کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14
[1396/05/22]

جلسه: 117 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 19 فروردین ماه 1324  

فهرست مطالب:

1 - قرائت و تصویب صورت مجلس

2 - انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه

3 - بیانات بعد از دستور آقاى رحیمیان و مجد ضیایى

4 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14

 

 

جلسه: 117

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 19 فروردین ماه 1324

 

فهرست مطالب:

1 - قرائت و تصویب صورت مجلس

2 - انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه

3 - بیانات بعد از دستور آقاى رحیمیان و مجد ضیایى

4 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل گردید.

1 - قرائت و تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز چهاردهم فروردین 1324 را آقاى (طوسى) منشى به شرح زیر قرائت نمودند:

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى دکتر معظمى نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه 27 اسفند ماه 1323 قرائت و تصویب شد.

اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

اسامى غایبین روز سه‌شنبه 14 فروردین ماه 1324

غایبین بى‌اجازه - آقایان: تهرانچى- فتوحى- فرمانفرماییان- عدل- مهندس پناهى- صادقى- ایرج اسکندرى- شریعت‌زاده- رضا تجدد- روحى- مرآت اسفندیارى- امیر ابراهیمى- سید ضیاء‌الدین اسعد- ساسان- اکبر- جواد مسعودى- نمازى- گرگانى- دهقان- قشقایى- صفوى- نقابت- پوررضا- گله‌دارى- دولت‌آبادى- محمد طباطبایى- صدریه- افخمى.

اسامى غایبین روز پنجشنبه 16 فروردین ماه 1324

غایبین با اجازه- آقایان: دهستانى- لنکرانى- بهادرى.

غایبین بى‌اجازه- آقایان: تهرانچى- فتوحى- فرمانفرماییان- مهندس پناهى- ایرج اسکندرى- شریعت‌زاده- رضا تجدد- روحى- مرآت اسفندیارى- امیر ابراهیمى- سید ضیاء‌الدین- اسعد- ساسان- اکبر- جواد مسعودى- نمازى- گرگانى- دهقان- قشقایى- نقابت- صفوى- پوررضا- گله‌دارى- دولت‌آبادى- صدریه- افخمى- محمد طباطبایى.

اسامى غایبین روز شنبه 18 فروردین ماه 1324

غایب با اجازه: آقاى فاطمى

غایبین بى‌اجازه- آقایان: تهرانچى- على دشتى- بهادرى- فتوحى- فرمانفرماییان- مهندس پناهى- شریعت‌زاده- رضا تجدد- روحى- مرآت اسفندیارى- امیر ابراهیمى -سید ضیاء‌الدین- اسعد- اکبر- نمازى- گرگانى- دهقان- قشقایى- صفوى- نقابت- پوررضا- گله‌دارى- آصف- دولت‌آبادى- صدریه- افخمى- محمد طباطبایى.

چون بر طبق ماده نهم آیین‌نامه داخلى روز چهاردهم فروردین ماه موقع تجدید انتخاب هیئت رئیسه بود.

پس از توضیح آقاى دشتى دائر بر لزوم جلوگیرى از تشتت و اختلاف در انتخاب رئیس مجلس براى حصول اکثریت تام و اعلام استعفاى خودشان از نامزدى ریاست مجلس.

آقایان: محمد بهادرى- فاطمى و ذکایى به حکم قرعه براى نظارت در اخذ و استخراج آرا تعیین و نسبت به انتخاب رئیس رأى گرفته شده در مرحله اولى از یکصد و دو نفر رأى دهندگان آقاى محمد‌صادق طباطبایى 47 رأى و آقاى مهدى فرخ 44 رأى داشته و چون اکثریت حاصل نشده بود تجدید رأى شده و در مرتبه دوم از یکصد نفر رأى دهندگان آقاى محمد‌صادق طباطبایى 49 رأى و آقاى مهدى فرخ 48 رأى دارا بوده و چون در این نوبت نیز اکثریت حاصل نشده بود براى مرتبه سوم اخذ رأى به عمل آمده و از یکصد و یک نفر عده رأى دهندگان آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى 49 رأى و آقاى مهدى فرخ 48 رأى داشته و بالنتیجه آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى به اکثریت نسبى 49 رأى از یکصد و یک نفر رأى دهندگان به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب و آقاى بهبهانى پیشنهاد نمودند براى تعاطى نظر نسبت به انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه تنفس داده شود و پس از توضیح آقاى مجد ضیایى دایر به لزوم ادامه جلسه و اظهارات آقایان هاشمى و امیر تیمور بالأخره نیم ساعت بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و سه ربع ساعت قبل از ظهر روز پنجشنبه 16 فروردین ماه به ریاست آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل و بقیه انتخابات هیئت رئیسه شروع و چون آقاى محمد بهادرى به مناسبت کسالت از حضور در جلسه معذور بودند به جاى ایشان آقاى دکتر شفق براى نظارت در اخذ و استخراج آرا به حکم قرعه تعیین پس از آن براى انتخاب یک نفر نایب رئیس اخذ آرا به عمل آمده پس از استخراج آقاى ملک‌مدنى به اکثریت 74 رأى از 94 نفر رأى دهندگان تعیین و نسبت به انتخاب یک

