کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/15]

جلسه: 121 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 13 مهر ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 121

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 13 مهر ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس شش ساعت سه ربع به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز چهارشنبه 8 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد

[2- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]‏

رئیس- آقایان تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده فردا دو ساعت و نیم بعد از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس هفت ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293854!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)