کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14
[1396/05/22]

جلسه: 115 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه 1323  

فهرست مطالب:

1 - قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش‏

2 - اعلام نتیجه انتخاب یک نفر ناظر ذخیره اسکناس

3 - اقتراع جهت شرفیابى حضور ملوکانه در روز عید نوروز

4 - تصویب دو فقره مرخصى

5 - مذاکره در دستور و تصویب تجزیه و طرح ماده دوازدهم لایحه متمم دو دوازدهم

6 - ارجاع ماده دو دوازدهم لایحه متمم بودجه به کمیسیون قوانین دارایى

7 - تقدیم لایحه بودجه سال 1324 به مجلس شوراى ملى

8 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14

 

 

جلسه: 115

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه 1323

 

فهرست مطالب:

1 - قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش‏

2 - اعلام نتیجه انتخاب یک نفر ناظر ذخیره اسکناس

3 - اقتراع جهت شرفیابى حضور ملوکانه در روز عید نوروز

4 - تصویب دو فقره مرخصى

5 - مذاکره در دستور و تصویب تجزیه و طرح ماده دوازدهم لایحه متمم دو دوازدهم

6 - ارجاع ماده دو دوازدهم لایحه متمم بودجه به کمیسیون قوانین دارایى

7 - تقدیم لایحه بودجه سال 1324 به مجلس شوراى ملى

8 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل گردید.

1 - قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش.

صورت مجلس روز پنجشنبه بیست و چهارم اسفندماه را آقاى (طوسى) منشى به شرح زیر قرائت نمودند.

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و تصویب شد.

اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: تهرانچى- کام‌بخش.

غایبین بى‌اجازه- آقایان: فرمانفرماییان- صفوى- نقابت- اخوان- دولت‌آبادى- امیر ابراهیمى- حیدر‌على امامى- فتوحى- سلطانى- سید ضیاء‌الدین روحى- سیف‌پور- دکتر عبده- خلعتبرى- تهرانى- رضا تجدد- پور‌رضا- قشقایى.

دیر‌آمدگان بى‌اجازه - آقایان‌: صمصام- دکتر آقایان

قبل از دستور آقاى جمال امامى راجع به اظهار تأسف و تأثر از واقعه 15 اسفند و علاقمندى عمومى به امنیت کشور در نتیجه عظمت و قدرت ارتش و احترام سربازان و تذکار احساسات اهالى تبریز هنگام رژه سربازان پادگان مقیم آنجا نسبت به همین و ارتش و تقدیر از عواطف و احساسات عمومى مردم آن سامان شرحى ایراد و چون جمعى از آقایان ورود در دستور را تقاضا نمودند آقاى دکتر کشاورز به عنوان مخالفت با ورود در دستور راجع به لزوم موافقت با اجازه بیانات قبل از دستور براى تذکر مطالب و احتیاجات مجلسى از طرف آقایان نمایندگان مختصرى تقریر و راجع به بروز بیمارى آبله و تیفوس در دهات بندر پهلوى و ضرورت اقدام وزارت بهدارى براى جلوگیرى از آن و همچنین لزوم توجه دولت به پرداخت عیدى مستخدمین جزء به ورود در دستور رأى گرفته شده تصویب و آقاى دکتر شفق پیشنهاد نمودند براى تصویب لوایح و طرح‌هاى ضرورى و فورى قبل از حلول سال جدید ایام شنبه و یکشنبه و دوشنبه هفته آتیه مرتباً جلسات تشکیل شود، چون نسبت به این پیشنهاد مخالفتى ابراز نشد مقرر گردید به همین ترتیب رفتار شود.

آقاى بهبهانى پیشنهاد نمودند بقیه مواد لایحه دو دوازدهم بودجه مطرح و تکلیف مستخدمین و کارگرانى که به واسطه عدم تصویب این مواد پرداخت حقوقشان به تعویق افتاده تعیین گردد. با پیشنهاد ایشان نیز مخالفى نبوده و بدواً نسبت به انتخاب یک نفر ناظر بانک که در جلسه قبل رأى گرفته شده و اکثریت حاصل نشده بود تجدید رأى به عمل آمده پس از آن تا حضور آقاى وزیر دارایى براى طرح لایحه مربوط به بودجه، گزارش‌هاى کمیسیون عرایض و مرخصى آقایان:

- مخبر فرهمند- مهندس فریور- بوشهرى- اکبر- عماد تربتى- پروین گنابادى- دکتر زنگنه- ظفرى- رحیمیان- پوررضا- روحى قشقایى جداگانه رأى گرفته شده هر سیزده فقره تصویب و در مورد مرخصى آقاى کامبخش آقاى اردلان مخالف و معتقد بودند تقاضاى مرخصى‌ها رسیدگى به امور حوزه‌هاى انتخابیه آقایان نمایندگان یا در اثر کسالت بوده و مرخصى مورد بحث براى اقامت در اصفهان و مربوط به قضایاى آن شهرستان بوده که ایجاد نگرانى‌هایى نموده و تصویب این مرخصى در واقع تصدیق ضمنى این قبیل اقدامات بوده و حال آن که قدرت و صلاحیت دولت به تنهایى کافى براى بهبود حال کارگران و زارعین کشور می‌باشد و دخالت اشخاص در این موارد به استناد مصونیت قانونى به زیان کشور خواهد بود.

+++

آقاى حاذقى مخبر کمیسیون توضیحاً اظهار نمودند تصویب مرخصى، تصدیق عملیات مدت غیبت نماینده نبوده و رسیدگى و تحقیق در موضوع استفاده از مرخصى از صلاحیت کمیسیون عرایض خارج و مسئولیتى از این جهت متوجه کمیسیون نبوده و کمیسیون به وظیفه خود رفتار نموده و بدیهى است هیچ نماینده بر‌خلاف وجدان و موازین قانونى رفتارى بر‌خلاف مصالح کشور نخواهد نمود. آقاى دکتر رادمنش به عنوان اخطار نظامنامه توضیح دادند وکیل ملت نماینده عموم کشور بوده و در تمام جریانات و اوضاع و احوال کشور حق نظارت داشته و در مورد مرخصى مزبور نیز سوء‌استفاده از مصونیت قانونى نشده است، آقاى دکتر طاهرى در پاسخ بیانات ایشان اظهار نمودند با رعایت اصل تفکیک قواى ثلاثه، نماینده حق مداخله در امور مربوط به صلاحیت قوه مجریه را نداشته و در صورت بروز موارد تخلف طبق قانون ممکن است موارد مسئولیت را به نسبت اهمیت موضوع با سؤال یا استیضاح از دولت خواست. بالأخره مرخصى آقاى کامبخش و آقایان تهرانچى و دکتر کشاورز و جواد مسعودى نیز تصویب و آقاى محمد طباطبایى وصول تلگرافاتى را از وجوه محترمین سبزوار و اکثر نقاط خراسان دائر به تقاضاى استخلاص آیت‌الله کاشانى اعلام و تذکر دادند با توجه به افکار عمومى به این موضوع مقتضى است دولت جداً نسبت به این قضیه اسف‌آور با مقامات مربوطه وارد مذاکره شده و اقدام فورى به عمل آورد.

چون آقاى اردلان وزیر دارایى حاضر شده بودند گزارش کمیسیون بودجه راجع به بقیه مواد دو دوازدهم مطرح و در ضمن شور کلیات آقاى فرهودى مخالف و نسبت به اقلام اعتبارات مندرجه در ماده اول عقیده داشتند چون چند روز بیش‌تر به آخر سال باقى نمانده با انجام تشریفات ضرورى قانونى مجالى براى انجام تعهد قانونى و اجراى این مواد نبوده و چنان که اعتبارات مورد تقاضا هم به مصرف رسیده باشد بر‌خلاف مقررات قانون عمل شده و در هر حال بالفعل ضرورتى نداشته و در مورد اعتبار مربوط به تعهدات دولت و اضافه نمودن آن نیز مخالف و اظهار نمودند مقتضى بود نسبت به تعهد قانونى مربوط به عیدى، مستخدمین جزء از اطراف دولت اقدامى به عمل می‌آمد چون عده براى مذاکره کافى نبود بقیه مذاکرات به جلسه روز یکشنبه 27 اسفندماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - آقاى جواد مسعودى.

جواد مسعودى - بنده در دی ماه گذشته تقاضاى بیست و پنج روز مرخصى کرده بودم که در جلسه گذشته گزارش آن از طرف کمیسیون عرایض و مرخصى خوانده شد و تصویب شد ولى براى تذکر می‌خواستم عرض کنم که بنده بیش از ده روز استفاده ننموده بقیه را البته بعداً استفاده خواهم کرد.

رئیس - مانعى ندارد.

حاذقى - صحیح است مانعى ندارد.

رئیس - آقاى قبادیان.

قبادیان - آقاى صمصام پریروز تشریف آورده بودند ایشان را غایب نوشته‌اند خواستم عرض کنم که ایشان حاضر بودند.

2 - اعلام نتیجه انتخاب یک نفر ناظر ذخیره اسکناس.

رئیس - اصلاح می‌شود اعتراض دیگرى نیست (خیر) چون عده براى رأى کافى نیست بعد که عده کافى شد رأى براى تصویب صورت مجلس می‌گیریم. و ضمناً به اطلاع آقایان می‌رسانم که یک نفر نماینده براى نظارت بانک انتخاب شده آقاى مخبر فرهمند 47 رأى آقاى صادقى 45 رأى بنابراین آقاى مخبر فرهمند به نمایندگى بانک انتخاب شدند. براى سلام روز عید چنانچه مکرر عرض کردم برحسب ماده تشریفاتى نظامنامه باید همیشه دوازده نفر به قرعه معین شود ولو از تمام نمایندگان دعوت شده و هر کدام موفق شوند شرفیات می‌شوند ولى این انتخاب دوازده نفر فقط براى انجام تشریفات نظامنامه‌ای است.

3 - اقترع جهت شرفیابى حضور ملوکانه در روز عید نوروز.

