کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/15]

جلسه: 120 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 8 مهر ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه انتقال اندوخته کشور به بودجه سال 1320

3- تصویب مرخصی آقای فیاض

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 120

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 8 مهر ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه انتقال اندوخته کشور به بودجه سال 1320

3- تصویب مرخصی آقای فیاض

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز بیست و ششم شهریور ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه - آقایان : فاطمی - کیوان - دکتر ادهم - خواجه‌نوری - شجاع - دهستانی .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : آصف - امیر‌ابراهیمی - دکتر اهری - حیدری - رضوی - وزیری - فرشی - گرگانی – کامل‌ماکو - معدل .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس که خوانده شد نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) تصویب شد.

[2- شور و تصویب لایحه انتقال اندوخته کشور به بودجه سال 1320]

رئیس- گزارش از کمیسیون بودجه خوانده می‌شود:

گزارش از کمیسیون بودجه:

کمیسیون بودجه لایحه شماره 23132 دولت راجع به انتقال وجه ذخیره مملکتى به بودجه سال 1320 کشور با حضور وزیر دارایى در کمیسیون بودجه مصرف و تحت شور و مطالعه قرار گرفته است نظر به توضیحات مشروحى که آقاى وزیر دارایى در اطراف وجوه ذخیره و لزوم انتقال آن به بودجه عمومى کشور بیان نمودند کمیسیون با ماده واحده پیشنهادى موافقت و اینک گزارش آن را که عین لایحه پیشنهادى است براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد

رئیس- ماده واحده خوانده می‌شود

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است کلیه پرداخت‌هاى که در مدت سال 1320 از طرف شرکت سهامى نفت انگلیس و ایران به عمل مى‌آید و موجوى حساب اندوخته کشور را تا این تاریخ به جمع بودجه سال 1320 منظور و تعدات حساب نامبرده را از محل بودجه تأمین نماید

رئیس- آقاى نقابت‏

نقابت- بنده شخصاً هیچ وقت در غیر موضوعات دادگسترى که رشته و فن بنده است اظهار عقیده نمى‌کنم و کمتر در غیر موعد شغل اظهارات مى‌کنم در اینجا هم به مناسبت یک تذکر علمى و قانونى دارم براى این که جناب آقاى وزیر دارایی سمت وکالت دادگسترى داشته‌اند و اهل منطق هستند البته عدم تعادل در بودجه هر کشورى وقتى احساس می‌شود به عقیده علماى اقتصاد جلوگیرى از آن

+++

دو راه دارد یکى این راه است که از خرج‌هاى غیر‌‌ضرورى و هزینه‌هاى غیر لازم بکاهند دوم این که از راه کوشش بیشترى نماید تا تعدیل به عمل آید اگر هیچ یک از این دو میسر نشد یعنى کاستن مخارج به درجه‌ای رسید که با تمدن کشور تماس پیدا کرد یا زحمتى که براى تولید کشیده می‌شود به حداکثر خود رسید آن وقت اجازه داده شده است که یک وام‌هاى داخلى را دولت را داخل مضیقه خارجى نکند به عمل آید و بدهى است این وام‌هاى داخلى کاملاً عملى خواهد بود که اعتبارات دولت از حیث امیدوارى به تعادل یا از حیث اندوخته کاملاً فراهم باشد در این مورد بخصوص یک نظر خیلى ساده و بخصوص اتخاذ شده مثل این که کسى برود منزل و ببیند خرج لازمى دارد بدون هیچ مطالعه‌ای به سراغ دسته چک بانک خودش برود یا چک بکشد و از اندوخته خود خرج کند این امرى است منطقى و عادى که از اندوخته خودش انسان برداشت کند اما مردان اقتصادى کمتر این کار را مى‌کنند سعى مى‌کنند از آن ستون دست چپ کم مى کنند و به ستون دست راست اضافه مى‌کنند حالا خواهم فرمود موقع عادى نیست همه قبول داریم ولى مخارج زایى دولت شاید آن مخارج هم فعلاً عملى نیست ما زیاد داریم و با یک حساب سطحى در حدود 100 میلیون تومان می‌شود از مخارج ماست براى آن که ذکرى از موضوعات کسب نشود بنده ذکر آن مواد را لازم نمی‌دانم البته به طور کلى می‌شود کسب کرد این همه مخارج گزافى که تهیه شده بود می‌شود امروز صرفه‌جویى کرد از طرفى کوشش در تولید به کلى از بین رفته بود و رفته است و مولدین ثروت در این کشور دچار وضعیت ناگوارى هستند و باید نسبت به آنها توجه بیشترى کرد هر‌گاه این دو کار را کردیم و باز هم موفق نشدیم و کسرى داشتیم با یک وام داخلى جبران مى‌کنیم اما برداشتن از اندوخته کشور و افزودن عواید نفت بر این مخارج مجموعش به طورى که شنیده شد مبلغ قابلى نیست در حدود یک میلیون و سیصد هزار لیره این طورها گفته شده است وقتى تسعیر کنیم بیست میلیون تومان شاید بیشتر ارزش نداشته باشد لهذا اینجا براى هر متفکرى این موقعیت پیدا می‌شود که بپرسد تا آخر سال چقدر خرج داریم و آیا این پرداخت جبران خرج ما را مى‌کند یا نه اگر کمتر است بعد را چه خواهد کرد اگر زیادتر است چرا همه را برداریم سوم این که همین طور که در ماده 3 بودجه اجازه داده شده که کسری را از محل وام تهیه کنیم خوب است این را هم با یک وام داخلى وحالا هم اگر مقتضى نیست از همین بودجه و عایدات نفت به عنوان وام براى بودجه بگیرد که لااقل یک تعهد و آن گاژ مانى براى دولت باشد که بداند یک پولى برداشته و باید بپردازد خواهد گفت اصلاً چه فایده دارد که اندوخته باشد وبهتر است که بیایید جزء بودجه و به جمع کل منظور شود منظور شود اولین فایده‌اش امروز احساس می‌شود اگر سابقین این اندوخته را نمى‌داشتند و‌ حالاکه ما در یک حالت ضرورى واقع می‌شویم مى‌بینیم که می‌شود از آنجا برداشت و خرج کرد بنابراین این فکر اندوخته و صندوق صرفه‌جویى را همیشه باید رعایت کرد لهذا بنده معتقدم که در آخر این ماده چون بحالت ضرورت مى‌گذرد اشکال ندارد ولى قید شود که این برداشت به عنوان وام برداشته می‌شود بعداً هم پس داده می‌شود

