کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/15]

جلسه: 126 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 مهر ماه 1320  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - اعلام وصول مراسله وزارت دادگستری دایر به نبودن مدرکی جهت اتهام آقای رفیع

3 - تقدیم طرح قانونی راجع به اصلاح قانون ایجاد بانک کشاورزی

4 - بقیه شور لایحه اجرای احکام و تصویب مواد 186 تا 205

5 - تصویب دو فقره مرخصی

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 126

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 مهر ماه 1320

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - اعلام وصول مراسله وزارت دادگستری دایر به نبودن مدرکی جهت اتهام آقای رفیع

3 - تقدیم طرح قانونی راجع به اصلاح قانون ایجاد بانک کشاورزی

4 - بقیه شور لایحه اجرای احکام و تصویب مواد 186 تا 205

5 - تصویب دو فقره مرخصی

6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 24 مهر ماه رآقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه- آقایان: اصفهانی- تهرانچی- نواب یزدی- جلایی- جهانشاهی- شجاع- خواجه‌نوری- کیوان- دکتر ادهم

غایبین بی‌اجازه- آقایان: آصف- حیدری- صادق وزیری- صدر- گرکانی- کامل ماکو- معدل- همراز)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- اعلام وصول مراسله وزارت دادگسترى دایر به نبودن مدرکى جهت اتهام آقاى رفیع‏)

رئیس- اگر چه ما بر ما معلوم بود که آقاى رضا رفیع از هر نسبت نامناسبى مبرى هستند معهذا چون از وزارت دادگسترى وقت لایحه به مجلس شوراى ملى اظهار شده بود خواستم که وزارت دادگسترى در این باب نظر خود را اظهار بدارد لذا به وزارت دادگسترى شرحى نوشته شده واز طرف آن وزارتخانه جوابى داده‌اند که می‌خوانم:

در پاسخ نامه فلان راجع به سلب مصونیت آقاى حاج آقا رضا رفیع تصدیع می‌دهد پس از مراجعه به پیشنیه امر معلوم شد از بازجویى‌هایى که در این مورد به عمل آمده مدارکى براى اتهام ایشان به دست نیامده است. (صحیح است) در این

+++

صورت ایشان از طرف مجلس شوراى ملى دعوت شدند که در جلسات مجلس شرکت خود را ادامه بدهند.

(3- تقدیم طرح قانونى راجع به اصلاح قانون ایجاد بانک کشاورزى‏)

رئیس- آقاى دبستانى‏

دبستانى- طرحى عده‌ای از آقایان امضا کرده‌اند براى کمک به بانک کشاورزى که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود که به کمیسیون رجوع فرمایند.

بعضى از نمایندگان- قرائت بفرمایید.

رئیس- خوانده می‌شود:

طرح قانونى پیشنهادى:

بر خاطر نمایندگان پوشیده نیست که قانونی براى ایجاد بانک فلاحت سابقاً از مجلس گذشت مدت وام معین نکرده‌اند و بر حسب عمل چهار سال اقصى مدت را قرار داده‌اند در صورتی که بسیارى از کارهاى فلاحتى از قبیل ایجاد قنوات جدید یا غرس درخت پسته و بادام و توتوت و زیتون سال‌ها طول مى‌کشد که مورد استفاده قرار گیرد بنابراین مستدعى است قانون مزبور مورد تجدید نظر واقع شده و مدت پرداخت در قانون معین شود که از سال چهارم به بعد در ظرف پنج سال به اقساط وام پرداخته شود و به قدرى که تشکیلات بانک زیان نرسد سود را هم تقلیل دهند. (به امضاى هجده نفر)

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

(4- بقیه شور دوم لایحه اجراى احکام تصویب مواد 186 تا 205)

رئیس- بقیه شور دوم لایحه اجراى احکام دادگسترى از ماده 186 مطرح است ماده 186:

مبحث سوم- در ارزیابى اموال منقول‏

ماده 186- ارزیابى اموال منقول در حین توقیف به عمل می‌آید و در سیاهه درج می‌شود. بهاى اموال را محکوم له با حضور محکوم علیه حاضر باشند معین می‌کند.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 187:

ماده 187- هرگاه محکوم له یا محکوم علیه براى تعیین بها حاضر نباشد و یا در انتخاب ارزیاب تراضى ننماید اجرا ارزیاب معین می‌نماید و اگر ارزیابى که طرفین معین کرده‌اند استعفاء بدهد از اجرا آنها اطلاع داده می‌شود که ارزیاب دیگرى معین نماید و اگر معین نکردند اجرا معین خواهد نمود.

ارزیاب ممکن است یک نفر یا بیشتر باشد و اگر بیش از یک نفر باشد باید عده ارزیاب طاق باشد و رأى اکثریت آنها معتبر است و در صورتى که اکثریت حاصل نشود اجرا حد وسط قیمت‌هایى را که معین شده است قیمت قرار می‌دهد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 188:

ماده 188- اموالى که داراى قیمت معینى است محتاج به ارزیابى نیست.

