کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 123 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 30 مهر ماه 1336  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقایان دکتر مشیرفاطمى و ابتهاج‏

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر بازرگانى

4- طرح و عدم تصویب فوریت طرح پیشنهادى راجع به اصلاح قانون کار

5- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی و کار راجع به واگذارى قسمتى از اراضى سرخ حصار به سازمان بیمه‌های اجتماعى کارگران

6- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگى جرائم مالیات مستغلات.

7- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به چک‌هاى تضمین شده

8- اخطار نظامنامه‌ای آقایان مهندس فروهر و صدرزاده طبق ماده 28 آئین‌نامه

9- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگى بدهى جنسى و نقدى کشاورزان قائنات

10- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى مهران‏

11- تعیین موقع جلسة بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 123

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 30 مهر ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقایان دکتر مشیرفاطمى و ابتهاج‏

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر بازرگانى

4- طرح و عدم تصویب فوریت طرح پیشنهادى راجع به اصلاح قانون کار

5- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی و کار راجع به واگذارى قسمتى از اراضى سرخ حصار به سازمان بیمه‌های اجتماعى کارگران

6- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگى جرائم مالیات مستغلات.

7- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به چک‌هاى تضمین شده

8- اخطار نظامنامه‌ای آقایان مهندس فروهر و صدرزاده طبق ماده 28 آئین‌نامه

9- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگى بدهى جنسى و نقدى کشاورزان قائنات

10- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى مهران‏

11- تعیین موقع جلسة بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت پیش ازظهر به ریاست آقاى عماد تربتى (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

نایب‌رئیس ـ صورت اسامى غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه - آقایان: بزرگ‌نیا. قبادیان. جلیلى. دکتر سعید حکمت. کورس. دکتر اصلان افشار. سنندجى. سعیدى. دشتى. اسفندیارى. دکتر جهانشاهى. دکتر آهى. امید سالار. عبدالحمید بختیار. غضنفرى. ذوالفقارى. مجید ابراهیمى. قراگزلو. دکتر بینا. دکتر عدل. کدیور. بزرگ ابراهیمى. مشار. عامرى. مهندس سلطانى. هدى. خلعت‌برى. اردلان. صفارى. زنگنه. فولادوند. مهندس شیبانى. پرفسور اعلم. مهندس بهبودى. دکتر امین. اورنگ. مهندس ظفر. مهندس فروغى. دکتر دیبا.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهرى. پردلى. سالار بهزادى. اریه. دکتر سید امامى. مهندس فیروز. نصیرى

نایب‌رئیس ـ اعتراضى به صورت جلسه نیست؟ آقاى صدرزاده.

صدرزاده – در صورت مذاکرات روز پنجشنبه چند کلمه اشتباه شده است تقدیم می‌کنم که اصلاح شود.

نایب‌رئیس ـ اصلاح می‌شود. آقاى مهندس اردبیلى.

مهندس اردبیلى – در صورت مذاکرات بنده که روز پنجشنبه عرض کردم یک اشتباهاتى روى داده که اصلاح می‌کنم و تقدیم می‌کنم.

نایب‌رئیس ـ بسیار خوب در صورت مجلس دیگر نظرى نیست؟

(اظهارى نشد)

صورت مجلس تصویب می‌شود در این جلسه سه سؤال قرار بود مطرح شود دو سؤال هم مربوط به وزارت راه بود که آقاى وزیر راه مسافرت کرده‌اند و علاقه داشتند که شخصاً جواب بدهند یک سؤال هم مربوط به وزارت فرهنگ بود که آقاى وزیر فرهنگ مریض هستند و معاون پارلمانى ایشان هم مسافر هستند بنابراین وارد سایر مطالب دستور می‌شویم و سؤالات براى جلسه بعد خواهد بود.

2- تقدیم چند فقره سؤال به وسیله آقایان دکتر مشیر فاطمى و ابتهاج.

نایب‌رئیس ـ آقاى دکتر مشیر فاطمى.

دکتر مشیر فاطمى ـ بنده یک سؤالى از وزارت دادگسترى دارم راجع به طرز اجراى قانون اراضى موات تقدیم می‌کنم.‏

نایب رئیس - به جریان گذاشته می‌شود آقاى ابتهاج

ابتهاج – چند فقره سؤال است از آقای وزیر راه تقدیم می‌کنم.

نایب‌رئیس – به جریان گذاشته می‌شود آقاى وزیر بازرگانى فرمایشى دارید؟

3- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر بازرگانى

وزیر بازرگانى (تجدد) – لایحه‌اى است براى استخدام چند نفر کارمند فنى اداره استانداردها که تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس – به جریان گذارده می‌شود.

4- طرح و عدم تصویب فوریت طرح پیشنهادى راجع به اصلاح قانون کار

نایب‌رئیس ـ طرحى با قید دو فوریت که ازطرف آقایان نمایندگان محترم تقدیم مجلس شده بود اینک فوریت آن با حضور معاون وزارت کار مطرح است (قنات‌آبادى ـ دستور بفرمایید بخوانند). در جلسه پیش خوانده شده ولى مانعى ندارد قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد).

ریاست محترم مجلس شورای ملى

آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند که قانون کار به صورت ماده واحده اجراى گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانى را عیناً به طریق آزمایش از تاریخ خرداد 1328 اجازه داده است و طبق تبصره همان ماده واحده دولت مکلف بوده است که در ظرف یک سال لایحه قطعى قانونى کار را با استفاده از تجربیات علمى براى تصویب تقدیم نمایند متأسفانه تاکنون

+++

 دولت‌ها این تکلیف قانونى را انجام نداده‌اند. چون رفاه و آسایش طبقه کارگر و برقرارى نظم در روابط کارگر و کارفرما بستگى تام با تنظیم و اجراى قانون متناسب و عادلانه دارد. فراکسیون پارلمانى حزب مردم مصراً از دولت می‌خواهد که هر چه زودتر به وظیفه خود در این باب عمل نماید.