اقتراع به عمل آمده نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد. آقایان: على اقبال- محمد‌على منصف- لطف‌على رفیعى- عماد‌السلطنه فاطمى- آشتیانى- ثقة‌الاسلامى گله‌دارى- حسن کفایى- پروین گنابادى- عزت‌الله اردلان- محمد گرگانى.

رئیس - عده از آقایان نمایندگان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.

جمعى از نمایندگان- دستور.

رئیس- عده براى رأى کافى است در صورت مجلس دیگر اعتراضى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

جمعى از نمایندگان - دستور- دستور.

دکتر مجتهدى - بنده با ورود دستور مخالفم.

رئیس - بفرمایید.

دکتر مجتهدى - عرض می‌کنم چون هم وقت تنگ است و هم لوایحى که بشود امروز مطرح کرد و تمام کرد نداریم این است که بنده می‌خواستم استدعا کنم که آقایان اجازه بفرمایند که قبل از دستور صحبت شود و خود بنده هم اجازه خواستم که عرایضى راجع به آذربایجان بکنم بنابراین از آقایان خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید بنده هم عرایض خود را بکنم.

رئیس - آقاى مهندس فریور.

مهندس فریور - عرض می‌کنم خاطر محترم آقایان مستحضر است که چندین جلسه موضوع نظام وظیفه از کمیسیون برگشته و امروز هم براى این که کارى از مجلس بگذرد قبلاً با موافقت چند نفر از همکاران محترم بنده خدمت آقاى وزیر دارایى رسیدم و از ایشان خواهش کردم که از طرف دولت لایحه‌ای که از کمیسیون برگشته قبول کنند و ایشان هم قبول کردند از طرفى هم اداره نظام وظیفه مدتى است مشمولین را احضار کرده است از مجلس محترم خواهش می‌کنم به عنوان عیدى به ملت ایران این لایحه را بگذارنند هم کار را فک تیفى از مجلس گذشته است و هم عیدى به ملت ایران داده شده است.

رئیس - رأى می‌گیریم آقایانی که با ورود در دستور موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

راجع به طرح لایحه که آقاى مهندس فریور پیشنها کردند مخالفى نیست؟

محمد طباطبایى - بنده مخالفم.

4 - تصویب دو فقره مرخصى.

رئیس - دو فقره خبر کمیسیون عرایض است که خوانده می‌شود: آقاى سنندجى درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى سنندجى قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى منصف به واسطه کسالت مزاج و لزوم مسافرت به فلسطین براى معالجه درخواست دو ماه مرخصى نموده و به تصویب مجلس رسیده بود پس از ورود به فلسطین و اشتغال به معالجه چون دوره معالجه طولانى بوده سی و هشت روز زاید بر مدت مصوبه غایب بوده‌اند و درخواست تصویب آن را نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى ایشان را به کمیسیون دعوت نموده و حضوراً تحقیقات لازمه نموده و به گواهى و مدارک لازمه ایشان رسیدگى نموده چون هیچ‌گونه تبعیضى نسبت به درخواست ایشان نشده و صحت مدارک ایشان مورد قبول کمیسیون واقع گردید لذا با سى و هشت روز تمدید مرخصى ایشان موافقت شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى منصف قیام فرمایند (اغلب بر خاستند) تصویب شد پیشنهاد آقاى مهندس فریور:

5 - مذاکره در دستور و تصویب تجزیه و طرح ماده دوازدهم لایحه متمم دو دوازدهم بودجه.

پیشنهاد می‌کنم لایحه نظام وظیفه که از کمیسیون برگشته مطرح شود.

رئیس - آقاى طباطبایى مخالفید بفرمایید.

طباطبایى - عرض کنم این صحیح است که وزرا داراى مسئولیت مشترکه هستند در امور مملکتى اما اگر به قانون اساسى مراجعه بفرمایید صریحاً در قانون اساسى هست که وقتى مطلبى در مجلس شوراى ملى مطرح می‌شود و مربوط به یکى از وزارتخانه‌ها است باید حتماً و قطعاً وزیر مسئول حضور داشته باشد یا معاون آن وزارتخانه و به عقیده بنده خوب نیست که این بدعت در دوره چهاردهم از ما باقى بماند که وزیر مسئول نباشد و معاون او هم نباشد و یکى از وزرا به عنوان مسئولیت مشترکه در امورى که موردش و محلش به کلى سواى آنجا است و غیر از آن است بخواهد از آن لایحه دفاع بکند این بر‌خلاف قانون اساسى است محاجه هم ندارد و اما عیب دیگر این است که یک پیشنهادى از طرف مجلس شوراى ملى تصویب شد (اردلان- قابل توجه شد) تصویب شد یعنى قابل توجه شد آن قدر را که متوجه هستم به هر حال پیشنهاد رفت به کمیسیون بنده خبر کمیسیون را الان خواندم حالا ممکن است قبلاً منتشر شده باشد و بنده ندیده باشم اما کمیسیون تصمیم مجلس شوراى ملى را یعنى قابل توجه بودن را رد کرد و قبول نکرد که مدت نظام وظیفه یک سال باشد و پیشنهاد را رد کرد و حالا این موضوع یک موضوع اساسى است یعنى مدت خدمت نظام وظیفه یک سال باشد یا دو سال یک مطلبى است غیر از آن طرح مربوط به اصلاح نظام وظیفه که در مجلس مطرح است و بایستى در اطراف موضوع موافق و مخالف صحبت کنند و وزیر مسئول بتوانند استنتاج تصمیم بکنند تا ما بتوانیم که پیشنهادى که آن روز داده شد و مجلس هم قابل توجه دانست رد کنیم یا تصویب کنیم لهذا بنده خواهش می‌کنم از طرح یک مطلبى که بر‌خلاف قانون اساسى است خوددارى بکنیم.

رئیس - بنا بر مفاد اصل چهل قانون اساسى بنده تصور می‌کنم که اظهارات آقاى تجدد بی‌مورد نباشد در هر حال آن را می‌خوانیم ‏آقایان توجه کنند: اصل چهلم، در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سى و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع به یکى از وزرا مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصاً و الا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر و یا معاون او بشود سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الى یک ماه به استثنای مطالب فورى از براى وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس به اکثریت آرا رسماً لایحه نگاشته به وزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد.

+++

مهندس فریور- اگر به اصل چهل قانون اساسی (تکس تولمان) ما مراجعه کنیم یعنى طبق متن عبارت ایراد آقاى طباطبایى به جا است ولى اگر چنانچه به روح قانون اساسى و اصل مشروطیت در ممالکى که ما از آنها اقتباس کرده‌ایم مراجعه کنیم فرمایشات ایشان بی‌مورد خواهد بود براى این که در اغلب یعنى در تمام ممالک دموکراسى دنیا کافى است که راجع به تمام پروژه‌ها یعنى تمام طرح‌هایى که به مجلس مراجعه می‌شود معاون نخست وزیر بیاید و جواب بدهد حالا بنده حرفى ندارم اگر مجلس می‌خواهد عیناً با حرف تمام مطالب این اصل را مورد توجه قرار بدهد بنده هم اشکالى نمی‌بینم و پس می‌گیرم اما تکلیف باید معلوم شود آقاى وزیر جنگ مریض است و مرض طولانى هم دارد و مبتلا به یرقان است و الان در حدود یک ماه است مریض است حالا آمدیم خداى نکرده یک لایحه ضرورى بود و ایشان هم یک سال مریض بودند نباید تکلیف آن لایحه معلوم شود؟ خوب معاون هم که ندارند (یکى از نمایندگان- نخست وزیر باید حاضر شود و جواب بدهد) بنابراین بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم و خواهش می‌کنم شرحى نوشته شود به آقاى نخست وزیر که براى وزارت جنگ یک معاونى بیاورند معرفى کنند آقا مردم در مضیقه هستند (صحیح است) بنده فعلاً پیشنهادم را پس می‌گیرم.

رئیس- پس لایحه بودجه را مطرح می‌کنیم (صحیح است) پیشنهاد آقاى نبوى:

پیشنهاد می‌کنم ماده 12 که مربوط به شهرداری‌ها است به جاى ماده یک مطرح و خبر آن جداگانه تنظیم شود.

نبوى - لایحه بودجه 12 ماده است ماده دوازدهم راجع به شهردارى‌ها که قبلاً به صورت طرحى نوشته شده بود که شصت و پنج نفر از آقایان نمایندگان آن را امضا کردند آن طرح در کمیسیون بودجه ضمیمه این لایحه شده است و بنده پیشنهاد کردم که ماده دوازدهم بودجه که موضوعش فوق‌العاده مهم است و مربوط به شهردارى‌ها است مطرح شود (صحیح است) براى این که در همه جاها آقایان اطلاع دارند که وضعیت شهردارى‌ها خیلى خراب است و در بعضى جاها پرورشگاه و دار‌الایتام و این قبیل مؤسسات مفید را منحل کرده‌اند شهرداری‌ها تعطیل شده و چندین هزار نفر رفتگر بیکار و گرسنه مانده‌اند و شهر‌ها به وضع بدى افتاده است (صحیح است) ملاحظه بفرمایید امسال میلیون‌ها بودجه تصویب کردیم براى مؤسسات دولتى که هیچ یک از آنها استحقاق و لزومش به قدر شهرداری‌ها و مؤسسات شهردارى‌ها نبوده این بود که بنده استدعا کردم که این پیشنهاد مطرح شود و حق مأمورین فقیر شهردارى‌ها داده شود و تکلیف‌شان قبل از گذشتن سال معین شود و این ماده تصویب شود و خبرش هم جداگانه تنظیم شود و ابلاغ شود.

رئیس - آقاى دکتر شفق.

