کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 125 به صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 13 دى ماه 1311 (6 رمضان 1351)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. معرفى کفیل وزارت عدلیه‏

3. شور ثانى و تصویب عهدنامه ودادیه و تأمینیه بین دولتین ایران و ترکیه‏

4. شورثانى و تصویب عهد‌نامه منعقده بین دولتین ایران و فنلاند

5. شور ثانى و تصویب الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللى منع استعمال گوگرد سفید

6. تصویب لایحه پرداخت تعهدات معوقه حق‌العبور مراسلات دفتر برن‏

7. تصویب لایحه تبدیل اعتبار براى سیم‌کشى شیراز و تل خسروى‏

8. تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر داخله و تصویب آن‏

9. تصویب لایحه اعتبار تأدیه قروض وزارت اقتصاد ملى سابق‏

10. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 125

به صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 13 دى ماه 1311 (6 رمضان 1351)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. معرفى کفیل وزارت عدلیه‏

3. شور ثانى و تصویب عهدنامه ودادیه و تأمینیه بین دولتین ایران و ترکیه‏

4. شورثانى و تصویب عهد‌نامه منعقده بین دولتین ایران و فنلاند

5. شور ثانى و تصویب الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللى منع استعمال گوگرد سفید

6. تصویب لایحه پرداخت تعهدات معوقه حق‌العبور مراسلات دفتر برن‏

7. تصویب لایحه تبدیل اعتبار براى سیم‌کشى شیراز و تل خسروى‏

8. تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر داخله و تصویب آن‏

9. تصویب لایحه اعتبار تأدیه قروض وزارت اقتصاد ملى سابق‏

10. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس هشت ساعت بعد از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه یازدهم دی ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین بااجازه: آقایان اسفندیاری - آشتیانی - طباطبایی وکیلی - وکیل - بنکدار - وثوق - موقر

غایبین بی‌اجازه:‌ آقایان تیمورتاش - اورنگ - مرتضی قلی خان بیات - ارباب کیخسرو - چایچی - دکتر لقمان - مصدق جهانشاهی - تهرانی - رهنما - عبدالحسین خان دیبا - دربانی - مژده‌ای - آقازاده سبزواری - حکمت - قوام - حاج غلامحسین ملک

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان لیقوانی - امیر ابراهیمی - دکتر طاهری - دهستانی - شریعت‌زاده)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - آقاى حیدرى‏

حیدرى - آقاى دهستانى و آقاى امیر ابراهیمى را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که از مقام ریاست اجازه خواسته شده بود.

رئیس - اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظر دیگرى نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى رئیس‌الوزرا فرمایشى دارید؟

+++

2. معرفى کفیل وزارت عدلیه‏

رئیس‌الوزرا (آقاى حاج مهدی قلى هدایت) - آقاى متین دفترى را به کفالت عدلیه خدمت مجلس معرفى می‌کنم

عده‌ی از نمایندگان - صحیح است

3. شور ثانى و تصویب عهدنامه ودادیه و تأمینیه بین دولتین ایران و ترکیه‏

رئیس - خبر کمیسیون امور خارجه راجع به دو فقره عهدنامه ودادیه و تأمینیه بین دولتین ایران و ترکیه قرائت می‌شود.

خبرکمیسیون‏:

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 34398 دولت راجع به دو فقره عهدنامه ودادیه و تأمینیه بین دولتین ایران و ترکیه را براى شور ثانى با حضور آقاى وزیر امور خارجه مطرح نموده و چون اعتراضى در موقع شور اول نرسیده بود لذا عین ماده واحده پیشنهادى دولت را که در موقع شور اول خبر آن تقدیم شده بود تأیید نموده و اینک خبر آن را براى تصویب تقدیم می‌دارد.

رئیس - شور ثانى عهدنامه مودت مطرح است. در ماده یک و دو و سه چهار هیچ گونه اعتراضى نرسیده است. عهدنامه تأمینیه مطرح است در ماده یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت هیچگونه اعتراضى نرسیده است بنابراین ماده واحده پیشنهادى را می‌خوانیم و رأى می‌گیریم.

ماده واحده - مجلس شوراى ملى عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه را که یکى مشتمل بر چهار ماده و دیگرى مشتمل بر هشت ماده است و هر دو در تاریخ 14 آبان 1311 مطابق پنجم نوامبر 1932 در آنکارا به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت می‌دهد.

رئیس - آقایانى که با ماده واحده و اجازه مبادله عهدنامه‌ها موافقت دارند قیام فرمایند. (عموم نمایندگان برخاستند)

جمعى از نمایندگان - اتفاق است‏

جمعى دیگر - صحیح است‏

رئیس - تصویب شد.

4. شورثانى و تصویب عهد‌نامه منعقده بین دولتین ایران و فنلاند

رئیس - خبر کمیسیون امور خارجه راجع به عهد‌نامه مودت بین دولتین ایران و فنلاند قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 9951 دولت راجع به عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فنلاند را براى شور ثانى مطرح نموده و چون اعتراضى در موقع شور اول نرسیده عین خبر شور اول را تصویب نموده و اینک عین ماده واحده پیشنهادى ضمن خبر شور اول را براى تصویب تقدیم می‌نمایند.

رئیس - شور ثانى عهدنامه دولتین ایران و فنلاند مطرح است ‌اشکالى نیست (گفته شد - خیر) در ماده یک و دو سه و چهار و پنج اعتراضى نرسیده است.

در پروتکل اختتامیه هم اعتراضى نرسیده است. ماده واحده را قرائت می‌کنیم و رأى می‌گیریم.