ضمناً از آنجا که به هر حال تهیه و تقدیم چنین قانونى مستلزم مدتى صرف وقت خواهد بود و به سبب نقص بعضى از مواد قانونى آزمایش فعلى حل اختلاف بین کارگر و کارفرما مدت زیادى طول می‌کشد و اکثراً به نتیجه مثبت نمی‌رسد. طرح قانونى ذیل را با دو فوریت تقدیم می‌کنم و تقاضاى تصویب آن را داریم.

ماده 1 - رأى هیئت حل اختلاف مندرج در ماده 13 قانون کار قطعى و لازم‌الاجراست و در صورتى که رأى هیئت مزبور دائر به بازگشت کارگر به کارگاه باشد مادام که کارفرما رأى هیئت حل اختلاف را به موقع اجرا نگذاشته است مؤظف به پرداخت حقوق و مزایاى کارگر مزبور خواهد بود.

تبصره - در صورتى که کارگر اخراجى در ظرف ده روز از تاریخ اخراج به هیئت حل اختلاف شکایت کند کارفرما مؤظف است تا صدور رأى نهایی حقوق او را بپردازد.

ماده 2 - در صورتى که اختلاف مربوط اخراج کارگر باشد کارگر یا کارفرما می‌توانند مستقیماً به هیئت حل اختلاف شکایت کنند و هیئت مزبور مکلف است شکایت را به شوراى توافق ارجاع نماید تا در ظرف ده روز به آن رسیدگى نموده نظر خود را گزارش دهد.

در صورتی که نظر شوراى توافق تا ده روز از تاریخ ارجاع گزارش نشود هیئت حل اختلاف مکلف است رأساً به شکایت رسیدگى نموده رأى خود را اعلام دارد.

ماده 3 - وزارت کار وزارت دادگسترى وزارت کشور مأمور اجراى این قانون خواهد بود.

دکتر حسن افشار سلطان‌مراد بختیار محمد فضائلى مهندس محسن فروغى، دکتر اسدى، دکتر عمید ساگینیان، مهندس فروهر، دکتر دیبا، مهندس کیقباد ظفر، رستم امیر بختیار، دکتر بینا، پرفسور جمشید اعلم، عزیز اعظم زنگنه، مهندس دهستانى، پرویز یارافشار، مهندس شیبانى.

نایب‌رئیس – یک نفر از آقایان امضا‌کنندگان توضیح بدهند بعد هم یک مخالف و یک موافق مذاکره بفرمایید مذاکره بفرمایید آقاى پرفسور جمشید اعلم توضیحى دارید؟ (پرفسور اعلم ـ بنده توضیحى ندارم آقاى دکتر افشار توضیح می‌دهند).

چون هر یک از آقایان امضا‌کنندگان می‌توانند توضیح بدهند و آقاى دکتر افشار هم جلسه قبل توضیح بدهند و آقاى عمیدى نورى مخالف هستید؟ (صارمى ـ بنده جلسه گذشته اعلام مخالفت کردم).

عمیدى نورى – در اساس وجود قانونى به عنوان قانون کار محل تردید نیست که مملکت احتیاج لازم و مبرمى به یک چنین قانونى دارد و به همین جهت بنده چندى پیش سؤالى کردم از دولت که چرا این قانون آزمایشى قانون کار که در هفت هشت سال قبل تنظیم شده بود و مدت آزمایش آن یک سال بود چه شده است که دولت لایحه‌ای براى این موضوع نداده است براى اینکه موضوع کار و رابطه بین کارگر و کارفرما از مسائل مهم مملکتى است که مجلس شورای ملى کمال علاقه را به تنظیم رابطه کارگر و کارفرما دارد و به همین جهت بنده خیال می‌کنم باید اساس قانون کار را به نفع اجتماع و براى اصلاح اجتماعى مملکت ما اصلاح کنیم بنابراین فکرى را که آقایان امضاکنندگان طرح تهیه فرموده‌اند.

جزیی از اجزایی است که مجلس شورای ملى کمال علاقه را به آن دارد به این جهت بنده موافق هستم که باید در اساس قانون کار که شنیدم دولت تهیه کرده و به مجلس خواهند داد اقدام بشود و این ماده هم البته یکى از شفوق و قسمتى از مواد مربوط به آن است این هم باید جمعاً با هم اصلاح بشود و یک قانون کار اساسى به مجلس بیاید بنابراین این قسمت یک امر ضرورى و قوتى نیست که ما در حال حاضر نسبت به قانون کارى که وجود ندارد و خود قانونش باید اصلاح بشود و آزمایشى بوده و باید اصلاح شده آن تنظیم و تقدیم شود ما بیائیم یک طرحى بدهیم یک فورى و دو فورى و آن هم براى اصلاح قسمتى از آن و بالاخره قانون ناقصى باشد که باید دو مرتبه آن قسمت هم اصلاح بشود این است که بنده معتقد نیستم که فوریت آن هم به این شکل دو فوریت این قسمت بالخصوص‏ داشته باشد بلکه معتقد هستم اصل قانون بیاید در موقع طرح آن هم همین آقایان نمایندگان محترم در کمیسیون تشریف می‌آوردند و همین نظر اصلاحى که دارند نظرشان را می‌دهند و انشاالله یک قانون صحیحى بشود و از مجلس بگذرد این است که بنده معتقد نیستم به فوریت چون در آئین‌نامه فوریت اینطور تعبیر شده است که فوریت در امرى باشد که اگر تأخیرى در طرح و تصویب آن بشود اسباب زحمت و ایجاد اشکال مملکتى بشود به نظر بنده این طرح این ایجاب را نمی‌کند و یک چنین مقتضیاتى ندارد و تطبیق با آئین‌نامه نمی‌کند و فورى نیست. این است که بنده مخالفم.

