازگیرى تسلیم نمایند

تبصره - برگ­هاى استشهاد مطابق نمونه‌اى خواهد بود که در ادارات شهربانى و ژاندارمرى و نزد کدخدایان از طرف حوزه‌هاى سربازگیرى در دسترس مشمولین گذارده خواهد شد.

رئیس - ماده 67:

ماده 67 - تصدیق رونوشت برگ‌هاى شناسنامه افراد مورد کفالت و همچنین صحت مندرجات استشهاد و شناسایى امضا کنندگان در شهرها به عهده ادارات شهربانى و در دهات به عهده کدخدایان محول می‌گردد و این مأمورین مکلفند بازجویى‌هاى لازمه را نسبت به مندرجات برگ استشهاد معمول داشته و صحت آن را تصدیق نمایند.

تبصره 1 - هر مأمور یا کدخدایى که برخلاف حقیقت تصدیق نماید طبق قانون تعقیب خواهد شد

تبصره 2 - در نقاطى که اداره شهربانى و کدخدا نباشد در صورت بودن ژاندارم اجراى مقررات این ماده به عهده آنان محول می‌گردد.

تبصره 3 - مأمورینى که در بالا گفته شد مکلفند به مراجعه­کنندگان رسید کتبى داده و در ظرف مدتى که از 15 روز تجاوز ننماید بازجویى‌هاى لازمه را معمول و استشهاد و رونوشت شناسنامه را گواهى نموده و به تقاضا کننده تسلیم دارند.

رئیس - ماده 69.

ماده 69 - پسر یا دخترى که تحت کفالت است از لحاظ اجراى این قانون تا آخر سن 18 سالگى تحت کفالت شناخته می‌شود.

6 - معرفى آقاى وزیر دارایى از طرف آقاى نخست وزیر

نخست وزیر (آقاى احمد قوام) - آقاى الهیار صالح به موجب فرمان اعلیحضرت همایونى به سمت وزارت دارایى براى عضویت هیئت دولت منتخب شده‌اند و به مجلس شوراى ملى معرفى می‌شوند.

نمایندگان - صحیح است. مبارک است.

7 - موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه‏

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم؟ (صحیح است)

جلسه آتیه روز پنجشنبه هشتم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم بقیه لایحه نظام وظیفه‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293998!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)