کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 12 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دوم دى ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 126 تا 162

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 12

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه دوم دى ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 126 تا 162

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 25 آذر را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

)اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: تربیت - اقبال - پارسا - معینی .

غایبین بی‌اجازه - آقایان: رضوی - آصف - وزیری - شهدوست - منصف - مرآت اسفندیاری - ثقة‌الاسلامی - تولیت - مؤید قوامی - مستشار - اعظم زنگنه .

دیر آمده بااجازه: آقای دکتر سمیعی .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: بیات - گودرزی - نیک‌پور - وکیلی – همراز)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - آقاى آصف‏

آصف - بنده در جلسه قبل به واسطه کسالت استجازه از حضورتان کرده بودم.

رئیس - اصلاح می‌شود در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 126 تا 162

رئیس - شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به امور حسبى از ماده 126 مطرح است.

باب چهارم - راجع به غایب مفقود الاثر

فصل اول - در صلاحیت دادگاه‏

ماده 126 - امور راجع به غایب با دادگاه شهرستان محلى است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده.

رئیس - ماده 127

ماده 127 - هر گاه آخرین اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد دادگاهى براى رسیدگى به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت غایب در حوزه آن دادگاه بوده.

رئیس - ماده 128

+++

ماده 128 - هر گاه غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکنى نداشته یا اقامتگاه محل سکناى او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلى براى رسیدگى به امور غایب صالح است که ورثه غایب در آن محل اقامت یا سکنى دارند.

رئیس - ماده 129

ماده 129 - در صورتی که ورثه غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهى صالح است که غایب در آنجا مال دارد.

رئیس - ماده 130

فصل دوم - در تعیین امین‏

ماده 130 - دادستان و اشخاص ذی‌نفع از قبیل وارث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین براى اداره اموال غایب بنمایند.

رئیس - ماده 131

ماده 131 - پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و این که غایب کسى را براى اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنى تعیین امین می‌نماید.

رئیس - ماده 132

ماده 132 - کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدى امور او باشد در موقع تعیین امین براى غایب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.

رئیس - ماده 133

ماده 133 - غایبى که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است‏

رئیس - ماده 134

ماده 134 - سایر احکام امین غایب مطابق احکام مذکور در باب سوم این قانون است.

رئیس - ماده 135

ماده 135 - بعد از صدور حکم موت فرضى غایب یا معلوم شدن موت حقیقى یا زنده بودن غایب سمت امین زائل می‌شود.

رئیس - ماده 136

فصل سوم - دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه‏

ماده 136 - بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غایب ورثه می‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایى غایب به تصرف آنها داده شود.

رئیس - ماده 137

ماده 137 - درخواست باید کتبى و مشتمل بر امور زیر باشد.

1. نام و مشخصات درخواست کننده.

2. مشخصات غایب.

3. تاریخ غیبت.

4. ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست کننده حق این درخواست را براى خود قائل است.

رئیس - ماده 138

ماده 138 - پس از وصول درخواست نامه دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان به دلایل درخواست رسیدگى می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه غایب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او تحقیقات لازمه را نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست کننده آگهى مشتمل بر درخواست مزبور و دعوت اشخاصى که از غایب اطلاعى دارند براى اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهند.

رئیس - ماده 139

ماده 139 - آگهى مذکور فوق در سه دفعه متوالى هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین اعلان در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 1025 و 1026 قانون مدنى اموال غایب به تصرف ورثه او داده می‌شود.

رئیس - ماده 140

ماده 140 - در صورتی که غایب براى اداره اموال خود کسى را معین کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگرى صلاحیتش براى اداره اموال از بین برود امین براى اداره اموال معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضى غایب صادر شود.

+++

رئیس - ماده 141

ماده 141 - هر گاه در بین اموال غایب مال ضایع شدنى باشد ورثه یا امین که اموال غایب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غایب مالى خریدارى و یا اقدام دیگرى که به صرفه غایب باشد می‌نماید.

رئیس - ماده 142

ماده 142 - هر یک از امین و ورثه که اموال غایب به تصرف آنها داده شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگرى که موافق مصلحت غایب باشد خریدارى و یا اقدام دیگرى که به صرفه غایب باشد بنماید.