ماده واحده - مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى فنلاند را که در تاریخ 20 آذر 1310 مطابق با 12 دسامبر 1931 در مسکو به امضا رسیده و مشتمل بر 5 ماده و یک پرتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده، آن را به دولت می‌دهد.

رئیس - آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد.

5. شور ثانى و تصویب الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللى منع استعمال گوگرد سفید

رئیس - خبر کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللى منع استعمال گوگرد سفید قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره (56311863) دولت راجع به الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللى منع

+++

استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت را مطرح نموده و چون اعتراضى در موقع شور اول نرسیده بود عین خبر شور اول را تأیید نموده و اینک خبر آن را براى تصویب تقدیم می‌نماید.

رئیس - آقاى افسر فرمایشى دارید.

افسر - خیر موافقم بنده.

رئیس - ماده واحده که راپورت کمیسیون در او ‌اشاره دارد قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم.

ماده واحده - مجلس شوراى ملى به دولت اجازه می‌دهد که الحاق ایران را به قرار‌داد بین‌المللى منع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت که در 26 سپتامبر 1906 (نهم میزان 1285) در برن به امضا رسیده اعلام نموده و سند الحاق را تسلیم دفتر بین‌المللى مشاغل نماید.

رئیس - آقایانی که با ماده واحده که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

6. تصویب لایحه پرداخت تعهدات معوقه حق‌العبور مراسلات دفتر برن‏

رئیس - خبر کمیسیون بودجه راجع به پرداخت تعهدات معوقه حق‌العبور مراسلات دفتر برن مطرح است.

خبر کمیسیون‏:

لایحه نمره 32005 وزارت پست و تلگراف راجع به تعهدات معوقه حق‌العبور مراسلات و حق ‌اشتراک دفتر برن با حضور آقاى وزیر پست و تلگراف در کمیسیون بودجه مطرح و اینک با نظر موافقت عین ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - لایحه پیشنهادى وزارت پست و تلگراف قرائت می‌شود.

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از مبلغ منظوره در ماده 32 فصل سوم بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن مربوط به حق‌العبور مراسلات و امانات و حق ‌اشتراک دفتر برن تعهدات معوقه مربوط به همین موضوع را نیز بپردازد.

رئیس -‌ اشکالى ندارد؟ (گفته شد - خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمده 84 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 91 به اکثریت 84 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان آقایان : حسینقلی خان نواب - شریعت زاده - ابوالحسن خان پیرنیا - حلج میرزا حسین خان فاطمی - لیقوانی - دکتر ملک‌زاده - حاج محمد رضا بهبهانی - دبستانی - میرزا محمد حسین نواب - سید کاظم یزدی - روحی - احتشام‌زاده - دشتی - امیر دولتشاهی - بوشهری - علی خان اعظم زنگنه - یونس آقا وهاب‌زاده - میرزا یانس - محیط - امیر تیمور - اسدی - افسر - یار علی - خواجوی - فرشی - اسکندری - باستانی - جهانشاهی - سهراب خان ساکینیان - تربیت - معتضدی - مهدوی - بیات ماکو - مفتی - دبیر سهرابی - مؤید احمدی - کفایی - مخبر فرهمند - دکتر ضیایی - فزونی - قراگوزلو - امیرحسین خان بختیاری - همراز - ملک‌زاده آملی - حبیبی - صفاری - مژده­ای - طالش خان - دکتر سمیعی - مجد ضیایی - فتوحی - چایچی - دادور - حسنعلی میرزا دولتشاهی - مقدم - دکتر احتشام - مرتضی قلی خان بیات - مسعودی خراسانی - شریفی - لاریجانی - ناصری - حیدری - هزار جریبی - ملک مدنی - دهستانی - فهیمی - اقبال - دکتر شیخ - عراقی - معتصم سنگ - فتحعلی خان بختیار - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - دکتر سنگ - محمد‌تقی خان اسعد - مولوی - ثقة­الاسلامی - طباطبایی دیبا - تهرانچی - وهاب‌زاده - دکتر طاهری - ارکانی - بهبهانی - کازرونی - ایزدی)

7. تصویب لایحه تبدیل اعتبار براى سیم‌کشى شیراز و تل خسروى‏

رئیس - خبر کمیسیون بودجه مربوط به سیم‌کشى شیراز و تل خسروى قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر پست و تلگراف لایحه نمره 32077 آن وزارتخانه را مطرح و تحت شور قرار داده بالاخره با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت و اینک راپورت آن را به عرض مجلس مقدس می‌رساند.

رئیس - عین ماده و احده پیشنهادى:

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است تا میزان 59800

+++

ریال اعتبار اختصاصى از قانون هفدهم مرداد 1310 براى سیم‌کشى کازرون به تل خسروى را توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن به مصرف سیم‌کشى شیراز به تل خسروى برساند.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - در این چند ساله بیش از آنچه انتظار داشتیم در غالب نقاط مملکت سیم‌کشى شده است و از نظر الاهم فالاهم که دولت تشخیص داده است در خیلى جاها سیم دایر شده است و واقعاً از این جهت هم از حیث اقتصاد هم از حیث تجارت و هم از جهات دیگر براى غالب آن نقاط موجب رضایت‌مندى است ولى بنده می‌خواستم استفاده کنم از حضور حضرت آقاى وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن عرض کنم در دوره ششم در مجلس شوراى مالى بنا به استدعای بنده که مکرر در اینجا استدعا کردم از دولت وقت در ضمیمه بودجه قریب سى و شش هزار تومان براى سیم‌کشى جیرفت و رودبار تخصیص داده شد.