نایب‌رئیس ـ آقاى صارمى مخالفید؟ (صارمى ـ بله مخالفم). چون یک مخالف بیشتر نمی‌تواند توضیح بدهد (صارمى ـ قربان بنده در جلسه گذشته جزو مخالفین اجازه خواسته بودم). ممکن است در فوریت دوم بفرمایید. آقاى سعید مهدوى مخالف هستید؟ (سعید مهدوى ـ بله). آقاى قنات‌آبادى.

قنات‌آبادى ـ یک عریضه ایست که کارمندان دولت نوشته‌اند و تقدیم مقام ریاست می‌شود براى مابه‌التفاوت حقوق.

نایب‌رئیس ـ  به کمیسیون عرایض ارجاع می‌شود. آقاى سلطان‌مراد بختیار.

سلطان مراد بختیار ـ به نظر بنده موضوع این طرحى که فراکسیون حزب مردم داد فوریتش لازمست. چون شاید ماها که اینجا نشسته‌ایم اکثر وضع زندگیمان بد نباشد و خرج روزانه را تأمین کنیم. اما یک عده زیادى کارگر هستند که اینها را مدتى است بیرون کرده‌اند و به هیچ‌وجه شوراى توافق و کمیسیون حل اختلاف حاضر نیست به این کارها رسیدگى کند و مسلماً این دسته از کارگرها مردمى هستند که عائله دارند. زمستان است وضع‌شان بد است این است که بنده معتقدم که که آقایان با فوریت این طرح موافقت بفرمایند و فکر می‌کنم که اکثر آقایان هم موافقت داشته باشند چون اکثر آقایان وکلایی هستند که موکلینى دارند در شهرهایی که انتخاب شده‌اند که کارگرند (صارمى – اصولاً خودمان جزء کارگران هستیم). ممکن است جنابعالى باشید ولى اگر موافقت بفرمایید که فوریت موضوع مطرح شود هیچ اشکالى ندارد به دلیل اینکه می‌فرمائید قانون کار باید اصلاح شود ما هم موافقیم که آن قانون اصلاح شود ولى شرط دارد و آن شرطتش این است که این قسمتش را ما عقیده داریم که لازم‌تر است اول آقایان اجازه بفرمایند این قسمت تصویب بشود و آقاى معاون وزارت کار هم اینجا تشریف دارند پس از تصویب این قسمت که لازم‌تر است. آقاى معاون وزارت کار قسمت‌هایی که مربوط به امور کارگرى است تقدیم مجلس بکنند و کمیسیون کار هم تشکیل بشود و مطرح بشود و البته ما امیدواریم که تمام قوانین کار هر چه زودتر تصویب بشود براى اینکه هر چقدر بیشتر قوانین صراحت داشته باشد مسلماً نه تنها از لحاظ کارگر نفع دارد براى کارفرماها هم این کار منافع بسیار خوبى دربر دارد و بنده استدعا می‌کنم که آقایان توجه بفرمایند که چون زمستان در پیش است و مسلماً یک عده کارگرهایی هستند که انتظار دارند آقایان در مجلس به فوریت این طرح رأى بدهند که آنها هم از این بلاتکلیفى بیرون بیایند. آقایان اگر هر یک از این آقایان کارگرها و کارفرمایان در شوراى توافق حاضر نشود شوراى توافق تشکیل نمی‌شود و چون کارفرما صدمه‌ای بهش وارد نمی‌شود پس وضع بدى خواهد داشت براى اینکه زندگی‌شان می‌گذرد ولى کارگر باید چندین ماه بدود تا اینکه موفق بشود که لااقل به حق خودش برسد و آن شوراى توافق رأى بدهد و بگوید که او حق دارد و خود آقاى دکتر صحت چندین دفعه راجع به این مورد با من صحبت کرده‌اند و فرموده‌اند ما معتقدیم که این کار بشود حالا که ما پیشقدم شده‌ایم فرق نمی‌کند چه ما این کار را بکنیم و چه دولت لایحه‌ای بیاورد این کار را بکند (فضائلى ـ مجلس این کار را می‌کند). بلى مجلس این کار را می‌کند و ما با دولت دشمنى و عناد و مخالفتى نداریم بنابراین بنده فکر می‌کنم خوب است آقاى معاون وزارت کار با این نظر موافقت بفرمایند.

دولت‌آبادى ـ اصل قانون را بیاورند.

نایب‌رئیس ـ آقاى معاون وزارت کار

معاون وزارت کار (دکتر صحت) ـ بنده از جناب آقاى عمیدى نورى خیلى متشکرم که یک قسمت از توضیحات بنده را فرمودند و ذهن آقایان را روشن فرمودند بنده این طرحى را که جناب آقاى دکتر افشار پیشنهاد فرمودند (دکتر افشار ـ حزب مردم) یا حزب مردم، بنده اینجا توضیحاتى را به عرض آقایان می‌رسانم همان‌طور که نماینده محترم فرمودند قانون فعلى کار در سال 1328 به صورت آزمایش از تصویب مجلس شوراى ملى گذشته و با توجه به تبصره ماده واحده مصوب 17 خرداد ماه 1328 طرحى از طرف وزارت کار تهیه و در 21 شهریور ماه سال 1329 براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم گردید که تاکنون از تصویب نهایی مجلس شوراى ملى نگذشته است. این لایحه در مجلس است و لایحه قانونى است که طبع و توزیع شده است بین آقایان و بنده خواستم عرض کنم که این هم تهیه شده است و به مجلس تقدیم گردیده و تاکنون از تصویب مجلس نگذشته است معهذا برحسب وظیفه‌ای که به عهده وزارت کار می‌باشد. براى تکمیل و تجدیدنظر و تطبیق قانون کار با مقتضیات روز همواره دولت‌هاى گذشته به خصوص دولت آقاى دکتر مصدق که جناب آقاى دکتر افشار هم در آن سمت معاونت وزارت کار داشته‌اند مطالعاتى در تنظیم لایحه جدید قانون به عمل آورده‌اند. منتها هیچ یک از دولت‌های مزبور فرصت نکرده‌اند لایحه مزبور را به مجلس تقدیم دارند.

