کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14
[1396/05/22]

جلسه: 122 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 1324  

فهرست مطالب:

1 - قرائت صورت مجلس.

2 - موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14

 

 

جلسه: 122

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 1324

 

فهرست مطالب:

1 - قرائت صورت مجلس.

2 - موقع جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل گردید.

1 - قرائت صورت مجلس

صورت مجلس روز پنجشنبه سى‌ام فروردین ماه 1324 را آقاى (طوسى) منشى به شرح زیر قرائت نمودند.

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى ملک‌مدنى نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد. اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بى‌اجازه- آقایان: مرآت- افخمى- فرمانفرماییان- صفوى- امینى- دکتر اعتبار- شجاع- نقابت- کفایى- دولت‌آبادى- امیر ابراهیمى- فتوحى- تولیت- بوشهرى- گرگانى- ساسان- دکتر شفق- دکتر عبده- عباس مسعودى- تهرانى- نمازى- دهقان- رضا تجدد- آشتیانى- صدریه- گله‌دارى- مهندس پناهى- قشقایى- جمعى از آقایان نمایندگان به مذاکره قبل از دستور معتقد ولى آقاى فرهودى از نظر تعیین تکلیف پرداخت حقوق و هزینه‌هاى کل کشور براى فروردین ماه طرحى تقدیم و تقاضاى تصویب آن را نمودند و چون مخالفى نبود طرح پیشنهادى که به امضاى قریب چهل نفر از آقایان نمایندگان رسیده بود مشتمل بر ماده واحده به قید یک فوریت دائر به تمدید مدلول قانون اسفند ماه 1323 راجع به اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى و همچنین قانون 5 بهمن ماه و تبصره اول ماده دوم قانون 30 آذر ماه 1323 قرائت و آقاى محمد طباطبایى با فوریت آن مخالف و به استناد آیین‌نامه داخلى موضوع را پیشنهاد خرج تشخیص و پیشنهاد آن را از طرف آقایان نمایندگان برخلاف آیین‌نامه و مقررات مالى دانسته و عقیده داشتند چون از طرف دولت در موقع خود لایحه قانونى در این خصوص تقدیم نشده و فعلاً دولتى در سر کار نیست بنا به مقتضیات و ضرورت ممکن است از طرف کمیسیون بودجه پیشنهادى در این زمینه تهیه و گزارش داده شود.

آقاى فیروزآبادى نیز ضمن مخالفت با فوریت نظریه آقاى محمد طباطبایى را تأیید و عقیده داشتند زودتر تعیین تکلیف دولت به عمل آمده و در گذراندن بودجه کل کشور تسریع شود. آقاى فاطمى موافق و در تعقیب بیانات آقایان محمد طباطبایى و فیروزآبادى توضیح دادند طرح پیشنهادى مربوط به اجازه پرداخت هزینه‌هاى مملکتى در ماه فروردین بوده و در دوره فعلى و ادوار گذشته نیز سابقه قانونى داشته و آن را نمی‌توان پیشنهاد خرج تلقى نمود.

آقاى نایب رئیس نیز مختصرى در تأیید بیانات آقاى فاطمى ایراد و به فوریت طرح رأى گرفته شده تصویب و در ضمن مذاکره در اصل ماده واحده آقاى امیر تیمور با طرح بودجه به صورت یک دوازدهم مخالف و معتقد بودند بر طبق قانون اساسى یکى از اهم وظایف مجلس شوراى ملى نظارت تام در دخل و خرج کشور بوده و این معنى با تقسیم بودجه و تصویب آن به صورت دوازدهم حاصل نشده و با ادامه این رویه مجلس شوراى ملى از مهم‌ترین وظایف قانونى خود باز خواهد ماند. آقاى فرهودى با تصدیق بیانات آقاى امیر تیمور، تأخیر در تصویب بودجه کل کشور را منوط و متوجه به عمل خود دولت می‌دانستند که در موعد مقرر قانونى آن را تقدیم مجلس شوراى ملى ننموده و نسبت به اصل موضوع نیز اظهار نمودند ماده واحده پیشنهادى در واقع طرح قسمتى از بودجه‌ای است که دولت به عنوان بودجه سال 1324 تقدیم و باید در کمیسیون بودجه جدید مورد رسیدگى قرار گیرد و تصویب آن اشکال قانونى نخواهد داشت.

