کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14
[1396/05/22]

جلسه: 119 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 26 فروردین ماه 1324  

 

فهرست مطالب:

1 - قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش.

2 - بیانات آقایان نخست وزیر و رئیس دائر به فوت پرزیدنت روزولت رئیس جمهور آمریکاى متحده شمالى.

3 - یک دقیقه سکوت و ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14

 

 

جلسه: 119

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 26 فروردین ماه 1324

 

فهرست مطالب:

1 - قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش.

2 - بیانات آقایان نخست وزیر و رئیس دائر به فوت پرزیدنت روزولت رئیس جمهور آمریکاى متحده شمالى.

3 - یک دقیقه سکوت و ختم جلسه.

 

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى محمد‌صادق طباطبایى تشکیل گردید.

1 - قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش

صورت مجلس روز پنجشنبه 23 فروردین ماه 1324 را آقاى (طوسى) منشى به شرح زیر قرائت نمودند.

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى دکتر معظمى نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد. غایبین بى‌اجازه- آقایان: مرآت- افخمى- فرمانفرماییان- صفوى- نقابت- کفایى- دولت‌آبادى- امیر ابراهیمى- فتوحى- گرگانى- سیدضیاء‌الدین- روحى- اکبر- ساسان- تهرانچى- سید محمد طباطبایى- شریعت‌زاده- نمازى- دهقان- رضا تجدد- صدریه- گله‌دارى- مهندس پناهى- قشقایى.

دیر‌آمدگان بى‌اجازه:

آقایان: امینى- عامرى- حیدرعلى امامى- عباس مسعودى- مجد- دکتر کیان.

چون انتخاب کمیسیون‌هاى پارلمانى جزو دستورات بود بدواً براى نظارت در استخراج آرا اقتراع به عمل آمده آقایان لنکرانى- تیمورى- نصرت‌اللّه اسکندرى- شهاب فردوسى- حیدرعلى امامى به حکم قرعه و آقاى صادقى منشى به انتخاب مقام ریاست تعیین، و سپس اخذ آرا نسبت به انتخاب کمیسیون‌هاى یازده‌گانه به عمل آمده و مقرر گردید هیئت نظار آرا را استخراج و نتیجه را در جلسه بعد به عرض مجلس شوراى ملى برسانند.

دو فقره گزارش از طرف کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقایان دکتر رادمنش و ایپکچیان قرائت و پس از مخالفت آقاى اردلان نسبت به موضوع مرخصى آقاى دکتر رادمنش و اظهارات آقاى فیروزآبادى راجع به مرخصى آقاى ایپکچیان، آقایان حاذقى مخبر کمیسیون و هاشمى‌شرحى مبنى بر موافقت و تأیید گزارش کمیسیون ایراد پس از آن نسبت به این دو فقره گزارش و سه گزارش دیگر راجع به مرخصى آقایان صدریه، آصف و دهقان جداگانه اخذ رأى شده هر پنج فقره تصویب و آقاى دکتر مصدق پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به آقاى تدین مطرح شود پس از توضیح ایشان و اظهارات آقاى دکتر کشاورز دائر به لزوم موافقت با بیانات قبل از دستور و طرح گزارش کمیسیون پس از اظهارات ایشان نسبت به پیشنهاد آقاى دکتر مصدق اخذ رأى شده تصویب و گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به منع تعقیب آقاى تدین بالنسبه به موضوع خواربار آذربایجان که چندى قبل نیز مطرح و مورد مذاکره واقع شده بود قرائت و آقاى دکتر مصدق بدواً پیشنهادى به امضاى ده نفر از آقایان دائر به تقاضاى اخذ رأى با ورقه در مورد گزارش کمیسیون دادگسترى مربوط به آقاى تدین قرائت و با تذکر موارد پنجم و ششم قانون محاکمه وزرا و توضیح راجع به اصل هفتم قانون اساسى و تفسیر آن مربوط به اخذ رأى در مجلس شرح مبسوط و مفصلى در مخالفت با گزارش کمیسیون دادگسترى و اشاره به گزارش هیئت اعزامى بازرسى وزارت دارایى به تبریز براى بازرسى پیمان‌هاى منعقده بین اداره غله آذربایجان و پیمانکاران که به ضرر دولت انجام گردیده و استناد به نامه آقاى سرتیپ‌زاده رئیس وقت کمیسیون خواربار تبریز مشعر بر وجود توطئه از طرف آقاى سرلشگر مقدم براى تحریک و تهییج مردم به شورش براى امضای قرارداد خدیوى از طرف رئیس دارایى استان و انجام این عمل بر ضرر خزانه عمومى و وجود مقدارى غله در همان موقع در انبار سیلوى تبریز ایراد پس از آن به تشریح قرارداد نامبرده و پیمان ابراهیمى و ذکر مضار و خسارات وارده از آن پیمان‌ها به خزانه عمومى پرداختند و مسافرت آقاى تدین وزیر خواربار را به دعوت استاندار وقت براى حاضر کردن زمینه استفاده به عنوان قحط و غله دانسته و جریان معاملات و قراردادهاى مزبور را غیر قانونى تشخیص داده و با الغای شرایط و مقررات

