کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 12 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 آبان ماه 1316  

فهرست مطالب:‏

1-تصویب صورت مجلس‏

2-بقیه شور دوم لایحه تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و تصویب آن‏

3-شور و تصویب لایحه تشکیلات مرکزى وزارت داخله‏

4-شور اول لایحه عمران کشور

5-تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت معارف‏

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 12

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 آبان ماه 1316

فهرست مطالب:‏

1-تصویب صورت مجلس‏

2-بقیه شور دوم لایحه تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و تصویب آن‏

3-شور و تصویب لایحه تشکیلات مرکزى وزارت داخله‏

4-شور اول لایحه عمران کشور

5-تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت معارف‏

6-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس سه ساعت بعد از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه 6 آبان ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین بی‌اجازه-آقایان: تربیت- دبیر سهرابی- مهدوی- فتوحی- حمزه تاش- حاج ملک- معتصم سنگ- دکتر سنگ- دکتر ادهم

عباس مسعودی- اعظم زنگنه- بیات ماکو- شهدوست- اورنگ- نواب یزدی-

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: مکرم افشار- تولیت- دکتر جوان- ناصری- نیک‌پور- وکیلی- معینی)

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2 - بقیه شور دوم لایحه تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و تصویب آن)

رئیس- بقیه شور دوم لایحه تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران از ماده یازدهم مطرح است. قرائت می‌شود:

ماده 11- فرماندار نماینده دولت و ریاست عالیه به کلیه ادارات کشورى شهرستان دارد و براى انجام وظایف قانونى آنها کمک‌هاى لازمه خواهد نمود و رؤساى ادارات شهرستان نیز مکلف هستند در حدود قوانین تذکرات قانونى فرماندار را رعایت نمایند و در مسائلى که با سیاست عمومى دولت و امنیت محل و کارهاى سرحدى تماس دارد فرماندار را در جریان بگذارند فرماندار هر نوع اصلاحى را که از لحاظ حسن اداره لازم بداند به استاندار پیشنهاد خواهد کرد و مى‌تواند نسبت به رؤساى ادارات قلمرو مأموریت خود اظهار نظر نماید. فرماندار در تمام موارد گزارش اقداماتى را که نموده است براى استاندار خواهد فرستاد.

رئیس- موافقین با ماده یازده قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده 12- فرماندار قوانین و مقررات عمومى را در هر

+++

شهرستان به اطلاع اهالى خواهد رسانید. وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتى نیز یک نسخه از دستورها و بخشنامه‌هایى‏ را که در موضوعات کلى و اساسى به دوایر تابعه خود در شهرستان صادر مى‌نماید براى استاندار خواهند فرستاد که توسط مشارالیه به فرماندار ابلاغ شود.

رئیس- آقایانى که با ماده دوازده موافقند قیام نمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده سیزدهم:

ماده 13- فرماندار قوانین و مقررات را در قسمت مربوط به دوایر تابعه خود مستقلاً اجرا مى‌کند و مسئول اجراى آنها است در دوایر و ادارات دیگر شهرستان نیز بدون این که مستقیماً مداخله نمایند که موجب اختلال در امور ادارات شود نظارت دارد که قوانین و مقررات کاملاً مجرى شده مأمورین دولت از حدود وظایف و اختیارات خود تجاوز ننمایند.

رئیس- آقایان موافقین با ماده سیزده قیام فرمایند(جمع کثیرى قیام کردند) تصویب شد. ماده چهارده قرائت می‌شود:

ماده 14- فرماندار می‌تواند در قلمرو مأموریت خود به شکایات مردم وارسى کند و اگر ملاحظه نماید که قوانین و مقررات در یک مورد به موقع اجرا گذارده نشده یا یکى از مأمورین کشورى قلمرو مأموریت او از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است در آن باب وارسى نماید. فرماندار نتیجه وارسى را به استاندار گزارش خواهد داد.

رئیس- موافقین با ماده چهاردهم قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم:

ماده 15- مأمورین شهربانى و امنیه مکلف هستند حوادث و اتفاقات محلى را به فرماندار اطلاع داده و دستورات قانونى او را به موقع اجرا گذارند.

رئیس- آقایانى که با ماده پانزده موافقند قیام نمایند(عده کثیرى قیام نمودند) تصویب شد. ماده شانزدهم‏

ماده 16- فرماندار مکلف است اقلاً سالى دو نوبت به قلمرو مأموریت خود سرکشى نموده و اگر سوء جریانى در کارها باشد رفع و گزارش اقدامات خود را به وزارت داخله بفرستد به علاوه در هر موقع که در قسمتى از شهرستان کار عام‌المنفعه مهمى در جریان باشد از قبیل ساختن راهها و تأسیس کارخانه و ساختن سد و امور فلاحتى مهم فرماندار باید مرتباً سرکشى نموده مراقبت نمایند که در حدود مقررات امور پیشرفت نمایند و اگر بى‌تربیتى‌هایى ملاحظه نمایند مکلف است به استاندار و ادارت مربوطه گزارش نمایند.

رئیس- موافقین با ماده شانزدهم قیام نمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده هفدهم قرائت می‌شود:

ماده 17- فرماندار مى‌تواند در امور فلاحتى با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعى شهرستان و همچنین براى حفظ اموال عمومى و آثار ملى در صورت اقتضا در حدود قوانین مقررات انتظامى وضع نماید و ادارات شهرستان مکلف هستند از نظامات فرماندار که در حدود قوانین وضع شده باشد تبعیت نمایند فرماندار در هر مورد فورا باید استاندار را مستحضر بدارد.

رئیس- موافقین با ماده هفده قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد: ماده هجدهم:

ماده 18- شوراى ادارى شهرستان تحت ریاست فرماندار تشکیل و مرکب خواهد بود از معاون حکومت و رؤساى ادارات شهرستان- وظیفه شوراى مزبور تهیه وسایل بهبودى امور فلاحتى و آبادى و عمران شهرستان و بهداشت آن و به طور کلى مساعدت با فرماندار است در انجام وظایفى که قانون به عهده او محول داشته است شورى هر ماه لااقل یک مرتبه اجلاس مرتب خواهد داشت و به علاوه هر وقت سوانح و اتفاقاتى در شهرستان به طور فوق‌العاده اتفاق افتد فرماندار در صورتى که لازم بداند شورا را دعوت خواهد کرد و در هر مورد رأى شورا را به استاندار بلافاصله گزارش خواهد داد جزئیات وظایف شورا را وزارت داخله به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.

رئیس- موافقین با ماده هجده قیام فرمایند(اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد ماده نوزدهم‏

ماده 19- استاندار موظف است در کلیه موارد از

+++

گزارشات فرمانداران وزارت داخله و وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را در قسمتى که مربوط به آنها است مستحضر نماید.

وزارت داخله در امورات کلى و موارد مهمه و فورى به فرمانداران دستور داده استاندار را هم مطلع خواهد نمود فرمانداران نیز در موارد فوق هم گزارش اقدامات خود را مستقیماً براى وزارت داخله خواهند فرستاد و هم استاندار را از آن مستحضر خواهند داشت.

رئیس- آقایانى که با ماده نوزده موافقند قیام فرمایند(عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیستم:

ماده 20- کلیه وظایفى که برعهده فرمانداران محول است بخشداران همان وظایف را در بخش مأموریت خود دارا هستند به علاوه مرجع مستقیم رسیدگى به کارهاى دهداران و کدخدایان بوده و در اعمال آنها نظارت خواهند داشت و گزارش اقدامات آنها را برای فرماندار خواهند فرستاد.

رئیس- آقایان موافقین با ماده بیست برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و یکم‏

ماده 21- در هر بخش شوراى بخش تشکیل می‌شود از بخشدار و رؤساى امور کشورى بخش به علاوه به قدر لزوم از بین مالکین و زارعین محل به عضویت انتخاب می‌شوند.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده یک پیشنهادى در ماده بیست و یک تقدیم کرده‌ام در جلسه قبل هم توضیحاتى عرض کردم در این خصوص و به آقاى وزیر محترم داخله هم مذاکره کردم و موافقت فرمودند حالا تقاضا می‌کنم که آن را قرائت کنند.