در کرمان پنج ولایت جزء است که مجموع آنها را بلوکات خمسه می‌گویند که معروف‌ترین محلش جیرفت و رودبار و اسفندقه و ساردویه و مهنى است مردم این بلوکات از هر جهت احتیاج دارند شاید بیش از دویست هزار نفر در این پنج محل ساکنند و آنجا راه‌شان با کرمان در بسیار جاها خیلى دور است و احتیاج دارند از نظر تجارت از نظر اقتصاد و از جهات دیگر به تلگراف منتها ابتدا پست هم نداشت بنده در دوره ششم عرض کردم و موفق شدم که دو پستخانه وزارت پست و تلگراف در آن جاها ایجاد کرد و این دو پستخانه رفع احتیاج عمومى را کرده است ولى مبرماً محتاج هستند به ایجاد تلگراف خواستم عرض کنم. اگر از نظر الا هم فالاهم جاى مهم‌تر هم هست فرق نمی‌کند ایران وطن ما است و ما به همه جا علاقه داریم و البته دولت بهتر تشخیص می‌دهد که در کجا ضرورت دارد و آنجا را مقدم می‌دارد ولى خواستم بببینم اعتبار این کار چه شده است آیا وزارت پست و تلگراف درصدد هست براى این محل‌ها به این نزدیکی‌ها تلگرافخانه تأسیس کند و رفع احتیاج اهالى را بکند یا نه؟ و اگر در سال آتیه بودجه تلگرافخانه آن محل را جزء بودجه منظور می‌دارند و اقدام می‌فرمایند و رفاهیت اهالى آن محل را برآورد می‌کند یا خیر؟ و امیدوارم حضرت آقاى وزیر محترم پست و تلگراف اگر این منظور را عملى می‌کند فوق‌العاده باعث شعف من و عموم اهالى آن محل می‌شود.

وزیر پست و تلگراف (آقاى بهرامى) - تصور می‌کنم آقاى روحى جواب خودشان را دادند و بنده نباید حرفى بزنم و آن قسمت الاهم فالاهم بود و مطابق دستورى که از پیشگاه همایونى صادر شده است تمام نقاط مملکت باید سیم‌کشى بشود ولى البته جاهاى مهم‌تر باید زودتر در نظر گرفته شود و به تدریج باید تمام قسمت‌های مملکت سیم‌کشى بشود و عنقریب موجبات رضایت آقاى روحى نسبت به آن محل فراهم خواهد شد.

رئیس - بنابراین موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و تعداد آرا به عمل آمده 82 ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 85 به اکثریت 82 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان آقایان: امیر دولتشاهی - میرزا یانس - یونس آقا وهاب‌زاده - ملک‌زاده آملی - حبیبی - همراز - جمشیدی - مهدوی - سهراب خان ساکینیان - فتوحی - رهبری - مجد ضیایی - مژده­ای - دکتر سمیعی - طالش خان - میرزا احمد خان صفاری - معتضدی - مفتی - بیات ماکو - تربیت - چایچی - دیبر سهرابی - مخبر فرهمند - فزونی - ناصری - محیط - دکتر ضیایی - دکتر طاهری - افسر - امیر تیمور - فرشی - تهرانچی - ثقة­الاسلامی - مؤید احمدی - کازرونی - مولوی - طباطبایی دیبا - معتصم سنگ - فتحعلی خان بختیار - محمد‌تقی خان اسعد - دکتر شیخ - ابوالحسن خان پیرنیا - مصدق جهانشاهی - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - اقبال - عراقی - وثوق - فهیمی - آخوند یارعلی - ملک مدنی - دهستانی - روحی - لاریجانی - احتشام‌زاده - مسعودی خراسانی - حیدری - دکتر احتشام - ارکانی - تهرانی - ایزدی - دشتی - بهبهانی - هزار جریبی - مقدم - سید کاظم یزدی - دادور - باستانی - اسکندری - خواجوی - شریعت‌زاده - حاج میرزا حسین خان فاطمی - حاج محمد‌رضا بهبهانی- شریفی - میرزا محمد‌حسین نواب - دکتر مهدی خان ملک‌زاده - حسنعلی میرزا دولتشاهی - اسدی - امیرحسین خان بختیاری - بوشهری - قراگوزلو - علی خان اعظم زنگنه)

+++

رئیس - آقاى وزیر داخله فرمایشى دارید؟

8. تقدیم یک فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر داخله و تصویب آن‏

وزیر داخله (آقاى منصور) - یک لایحه‌ای است راجع به اصلاح ماده دوم قانون استخدام متخصص بطرى‌سازى که سابقاً به تصویب مجلس رسیده است در این ماده 2 یک اصلاح مختصرى راجع به حقوق او هم از حیث ترتیب پرداخت و هم از حیث این که در آن لایحه سابق قید اسعار داشته است و حالا با ریال است با یک مختصر تفاوتى و چون اساس مطلب سابق تصویب شده است و خیلى مختصر است با قید فوریت تقدیم می‌شود.

(لایحه تقدیمى به شرح آتى قرائت شد)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که در میزان و ترتیب تأدیه حقوق متخصص بطرى‌سازى که به موجب قانون 28 آذر ماه 1310 باید استخدام شود تغییراتى لازم شده لهذا ماده واحده ذیل براى القای ماده دوم قانون مزبور و تصویب ترتیب جدید حقوق متخصص بطرى‌سازى با قید فوریت پیشنهاد می‌شود.

ماده واحده - ماده دوم قانون 28 آذر ماه 1310 در خصوص حقوق و خرج مسافرت متخصص ایتالیایى که باید براى عمل بطرى‌سازى استخدام شود ملغى و ماده ذیل به جاى ماده مزبور تصویب می‌شود.