رئیس - ماده 143

ماده 143 - در موردی که اموال غایب به ورثه تسلیم می‌شود هر گاه وصیتى شده باشد اموال مورد وصیت به وصى یا موصى له داده می‌شود مشروط به این که مطابق ماده 1026 قانون مدنى تأمین بدهند.

رئیس - ماده 144

ماده 144 - ورثه و وصى و موصى له که اموال غایب موقتاً به آنها تسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غایب حفظ و اداره نمایند و آنها در اداره اموال غایب به منزله وکیل او خواهند بود.

رئیس - ماده 145

ماده 145 - در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به تقاضاى یکى از ورثه یا امین صورتى از اموال و اسناد غایب تنظیم می‌نماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانى شود و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.

رئیس - ماده 146

ماده 146 - در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و قیمت اموال توسط کارشناس معین و در صورت اموال قیمت آنها قید شود دادگاه درخواست مزبور را مى‌پذیرد و هزینه تقویم از مال غایب برداشته خواهد شد.

رئیس - ماده 147

ماده 147 - نفقه اشخاص واجب النفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافى نباشد از اموال غیرمنقول فروخته می‌شود.

رئیس - ماده 148

ماده 148 - در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیرمنقول غایب را بفروشند یا رهن بگذارند.

رئیس - ماده 149

ماده 149 - در دعوى بر غایب هر یک از ورثه یا امین که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوى خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند براى وصول مطالبات غایب اقامه دعوى نمایند.

رئیس - ماده 150

ماده 150 - در موردی که اموال غایب به تصرف ورثه داده شده باشد دادگاه حق الزحمه مناسبى از عواید اموال براى ورثه معین مى‌نماید - هزینه حفظ و اداره اموال غایب از اموال غایب برداشته می‌شود.

رئیس - ماده 151

ماده 151 – هر گاه بین ورثه غایب غایبى بوده که محتاج به تعیین امین باشد براى او نیز به ترتیب مذکور فوق امینى معین و سهم شخص غایب به امین سپرده می‌شود.

رئیس - ماده 152

ماده 152 - هر گاه بین ورثه غایب مهجورى باشد سهم او به ولى یا قیم یا وصى سپرده خواهد شد.

رئیس - ماده 153

فصل چهارم - در حکم فوت فرضى‏

ماده 153 - اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدرو حکم موت فرضى غایب را بنمایند.

1. ورثه غایب یا نماینده قانونى آنها

2. وصى و موصى له‏

رئیس - ماده 154

+++

ماده 154 - درخواست باید کتبى و مشتمل بر امور زیر باشد:

1. مشخصات غایب‏

2. تاریخ غیبت‏

3. دلایلى که به موجب آن دلایل تقاضا کننده براى خود حق درخواست موت فرضى را قائل است.

4. ادله و اسنادى که مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدنى ممکن است تقاضاى حکم موت فرضى غایب را نمود.

رئیس - ماده 155

ماده 155 - پس از وصول درخواست نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواست کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل مزبور را موجه دانست آگهى مطابق ماده 1023 قانون مدنى ترتیب می‌دهد و این آگهى در سه دفعه متوالى هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و جلسه رسیدگى به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین اعلان معین می‌گردد.

مقررات این ماده در صورتى اجرا می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهى نشده باشد و چنانچه مطابق ماده نام برده آگهى شده باشد دادگاه به آن آگهى اکتفا می‌نماید.

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - به نظر بنده در این ماده یک اصلاح عبارتى لازم است در سطر سوم می‌نویسد: این آگهى در سه دفعه متوالى هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود البته این اصطلاح در اعلانات دادگاه‌ها است ولیکن معلوم است وقتى که سه دفعه بود و هر کدام به فاصله یک ماه این متناوب می‌شود و متوالى معنى ندارد. مراد از متوالى این است که بلافاصله باشد این اصطلاحاً متوالى گفته می‌شود ولى چون ممکن است تناقضى حاصل شود لازم است به عقیده بنده این کلمه یا حذف شود یا طور دیگر اصلاح شود.

کفیل وزارت دادگسترى - پیشنهاد آقاى طباطبایى قابل توجه است بنده تصور می‌کنم اگر کلمه متوالى را حذف کنیم در معناى آن تغییرى حاصل نشود و عبارت بهتر شود و منظور ایشان تأمین خواهد شد.