رئیس- پیشنهاد آقاى اعتبار در ماده بیست و یک قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى اعتبار

ماده 21 را به شرح زیر پیشنهاد می‌کنم‏

ماده 21- در هر بخش شوراى بخش تشکیل می‌شود از بخشدار و رؤساى امور کشورى بخش به علاوه به قدر لزوم از بین مالکین و زارعین محل به عضویت انتخاب می‌شوند. مدعیون مالکین و زراعین کمتر از سه نفر نخواهد بود.

رئیس- آقاى اعتبار (اجازه)

اعتبار- عرض کنم در لایحه عمران براى شوراى بخش یک وظایف مهم‌ترى پیش‌بینى شده و براى این که در این ماده معلوم شود که زارعین و مالکین تا جند نفر می‌توانند عضویت شورا را داشته باشد این بود که بنده پیشنهاد کردم که حداقل سه نفر باشد و کمتر از سه نفر نباشد و در صورت لزوم بیشتر از این عده آن هم باز به نظر فرماندار و بخشدار باشد- این را هم با آقاى وزیر داخله در جلسه قبل مذاکره کردم و قبول فرمودند.

رئیس- آقاى مخبر

مخبر- بنده موافقم‏

رئیس- آقاى وزیر داخله‏

وزیر داخله- بنده موافقم‏

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده 21 به این اصلاح که مورد قبول آقاى مخبر و وزیر داخله است آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست و دوم قرائت مى‌شود.

(به شرح آتى قرائت شد)

ماده 22- فرمانداران و بخشداران یک نفر را از بین ساکنین حوزه مأموریت خود به سمت دهدار معین و براى یک یا چند ده یک نفر از ساکنین دائمى ده را به سمت کدخدایى(مطابق ماده 9) تعیین خواهند نمود.

تبصره- دهدار نماینده دولت و کدخدا نماینده دولت و مالکین می‌باشد.

رئیس- موافقین با ماده بیست و دوم قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و سوم‏

(به ترتیب ذیل خوانده شد)

ماده 23- شرایط انتخاب دهدار و کدخدایان و وظایف آنها را وزارت داخله به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا

+++

خواهد رسید تعیین خواهد نمود.

رئیس- موافقین با ماده بیست و سوم قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و چهارم‏

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 24- وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1316 هر یک از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آن را که مقتضى بداند متقاعد نماید حقوق تقاعد این اشخاص مطابق اصول حساب معمولى به نسبت ایام خدمت(تصدى یا غیر تصدى) پرداخته می‌شود براى تأمین حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و ادارات تابعه آن منظور و به وسیله اداره تقاعد پرداخته خواهد شد.

دخول ثانوى این اشخاص به خدمت دولت مطابق مقرراتى خواهد بود که در قانون استخدم کشورى براى ورود به خدمت دولت مقرر است.

رئیس- موافقى با ماده بیست و چهارم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده بیست و پنج قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 25- وزارت داخله براى اصلاحاتى که در تشکیلات فعلى خود لازم می‌داند مجاز است دو میلیون ریال از وزارت مالیه به رسم وام علاوه بر بودجه مصوبه سال 1316 دریافت و از محل اعتبارى که در بودجه سال 1317 آن وزارتخانه به تصویب خواهد رسید مسترد دارد.

تبصره- وزارت داخله مکلف است اعتبار اضافى مذکور را به اطلاع وزارت مالیه به مصرف برساند.

رئیس- موافقین با ماده 25 قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده 26 قرائت می‌شود.

ماده 26- قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب چهاردهم ذیقعده 1325 قمرى و کلیه قوانین دیگر در آن قسمتى که مخالف با این قانون است نسخ می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 26 قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است مخالفى نیست؟

(اظهار مخالفتى نشد)

رئیس- چون در ماده بیست و پنج اعتبار مالى تقاضا شده به این جهت بایستى با ورقه رأى گرفته شود آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 107 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 114 نفر با یک صد و هفت رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگانآقایان: مهدی دادور- محسن مهدوی- علی اقبال- ابوالحسن ثقة‌الاسلامی- سلیم ایزدی- لطفعلی معدل- ابوالقاسم اعتصام‌زاده- مرتضی امین- جواد آزادی- جواد شجاع- ابوالقاسم نراقی- مهدی نمازی- دکتر هادی طاهری- جواد فخر- طباطبایی- خلیل حریری- علی مولوی- محمد محیط- مرتضی قلی بیات- حسن مرات اسفندیاری- حبیب‌الله لاریجانی- عطاالله روحی- عبدالحسین نیک پور- احمد اعتبار- هاشم ملک‌مدنی- محمد حسین نواب یزدی- علی حیدری- حسین جلایی- شکرالله صفوی- حاج حریری طلوع- جعفر پناهی- محمود دبستانی- عبدالرحیم شباهنگ- جعفر اصفهانی- کاظم جلیلی- دکتر مهدی ملک‌زاده- محمد علی اوحدی- محمد رضا اردبیلی- نصرت‌الله اسکندری- مراد ابراهیمی ریگی- دکتر حسینقلی قزل ایاغ- دکتر محمدقلی آصف تاج‌بخش- عبدالعلی میرزایی- یدالله دهستانی- محسن همراز- موسی مرات- غلامحسن ملک- محمد تقی معتضدی- حسن مسعود خراسانی- ابراهیم سمیعی- عبدالوهاب مؤید احمدی- رضوی- جعفر خواجه نوری- محمد تقی ذوالقدر- فتح‌الله گودرزی- عبدالله ناهید- حبیب‌الله مجد ضیایی- دکتر لقمان نهورای- دکتر قاسم اهری- غلامرضا طالش- رحمت سمیعی-عبدالحسین اورنگ- ضیاالدین نقابت- هدایت‌الله مکرم افشار- محمود ناصری- سهراب ساکینیان- غلامحسین فرشی- حسین رهبری- صادق خواجوی- علی وکیلی- احمد صفاری- حسین معینی- محمود عزیزی- ملک‌زاده آملی- محمد تقی اسفندیاری- حسنعلی دولتشاهی- جبراییل بوداغیان- رضا تهرانچی- موسی فتوحی- محمد تقی رفیعی- عطاالله پاییزی- علی مؤید ثابتی- محمد رضا پارسا- مختار مشیر دیوانی- حسن علوی- محمدعلی منصف- دکتر قاسم غنی- غلامحسین کاشف- اسمعیل ملایری- کیخسرو شاهرخ- حسن توانا- ابوطالب کازرونیان- فرج‌الله آصف طباطبایی نائینی- دکتر موسی جوان- منصور علی قراگوزلو- محمدعلی تربیت- اسمعیل عراقی- مقدم- هدایت- دکتر ضیا- دکتر سمیعی- افخمی- مؤقر- سلطانی- محمد طباطبایی- مژدهی- پالیزی )

+++

]1ـ شور و تصویب خبر راجع به تشکیلات مرکزی وزارت داخله[

رئیس ـ شور دوم خبر کمیسیون داخله راجع به تشکیلات مرکزی وزارت داخله مطرح است.