عده‌اى از آقایان نمایندگان کفایت مذاکرات را پیشنهاد و آقاى مهندس فریور به عنوان مخالفت با کفایت مذاکرات شرحى دائر به عدم اجرای قوانین مصوبه در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى و عدم تأدیه حقوق استادان و دبیران و دانش‌یاران بر طبق ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى و اشکال در احتساب مدت خدمت نظام مشمولین براى ارتقای آنها مختصرى تقریر و پس از توضیح مقام ریاست دائر به لزوم اجرای قوانین مصوبه از طرف دولت و مسئولیت قانونى مقاماتی که مانع اجراى آن می‌شوند آقاى دکتر مهیمن معاون وزارت دارایى مختصر توضیحى راجع به اشکال متصوره براى یکى از ادارات مربوطه وزارت دارایى نسبت به موضوع سابقه خدمت مشمولین ایراد و پس از توضیح مجدد مقام ریاست راجع به ضرورت و تأکید قانونى در اجراى کلیه مصوبات مجلس شوراى ملى با در نظر گرفتن مسئولیت و کیفر قانونى براى استنکاف از اجراى آن.

+++

آقاى ایرج اسکندرى به عنوان اخطار نظامنامه اظهار نمودند پس از سقوط کابینه وزرا، آقاى دکتر مهیمن سمت معاونت پارلمانى وزارت دارایى را نداشته و بالنتیجه حق حضور در مجلس و شرکت در مذاکرات را نخواهند داشت و از طرف مقام ریاست توضیح داده شد بنابر سابقه تا تعیین وزیر جدید معاونین پارلمانى در مقام و سمت خود باقى خواهند بود. کفایت مذاکرات تصویب و از طرف آقایان نبوى و هاشمى و فولادوند و امیر تیمور و کاظمى و عده‌اى از آقایان نمایندگان پیشنهادى دائر به تبدیل طرح یک دوازدهم به دو دوازدهم قرائت آقاى فیروزآبادى مخالف و آقاى لنکرانى پس از توضیح و تذکار مقام ریاست دائر به منظور نشدن اضافاتى نسبت به بودجه سال 1323 موافقت خود را با این تبدیل اظهار و نسبت به این پیشنهاد رأى گرفته شده تصویب و آقاى اردلان پیشنهادى دائر به عدم پرداخت و حذف حقوق سفیر کبیر ایران در لندن تقدیم و پس از توضیح ایشان و پاسخ آقاى هاشمى نسبت به آن رأى گرفته شده رد و تبصره پیشنهادى آقاى مجد ضیایى راجع به تقدیم بودجه راه‌آهن تا این تاریخ و منظور نمودن آن در بودجه کل کشور پس از توضیح ایشان و اظهارات آقاى لنکرانى دائر به لزوم حصر مذاکرات به دو دوازدهم جهت آسایش مردم و بحث در این قضیه و سایر قضایا هنگام طرح بودجه کل کشور.