دکتر شفق - بنده قربان یک اخطار نظامنامه‌اى دارم و آن این است که در جلسه گذشته آقاى رئیس اجازه دادند که درباره این لایحه صحبت شود و چون این لایحه تجزیه نشده بود یک گزارشى بود که از طرف کمیسیون بودجه داده شده بود و در باب این لایحه تمام مذاکرات راجع به کلیات جریان یافت و من خیال نمی‌کنم بیش‌تر از آنچه که راجع به لایحه از حیث کلیات آقایان اظهار کرده‌اند لزومى داشته باشد که تکرار شود این است که بنده پیشنهاد می‌کنم که چون مذاکره در کلیات شده است و ادامه آن لزومى ندارد و خوب است حالا فوراً وارد مواد بشویم و امروز که آخرین روز سال است و یکى از مواردى هم که فرمودند مربوط به اشخاص است بنده می‌خواستم به آنها عرض کنم که بنده از اول کار یکى از مخالفین دولت بودم و هستم ولى نظر بنده این است که در این قبیل موارد حقوق بعضى اشخاص که محتاج هستند نباید از بین برود و عقاید سیاسى ما نباید به زیان اشخاص تمام بشود (صحیح است) و نباید به حساب یک مقصود سیاسى گذاشته شود حالا اگر اجازه بفرمایید وارد مواد بشویم.

فرهودى - وارد کلیات نشوند؟ مذاکره در کلیات هنوز تمام نشده.

دکتر شفق-... پیشنهاد من همین بود که وارد کلیات نشوند و زودتر این قسمت تصویب شود.

رئیس - پیشنهاد آقاى نبوى رأى می‌گیریم آقایانی که با پیشنهاد آقاى نبوى راجع به مطرح کردن آن طرح....

یک نفر از نمایندگان - ماده 12 گزارش کمیسیون بودجه.

ملک‌مدنى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

ملک‌مدنى - این خبر کمیسیون بودجه است طرح نیست و یک ماده است جزو آن لایحه بودجه که خبرش از کمیسیون آمده باید به پیشنهاد نبوى رأى گرفته شود براى تجزیه شدن آن ماده مربوط به شهردارى بنده هم از اشخاصى هستم که عقیده دارم که این ماده از لایحه بودجه تفکیک شود و بگذرد دو سه چهار ماده دیگر هم که در این گزارش هست و ضرورت دارد قبل از عید از تصویب مجلس بگذرد و مطرح شود و این که آقاى دکتر فرمودند که امروز روز آخر سال است این طور نیست امروز روز بیست و هفتم است و ممکن است فردا را هم جلسه تشکیل بدهیم...

دکتر شفق- ممکن است فردا جلسه تشکیل نشود.

ملک‌مدنى-... و چون فردا هم جلسه است ممکن است ما بتوانیم این مواد را بگذرانیم.

رئیس- مخبر کمیسیون که نیستند.

یک نفر از نمایندگان- چرا؟ آقاى فاطمى هستند.

فاطمى - بنده حاضر هستم و تابع نظر مجلس هستم.

رئیس - پس رأى می‌گیریم به پیشنهاد.

جمعى از نمایندگان - دولت چه می‌گوید؟

یک نفر از نمایندگان - دولت موافق است.

وزیر دارایى - مانعى ندارد.

رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى نبوى که ماده 12 است قیام نمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.

یک نفر از نمایندگان- پس بالأخره آن ماده 12 مطرح است؟

محمد طباطبایى - آن ماده را بخوانید.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر رادمنش قرائت مى‌شود:

پیشنها می‌کنم مواد 7 و 11 و 12 و جداگانه مطرح شود.

طباطبایى - آن مال بعد است.

عباس مسعودى - آقا ماده خوانده شود.

رئیس - ماده 12 قرائت می‌شود:

ماده 12 - وزارت دارایى مکلف است از فروش انحصارى زیر: تریاک- دخانیات قماش- قند و شکر و چاى از قرار صدى سه اضافه بر قیمت دولتى وصول و عایدات هر شهرستان را به شهردارى آن شهرستان تسلیم نماید.

تبصره - مقررات پیش‌بینى شده ضمن تبصره 6 قانون سه دوازدهم سه ماهه اول 1323 موضوع استرداد وام پرداختى به شهردارى‌ها ملغى است بقیه مبلغ مسترد نشده از وام مزبور ظرف سال 1324 در دوازده قسط متساوى از محل عواید عمومى‌شهرداری‌ها مستهلک و مسترد خواهد شد.

فرهودى - بنده مخالفم.

رئیس - بفرمایید چون وقت تنگ است آقایان یک قدرى ملاحظه وقت را بکنند چون نیم ساعت داریم به ظهر.

فرهودى - بنده مخالفت خودم را در اطراف این ماده عرض می‌کنم.

مهندس فریور - مخالفتتان در ماده واحده است.

فرهودى - بلى بنده مخالفتم در اطراف این ماده است و مخالفتم در کلیات لایحه باقى است. البته وقتی که آن مواد مطرح شد مخالفت خود را عرض می‌کنم بنابراین مخالفت بنده در کلیات به جاى خودش باقى است اما مخالفت خودم را در این ماده خیلى ساده و مختصر عرض می‌کنم و استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند این ماده 12 حکایت می‌کند از این که در این دو سه روز آخر سال یک پول ناصحیحى کم و بیش می‌خواهیم تصویب بکنیم و آن این است که می‌خواهیم مالیات وضع بکنیم براى این که در این ماده می‌نویسد: وزارت دارایى مکلف است از فروش اجناس انحصارى زیر:

(تریاک- خانیات- قماش- قند و شکر و چاى از قرار صدى سه اضافه بگیرد) بنده با تریاک کارى ندارم دخانیات هم فرض می‌کنیم که یک چیز زایدى باشد اما قماش و قند و شکر و چاى جزو ارزاق عمومى است ومصرف کننده این اجناس بیش‌تر طبقات دوم و سوم و طبقات فقیر هستند و بنده خیال می‌کنم که یکى از چیزهایی که در این مملکت به حد اشباع رسیده است و دیگر جا نداریم زیادتر بکنیم مالیات است (صحیح است) این مالیاتى که مردم دارند می‌پردازند فوق طاقت‌شان است احصائیه مملکت را نگاه کنید شانزده میلیون و نیم جمعیت کشور را تخمین کرده‌اند از شانزده میلیون و نیم به طور قطع هشت نُه میلیون‌شان مولد ثروت نیستند و کار نمی‌کنند و بچه هستند چه هستند چه هستند اینها مصرف کننده ثروت هستند فقط پنج شش میلیون مولد ثروت هستند که مالیات می‌دهند از این شش میلیون نفر ملاحظه بفرمایید چقدر مالیات می‌گیرند یک فقره را که دولت پیشنهاد کرده است در ضمن بودجه کل 420 میلیون تومان در سال از این شش میلیون گرفته می‌شود به اسم بودجه مملکتى

+++

مالیات‌هاى دیگرى هم هست که همان کارهاى بازرگانى دولت و غیره باشد بنابراین طاقت پرداخت مالیات جدید دیگر در این مملکت مفقود است شما تا موقعی که مولدین ثروت عمومى را در این مملکت توسعه ندهید و بر فعالیت افراد نیفزایید و بر انرژى مردم نیفزایید دیگر اینها چیزى ندارند که مالیات جدید به شما بدهند بعد هم یک نکته دیگرى است در علم مالیه یک مطلبى است و آن این است که می‌گویند وقتی که می‌خواهید مالیاتى وضع بکنید بر اجناس ما به‌الاحتیاج عموم یعنى طبقه متوسط و عمومى مالیات نمى‌بندند ولى اینجا آمده‌اید بر قماش و قند و شکر و چاى که مصرف عموم اهالى مملکت است از کشاورز و کارگر بازهم مالیات جدید می‌خواهید بگیرید (صحیح است) و این که آقاى نبوى فرمودند که عیدى بدهیم این عیدى نیست بلکه یک زحمت عمومى است براى سر تا سر کشور حقیقتاً به اوضاع عمومى دقت بکنید و وضع رقت‌بار مردم را ببینید شاید دیگر نیایید این قانون را وضع بکنید این یک زحمت فوق‌العاده‌ای است براى سر تا سر کشور به خصوص طبقه کارگر و یک نکته دیگر که مالیات شهردارى را اهل شهر باید بدهند چرا؟ براى این که از مزایاى شهردارى از خیابان شهردارى.

از نظافت شهردارى کى استفاده می‌کند؟ اهالى شهر استفاده می‌کنند شما آمده‌اید اینجا یک مالیاتى بسته‌اید که تحمیل آن مالیات بر طبقه کشاورز و طبقه زحمتکش مملکت است که اینها این مالیات را بدهند براى این که خیابان‌هاى شهر درست بشود کسانی که اتومبیل دارند راحت راه بروند شما اگر اینجا بیایید و بگویید که این قند و قماش و چاى را که در شهر‌ها منحصراً مصرف می‌شود ما صدى سه از آن می‌گیریم این هم باز عملى نمى‌شود چرا؟

براى این که نسبت به اجناس انحصارى دو نرخ تولید می‌شود یکى نرخ شهرى یکى نرخ بیرون شهرى و آن وقت راه قاچاق‌بازى شروع می‌شود در تمام شهرها و حومه‌ها و اگر بگویید که خیر از کلیه مصارف قند و شکر مالیات می‌گیرید این هم یک ظلم بزرگى است که کلیه کشاورزان و اهالى که با این بدبختى عسرت دارند زندگى می‌کنند مالیات به شهردارى‌ها بدهند براى نظافت اهالى شهر در تمام دنیا این اصل مردود است که بیایند از کشاورزان و اهالى دهات مالیات بگیرند و بروند شهرها را آباد بکنند به نظر من دو سه اشکال دارد این کار یکى این که محلس شوراى ملى حقیقتاً باید به اوضاع رقت‌بار عمومى دقت بکند شاید دیگر این قانون را وضع نکنند بنده یادم است آقاى کاظمى هم یادشان است آن روزهاى آخر دوره ششم بنده جزو تماشاچیان در مجلس بودم مرحوم مدرس در روزهاى آخر وکالت‌شان بود انتخابات دوره هفتم شروع شده بود آمد پشت تریبون و گفت این ساعات آخرى که ما اینجا هستیم بیایید مالیات ذبایح را ملغى بکنید و مالیات ذبایح را که یک مالیتى بود شبیه به همین مالیات قند و شکر آن مرحوم در آن روز الغاء کرد و رفت بیرون حالا در این آخر سال ما بیاییم و یک مالیات سنگینى بر طبقه کشاورز و زارع این مملکت تحمیل بکنیم و دلمان خوش باشد که شهردارى بودجه پیدا می‌کند و چهار تا رفتگر حقوق می‌گیرند خود رفتگر کى است؟ رفتگر آن بدبختى است که از دهات فرار کرده و آمده است به شهر رفتگرى می‌کند و آن کسى هم که آن مالیات را می‌دهد داداش همین رفتگر است و همان زارعى که او را شما به این روز انداخته‌اید حالا اگر بخواهید این نوع مالیات‌ها را وضع بکنید تمام اهالى دهات رفتگر می‌شوند و می‌آیند سرتان می‌ریزند.