ماده دوم - حقوق ماهیانه متخصص مزبور از تاریخ ورود تهران چهار هزار و پانصد هزار خواهد بود که در آخر هر ماه از محل اعتبار تأسیس ساناتوریوم منظوره در بودجه صحیه کل پرداخته خواهد شد. براى خرج مسافرت موقع آمدن به ایران پنج هزار ریال و در انقضاى مدت استخدام نیز براى مراجعت پنج هزار ریال پرداخته خواهد شد.

رئیس - فوریت مطرح (مخالفى نیست) آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. در ماده واحده هم به طریق اولى مخالفى نیست. موافقین ورقه سفید خواهند شد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 78 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 86 به اکثریت 78 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان آقایان: مژده­ای - حاج میرزا حسین خان فاطمی - لیقوانی - شریعت‌زاده - خواجوی - اسدی - باستانی - تهرانی - ایزدی - مفتی - اورنک - ملک‌زاده آملی - سهراب خان ساکینیان - فتوحی - مجد ضیایی - دکتر سمیعی - معتضدی - صفاری - افشار - بهبهانی - کازرونی - دکتر طاهری - طباطبایی دیبا - وهاب‌زاده - رهبری - دکتر ملک زاده - شریفی - سید کاظم یزدی - افسر - مسعود ثابتی - دکتر ضیایی - میرزا یانس - بیات ماکو - تریبت - چایچی - ناصری - فزونی - مخبر فرهمند - مؤید احمدی - حبیبی - دکتر سنگ - معتصم سنگ - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - فتحعلی خان بختیار - محمد‌تقی خان اسعد - عراقی - دکتر شیخ - اقبال - طالش خان - ثقة­الاسلامی - امیرحسین خان بختیاری - اعظم زنگنه - قراگوزلو - بوشهری - مولوی - حاج محمد‌رضا بهبهانی - دبستانی - اسکندری - روحی - فرشی - جهانشاهی - ابوالحسن خان پیرنیا - هزار جریبی - ملک مدنی - دهستانی - آخوند یارعلی - حیدری - احتشام‌زاده - محیط - بیات - مسعودی خراسانی - دکتر احتشام - دادور - حسنعلی میرزا دولتشاهی - مقدم - فهیمی - کفایی - میرزا محمد‌حسین نواب)

9. تصویب لایحه اعتبار تأدیه قروض وزارت اقتصاد ملى سابق‏

رئیس - خبر کمیسیون بودجه راجع به سه فقره دیون وزارت اقتصاد ملى سابق قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون:

لایحه نمره 12233 دولت راجع به اجازه پرداخت - فقره دیون وزارت اقتصاد ملى سابق از محل اعتبار منظوره در فقره دوم بودجه 1311 اداره کل فلاحت در کمیسیون بودجه مطرح پس از توضیحاتى که از طرف نماینده آن اداره داده شد کمیسیون با پرداخت مطالبات مذکور موافقت نموده و علیهذا خیر آن را که عین ماده واحده پیشنهادى است براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - عین ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مطالبات اشخاص ذیل را:

آقاى میرزا حسین خان طاهرزاده بابت حق‌الزحمه ترسیم نقشه سردرب مدرسه عالى فلاحت کرج 1500 ریال آقاى میرزا ابراهیم خان مهدوى بابت حقوق سه ماهه

+++

اول 1307 ریاست مؤسسه چاى لاهیجان 3000 ریال ورثه مرحوم کاشف‌السلطنه بابت مراسم تدفین‏

مرحوم مزبور 2000 ریال‏

از محل اعتبار تأدیه دیون و تعهدات معوقه و دعاوى احتمالى منظوره در ضمن فقره دوم مخارج غیر ثابت بودجه 1311 اداره فلاحت پرداخت نماید.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - چون کلیات لایحه است بنده می‌خواهم استفاده کنم و یک تذکرى به آقاى رئیس کل صناعت عرض کنم قند کرج و کهریزک حقیقتاً در این موقع به حدی مهم و جامعه از او استفاده می‌کند که واقعاً قابل تقدیر است ولى قدرى باید دقت شود از طرف اداره صناعت زیرا خرده‌فروش‌ها هر خریدارى را مجبور می‌کند که یک من قند و پنج سیر چایى با هم بخرد می‌خواستم ببینم این امر از طرف اداره صناعت بوده یا خیر؟ که جبار و ضرورت براى مردم در کار باشد که قند یک من هیجده قران با چایى یک من بیست و دو بیست و سه قران تمام شود زیرا به آنها می‌گوید چایى را باید با قند بحرى و اگر گفته شود که این اشخاص چرا شکایت نمی‌کنند عرض می‌کنم معقول نیست که هر کسى براى یک قران بیابد و چهار روز پیشنهاد بدهد به اداره صناعت. خود اداره صناعت مکلف است که مأمور داشته باشد و در همه جا رسیدگى کند تا این فشارها به مردم وارد نیاید.

رئیس - اولاً خاطر آقا را متذکر می‌کنم که این ماده واحده بود نه کلیات. ثانیاً به قند کرج ارتباطى نداشت و من به احترام آقاى چیزى نگفتم.