+++

نفر نایب رئیس دیگر نیز رأى گرفته شده بعد از شماره و قرائت آرا آقاى دکتر عبدالله معظمى به اکثریت 71 رأى از یکصد و یک نفر عده رأى دهندگان به این سمت انتخاب و مقارن ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و بیست دقیقه قبل از ظهر روز شنبه 18 فروردین ماه به ریاست آقاى ملک‌مدنى نایب رئیس مجدداً تشکیل و آقاى اردلان وزیر دارایى لایحه راجع به فروش خالصه‌جات تقدیم نمودند و به کمیسیون ارجاع گردید پس از آن بقیه انتخاب اعضا هیئت رئیسه شروع و به جاى آقاى فاطمى‌که براى نظارت در اخذ و استخراج آرا انتخاب شده و غایب بودند اقتراع به عمل آمده آقاى ناصرقلى اردلان تعیین و براى انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى رأى گرفته شده آقاى صادقى با 56 رأى و آقاى هاشمى با 50 رأى از 98 نفر رأى دهندگان انتخاب و چون نسبت به دو نفر دیگر اکثریت حاصل نشده بود تجدید رأى به عمل آمده در مرتبه دوم نیز اکثریت حاصل نشده و براى نوبت سوم اخذ رأى به عمل آمده آقاى جواد مسعودى با 44 رأى و آقاى طوسى با 37 رأى از 91 نفر رأى دهندگان واجد اکثریت نسبى شده و به منشى‌گرى انتخاب و پس از اظهارات آقایان معدل و هاشمى دایر به تقدیر از خدمات آقایان کارپردازان سابق نسبت به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعى اخذ رأى شده و چون اکثریت حاصل نگردید و عده هم براى تجدید رأى کافى نبود انتخاب کارپردازان به جلسه روز یکشنبه نوزدهم فروردین ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و مجلس یک ساعت و 25 دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - آقاى یمین اسفندیارى

یمین اسفندیارى - آقاى شریعت‌زاده را غایب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که ایشان مدت‌ها است مریض هستند و نمی‌توانند در جلسه حضور پیدا کنند می‌خواستم استدعا کنم ایشان را غایب با اجازه محسوب دارند.

رئیس - آقاى آصف

فرج‌الله آصف - عرض کنم دیروز بنده به واسطه کسالت نتوانستم حاضر شوم کتباً هم به مقام ریاست اطلاع داده بودم و هنوز هم کسالتم باقى است

رئیس - صحیح است اصلاح می‌شود دیگر اعتراضى بر صورت مجلس نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- انتخاب بقیه اعضای هیئت رئیسه‏

رئیس - شروع می‌کنم به انتخاب بقیه هیئت رئیسه یعنى هیئت کارپردازى آقایان نظار تشریف بیاورند

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده و پس از استخراج نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 98

اوراق رأى 98

آقایان: نجومى 58 رأى- حشمتى 56 رأى- افخمى 53 رأى- مظفر‌زاده 31 رأى- نبوى 31 رأى- آقاى مرآت اسفندیارى 27 رأى- آقاى افشار صادقى 13 رأى- آقایان صدر- ‌قاضى- ذکایى- رستم گیو- خلعتبرى- مراد اریه- دکتر طاهرى- هر کدام یک رأى.

