کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 115 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 26 آبان ماه 1311(17 رجب 1351)  

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب چهار فقره مرخصی

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت طرق و تصویب آن

4- تصویب تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله و تصویب آن

7- تصویب لایحه اصلاح بودجه 1311 وزارت داخله

8- تصویب لایحه کسر اعتبار مدرسه دولتی ایران در قفقاز

9- تصویب لایحه مخارج تعمیر زندان­ها

10- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 115

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 26 آبان ماه 1311(17 رجب 1351)

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب چهار فقره مرخصی

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای معاون وزارت طرق و تصویب آن

4- تصویب تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر داخله و تصویب آن

7- تصویب لایحه اصلاح بودجه 1311 وزارت داخله

8- تصویب لایحه کسر اعتبار مدرسه دولتی ایران در قفقاز

9- تصویب لایحه مخارج تعمیر زندان­ها

10- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید

صورت مجلس پنجشنبه نوزدهم آبان ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین بااجازه - آقایان :ناصری - دکتر امیر اعلم - فزونی - اسکندری - آشتیانی - باستانی - چایچی - تربیت - صفاری - فرشی - حبیبی - اعتبار - بیات ماکو - حاج غلامحسین ملک .

غایبین بی­اجازه - آقایان : تیمور تاش - میرزا مهدی خان فاطمی - دشتی - حاج میرزا حبیب­الله امین - حاج محمد رضا بهبهانی - میرزا حسین خان افشار - دکتر شیخ - حسنعلی میرزا دولتشاهی - طباطبایی بروجردی - کازرونی - اسعد - موقر - مژده­ای - خواجوی - دبیر سهرابی .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : بیات - مسعود ثابتی - شریعت زاده - قوام .

1] -تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(نمایندگان- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

-2]تصویب 4 فقره مرخصى[

رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌‌شود:

خبر مرخصى آقاى دشتى‏

نماینده محترم آقاى دشتى براى رسیدگى به امور محلى از تاریخ چهارم آبان ماه 1311 تقاضاى یک ماه مرخصى نموده‌اند. کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌‌دارد

رئیس- آقاى افسر

+++

افسر- بنده عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- بنده تصور می‌‌کردم که مسافرتم زیادتر طول بکشد یک ماه مرخصى خواسته بودم ولى حالا بیست روز کافى است‏

رئیس- تبدیل می‌‌کنیم مرخصى را به بیست روز بر حسب تقاضاى خود آقاى دشتى. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى علوى سبزوارى‏

نماینده محترم آقاى آقا حسن آقا علوى براى رسیدگى به امور محلى از تاریخ پنجم آذر ماه 1311 تقاضاى یک ماه مرخصى نموده‌اند. کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌‌دارد.

رئیس- مخالفى نیست؟(اظهار شد خیر) موافقین قیام فرمایند

(اکثراً برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى میرزا حسین خان افشار

نماینده محترم آقاى میرزا حسین خان افشار براى رسیدگى به امور محلى و تجدید آب و هوا بر حسب تجویز طبیب تقاضاى دو ماه مرخصى از تاریخ 15 آبان 1311 نموده اند. کمیسیون با یک ماه از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌‌دارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى افشار قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد

خبر مرخصى آقاى بنکدار

نماینده محترم آقاى حاج محمد تقى بنکدار تقاضاى چهل روز مرخصى از تاریخ 16 آذر 1311 نموده‌اند کمیسیون با یک ماه از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌‌دارد.

رئیس- آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد.

-3]تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت طرق و تصویب آن‏[

رئیس- آقاى معاون وزارت طرق‏

معاون وزارت طرق(آقاى محوى)- لایحهای است براى تقاضاى ده میلیون ریال براى راه آهن جنوب به قید فوریت تقدیم می‌‌شود.

(لایحه تقدیمى به ترتیب ذیل قرائت گردید)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که براى تکمیل خط بین بندر شاهپور و صالح آباد و همچنین ادامه عملیات ساختمان راه آهن شال صالح آباد مبلغ ده میلیون ریال مورد احتیاج فورى است علی‌هذا ماده واحده ذیل را تقدیم داشته و تقاضاى تصویب آن را با قید فوریت می‌‌نماید.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت مالیه اجازه می‌‌دهد که براى تکمیل خط بین بندر شاهپور و صالح آباد و همچنین ادامه عملیات ساختمان راه آهن در شمال صالح آباد علاوه بر مبلغ بیست و یک میلیون ریالى که از محل هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال مصوب 28 اسفند 1310 به راه آهن جنوب تخصیص داده شده و شش میلیون و ششصد هزار ریال موضوع قانون 22 شهریور 1311 مبلغ ده میلیون ریال دیگر از محل عواید انحصار قند و شکر به وزارت طرق بپردازد.