رئیس - ماده 156

ماده 156 - رسیدگى با حضور درخواست کننده دادستان به عمل مى‌آید. عدم حضور درخواست کننده مانع رسیدگى نیست.

رئیس - ماده 157

ماده 157 - دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیقى که مقتضى می‌داند بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم فرضى حکم می‌دهد.

رئیس - ماده 158

ماده 158 - حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:

1. نام و نام خانوادگى درخواست کننده.

2. مشخصات غایب.

3. دلایل و مستندات آن.

4. تاریخ صدور حکم.

رئیس - ماده 159

ماده 159 - درخواست کننده می‌تواند از درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضى پژوهش بخواهد و رأى پژوهش قابل فرجام نیست.

رئیس - ماده 160

ماده 160 - بعد از قطعیت حکم موت فرضى پژوهش بخواهد و رأى پژوهش قابل فرجام نیست.

رئیس - ماده 160

ماده 160 - بعد از قطعیت حکم موت فرضى تأمیناتى که از امین یا ورثه گرفته شده است مرتفع می‌شود.

رئیس - ماده 161

ماده 161 - در هر موقع که فوت حقیقى یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتى که راجع به موت فرضى او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که براى حفظ و اداره اموال غایب شده است.

رئیس - ماده 162

باب پنجم - در امور راجع به ترکه‏

فصل اول در صلاحیت‏

162 - امور راجع به ترکه با دادگاه بخشى است که آخرین اقامتگاه متوفى در ایران در حوزه آن دادگاه بوده

+++

و اگر متوقى در ایران اقامتگاهى نداشته با دادگاهى است که آخرین محل سکونت متوفى در حوزه آن دادگاه بوده‏

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - جمله باب پنجم در امور راجع به ترکه و همچنین جمله امور راجع به ترکه که به نحو اطلاق نوشته شده به نظر این بنده ناقص است چه اگر بنا باشد هر کسى در ایران و یا خارج از ایران بمیرد و دادگاه موظف باشد که ترکه او را اداره نماید دیگر براى دادگاه‌ها و دادستان وقت دیگر براى کار دیگر باقى نمى‌ماند هر روز صبح و عصر باید دادستان و دادگاه مشغول امر ترکه باشد به عقیده بنده بایستى در این قسمت تعریف بشود که دادگاه یا دادستان براى چه قسم ترکه باید اقدام کند یک متوفایى پیدا شود که وارث هیچ نداشته باشد یا وارثش غایب باشد یا مهجور باشد یا این جور چیزها باشد که دادگاه صلاحیت پیدا کند که اقدام کند و الا اگر مطلق باشد چنان که در موارد بعد هم یک اشاره می‌کند که بعضى از ورثه هم می‌توانند از دادگاه تقاضاى توقیف و مهر و موم ترکه را بکند ممکن است یک نزاع‌هایى بین ورثه باشد یا کسى از روى دشمنى نسبت به سایرین بخواهد به آنها صدمه بزند فوراً می‌رود به دادگاه می‌گوید بیایید اینها را مهر و موم کنید این که نمی‌شود به عقیده بنده مقتضى است اول تعریف شود آن مواردى که صلاحیت دارد دادگاه براى مهر و موم کردن ترکه و بعد معلوم شود که اعلانش از کجا باید بشود به دادگاه تا این که دادگاه خودش را مکلف به اقدام بداند.

کفیل وزارت دادگسترى - ماده صد و شصت و دو در مقام تعیین دادگاه صالح است که ان دادگاه بایستى در امور تر که مداخله کند اما این که به چه طریق مداخله کند یا چه کسانى محق هستند به دادگاه مراجعه کنند در مواد و اصول بعدى معین شده است چنان که اقاى اوحدى که خودشان در کمیسیون تشریف دارند ملاحظه فرموده‌اند که مواد بعدى تکلیف این قسمت‌ها را معین می‌کند و تقدم و تأخر این قسمت که در درجه اول تکلیف دادگاه معلوم شود یا این که کسانى که محق هستند به دادگاه مراجعه کنند این چندان اهمیت ندارد در هر صورت مقصود ایشان تأمین شده است.

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر اجازه بفرمایید جلسه راختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه نهم دى ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293738!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)