رئیس - مهره تفتیشیه 98- عده آرا 98 آقاى نجومى 58 رأى آقاى حشمتى 56 رأى آقاى افخمى 53 رأى پس سه نفر آقایان به اکثریت انتخاب شدند. آقایان دیگر هم 31 و 31 و 27 رأى دارند.

از آقایان استدعا می‌کنم در ظرف فردا و پس فردا اولاً فردا شعب را تشکیل بدهند براى انتخاب کمیسیون بودجه و کمیسیون محاسبات مجلس و بعد حسب‌المعمول از هر شعبه سه نفر انتخاب بفرمایید که براى پس‌فردا داوطلب‌هاى سایر کمیسیون‌ها که باید معین شوند معین کنند که انتخاب کمیسیون‌ها زیاد طول نکشد و زودتر مشغول شوند. (یک نفر از نمایندگان - جلسه آتیه کى خواهد بود) جلسه آتیه پنجشنبه تشکیل خواهد شد براى این که فردا و پس‌فردا باید کمیسیون‌ها را معین کنند

3 - بیانات بعد از دستور آقایان رحیمیان و مجد ضیایى

رئیس - سه نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند. مخالفى نیست؟ (خیر) آقاى مجد ضیایى و رحیمیان و دکتر کشاورز اجازه خواستند.

آقاى رحیمیان

دکتر کشاورز - بنده قبل از آقاى رحیمیان اجازه خواستم.

رئیس - خیر اول آقاى رحیمیان است بعد آقاى مجد ضیایى و بعد نوبت شما است.

رحیمیان - خواستم خدمت آقایان نمایندگان محترم عرض کنم در پنج ماه قبل از این تصمیم گرفته شد عده نظامى براى خلع اسلحه قوچانى‌ها یعنى اکراد خراسان اعزام شود و در آن موقع بنده پیش‌بینى کردم که از این قسمت لشگر خراسان فقط دو نظر دارد یک نظر این که به واسطه اسلحه و نام اسلحه از مردم در آنجا پول بگیرند و یکى هم قوچانى‌ها را در مقابل ترکمن‌ها خلع اسلحه بکنند که این افراد نتوانند در مقابل آنها دفاع کنند و با این وضعیتى که در آنجا فراهم است آنها نتوانند خودشان را کاملاً نگهدارى کنند و اموالشان غارت شود.