جمعى از نمایندگان - عده کافى نیست...

رئیس- بفرمایید. کافى شد.

فرهودى - این که وضع مملکت نیست بنابراین بنده استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند در چند روزه آخر سال مالیات جدیدى وضع نکنند ثانیاً این عمل غیر عادلانه را مرتکب نشوند که مالیات بگیرند از اهالى دهات و کشاورزان و براى اهالى شهرها مصرف بکنند ثالثاً یک مطلب دیگر به آقان عرض می‌کنم یک نکته دیگرى هم هست آقایان دقت بفرمایند و آن این است این اجناس انحصارى قند و شکر و چاى و قماش را...

دکتر معاون - عده کافى نیست آقا.

صادقى - کافى آقا، بفرمایید.

فرهودى - مدت‌ها است مردم به یک قیمت معینى می‌خرند و چون مدتى است می‌خرند و به این قیمت انس گرفته‌اند شما که حالا می‌خواهید صدى سه رویش بکشید یک وسیله‌اى به دست عاملین می‌دهید که در نتیجه یک میدان سوء‌استفاده هم براى عاملین و اولیاى اداره پخش فراهم خواهد شد. این است که بنده از آقایان استدعا می‌کنم که به همین مالیاتى که هست کفایت بکنند و از همین مالیاتى که از مردم می‌گیرند و جمعش 420 میلیون تومان است بودجه شهرداری‌ها را تأمین بکنند.

مهندس فریور - بنده یک اخطار نظامنامه دارم اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - آقاى مهندس فریور.

مهندس فریور - عرض کنم این طور که معلوم شد این ماده مربوط است به اخذ مالیات جدید بنابراین حتماً باید در کمیسیون قوانین مالیه رفته باشد در صورتی که حالا نرفته است (صحیح است) حالا یک ایرادات دیگرى هم دارم که چون مربوط به نظامنامه نیست عرض نمی‌کنم فقط چیزى که مسلم است این است که این وضع یک نوع مالیات جدیدى است و باید به کمیسون قوانین قوانین دارایى برود. ضمناً از این موقع استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم که واقعاً من این طرز مالیات گرفتن را نمی‌فهمم یک جا انجمن شهر می‌نشینند و پیشنهاد می‌کنند و آن وقت تصویب‌نامه صادر می‌کنند که از اتومبیل چقدر بگیرند از کامیون چقدر و از درشکه چقدر و از طرف دیگر هم این طور قوانین می‌آید به مجلس. آخر مقام صالح براى وضع مالیات اینجا هست یا جاى دیگر است؟! این مطلب باید معلوم بشود. در هر صورت چون این یک مطلب علیحده‌اى است بنده عرضى نمی‌کنم ولى به موجب نظامنامه داخلى همان طور که عرض کردم این یک نوع مالیات است و باید به کمیسیون قوانین دارایى برود. (صحیح است). فاطمى - به نظر من هم این ایراد وارد است.

رئیس - آقاى مهندس فریور این چه ماده است که فرمودید،

مهندس فریور - یکى از مواد آیین‌نامه داخلى مربوط به تشکیل کمیسیون‌ها است نمی‌دانم ماده 19 یا 20 است.

رئیس - آقاى طباطبایى.

محمد طباطبایى - عرض کنم براى این که اول به آقاى فرهودى جواب عرض کنم باید این سوء‌تفاهم را مرتفع کنم که این مالیات نیست...

مهندس فریور - پس چه است؟

طباطبایى - ... الان عرض می‌کنم چه است.

مهندس فریور - مالیات نیست عوارض هم که نیست پس چه است؟

طباطبایى - ... دو دقیقه توجه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که این مالیات نیست. اجناسى است آقا که در انحصار دولت است یعنى دولت یک کیلو شکر می‌فروشد به 19 ریال حالا می‌خواهد به هر یک کیلو شکر ده شاهى به نفع شهردارى هر محل اضافه کنند بنابراین این مالیات نیست.

مهندس فریور - پس قانون نمی‌خواهد.

طباطبایى - .... الان عرض می‌کنم استدعا مى کنم حالا یک قدرى توجه بفرمایید که این مالیات به آن معنى که برود به کمیسیون قوانین دارایى نیست و اگر باز بناى محاجه باشد بنده میدان را خالى می‌کنم اشکالى نیست. اما این مطلب که راجع به شهرداری‌ها و این ماده 12 گفته شد اتفاقاً من به این ماده 12 به این صورت که هست موافقم و علت هم این است که آقایان همه‌تان اطلاع دارید که شهرداری‌ها به کلى امورشان مختل شده است و در ولایات و ایالات در واقع شهردارى دیگر وجود ندارد.

نمی‌خواهم عرض کنم که تا حالا شهردارى بود و به وظایف شهردارى عمل می‌شد ولى حالا همان وجود ناقصى هم که باقى مانده بود دیگر وجود ندارد. شهرداری‌ها عبارت است از یک دستگاه‌هاى به هم ریخته و آشفته و طلبکار در هر محلى خود دستگاه شهردارى و اعضا و اجزاى شهردارى و اشخاص خارج که با شهردارى‌ها طرف معامله هستند صورت یک طلبکار هستند و بلاتکلیف هم هستند و این اسمش را گذاشته‌اند در شهرها شهردارى. البته حالا که آخر سال است همین حالا موقعش است که ما به این کارها خاتمه بدهیم.

اگر یک طرحى با قانونى بیاورند به مجلس که اصلاً شهردارى نمی‌خواهند خوب این خودش یک مطلبى است اما تا وقتى که این دستگاه‌ها هست و این ادارات هست باید یک فکرى برایش کرد. البته آقایان اطلاع دارند که از اصفهان- نیشابور- زنجان- سبزوار و مشهد اتصالاً تلگرافاتى می‌رسد و بلاتکلیف مانده‌اند و نمی‌دانند چه کنند آخر سال هم هست و یک مبلغى شهردارى‌ها از بانک وام گرفته‌اند و آن قروض هم بى‌تکلیف مانده است و این که فرمودند از آن چهار صد میلیون دولت خودش بودجه شهرداری‌ها را بدهد اگر بخواهند بدهند و صرفه‌جویى هم بکنند من هم موافقم ولى تا به حال نکرده‌اند و بعد از این هم نخواهند کرد.

اگر یک قدرى توجه بفرمایید این عوارض شهردارى براى خود محل هم یک چیز زیادى نیست یک کیلو شکر می‌دهند به یک کسى که باید شکر داده شود اولاً به دست مصرف کنند که اغلب نمی‌رسد حالا فرض می‌کنیم به یک مصرف کننده‌اى که شکر را فروختید خود این بدبخت که این را مصرف نمی‌کند مى‌آورد به بازار آزاد می‌فروشد هشت تومان 10 تومان و این هم مخارج ایاب و ذهاب این رعیت بدبخت است که باید از چهار پنج فرسخ بیاید شکر بگیرد و برود. حالا اگر ما بیاییم یک صدى سه که مجموع آن که گویا ده دوازده شاهى خواهد بود و چیز

+++

قابلى نیست به آن اضافه شود این یک مبلغ خیلى جزئى است که محسوس هم نیست در مقابل هم تحمیلى به بودجه دولت نشده است و هم ضمناً رفع این بحران و بى‌تکلیفى و افتضاحى که در شهرداری‌هاى تمام ایالات و ولایات ایجاد شده مى‌شود. یک مطلب دیگر را من باید اینجا عرض کنم و آن این است که وضع دولت البته ملاحظه مى‌فرمایید که از لحاظ مجلس و گذشتن لوایح و قوانین خوب نیست و نمی‌دانم دولت از این خواب سنگین کى می‌خواهد بیدار شود و کى به نام ملت می‌خواهد که به این بلاتکلیفى و به این بحران خاتمه بدهد و وضعیت خودش را از لحاظ مجلس روشن بکند. این عرضى که من می‌کنم از لحاظ مخالفت و یا موافقت با دولت نیست از لحاظ پرنسیب است...

رئیس - آقاى طباطبایى خواهش می‌کنم از موضوع خارج نشوید.

طباطبایى - به طور کلى ملاحظه می‌فرمایید که این وضع وضع خسته کننده‌ای است اگر ما بخواهیم شهرداری‌ها را به همین حال باقى بگذاریم تا بودجه مملکت بگذرد این خیلى طول می‌کشد براى این که اولاً با تعطیلات عید مواجه می‌شویم و به ماه اردیبهشت می‌افتد و البته که وضع شهرداری‌ها هم که خوب نیست و از طرف دیگر این طرحى بود که عده زیادى از آقایان این را امضا فرموده بودند و حالا به صورت یک ماده واحده دولت این را تقدیم می‌کند به مجلس و این را بهتر است ما تصویب بکنیم که شهرداری‌ها از این بلاتکلیفى بیرون بیایند.

رئیس - آقاى دکتر زنگنه شما موافقید؟

دکتر زنگنه - بلى بنده موافقم.

رئیس - آقاى دکتر شفق شما هم موافقید؟

مهندس فریور - اخطار بنده چطور شد وارد نبود؟

رئیس - آقاى قبادیان مخالفند؟ بفرمایید.