+++

قانونى و عدم رعایت اصل مناقصه و مزایده با وجود پیشنهاد دهندگان به کمتر از میزان پیشنهادى آقایان خدیوى و ابراهیمى و ضررهاى وارده از این پیمان‌ها و حمل و نقل غله بر بودجه کشور. انجام تمام این معاملات را براى تأمین منافع شخصى و سوء‌استفاده وزیر خواربار تشخیص و با انتقاد از بیانیه آقاى تدین پس از اعلام جرم و رد مفاد آن شرحى مبنى بر تقدیر از خدمات مأمورین صالح و وظیفه‌شناس در مورد رسیدگى به این پرونده و کشف جرم تقریر و و معتقد بودند از طرف کمیسیون دادگسترى مطالعه و دقت کامل نسبت به پرونده واصله از وزارتین دارایى و دادگسترى به عمل نیامده و براى حفظ مصالح جامعه و منافع عمومى‌کشور مقتضى است به استناد ماده ششم قانون محاکمه وزرا پرونده امر براى تعقیب و رسیدگى از مجلس شوراى ملى به دیوان کشور احاله و در جلسه عمومى دیوان نامبرده بر طبق اصول و موازین قانونى با صلاحیت و اختیارات قانونى دیوان مزبور رسیدگى شده و رأى مقتضى صادر گردد. آقاى دشتى نسبت به اخذ راى در مجلس دائر به توضیح اصل هفتم قانون اساسى و تفسیر آن و لزوم اظهار نظر بیش از نصف حضار مجلس برد یا قبول مطلب مطروحه شرحى تقریر و راجع به گزارش کمیسیون دادگسترى، با اعتماد حسن نظر اعضای کمیسیون عقیده داشتند چون هنوز براى عده زیادى از آقایان نمایندگان حقیقت موضوع کشف نشده مقتضى است پرونده امر به دیوان کشور که على‌الاصل مرجع صلاحیت‌دار این قبیل امور است ارجاع و تصمیم قانونى اتخاذ گردد. آقاى لنکرانى با توجه به اوضاع و حوادث کنونى جهان و ضرورت حسن استفاده و اغتنام مجلس و ملت ایران از فرصت‌هاى حاصله به نفع کشور و با بودن مسائل مهمه و حیاتى براى کشور بالفعل طرح این موضوع را مقتضى ندانسته و چون عده براى مذاکره کافى نبود بقیه مذاکرات به جلسه روز یکشنبه 26 فروردین ماه سه ساعت به ظهر موکول و مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - فقط در صورت مجلس مذاکره می‌شود آقاى فداکار در صورت مجلس فرمایشى دارید؟

فداکار - بله می‌خواستم عرض کنم در جلسه گذشته یک عده از آقایان نمایندگان منجمله بنده و آقاى دکتر کشاورز تقاضاى نطق قبل از دستور کردیم متأسفانه آقاى دکتر معظمى بر‌خلاف آیین‌نامه و بدون این که مجلس اجازه بدهد شروع کردند به استخراج آرا براى کمیسیون‌ها چون این جریان در صورت مجلس قید نشده بود بنده عقیده‌ام این است که باید اجازه بفرمایید که اقلاً در صورت مجلس قید شود که نمایندگان وظیفه خودشان را انجام می‌دهند تنها اجازه داده نمی‌شود باید این جریان در صورت مجلس قید شود.

رئیس - آقاى دکتر معظمى‏

دکتر معظمى - تذکرى که آقاى فداکار دادند مربوط به صورت مجلس نبود و اخطار نظامنامه بود و حق این بود که در همان موقع ضمن اخطار نظامنامه اظهار بفرمایند تا این که جواب داده شود و حالا هم براى استحضار ایشان عرض می‌کنم که مطابق سوابق همیشه در چهاردهم فروردین هیئت رئیسه انتخاب می‌شود براى این که اگر کمیسیون‌هاى مجلس انتخاب نشود اصلاً مجلس مهیاى براى کار نیست و مطابق سوابق قبل از این که جلسه تشکیل شود در هیئت رئیسه این موضوع مطرح شد که آیا باید کمیسیون‌ها انتخاب شود یا اجازه نطق قبل از دستور داده شود و به سوابق هم که مراجعه شد معلوم شد که سوابق هم این طور بوده که اول بایستى کمیسیون‌ها انتخاب شود و بعد اجازه نطق قبل از دستور داده شود بنابراین برخلاف نظامنامه عملى نشده و همان طور که در هیئت رئیسه هم تصمیم گرفته شد عمل شده است.