(به شرح ذیل خوانده شد)

کمیسیون داخله لایحه نمره 41861 دولت راجع به تشکیلات مرکزی وزارت داخله را برای شور دوم با حضور آقای وزیر داخله مطرح نموده نظر به این که در موقع شور اول پیشنهادی از طرف آقایان نمایندگان نرسیده بود لذا کمیسیون داخله عین گزارش اولیه را تأیید نموده برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

(ماده واحده خبر شور اول به شرح ذیل قرائت شد)

ماده واحده ـ وزارت داخله علاوه از اداراتی که طبق قوانین و مقررات مخصوص جزء وزارت داخله است از چهار اداره زیر تشکیل می‌شود:

دفتر وزارت و رمز

کارگزینی

حساب داری

1ـ اداره مرکزی جلب سیاحان

انتخابات

بایگانی

_______________________________

فنی

2ـ اداره بازرسی مالی

اداری

_________________________________

امور فنی

بودجه و حسابداری

3ـ اداره امور شهرداری‌ها امور شهرها

خواربار

___________________________________

اسکان و عمران

تابعیت و آمار

4ـ اداره امور کشور انتظامات

امور سیاسی

و سایر امور مربوطه به وزارت داخله

____________________________________________________

تبصره ـ وظایف ادارات نام برده به موجب نظامنامه مصوب هیئت وزراء تعیین خواهد شد.

رئیس ـ مذاکره در ماده واحده است نظری نیست

(نمایندگان ـ خبر)

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به ماده آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند)

تصویب شد.

]4ـ شور اول خبر راجع به عمران کشور[

رئیس‌ ـ شور اول کمیسیون مختلط راجع به لایحه عمران مطرح است آقایان لایحه را ملاحظه فرموده‌اند خبر کمیسیون قرائت می‌شود:

(به شرح آتی قرائت شد)

کمیسیون قوانین عدلیه با مشارکت کمیسیون‌های داخله و فلاحت و با حضور آقایان وزیر عدلیه و وزیر داخله و کفیل اداره کل فلاحت لایحه نمره 16821 دولت راجع به عمران کشور را مطرح و مورد شور و مطالعه قرار داده پس از مذاکرات مفصل در دو جلسه و توضیحات آقای وزیر عدلیه چون در اساس لایحه مزبور موافقت حاصل بود با اصلاحاتی که بر حسب پیشنهاد آقایان به عمل آمد شور اول آن خاتمه و اینک گزارش آن را به عنوان شور اول تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید که مورد شور واقع و سایر آقایان نمایندگان محترم هم نظریات خودشان را اظهار دارند.

رئیس ـ لایحه طبع و توزیع شده است و به نظر آقایان هم رسیده است مذاکره در کلیات است آقای ملک مدنی (اجاره)

ملک مدنی ـ به عقیده بنده این لایحه که فعلاً در مجلس مطرح است مهمترین لایحه‌ای است که از طرف دولت تهیه شده است و اثرات آن برای کشور و عمران و امور فلاحتی فوق‌العاده مهم استت و بنده لازم دانستم در سهم خودم تشکر کنم از آوردن این لایحه و البته همه ماها معتقدیم که چون ترقی و توسعه امور اقتصادی کشور از طریق فلاحت

+++

باید در درجه اول تأمین شود این لایحه منظور را تأمین کرده است. به عقیده بنده همان طور که در سایر قسمت‌ها و سایر امور کشور در پرتو توجهات اعلیحضرت همایونى مدارج عالیه ترقى را سیر کرده است قسمت فلاحت و امور زراعت بحمدالله مورد توجه واقع شده است و این قدم مهمى است که براى پیشرفت کارهاى زراعتى و صحیه در نظر گرفته شده است مخصوصاً امور بهداشت عمومى یکى از مسائل مهمى است که در این لایحه کاملاً پیش‌بینى شده است زیرا با اطلاعاتى که همه ما‌ها از وضعیت حال زراعتی و فلاحتى داریم بایستى این قسمت صحیه زارعین و فلاحین مورد توجه قرار گیرد و یک اقدام مؤثرى از طرف دولت بشود زیرا تا وقتى وسایل بهداشت و صحیه زارعین کشور درست نشود فلاحت این کشور آن رونقى را که منظور است حاصل نمى‌کند.

قسمت دیگر هم مسأله تعمیر قنوات و بستن سد است که در قسمت خرده مالکین اکثراً در این موضوع هیئتى تشکیل می‌شد ولى هیچ وقت توافقى نمی‌شد که بتوانند یک پیشرفتى در عمران و آبادى نمایند و خوشبختانه حالا در این قانون پیش‌بینى شده است و امیدوارم با توجهى که دولت دارد این قانون که از مجلس گذشت بانک فلاحتى هم یک تسهیلاتى در موضوع قرضه در نظر بگیرند همان طور که در کمیسیون خدمت آقایان عرض شد به عقیده بنده یکى از وسائل که بایستى در درجه اول در نظر گرفته شود مسأله قرضه است که بایستى از طرف بانک فلاحتى به زارعین و ملاکین داده شود و مخصوصاً با این شرایطى که فعلاً آمده است خیلى تسهیل می‌کند این قانون و این ماده با این اصلاحاتى که به طور کلى در کمیسیون شده به عقیده بنده هیچ نواقصى ندارد و کاملاً مورد استفاده است و همه آن نکاتى که باید در نظر گرفته شود(با شور مفصلى که با حضور آقاى وزیر عدلیه و آقاى وزیر داخله و رئیس کل فلاحت شد) در نظر گرفته شده و امیدوارم در عمل هم مورد دقت واقع شود و به طوری که عرض کردم اولین قدم اصلاح اقتصادى این کشور گذشتن این لایحه است از مجلس و بعد اجراى آن است ولى مخصوصاً در قسمت قرضه بانک فلاحتى تسهیلاتى باید بشود زیرا همه احساس کرده‌اند که باید جدیت و فعالیت کنند که منبع تولید زیاد شود و البته مرحله اولش هم محصولى است که زارع و فلاح و ملاکین باید تهیه کنند و هیئت دولت هم متوجه شده است عرایضى را هم که بنده می‌کنم از نقطه‌نظر تذکر است و البته یقین دارم که خود آقایان وزرا هم همین نظر را دارند و امیدوارم پس از گذشتن این قانون آقایانى که متصدى اجرا می‌شوند بتوانند نظریات دولت را اجرا کنند.

رئیس- آقاى مصدق جهانشاهى(اجازه)

مصدق جهانشاهى- بنده می‌خواستم تقدیر کنم و تشکر کنم از هیئت محترم دولت در موضوع این لایحه که تصویب شده و به صورت قانونى در مى‌آید زیرا البته آبادى و عمران بیشتر از حالا خواهد شد بنده در چند روز قبل در مسافرتى که در خدمت آقایان بودیم....

بعضى از نمایندگان- بلندتر بفرمایید نمى‌شنویم.

مصدق جهانشاهى- صداى من همین اندازه است(پشت میز خطابه حاضر شدند) عرض کردم در چند روز قبل که در خدمت آقایان مسافرت کردیم از بیرون دروازه طهران تا رشت همه جا عمران و آبادى در نهایت کمال بود و البته این عمران و آبادى مایه افتخار هر ایرانى و نماینده عظمت و اقتدار دولت شاهنشاهى است و این مسافرت و این پیشرفت در آبادى و عمران بنده را بیشتر نسبت به لایحه دولت علاقه‌مند کرده است ضمناً مى‌خواستم به آقاى ملک‌مدنى عرض کنم که در ماده اول قسمت بهداشتى نظریه آقا را در دهات کاملاً تأمین می‌کند و خود آقا هم با بنده هم عقیده هستند که این لایحه بهترین لوایحى است که تهیه شده است و به محض این که تصویب شد آبادى و عمران شروع خواهد شد و انشاءالله از هر حیث مالکین و زارعین راحت خواهند شد و استفاده خواهند کرد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى(اجازه)