به پیشنهاد آقاى مجد ضیایى رأى گرفته شده رد و آقاى ایرج اسکندرى پیشنهادى راجع به اصلاح ماده واحده و حذف کلمه (تمدید) تقدیم و پس از توضیح ایشان و بیانات آقاى فرهودى بالأخره برحسب نظر آقاى دکتر طاهرى جمله (تمدید می‌شود) مندرجه در آخر ماده واحده به عبارت (قابل اجراست) تبدیل و آقاى ایرج اسکندرى با موافقت با این اصلاح پیشنهاد خود را مسترد و نسبت به ماده واحده با این اصلاح و تبدیل یک دوازدهم به دو دوازدهم با ورقه اخذ رأى شده به اکثریت 78 رأى از 86 نفر عده حضار تصویب گردیده و بر حسب پیشنهاد آقاى مخبر فرهمند لایحه تقدیمى‌کارپردازى مجلس شورای ملى مشتمل بر دو ماده دوازدهم هزینه فروردین و اردیبهشت ماه سال جارى مجلس شورای ملى و چاپخانه و اداره روزنامه رسمى‌کشور شاهنشاهى مطرح و چون تقاضاى فوریت شده بود آقاى اردلان مخالف وبا ترقى فاحش هزینه زندگانى و بالا رفتن شاخص آن نسبت به سال 1315 حقوق فعلى را براى آقایان نمایندگان و تأمین زندگانى روزمره آنان کافى ندانسته و اتخاذ تصمیمى را در این خصوص از طرف کارپردازى مجلس شورای ملى ضرورى می‌دانستند.

آقاى نجومى موضوع را از حدود دو دوازدهم بودجه مجلس شوراى ملى خارج و اتخاذ تصمیم در این مسئله عمومى و کلى را منوط به نظر مجلس شورای ملى و جلب نظر دولت تشخیص و بالأخره فوریت لایحه پیشنهادى تصویب و در ضمن شور کلیات آقاى امیر تیمور مخالف و تذکار دادند در ادوار سابقه امور داخلى مجلس از لحاظ حسن اداره و نظم و ترتیب سرمشق دولت بوده و همیشه قبل از سال بودجه مجلس شورای ملى طبق مقررات قانون به تصویب می‌رسید و اخیراً بودجه مجلس در موقع خود تهیه نشده و تصویب آن به تأخیر افتاده و در هر صورت معتقد به طرح بودجه مجلس و تعیین تکلیف آن بودند آقاى نایب رئیس توضیحاً اظهار نمودند بودجه مجلس شورای ملى قبل از سال جدید تقدیم گردیده ولى به انتظار تعیین و تصویب اعتبار آن در بودجه کل کشور تصویب آن به تأخیر افتاده و پس از توضیح مجدد آقاى امیر تیمور دائر به استقلال مجلس شوراى ملى در تنظیم بودجه خود و اظهارات مقام ریاست دائر به لزوم ملحوظ داشتن و تصویب اعتبار قانونى آن در ضمن بودجه کل کشور بنابر سابقه قانونى از نظر پرداخت آن به ورود در شور مواد و مواد اول و دوم جداگانه رأى گرفته شده تصویب و آقاى محمد طباطبایى پیشنهاد نمودند موضوع مربوط به اختصاص صدى سه اجناس انحصارى براى شهرداری‌ها ضمیمه دو دوازدهم بودجه مجلس شورای ملى شده و براى تعیین تکلیف شهرداری‌ها به تصویب برسد و پس از توضیح پیشنهاد خود را مسترد و چون مخالفى نبود نسبت به مجموع مواد لایحه با ورقه رأى گرفته شده به اکثریت 76 رأى از 84 نفر عده حضار تصویب گردید.

آقاى مجد ضیایى پیشنهاد نمودند لایحه مربوط به شهرداری‌ها جزو دستور جلسه آتیه قرار گیرد و از طرف مقام ریاست تذکار داده شد پس از تعیین هیئت دولت تعیین تکلیف این موضوع باید به عمل آید. چون پیشنهاد ختم جلسه شده بود جلسه آتیه به روز سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - آقاى نقابت

نقابت- بنده قبل از دستور عرض دارم

رئیس - آقاى اردلان

اردلان - عرض کنم در صورت جلسه بنده یک ایرادى دارم و آن این است که در صورت مجلس آرای موافق نوشته شده ولى نوشته نشده است که کى مخالف بود و ورقه مخالف داد چون بنده خودم براى این که پیشنهادم قبول نشد رأى مخالف دادم خواستم عرض کنم که در صورت مجلس نوشته شود یک رأى هم مخالف بود.

رئیس - اصلاح می‌شود.