رئیس - بله در هیئت رئیسه هم همین طور که تذکر دادند تصمیم گرفته شد. آقاى یمین اسفندیارى

یمین اسفندیارى - بنده کسالت آقاى شریعت‌زاده را در جلسه قبل به عرض مجلس رساندم و استدعا کردم که ایشان را غایب بى‌اجازه محسوب نکنند ولى باز امروز هم می‌بینم که ایشان را غایب بدن اجازه نوشته‌اند در صورتی که کسالت ایشان هنوز باقى است و نتوانسته‌اند در مجلس حاضر شوند.

رئیس - آقاى طوسى

طوسى - خاطر آقا را باید متذکر کنم که این تذکر حضرت عالى صحیح است و اصلاح هم می‌شود لیکن در هر جلسه یا براى مرخصى ممتد یا هر نوع مرخصى دیگر بایستى یک شرح کتبى بنویسند و الا همین طورى خیال می‌کنم کافى نباشد.

یمین اسفندیارى- اطاعت می‌شود.

سید ضیاء‌الدین- آقا آن استیضاح را بخوانید

رئیس - آقاى لنکرانى در صورت مجلس فرمایشى هست؟

لنکرانى - بنده احساس کردم که در این نوشتن صورت مجلس در آن قسمت موخرش یک جنبه غیب‌گویى هم مداخله داشته؛ آن روز آنچه کوشش شد که نظر موافق یا مخالف از من اتخاذ شده باشد از من اظهارى نشد و ضمناً عرایضى هم کردم و گفتم اظهارات و عرایض من، نظریات من را نشان خواهد داد در پایان صورت مجلس دیدم بنده را اصولاً مخالف با طرح موضوع راجع به تدین معرفى کرده‌اند در صورتی که این طور نبوده من وارد مذاکراتى شدم که مجلس نیمه کاره همین که به اسم تدین رسید و همین که من اظهار تنفر کردم نسبت به تدین و خواستم ننگ موافقت او را از خودم طرد کرده باشم چون کوشش داشتم یا به عنوان موافق صحبت کرده باشم یا به عنوان مخالف و نتوانستم تحت هیچ یک از این دو عنوان صحبت کرده باشم من این را تصریح کرده بودم اولاً خواهش می‌کنم این قسمت اصلاح بشود که من آنجا توى آن قسمت اظهارى نکرده‌ام این صورت مجلس این هم روزنامه رسمى اینجا حاضر است، بنده اظهارى نکردم بنده متأسف هستم از این که در مهم‌ترین مواقع چرا فرصت از دست ما می‌رود موضوع کنفرانس سانفرانسیسکو مطرح است موضوع کشته شدن پنج نفر ایرانى به دست سربازان انگلیسى مطرح است‏....

رئیس - آقا راجع به صورت جلسه صحبت بفرمایید.

لنکرانى - بسیار خوب همین راجع به صورت جلسه است و ضمناً یک اخطار نظامنامه‌اى هم دارم نسبت به گذشته.

رئیس - در موقعش اخطار را بفرمایید.

لنکرانى – می‌ترسم باز جلسه ختم بشود و موفق نشوم که اخطار نظامنامه‌اى بکنم و ما در مقابل یک امر واقع شده‌اى قرار بگیریم در هر حال اخطار نظامنامه‌اى من محفوظ است.

رئیس - بسیار خوب اخطار نظامنامه‌اى را در هر موقع می‌توان کرد آقاى دکتر کشاورز راجع به صورت جلسه فرمایشى هست؟

دکتر کشاورز - خیر عرضى ندارم.

رئیس - آقاى پوررضا در صورت مجلس صحبتى دارند؟

پوررضا - خیر اخطار نظامنامه‌اى است.

رئیس - در موقعش بفرمایید در صورت مجلس نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد آقاى وزیر.