رئیس- فوریت مطرح است مخالفى نیست موافقین قیام بفرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده واحده مطرح است‏

دشتى- یک دفعه دیگر خوانده شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- نظرى نیست؟(نمایندگان- خیر) آقاى روحى فرمایشى دارید

روحى- موافقم

+++

رئیس- موافقین ورقه ى سفید خواهند داد

(اخذ و تعداد آراء به عمل آمده 69 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلان رأى 83 به اکثریت 69 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : مخبر فرهمند - طباطبایی وکیلی - دشتی - میرزا یانس - جهانشاهی - آخوند یار علی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - دربانی - اسدی - مؤید احمدی - دکتر سمیعی - شریفی - رهبری - دبیر سهرابی - پیرنیا - سید کاظم یزدی - خواجوی - فتوحی - مجد ضیایی - ساکینیان - فقیه - یونس آقا وهاب زاده - طالش خان - جمشیدی - ملک زاده آملی - امیر دولتشاهی - بنکدار - قراگوزلو - امیر حسین خان بختیاری - غلی خان اعظم زنگنه - مفتی - افسر - مهدوی - معتضدی - دکتر ضیایی - میرزا محمد حسین نواب - دبستانی - امیر ابراهیمی - دکتر ملک زاده - دادور - دکتر لقمان - مسعودی - دکتر امیر اعلم - دکتر احتشام - مقدم - حسنعلی میرزا دولتشاهی - لاریجانی- حیدری - رهنما - اسعد - هزار جریبی - روحی - محیط - فهیمی - دکترشیخ - فتحعلی خان بختیار - دکتر سنک - طباطبایی دیبا - وهاب زاده - ثقة­الاسلامی - دکتر طاهری - طهرانچی - بهبهانی - احتشام زاده - دهستانی - اقبال - مولوی - لیقوانی - محمد علی میرزا دولتشاهی .

-4 ]تصویب تعهدات معوقه وزارت پست و تلگراف‏[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به تعهدات وزارت پست و تلگراف مطرح است قرائت می‌‌شود.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه با حضور نماینده دولت لایحه نمره 11575 وزارت پست و تلگراف راجع به تعهدات معوقه آن وزارتخانه را مطرح و بالاخره به ماده واحده پیشنهادى موافقت نموده اینک عین ماده واحده را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم و پیشنهاد می‌‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است 90 / 86026 ریال و 1488 پهلوى که در بودجه تفصیلى 1311 وزارت پست و تلگراف و تلفن به عنوان تعهدات معوقه به شرح ذیل منظور است کارسازى و تأدیه نماید.

ضمن ماده 12- مخارج طبع کوپن رپنس که در سال 1310 به طبع رسیده 300 ریال‏

ضمن ماده 14- تتمه حق‌الشرب عمارت پست و تلگراف تبریز در سال 1310 50 / 291 ریال‏

ضمن ماده 17- تتمه خرج سفر مأمورین و علیق اسب غلامان در سال 1310 45000 ریال‏

ضمن ماده 22- بقیه ى قیمت آلات و ادوات یدکى بیسیم که در سال‌هاى 1308 و 1309 و 1310 سفارش داده شده‏

70 / 14662 ریال 1488 پهلوى‏

ضمن ماده 4- مخارج غیر ثابت سیم کشى 70 و 25671 ریال‏

جمع 90 و 86026 ریال و 1488 پهلوى‏

رئیس- آقاى وثوق‏

وثوق- موافقم‏

رئیس- اشکالى ندارد. موافقین ورقه سفید خواهند داد

(اخذ وشماره آراء به عمل آمده شصت و شش ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار حین اعلام رأى 81 با اکثریت 66 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : میرزا محمد حسین نواب - قراگوزلو - میرزا یانس - رهبری - ملک زاده آملی - شریفی - امیر ابراهیمی - حبیبی - دبستانی کرمانی - دکتر لقمان - دکتر ملک‌زاده - حاج میرزا حسین خان فاطمی - امیر حسین خان بختیار - میرزا محمد خان وکیل - مجد ضیایی - مؤید احمدی - خواجوی - امیر دولتشاهی - اعظم زنگنه - مفتی - طالش خان - طباطبایی وکیلی - جمشیدی - مخبر فرهمند - همراز - لاریجانی - افسر - دکتر ضیایی - حیدری - فتوحی - دادور - حسنعلی میرزا دولتشاهی - دکتر امیر اعلم - دکتر احتشام - ابوالحسن خان پیرنیا - بنکدار - مسعودی - هزار جریبی - فهیمی - دکتر شیخ - روحی - بهبهانی - محمد علی میرزا دولتشاهی - ثقة­الاسلامی - مولوی - وثوق - دکتر سنک - اسعد - اقبال - وهاب زاده - فتحعلی خان بختیار - طباطبایی دیبا - مقدم - طهرانچی - ارکانی - دربانی - ایزدی - دهستانی - اسدی - آقا سید کاظم یزدی - دبیر سهرابی - ساکینیان - معتضدی - دکتر طاهری - لیقوانی .