آقاى لنکرانى - در صورت مجلس نظرى دارید؟

لنکرانى - فقط در صورت جلسه عرض دارم. این قانون اساسى است خوشبختانه تمام قسمت مهم مطالب مورد حاجت ما را اصولاً براى ما پیش‌بینى کرده است و تأمین کرده حتى راجع به کیفیت مذاکرات مجلس تکلیف را معین کرده که چه باید بکنیم.

اینجا می‌نویسد: مذاکرات مجلس شوراى ملى از براى آن که نتیجه آنها به موقع اجرا گذارده تواند شد باید علنى باشد روزنامه‌نویس و تماشاچى مطابق نظامنامه داخلى مجلس حق حضور و استماع دارند (فراموش شده را دارم می‌خوانم مثل خواب بعد از بیست سال دارم می‌خوانم) بدون این که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه‌جات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنى تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند (حکومت ملى این است این را من خودم گفتم جزو قانون اساسى نیست) هر کس صلاح اندیشى در نظر داشته باشد در روزنامه عمومى بنگارد تا هیچ امرى از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند.

رئیس - مگر در صورت مجلس نقصى هست آقا؟

لنکرانى - بله، بله اگر از صورت مجلس تجاوز کرد بفرمایید. آقاى رئیس می‌فرمایند مگر در صورت مجلس نقصى هست، بلى بلى نقص است، جنایت نه نقص، خیانت، جنایت در مجلس به قانون، خیانت به مجلس، دسته‌بندى در مجلس خیانت، اگر آنها یک هیئت تحریریه‌اى معلوم می‌کردند صحیح و راست امروز من این کار را به سرشان نمى‌آوردم این قدر عرضه ندارند که یک هیئت تحریریه تهیه کنند که مراقب مجلس باشند آن روز عرض کردم که یک محکمه‌اى تشکیل بدهید که رسیدگى کند، جسارت، گستاخى ببخشید آقایان ما امروز خودمان را وکلاى ملت ایران می‌دانیم حکومت ما تشکیل می‌شود از مقننه، قضاییه، مجریه مقننه ما هستیم حالا هر چه هستیم باشیم بله و یک بله چغندر این ملت ما هم برایشان خوبیم اگر انتخابمان کرده باشند ما در اینجا باید مذاکرات خودمان را بتوانیم تأمین کنیم دسایس در همین جا عمل نکند تکلیف چیست؟ من از آقایان کمک می‌خواهم در این مطلب. یک روز ممکن است این اظهار من به نفعتان نباشد ولى یک روز دیگر ممکن است به نفعتان باشد این حرف‌هایى که می‌خواهید اینجا بزنید دلتان می‌خواهد مداخله شود؟ دلتان می‌خواهد سانسور شود؟ اگر امروز که اکثریت هستید یک روز اقلیت شدید به آن روز هم فکر کنید، این زندگى شد؟ این چه وضعى است؟ این چه ترتیبى است؟

بعد از تذکر دادن هم باز لجاجت می‌کنند، گوش کنید رفتند آن مرتبه بعد از آن که این چه چیز رسمى این روزنامه رسمى است بعد از آن که یک دانه در آن جعبه ما که آنجا هست گذاشته بودند برداشتم توجه بکنید بله شماره 53 سال اول مذاکرات جلسه 121 روزنامه را دادند به بنده برداشتم و آمدم مطالعه کردم متوجه یک نکته‌اى شدم در همین اثنا آقاى سید کمال تشریف آوردند و گفتند خواهش می‌کنم روزنامه را بدهید این آقاى نقیب را هم دیدم دست‌پاچه هستند این سمت و آن سمت می‌روند فکرى شدم یعنى چه؟ من غفلت کردم روزنامه را دادم برگشت گفتم چه شده بود گفت چیزى ازش افتاده بود ببخشید بعدها سید کمال گفت من تقصیر ندارم به من چیزى نفرمایید، این روزنامه است! آقا مگر اسم دیلى‌نیوز مار است که کسى را بگزد! چرا دردشان می‌آید! نمی‌توانم بفهمم آقایان آن دفعه من گفتم ننوشتند این دفعه به صورت مجلس اعتراض کردم، آقایان شما را به وجدانتان، شما را به شرافتتان این دفعه هم به صورت مجلس اعتراض کردم گوش بدهید چه دارم می‌گویم گفتم چرا مزخرفات دیلى‌نیوز را ننوشتید و بعد براى این که کلمه مزخرفات حمل به فحش نشود لغت مزخرف را هم ترجمه کردم یادتان هست؟