جناب آقاى وزیر کار از بدو تصدى کمیسیونى مرکب از عده‌ای از مسئولین بصیر و با سابقه وزارت کار که در تهیه طرح‌هاى اولیه شرکت داشته‌اند مذمور مطالبه و تکمیل، طرح جدید قانون کار نمودند که با تلفیق طرح‌هاى مختلفى که در گذشته تنظیم شده بود و با استفاده از تجارب عملى وزارت کار و با توجه به مقررات بین‌المللى و تعهدات دولت ایران

+++

 طرحى در 37 ماده تنظیم نموده است که اکنون حاضر و آماده تقدیم به مجلسین می‌باشد منتها از آنجایی که مقررات مربوط به قانون کار امروز در دنیا ارتباط نزدیک با تعهدات بین‌المللى دولت‌ها دارد و در این قبیل امور مشورت با کارشناسان سازمان بین‌المللى کار مسلماً نتایج مفید و مؤثرى به بار خواهد آورد. لذا جناب آقاى وزیر کار در سفر اخیرى که براى شرکت در کنفرانس بین‌المللى کار به ژنو عزیمت نمودند با مسئولین مربوطه در سازمان بین‌المللى کار تماس گرفته و موافقت سازمان مزبور را جلب کردند که یکى از کارشناسان امور کار را براى اظهارنظر نهایی در طرح تنظیمى به کشور ما اعزام دارند و بالنتیجه موافقت شد که آقاى امرهازن که از شخصیت‌های برجسته کشور بلژیک بوده و در امور مربوط به تنظیم قوانین کار بصیرت کامل دارد به هزینه سازمان بین‌المللى کار براى مدت شش هفته به ایران بیاید و کارشناس مزبور قرار است همین امروز به تهران وارد شود (دکتر افشار ـ پس قضیه حل است) و علت تأخیر در تقدیم لایحه جدید قانون کار به مجلسین فقط به منظور استفاده از نظر مشورتى کارشناس نامبرده بوده است.

اما در مورد طرح پیشنهادى ضمن عرض تشکر از نمایندگان محترمى که این طرح را امضا فرموده‌اند و با توجه به حسن نیتى که مطمئناً در تهیه و تقدیم این طرح ابراز داشته‌اند لازم است به عرض آقایان محترم برسانم.

که وزارت کار اصولاً از هرگونه طرح و پبشنهادى که در بهبود روابط ما بین کارگر و کارفرما مفید باشد و براى این وزارت‌خانه در انجام وظایف قانونى ایجاد تسهیلاتى نماید استقبال می‌نماید (احسنت). لیکن وزارت کار مطمئن است همه آقایان نمایندگان محترم موافق هستند که بایستى سعى شود هرگونه طرح پیشنهادى با مداقه و مطالعه و با جلب نظر متخصصین کار و تطبیق با سایر قوانین موضوعه تنظیم گردد (صحیح است) تا مقررات مصوبه تضادى با سایر قوانین نداشته و بالمآل موجبات رفاه و آسایش طبقات مولد کشور فراهم گردد.

براى اینجانب مسلم است که طرح پیشنهادى به وسیله آقایان نمایندگان محترم در کمال حسن نیت تهیه شده است ولى با در نظر گرفتن اهمیت امر مخصوصاً با توجه به طرح جدید قانون کار که از هر حیث کامل‌تر و با توجه به مقتضیات عمومى به وسیله یک عده از مطلع‌ترین افراد ذی‌صلاحیت تهیه گردیده و به زودى تقدیم مجلسین محترم خواهد شد وزارت کار پیشنهاد می‌نماید که براى روشن شدن بیشتر ذهن آقایان نمایندگان محترم که در تهیه و تقدیم و طرح پیشنهادى اقدام فرموده‌اند کمیسیونى با حضور مطلعین امر تشکیل و توضیحات لازم از لحاظ اشکالات و نواقصى که این طرح پیشنهادى دارد حضور آقایان توضیح و تشریح گردد.

فضائلى ـ اشکالش را الان در پشت تریبون بفرمایید.

نایب‌رئیس ـ رأى می‌گیریم به فوریت اول طرح آقایانی که با فوریت اول موافقند قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند).

(دکتر افشار ـ از جاده سوم خیال می‌کنم که فورى‌تر باشد) (قنات‌آبادى ـ من رأى می‌دهم که خیال نکنید با جاده سوم موافقم) تصویب نشد به طور عادى به کمیسیون ارجاع می‌شود.

5 ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی و کار راجع به واگذارى قسمتى از اراضى سرخ حصار به سازمان بیمه‌های اجتماعى کارگران‏

نایب‌رئیس ـ لایحه دیگرى مطرح است. لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به واگذارى سهمیه دولت از قریه سرخ حصار به سازمان بیمه‌های اجتماعى کارگران. گزارش کمیسیون‌ها قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد).