مؤید احمدى- بنده چون مخبر کمیسیون هستم از این

+++

نظر خواستم چند کلمه عرض کنم خیلى خوشوقت هستم که هر دو نفر از آقایان نهایت موافقت داشتند. در قسمت بهداشتى که اظهار خوشوقتى کردند در لایحه نام برده شده است راجع به تسهیلات قرضه از طرف بانک فلاحتى و این مطلب هم وعده‌ای است که آقاى وزیر عدلیه داده اند و در مقدمه لایحه هم این وعده که دولت داده است ذکر شده و آن این است که اساسنامه بانک فلاحتى عوض شد و البته با این اساسنامه فعلى نمى توانند پول قرض بدهند که املاک را آباد کنند بنابراین این قسمت را ملاحظه فرمودید که دولت در نظر گرفته است و در مقدمه لایحه هم نوشته شده است که در اساسنامه بانک فلاحتى تجدیدنظر خواهد شد و البته سرمایه‌اش باید زیاد شود و رفع مضیقه را خواهد کرد و همان طور که آقایان فرمودند بنده هم عرض می‌کنم که این منتها آرزوى همه ملت ایران است چون مملکت ما فلاحتى است و داراى آب و هواى خوب زمین‌هاى خوب می‌باشد و تا به حال آن طور که باید به تمام مملکت توجه نمی‌شد حالا که در سایر قسمت‌هاى مملکت رو به ترقى و تعالى می‌رویم در این قسمت فلاحت و عمران هم باید شروع شود و امیدواریم در عرض چند سال تمام مملکت ما تمام دهات ما آباد شود و قسمت بانک فلاحتى هم همان طور که در مقدمه نوشته شد اصلاح خواهد شد و نظریه همه آقایان تأمین می‌شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند.(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده ول قرائت می‌شود.(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 1- مالکین اراضى فلاحتى مکلف به عمران آن هستند و این تکلیف نسبت با ملاک وقف به عهده متولى یا قائم مقام او و در املاک ثلث به عهده وصى و در املاک محجورین به عهده ولى آنها است.

مقصود از عمران مذکور در این ماده حاصل شدن حداکثر استفاده فلاحتى است به وسیله احداث و احیاء و تعمیر قنوات دایر کردن اراضى بایر- دایر نگاهداشتن انهار به طریق اصول فنى فلاحتى و بهداشتى- احداث و اصلاح خانه‌هاى رعیتى با رعایت اصول بهداشتى- تأسیس راه‌هاى فرعى بین دهات- ایجاد پست‌هاى بهداشتى خشک کردن اراضى باتلاقى به وسیله زه کشى و غیره.

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.(این طور خوانده شد)

ماده 2- مصارف لازمه عمران که متضمن نفع عمومى دهستان است به وسیله تعاون بین مالکین دهات واقع در هر دهستان تأمین می‌شود ترتیب اجراء تعاون به قرار ذیل است.

شوراى بخش به فراخور حوایج و استعداد ترقى و آبادى هر دهستان واقع در حوزه خود مطابق نظامنامه که به تصویب هیئت وزراء می‌رسد برنامه راه‌سازى و بهدارى و دایر و آبادکردن انهار قنوات مشترک آن دهستان را تنظیم کرده مدت اجراى برنامه و مصارف آن و سهم هر یک از مالکین آن دهستان را در هزینه و ترتیب اجراى آن معین خواهد کرد. برنامه مزبور پس از موافقت فرماندار شهرستان به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

اشخاص ذى‌نفع هر گاه به تصمیمات شوراى بخش اعتراضى داشته باشند می‌توانند اعتراضات خود را موجهاً به خود شوراى بخش بدهند. شوراى بخش به اعتراضات رسیدگى کرده رأى می‌دهد در صورتى که معترض از رأى شورا رضایت نداشته باشد به فرماندار شهرستان مراجعه می‌کند فرماندار مکلف است اعتراض را در شوراى ادارى شهرستانى طرح نماید شوراى ادارى می‌تواند لدى‌الاقتضا جلب نظر اهل خبره را بنماید- رأى شوراى ادارى قطعى است.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.(این طور خوانده شد)

ماده 3- هرگاه علت خرابى ملکى عدم قدرت مالى

+++

مالک باشد پس از تحقیق از وضعیت ملک و مالک و احراز لزوم خرج و مقدار آن وسائل عمران از راه استقراض یا نحو دیگر به ترتیب مذکور در نظامنامه‌اى که به تصویب هیئت وزراء می‌رسد فراهم خواهد شد.

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود.(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 4- در صورتی که علت خرابى با داشتن قدرت مالى عدم موفقیت مالک در تهیه وسایل عمران به واسطه بى‌اطلاعى یا ضعف قوا باشد و یا با موجود بودن وسیله عمران خرابى ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بى‌قیدى مالک یا یکى از شرکا ملک یا قنات باشد و اقداماتى که براى وادار کردن مالک به عمران ملک یا قنات به عمل آمده مؤثر نشود ملک یا قنات به وسیله شرکت‌ها و مؤسسات بهره‌بردارى فلاحتى که مطابق نظامنامه هیئت دولت تشکیل می‌شود به حساب مالک یا به عنوان اجاره براى مدتى که شوراى بخش معین می‌کند اداره و عمران خواهد شد.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- بنده خیال می‌کنم این کلمه(یا) که در لغت فارسى استعمال می‌کنیم باید دو طرف داشته باشد که مى‌گوییم یا این یا آن و در این عبارت خیال می‌کنم که عبارت سلیس نیست که مى‌گوید(مطابق نظامنامه هیئت دولت تشکیل می‌شود به حساب مالک یا به عنوان اجاره براى مدتى که شوراى بخش معین می‌کند اداره و عمران خواهد شد) اینجا تصور می‌کنم کلمه(یا) زیاد است خوب است نوشته شود به حساب مالک به عنوان اجاره.

وزیر عدلیه- عبارت به حساب مالک اینجا مقابل اجاره است به حساب خود مالک است که هر چه جمع شد به جمع محاسبه او مى‌گذارند و هر چه خرج شد به خرج او.

یک نفر از نمایندگان- امانى‏

وزیر عدلیه- بلى همان امانى است‏

عراقى- خیلى خوب پس درست در مى‌آید و (یا) لازم است.

رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود.(به شرح آتى خوانده شد)

ماده 5- در موارد مذکور در ماده 4 شوراى بخش گزارشى مشتمل بر امور ذیل در دو نسخه تهیه و تسلیم بخشدار بخش می‌نماید.

الف- وضعیت ملک یا قنات و جهات خرابى آن و مشخصات مالک و متصدى.

ب- چه اقدامى براى عمران ملک یا قنات لازم است هزینه آن به طور تحقیق و ترتیب استهلاک آن با رعایت اعاشه مالک چیست؟

ج- عملى که مطابق ماده 4 براى اجبار مالک به عمران متناسب است.

بخشدار یک نسخه از آن گزارش را به مالک ملک یا قناتى که مورد نظر شوراى بخش بوده است یا کسی که قائم مقام مالک است از قبیل وصى یا متولى یا ولى به فوریت ابلاغ می‌کند مالک یا قائم مقام او مکلف است در ظرف ده روز با رعایت مسافت قانونى هر نظر و دفاعى در مقابل گزارش شوراى بخش دارد کتباً به بخشدار بدهد بخشدار نسخه دیگر گزارش شوراى بخش و جواب مالک یا قائم مقام او را نزد فرماندار شهرستان مى‌فرستد فرماندار گزارش شورا و جواب آن را رسیدگى کرده در صورتی که لازم بداند توضیحات مقتضى اخذ می‌نماید و رأى خود را می‌دهد.

در صورتى که مالک یا قائم مقام او تسلیم به رأى فرماندار نباشد مى‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت قانونى به فرماندار اعتراض کنند این اعتراض در مجلس تجدید نظر مرکب از خود فرماندار شهرستان و رئیس عدلیه و نماینده اداره کل فلاحت و در غیاب او رئیس مالیه رسیدگى مى‌شود- فرماندار می‌تواند لدى‌الاقتضا جلب نظر اهل خبره را بنماید رأى این مجلس قطعى است و به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى(اجازه)

+++

دکتر طاهرى- اینجا بنده در اصول ماده عرضى ندارم فقط چیزى که می‌خواستم عرض کنم این است که عبارت طورى نوشته شده که مثل این که که طرف همیشه مالک یک ملک شش دانگى یا یک قنات بالتمام است در صورتى که این اشکال براى قنوات و املاکى پیش مى‌آید که خرده مالک و مشترک است یک عده حاضر می‌شوند براى تعمیر و یک عده حاضر نمی‌شوند این است که خواستم عرض کنم که در شور ثانى در کمیسیون بعد از کلمه مالک (یا مالکین) هم اضافه شود که این طور تصور نشود که فقط ملک اگر مال یک نفر باشد باید به او اخطار کنند در صورتى که این اشکال در جاهایى است که خرده مالک است و مالکین متعدد دارد(صحیح است)

وزیر عدلیه- پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون مطالعه می‌کنیم.