2 - بیانات آقایان نخست وزیر و رئیس دائر به فوت پرزیدنت روزولت رئیس جمهورى آمریکاى متحده شمالى‏

آقاى نخست وزیر - نمایندگان محترم خبر تأثر‌انگیز مرگ ناگهانى پرزیدنت روزولت را شنیده‌اند فوت این مرد بزرگ تنها ملت و دولت آمریکا را عزادار نساخته بلکه امروز عموم ملل آزادی‌خواه جهان و از آن جمله ایران دچار اندوه و سوگوارى هستند (صحیح است صحیح است) زیرا پرزیدنت روزولت فقط متعلق به آمریکا نبوده بلکه مردى جهانى بود و در عین این که در راه ترقى و عظمت مملکت و ملت خود کوشش مى‌نمود با سعه صدر و نظر بلند به سعادت و رفاه عالم بشریت توجه داشت (صحیح است) و همواره از اصول عدالت و آزادى دفاع می‌نمود ( صحیح است صحیح است) و معتقد بود به این که باید حسن تفاهم میان ملل برقرار شود و استقلال و خودمختارى آنها از هر گونه تجاوز و تعرض مصون باشد (صحیح است) همین چند روز پیش بود که در ضمن یکى از نطق‌هاى خود می‌گفت: کافى نیست ما بر دشمن غلبه کرده فاتح شویم بلکه فتح و پیرزى ما وقتى کامل و حقیقى خواهد بود که بتوانیم براى آینده جهان صلح بادوامى را تأمین کرده مانع شویم که از این به بعد زور وسیله حل اختلافات واقع گردد (صحیح است) پرزیدنت روزولت به داشتن این افکار بلند و نیات مقدس و ذکر آنها قناعت نمی‌کرد بلکه براى اجراى آنها مساعى خستگى‌ناپذیر مبذول می‌داشت تهیه مقدمات تشکیل کنفرانس سانفرانسیسکو نمونه بارز این مساعى است این جنبه جهانى و بشر‌دوستى پرزیدنت روزولت او را محبوب همه جهانیان ساخته بود (صحیح است) ولى براى ملت ایران در این خصوص موجبات دیگرى هم در کار بود زیرا ما همیشه با ممالک متحده آمریکا داراى روابط حسنه بوده و به آن ملت بزرگ با نظر عجب و احترام نگریسته و می‌نگریم (صحیح است صحیح است) در سال‌هاى اخیر پیشامد جنگ و ورود ما در جرگه ملل متحده ما را به سه دولت بزرگ متفق بیش از پیش نزدیک نمود تا آنجا که سران این سه دولت براى مذاکره با یکدیگر شهر تهران را انتخاب کردندو پرزیدنت روزولت از هزاران کیلو‌متر راه به ایران آمده با همکاران خود نقشه فتوحاتى را که از آن زمان به بعد نصیب قواى متفقین گردیده است در این شهر کشیدند و ضمناً راجع به ایران اعلامیه‌اى صادر کردند

+++

که هم دلالت می‌نماید بر تصمیم قطعى و حقیقى این دول به دفاع و حمایت از اصولى که براى آن وارد پیکار شده‌اند و هم این که می‌رساند نسبت به شرکتی که ایران در این جنگ داشته و موجب گردیده که حقاً پل پیروزى خوانده شود اذعان و توجه خاصى دارند دولت و ملت ایران هیچ‌گاه فراموش نخواهند کرد که یکى از سه امضایى که این اعلامیه گران‌بها را موشح می‌سازد امضای پزیدنت روزولت است (صحیح است- صحیح است) تشییع جنازه این پیشواى ارجمند که احساسات و دلبستگى خاصى نسبت به کشور ما داشت امروز در واشنگتن صورت خواهد گرفت به آقاى عدل وزیر دادگسترى تلگرافى نمایندگى داده شد که به اتفاق وزیر مختار ایران در آمریکا از طرف دولت ایران در مراسم تشییع شرکت نمایند. من این ضایعه عظیم را به ممالک متحده آمریکا تسلیت می‌گویم و یقین دارم که نمایندگان ملت هم در این اظهار همدردرى با دولت هم‌آواز هستند ( صحیح است- صحیح است) رئیس - آقاى نخست وزیر قضیه را ابلاغ کردند امروز وظیفه سنگین و ناگوارى دارم و آن عبارت است از خبر درگذشت تأثر‌آور یکى از سران عظیم‌الشأن عالم سیاست و یکى از پیشوایان بزرگ متفقین ما یعنى فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهور آمریکاى متحده شمالى که روز پنجشنبه 23 این ماه بعد از ظهر در شصت و سه سالگى اتفاق افتاد.