+++

] 5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏[

رئیس- آقاى وزیر مالیه فرمایشى دارید؟

وزیر مالیه(آقاى تقى‌زاده)- لایحه مختصرى دارم تقدیم می‌‌کنم مثل بعضى لوایح که اخیراً به مجلس آمده که بعضى اعتبارات از بعضى مواد بودجه کم می‌‌آید و در بعضى بیشتر براى این که کاملاً به طور دقیق نمى‌شود پیش‌بینى کرد می‌‌خواهیم یک قدرى از اینجا برداریم این لایحه راجع به دخانیات است که در یکى دو ماده‌اش مثل خرج سفر و اینها یک قدرى کم آمده و در بعضى مواد یک قدرى خرج زیادتر لازم شده این است که این لایحه مربوط به نقل و انتقال اعتبار از بعضى مواد است به مواد دیگر که تقدیم می‌‌کنم البته می‌‌رود به کمیسیون بودجه.

6] - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله و تصویب آن‏[

رئیس- آقاى وزیر داخله‏

وزیر داخله- یک لایحه‌ای است راجع به مختصر اصلاحى در بودجه سجل احوال همین طور که آقاى وزیر مالیه فرمودند نقل و تحویلى است از ماده‌ای به ماده دیگر چون این مطلب باید زودتر اقدام شود لایحه مختصرى است که زیاد تصور نمى‌کنم وقت لازم داشته با تقاضاى فوریت تقدیم می‌‌شود.

(لایحه تقدیمى به ترتیب ذیل قرائت شد)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به لزوم احصاء فورى یک قسمت از نقاط گرمسیرى کرمان و خوزستان و سواحل خلیج فارس و تکمیل احصاء قسمت‌هاى غربى مملکت و بختیارى احصائیه و سجل احوال ناچار است عدهى از مأمورین سجل احوال قسمت‌هاى دیگر مملکت را به طور موقت براى خاتمه احصاء فوق‌الذکر به فوریت به آن حدود و صفحات اعزام دارد.

چون اعتبارى که در بودجه 1311 به عنوان ذخیره ضمن ماده 34 براى انجام این قبیل امور غیر مترقبه پیش‌بینى شده است کفاف اجراى منظور مذکور را نمى‌نماید علی‌هذا از نقطه‌نظر فوریت امر چنین در نظر گرفته شده است که مبلغ 80000 ریال از محل اعتبار 9 بودجه مصوبه 1311 آن اداره کسر و به اعتبار ماده 34 بودجه اداره مزبور علاوه گردد تا بتوان در انجام امر احصاء نقاط مذکوره اقدام نمود بنابراین ماده واحده ذیل با قید فوریت پیشنهاد و تصویب آن را تقاضا می‌‌نماید.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ هشتاد هزار ریال از اعتبار ماده 9 بودجه هذه‌السنه احصائیه و سجل احوال به شرح ذیل کسر:

شرح

اصل اعتبار

مبلغى که کسر می‌شود

باقى اعتبار

ماده 9- اعتبار براى استخدام اعضا جدید و جبران کسر مواد و معادل آن بر اعتبار ماده 34 همان بودجه به شرح آتی اضافه نماید

185060

80000

105060

شرح

اصل اعتبار

مبلغى که اضافه می‌‌شود

جمع‏

ماده 34- اعتبار جبران کسر مواد از 11 الى 32

56800

80000

136800

رئیس- فوریت مطرح است. آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- موافقم

+++

رئیس- اشکالى نیست آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند

(اکثراً قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده واحده مطرح است آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- با اصل موضوع که البته مخالفتى نیست ولى در ماده واحده نوشته شده است که بودجه هذه‌السنه چون در قانون معین نیست که براى چه سالى است این است که بنده پیشنهاد کردم 1311 هم اضافه شود بعد از کلمه هذه السنه که قانون تکمیل بشود

دشتى- دیگر هذه‌السنه لازم نیست همان 1311 کافى است‏

رئیس- نظر آقاى وزیر داخله چیست؟

وزیر داخله- یک دفعه پیشنهاد قرائت شود

(به شرح ذیل قرائت می‌‌شود)

پیشنهاد می‌‌شود در ماده واحده بعد از کلمه هذه‌السنه اضافه شود: 1311

وزیر داخله- اشکالى ندارد.