قبادیان - بنده با اصل این طرح صد در صد موافقم که در مجلس مطرح بشود و نسبت به شهرداری‌ها هم صد در صد موافق هستم و خودم هم آن طرح را امضا کرده بودم ولى چیزى که بنده را وادار کرد به مخالفت این است که این قضیه اولاً بر‌خلاف قوانین و مقررات بود که یک طرحى را جدا کرده‌اند از بودجه در صورتی که بایستى بودجه تمام موادش مطرح بشوند و رأى گرفته شود و این قسمت هم تصویب بشود ولى حالا این قسمت به خصوص را اگر بخواهید تجزیه کنید و مطرح کنید یک عده از آقایان هستند که با دولت مخالف هستند و اگر ما بخواهیم روى این قسمت رأى بدهیم مثل این است که ما به دولت اعتماد داریم در صورتی که بنده شخصاً به دولت رأى نداده‌ام و به این جهت به این هم رأى نخواهم داد چون در مخالفت خود باقى هستم این است که اگر این را بخواهند رأى بگیرند یک عده‌اى که مخالف دولت هستند نمی‌توانند رأى بدهند و یک چیزى که براى شهردارى واجب است این قضیه است و باقى خواهد ماند بنابراین بنده خواهش می‌کنم که همان طور که آقاى مهندس فریور فرمودند این قسمت از دستور خارج بشود و قسمت بودجه مطرح بشود.

رئیس - عرض کنم البته نسبت به نظر آقاى مهندس فریور مجلس بایستى اظهار نظر بکند چون ایشان این را مالیات می‌دانند و نمی‌شود طرح کرد و باید برود به کمیسون قوانین دارایى و بهتر است آقایان نظر خودشان را بفرمایند. آقاى دکتر زنگنه.

دکتر زنگنه - عرض کنم بنده با اصل لایحه یعنى این ماده کاملاً موافق هستم ولى قبلاً نظر آقاى مهندس فریور را هم تصدیق می‌کنم به جهت این که به هر حال مسلم است که این عوارضى که می‌خواهند بگیرند مالیات است و هیچ تردیدى درش نیست براى این که ما دو جور مالیات بیش‌تر نداریم مستقیم و غیر مستقیم و همین تریاکى را که مالیات ازش می‌گیریم اسمش مالیات غیر مستقیم است و هیچ تردیدى نیست منتها حالا ممکن است مسامحه بشود و گفته شود...

مهندس فریور - آقا آن ماده نظامنامه را هم بخوانید...

دکتر زنگنه - ... بنده هم عرض کردم پیش از این که شما بفرمایید این مالیات است و تردیدى هم نیست درش منتها یک مالیات غیر مستقیم است و هیچ تردیدى نیست منتها یک تصورى شده است و به نظر بنده قصور هم متوجه هیئت رئیسه است به جهت این که از کمیسیون بودجه وقتى یک لایحه آمد باید هیئت رئیسه نگاه بکند ببینند که اگر باید جاى دیگر هم برود آن را بفرستند و الا کس دیگرى نمی‌تواند این کار را بکند ولى در اصل مطلب بنده عقیده خودم را عرض می‌کنم اگر صلاح بوده که به کمیسیون مالیه مراجعه بشود که مانعى نیست.

آقاى فرهودى ایراد کردند که این مالیات است و این مالیاتى که گرفته می‌شود مضر است به جهت این که این مالیات از یک عده اشخاص گرفته مى‌شود و به مصرفى می‌رسد که آن اشخاص از آن استفاده نمى‌کنند اگر ما این اصل را بخواهیم رعایت بکنیم یعنى هر مالیاتی را که دولت از یک اشخاص معین و از یک محل معین می‌گیرد به مصرف همان محل برساند اصل قانونگذارى به هم می‌خورد و در هیچ جا مالیات گرفتن این معنى را نمی‌دهد که هر کس هر پولى داد به تناسب آن بتواند استفاده بکند ولى البته عوارض شهردارى را گفته‌اند هر شهرى براى خودش بدهد و همین طور هم هست ولى اگر اسم این را مالیات بگذارید و به عنوان عوارض آن را نگیرید آن وقت این هم مثل سایر مالیات‌هایى است که دولت از مردم می‌گیرد و به شهرها می‌دهد چه فرق می‌کند؟

شما می‌فرمایید که دولت از آن 400 میلیون تومان بودجه که مالیات گرفته است به شهردارى بدهد ولى این هم همان اشکال را پیدا می‌کند منتها در این ماده یک قدرى نظر شما تأمین شده است که گفته‌اند حتى‌الامکان این مالیاتى که گرفته می‌شود در هر شهر به مصرف همان شهر برسد اما وضعیت بلدیه‌ها را اگر آقایان ملاحظه بفرمایند بنده یک وقتى به مدیر کل شهرداری‌ها مراجعه کردم ایشان می‌گفتند به بعضى از شهرها کاغذ نوشتیم به عنوان بلدیه و پستخانه رویش نوشته که گیرنده وجود ندارد و برگردانده است مثل این است که به یک نفر آدم مجهولى کاغذ نوشته‌اند که اصلاً وجود ندارد البته حق هم دارند چون پول که نرسیده است رئیس بلدیه در را قفل کرده و رفته است در بسیارى جاها همین وضعیت وجود دارد مثلاً در کرمانشاه که بنده از آنجا اطلاع دارم چند سال است که نصف خیابان‌ها خرابه مانده است و هیچ اشکالى هم براى تعمیر آنها وجود نداشته است و به واسطه نبودن بودجه و بى‌تربیتى اداره شهردارى به کلى مانده و اسباب کثافت و خرابى شده است زیاد بسط لازم ندارد و در تمام شهر‌ها آقایان می‌دانند که وضعیت بلدیه‌ها خوب نیست به جهت این که پیشنهاد‌هایى که شده بود از طرف وزارت دارایى براى تأمین بودجه شهرداری‌ها وارد نبوده بنده بودم در کمیسیونى که آقاى دکتر میلسپو آنجا پیشنهاداتى از طرف هیئت آمریکایی‌ها شده بود و این پیشنهادات به کلى غیر عملى بود مثلاً نوشته بوند که در شهرها عوارضى از اتومبیل بگیرند از رادیو بگیرند، از تئاتر و سینما و اپرا بگیرند.

( مهندس فریور- دارند می‌گیرند)... آخر بیش‌تر شهرها ندارند شما تهران را در نظر نگیرید در بعضى شهرها یک دانه سینما هم وجود ندارد که مردم آنجا بروند تا شهردارى از عوارض بلیط آن استفاده بکند یا اتومبیل در تمام شهر منحصر است به شش تا یا هفت تا و اگر از هر یکى هزار تومان هم بگیرند می‌شود شش هفت هزار تومان در صورتی که بنده مثلاً شهردارى کرمانشاه را نظرم است عایداتش در سال گذشته 600 هزار تومان بوده است و در نتیجه قانون مالیات بر درآمد رسیده است به 65 هزار تومان یعنى ده مقابل کم شده است با این ترتیب غیر ممکن است اگر این مالیات هم وضع نشود شهرداری‌ها سر و صورتى بگیرد اگر شهردارى هم بخواهد این مالیات را بگیرد مجبور است از همین مواد بگیرد منتها چون این اجناس در انحصار دولت بوده است از مجلس شوراى ملى تصویب آن را خواسته‌اند و به عقیده بنده هیچ اشکالى ندارد مگر آن اشکال نظامنامه که آقاى مهندس فریور فرمودند و اگر آن را هم مسامحه بکنند این ماده قابل قبول است.

رئیس - راجع به آن قسمت هیئت رئیسه آنچه که آقاى دکتر زنگنه گفتند نمی‌دانم چرا اشتباه کردند اگر یک لایحه یا یک طرحى به مجلس تقدیم شود هیئت رئیسه مکلف است آن را به کمیسیون مربوطه بفرستد ولى هیئت رئیسه که نمی‌تواند دخالت در مواد راپورت‌ها و گزارش کمیسیون‌ها بکند و چون 18 نفر از اعضای مجلس رأى دادند لابد صلاح دانسته‌اند و تشخیص آن با مجلس است ( مهندس فریور- ولى تشخیص وارد بودن یا نبودن اخطار با هیئت رئیسه است)... با مجلس است ما نمی‌توانیم در مقابل 18 نفر وکیل بگوییم شما اشتباه کرده‌اید این کار ما نیست و سابقه هم ندارد. آقاى دکتر شفق.

دکتر شفق - بنده در عرایضى که می‌خواستم بکنم چون به نوبت خودم به بنده اجازه ندادند صرف‌نظر می‌کنم ولى یک نکته را باید عرض کنم که تا آنجا که من می‌دانم مالیات آن بدهى را می‌گویند که مردم مجبور باشند به دولت بپردازند به موجب قانونى که مجلس وضع کند و تعریف دیگرى براى مالیات نمی‌توانم بکنم (مهندس فریور- آن مالیات مستقیم است) فرق نمی‌کند مالیات عبارت است از یک بدهى که مردم می‌پردازند به موجب قانونى که مجلس وضع می‌کند یا مستقیم یا غیر مستقیم و آقایان چون در مجلس شوراى ملى فرمودند این یک مالیات است و مالیات غیر مستقیم هم هست و همه مردم باید بپردازند این است که از این لحاظ جا دارد که بدون مباحثه برود به کمیسیون قوانین دارایى (صحیح است)

رئیس -خوب اگر مجلس موافق است مانعى ندارد.

دکتر آقایان - بنده مخالفم که برود به کمیسیون قوانین دارایى.

صادقى - اجازه می‌فرمایید توضیحى عرض کنم‏؟

رئیس - آقاى صادقى‏

صادقى - بنده تعجب می‌کنم از این که بعضاً

+++

آقایان فقط می‌خواهند ببینند که کیست که یک چیزی را می‌گوید نه این که چه می‌گوید؟ به عقیده من اخطار آ‏قاى مهندس فریور کاملاً وارد است زیرا اگر این مالیات است باید برود به کمیسیون دارایى و کمیسیون دارایى تکلیفش را معلوم کند و اگر مالیات نیست که ما چه کار داریم و در مجلس چه کار می‌کند؟ اگر واقعاً یک چیزى است که دولت مقرر کرده است آن روز به 20 ریال فروخته شود امروز می‌فروشد به 25 ریال ولى اگر ما بخواهیم نسبت به آن یک چیزى علاوه کنیم و صورت قانونى به آن بدهیم پس باید برود به کمیسیون قوانین دارایى،

محمد طباطبایى - بنده یک توضیحى دارم.