روزولت سى و دومین رئیس جمهور آمریکا بود و در مدت عمرش در مراحل مختلف خدمت‌هاى گران‌بها نسبت به مملکت و کشور خود به جا آورد و در این جنگ چنانچه همه متوجه بودیم تمام افکار و اوقات خود را صرف کار و کوشش کرد و به حدى جلب نظر مردم جهان و ملت آمریکا را نمود که او را براى چهارمین بار به ریاست جمهورى انتخاب کردند با این که این عمل در تاریخ آمریکا بى‌سابقه بود. در این انتخاب که حال مزاجى روزلت استراحت می‌خواست و از طرفى هم کارهاى خطیر خسته کننده در پیش بود با کمال شوق بر سر خدمت حاضر شد و گفت: اگر ملت به من امر می‌کند که در این مقام و در این جنگ کار خود را ادامه بدهم، حق ندارم کناره‌جویى کنم همان طور که یک سرباز حق ندارد محل مأموریت خود را ترک کند. واقعاً روزولت مانند یک سرباز وفادار فداکارى کرد (صحیح است- صحیح است) و شبان و روزان کوشید و به مسافرت‌هاى خطیر تن در داد و از آن جمله یک سال و نیم پیش در موقعى که مسیر طولانى او از انواع مخاطرات آزاد نبود در حدود هشت هزار میل مسافت پیمود و به کشور ما آمد. آنچه یاد فرانکلین روزولت را همیشه در خاطره ملت ایران زنده نگه خواهد داشت همانا عبارت است از این که او طرفدار جدى حق مردمان جهان و هواخواه استقلال و آزادى تمام ملت‌ها و حامى دموکراسى بود (صحیح است- صحیح است) و به میهن ما علاقه خاص داشت (صحیح است) و به خصوص این علاقه را به واسطه اعلامیه‌اى که در دهم آذر ماه سال 1322 در موقع استقرار انجمن سه‌گانه در تهران با موافقت دو پیشواى معظم دیگر یعنى مارشال استالین و مستر چرچیل راجع به میهن ما داد اثبات کرد (صحیح است). فرانکلین روزولت درگذشت ولى ما امیدواریم روح حق‌پرستى و اصل آزادى ملت‌ها و امنیت واقعى و صداقت در جهان که هدف زندگانى آن مرد بزرگ بود همیشه زنده خواهد بود (صحیح است) مجلس شوراى ملى از طرف نمایندگان تأسفات قلبى ملت ایران را تلگرافاً به مجلس ملى و سناى متحده آمریکا و خانم فقید و خانواده ایشان پیغام فرستاده است (صحیح است) و به پاى احترام آن مرد بزرگ یک دقیقه در حالت قیام سکوت می‌کنیم.

3 - یک دقیقه سکوت و ختم جلسه

(در این موقع 50 دقیقه قبل از ظهر) عموم حظار بر پا خواستند و یک دقیقه سکوت کامل برقرار گردید.

رئیس - به پاس احترام آن مرد بزرگ جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آتیه به روز سه‌شنبه 28 فروردین ماه ساعت 9 صبح موکول می‌گردد.

(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - سید محمد‌صادق طباطبایى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره 1713/ 34239 تاریخ 3 بهمن ماه 1323

آیین‌نامه کمک به دبستان‌هاى ملى‏

ماده 1 - براى هر یک از کلاس‌هاى دبستان‌هاى ملى که علاوه بر شرایط عمومى مقرر در در ماده 10 قانون اساسى فرهنگ مصوب نهم آبان ماه 1290 از لحاظ امتیاز و صلاحیت مدیر و غیره حائز شرایط زیر باشند از طرف وزارت فرهنگ اعانه برقرار و پرداخت می‌گردد:

الف - دبستان داراى وسعت کافى و بناى آن از جهات فنى آموزش و پرورش مناسب و اطاق‌هاى آن خشک بوده و به قدر کافى نور داشته باشد.

ب - عده دانش‌آموز هر یک از چهار کلاس اول دبستان کمتر از سى نفر و بیش‌تر از چهل و پنج نفر و عده دانش‌آموز هر یک از کلاس‌هاى پنجم و ششم کمتر از بیست نفر و بیش‌تر از چهل نفر نباشد.

ج - آموزگاران را به موجب پیمان‌نامه‌اى که در آن ساعات خدمت و حقوق ماهیانه و میزان تحصیلات تعیین و به امضاى مدیر دبستان و آموزگار رسیده باشد انتخاب و استخدام نموده یک نسخه از پیمان را به اداره مربوطه ارسال نموده باشد. در انتخاب آموزگاران صلاحیت علمى و اخلاقى باید مرعى گردد. آموزگاران چهار کلاس اول باید لااقل داراى تحصیلاتى در حدود دوره ابتدایى کامل بوده و آموزگاران کلاس‌هاى پنجم و ششم باید لااقل داراى تحصیلاتى در حدود دوره اول متوسطه باشند. و به علاوه استعداد و ذوق تعلیم و تربیت را نیز دارا باشند.

د - دفتر آمار و حضور و غیاب آموزگاران و دفاتر کلاس‌ها منظم باشد و به علاوه آمار دبستان باید به وزارت فرهنگ فرستاده شود دفاتر باید مطابق نمونه‌اى باشد که از طرف وزارت فرهنگ داده می‌شود.