رئیس کل صناعت و فلاحت (آقاى فرخ) - اگر چه این موضوع مطرح نیست ولى چون مذاکره فرمودند بنده هم اجازه می‌خواهم که براى استحضار آقایان چند کلمه عرض کنم. فرمایش آقاى روحى کاملاً صحیح است بعضى از دکاکین خرده‌فروشى یک همچون اقدامى کرده‌اند ولى البته تصدیق می‌فرمایند که موضوع از وظایف اداره ساعت خارج است وظیفه اداره صناعت تهیه قند است و ادارات دیگر هم متصدى تقسیم قند هستند. ولى این عمل در دو سه روز قبل راپورت رسید و از طرف آقاى وزیر داخله به نظمیه دستور لازم داده شد و‌ اشخاصى که این عم را مرتکب شده بودند تابلوشان برداشته شد و امر شد که دیگر قند به آنها ندهند برطبق قوانین موضوعه هم به محکمه خلاف جلب شوند.

دشتى - این را یک مرتبه دیگر بخوانید. (ماده واحده دوباره به شرح ذیل قرائت شد)

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مطالبات اشخاص ذیل را:

آقاى میرزا حسین خان طاهر‌زاده بابت حق‌الزحمه ترسیم نقشه سردرب مدرسه عالى فلاحت کرج 1500 ریال آقاى میرزا ابراهیم خان مهدوى بابت حقوق سه ماهه اول 1307 ریاست مؤسسه چاى لاهیجان 3000 ریال‏

وزنه مرحوم کاشف‌السلطنه بابت مراسم تدفین مرحوم مزبور 2000 ریال‏

از محل اعتبار تأدیه دیون و تعهدات معوقه و دعاوى احتمالى منظوره در ضمن فقره دوم مخارج غیر ثابت بودجه 1311 اداره صناعت پرداخت نماید.

رئیس - مختلفى نیست؟ آقاى طباطبایى دیبا

طباطبایى دیبا - البته دیون دولت باید به مردم پرداخته شود ولى بنده با تبعیض مخالفم. این جا یک دیونى هست بعضی‌ها را در این لایحه تقدیم مجلس کرده و به تصویب مجلس می‌رسد ولى یک مستخدمین دیگر به هم از دولت طلبکار هستند دولت یک دین‌هایى دارد که آنها جزو دیون عمومى شد. که تکلیف آنها هیچ وقت معلوم نیست این است که بنده با تبعیض مخالفم ممکن است دولت تمام این دیون را یک جا جمع کند و یک ترتیب صحیحى بدهد و هر روزه یک لایحه نیاورد براى دیون معوقه خودش این ترتیب را بنده صحیح نمی‌دانم و تبعیض است.

رئیس کل صناعت - دیون دولت اصولاً بر دو قسم است یک دیونى است که دولت دارد در مقابل‌ اشخاصی که وزارتخانه البته مأمور پرداخت آن است و یک لوایحى برایش تقدیم خواهد کرد و یک دیونى است که وزارتخانه‌ها در مقابل انجام وظیفه و خدمت نسبت به اعضای خودشان

+++

مقروض هستند یا نسبت به ‌اشخاصی که وظیفه خودشان را انجام داده‌اند البته این غیر از قسمت اول است و یک قدرى دولت بایستى بیشتر جدى باشد در پرداخت آن و کسانى را که یک وظیفه را انجام داده‌اند نمی‌توان گفت به آنها که حقوق حقه خودتان را دریافت ندارید این موضوع در بودجه 1311 منظور شده است و آقایان هم تصدیق خواهند فرمود که حق ثابت کسى را نمی‌شود تأخیر انداخت.

رئیس - آقاى ملک مدنى.

مالک مدنى - بنده موافقم‏

رئیس - آقاى عراقى‏

عراقى - موافقم‏

رئیس - مخالفى نیست؟ (خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمده 73 ورق سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در مواقع اعلام رأى 90 نفر با اکثریت 73 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان آقایان: مرتضی قلی خان بیات - حسینقلی خان نواب - مقدم - حسن‌علی میرزا دولتشاهی - مسعودی خراسانی- دادور - روحی - دکتر سمیعی - مجد ضیایی - رهبری - لیقوانی - ملک‌زاده آملی - سهراب خان ساکینیان - جهانشاهی - شریعت‌زاده - ابوالحسن خان پیرنیا - خواجوی - مسعود ثابتی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - حاج محمد‌رضا بهبهانی - دکتر ملک‌زاده - امیر عامری - سید کاظم یزدی - یونس آقا وهاب‌زاده - اعظم زنگنه - میرزا یانس - امیر دولتشاهی - اورنگ - مفتی - معتضدی - فرشی - باستانی - مؤید احمدی - مخبر فرهمند - افسر - دبیر سهرابی - عراقی - اقبال - صفاری - دبستانی - دکتر ضیایی - میرزا محمد‌حسین نواب - ناصری - دکتر سنگ - ایزدی - کفایی - افشار - ارکانی - کازرونی - بهبهانی - دهستانی - فهیمی - ملک مدنی - حیدری - دکتر احتشام - آخوند یار‌علی - محیط - فتوحی - فزونی - دکتر طاهری - ثقة­الاسلامی - مولوی - معتصم سنگ - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - فتحعلی خان بختیار - محمد‌تقی خان اسعد - دکتر شیخ - اسکندری - چایچی - تربیت - طالش خان - مژده­ای)

10. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنید جلسه آینده یکشنبه هیجدهم. آقاى اورنگ‏

اورنگ - استدعا کردم اگر مقدور هست جلسه را یا روز شنبه یا دوشنبه مقرر بفرمایید که مصادف با شب دوشنبه نباشد که چون دوشنبه براى بعضى از آقایان مانعى هست (جمعى از نمایندگان - مانعى نیست) خوب آقایان موافقت ندارند من با آقایان موافقم‏.