عمداً براى آقایان براى این که لغت موهونى حساب نشده باشد گفتم باطل آراسته به حق خواستم بگویم من مى‌فهمم معنى آن را آقا این زندگانى شد؟ در این اصلاحى که شد یک مرتبه از من کش رفته یواشکى دوباره برگرداندند و مثل این که بچه دارند گول می زنند! چه خبر است! برداشته است آن بالا با قلم یک دانه دیلى‌نیوز نوشته شده است به من پس داده است و بعد هم التماس کردند التجا کردند! آقا این حق شخص من نیست که به من التماس می‌کنى سه دفعه گفتم! حالا می‌خواهى تسبیح به دست بگیرم بگویم صد مرتبه مزخرفات دیلى‌نیوز، آخر چرا این جور می‌کنى! چرا مملکت را آتش می‌زنى؟ (فاطمى- کى التماس کرد آقا؟) همان‌هایى که خبط کرده بودند همان‌هایى که متوجه شدند من

+++

فهمیدم و دلشان نمی‌خواست من بفهمم، توجه فرمودید آقاى فاطمى ببخشید حرفم شکست کمکم بدهید، یادم رفت، از کجا بود؟ خوب خوب یادم آوردید. آقاى فاطمى همین جا بود یادم آمد آن روز که من گفتم الخائن خائف را چرا ننوشته‌اند مگر شما نبودید که گفتید نوشته‌اند! بیایید ببینید آقا! چرا تصرف در نطق وکلا می‌کنید! آقا این آقایان که این اندازه رجز هوش و دانش می‌خوانند و می‌خواهند به رجال سخن هم خرده‌گیرى کرده باشند این قدر عقل‌شان نمی‌رسد که اینجا نوشته‌اند تجر و تجر مگر یک مصحح نداشتند که این را بفهمد که من گفته‌ام بانک تجر وبایى لا تجر این چیست که ابنجا نوشته‌اند از آن گذشته از این روزنامه مقصود چیست این بودجه مجلس است بنده حروف‌چینى هم بلدم خوب می‌روم توى مطبعه! این همه بودجه داریم براى سایر کارها، مطبعه مجلس با این همه بودجه عرضه این را ندارد، بعد عدد را می‌خوانم بنویسید، که به اندازه یک روزنامه چهار صفحه نطق مجلس را چهار ساعت بعد تحویل بدهد که آن وقت روزنامه اطلاعات هر چه دلشان می‌خواهد تصرف کنند و بعد هم تمام روزنامه‌هاى دیگر از روى آن می‌نویسند آن وقت هم هر چه کوشش می‌کنیم که عصر منتشر بشود اعمال نفوذ می‌کنند براى این که قبلاً افکار مسموم شده باشد بعد منتشر بشود. چرا این جور می‌کنید؟ چرا شوخى می‌کنید با ما؟ خدایا از جان ما چه می‌خواهید؟ بس نیست؟ این اندازه اتهام به ملت ایران! خدا شاهد است از خجالت می‌میریم پیش ملت ایران! بس است آقا جواب ملت ایران را چه می‌دهید؟ نمى‌توانیم یک روزنامه را اداره کنیم! فقط هنرى که داشتند یک دانه جزوه را که یک کاغذ آبى داشت آن کاغذ را پاره کردند! مگر ما می‌خواهیم تجارتخانه درست بکنیم؟