ه - در آبان ماه هر سال بودجه پیش‌بینى جمع و خرج دبستان و در پایان سال تحصیلى صورت‌حساب قطعى جمع و خرج آن سال را در پایتخت به وزارت فرهنگ و در شهرستان‌ها به اداره فرهنگ ارسال نمایند.

و - وسایل تحصیلى و علمى آن از قبیل اثاثیه و نقشه و لوازم وزرش و غیره که براى دبستان لازم است در حدودى باشد که وزارت فرهنگ در دبستان‌هاى دولتى آن حوزه تدارک نموده است.

ماده 2 - هر یک از دبستان‌هاى ملى واجد شرایط فوق باید در آخر آبان هر سال اطلاعات لازم را که براى برقرارى اعانه مورد احتیاج است بر طبق دستورى که از طرف اداره مربوط وزارت فرهنگ داده می‌شود تهیه و ضمن تقاضاى پرداخت اعانه به آن اداره تسلیم نماید و اداره مربوط پس از رسیدگى منتها با پایان آذر ماه عده کلاس‌هاى هر دبستان را که واجد شرایط لازم براى دریافت اعانه می‌باشد تعیین نماید.

ماده 3 - میزان اعانه که به هر یک از کلاس‌هاى دبستان واجد شرایط تعلق می‌گیرد از تقسیم اعتبار کمک به دبستان‌هاى ملى هر حوزه به عده کلاس‌هاى واجد شرایط آن حوزه به دست مى‌آیدکه از اول مهر ماه آن سال برقرار و تا پایان شهریور سال بعد به همان قرار پرداخت می‌شود.

ماده 4 - دبستان‌ها موظف هستند اضافه اعانه را که به موجب این آیین‌نامه در سال جارى دریافت می‌نمایند به عنوان کمک به آموزگاران به تناسب حقوق آنان پرداخت نموده و لیست امضا شده آنها را همه ماهه به اداره مربوطه وزارت فرهنگ ارسال نمایند. ماده 5 - وزارت فرهنگ می‌تواند لدى‌الاقتضا در نفر دانش‌آموزان مجانى به دبستان بسپاردو به عوض هر دانش‌آموز مجانى نیز ممکن است دو نفر با تخفیف نصف شهریه معرفى نماید رئیس دبستان موظف است هر موقع دانش‌آموز مجانى ترک تحصیل نمود یا به دبستان دیگرى رفت مراتب را به اطلاع اداره مربوطه برساند.

ماده 6 - هرگاه در امتحانات نهایى کلاس ششم ابتدایى دبستان ملى تناسب عده دانش‌آموزان قبولى آن دبستان به عده دانش‌آموزان بیش از 10% از میزان متوسط عده قبولى آن حوزه به کلیه دانش‌آموزان سال ششم آن حوزه کمتر باشد براى سال بعد فقط براى یک سال اعانه کلاس ششم آن دبستان قطع و تازمانی که این وضعیت باقى است اعانه پرداخت نخواهد شد. اعتباراتى که به این ترتیب به دست می‌آید در سال به تساوى به دبستان‌هایى تقسیم می‌شود که نسبت عده قبولى سال ششم آنها از میزان متوسط زیاد باشد مدیران دبستان‌هاى اخیر موظف هستند از این کمک اضافه حقوق مناسبى به آموزگاران کلاس ششم اعطا نمایند.

ماده 7 - وزارت فرهنگ علاوه بر کمک‌هاى نقدى فوق در صورت امکان از حیث آموزگار می‌تواند به دبستان‌هاى ملى مساعدت نماید و در صورتی که صاحب امتیاز نتواند مدیر واجد شرایط معرفى نماید و یا مدیر صاحب امتیاز توانایى انجام این خدمت را نداشته باشد و یا بودجه آن کفاف پرداخت حقوق مدیر را ندهد بر حسب تقاضاى او ممکن است وزارت فرهنگ یک نفر مدیر واجد شرایط که از وزارت فرهنگ حقوق دریافت نماید به مدیریت دبستان منصوب بدارد. کمک از حیث مدیر و آموزگار در سال‌هایى به عمل مى‌آید که مدیران و آموزگارانى که در آن حوزه در خدمت وزارت فرهنگ می‌باشد از میزان احتیاجات دبستان‌هاى دولتى آن حوزه تجاوز نماید.

این کمک در درجه اول باید به دبستانی‌ها بشود که در

+++

امتحانات سال ششم ابتدایى تناسب عده قبولى آنها از سایرین بیش‌تر باشد و یا این که تعداد دانش‌آموزان مجانى آنها زیادتر باشد.