رئیس - شنبه مصادف است با جلسه هیئت وزرا و دولت که باید با شرکت مجلس کار کند آماده نیست دوشنبه را هم آقاى افسر به بنده سابقه دادند ولى طورى مرقوم فرموده بودند که من خیال کردم دوشنبه شب سه‌شنبه مقصود است و به این ملاحظه بود که گفتم روز یکشنبه این یک بار را مسامحه می‌فرمایند (اورنگ - بنده موافقم) جلسه به طوری که گفته شد یکشنبه 18 دی ماه ساعت هفت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ساعت نه و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

اجازه مبادله عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه‏

ماده واحده - مجلس شوراى ملى عهدنامه‌های منعقده بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه را که یکى مشتمل بر چهارماده و دیگرى مشتمل بر هشت ماده و هر دو در تاریخ 14 آبان 1311 مطابق پنجم نوامبر 1932 در آنکارا به امضا رسیده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت می‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه‌های ضمیمه است در جلسه سیزدهم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

عهدنامه مودت بین ایران و ترکیه‏

دولت شاهنشاهى ایران‏

و

دولت جمهورى ترکیه‏

نظر به این که به تحکیم روابط دوستى و برادرى که خوشبختانه بین مملکتین موجود است مایل هستند تصمیم نمودند که مقررات مواد عهدنامه ودادیه و تأمینیه مورخه 22 آوریل 1926 را راجع به روابط عمومى مملکتین در عهدنامه ودادیه جدیدى تنظیم نمایند و براى این منظور اختیارداران خود را به شرح ذیل تعیین نمودند.

اعلیحضرت پادشاه ایران‏

جناب ‌اشرف میرزا محمد‌علی خان فروغى وزیر امور خارجه‏

رئیس جمهور ترکیه‏

جناب دکتر توفیق رشدى به یک وزیر امور خارجه و نماینده ازمیر

مشارالیهما پس از مبادله اعتبارنامه‌های خود که صحیح و معتبر شناخته شد نسبت به مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده اول - صلح خلل‌ناپذیر و دوستى صمیمى دایمى بین مملکت شاهنشاهى ایران و جمهورى ترکیه و همچنین بین اتباع آنها برقرار خواهد بود.

ماده دوم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌کنند که نمایندگان سیاسى و قونسولى هویت از طرفین به شرط معامله متقابله در خاک طرف متعهد دیگر از رفتارى که موافق اصول و معمول حقوق عمومى بین‌المللى مقرر است کماکان بهره‌مند گردند در هر حال رفتار مزبور به شرط معامله متقابله نباید دون رفتارى باشد که با نمایندگان سیاسى و قونسولى دولت کاملةالوداد به عمل می‌آید.

ماده سوم - طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که روابط قونسولى و تجارى و گمرکى و بحرپیمایى بین مملکتین و نیز شرایط توقف و اقامت اتباع خود را در خاک یکدیگر به وسیله قراردادهایى بر طبق اصول و معمول، حقوق عمومى بین‌المللى و بر روى اساس معامله متقابله کامله تنظیم نمایند.

ماده چهارم - این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در تهران مبادله خواهد شد.

و از تاریخ مبادله نسخ مصوبه عهدنامه به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

بناء علیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود مهمور ساختند.

در آنکارا به تاریخ 5 نوامبر 1932 در دو نسخه تحریر شد.

امضا: دکترت. رشدى امضا: م. ع. فروغى

+++

معاهده بین ایران و ترکیه‏

دولت شاهنشاهى ایران‏

و

دولت جمهورى ترکیه‏

نظر به این که به تحکیم روابط دوستى صمیمى که خوشبختانه بین مملکتین موجود است مایل می‌باشند و تعیین شرایط مادى روابط سیاسى و اقتصادى خود را لازم می‌دانند مصمم شدند که عهدنامه ودادیه و تأمینیه مورخه 22 آوریل 1926 (اول اردیبهشت 1305) را تجدید نمایند و براى این مقصود اختیارداران خود را به شرح ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت شاهنشاه ایران‏

جناب ‌اشرف میرزا محمد‌علی خان فروغى وزیر امور خارجه‏

رئیس جمهورى ترکیه‏

جناب دکتر توفیق رشدى به یک وزیر امور خارجه و نماینده ازمیر

مشارالیها پس از مبادله اختیار‌نامه‌های خود که صحیح و معتبر شناخته شد در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده اول - در صورت وقوع عملیات نظامى از طرف یک یا چند دولت ثالث نسبت به یکى از دولتین معظمتین متعاهدین طرف دیگر متعهد است که بی‌طرفى را نسبت به متعاهده خود محفوظ بدارد.

ماده دوم - هر یک از متعاهدین تقبل می‌نمایند که از حمله نسبت به متعاهد دیگر خوددارى کرده و در هیچ نوع اتحاد یا ائتلاف سیاسى یا اقتصادى یا مالى که از طرف یک یا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد دیگر یا بر ضد امنیت نظامى و بحرى آن منعقد شده باشد شرکت نجوید.

همچنین هر یک از متعاهدین تقبل می‌نمایند که در هیچ نوع عملیات خصمانه که از طرف یک یا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد دیگر وقوع یابد مشارکت ننماید.

ماده سوم - در صورتی که یک یا چند دولت ثالث در موقع جنگى با یکى از متعاهدین معظمین به طرفی متعاهد دیگر را نقض کرده و از خاک آن مملکت قشون و اسلحه و مهمات جنگى عبور دهد و یا بخواهد آذوقه و چهارپایان و کلیتاً هر چیزى که براى جنگ لازم باشد در آن مملکت تهیه نماید و یا قشون خود را که عقب‌نشینى می‌نماید از آنجا عبور دهد و یا سکته مملکت بی‌طرف را براى مقاصد نظامى خود تشویق و وادار به قیام بکند و یا در خاک مملکت بی‌طرف استکشافات نظامى به عمل آورد متعاهد بی‌طرف ملزم است که با قواى مسلحه خود از عملیات مذکوره جلوگیرى کرده و بی‌طرفى خود را حفظ نماید.