رئیس- ماده ششم قرائت می‌شود.(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 6- در صورتى که مالک یا قائم مقام او در ظرف ده روز پس از ابلاغ نسخه ثانى گزارش شوراى بخش سکوت اختیار کند نسخه ثانى گزارش شورا نزد فرماندار شهرستان فرستاده می‌شود و فرماندار فقط به استناد گزارش مزبور رأى می‌دهد- همین طور هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأى فرماندار از طرف مالک یا قائم مقام او اعتراضى به فرماندار نرسد رأى فرماندار قطعى و قابل اجرا است.

رئیس- ماده هفتم قرائت می‌شود:

(این طور قرائت شد)

ماده 7- هرگاه قبل از اجراى رأى فرماندار یا رأى مجلس تمدید نظر مالک تعمیرات ملک یا قنات را موفق مدلول رأى انجام دهد اجرائیات فرماندارى موقوف می‌نماید.

رئیس- ماده هشتم قرائت می‌شود:

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ماده 8- ترتیب اجراى فرماندار یا مجلس تجدیدنظر مطابق نظامنامه وزارت داخله خواهد بود.

رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود:(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده 9- اداره کل فلاحت مکلف است به مالکین و زارعینى که از حیث ترقى محصول و عمران اراضى بر سایرین سبقت جسته باشند مطابق نظامنامه مخصوص جایزه اعطا نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود شور دوم موافقین قیام فرمایند.

( اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. پیشنهادى هم از آقاى دکتر طاهرى رسیده است می‌رود به کمیسیون.

(5 - تقدیم یک فقره لایحه متعلق به وزارت معارف از طرف آقاى وزیر عدلیه)

وزیر عدلیه- لایحه‌ای است از طرف وزارت معارف تهیه شده در موضوع استخدام دکتر هاز و دکتر بلر براى استادى دانشگاه چون آقاى وزیر معارف در مسافرت هستند بنده تقدیم می‌کنم.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌‌شود.

(6 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- پیشنهادى از بعضى از آقایان براى وقت جلسات شده است تصور می‌کنم در جلسه خصوصى مذاکره شود بهتر است اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم می‌کنیم(صحیح است)

جلسه آینده روز پنجشنبه 20 آبان دو ساعت بعد از ظهر

(مجلس چهار و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون

تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران

ماده 1ـ کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به شش استان و پنجاه شهرستان تقسیم می‌شود هر استان از چند شهرستان و هر شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از قصبه و ده خواهد بود.

ماده 2ـ استانهای کشور و شهرستان‌های تابعه آنها عبارتند از:

1ـ استان شمال غرب که تشکیل می‌شود از شهرستان‌های:

1ـ خوی

2ـ رضائیه

3ـ مهاباد

4ـ تبریز

5 ـ اردبیل

6ـ مراغه

2ـ استان غرب که تشکیل می‌شود از شهرستان‌های:

1ـ کردستان

2ـ گروس

3ـ کرمانشاهان

4ـ باوندپور

5 ـ پشت کوه

6ـ لرستان

7ـ بروجرد

8 ـ همدان

9ـ ملایر

10ـ خرمشهر و آبادان

11ـ خوزستان

12ـ کوه کیلویه

3ـ استان شمال که تشکیل می‌شود از شهرستان‌های:

1ـ گیلان

2ـ تنکابن

3ـ مازندران

4ـ گرگان

+++

5ـ طهران

6ـ قزوین

7ـ قم و ساوه

8ـ کاشان

9ـ اصفهان

10ـ عراق

11ـ گلپایگان و محلات

12ـ خمسه

13ـ سمنان و دامغان

4ـ استان جنوب که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:

1ـ یزد

2ـ آباده

3ـ شیراز

4ـ اصطهبانات

5 ـ جهرم

6ـ لنگه و لارستان

7ـ بوشهر

8ـ عباسی

9ـ کرمان

10ـ جیرفت

5ـ استان شمال شرق که تشکیل می‌شود از شهرستانهای:

1ـ مشهد

2ـ قوچان

3ـ سبزوار

4ـ تربت حیدریه

5 ـ قائنات

6ـ فردوس

7ـ شاهرود

8ـ بجنورد

6ـ استان ـ مکران:

تبصره 1ـ وزارت داخله شهرستان‌ها را با رعایت عده سکنه مساحت و وضعیات طبیعی به بخش‌هایی تقسیم و بعداً عده قطعی بخش‌ها را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کند.

+++

تبصره 2ـ وزارت داخله می‌تواند با تصویب هیئت وزرا تقسیمات داخلی کشور یا مرکز آنها یا حدود شهرستان‌ها را تغییر دهد و پس از آزمایش و رفع نواقص تقسیمات قطعی را برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی نماید.

مادة 3ـ هر استان در تحت اداره یک نفر استاندار قرار داده می‌شود که در حدود مقررات این قانون به فرماندران حوزه مأموریت خود دستور و تعلیمات می‌دهد و با وزارت داخله رابطه مستقیم دارد.

تبصره ـ استانداری دارای مرکز ثابت نبوده در کلیه امور شهرستان‌های تابعه بازرسی کرده و مسئول حسن جریان امور آنها هستند.

ماده 4ـ هر شهرستان را یک نفر فرماندار و هر بخش را یک نفر بخ‌دار و هر دهستان را یک دهدار و یک یا چند ده را یک کدخدا اداره خواهد نمود.

ماده 5 ـ استاندار از بین مستخدمین رسمی دولت به موجب پیشنهاد و وزارت داخله و فرمان همایونی منصوب می‌شود.

ماده 6ـ فرماندار از بین مستخدمین رسمی دولت با پیشنهاد استاندار به وزارت داخله و فرمان همایونی منصوب می‌شود.

تبصره ـ در صورت لزوم ممکن است اشخاصی که دارای سابقه خدمت رسمی نیستند به موجب تصویب نامه هیئت وزرا و فرمان همایونی به سمت استاندار یا فرماندار منصوب شوند.

ماده 7ـ بخشدار از بین مستخدمین رسمی دولت به پیشنهاد فرماندار و موافقت استاندار و حکم وزرات داخله منصوب می‌شود.

ماده 8ـ دهدار از بین ساکنین بخش پیشنهاد بخشدار و حکم فرماندار تعیین می‌شود.

تبصره ـ وزارت داخله نیز می‌تواند دهدار را از بین مستخدمین کشور به پیشنهاد فرماندار انتخاب نماید.

ماده 9ـ کدخدا از بین ساکنین دائمی ده یا دهات به معرفی مالک و به پیشنهاد بخشدار و حکم‌ فرماندار تعیین می‌گردد.

تبصره ـ هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فرو‌گذار نماید به تقاضای مالک یا مالکین منعزل می‌شود.

ماده 10ـ فرمانداران در حدود قوانین دارای وظایف ذیل هستند که در تحت نظر و مطابق دستور استاندار وظایف محوله را انجام می‌نمایند.

1ـ حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه مأموریت خود و مراقبت در بهبودی اوضاع اجتماعی محل.

2ـ جدیت در پیشرفت امور فلاحت و عمران و وادار کردن اهالی و ملاکین به اجرای برنامه فلاحتی که از طرف اداره کل فلاحت داده می‌شود.

3ـ مراقبت در پیشرفت امور اقتصادی و صناعت کل.