تبصره 1 - مدیران و آموزگارانى که محل خدمت آنها از طرف وزارت فرهنگ در دبستانهاى ملى قرار داده می‌شود تابع شرایط و مقررات عمومى مربوط بسایر کارمندان وزارت فرهنگ بوده و داراى همان مسئولیت خواهند بود. پیشنهاد ترفیع و اضافه حقوق براى این قبیل آموزگاران از طرف مدیر دبستان به وسیله اداره فرهنگ مربوط به وزارت فرهنگ ‏فرستاده می‌شود.

تبصره 2 - وزارت فرهنگ می‌تواند در مقابل هر مدیر یا آموزگارانى که به دبستان ملى کمک می‌کند بیست نفر دانش‌آموز مجانى به آن دبستان معرفى و به تحصیل مشغول نماید.

ماده 8 – به دبستان سادات که اساساً مجانى است به طور مقطوع ماهیانه 4500 ریال و به دبستان کر و لال‌ها در صورتی که در دوره تحصیل به آنان هنرهاى یدى نیز بیاموزند ماهیانه 3500 ریال پرداخت می‌شود.

ماده 9 - پرداخت اعانه به کلیه دبستان‌هاى ملى تهران از سال تحصیلى 1323- 1324، به دبستان ملى شهرستان‌ها از سال تحصیلى 1324- 1325 بر طبق مقررات این آیین‌نامه به عمل خواهد آمد و اعانه دبیرستان‌هاى ملى مانند سابق به موجب آیین‌نامه مورخ بیست و یکم آذر ماه 1313 مصوب کمیسیون فرهنگ مجلس شوراى ملى برقرار و پرداخت می‌شود.

ماده 10 - وزارت فرهنگ می‌تواند فقط در سال تحصیلى 1324- 1323 در مقابل هر یک از دانش‌آموزان مجانى که از طرف وزارت فرهنگ به دبستان‌هاى ملى بیش از آنچه در این آیین‌نامه مقرر است معرفى و به تحصیل مشغول نموده است ماهیانه 25 ریال اضافه بر میزان اعانه که به موجب این آیین‌نامه تعلق می‌گیرد پرداخت نماید.

ماده 11 - تشخیص تطبیق وضع دبستان‌هاى ملى با مقررات این آیین‌نامه در پایتخت منحصراً با وزارت فرهنگ و در شهرستان‌ها با ادارات فرهنگ می‌باشد و تصدیق وزارت فرهنگ و ادارات فرهنگ براى دریافت اعانه کافى است.

آیین‌نامه کمک به دبستان‌هاى ملى مشتمل بر یازده ماده و دو تبصره که در پانصد و هشتمین جلسه شوراى عالى فرهنگ مورخ شنبه 30 دى ماه 1323 به تصویب رسیده صحیح است به موقع اجرا گذارده شود.

وزیر فرهنگ - دکتر عیسى صدیق

تبصره - فقط در سال تحصیلى 1324- 1323 اجازه داده می‌شود که جزء ب از ماده اول آیین‌نامه کمک به دبستان‌هاى ملى مصوب پانصد و هشتمین جلسه شوراى عالى فرهنگ مورخ 30 دى ماه 1323 راجع به حد نصاب از حیث عده دانش‌آموزان هر کلاس مراعات نشود و اعانه کلاس‌هایى که بیش از حداکثر دانش‌آموز دارند پرداخت و نسبت به کلاس‌هایى که از حداقل کمتر دانش‌آموز دارند در مقابل هر چند کلاس که به وسیله یک آموزگار اداره و از لحاظ دریافت اعانه یک کلاس تلقى می‌شود با رعایت سایر مقررات آیین‌نامه اعانه تأیید گردد.

وزیر فرهنگ- دکتر عیسى صدیق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار مجلس

جلسه هیئت رئیسه ساعت یازده و نیم روز شنبه بیست و پنجم فروردین ماه جلسه هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى تشکیل شده و پس از مذاکرات درباره پاره‌اى از امور لازم ساعت 12 و نیم به واسطه درگذشت جناب مستر روزولت رئیس جمهور آمریکا براى امضاى دفتر یادبود هیئت رئیسه به سفارت آمریکا رفتند.

کمیسیون تحقیق

ساعت 16 روز شنبه بیست و پنجم فروردین ماه کمیسیون تحقیق در مجلس شوراى ملى تشکیل شده و تا ساعت هفده و نیم مذاکرات ادامه داشت.