ماده چهارم - در صورتی که یکى از متعاهدین مورد عملیات خصمانه یک یا چند دولت ثالث واقع شود متعاهد دیگر تمام کوشش خود را براى اصلاح وضعیت مزبوره به عمل خواهد آورد.

هر گاه با وجود تمام مساعى مبذوله باز وقوع جنگ حتمی گردد متعاهدین تقبل می‌کنند که وضعیت را به دقت و با روح محبت و خیرخواهى تحت مطالعه درآورند تا این که راه‌حلى که موافق منافع عالیه آنها باشد پیدا نمایند.

ماده پنجم - طرفین معظمین متعاهدین تعهد می‌نمایند که تشکیل و توقف تأسیسات و دسته‌جاتى را که مقصد آنها بر هم زدن صلح و امنیت مملکت متعاهد و یا تغییر حکومت آن باشد در خاک خود اجازه نداده و همچنین اشخاص و یا دسته‌جاتى را که به وسیله تبلیغات یا سایر وسایل درصدد مبارزه با مملکت متعاهد دیگر باشد ممنوع از توقف در خاک خود بدارند.

ماده ششم - طرفین معظین متعاهدین موافقت می‌نمایند که در اسرع اوقات ممکنه شرایط تعاون اقتصادى نزدیک خود را تنظیم نمایند.

+++

بدیهى است که انتخاب و تنظیم وسایل اجرای تعاون اقتصادى مزبور و همچنین مسئله ترانزیت آزاد از خاک طرفین و ایجاد هر نوع وسایل ارتباطیه بین مملکتین تحت مطالعه دقیق متخصصین صلاحیت‌دارى قرار خواهد گرفت که طرفین متعاهدین معین خواهند نمود.

ماده هفتم - مسلم است که خارج از حدود تقبلات متقابله که در این عهدنامه معین شده است هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در روابط خود با دول ثالث آزادى مطلق خواهد داشت.

ماده هشتم - این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در تهران مبادله خواهد شد. عهدنامه بلافاصله پس از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده می‌شود و در مدت پنج سال معتبر خواهد بود.

چنانچه یکى از طرفین معظمین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای مدت پنج سال فوق تصمیم خود را به خاتمه دادن به این عهدنامه به طرف دیگر اخطار نکند یک سل دیگر به خودی خود به اعتبار آن افزوده می‌شود و در هر حال الغای عهدنامه قبل از انقضای مدت 6 ماه از تاریخ اخطار عملى نخواهد گردید.

بناء علیهذا اختیار دادن طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود مهمور ساختند.

در آنکارا در تاریخ 5 نوامبر 1932 در دو نسخه تحریر شد.

امضا: دکترت. رشدى امضا: م. ع. فروغى‏

اجازه مبادله عهدنامه‌های مودت و تأمینیه منعقده بین دولتین ایران و ترکیه به شرح فوق در جلسه سیزدهم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فنلاند

ماده واحده - مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى فنلاند را که در تاریخ 20 آذر 1310 مطابق با 13 دسامبر 1931 در مسکو به امضا رسیده و مشتمل بر پنج ماده و یک پرتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه سیزدهم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و جمهورى فنلاند

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

و

رئیس جمهور فنلاند

نظر به این که مایل هستند روابط مودت قدیمى را بین مملکتین تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت نموده و براى این مقصود اختیارداران خود را به قرار ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت شاهنشاه ایران:

جناب مستطاب اجل آقاى پاکروان سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده ایران در مسکو

رئیس جمهورى فنلاند:

آقاى رفایل هارکارنن عضو شوراى دولتى و شارژدافر موقتى فنلاند در مسکو

مشارالیها بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.

ماده 1 - بین مملکت شاهنشاهى ایران و جمهورى فنلاند و همچنین بین اتباع دولتین صلح خلل‌ناپذیر و

+++

دوستى صمیمانه و دایمى برقرار خواهد بود.

ماده 2 - دولتین متعاهدین موافقت دارند که روابط سیاسى و قسولى خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومى بین‌المللى ادامه دهند. و نیز موافقت دارند که با نمایندگان سیاسى و قنسولى هر یک از دولتین متعاهدین در خاک دولت متعاهد دیگر همان رفتارى به عمل آید که به موجب اصول و معمول حقوق عمومى بین‌المللى مقرر است و رفتار مزبور به شرط معامله متقابله به هیچ وجه نامساعدتر از رفتارى نخواهد بود که نسبت به نمایندگان سیاسى و قنسولى دولت کاملةالوداد معمول می‌گردد.

ماده 3 - دولتین متعاهدین موافقت دارند که روابط قنسولى و تجارتى و گمرکى و بحرپیمایى بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به موجب قراردادهایى برطبق اصول و معمول حقوق عمومى بین‌المللى و بر روى اساس تساوى و معامله متقابله کامل تنظیم نماید.

ماده 4 - دولتین متعاهدین موافقت دارند کلیه اختلافاتى را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایى که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و من‌جمله راجع به همین عهدنامه به ظهور برسد و به طریق دوستانه از مجراى عادى سیاسى در مدت متناسبى تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند. این ترتیب در صورت لزوم براى تشخیص این که آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهاى مذکوره می‌باشد یا نیز اعمال خواهد گردید. تصمیم محکمه حکمیت براى طرفین الزام‌آور است.