این چه حرفى است؟ این چه حرفى است، این روزنامه رسمى است؟! آیا این روزنامه مجلس عرضه این را ندارد که این را نیم ساعته چاپ بکند. شما این را به بنده بدهید اگر مذاکرات را بعد از نیم ساعت تحویل ندادم جریمه بشوم آقا این چه حرفى است. مظفرزاده - آقا در پاک‌نویسى دیر می‌کنند

لنکرانى - آقا اجازه بفرمایید با این همه بودجه عجب در این است که آن روز که مذاکره می‌کردیم آقاى مسعودى آقاى جواد مسعودى فرمودند فقط راجع به آن قسمت که عبارت مزخرف در آن قسمت نوشته شده بوده در آن مداخله نشده بود عذر خواستند از من

جواد مسعودى - آقا من کى عذر خواستم؟

رئیس - شما می‌توانید در یک روزى راجع به این موضوع حرف بزنید این امر مربوط به روزنامه است ولى فعلاً در صورت مجلس اگر صحبتى دارید بفرمایید.

لنکرانى - این مربوط به صورت جلسه است، حرف نزنم؟

رئیس - در موضوع صورت مجلس حرف بزنید.

لنکرانى - آقا این مجله‌ای است که صورت جلسه در آن چاپ شده است این رسمى است یا خیر، این صورت جلسه است یا نیست؟

رئیس - این مجله است راجع به صورت مجلس صحبت کنید.

لنکرانى - فراموش نشود که این روزنامه دیلى‌نیوز براى کسروى دشمن ایران و دشمن اسلام هم گریه و زارى کرده است. آقا سایه‌تان کم نشود آقا یادتان نرود.

رئیس - آقاى ایرج اسکندرى

ایرج اسکندرى - در جلسه قبل در خصوص لایحه دو دوازدهم که مطرح بود بنده یک پیشنهاد اصلاحى دادم که آن پیشنهاد مورد موافقت آقاى فرهودى واقع شد در صورت جلسه قید شده است که من مسترد کردم، خوب بود که این طور قید می‌شد با این که ایشان قبول کردند لازم نبود که دیگر آن پیشنهاد اضافه شود.

رئیس - اصلاح می‌شود آقاى هاشمى.

هاشمى - اگر اخلاقاً از آقاى لنکرانى گله کنم گویا به موقع است بعد از آن که در جلسه گذشته اشتباه تندنویسى را یادآورى فرمودید و بنده هم که گوشم براى شنیدن هر نوع انتقادى حاضر است با کمال نزاکت عرض کردم تشریف‌فرما شوید به هیئت رئیسه این قسمت را مورد مذاکره قرار بدهید و پرونده برایش تشکیل بدهید، عضو متخلف را در صورتی که تخلف کرده است طبق قواعد و مقررات تعقیب بفرمایند، فرمودند متشکرم این بیان با آن جواب گویا خاتمه یافته بود و می‌بایستى مرحله دومى را که بنده استدعا کردم و شما هم آرام شدید در برابر بیان من انجام بدهید، من نمی‌دانم چه شد و از چه ناحیه‌اى حضرتعالى را مشتعل کردند که تلافى آن را حالا درمی‌آورید (لنکرانى- از ناحیه خودتان) چون بنده وارد در خصوصیات زندگى اشخاص نیستم نمی‌دانم. آقاى لنکرانى شما نمی‌توانید از من صحبت بفرمایید سابقه روشن چهل ساله بنده به اشخاصى جز مردمان بسیار پاک مملکت اجازه نمی‌دهد که یک چنین نسبت‌هایى به بنده بدهند، اگر منکرى در این مجلس و تمام ملت ایران هست، از پشت این تریبون می‌گویم بنویسند کارهاى بنده و دیگران را تا ملت بدانند. اما اداره تندنویسى تحت اداره روزنامه رسمى نیست و در تحت نظر تقنینیه است و اداره تندنویسى به مسئولیت خودشان آنچه را بفرستند، ما چاپ می‌کنیم اما این که فرمودند دو ساعت بعد چاپ شود یا سه ساعت بعد چاپ شود ما منتهاى کوشش را داریم که بلکه عصر چاپ شود و حتى‌المقدور هم در این باب کوشش می‌شود.