اعتبار مخبر کمیسیون بودجه- خیلى بهتر بود آقاى نقابت نماینده محترم دیروز تشریف مى‌آوردند به کمیسیون بودجه و توضیحات وزیر دارایى را گوش می‌داند بالاخره این نکاتى را که توجه آقا را جلب کرده همه اینها در اینجا صحبت شد بعد هم کمیسیون بودجه کاملاً مطلع شود تمام پیش‌بینى‌هاى که مورد بحث است از طرف دولت و شخص آقاى وزیر دارایى شده موضوع عدل تعادل بودجه البته یک موضوعى است که همه آقایان می‌دانند که بودجه ما در سال 1320 71 میلیون تومان رقم روشنترى بگویم کسب داشته براى مخارج پیش‌بینى شده که دولت در نظر گرفته بود ضمناً وصولى‌هاى شش ماه اول سال را که آقاى وزیر دارایى صورت آن را به کمیسیون بودجه آوردند از پیش‌بینى‌هاى که شده بود براى شش ماه اول سال از آن ارقام هر مبلغى را دولت انتظار داشته او را هم موفق

+++

نشده بودند وصول کنند بنده هم این عقیده را داشتم که وصولى شش ماهه دوم سال همیشه معمول بوده و بیشتر از شش ماه اول سال بوده بیشتر از شش ماه اول سال بوده ولى این در صورتى بود که وضعیت کشور ما به این صورت فعلى در نمی‌آید فعلاً امید این که آن پیش‌بینى‌ها وصول شود خیلى دو است شاید یک قسمت حقیقتاً یک عوایدى که مورد نداشته است که خود مجلس شوراى ملت و دولت هم این عقیده را دارند که از عوایدی که موجب زحمت و تماس زیاد مأمورین دولت با مردم است صرف‌نظر بشود و هم این که وضعیت یک طورى است که وصول آن عواید شاید به طرزى که می‌خواهیم میسر نشود به این جهت البته با داشتن یک مبلغ کسر که از اول پیش‌بینى کرده بودیم و با این نگرانى که عواید پیش‌بینى شده به تمام معنى وصول نشد ویک کسر که از اول پیش‌بینى کرده بودیم و با این نگرانى عواید پیش‌بینى شده به تمام معنى وصول نشد یک کسر بیشترى براى بودجه مسلم است در ششماه دوم. کسر کردن مخارج را آقاى نقابت فرمودند البته یکى از اقدامات عملى این کار این است وبایستى بشود ودولت هم همین نظر را کاملاً دارد و براى این منظور بطورى که آقاى وزیر دارایى هم فرمودند مشغول مطالعاتى هستند وشاید تا چند روز دیگر به مجلس شوراى ملى ملى عرضه شود پس این کار شده و می‌شود موضوع اندوخته کشور البته آقایان توجه دارند که این موضوع از سال 1306 شروع شد یعنى مبلغی را که از نفط جنوب عایدمان می‌شد به موجب یک قانونى براى ذخیره کشور در نظر گرفتیم و این مبلغ تا حال معادل بوده است با سى و یک میلیون لیره از این ذخیره به موجب قونین متعددی که مجلس شوراى ملى تصویب کرده و اجازه داده بیست و هفت میلیون خرج شده که به چه نحو و براى کجا خرج شده هیچ اطلاعى نداریم و سه میلیون لیره زر را براى از براى پشتوانه اسکناس خریده شده که می‌توان گفت که خرجى نشده و هست و شاید هم استفاده کرده‌ایم ازش نسبت به قیمت آن روز و امروز هم خیلى هم استفاده کرده‌ایم همین است و کاش همه را به این کار صرف می‌کردند مبلغى را هم بابت تعهد است که از این محل باز به موجب قوانین می‌بایستى بدهند مسلم است رقم درشتى شده ومعادل ششصد هزار لیره خواهد بود که بایستى اینها هم پرداخته شود چیزى می‌ماند اینجا یک میلیون و سیصد هزار لیره است که می‌توانم از آن استفاده کنیم البته آقایان این را باید توجه بفرمایند که امروزه با همه مقدماتى که عرض شد و با اطلاعاتى که آقایان براى احتیاجات ضرورى دولت دارند و براى وصول همان عوایدى که باید به دست بیاورد یک مخارج فورى و آنى دولت دارد و این نزدیکترین و مصاب‌ترین وجهى است که براى این کار ممکن است برداشته شود الان ما در مقابل یک خرج سى و یک میلیون لیره هستیم که خرج او آگاهى نداریم که جناب آقاى وزیر دارایى کمیسیونى معلوم کرده‌اند که اعضاء آن کمیسیون بروند به وزارت جنگ و این مخارج بود و بود‌جه مهمى را که دربست سر گرفت و هیچ کنتر‌لى در آن نبود برود و رسیدگى کنند و تحقیقاتى بشود و آنجا هم مثل سایر وزارتخانه‌ها یک کنتر‌ل قطعى داشته باشد اگر ما این سى و یک میلیون لیره را جزء بودجه می‌آوریم و در مقابلش هم یک مخارجى تصویب کردیم تصور نمی‌کردیم که بهتر آگاه می‌شدیم که چطور خرج شده بنده تصور مى‌کنم بهتر بود راجع به موضوع‌هاى وام‌هاى داخلى آقاى وزیر دارایى توجه می‌فرمودند و مخصوصاً در کمیسیون بودجه روى این مبحث مدتى صحبت شد و توضیح دادند که این منظور را دارند و براى این کار اوراقى تهیه کرده‌اند که البته مقدمات‏