سال گذشته بیست قریه از قوچانى‌ها از طرف اشرار ترکمن غارت شد و در این غارت ابداً از طرف دولت توجهى نشد و نتوانستند تاکنون اموال غارت شده را پس بگیرند و به مردم بدهند (یک نفر از نمایندگان - در چه سالى بود؟) در سال گذشته عرض کردم بنده نمی‌دانم این قضیه از طرف لشگر خراسان به چه عنوانى یا از طرف متصدیان در مشهد به چه عنوانى این موضوع را پیش آوردند که آن پیش‌بینى که بنده کردم و آن روز به آقایان نمایندگان آن وضعیت را کاملاً شرح دادم صورت وقوع یافت براى این که قوچانی‌ها کاملاً مطیع باشند در این قسمت آنها کوچک‌ترین اقدامى بر علیه دولت نکنند و خود بنده کوشش کردم که از طرف نظامى‌ها هر چه خواستند شما قبول بکنید ولى اگر چنانچه بر‌خلاف قانون ظلمى‌کردند امیدوارم که دولت بتواند جلوگیرى بکند و مسببین خرابى آنها را و اشخاصى که پول گرفتند مجازات کنند فرمانده لشگر خراسان در این قسمت تقریباً چهارصد هزار تومان از مردم به نام اسلحه در آنجا پول گرفته است و حتى در بجنورد دو نفر براى خاطر پول زیر شلاق مردند (صحیح است) در شیروان و قوچان و سرولایت موکلین آقاى نبوى جز گرفتن پول و حبس و شلاق زدن نسبت به آنها کار دیگرى نکرده‌اند آقاى سرتیپ امیر نظامى از اینجا مأمور شد براى رسیدگى و وظیفه خودشان را با نهایت دقت و کمال صحت عمل و پاکدامنى در آنجا انجام داد و بنده از ایشان تشکر می‌کنم ایشان خودشان تأیید کردند که سیصد هزار تومان در آنجا از مردم پول گرفته شده است یک نفر از بازرسى که از اینجا برود و خودش تأیید بکند که سیصد هزار تومان پول از مردم گرفته شده است آقایان باید خودشان قضاوت بکنند که چه فجایعى به نام جمع‌آورى اسلحه در آنجا انجام شده است این را من می‌توانم به نام ششصد هزار اکراد شمال خراسان خدمت آقایان عرض کنم از اول مشروطیت تا کنون به جز ظلم و تعدى و فشار و زجر چیز دیگرى ندیده‌اند اینها توقعشان این بود که در دوره دموکراسى تا حدى آزادى داشته باشند ولى باز همان قلدرها و اشخاص جانى ممکن است باعث بشوند که اینها یک کارهایى بر‌خلاف مقررات انجام دهند و متأسفانه می‌توانم عرض کنم که این وضعیتى که در این دوره راجع به جمع‌آورى اسلحه پیش آمده است هیچ دوره‌اى سابقه نداشته است و گذشته از آن به نام جمع‌آورى اسلحه هنوز هم ایادى این اشخاص در آن قسمت‌ها مشغول عملیاتى هستند و براى مردم پاپوش می‌دوزند و با وجود شکایت‌هایى که شده است آن شخصى که باعث این همه شکایات شده الان در خیابان‌هاى تهران راست راست قدم می‌زند و هیچ انتظار ندارد که از طرف این دولت مجازاتى براى آنها معین شود (اسم ببرید) اسم او سرهنگ خداداد است قسمت دیگری را که خواستم عرض کنم راجع به گوسفندارهاى خراسانى است که همه ساله اینها گله‌هاى خودشان را براى تعلیف به ترکمن صحرا می‌برند و اگر اینها اسلحه نداشته باشند ممکن است اموال آنها را به چپاول و غارت ببرند لازم بود این قسمت اول از ترکمن‌ها شروع می‌شد ولى آنها هیچ این موضوع را عمل نکردند و از موقعی که گوسفند‌هاى قوچانى به آنجا رفته همه روزه تلگرافى به بنده می‌رسد که روزى 200- 300 الى پانصد گوسفند آنها را به غارت می‌برند در صورتى که اطمینان داده بودند که امنیت آنجا را فراهم کنند ولى درعین حال دروغ محض بود و ابداً در آن قسمت امنیت وجود نداشت فقط 50 نفر نظامى در آن قسمت یعنى در ترکمن صحرا در مراوه تپه بوده‌اند که ابداً از خانه خودشان هم بیرون نرفته‌اند خود من خیال می‌کنم و تمام همکاران محترم من حس می‌کنم که طرفدار یک ارتش قوى که متکى به ملت و براى ملت است باشیم (صحیح است)

ولى متأسفانه این اشخاص ننگ ارتش هستند (صحیح است) و اگر چنانچه یک وقتى یک موقعى یک ارتشى که تصفیه بشود از این عناصر خائن و از این عناصر ناصالح ما در مقابل آن که در تبریز گفتند طلا و نقره نثار کرده‌اند ما جان نثار می‌کنیم (صحیح است) و باید یک موقعى باشد که ارتش این اشخاص یعنى این اشخاص بى‌ایمان را تیر‌باران کند فکر کنید ببینید در سرولایت یک عده را در موقع سرما گذاشتند در یک اطاقى و آب سر دادند در اطاق و اینها در زمستان تمام پاهاشان را سرما زد این اشخاص ننگ ارتش هستند و نمی‌شود گفت که ما به آنها افتخار می‌کنیم (صحیح است) الان بنده نمی‌خواهم براى حیثیت ارتش تمام آن فجایعى که در آنجا انجام شده و آن صورت‌هایى که بنده دارم و می‌دانم که خاطر آقایان نمایندگان محترم از این قسمت متأثر خواهد شد و از ذکر آنها صرف‌نظر می‌کنم ولى با این ترتیب یعنى شخصى را به بازرسى فرستاده‌اند کاملاً این قسمت را تأیید کرده است امیدوارم از طرف دولت در این قسمت جدیت بشود و مجازات این اشخاص را معین کنند که بعداً اسباب عبرت سایرین بشود و اگر نشد تمام فجایعى که در آنجا انجام شده است به عرض نمایندگان محترم خواهم رسانید (اردلان- پول مردم را باید پس بدهند آقا به چه مناسبت پول می‌گیرند؟) براى پول مردم حتى سرتیپ امیر نظامى یک نفر سروان حمی‌دى را گزارش داد که +++