رئیس - آقاى وزیر دارایى فرمایشى داشتند؟

وزیر دارایى (آقاى اردلان) - عرض کنم که بنده البته اگر ساکت بودم در این مورد براى این بود که تمایلات آقایان نمایندگان را حس بکنم و بعد نظر خودم را بدهم جهت این که این موضوع به شکل عوارض از هیئت دولت، گذشته که به مجلس پیشنهاد شده باشد در کمیسیون بودجه آن طرح آقایان نمایندگان مطرح و ضمیمه شد به طورى که با آقاى تجدد طباطبایى هم تا اندازه‌اى مباحثه کردیم این را عوارض نمی‌شود گفت چرا نمی‌شود؟

براى این که دولت حق انحصار این اجناس را از مجلس شوراى ملى گرفته است و به هر قیمتى که آن را بفروشد مجبور است که این پول را به خزانه دولت وارد کند (صحیح است) پس اگر مبلغى از آن فروش دولت کسر بشود و به خزانه وارد نشود با اجازه مجلس شوراى ملى باید به مصرف برسد پس لازم بود که این قانونش به مجلس بیاید و از تصویب مجلس شوراى ملى بگذرد و با تصویب مجلس به مصرف برسد و آقایان نمایندگان چون اصرار زیاد داشتند و دولت هم می‌خواست به شهرداری‌ها یک کمکى بشود با این ماده موافقت کرد و از آقاى نبوى هم خواهش می‌کنم که موافقت بفرمایند به کمیسیون قوانین دارایى ارجاع شود و آنجا هم حتماً موافقت خواهند کرد و بعد بیاید به مجلس (صحیح است)

رئیس - آقاى نبوى

نبوى - بنده نظرم این است که هر چه زودتر وضعیت شهرداری‌ها یک سر و صورتى بگیرد این یک عوارض زیادى نیست چون قبلاً هم صدى سه و نیم می‌گرفتند از اجناس وارده و این مبلغش بیش‌تر بود این هم یک مبلغى است که مهم نیست و خیال می‌کنم در هر کیلو ده دوازده شاهى بیش‌تر نشود فقط باید کمیسیون دارایى هرچه زودتر تکلیف این را معین بکند و مطلب را معلوم بکند حالا باید برود به کمیسیون قوانین دارایى یا نرود این بسته به نظر هیئت رئیسه است که از مجموع نظامنامه چه استنباط مى‌کنند و این چیزى نیست که بنده موافقت بکنم یا مخالفت

6 - ارجاع ماده دوازدهم لایحه متمم دو دوازدهم بودجه به کمیسیون قوانین دارایى‏

رئیس - با موافقت آقاى وزیر دارایى گمان می‌کنم اکثریت هم اگر موافقت داشته باشند دیگر بحث در این موضوع برود به کمیسیون قوانین دارایى

محمد طباطبایى - بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم.

رئیس - بفرمایید.

طباطبایى - عرض کنم که احاله این ماده 12 به کمیسیون قوانین دارایى بر‌خلاف نظامنامه است اتفاقاً علتش هم این است که اولاً همین 19 ریالى که دولت می‌گیرد در مقابل یک کیلو شکر مگر مجلس تصویب کرده؟ و قانون دارد؟ قانونى که از مجلس نگذشته چه دلیلى دارد که اگر بخواهد 19 ریال و 10 شاهى بگیرد قانونى داشته باشد یک عملى است مجلس شوراى ملى به دولت اجازه داده است اجناسى که در انحصار بوده است به هر قیمتى که مقتضى می‌دانند بفروشند تا حالا 19 ریال مى‌فروخته است بعد از 19 ریال و 10 شاهى یا دو تومان اگر بخواهد بفروشد می‌تواند قانون هم لازم ندارد اما آن اضافه را اجازه مجلس لازم است که به خرج بگذارد و الا جزو عایدات عمومى است می‌تواند 19 ریال و بدون قانون دو تومان بگیرد اما این یک قران اضافه باید برود جزو عایدى دولت و مجلس شوراى ملى می‌تواند به دولت اجازه بدهد که این اضافه پرداخته شود به شهردارى و این اجازه خرج است اجازه خرج هم مرجعش مطابق نظامنامه کمیسیون بودجه است احاله به کمیسیون دارایى اصلاً لزومى ندارد سیر خودش را هم کرده است و اصلاً تمام شده است.

رئیس - آقاى فداکار.

فداکار - بنده عرض می‌کنم با این که آقاى وزیر دارایى اظهار داشتند که این مالیات نیست و فقط گران کردن نرخ انحصارى دولت است بنابراین این اشتباه است که برگردد به کمیسیون قوانین دارایى فردا هر جنس را دولت بخواهد بالا ببرد یا پایین بیاورد باید براى آن لایحه بیاورد و اگر این لایحه برگردد به کمیسیون دارایى سابقه می‌شود و این سابقه هم غلط است (صحیح است). رئیس - آقاى دکتر شفق.

دکتر شفق - در این صورت این ماده باید عبارتش عوض شود پیشنهاد شود به مجلس که فلان درآمد دولت به فلان محل تخصیص داده شده است و به این شرط که اینجا گفته شده است ما وضع می‌کنیم این اضافه قیمت را.

رئیس - ممکن است پیشنهاد عوض شود.

مهندس فریور - عبارتش را تغییر بدهید.

هاشمى - پیشنهاد بفرمایید.

رئیس - آقاى رئیس کمیسون بودجه، آقاى ملک‌مدنى اینجا بالأخره مطلب رسیده است به این که این ماده اصلاح بشود این ممکن است اصلاح کرد گر چه اکثریت هم نیست اگر اکثریت بشود رأى می‌گیریم، حالا این ماده را طورى که مجلس در نظر دارد این است که قسمت اضافه را جزو ماده نکنید فقط قسمت خرج جزو ماده بشود یعنى نوشته شود عایداتى که از این اضافه به دولت داده می‌شود به شهرداری‌ها داده شود.

ملک‌مدنى - بنده موافقم با این اصلاح مانعى ندارد.

نبوى - بنده پیشنهاد کردم. (فداکار- آقاى هاشمى پیشنهاد بنده را بخوانید).

رئیس - پیشنهاد آقاى فداکار قرائت می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده اضافه شود و به مصرف بهدارى شهردارى هر شهر اختصاص داده شود.

یک نفر از نمایندگان - اصلش را بفرمایید حالا که موقع پیشنهادات نیست آقا.

فداکار - عرض کنم ملاحظه بفرمایید همان طور که آقایان فرمودند این یک مالیاتى است که به تمام اهالى شهرستان یعنى دهات، بلوکات و ایلات و طوایف تحمیل می‌شود در این صورت براى این که بین هر دو نفر را بگیریم اختصاص داده شود به بهدارى و دارالمجانین هر شهرستانى که از هر جایى و هر دهى یک بیمارى و یا مجنونى مى‌آورند صرف همان محل شود و استفاده کنند از این موضوع.

رئیس - آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنى - عرض کنم این نظریه آقاى فداکار به نظر بنده شاید انجمن شهرها که صلاحیت دارد خودش در نظر بگیرد مصرفش را براى این که براى هر شهرستانى انجمن شهر صلاحیت تعیین مصرف را بهتر دارد مجلس به عقیده بنده درآمد را باید تعیین کند و در اختیار انجمن‌هاى شهر بگذارد که خود انجمن‌هاى شهر هر طورى که صلاح می‌داند مصرف کند اگر در یک جایى صلاح دید براى بهدارى مردم لازم است و یا اگر دید براى مصرف شهر، براى روشنایى، براى تعمیر شهر آن جاهایى که براى شهرستان احتیاج دارند تأمین بشود این است که به نظر انجمن شهر بگذاریم چون نماینده مردم هم هستند بهتر است که ما حالا بخواهیم یک مصرف اختصاصى برایش تعیین بکنیم.

رئیس - آقاى هاشمى.

هاشمى - گمان می‌کنم اشتباه می‌فرمایید آقاى فداکار، موضوع این است که تمام شهرداری‌ها دچار مضیقه هستند، بهدارى شهرداری‌ها هم یک دایره از اداره شهردارى است وقتى که بودجه شهرداری‌ها تأمین شد طبعاً، آن مصارف بهدارى هم تأمین خواهد شد ولى اگر همه این عواید را شما اختصاص به بهدارى شهر دادید قسمت رفتگران و غیر ذالک همه می‌ماند.

رئیس - آقاى فداکار.

فداکار - بنده براى این عرض می‌کنم که دهاتی‌ها براى چه بدهند، دهاتى هم باید استفاده بکنند از بهدارى شهردارى براى این نظر بود که بنده این پیشنهاد را کردم (نمایندگان- رأى ، رأى)

رئیس - آقاى نبوى.

نبوى - عمده مصرف شهردارى همان بهدارى شهرداری‌ها است که به مصرف عمومى می‌رسد و همان طور که آقاى هاشمى فرمودند بهدارى هم جزو شهرداری‌ها است و نظر آقاى فداکار هم تأمین می‌شود بنده از ایشان استدعا می‌کنم که این پیشنهاد را پس بگیرند براى رفع اشکال آقایان بنده پیشنهاد دیگرى کردم که تأمین نظر آقایان بشود و آن نگرانى که باید به کمیسون دارایى برود یا خیر رفع بشود و تمنا می‌کنم این پیشنهاد را پس بگیرند که اگر آقایان قبول فرمودند این قانون بگذرد.

رئیس - آقاى فیروز‌آبادى در این موضوع فرمایشى دارید؟

فیروز‌آبادى - بنده الان چهار ماه است که اجازه می‌خواهم در این زمینه‌ها چیزهایى به عرض برسانم.

رئیس - حالا موضوع شهردارى است.