لنکرانى - من حروف‌چینى را هم می‌دانم.

هاشمى - بسیارخوب آنچه را که شما استادى داشته باشید بنده قبول می‌کنم و افتخار شاگردى شما را دارم ولى در آنچه که شما اطلاع ندارید شما را مداخله نمی‌دهم در آن کارها، اما راجع به تندنویسى آن روز هم شاید عرض کردم اداره تندنویسى از ادارات و دوایر مقننه است. بنده هم همیشه سلیقه حضرتعالى را داشته‌ام که آن سخنى که از دهان وکیل در این مجلس بیرون می‌آید چه خوب چه بد باید عین آن نوشته شود و بنده در این قسمت با شما شریک در مجازات متخلف خواهم بود.

لنکرانى - کسى با شما نبود

هاشمى - بنده عرض می‌کنم حتى مصلحت‌بینى هم مورد ندارد غیر از این که اگر یک نفر وکیل آمد فحاشى کرد مگر تو قیم او هستى که مصلحت او را در نظر بگیرى و بخواهى اصلاح بکنى بگذار او هر حرفى دارد بگوید و خودش را معرفى کند و این اداره هم مورد اعتماد مجلس است (صحیح است) فرد فردشان را به معرفى مرحوم ارباب کیخسرو و شاید بعضى‌ها به معرفى آقاى مؤتمن‌الملک آمده و همه مى‌شناسند، بپرسید، به معرفى رؤساى وقت اطلاعات خودم را عرض می‌کنم تا آنجایى که بنده می‌شناسم هیچ‌وقت ازاین تخلفات ندیده‌ام (صحیح است) (لنکرانى- غلط است) اینها اعضای ادارى مجلس هستند اینها محترم هستند مورد اعتماد مجلس هستند (صحیح است) (لنکرانى- غلط است) اینها از شما وکلاى محترم ملت انتظار تشویق دارند (صحیح است)

لنکرانى- غلط است غلط است.

هاشمى - نه پرده‌درى و توهین جنابعالى ملبس به لباس اهل علم هستید هفتاد کبیره را در شرع اسلام گفته‌اند ندیده بگیرید از برادر مسلمان خود این کبیره هم که نیست از صغیره هم اصغر است تا چه رسد به این که نسبت جنایت و خیانت هم بدهید آیا دیانت همین است؟ بنده عرض کردم باز هم رسیدگى بفرمایید تا معلوم شود.

رئیس - اگر چه حالا این مسئله مطرح نیست ولى چون نسبتى داده شده اگر آقایان اجازه بدهند کمیسیون عرایض و مرخصى به این کار رسیدگى کند که اگر واقعاً این یک تخلفى است رسیدگى شود.

آقاى نقابت.

لنکرانى - بنده مطابق ماده 109 توضیحى باید بدهم

نقابت - صورت مجلس تمام شد

یمین اسفندیارى - صورت مجلس که تصویب نشده است که ایشان می‌خواهند قبل از دستور صحبت کنند.

رئیس - عده براى تصویب صورت مجلس و کارهایى که داریم کافى نیست

یمین اسفندیارى - پس جلسه را ختم کنید. (صحیح است)

لنکرانى - حق دفاع بنده نسبت به اظهارات آقاى هاشمى محفوظ است

هاشمى - اجازه بفرمایید صحبت کنند

نقابت - چون عده براى رأى کافى نیست اجازه بدهید بنده یک تذکر مختصرى دارم عرض بنده هم جنبه مخالفتى ندارد

ایرج اسکندرى - نمایندگان دیگر هم اجازه گرفته‌اند

فداکار - آنها هم می‌خواهند یک تذکرى بدهند.

نقابت - این اختیار با آقاى رئیس است

رئیس - براى نطق قبل از دستور چند نفر اجازه خواسته‌اند

جواد مسعودى - تکلیف صورت مجلس را تعیین بفرمایید.