40 هزار تومان قالى و قالیچه از خانه مردم بیرون آورده بود. یک نفر سروان که چهل هزار تومان از مردم اخاذى کرده باشد ببینید فرمانده لشگرش چه کرده است (صحیح است) و بنده استدعا می‌کنم که تمام آقایان نمایندگان محترم در این قسمت توافق حاصل بفرمایند و فشار بیاورند و به دولت تذکر بدهند تا از این قسمت‌ها جلوگیرى بشود و الا دلیل ندارد که ما امروز متوجه این قسمت‌ها بشویم و ساکت بنشینیم (صحیح است) این است که بنده این عرایض را کردم و مخصوصاً استدعا می‌کنم در این قسمت به دولت جداً تذکر بدهند و الا با این احساساتى که فعلاً در آنجا راجع به ارتش فراهم شده این نتیجه خوبى نخواهد داشت

جمعى از نمایندگان - صحیح است

اردلان - مقام ریاست به وزارت جنگ تذکر خواهند داد.

آصف - نمایندگان هم مراجعه می‌کنند به دولت و تذکر هم می‌دهند همه هم موافقند ولى اثر نمی‌کند

رئیس - نظریات آقایان را به وزارت جنگ و دولت اطلاع می‌دهم (صحیح است) آقاى مجد ضیایى بفرمایید.

مجد ضیایى - عرض بنده خیلى مختصر است یکى راجع به کمیسیون‌ها بود که شروع به کار کنند که آقاى رئیس دادند که به زودى ما وارد کار بشویم و کارهاى داخله مجلس را زودتر تمام کنیم و وارد کار بشویم و در گذراندن لوایحى که مانده است اقدام کنیم بنده براى اطلاع خاطر آقایان عرض می‌کنم و احصائیه نشان می‌دهم که ما هیچ کار نکرده‌ایم فقط چهل و نه فقره کار شده است که در حقیقت هفت تاى آن اقلام بودجه‌اى بوده است و سه تا هم برنامه دولت بوده است و چند تا هم اخبار کمیسیون‌ها بوده است که در حقیقت ما هفت تا قانون بیش‌تر نگذرانده‌ایم و می‌خواستم عرض کنم در این موقع که اختلافات داخلى مجلس مرتفع شده است ما باید براى سال جدید این لوایحى که راکد مانده است همه را بیاوریم و به جدیت مشغول کار بشویم به علاوه عرض دیگرى هم داشتم غیر از این و آن راجع به موضوع مالیات بر درآمد بود که یک بلایى براى مردم شده است یک نفرى که پارسال صد تومان مالیات می‌داده است امسال کمیسیون اعتراض آمده است و چهل و چهار هزار تومان مالیات برایش تشخیص داده است و این هم یک بلایى براى مردم شده است و بلاتکلیف مانده‌اند این را می‌خواستم عرض کنم که رسیدگى شود و دولت در این قسمت توجه عاجلى بکند.

فداکار - آقار اکثریت نیست‏.

مجد ضیایى - اگر اکثریت نیست پس دولت جدید بیاورند (خنده نمایندگان) در هر صورت خواستم که بیایند و جواب بدهند و مردم را راحت کنند و الا با این ترتیب مردم تمام در زحمت هستند (صحیح است) آن وقت در صحراها هم اموال مردم را به غارت می‌برند و با لاقیدى تلقى می‌شود

رئیس - آقاى دکتر کشاورز بفرمایید

یکى از نمایندگان - اکثریت نیست

دکتر کشاورز - آقاى رئیس استدعا می‌کنم امر بفرمایید آقایان تشریف بیاورند چون عرایض بنده خیلى مهم است و میل داشتم آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى همه بشنوند که بنده چه عرض می‌کنم (پس از چند دقیقه انتظار اکثریت حاصل نگردید)

4 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - چون اکثریت نیست اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه 23 فروردین ماه دستور هم انتخاب کمیسیون‌ها.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - سید محمد‌صادق طباطبایى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار مجلس

نخستین جلسه هیئت رئیسه مجلس پس از انقضای رسمى مجلس در روز یکشنبه نوزدهم فروردین ماه بلافاصله جلسه هیئت رئیسه جدید در اطاق ریاست تشکیل گردید و تا یک ساعت و نیم بعد از ظهر ادامه داشت و نسبت به موضوعاتى که مطرح بود به عمل آمد.