4ـ مراقبت و جدیت در اجرای مقررات بازرسی بهداشت نبانات و حیوانات و سایر مسائل مربوطه به پیشرفت فلاحت.

5ـ مراقبت در توسعه تربیت بدنی و پیشرفت امور معافی و تربیت اکابر.

6ـ مراقبت و نظارت در امور بهداری و بهداشت.

7ـ نظارت در امور شهرداری‌ها.

8ـ انجام انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی.

9ـ انجام امر انتخابات شهرداری‌ها و اطاق‌های تجارت.

+++

10ـ ریاست شورای اداری شهرستانی.

11ـ ریاست مجلس سربازگیری.

12ـ ریاست کمیسیون مالیات بر درآمد.

13ـ کلیه امور دیگر که مطابق قوانین به عهده فرماندار واگذار می‌شود.

ماده 11ـ فرماندار نماینده دولت و ریاست عدلیه به کلیه ادارات کشوری شهرستان دارد و برای انجام وظایف قانونی آنها کمک‌های لازمه خواهد نمود و رؤسای ادارات شهرستان نیز مکلف هستند در حدود قوانین تذکرات قانونی فرما‌دار را رعایت نمایند و در مسائلی که با سیاست عمومی دولت و امنیت محل و کارهای سرحدی تماس دارد فرماندار را در جریان بگذارند فرماندار هر نوع اصلاحی را که از لحاظ حسن اداره لازم بداند به استاندار پیشنهاد خواهد کرد و می‌تواند نسبت به رؤسای ادارات قلمرو مأموریت خود اظهار نظر نماید فرماندار در تمام این موارد گزارش اقداماتی که نموده است برای استاندار خواهد فرستاد.

ماده 12ـ فرماندار قوانین و مقررات عمومی را در هر شهرستان به اطلاع اهالی خواهد رسانید. وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل دولتی نیز یک نسخه از دستورها و بخش‌نامه‌هایی را که در موضوعات کلی و اساسی به دوایر تابعه خود در شهرستان صادر می‌نمایند برای استاندار خواهند فرستاد که توسط مشارالیه به فرما‌دار ابلاغ شود.

ماده 13ـ فرماندار قوانین و مقررات را در قسمت مربوط به دوایر تابعه خود مستقلاً اجرا می‌کنید و مسئول اجرای آنها است در دوایر و ادارات دیگر شهرستان نیز بدون این که مستقیماً مداخله نماید که موجب اختلال در امور ادارات بشود نظارت دارد که قوانین و مقررات کاملاً مجرا شده مأموریت دولت از حدود وظایف و اختیارات خود تجاوز ننمایند.

ماده 14ـ فرماندار می‌تواند در قلمرو مأموریت خود به شکایات مردم وارسی کند و اگر ملاحظه نماید که قوانین و مقررات در یک مورد به موقع اجرا گذارده نشده یا یکی از مأموریت کشوری قلمرو مأموریت او از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است در آن باب وارسی نماید فرماندار نتیجه وارسی را به استاندار گزارش خواهد داد.

ماده 15ـ مأموریت شهربانی و امنیه مکلف هستند حوادث و اتفاقات محلی را به فرماندار اطلاع داده و دستورات قانونی او را به موقع اجرا گذارند.

ماده 16ـ فرماندار مکلف است اقلاً سالی دو نوبت به قلمرو مأموریت خود سرکشی نموده و اگر سوءجریانی در کارها باشد رفع و گزارش اقدامات خود را به وزارت داخله بفرستد به علاوه در هر موقع که در قسمتی از شهرستان کار عام‌المنفعه مهمی در جریان باشد از قبیل ساختن راه‌ها و تأسیس کارخانه و ساختن سد و امور فلاحتی مهم فرماندار باید مرتباً سرکشی نموده مراقبت نماید که در حدود مقررات امور پیشرفت نماید و اگر بی‌ترتیبی‌هایی ملاحظه نماید مکلف است به استاندار و ادارات مربوطه گزارش نماید.

ماده 17ـ فرماندار می‌تواند در امور فلاحتی با مشورت اداره مربوطه و اوضاع اجتماعی شهرستان و همچنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی در صورت اقتضاء در حدود قوانین مقررات انتظامی وضع نماید و ادارات شهرستان مکلف هستند از نظامات فرما‌دار که در حدود قوانین وضع شده باشد تبعیت نمایند فرماندار در هر مورد فوراً باید استاندار را مستحضر بدارد.

ماده 18ـ شورای اداری شهرستانی تحت ریاست فرماندار تشکیل و مرکب خواهد بود از معاون فرماندار و رؤسای ادارات شهرستان ـ وظیفه شورای مزبور تهیه وسایل بهبودی امور فلاحتی و آبادی و عمران شهرستان و بهداشت

+++

آن و به طور کلی مساعدت با فرماندار است در انجام وظایفی که قانون به عهده او محول داشته شوری هر ماه لااقل یک مرتبه اجلاس مرتب خواهد داشت و به علاوه هر وقت سوانح و اتفاقاتی در شهرستان به طور فوق‌العاده اتفاق افتد فرماندار در صورتی که لازم بداند شورا را دعوت خواهد کرد و در هر مورد رأی شورا را به استاندار بلافاصله گزارش خواهد داد جزئیات وظایف شورا را وزارت داخله به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.

ماده 19ـ استاندار موظف است در کلیه موارد از گزارشات فرمانداران وزارت داخله و وزارتخانه‌ها و ادارات مستقله را در قسمتی که مربوط به آنها است مستحضر نماید.

وزارت داخله در امورات کلی و موارد مهمه و فوری به فرمانداران دستور داده استاندار را هم مطلع خواهد نمود فرمانداران نیز در موارد فوق هم گزارش اقدامات خود را مستقیماً برای وزارت داخله خواهند فرستاد و استاندار را از آن مستحضر خواهند داشت.

ماده 20ـ کلیه وظایفی که بر عهده فرمانداران محول است بخشداران همان وظایف را در بخش مأموریت خود دارا هستند. به علاوه مرجع مستقیم رسیدگی به کارهای دهداران و کدخدایان بوده و در اعمال آنها نظارت خواهند داشت و گزارش اقدامات آنها را برای فرماندار خواهند فرستاد.

ماده 21ـ در هر بخش شورای بخش تشکیل می‌شود از بخ‌دار و رؤسای امور کشوری بخش به علاوه به قدر لزوم از بین مالکین و زارعین محل به عضویت انتخاب می‌شوند. مدعوین مالکین و زارعین کمتر از سه نفر نخواهد بود.

وظایف شورای بخش به قرار ذیل استت

الف ـ بررسی در وضع هر یک از قراء محل و علل خرابی و وسایل عمران آنها و پیشنهاد وسایل مقتضی برای توسعه و پیشرفت عمران.

ب ـ مراقبت در رفع احتیاجات بهداشت و سایر احتیاجات عمومی قراء واقعه در بخش.

ج ـ اهتمام در تأسیس شرکت‌های فلاحتی و بهره‌برداری.

دـ راهنمایی و دادن تعلیمات فلاحتی به مالکین و رعایای محل.

ﮬ ـ سایر وظایف شورای بخش در نظامنامه که وزارت داخله تنظمی و به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید معین می‌شود.

بخشدار رأی شورا را در هر مورد به اطلاع فرماندار و اداره کل فلاحت خواهد رسانید.

ماده 22ـ فرمانداران و بخش داران یک نفر را از بین ساکنین حوزه مأموریت خود به سمت دهدار معین و برای یک یا چند ده یک نفر از ساکنین دائمی ده را به سمت کدخدایی (مطابق ماده 9) تعیین خواهند نمود.

تبصره ـ دهدار نماینده دولت و کدخدا نماینده دولت و مالکین می‌باشد.

ماده 23ـ شرایط انتخاب دهداران و کدخدایان و وظایف آنها را وزارت داخله به موجب نظامنامه که به تصویب هیئت وزرا خواهد رسید تعیین خواهد نمود.