گزارش از کمیسیون امور اجتماعى و کار به مجلس شورای ملى کمیسیون امور اجتماعى و کار لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به واگذارى سهمى دولت از قریه سرخ حصار به سازمان بیمه‌های اجتماعى کارگران را با حضور آقاى معاون وزارت کار براى شور دوم مطرح و خبر شور اول را

+++

تأیید اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد:

ماده واحده - به وزارت کشاورزى اجازه داده می‌شود که سهمى دولت از قریه سرخ حصار را اعم از باغ و عمارت و آب و سایر متعلقات براى ایجاد تأسیسات بهداشتى و درمانى و باشگاه‌هاى ورزشى و تهیه خانه و سایر نیازمندی‌هاى کارگران به سازمان بیمه‌های اجتماعى کارگران بلاعوض واگذار نماید. مخبر کمیسیون امور اجتماعى و کار مهندس هدایت.

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوارى ملى

کمیسیون دارایی لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به واگذارى سهمى دولت از قریه سرخ‌حصار به سازمان بیمه‌های اجتماعى کارگران را با حضور آقایان معاونین وزارت دارایی و کاربرى شور دوم مطرح و گزارش شماره 1/ 2 کمیسیون امور اجتماعى و کار را تأیید و تقدیم می‌نماید.

مخبر کمیسیون دارایی مشایخى

نایب‌رئیس ـ آقاى دولت‌آبادى مخالفید؟ بفرمایید.

دولت‌آبادى ـ جاى کمال تأسف و بدبختى است که همیشه نیت‌های خیر در این مملکت منشأ عمل قرار می‌گیرد ولى آثار آن موافق نیت‌ها نیست. سازمان بیمه‌های اجتماعى یکى از سازمان‌های مفیدى است که براى رفاه و اصلاح کار عموم مخصوصاً طبقه کارگر تأسیس شده است و مجلس هم همیشه از آن دستگاه حمایت کرده است و امروز هم با واگذارى قسمتى از خالصجات از قریه سرخ‌حصار براى آن دستگاه موافقت می‌شود (ابتهاج ـ اشخاص صالحى هم آن دستگاه را باید اداره کنند). ولى نکته‌ای که باید در اینجا بگویم و این تکلیف را در مقابل وجدان خودم عمل کرده باشم این است که این سازمان براى این ایجاد نشده که به اشخاص حقوق‌هاى گزاف با مزایاى بی‌تناسب بدهد مخصوصاً افرادى که از جاهاى دیگر هم حقوق می‌گیرند و حاصل کارشان هیچ است و سرکار حاضر نباشند از این محل حقوق بگیرند. بنده این تذکر را اینجا می‌دهم و در عین حال که با اصل لایحه موافقم اگر اصلاحات لازم شروع نشود به نام سؤال موضوع را تعقیب خواهم کرد و بایستى وضع خرج و کار و رویه سازمان بیمه‌های اجتماعى بیاید در مجلس و مورد علاقه قرار بگیرد و از این افراط و تفریط‌های بی‌جا جلوگیرى بشود (صحیح است).

نایب‌رئیس ـ چون دیگر در این ماده کسى اجازه صحبت نخواسته است به ماده واحده رأى می‌گیریم آقایانی که با ماده واحده که قبلاً قرائت شد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند). تصویب شد. کلیات آخر مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) چون در کلیات آخر بحثى نیست و لایحه مالى است بنابراین رأى نهایی را با ورقه می‌گیریم

(اسامى آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى ثقه‌الاسلامى (منشى) اعلام و اخذ رأى به عمل آمد).

آقایان: قوام. مهدوى. دکتر عدل. موسوى. صادق بوشهرى. دکتر مشیر فاطمى. هدى. هدایت. مهندس جفرودى. محمود محمودى. مهندس ظفر. یارافشار. دکتر وکیل. ساگینیان. صدرزاده. دکتر دیبا. سراج حجازى. ابتهاج. رستم امیر بختیار. مهران. مهندس فروهر. بوربور. مهندس فیروز. دولت‌آبادى. مهندس فروغى. آقایان. دولتشاهى. حبیب پناهى. دکتر رضایی. طباطبایی. قنات‌آبادى. مهندس بهبودى. دکتر حسن افشار. مهندس دهستانى. سلطان‌مراد بختیار. صارمى. دکتر امیر حکمت. توماج. دکتر امیر نیرومند. برومند. فضائلى. کدیور. پرفسور اعلم. شادلو. دشتى. تیمورتاش. احمد طباطبایی. کیکاوسى. گیو. فرود. اخوان. دکتردادفر. مهندس اردبیلى. دیهیم. امیرنصرت اسکندرى. بهادرى. حکیمى. عمیدى نورى. علامه وحیدى. خزیمه علم. دکتر پیرنیا. احمد اقبال. احمد افخمى. محسن اکبر. استخر. کشکولى. حکمت. معین‌زاده. دهقان. ثقه‌الاسلامى. باقر بوشهرى. مشایخى.

(آرای مأخوذه شماره شده 70 ورقه موافق و دو ورقه سفید بی‌اسم شمرده شد).

نایب‌رئیس ـ با 70 رأى موافق تصویب شد چون شور دوم لایحه مربوط به واگذارى اراضى سرخ‌حصار بود که از مجلس سنا رسیده به دولت ابلاغ می‌شود.

اسامى موافقین آقایان: کدیور. دولت‌آبادى. رستم گیو. دشتى. فخر طباطبایی. مهندس فروغى. دکتر ضیایی. عمیدى نورى. دیهیم. مهندس فروهر. سراج حجازى. مهندس ظفر. مهندس فروهر. دکتر رضایی. حکیمى. بوربور. قوام. اکبر موسوى. دولتشاهى. خزیمه علم. ساگینیان. مهندس جفرودى. کیکاوسى. دکتر پیرنیا. دکتر دیبا. مهندس دهستانى. کشکولى. پرفسور اعلم. دکتر امیر حکمت. صادق بوشهرى. اخوان. ابتهاج. بهادرى. فضائلى. علامه وحیدى. افخمى. محمودى. دکتر وکیل. صدرزاده. دکترعدل. رستم امیر بختیار. مهران. توماج. اسکندرى. مشایخى. سلطان‌مراد بختیار. فیلکس. آقایان. قنات‌آبادى. مهندس بهبودى. دکتر امیر نیرومند. دکتردادفر. تیمورتاش. مهندس اردبیلى. ثقه‌الاسلامى. برومند. شادلو. باقر بوشهرى. مرتضى حکمت. دهقان. اقبال. دکتر مشیرفاطمى. ارباب. مهدوى. صارمى. پناهى. دکتر حسن افشار. یارافشار. مهندس هدایت.