کمیسیون تحقیق

عصر شنبه هیجدهم فروردین ماه کمیسیون تحقیق و رسیدگی در مجلس با حضور کلیه اعضای تحت ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید و تا ساعت شش و نیم بعد از ظهر ادامه داشت و نسبت به موضوعاتی که مطرح بود مذاکره به عمل آمد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره 279          تاریخ 11 فروردین ماه 1324

بخشنامه

بخشنامه ذیل به استناد رأى شورای عالى فرهنگ در پانصد و چهاردهمین جلسه و تصویب‌نامه شماره 22086 مورخ 26 اسفند ماه 1323 هیئت وزیران از طرف آقاى وزیر فرهنگ براى کلیه ادارات فرهنگ و دبیرستان‌ها و دانش‌سراهاى مقدماتى و دبستان‌هاى کشور فرستاده شده است.

« به طوری که اطلاع دارید در سال‌هاى گذشته جشن توزیع گواهینامه‌ها و اعضای جوایز و نشان‌هاى وزارت فرهنگ در روز 15 بهمن ماه انجام می‌گرفت و در سال 1323 به مناسبت تصادف روز 15 بهمن با اربعین و ایام سوگوارى این جشن به روز دهم اسفندماه موکول گردید. چون به طور کلى تأخیر در توزیع گواهینامه‌ها موجب اشکالاتى از لحاظ استخدامى و غیره می‌گردید با تصویب شوراى عالى فرهنگ و هیئت وزیران مقرر گردید که از سال جارى جشن فرهنگى در روز 16 مهر ماه که مصادف با جشن تاریخى مهرگان می‌باشد صورت پذیرد با این ترتیب یکى از اعیاد باستانى ایران که از لحاظ انتساب به (مهر) فرشته روشنایى تناسب خاصى با دانش و فرهنگ دارد تجدید و احیا خواهد شد و از لحاظ آن که سال تحصیلى در مهر ماه آغاز مى‌شود توزیع گواهینامه‌ها و اعطاى جوایز سال گذشته در ابتداى هر سال شایسته‌تر خواهد بود و تأثیر خوبى در روحیه دانش‌آموزان و آموزگاران و دبیران خواهد بخشید و نیز اشکالاتى که از تأخیر در توزیع گواهینامه‌ها ایجاد مى‌شد مرتفع خواهد گردید بنا به مراتب فوق مقتضى است که در سال جارى و سال‌هاى آینده مراقبت شود پس از خاتمه امتحانات نهایى هر چه زودتر نتایج امتحانات و مدارک مربوطه و صورت اسامى قبول شدگان و کسانی که استحقاق دریافت جوایز و نشان خواهند داشت به اداره امتحانات ارسال گردد تا گواهینامه‌ها و جوایز به موقع خود حاضر و قبل از 16 مهر به حوزه‌هاى فرهنگى فرستاده شود ضمناً لازم است در روز جشن مهرگان و سوابق تاریخى و ارتباط آن با فرهنگ ایراد گردد. اطلاعات جامع و کافى راجع به جشن مهرگان در یکى از شماره‌هاى آینده مجله آموزش و پرورش درج خواهد گردید و البته به آن مجله مراجعه خواهید کرد »

وزیر فرهنگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصویب‌نامه‌ها

شماره 22           19/ 1/ 24

وزارت دارایى

هیئت در جلسه 28 اسفند ماه 1323 بنا به پیشنهاد شماره 33007/ 22446/ 5306/ 61425 مورخ 12/ 12/ 323 وزارت دارایى راجع به طرز عمل در مورد فروش کالاى خارجى‌الاصل به وسیله مقامات نظامى متفقین در کشور ایران مواد ذیل را تصویب نمودند.