ماده 24ـ وزارت داخله مجاز است از تاریخ تصویب این قانون تا آخر سال 1316 هر یک از مستخدمین وزارت داخله و ادارات تابعه آن را که مقتضی بداند متقاعد نماید حقوق تقاعد این اشخاص مطابق اصول و حساب معمولی به نسبت ایام خدمت (تصدی یا غیرتصدی) پرداخته می‌شود برای تأمین حقوق آنها اعتبار لازم هر سال در بودجه وزارت داخله و ادارات تابعه آن منظور و به وسیله اداره تقاعد پرداخته خواهد شد. دخول ثانوی این اشخاص به خدمت دولت مطابق مقرراتی خواهد بود که در قانون استخدام کشوری برای ورود به خدمت دولت مقرر است.

ماده 25ـ وزارت داخله برای اصلاحاتی که در تشکیلات فعلی خود لازم می‌داند مجاز است مبلغ دو میلیون ریال

+++

از وزارت مالیه به رسم وام علاوه بر میزان بودجه مصوبه سال 1316 دریافت و از محل اعتباری که در بودجه سال 1317 آن وزارتخانه به تصویب خواهد رسید مسترد دارد.

تبصره ـ وزارت داخله مکلف است اعتبار اضافی مذکور را به اطلاع وزارت مالیه به مصرف برساند.

ماده 26ـ قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 قمری و کلیه قوانی دیگر در آن قسمتی که مخالف با این قانون است نسخ می‌شود.

این قانون که مشتمل بر بیست و شش ماده و صورت ضمیمه است در جلسه شانزدهم آبان یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++


صورت ضمیمه قانون تقسیمات کشور

استان

شماره

شهرستان

شماره

بخش

مرکز

استان شمال غرب

1

خوی

1

2

3

4

خوی ـ قطور

ماکو ـ بیجیک ـ قره‌قویونلو ـ چای‌پاره

چالدوران ـ اواچپق ـ سکمن‌آباد

چای باسار

خوی

ماکو

قراعینی

عرب لر

 

2

رضائیه

1

2

3

اطراف شهر. نازلوچای. بکشلوچای. ترکور کور

شاپور. چهریق. صومای. برادوست

اشنویه

رضائیه

شاپور

اشنویه

 

3

مهاباد

1

2

3

4

5

اطراف شهر. شهر ویران. قراصو

سلدون. کهنه. لاهیجان

ایل تیمور. فورجان. اخته‌چی

سردشت و توابع

سقز و بانه

مهاباد

نقده

لوکان

سردشت

سقز

 

4

تبریز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مواضع‌خان. لوجان‌عباس. مهرانرود

اسکو. ویدهر. دهخوارقان. سردصحرا

رودقات. ارونق. انزاب. شها

مرند. گرگر. یکانات

بدوستان. خانمرود. الان براغوش

اهر. دکله یافت. لوزوندل. ورگهان

گرمادوز. میخوان. انگوت. میشه‌یاره.

دیزمار. دودانگه. کیوان. کلیبر

سراب

گرمرود. بردانان. کله بور. گندوان

هشترود. قوری‌چای. گرمخواران. قوچکانلو

تبریز

حاجی‌آقا

آذرشهر

شبستر

مرند

هریس

اهر

خداآفرین

کلیبر

سراب

میانج

آتش نیک

+++

5

اردبیل

1

2

3

4

5

توابع اردبیل

اوجارود. مغان

مشکین. اوشق

نمین. ولکچ. آستارا

خلخال و توابع

اردبیل

پیله سوار

مشکین‌شهر

نمین یا آستارا

هراب

 

6

مراغه

1

2

3

نیاجو. دیزج. ساقلمش. سراجو. کاودول

میاوندوآب. آجرلو. چهاردولی

شاهین‌دژ. تیکان تپه. صفاخانه

مراغه

مرحمت‌آباد

شاهین‌دژ

استان غرب

1

کردستان

1

2

3

اسفندآباد. ییلاق

اورامان. مریروان. خورخوره

حسین‌آباد. تیله‌کوه

سنندج

قروه

مریوان

 

2

گروس

   

بیجار

 

3

کرمانشاهان

1

2

3

4

فیروزآباد. ماهی‌دشت. چچال

کنگاور. صحنه

کلیایی. پیله‌ور. روانسر. جوانرود

هرسین. کاکاوند

کرمانشاهان

صحنه

سنقر

هرسین

 

4

باوندپور

1

2

3

باوندپور. گیلان

قصرشیرین. ذهاب. سنجابی. سرپل

کرند. ییلاق. گوران. گهواره

شاه‌آباد

گیلان

قصرشیرین

کرند

 

5

پشت کوه

1

2

3

ایلام و توابع

مهران و توابع

ده‌لران. موسیان. ابدانان

ایلام

مهران

ده‌لران

+++

6

لرستان

1

2

3

پیشکوه. کره‌گاه

بالاگریوه: پائین‌گریوه

سلسله. الشتر

خرم‌آباد

کره‌گاه

بالاگریوه

دلفان

 

7

بروجرد

1

2

3

سیلاخور علیا و سفلی

چاپلق. بربرود

چهارلنگ

بروجرد

سیلاخور

علی‌گودرز

آخوره

 

8

همدان

1

2

3

4

دروب و توابع

اسدآباد

درجزین: پیشخور. عاشقلو

سردرود. مهربان. حاجیلو

همدان

اسدآباد

کبوترآهنگ

دولت‌آباد

 

9

ملایر

1

2

3

ملایر

نهاوند

تویسرکان

نهاوند

تویسرکان

 

10

خرمشهر

1

2

خرمشهر و توابع

آبادان. قصبه

خرمشهر

 

11

خوزستان

1

2

3

4

5

اهواز. رامهرمز. هفت‌گل

دشت‌میشان. هویزه

دزفول. شوشتر. مسجد سلیمان

ایزه. قشلاق. بختیاری

شادکان (فلاحیه)

اهواز

رامهرمز

خفاچیه

دزفول

ایزه یا قلعه زراس

شادکان

+++

12

کوه کیلویه

1

2

3

بلادشاپور. زیدون. دیپلم

بابویی. بویراحمدی. دشمن‌زیادی. طیبی. بهمة

هندیجان

بهبهان

ده‌دشت

هندیجان

استان شمال

1

گیلان

1

2

3

4

5

حومه. فومنات. صومعه‌سرا. لشته‌نسا. کوچصفهان

لاهیجان. رانکوه. دهشال

پهلوی.چهارفریضه. خمام. کسگر

رحمت‌آباد.رودبار. سیاه‌گل. دیملان عمارلو

گرکانرود. اسالم طوالش

رشت

کوچصفهان

لاهیجان

پهلوی

رودبار

گرگانرود

 

2

تنکابن

1

2

3

شهسوار.رامسر.رودسر

نوشهر.کجور.کلارستاق

لنگرود

نوشهر

لنگرود

 

3

مازندران

1

2

3

4

5

ساری.اشرف. هزار جریب

بابلسر.بابل

آمل. نور

شاهی.سوادکواه. بابل کنار

فیروزکوه

بابل

آمل

شاهی

فیروزکوه

 

4

گرگان

1

2

3

4

گرگان.رستاق.شاه‌کوه.ساور

انزان.سدن.رستاق

کتول.فندرسک

دشت گرگان. جعفربای.آتابای

گرگان

بندرگز

رامیان

گنبدقابوس

+++

5

طهران

1

2

3

4

5

6

7

8

شمیران.کن

لواسانات

غار.فشافویه

ساوجبلاغ.طالقان

شهریار

ورامین

خوار.ایوانکی

دماوند

طهران

کن

افجه

حضرت‌‌عبدالعظیم

ینگی‌امام

علی‌شاه‌عوض

شهر ورامین

قشلاق

دماوند

 