فیروز‌آبادى - ... می‌دانم که موضوع شهردارى‌ها است. بنده می‌خواهم بگویم چه شده است، این مملکت که آن قدر عایدات و درآمد داشت که این خط آهن را کشیدند، هر سال پنج تا کارخانه ساخته می‌شد بانک‌ها پر می‌شد و این همه بناهاى عالى و کارهاى

+++

دیگر انجام می‌شد بودجه زیادى هم که داشتید، پس چطور شد که کار به اینجا کشیده شده سه شاهى بکشیم روى درآمد، پس عایدات این مملکت کجا رفته است، سال دیگر مملکت را چطور اداره می‌کنیم، همه‌اش سه شاهى اضافه می‌کنیم سه ساعت گفتگو می‌شود در کلیات امور مملکت فردا چه می‌کنید، پول از کجا مى‌آورید، من نمی‌دانم که مطلب چیست، پس آن پول‌هایى که سابق در این مملکت خرج می‌شد که خط آهن ازش کشیده می‌شد و خرج‌هاى بزرگى می‌شد کارخانه‌جات درست می‌شد هزار میلیون اسلحه خریدارى می‌شد، آن پول‌هایى که به بانک داده می‌شد چه شد که حالا براى سه شاهى مالیات این قدر صحبت می‌شود.

دکتر کشاورز - به جیب اشخاص می‌رود.

فیروز‌آبادى - باید به اینها برسید و بپرسید ( دکتر کشاورز- که باید برسد، مجلس باید برسد)... این موضوع‌ها را دنبال کنید آقا ( دکتر کشاورز- ما یک سال است که عقب آن را گرفته‌ایم) آخر این حرف‌ها به درد مجلس نمی‌خورد، به درد مملکت نمی‌خورد، خدا شاهد است یک وقت بیدار می‌شوید که صاحب هیچ چیز نیستید حالا صحبت دو شاهى سه شاهى بکنید...

رئیس - پیشنهاد آقاى نبوى قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم ماده به طریق ذیل اصلاح شود:

دولت مکلف است صدى سه از فروش قند و شکر و چاى و قماش را به شهردارى هر محل اختصاص دهد.

رئیس- آقاى نبوى.

نبوى- عرض کنم که اینجا صحبت شد، که این مالیات نیست براى این که قند و شکر و قماش در انحصار دولت است و به هر قیمتى که بخواهد می‌تواند بفروشد این بود که عبارت به این طریق تغییر داده شد که دولت خودش حق دارد به هر قیمت می‌خواهد بفروشد و مالیه را به موجب قانون ملزم می‌کنیم که صدى سه و آن را بدهد به شهرداری‌ها که به این طریق رفع آن نگرانى بشود. در جواب فرمایش آقاى فیروز‌آبادى هم خواستم عرض کنم که عواید شهردارى‌ها از مالیات بر درآمد بود و آن مالیات بر درآمد را نپاییده الغا کردند و الا شهرداری‌ها هم عوایدش را داشت و می‌توانست به کارهایش ادامه بدهد بدون هیچ دلیلى مالیات بر درآمد ملغى شد و شهرداری‌ها به این روز افتاد.

رئیس - آقاى دکتر معظمى.

دکتر معظمى - عرض کنم متأسفانه در وضع قوانین رعایت اصول نمی‌شود و در نتیجه وقت مجلس تلف می‌شود بدون این که ما به یک نتیجه صحیح برسیم این پیشنهاد اصولاً تجزیه شدنش کار بی‌موردى بود براى این که یک لایحه وقتى به مجلس می‌آید بایستى مدافعش معلوم باشد و معلوم باشد که آیا این را دولت آورده است یا این که یک طرحى است که آقایان نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند راجع به این قسمت فقط آن طرحى که آقایان نمایندگان خودشان در کمیسیون بودجه پیشنهاد کرده بودند آن را طرح کردند و البته برخورد کرد به این اشکالى که اصولاً وارد بود اخطار نظامنامه شد براى این که وقتى وضع مالیات می‌شود بایستى حتماً کمیسیون قوانین دارایى در آن قسمت رسیدگى بکند حالا این پیشنهادى که شده است چندین اشکال وارد می‌شود یکى این که بدون این که نظر دولت معلوم باشد ما می‌آییم یک قسمت از عایداتش را اختصاص می‌دهیم به یک قسمت دیگر بدون این که براى آن قسمت هم تکلیفى معین بکنیم و یکى هم این که چون این در جمع و خرج دولت تأثیر دارد باید مجدداً به کمیسیون بودجه برود که هم نظر کمیسیون بودجه و هم نظر کمیسیون قوانین دارایى معلوم بشود بنابراین آن پیشنهاد دوم به عقیده بنده بد نبود براى این که دولت هم بداند اصولاً چه مبلغى خرج خواهد کرد و آیا می‌تواند این مبلغ را بگیرد یا نمی‌تواند این است که در واقع یک تکلیفى ما به دولت می‌کنیم که نمی‌تواند جواب بدهد و از طرفى هم ما همه علاقه داریم که وضع شهرداری‌ها درست بشود و بنده هم خودم از اشخاصى بودم که آن طرح را امضا کردم ولى فعلاً که به این صورت در آمده است بنده می‌خواستم خواهش بکنم آقاى نبوى پیشنهادشان را پس بگیرند تا این لایحه برود به کمیسیون قوانین دارایى و بعد از آن کمیسیون قوانین دارایى هم امروز عصر تشکیل بشود و با نظر آقاى وزیر دارایى به یک صورت حسابى در بیاید و یک گزارش صحیحى به مجلس بدهند که هم نظر آقایان تأمین شده باشد و هم این که وظیفه قانونگذار مشکل نشده باشد و الا اگر این پیشنهاد آقاى نبوى را بخواهیم مجدداً رأى بگیریم گمان می‌کنم باز موضوع بلاتکلیف بماند.

رئیس - آقاى مجد ضیایى.

مجد ضیایى - بنده خواستم اصولاً به عرض برسانم که اگر آقاى وزیر دارایى چطور می‌توانند بدون اجازه مجلس اخذ پول کنند و چطور می‌توانند آن را بدون اجازه خرج کنند اول باید اجازه اخذ آن را از مجلس بگیرند و بعد اجازه خرج را و به همان نظرى که آقاى دکتر معظمى فرمودند این قضیه چون قضیه نظرى است استدعا می‌کنم امر بفرمایند امروز عصرى کمیسیون تشکیل بشود و در این لایحه تأملى بشود و مذاکراتى در اطراف آن بشود فردا صبح بیاورند به جلسه و این کار را با کمال مطالعه انجام بدهیم و الا در موضوع شهردارى‌ها کسى مخالف نیست و نبایستى این حرف‌ها را زد که مالیات علاوه می‌شود تظاهر نمود زیرا همان اشخاصى که همان مالیات را می‌دهند همان‌ها در خیابان‌ها راه می‌روند و از شهرستان استفاده می‌نمایند و خیابان‌ها را هم خراب می‌کنند به هر حال باید اصلاح شود این مطلب باید به کمیسیون برود و حل قضیه با کمیسیون است که نظر قاطع بدهد.

رئیس - در هر حال چون اکثریت حاضر نیست این می‌ماند که کمیسیون قوانین دارایى عصر تشکیل شود و کمیسیون بودجه هم تشکیل شود که جزو دستور فردا باشد.

مهندس فریور - فردا براى چه جلسه بشود جلسه فردا بی‌مورد است غیر از آبروریزى فایده این جلسه‌ها چیست؟

رئیس - پیشنهاد آقاى طوسى قرائت می‌شود پیشنهاد می‌کنم این این موضوع از دستور خارج شود.

رئیس - آقاى فیروز آبادى هم این پیشنهاد را کرده‌اند. آقاى طوسى.

طوسى - بعد از فرمایش آقاى دکتر معظمى ‌شاید عرض بنده مورد نداشته باشد ولى معهذا استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند هر چه هم آقایان میل دارند صدایم را بلندتر می‌کنم. نمی‌دانم آقایان تجاهل می‌کنند یا این که می‌خواهند کار کنند اگر تجاهل است مطلبى است علیحده ( دکتر کشاورز- تظاهر است آقا) و الا با این ترتیب وقتتان تضییع می‌شود و کارهاى لازمى هم که داریم انجام نمی‌شود این است که بنده پیشنهاد کردم از دستور خارج شود اگر همه همفکر و هم اراده شدند در گذراندن یک لایحه‌اى آن وقت یک لایحه بیاید و مطرح شود و الا چرا بى‌جهت وقت مجلس را تصییع کنیم و وقت مردم را هم تلف کنیم این است عرض بنده.

رئیس - آقاى دکتر زنگنه.

دکتر زنگنه - به نظر بنده پیشنهاد آقاى طوسى مورد ندارد به جهت این که آقایان موافقت کردند که لایحه به کمیسیون قوانین دارایى برود و خارج شدن از دستور مثل این است که ما نظرى به این لایحه نداریم در صورتی که این طور نیست این یک چیزى است که در دستور است منتها احتیاج به مراجعه به کمیسیون دارد به کمیسیون مراجعه می‌شود و امروز عصر یا فردا کمیسیون تشکیل می‌شود و این کار را می‌گذراند و تمام می‌شود.

رئیس - همین طور است کمیسیون قوانین دارایى تشکیل می‌شود و به اتفاق کمیسیون بودجه این لایحه تنظیم می‌شود.

7 - تقدیم لایحه بودجه سال 1324 مجلس شوراى ملى

رئیس - آقاى نجومى.

نجومى - طبق معمول سنواتى بودجه ادارات تابعه مجلس تنظیم شده و تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس - به کمیسیون حسابدارى مراجعه می‌شود.

8 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - بعضى از آقایان معتقدند که فردا جلسه باشد.

دکتر معظمى - عرض کنم بنده حرفى ندارم که فردا جلسه تشکیل شود ولى ممکن است فردا باز آقایان اشکال کنند که این لایحه که خبرش از کمیسیون رسیده باید بیست و چهار ساعت قبل طبع و توزیع شده باشد ( بعضى از نمایندگان- این اشکال وارد نیست) اگر این اشکال نباشد مانعى ندارد فردا جلسه شود و الا اگر این اشکال باشد چیز دیگرى هم که در دستور نیست تشکیل جلسه موضوعى ندارد.