و طرز اقدامات و اساسنامه آن تحت یک لایحه جداگانه به مجلس شوراى ملى خواهد آمد و آقایان مطالعه خواهند فرمود و بعد هم هر صحبتى که لازم باشد در اطرافش می‌شود.

(جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است)

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است کلیه پرداخت‌هاى که در مدت سال 1320 از طرف شرکت سهامى انگلیس و ایران به عمل مى‌آید و موجودى حسب اندوخته کشور را تا این تاریخ به جمع سال 1320 منظور و تعهدات

+++

حساب نامبرده را از محل بودجه تأمین نماید.

رئیس- راى گرفته می‌شود به ماده واحده با ورقه موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 82 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار 91 به ا‌کثرت 82 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان :‌ شیرازی - نواب یزدی - کازرونیان - ساگینیان - مشیر دوانی - دکتر غنی - دکتر ضیاء - منصف - مخبر فرهمند - افخمی - شاهرودی - دبستانی - اوحدی - دکتر ملک‌زاده - ابراهیم سمیعی - چایچی - دکتر اهری - دکتر قزل‌ایاغ - اردبیلی - مسعودی خراسانی - اصفهانیان - طالش - دکتر موسی جوان - مستشار - آزادی - نقابت - معتضدی - دادور - فیاض - صفوی - دکتر تاج‌بخش - عطاءالله پالیزی - ناهید - اعظم زنگنه - مقدم - دکتر سنگ - بیات - جرجانی - معتصم سنگ - دکتر طاهری - مسعودی - لیقوانی - ملک‌مدنی - هدایت - افشار - نائینی - امامی - معینی - لاریجانی - حریری - صفاری - جلایی - شباهنگ - گودرزنیا - هدایت‌الله پالیزی - ابراهیمی ریگی - فروهر - مؤید احمدی - نمازی - وکیلی - پناهی - یار احمدی - مکرم افشار - سزاوار - موقر - عزیزی - طهرانچی - رهبری - مهذب - مجد ضیایی - پارسا - فتوحی - رفیعی - ذوالقدر - ملایری - نراقی - دکتر سمیعی - نوبخت - همراز - مشار - طوسی - نیک‌پور .

[3- تصویب مرخصى آقاى فیاض]‏

رئیس- گزارش کمیسیون مرخصى راجع به مرخصى آقاى فیاض خوانده می‌شود.

آقاى فیاض در‌خواست بیست روز مرخصى از تاریخ نوزدهم مرداد 1320 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با در‌خواست ایشان موافقت کرده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى فیاض برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4- موقع ودستور جلسه آینده ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 13 مهر ماه سه و ساعت و نیم بعد از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس پنج ساعت و چهل دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه منظور نمودن موجودى حساب اندوخته کشور به جمع بودجه سال 1320

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است کلیه پرداخت‌هاى که در مدت سال 1320 از طرف شرکت سهامى انگلیس و ایران به عمل مى‌آید و موجودى حسب اندوخته کشور را تا این تاریخ به جمع سال 1320 منظور و تعهدات حساب نامبرده را از محل بودجه تأمین نماید.

این قانون مشتمل بر هفده ماده هست در جلسه اول تیرماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293853!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)