رئیس - صورت جلسه اعتراض دیگرى ندارد؟ (گفته شد- خیر) چون عده براى رأى کافى نیست اگر موافقید نطق قبل از دستور بشود.

+++

مجد ضیایى- بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم

لنکرانى - مطابق ماده 109 بایستى جواب بدهم می‌توانم

رئیس - این مسئله که مطرح نیست آقا

لنکرانى - ایشان اسم من را آورده‌اند به من توهین کرده است من اسم او را نیاوردم.‏

رئیس - بفرمایید

دهستانى - آقاى رئیس جلسه را ختم بفرمایید تا بعد از بیست و پنج روز مردم بدانند که مجلس به چه کثافت‌هایى ملوث است (در این موقع آقاى دهستانى و چند نفر از آقایان نمایندگان به طور اعتراض از مجلس خارج شدند و جلسه از اکثریت افتاد)

رئیس - عده کافى نیست .

جمعى از نمایندگان - ختم جلسه

رئیس - بله جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - محمد‌صادق طباطبایى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار مجلس

گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى مجلس شوراى ملى

کمیسیون عرایض و مرخصى به ریاست آقاى محمد‌على امام جمعه شیراز- و عضویت آقایان افشار صادقى نایب رئیس- حاذقى مخبر- سرتیپ‌زاده عضو، ذکایى منشى، ظفرى عضو- در این هفته روزهاى شنبه 8 و سه‌شنبه 11 و پنجشنبه 13- اردیبهشت از ساعت 8 صبح تشکیل و به مقدار 157 شماره عرایض و شکایات وارده رسیدگى و دستور اقدام و حق‌گذارى به وزارتخانه‌هاى مربوطه داده و ضمناً مقدار 100 برگ پاسخ‌نامه مرجوعات مجلس که از وزارتخانه‌ها رسیده بود از اداره دبیرخانه قانونگذارى کماکان براى رفع نگرانى متظلمین به آنها فوراً ابلاغ شد- کمیسیون قریب به ظهر ختم و جلسه بعد کمافى‌السابق به روز شنبه هفته آینده موکول شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتصابات و احکام

شماره 3331        11 ر 2 ر 1324

وزارت دادگسترى

تغییرات از 1- 2- 24 لغایت 10 ر 2 ر 1324

آقاى محمد نجمى مستشار دادگاه استان 3 و 4 بنابر تقاضاى خود بازنشسته

2 - آقاى حسین پایانى دادستان شهرستان خوى به سمت مستشارى دادگاه استان 3 و 4  

3 - آقاى قاسم حکمت امین دادگاه بخش سیرجان به سمت امانت دادگاه بخش بم.  

4 - آقاى شکرالله بیگدلى امین دادگاه بخش بم به سمت امانت دادگاه بخش سیرجان‏

5 - آقاى حسین جبلى کارمند على‌البدل دادگسترى کردستان به سمت امانت دادگاه بخش سقز

شماره 182          15 ر 2 ر 24

انتصابات زیر در وزارت امور خارجه به عمل آمده است

آقاى باقر فهیمى به سمت رایزن سفارت شاهنشاهى در سوریه و لبنان و عهده‌دار امور کنسولگرى دمشق

آقاى هرمز قریب به سمت دبیر یکم (کنسولیار) در سرکنسولگرى شاهنشاهى در استانبول

آقاى على‌اکبر فروهنده به سمت متصدى نیابت دوم سفارت شاهنشاهى در سوریه لبنان

آقاى جواد وکیلى به سمت متصدى دفتردارى سفارت شاهنشاهى در سوریه و لبنان

آقاى عباس زندپور به سمت مدیریت دایره سجلات

آقاى دکتر خسرو خسروانى به سمت تصدى کارمندى مقدم اداره کتابخانه

آقاى ابوالفتح معزى به سمت تصدى کارمندى مقدم اداره سجلات وزارت کشاورزى

آقاى مهندس مجید عدل به سمت مشاور فنى وزارت کشاورزى منصوب شده‌اند.

+++

 

 

 

یادداشت ها
Parameter:294237!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)