رئیس - آقاى طباطبایى.

طباطبایى - به نظر من مانعى ندارد که فردا جلسه نداشته باشیم اما این اشکالى را که فرمودند اصلاً من اینجا عرض کردم که اگر برود به کمیسیون قوانین دارایى بر‌خلاف نظامنامه است یک مطلبى را بى‌جهت می‌خواهید بفرستید.

به کمیسیون حالا اگر بیست و چهار ساعت وقت باشد یا بلافاصله مطرح شود تفاوت نمی‌کند على ای حال فرستادن آن به کمیسیون مورد ندارد و اگر مجلس موافق است که به کمیسیون فرستاده شود اشکالى ندارد که همین فردا مطرح شود.

رئیس - آقاى دهستانى.

دهستانى - استدعا می‌کنم آقایان بى‌لطفى نفرمایند بنده در این عرضى که می‌کنم نظرى ندارم ولى عقیده دارم که اگر فردا جلسه باشد هیچ فایده ندارد پس فردا هم جلسه شود فایده‌اى ندارد و یک شاهى کار انجام نمی‌شود (صحیح است) هیچ فراموش نمی‌کنم مرحوم صدیق‌الدوله وزیر خالصه بود بقایاى خالصه را نمی‌دادند او پشت دروازه نشسته بود از هر رعیتى که به شهر می‌آمد ولو بدهکار هم نبود براى بقایاى خالصه گرو می‌گرفت، حالا این که وضع نمی‌شود فردا جلسه باشد پس فردا جلسه باشد چه فایده دارد؟ این جلساتى که ما داریم این کارهایى را که ما انجام می‌دهیم براى چیست پس لااقل اجازه بدهید یا به تفریح یا به زیارت یا به هر بدبختى دیگرى که می‌خواهیم برویم و الا هى جلسه باشد وقتى که کار انجام نمی‌شود فایده ندارد و تلف کردن وقت سزاوار نیست ( دکتر کشاورز - بفرمایید تقصیر با کیست؟) اگر اینجا می‌آیید براى کار و کار انجام می‌دهید فردا پیش از ظهر، بعد از ظهر و شب هم جلسه کنید و دستور هم قانون متمم بودجه باشد اگر خیر نمی‌خواهید کار کنید تضییع وقت خودتان و مردم براى چیست نباید بى‌جهت وقت خودتان و مردم را تلف کنید.

رئیس - آقاى دکتر شفق.

دکتر شفق - آن آقایانى که پیشنهاد کرده‌اند فردا جلسه باشد گویا منظورشان این باشد که کار انجام می‌شود.

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آتیه فردا سه ساعت پیش از ظهر.

( مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى‏ - محمد‌صادق طباطبایى

+++

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار مجلس

شماره: 296

24 /12/ 1323

به طوری که از کمیسیون عرایض و مرخصی آگاهی می‌دهند از اول دوره چهاردهم قانونگذاری ( تاریخ ششم اسفند 322) تا امروز شماره ثبت عرایض به شانزده هزار و چهارصد ( از اغلب نقاط کشور) رسیده که طبق دستورهای کمیسیون با یک جریان سریع و منظم در اداره دبیر‌خانه قانونگذاری هر یک از مطالب مختلفه به وزارتخانه‌های مربوطه رجوع و جواب‌های رسیده برای آگهی از نتیجه اقدام مجلس و رفع انتظار فوراً به دادخواهان ابلاغ شده و اخیراً با توجه به زیادی کار کمیسیون و تسریع در عمل هفته سه روز ( شنبه- سه‌شنبه- پنجشنبه) کمیسیون تشکیل می‌شود و چندی است با همین دقت رفتار شده و در صورتی که زیادی کار ایجاب نماید البته بر روزهای جلسه افزوده می‌گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤالات نمایندگان

آقاى رئیس مجلس شوراى ملى

خواهشمند است به آقاى وزیر کشور اطلاع دهند براى جواب سؤال زیر در مجلس حاضر شوند: جمشید اسفندیارى که از متعدیان اطراف مراغه مى‌باشد وعده سوار مسلح هم با خود دارد به (ملک کندى) و چند ده دیگر حمله کرده و کلوپ حزب توده ایران را غارت نموده و چند نفر را زخمى و عده‌اى را هم در اصطبل خود توقیف کرده است آیا وزارت کشور از این جریان اطلاع دارد و در صورت اطلاع چه اقدامى به عمل آورده است.

اردشیر آوانسیان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیین‌نامه تعرفه هزینه آمد و رفت و خسارات مرقوم در ماده 425 آیین دادرسى مدنى

ماده 1 - در نقاطى که خط آهن وجود دارد با توجه به شئونات گواه از طرف دادگاه هزینه سفر برابر قیمت بلیط درجه دوم یا سوم راه‌آهن ایاباً و ذهاباً خواهد بود و در نقاط اتوبوس‌رو هزینه سفر کرایه اتوبوس گواه ایاباً و ذهاباً با مطابق نرخ معمولى می‌باشد.

ماده 2 - در نقاطى که وسایل نقلیه وجود ندارد ارزان‌ترین کرایه وسایل نقلیه به نظر دادگاه که باید سند خرج داشته باشد بابت ایاب و ذهاب تأدیه می‌شود.

ماده 3 - هزینه توقف در مقر دادگاه و عرض راه ایاباً و ذهاباً از طرف دادگاه با توجه به شئونات و شغل گواه روزى چهل تا دویست ریال مقرر می‌گردد.

ماده 4 - گواهانی که می‌بایست به امر دادگاه بیش از سه روز در مقر دادگاه توقف نمایند هزینه تمام‌‌مدت توقف آنها به شرح مقرر در ماده سوم این تعرفه تعیین می‌شود و در غیر این صورت بیش از سه روز حق دریافت هزینه توقف را نخواهند داشت .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصویب‌نامه‌ها

شماره 22968. 22/ 12/ 23

وزارت دارایى

هیئت وزیران در جلسه 21 اسفند ماه 1323 طبق پیشنهاد شماره 85873 و 29411 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه ذیل:

1 - از پروانه‌هاى پیشه‌وران که شهردارى محل صادر می‌کند صدى پانزده مال‌الاجاره ماهیانه محل کسب و حرفه.

تبصره - بنگاه‌هایی که مشمول مقررات پروانه‌هاى صنعتى باشد به موجب ماده 20 عوارض خواهند پرداخت.

2 - تمبر معاملات محاضر رسمى از صدى ده به صدى پانزده.

3 - از برگ‌هاى معاینه پیشه‌وران در هر ماه 5 ریال.

4 - از بهاى محصولات کوره‌پزى صدى 20.

5 - از حیواناتی که در حوزه شهردارى کشتار می‌شود به شرح زیر:

از هر رأس گوسفند 12 ریال بز 10 ریال بزغاله 12 ریال بره 15 ریال گاو 25 ریال گوساله 30 ریال گاومیش و بچه گاومیش 50 ریال خوک 100 ریال.

6 - از رادیو و تلفن در سال 240 ریال‏

تبصره - فروشنده رادیو موظف است در ظرف ده روز از تاریخ فروش رادیو شهردارى را از نام خریدار و شماره ساخت رادیو مورد معاملات آگاه نماید.

7 - از خانه‌هاى مسکونى غیر اجاره شهر به تناسب قیمت از هر ده هزار ریال به بالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال.

8 - اماکن عمومى (قهوه‌خانه- گاراژها) از ده ریال تا سیصد و پنجاه ریال با تشخیص انجمن شهردارى در ماه.

9 - سینما و نمایش از آنچه فعلاً دریافت می‌شود صدى 20.

10 - از گرمابه‌ها سالیانه ششصد ریال و از آرایشگاه‌ها به ترتیب درجه‌بندى حداقل شصت ریال و حداکثر یکصد و بیست ریال در سال.

11 - وسایط نقلیه شخصى و کرایه اتومبیل سوارى پانصد ریال و اتوبوس یک هزار ریال و اتومبیل‌هاى بارکش دو هزار و پانصد ریال در سال.

12 - از پیمانکاران خرید غله از هر تن مبلغ 20 ریال. به نفع شهردارى مشکین‌شهر وصول شود. تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره 22484. 17/ 12/ 23

وزارت دارایى.

هیئت وزیران در جلسه 16 اسفند ماه 1323 طبق پیشنهاد شماره 27525/ 71618، 23/ 12/ 1 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض به شرح زیر:

1 - از قیمت کارت‌ها و بلیط‌هاى ورودى سینماها- تئاترها- تماشاخانه‌هاى عمومى و هرگونه ضیافت‌ها که براى شرکت ورود به آنها حق ورودیه تعیین شده باشد صدى ده تاصدى هشتاد بهای ورودیه.

2 - از پروانه کسبه و پیشه‌وران صدى ده تا صدى بیست مال‌الاجاره ماهیانه محل کسب.

3 - از برگ‌هاى معاینه پیشه‌وران 5 ریال در ماه.

4 - از کارخانه‌هاى موتورى و غیر موتورى به تناسب قوه اسب از 500 تا 2500 ریال در ماه.

5 - از بهاى محصولات کوره‌پزى صدى بیست.

6 - از اتوبوس‌هاى کرایه 500 تا 2500 ریال تاکسی‌هاى کرایه 300 تا 1500 ریال عرابه‌هاى اسبى 120 ریال دوچرخه‌هاى پایى 120 ریال در سال.

7 - از کشتار هر رأس بز 10 ریال گوسفند و بزغاله 12 ریال بره 15 ریال گاو 25 ریال گوساله 30 ریال گاومیش و بچه گاو‌میش 50 ریال.

8 - از هر دستگاه رادیو و تلفن در سال 120 ریال تا 240 ریال.

9 - از معاملاتی که در محاضر رسمى انجام می‌شود صدى 15 از تمبر الصادقى به اسناد. به نفع شهردارى نجف‌آباد دریافت و به درآمد شهردارى منظور گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر

+++

 

 

 

یادداشت ها
Parameter:294230!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)