ماده 1 - مقامات نظامى خارجى در موقع فروش اشیای فرسوده و بی‌مصرف یا کالاهاى زاید بر میزان احتیاجات خود باید مراتب را به گمرک محل یا به نزدیک‌ترین اداره گمرک اطلاع بدهند تا از طرف اداره گمرک اقدام به وصول حقوق و عوارض ورودى از خریداران به عمل بیاید.

تبصره - فروشندگان در صورتی که مایل باشند می‌توانند آیین گمرک کالاى مورد معامله را قبلاً انجام داده و گواهى‌نامه مخصوصى با تعیین شماره و تاریخ پروانه گمرکى به خریدار بدهند.

2 - خریداران قبل از پرداخت‌ها تضمین پرداخت حقوق و عوارض ورودى به وسیله فروشندگان یا خریدار نمى‌توانند کالاى خریدارى را تصرف نمایند نسبت به متخلفین بر طبق مقررات قانون کیفر مرتکبین قاچاق رفتار خواهد شد.

3 - اداره گمرک مجاز است این قبیل کالاها را در صورتی که مستعمل باشد قطع نظر از نوع کالا مشمول ماده 2204 تعرفه (یعنى کالاهاى غیر مذکور در تعرفه قرار دهد.

4 - کالاهاى مورد بحث تابع مقررات سهمیه واردات و نظارت بازرگانى خارجى نیست ولیکن شش درصد حق تمبر پروانه ورود و احیاناً عوارض انحصارى به آنها تعلق می‌گیرد.

5 - ارزش این قبیل کالاها به جاى بهاى سیق مرز ایران بهاى خالص فروش در داخله کشور محسوب خواهد شد.

6 – کالاهایی که ورود آنها به کشور قانوناً ممنوع است از قبیل اسلحه و مهمات جنگى و اسلحه شکارى و مواد محترقه نمی‌تواند مورد این گونه معاملات واقع شود مگر با اجازه مخصوص دولت.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر

+++

شماره 964                         19/1/23

هیئت وزیران در جلسه 9 فروردین ماه 1324 به استناد ماده یکم تصویب‌نامه شماره 9470 31/ 5/ 323 با انتخاب رئیس بانک تعاونى سپه به عضویت شوراى عالى اقتصادى (ضمن ده نفر مذکور در ماده یک تصویب‌نامه 9470) تصویب و موافقت نمودند. تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در وزارت کشاورزى

به مناسبت بازگشت هیئت کارشناسان عالى مقام دولت جماهیر شوروى که چندى قبل براى بررسى در انواع نباتات و میوه‌هاى ایران به کشور ما مسافرت نموده بودند روز پنجشنبه 16 فروردین ماه ساعت 17 از طرف آقاى نخست وزیر دعوتى در وزارت کشاورزى به عمل آمد که در این دعوت علاوه بر هیئت مزبور آقاى همایون جاه معاون وزارت امور خارجه و آقایان معاونین وزارت کشاورزى و آقاى کمیساراف نایب سفارت کبراى شوروى و عده‌اى رؤساى وزارت امور خارجه و کشاورزى نیز حضور داشتند و پس از پذیرایى آقاى همایون جاه با اجازه آقاى نخست وزیر آلبومى را که از طرف وزارت کشاورزى راجع به بعضى از انواع میوه‌هاى ایران به طرز بسیار جالبى به وسیله آقاى کریم مقصودى کارمند فنى وزارت کشاورزى نقاشى شده بود به نام هدیه به وزارت کشاورزى دولت اتحاد جماهیر شوروى تسلیم آقاى کاپ سنل رئیس هیئت اعزامى‌شوروى نمودند سپس از طرف آقایان کاپ سنل و پرفسور شلیسکوف بیاناتى مبنى بر تشکر از آقاى نخست وزیر و آقایان معاونین و رؤساى وزارت کشاورزى که در انجام مقصود ایشان از هیچ‌گونه مساعدت و همراهى مضایقه ننموده بودند ایراد و اظهار نمودند که امیدواریم کارشناسان کشاورزى ایران نیز به نوبه خود براى مطالعات کشاورزى مسافرتى به کشور جماهیر شوروى نموده و مهمان آن دولت باشند در خاتمه آقاى نخست وزیر شرحى درباره همکارى علمى و فنى و روابط دو کشور دوست بیان فرموده و مجلس مذبور در ساعت 19 پایان یافت.

+++

 

 

 

یادداشت ها
Parameter:294232!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)