ورقه سفید بی‌اسم علامت امتناع دو برگ.

6- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگى جرائم مالیات مستغلات.

نایب‌رئیس ـ لایحه دیگرى مربوط به تجدید بخشودگى جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون دارایی لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به تمدید بخشودگى جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات را باحضور آقاى انوارى معاون وزارت دارایی براى شور دوم مورد رسیدگى قرار داده و پس از مذاکراتى خبر شور اول را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده - ماده واحده مصوب 32129 راجع به بخشودگى جرائم و زیان دیرکرد مالیات مستغلات تا آخر آبان ماه 1332 تمدید و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود چنانچه مؤدیان مالیات مستغلات سنوات قبل از سال 32 به انضمام قسط اول سال 32 و زیان دیرکرد سال 31 خود را نقدا پرداخت نمایند جرائم مقرره از آنها مطالبه نشود.

تبصره - مؤدیانى که داراى مستغلات متعدد هستند در مورد هر مستغل که به نحو فوق حساب خود را تسویه نمایند نسبت به همان مستغل از معافیت استفاده خواهند نمود.

مخبر کمیسیون دارایی مشایخى

نایب‌رئیس ـ مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) چون کسى اجازه نخواسته است اعلام رأى می‌شود آقایانى که با مادة واحده موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است. آقاى دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر ـ عرض بنده در کلیات آخر در این نکته است که اصولاً این قانونى که تصویب می‌شود حاکى از اهمال و مساهله دستگاه‌هاى مربوط به وزارت دارایی است یعنى مالیه نتوانسته است به موقع خودش مالیاتش را وصول کند این یک قسمت دوم اینکه نتوانسته است به موقع خودش جرائم حاصله از این غفلت را وصول کند آن وقت ما می‌آییم قانونى تصویب می‌کنیم که این اشخاصى که مالیات خودشان را نداده‌اند و جریمه بهشان تعلق گرفته است ما اینها را می‌بخشیم اگر بنابراین باشد آن وقت بعد از این تمام مؤدیان حق خواهند داشت که مالیات‌شان را ندهند و مسامحه و مماطله در پرداخت مالیات‌شان بکنند و دارایی هم فشار وارد نیاورد بعد از پنج، شش سال باز یک قانونى بیاورند که اشخاصى که مالیات‌شان معوق مانده بخشوده هستند، بنابراین باید وزارت دارایی بعد از این متعهد و مکلف بشود وظایف خودش را به موقع اجرا کند و توضیح بدهد که چرا مالیات و جرائم حاصله و از آن وصول نشده و موجباتى پیش آمده که موجب این بخشودگى شده است (صحیح است) منظور این است که این بخشودگى براى اولین و آخرین بار باشد و بنده از وزارت دارایی می‌خواهم کارى کنند که دیگر نظیر پیدا نکند و اگر ما این سابقه را افتتاح کنیم بعد از این هیچ وزارت‌خانه‌ای به وظایف خودش عمل نخواهد کرد و در نتیجه تمام دستگاه‌ها از هم پاشیده خواهند شد، این عرایض بنده بود.

نایب‌رئیس ـ چون دیگر کسى اجازه نخواسته است لذا براى رأى نهایی با ورقه رأى می‌گیریم (اسامى آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى ثقه‌الاسلامى (منشى) اعلام و اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: قوام. پرفسور اعلم. دکتر عدل. فخر طباطبایی. موسوى. صادق بوشهرى. ابتهاج. مشایخى. دکتر فاطمى. مهندس جفرودى. محمود محمودى. عباسى. ساگینیان. صدرزاده. دکتر نیرومند. سراج حجازى. رستم امیربختیار. بوربور. مهندس دهستانى. مهندس فروهر. دشتى. دولت‌آبادى. مهندس فروغى. دولتشاهى. دکتر دیبا. دکتر امیرحکمت. توماج. حکمت. مهندس هدایت. کیکاوسى. مهدوى. شادلو. دادگر. خزیمه علم. کدیور. دکتر ضیایی. دکتر حسن افشار. مسعودى. دهقان. استخر. کشکولى. اکبر. ارباب. استخر. افخمى. ارباب گیو. فضائلى. اقبال. دکتر پیرنیا. قنات‌آبادى. عرب شیبانى. حکمت. عمیدى نورى. سلطان‌مراد بختیار. حکیمى. بهادرى. اسکندرى. دیهیم. دکتررضایی. مهندس فروهر. مهندس اردبیلى. مهندس ظفر. بهبهانى. احمدطباطبایی. دکتردادفر. اخوان. فرود. ثقه‌الاسلامى. باقر بوشهرى. پناهى. جلیلوند.

(آرای مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار ذیل اعلام شد)

ورقه سفید موافق 66 ورقه کبود مخالف 3 ورقه سفید بی‌اسم 2

نایب‌رئیس ـ با 66 رأى موافق شور دوم لایحه تمدید بخشودگى جرائم و زبان دیرکرد مالیات مستغلات که از مجلس سنا رسیده بود تصویب شد و به دولت ابلاغ می‌شود.