6

قزوین

1

2

3

4

5

6

دشتابی.رامند.افشاریه.اقبال.بشاریات

دودانگه

زهرا

رودبار.الموت

خرقان

قاقازال.قهابه.فشگل‌دره

قزوین

نهاوند

صدرآباد

کازرخان

آوج

کوئین

 

7

قم و ساوه

1

2

3

قنوات.اراضی.اردهان.قهستان

خلجستان

ساوه.زرند

قم

قهستان

دستجرد

ساوه

 

8

کاشان

1

2

3

کاشان.پشت‌مشهد.کویرات

جوشقان

نطنز

کاشان

میمه

نطنز

 

9

اصفهان

1

2

3

4

5

6

+++

مارتین.لنجان.براآن.برخوار.جی

نجف‌آباد.کرون.عربستان.دهق

چهارمحال.ییلاق.بختیاری

اردستان.مهاباد.کوهپایه.رودشتین

شهرضا.سمیرم.جرقویه

فریدن.مکوئی

اصفهان

لنجان

طهران

شهرکرد

اردستان

شهرضا

داران

 

10

عراق

1

2

3

4

فراهان.شراه.مشک‌آباد.قره‌کهریز

کزاز و سرابند

آشتیان.تفرش.رودبار

وفس.یزچلو

سلطان‌آّباد

فراهان

سربند

طرخوران

وفس

 

11

گلپایگان

1

2

3

گلپایگان.خونسار

کمره

محلات

گلپایگان

خمین

دلیجان

 

12

خمسه

1

2

3

4

5

زنجانرود.سلطانیه

ابهررود.خررود

ایجرود.سجاسرود.بزینه‌رود.خدابنده‌لو

انگوران.اوریاد.غنی‌بیگلو

طارم علیا و سفلی

زنجان

ابهر

کرسف

ماه‌نشان

طارم

 

13

سمنان و دامغان

1

2

3

سمنان و توابع.طرود.جام.دوزهیر

سنگسر و شهمیرزاد

دامغان و توابع

سمنان

سنگسر

دامغان

استان جنوب

1

یزد

1

2

3

4

5

6

+++

یزد.رباطات.پیشکوه.بافق.بهاباد

نائین

اردکان.میبد

ندوشن،میانکوه.مهریز.پشت‌کوه

تفت.کذابات

جندق

یزد

بافق

نائین

اردکان

ندوشن

تفت

جندق

 

2

آباده

1

2

3

4

آباده.چهاردانگه.ابرقو

سمیرم

کام‌فیروزه.اردکان

بوانات.قنقری

آباده

سمیرم

اردکان

بوانات

 

3

شیراز

1

2

3

4

5

خلار.سروستان.بیضا.سیاخ

کربال.کوه‌مره.مرودشت.ارسنجان

فیروزآباد.فراش‌بند.جره.خواجه

کازرون.خشت

ممسنی.ماهورمیلاتی

شیرازه

ارسنجان

فیروزآباد

کازرون

ممسنی

 

4

اصطهبانات

1

2

3

اصطهبانات.تبریز.آباده.طشک

فسا

داراب

تبریز

اصطهبانات

فست

داراب

 

5

جهرم

1

2

3

خفر. سیمکان.جهرم

جویم.بیدشهر.حنج

قیر.کارزین.افزر.اربعه.زیرکوه

جهرم

جویم

قیر

 

6

لنگه و لارستان

+++

1

2

3

لارستان.مزاریجان

لنگه.جهانگیریه.شیب‌کوه.گهورستان.جزایر

بیخه‌فال.بیخه‌احشام.فوهستان.گاوبندی

لنگه

گاوبندی

 

7

بوشهر

1

2

3

شبانگاره. دشستان.حیات‌داود

دشتی.تنگستان

علامرودشت.سیراف.اسیرو

بوشهر

بندرریگ

شنبه

علامرودشت

 

8

عباسی

1

2

3

میناب.شمیل.تازیان.جزایر

محال سبعه.رودان احمدی

موغستان.بیابان.بشاگرد

مبناب

طارم

جاسگ

 

9

کرمان

1

2

3

4

5

6

حومه.ماهان.شهداد

راور.کوه‌بنان.زرند

بم.نرماشیر.راین.بهرود.ریگان

رفسنجان.بهرام‌آباد.نوقات.داوران.انار

شهربابک.هرات.مروست

سیرجان.پاریز.بردسیراقطاع

کرمان

ماهان

کوه‌بنان

بم

بهرام‌آباد

شهربابک

شهیدآباد

 

10

جیرفت

1

2

3

جیرفت.جبال بارز

اسفندقه.ساردویه.ارزویه

رودبار.منوجان.کلاشکرد.فلات گج

سبزواران

اسفندقه

خانوک

استان شمال شرق

1

مشهد

1

2

3

4

5

6

7

+++

تبادکان.مادرشک

اردمه.بیوژن.پائین‌ولایت.سرجان.جاغرق

چنازان.دزاب.بقمج.کل مکان.رادکان

سرخس. زورآباد

جام و فریمان

باخرز

نیشابور

مشهد

چناوان

سرخس

جام

تابیاد یا یوسف‌آباد

 

2

قوچان

1

2

3

4

سرولایت.میانولایت،بام صفی‌آباد

پائین ولایت. قوشخانه

در جز

کلات

قوچان

شیروان

محمدآباد

کلات

 

3

سبزوار

1

2

3

سبزوار.براکوه.طبس.جوین

مزینان.فروندگاه.باشتین.خوارتوران

کوه‌میش شامگان.تکاب.ربع‌شامات.همائی

سبزوار

حکم‌آباد

داورزن

 

4

تربت حیدری

1

2

3

4

بالاولایت ازغند.برس و کدکن.محولات

سنگان.زاوه.رشخوار

کاشمر.رستاق.کوهپایه

خواف.زوزون.نصرآباد

تربت‌حیدریه

فیض‌آباد

سنگان

کاشمر

روی

 

5

قائنات

1

2

3

4

شهاباد.القور.نهارخان.مؤمن‌آباد

قاین.زهان.پسکوه.دشت‌بیاض

طبس.سینا.زیرکوه

قیس‌آباد.خف

قاین

آپز

مختاران

 

6

فردوس

1

2

3

4

فردوس.بشرویه.ارسک.بیهوک

گناباد.پس کلوت.براکوه

بجستان.دستجردان

طبس.اسفاک.حلوان

جویمند

طبس

 

7

بجنورد

1

2

3

+++

چهارده‌چناران.کندبار. گرمخان سملقان.شقان

اسفراین.جاجرم.چهارده.سنخاص

گوگلان

اسفراین

مراوه تپه

استان مکران

8

شاهرود

1

2

زیررستاق.کوهپایه.کلاته خیج.ده ملا

میامی.عباس‌آباد. بنی ارجمند

شاهرود

بسطام

میامی

     

1

2

3

4

زاهدان.میرجاوه و توابع

زابل و نه بندان

ایرانشهر

قصر قند.باهوکلات. چاه بهار

زابل

ایرانشهر

قصر قند

این جدول ضمیمه قانون تقسیمات کشور بوده و صحیح است

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++


قانون

تشکیلات مرکزی وزارت داخله

ماده واحده ـ وزارت داخله علاوه از اداراتی که طبق قوانین و مقررات مخصوص جزء وزارت داخله است از چهار اداره زیر تشکیل می‌شود:

دفتر وزارتی و رمز

کارگزینی

1 - اداره مرکزی حساب داری

جلب سیاحان

انتخابات

بایگانی

فنی

2 - اداره بازرسی مالی

اداری

امور فنی

بودجه و حسابداری

اداره امور شهرداری‌ها امور شهرها

خواربار

اسکان و عمران

تابعیت و آمار

اداره امور کشور انتظامات

امور سیاسی

و سایر امور مربوطه به وزارت داخله

تبصره ـ وظایف ادارات نام برده به موجب نظامنامه مصوب هیئت وزرا تعیین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه شانزدهم آبان یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293624!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)