رئیس- اجابت می‌‌کنند. حالا رأى می‌‌گیریم با اصلاح پیشنهادى آقاى دکتر طاهرى که آقاى وزیر داخله موافقت کردند آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

]اخذ و تعداد آراء به عمل آمده 66 ورقه سفید تعداد شد[

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 79 با اکثریت 66 رأى تصویب شد خبر کمیسیون بودجه راجع به فروش اراضى دولتى‏

وزیر داخله- اجازه می‌‌فرمایید.

رئیس- کار مرجحى دارید؟

وزیر داخله- چون با آقاى وزیر مالیه توافق حاصل کردیم که این لایحه بماند براى بعد ویاداشتى که بنده تقدیم کردم راجع به این بود.

رئیس- به کدام کارتان بیشتر تعلق دارید؟

وزیر داخله- چند فقره لوایح بودجه مختصر هست و لایحه تذکره هم هست که شور اولش باید تمام شود هر کدام را مقرر بفرمایید مقدم شود.

-7]تصویب لایحه اصلاح بودجه 1311 وزارت داخله‏[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به اصلاح بودجه 1311 وزارت داخله‏

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود لایحه نمره 4912 دولت راجع به اصلاح بودجه 1311 وزارت داخله را با حضور آقاى معاون وزارت داخله مطرح و تحت شور و مطالعه قرار داده بالاخره با اصلاحى با ماده واحده موافقت و اینک راپورت آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌‌دارد

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ بیست و سه هزار و هفتصد و سى ریال از اعتبار منظور در ماده 9 از قسمت دوم بودجه هذه‌السنه وزارت داخله کسر و به اعتبار مواد ذیل اضافه نماید:

1 - به ماده 1 از قسمت دوم بابت حقوق هفت ماهه یک فقره مأمور با رتبه 4 باضافه نمودن یک نفر به تعداد مراتب 4 5530 ریال‏

2 - به ماده 1 از قسمت دوم بابت حقوق پنج ماهه

+++

یک نفرمأمور با رتبه 6 با اضافه نمودن یک نفر به تعداد مراتب 6 6200 ریال‏

3 - به ماده 23 از قسمت اول بودجه 12000 ریال‏

جمع اضافات 22730 ریال‏

رئیس- ماده واحده مطرح است اشکالى نیست آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده پنجاه و هشت ورقه سفید تمام شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 80 نفر با اکثریت 58 رأى تصویب شد.

8 ] - تصویب لایحه کسر اعتبار مدارس دولتى ایران در قفقاز[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به تأمین پنجاه هزار ریال کسر اعتبار بودجه شش ماهه مدارس دولتى ایران در قفقاز

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 31208 وزارت معارف راجع به تأمین پنجاه هزار ریال کسر اعتبار بودجه شش ماهه اول سال 1310 مدارس دولتى ایران در قفقاز با حضور آقاى معاون وزارت معارف مطرح گردیده در نتیجه کمیسیون با اعتبار مزبور موافقت و اینک عین ماده واحده پیشنهادى را براى تصویب مجلس مقدس پیشنهاد می‌‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌‌شود.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ پنج هزار ریال کسر اعتبار بودجه شش ماهه اول سال 1310 مدارس دولتى ایران در قفقاز را از محل صرفهجویی‌هاى بودجه سنوات ماضیه 1308 و 1309 مدارس قفقاز تأدیه نماید.

رئیس- ماده واحده مطرح است. آقاى وثوق‏

وثوق- موافقم‏

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- عرض کنم که این لایحه خیلى مبهم است خوب است آقاى معاون وزارت معارف توضیح بدهند که از چه بابت مدرسه ایرانیان در قفقاز کسر بودجه داشته است و چطور شده است که در بودجه کل مملکتى و بودجه وزارت معارف پیش‌بینى نکرده‌اند خیلى گنگ است. این را توضیح بدهند

معاون وزارت معارف(میرزا غلامحسین خان رهنما) - شش ماهه اول سال 1310 در بودجه مدارس به طور کلى اعتبارش کم پیش‌بینى شده بود و مطابق معمول حقوق تعطیل تابستان را پیش‌بینى نکرده بودند در بودجه به این جهت کم آمد و حالا کسر داریم و اعتبارش کم پیش‌بینى شده بود(دشتى- چرا؟) یک اعتبار معین محدودى بوده است به شکل ماهیانه بوده است و براى شش ماه اول پیش‌بینى نشده بود.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده خیلى میل داشتم که آقاى معاون محترم وزارت معارف راجع به مدارس ایران در قفقازیه و اسلامبول و بین‌النهرین آنجاهایى که هست یک توضیحاتى در مجلس می‌‌دادند تا ما مطلع می‌‌شدیم که مدارس ما به چه صورت است طرز اداره‌اش به چه صورت است و معلمین آن چه می‌‌کنند بنده