اسامى موافقین آقایان: پرفسور اعلم. علامه وحیدى. مهندس جفرودى. خزیمه علم. دشتى. مهندس دهستانى. مهندس هدایت. فیلکس آقایان. صادق بوشهرى. محمودى. شادلو. موسوى. رستم امیربختیار. دولت‌آبادى. دکتر دیبا. کیکاوسى. مهندس فروهر. برومند. ساگینیان. مهندس فروغى. صارمى. توماج. سراج. حجازى. دکتر رضایی. بوربور. دکتر امیرحکمت. دولتشاهى. مهدوى. مهندس دادگر. دکتر ضیایی. دکتر حسن افشار. سلطان‌مراد بختیار. ثقه‌الاسلامى. مسعودى. اقبال. مرتضى حکمت. رستم گیو. باقر بوشهرى. جلیلوند. مهندس اردبیلى. پناهى. مشایخى. فخرطباطبایی. ابتهاج. دکترمشیر فاطمى. دهقان. قنات‌آبادى. ارباب. سید احمد طباطبایی. اخوان. اکبر. مهندس فروهر. عرب شیبانى. فضائلى. اسکندرى. کشکولى. کدیور. عمیدى نورى. دیهیم. صدرزاده. افخمى. قوام. دکترپیرنیا. بهادرى. اسامى مخالفین آقایان: دکتر دادفر. دکتر عدل. دکتر امیرنیرومند. ورقه سفید بی‌اسم علامت امتناع سه برگ.

7- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به چک‌هاى تضمین شده

نایب‌رئیس ـ لایحه دیگرى است که از مجلس سنا ارسال شده راجع به چک‌های تضمین شده شور اول آن است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش ازکمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دارایی در جلسه 22 مهرماه 1336 لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به چک‌هاى تضمین شده را با حضور آقاى انوارى معاون وزارت دارایی مطرح و مورد رسیدگى قرارداد مواد مصوب مجلس سنا را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

ماده 1 - به بانک ملى ایران اجازه داده می‌شود چک‌های تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.

ماده 2 - صادرکننده و پشتنویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضاى مسدود کردن آن را بنماید.

ماده 3 - فوت و حجر و ورشکستگى صادرکننده چک تضمین شده خللى به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت، طلبکاران صادرکننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در صورتى که به نفع دیگرى صادر یا پشت‌نویسى شده باشد نخواهند داشت.

ماده 4 - سایر بانک‌ها حق ندارند چک‌هایی به ترتیب مذکور درماده یک به جریان بگذارند.

ماده 5 - وزارتین دارایی و دادگسترى مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

مخبر کمیسیون دارایی مشایخى گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به چک‌های تضمین شده را با حضور آقاى کفیل وزارت دادگسترى مورد رسیدگى قرار داده و پس از مذاکراتى گزارش کمیسیون دارایی را با حذف ماده چهار تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگسترى عمیدى نورى

نایب‌رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است آقاى ارباب در کلیات مخالف هستید؟ (ارباب بلى) بفرمایید.

مهدى ارباب ـ اصل لایحه بد نیست اما با این قسمت که بانک‌های دیگر را از این استفاده محروم کرده‌اند موافق نیستم (ابتهاج خیلى کار خوبى کرده اند) به عقیده بنده در یک کشورى وقتى یک حقى براى بانک‌ها قائل شدند بایستى شامل حال همه باشد (صادق بوشهرى ـ آقا این فکر درست نیست) (ابتهاج بانک‌هاى دیگر سرمایه نمی‌گذارند) عرض بنده متممى هم داشت. آقایان توجه نفرمودند ابتدا باید دولت توجه کند بانک‌هایی تشکیل بشود و اجازه تأسیس به بانک‌هایی بدهد که داراى اعتبارات کافى باشند.

(صادق بوشهرى نشر اسکناس است اجازه نشر اسکناس را به همه بانک‌ها نمی‌شود داد) این چک تضمین شده است به عقیده بنده اصولاً نبایستى تبعیض بین بانک‌ها باشد اما با این تشکیلاتى که اصولاً هست با این ترتیب که بانک‌ها هر روز تأسیس می‌شوند اصرار ندارم که حتماً شامل حال همه اینها باشد ولى براى آتیه عرض می‌کنم که تأسیس بانک‌ها روى یک اصول و اساسى باشد که این نمونه لوایحى که به مجلس می‌آید استثنا و تبعیض نداشته باشد ولى فعلاً بنده عرض بیشترى ندارم.

نایب‌رئیس ـ آقاى سعید مهدوى.

سعید مهدوى ـ بنده با اینکه با این لایحه کاملاً موافقم توضیحى می‌خواستم اینجا نوشته است ماده 1 به بانک ملى ایران اجازه داده می‌شود به تقاضاى مشتریان چک‌هایی به نام چک‌های تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارند. «مشتریان بانک دو نوعند یک نوع در بانک حساب جارى دارند یک عده اشخاصى هستند که چکى به عهده بانک در جیب‌شان هست و به بانک مراجعه می‌کنند این نوع اشخاص هم چک تضمین شده از بانک مطالبه می‌کنند و اشکالى هم ندارد در ماده اول نوشته است در دسترس صاحبان حساب بگذارند و این اینطور معنى می‌دهد که اشخاص بایستى حساب جارى در بانک داشته باشند تا چک تضمین شده در دسترس آنها قرار بگیرد به نظر بنده اگر موافقت بفرمایید به جاى «صاحبان حساب» «صاحبان وجه» نوشته می‌شد». خیلى بهتر بود چون حساب به معناى داشتن حساب جارى است در صورتى که مشترى لازم نیست که حساب جارى داشته باشد، حساب با وجه خیلى فرق می‌کند حساب معنى شماره حساب را می‌دهد در صورتى که مشترى لازم نیست شماره حساب داشته باشد همان وجه داشته باشد کافى است.