رئیس- موافقین برخیزند. (عده زیادی قیام نمودند) تصویب شد ماده 189:

ماده 189- کارمزد ارزیاب با توجه به تشخیص و محل ارزیابى و ارزش وقت و عمل از طرف اجرا معین می‌شود و پس از آن که محکوم‌له آن را در صندوق دادگسترى ودیعه گذارد اقدام به ارزیابى خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 190:

مبحث چهارم - حفظ اموال توقیف شده‏

ماده 190- اموالى که باید بازداشت شود در همانجا که هست بازداشت می‌شود و در صورت لزوم به جاى محفوظى نقل می‌گردد و در هر حال باید اموال توقیف شده را به شخص مسئولى سپرد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 191:

ماده 191- هرگاه در انتخاب شخص مسئول بستانکار و بدهکار تراضى نکردند مأمور اجرا تعیین می‌کند.

+++

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 192:

ماده 192- مأمور اجرا باید حتى‌الامقدور کسى را معین ننماید که دارایى داشته و بدون نقل اشیاء به جاى دیگر مسئول حفظ آن شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (کثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 193:

ماده 193- مأمور اجرا نمی‌تواند بدون تراضى کتبى طرفین اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد:

1- به اقوام و اقرباى تا درجه سوم از طبقه دوم.

2- به بستانکار و بدهکار و عیال آنان و همچنین به اشخاصى که بستانکار و بدهکار و قرابت نسبى و سببى تا درجه سوم طبقه دوم دارند و به مخدوم و خدمه آنان مگر این که شخص دیگرى براى حفظ اموال توقیف شده پیدا نشود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 194:

ماده 194- رونوشت سیاهه اموال توقیف شده به شخصى که مسئولیت را بر عهده گرفته داده شده و قبض رسید دریافت می‌شود.

رونوشت سیاهه اموال به هر یک از دو طرف که درخواست نمایند داده مى‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (کثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 195:

ماده 195- نگاه دارند می‌توانند حق نگاهدارى بخواهد و هرگاه در مقدار و حق نگاهدارى تراضى نشود اداره اجرا با ملاحظه محلى و مالى که باید حفظ بشود حق نگاهدارى را معین خواهد کرد.

رئیس- موافقین برخیزند. (کثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 196:

ماده 196- نگاهدارنده اشیاء بازدداشت شده حق ندارد اشیاء بازدداشت شده را استعمال نمایند یا به کسى بدهد و الا از حق نگاهدارى محروم و به علاوه مسئول زیان وارد شده خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 197:

ماده 197- هرگاه نگاهدارنده اموال بازدداشت شده در نگاهدارى اموال مذکوره تقصیر نماید به پرداخت زیان وارده محکوم خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 198:

ماده 198- هر گاه اشیاء توقیف شده منافعى داشته باشد نگاه دارنده اشیاء مزبور باید حساب آن را بدهد.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 199:

ماده 199- در صورتی که نگاهدارنده اموال بازدداشت شده در تسلیم آن امتناع کند شخص او توقیف می‌شود تا مال توقیف شده را تسلیم کند یا ثابت نماید که مال توقیف شده و یا تلف یا مفقود شده است.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 200:

ماده 200 - کارمزد نگاه دارند توقیف شده را محکوم له می‌پردازد و بعد از حاصل فروش اشیاء توقیف شده به محکوم له داده می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 201:

ماده 201- اگر در اشیاء توقیف شده پول نقد و برگ‌هاى بانکى و برگ‌هاى بهادار و جواهر و امثال آنها باشد بعد از توصیف در صورت مجلس باید در صندوق دادگسترى یا صندوق اداره ثبت اسناد یا یکى از بانک‌هاى معتبر امانت گذاشته شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 202

مبحث پنجم- در بازداشت اموال منقول محکوم علیه نزد کسان سوم توقیف اموال منقول دیگرى از محکوم علیه نزد سوم‏ کسان

ماده 202- هر گاه وجه نقد یا اموال منقولى از محکوم علیه

+++

نزد سوم کسان اعم از شخص حقیقى یا حقوقى باشد بازدداشت ‌نامه به سوم کس محکوم علیه ابلاغ رسید دریافت می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 203

ماده 203- سوم کس پس از ابلاغ بازدداشت ‌نامه به او مکلف است اموال بازدداشت شده را به صاحب آن نداده و مطابق دستور اجرا عمل نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 204

ماده 204- تخلف سوم کس از ماده بالا موجب مسئولیت او در مقابل محکوم له جبران نماید.

رئیس- موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 205

ماده 205- هر گاه سوم کس منکر وجود مال یا طلبى از محکوم علیه نزد خود باشد باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازدداشت نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد و در این صورت اداره اجرا معترض نمی‌شود و هرگاه در ظرف مدت مذکور اطلاع نداد مسئول پرداخت مال بازدداشت شده خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(5 - تصویب دو فقره مرخصى)‏

رئیس- دو فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

گزارش مرخصى آقاى همراز

آقاى همراز درخواست ده روز مرخصى از تاریخ 12 مهر ماه 1320 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده است اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى دولتشاهى‏

آقاى دولتشاهى درخواست بیست روز مرخصى از شانزدهم مهر ماه 1320 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)‏

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آینده روز پنجشنبه اول آبان ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293859!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)