براى هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت به موجب تقاضاى یکى از دولتین متعاهدین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت: هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثى هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتی که در ظرف آن حکمین می‌بایستی حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا دو حکم نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتى که براى آنها معین گردیده شودند دولتین یک نفر از اتباع دولت تالثى را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود.

چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضاى تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورین مشترکاً یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاى مشترکى از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دایمى داورى بین‌المللى لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دول ثالثى انتخاب نماید با موافقت طرفین ممکن است صورتى از ممالک ثالثى که رئیس دیوان دایمى داورى بین‌المللى باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد. طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلاً براى مدت معینى قرارى بین خود بدهند.

طرز عملى که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرار مخصوص بین دولتین معین نشده و تا موقع تعیین حکم منعقد نشده باشد بر طبق ماده 57 و مواد 59 الى 85 قرار داد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 راجع به تسویه اختلافات بین‌المللى فیصله خواهد یافت به شرط این که طرفین مقرراتى مخالف این ترتیب نداشته باشند.

هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد بین دولتین متعاهدنین راجع به طرز عملى که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قرارى داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولى تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند نمود.

کلیه تصمیمات محکمه به اکثریت آرا اتخاذ خواهد گردید.

ماده 5 - این عهدنامه بر طبق قوانین اساسى هر یک از طرفین متعاهدین به تصدیق رسیده و مبادله اسناد مصدقه آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد و از تاریخ مبادله اسناد مصدقه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

بناء علیهذا نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را که در نسختین نوشته شده است امضا و به مهر خود مهمور

+++

نمودند.

مسکو مورخ 12 دسامبر 1932

امضا: یاکروان امضا: رافایل کارنن‏

پرتکل اختتامیه‏

در موقع امضاى عهدنامه مودت که امروز بین مملکت ایران و جمهورى فنلاند منعقد گردید نمایندگان مختار امضا کننده مراتب ذیل را که جزء لایتجزاى عهدنامه خواهد بود اعلام نمودند:

دولتین متعاهدین حق تجدیدنظر در مقررات ماده 4 عهدنامه مودت را بعد از انقضاى ده سال از تاریخ مبادله اسناد مصدقه عهدنامه مزبور براى خود محفوظ می‌دارند.

مسکو مورخ 12 دسامبر 1931

امضا: یاکروان امضا: رفایل‌ها کارنن‏

اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و فنلاند به شرح فوق در جلسه سیزدهم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى داده شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللى منع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت

ماده واحده مجلس شوراى ملى به دولت اجازه می‌دهد که الحاق ایران را به قرارداد بین‌المللى منع استعمال گوگرد سفید در ساخت کبریت که در 26 سپتامبر 1906(9 میزان 1285) در برن به امضا رسیده اعلام نموده و سند الحاق را تسلیم دفتر بین‌المللى مشاغل نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

اجازه پرداخت تعهدات معوقه مربوط به حق‌العبور مراسلات و امانات پستى و حق ‌اشتراک دفتر برن.

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از مبلغ منظوره در ماده 32 فصل سوم بودجه وزارت پست و تلگراف و تلفن مربوط به حق‌العبور مراسلات و امانات و حق‌ اشتراک دفتر برن تعهدات معوقه مربوطه به همین موضوع را نیز بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

اجاره پرداخت مخارج مربوطه به سیم‌کشى از شیراز به تل خسروى‏

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است تا میزان پنجاه و نه هزار و هشتصد ریال (59800) اعتبار اختصاصى از قانون 17 مرداد 1310 براى سیم‌کشى کازرون به تل خسروى را توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن به مصرف سیم‌کشى شیراز به تل خسورى برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

اصلاح ماده دوم قانون اجازه استخدام مهندس متخصص بطرى‌سازى از ایتالیا

ماده واحده - ماده دوم قانون 28 آذر ماه 1310 در خصوص حقوق خرج سفر مسافرت متخصص ایتالیایى که باید براى عمل بطرى‌سازى استخدام شود ملغى و ماده ذیل به جاى ماده مزبور تصویب می‌شود:

ماده دوم - حقوق ماهیانه متخصص مزبور از تاریخ ورود به تهران چهار هزار و پانصد ریال خواهد بود که در آخر هر ماه از محل اعتبار تأسیس ساناتوریم منظوره در بودجه صحه کل پرداخته خواهد شد براى خرج مسافرت موقع آمدن به ایران پنج هزار ریال و در انقضاى مدت استخدام نیز براى مراجعت پنج هزار ریال پرداخته خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده در جلسه سیزدهم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

اجازه پرداخت سه فقره تعهدات منظوره در بودجه سال 1311 اداره فلاحت‏

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مطالبات اشخاص ذیل را از محل تأدیه دیون و تعهدات معوقه و دعاوى احتمالى منظوره در ضمن فقره دوم مخارج غیر ثابت بودجه 1311 اداره فلاحت پرداخت نماید:

آقاى میرزا حسین خان طاهر‌زاده بابت حق‌الزحمه ترسیم نقشه سردرب مدرسه عالى فلاحت کرج 1500 ریال‏

آقاى میرزا ابراهیم خان مهدوى بابت حقوق سه ماهه اول 1307 ریاست مؤسسه چاى لاهیجان 3000 ریال‏

ورثه مرحوم کاشف‌السلطنه بابت مراسم تدفین مرحوم مزبور 2000 ریال‏

6500 ریال‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293359!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)