کمیسیون مبتکرات

دومین جلسه کمیسیون مبتکرات در تحت ریاست آقاى صدر‌قاضى با حضور آقایان شجاع و فرمند اردشیر- دکتر رادمنش- فداکار- مظفرزاده- فیروزآبادى- دکتر فلسفى روز یکشنبه 26/ 1/ 24 در ساعت 9 تشکیل گردید آقایان: تهرانى- تربتى- سیف‌پور و فاطمى غایب بودند به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد لایحه منع استعمال و کشت تریاک مطرح شود و نیز تصمیم گرفته شد چند نفر از مخالفین این طرح در مجلس و چند نفر از موافقین طرح از انجمن مبارزه با تریاک و آقاى وزیر دارایى و آقاى رئیس انحصار تریاک به عنوان مطلع در روز سه‌شنبه آینده بعد از ظهر ساعت سه در کمیسیون حضور به هم رسانند تا در کلیات با آنها مذاکره و مشورت شود. جلسه در ساعت ده و نیم خاتمه یافت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتصابات و احکام

وزارت دارایى

آقاى حبیب‌اللّه ریاحى کارمند بازنشسته وزارت دارایى به خدمت دعوت و به سمت بازرس ویژه وزارتى منصوب شده‌اند.

وزارت بازرگانى و پیشه و هنر

انتصابات جدید وزارت بازرگانى و پیشه و هنر به قرار زیر است:

1 - آقاى مهندس احمد ملک‌زاده به ریاست کارخانه‌هاى شیرگاه

2 - آقاى ابوالحسن قریب به ریاست کارخانه روغن‌کشى ورامین

3 - آقاى مهندس ولى‌الله رادپور به سمت متخصص شیمى و مشاور فنى نساجى

وزارت کشور

آقاى عبداللّه انصارى شهردار و کفیل بخشدارى میانه به سمت بخشدار سراب منتقل شده‌اند.

وزارت کشاورزى

آقاى شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام ملایرى به سمت معاونت اداره دفتر وزارتى منصوب شده‌اند.

وزارت بهدارى

انتصابات وزارت بهدارى در نیمه اول فروردین 24 از این قرار است:

1 - آقاى البرابى‌زاده از تاریخ 9/ 1/ 24 به سمت متصدى دفتر اداره بهدارى همدان

2 - آقاى دکتر نجف‌قلى صولتى از تاریخ 12/ 1/ 24 منتظر خدمت

3 - آقاى على وثوقى پزشک منتظر خدمت از تاریخ 14/ 1/ 24 به سمت پزشک بیمارستان پهلوى همدان

4 - آقاى دکتر همایون‌پور معاون بنگاه بهداشت کودکان و مادران از 15/ 1/ 24 به سمت معاون اداره کل بازرسى وزرات بهدارى‏

5 - آقاى دکتر مهدى سلیمى‌نژاد پزشک منتظر خدمت از تاریخ 15/ 1/ 24 به سمت معاون بنگاه بهداشت کودکان و مادران

6 - آقاى نصرت‌اللّه آذرپور از تاریخ شروع به کار به سمت پزشکیار بهدارى کرمانشاه

7 - آقاى اسداللّه غرابى از 1/ 10/ 23 به سمت انباردار تیمارستان غرب همدان

وزارت دادگسترى‏

1 - آقاى عباس شهرستانى دادیار دادسراى شهرستان رشت به سمت ریاست شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران.

2 - آقاى حسین دانش‌خواه رئیس شعبه 4 دادگاه شهرستان به سمت مستشارى دادگاه استان 1 و 2  

3 - آقاى محمد شعله‌ور بازرس قضایى به سمت دادیارى دادسراى دیوان کیفر

4 - آقاى على‌اکبر اطمینان حسابدار دادگسترى استان 9 به سمت دادرس على‌البدل دادگسترى تربت حیدریه

5 - ابراهیم لاهوتى کارمند منتظر خدمت به سمت کارمند على‌البدل دادگسترى خوى

6 - یعقوب خیامى امین دادگاه بخش سقز به سمت امانت دادگاه بخش کردستان

7 - آقاى هاشمى بایگان دادیار دادسراى شهرستان کرمانشاه به سمت بازپرسى شعبه اول کرمانشاه

8 - آقاى غلام‌رضا سارابى بازپرس شعبه 1 دادسراى شهرستان کرمانشاه به سمت کارمندى على‌البدل دادگاه استان 5

9 – محمد‌باقر وزیر‌زاده کارمند على‌البدل دادگاه استان 5 به سمت دادیارى دادسراى استان 5.

وزارت امور خارجه

آقاى عبدالحسین کردنیا به سمت کارمندى ادره اقتصادیات منصوب شده‌اند. آقاى حسن کریمى به سمت بازپرس وزارتى منصوب شده‌اند. آقاى عبدالاحد دارا به سمت کنسول در کنسولگرى شاهنشاهى ایران در استانبول منصوب شده‌اند. آقاى داود داودى به کارمندى اداره سجلات منصوب شده‌اند.

+++

 

 

 

یادداشت ها
Parameter:294234!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)