نایب‌رئیس ـ آقاى صدرزاده.

صدرزاده ـ بنده موافقم.

نایب‌رئیس ـ آقاى فخر طباطبایی.

فخر طباطبایی ـ بنده موافقم.

نایب‌رئیس ـ چون در کلیات دیگر مخالفى نیست رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب

+++

 برخاستند) تصویب شد وارد مواد می‌شویم ماده اول مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد).

ماده 1 - به بانک ملى ایران اجازه داده می‌شود به تقاضاى مشتریان چک‌هایی به نام چک‌های تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانک تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارند.

نایب‌رئیس ـ مخالفى هست؟ (اظهارى نشد) پیشنهادى هم نیست، ماده دو قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 2 - صادر‌کننده و پشت‌نویسان حق ندارند پرداخت وجه چک تضمین شده را منع کنند یا تقاضاى مسدود کردن آن را بنمایند.

نایب‌رئیس ـ مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) ماده سوم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد).

ماده سوم - فوت و حجر و ورشکستگى صادرکننده چک تضمین شده خللى به عقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت طلبکاران صادرکننده نیز حق توقیف وجه این نوع چک را در صورتى که به نفع دیگرى صادر یا پشت‌نویسى شده باشد نخواهند داشت. نایب‌رئیس ـ مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) ماده چهارم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4 - سایر بانک‌ها حق ندارند چک‌هایی به ترتیب مذکور در ماده یک به جریان بگذارند.

نایب‌رئیس ـ مخالفى نیست؟ (گفته شد. خیر) ماده پنجم قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد).

ماده 5 - وزارتین دارایی و دادگسترى مأمور اجراى این قانون می‌باشند.

نایب‌رئیس ـ براى شور به کمیسیون ارجاع می‌شود .

8 ـ اخطار نظامنامه‌ای آقایان مهندس فروهر و صدر‌زاده طبق ماده 28 آئین‌نامه‏

نایب‌رئیس ـ آقاى مهندس فروهر.

مهندس فروهر ـ بنده اخطار قانونى دارم طبق ماده 28 آئین‌نامه نظر به اهمیتى که ازدیاد سرمایه بانک‌هاى کشاورزى و رهنى براى کشور مخصوصاً اضافه سرمایه بانک کشاورزى براى کشاورزان دارد لایحه قانونى که دولت در دوم تیر ماه براى اجازه پرداخت این سرمایه اضافى به بانک‌هاى کشاورزى و رهنى به مجلس داده است و مطابق ماده 28 آئین‌نامه هنوز در دستور مجلس قرار نگرفته. از مقام ریاست استدعا می‌کنم امر بفرمایند در دستور گذاشتن این لایحه هر چه ممکن است تسریع بشود که زودتر ازدیاد سرمایه براى بانک‌ها تصویب و رفاه کشاورزان تأمین بشود (صحیح است)

نایب‌رئیس – دو ماده از آئین‌نامه است که دو مرتبه در مجلس براى تذکر کمیسیون‌ها قرائت شده و تذکر داده شده است یک بار از طرف بنده و یک نوبت از طرف جناب آقاى اردلان باز هم به کمیسیون‌ها تذکر داده می‌شود که در ظرف مدت مقرر در وظیفه خودشان تسریع بفرمایند.

مهندس فروهر ـ بنده از طرف خودم و حزب مردم از مقام ریاست تشکر می‌کنم‏.

نایب‌رئیس ـ آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده بنده هم یک تذکرى داشتم راجع به طرحى که از طرف آقایان نمایندگان راجع به شوراى کشاورزى تقدیم شده است و شور آن هم در کمیسیون خاتمه پیدا کرده است. تقاضا دارم گزارش آن را براى طرح به مجلس تقدیم کنند.

9- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگى بدهى جنسى و نقدى کشاورزان قائنات

نایب‌رئیس ـ تذکر داده می‌شود لایحه دیگر مطرح است قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملى کمیسیون دارایی در جلسه 22 مهر ماه 1335 لایحه دولت راجع به بخشودگى بدهى جنسى و نقدى ملاکین و کشاورزان قائنات را با حضور آقاى انوارى معاون وزارت دارایی مورد رسیدگى قرار داده و ماده واحده پیشنهادى را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملى می‌نماید ماده واحده به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود. مقدار 75/ 896101 کیلو گندم و جو و ارزن و مبلغ 10/ 4382205 ریال بهاى غلات تحویلى به مالکین و کشاورزان قائنات راکه بابت بدهى جنسى و نقدى آنان در سال‌هاى 1325 الى 1327 باقیمانده و به علت عدم توانایی نتوانسته‌اند مسترد دارند به نام بخشودگى به حساب قطعى منظور و از مطالبه و دریافت آن صرف‌نظر نماید. مخبر کمیسیون دارایی مشایخى

نایب‌رئیس ـ این گزارش لایحه‌ای است مربوط به درماندگان قائنات که قابل کمک بودند و کمک‌هایی در موقع خودش شده است به واسطه فقر و احتیاج قابل وصول نیست بخشودگیش تقاضا شده کلیات مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) چون مخالفى نیست و پیشنهادى هم نرسیده لذا براى شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود. آقاى مهران

10- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى احمد مهران احمد مهران سؤالى است از دولت راجع به وزارت کشور تقدیم می‌کنم

نایب‌رئیس – به جریان گذاشته می‌شود.

11- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب‌رئیس ـ چون فعلاً چیز دیگرى در دستور نداریم لذا جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت نه صبح خواهد بود.

(مجلس یک ساعت و پنج دقیقه پیش ازظهر ختم شد).

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى ـ عماد تربتى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295187!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)