+++

خودم مدرسه بادکوبه را دیدم یک جاى آبرومندى داشت و پروگرام خوبى هم داشت حالا آیا پروگرام دولت ایران در آنجا تدریس می‌‌شود یا این که پروگرام‌هاى محلى است. یک توضیحاتى بدهند که چند مدرسه دارند و کجاها هست و شاگرد آنها چه اندازه است تحصیلاتش تا چه حد است فارغ التحصیل‌ها چه می‌‌کنند یک توضیحات کافى در این مواد به مجلس خوب بود می‌‌دادند.

مخبر کمیسیون بودجه- عرض کنم‏

روحى- بنده توضیح می‌‌دهم اگر متقاعد نشدید آن وقت آقاى معاون توضیح خواهند داد اولاً مدارس ایرانى قفقاز عجالتاً مختل است و دیگر مدرسه ندارد (روحى- چرا ندارد؟) چون در آنجا پروگرام وزارت معارف را نپذیرفتند و از این جهت صلاح ندانستند که باشد مجبور کردند که پروگرام خودشان باشد مقتضى ندانستند از این جهت دولت در بادکوبه و قفقاز به مدارس ندارد و این مال موقعى است که مدرسه داشته است وحالیه مطالبه دارند معلمینش از صرفه‌جویى خودش که چون این اعتبارات را داشته یک وقت صرفه‌جویى شده به این کار زده شود و حالا خیال می‌‌کنم که آقاى روحى متقاعد شده باشند.

رئیس- اشکال دیگرى نیست؟

روحى- بنده یک عرضى داشتم‏

رئیس- بفرمایید

روحى- بنده عرض کردم یک توضیحاتى بدهند که معارف این مملکت در ممالک خارجى وضعش چطور است ما چند مدرسه داریم آیا ما در بین‌النهرین مدرسه داریم در اسلامبول مدرسه داریم چند مدرسه داریم حالا هم اصرارى ندارم ممکن است در جلسه آینده آقاى معاون وزارت معارف تحقیقات عمیق‌ترى بکنند در این موضوع توضیحات کافى بدهند.

معاون وزارت معارف- در بین‌النهرین یک عدد مدرسه هست که البته عده شاگردان آن را الان در خاطر ندارم ولى وزارت معارف خرجش را می‌‌دهد پروگرام وزارت معارف هم کاملاً در آنجا مجرى است در اسلامبول یک مدرسه دارند ایرانى‌ها که فقط وزارت معارف یک اعانه به آنها می‌‌دهد ولى پروگرام وزارت معارف مجرى است. این چیزى است که فعلاً بنده می‌‌توانم عرض کنم (دشتى- در قفقاز فعلاً مدرسه نیست) خیر. اگر اطلاعات بیشترى هم لازم باشد در جلسات بعد به عرض حضرت مستطاب عالى می‌‌رسانم.

رئیس- آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء شده 66 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 79 نفر با اکثریت 66 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : دربانی - رهبری - دبیر سهرابی - وهاب‌زاده - روحی - طباطبایی دیبا - مولوی - احتشام‌زاده - ارکانی - ایزدی - ثقة­الاسلامی - دکتر طاهری - میرزا صادق خان اکبر - میرزا محمد خان وکیل - مجد ضیایی - معتضدی - جمشیدی - علوی سبزواری - ساکینیان - علی خان اعظم زنگنه - طباطبایی وکیلی - امیر ابراهیمی - فتوحی - افسر - مفتی - ملک‌زاده آملی - پیرنیا - فقیه - بنکدار - طالش خان - میرزا یانس - خواجوی - مخبر فرهمند - افخمی - امیر دولتشاهی - سید کاظم یزدی - اسدی - دکتر احتشام - مؤید احمدی - همراز - هزار جریبی - مقدم - حسنعلی میرزا دولتشاهی - دادور - دکتر لقمان - دکتر امیر اعلم - دکتر ملک زاده - فهیمی - آخوند یار علی - میرزا محمد حسین نواب - مسعودی - لاریجانی - محیط - دبستانی کرمانی - دهستانی - اقبال - حیدری - دکتر شیخ - محمد علی میرزا دولتشاهی - وثوثق - اسعد - بهبهانی - فتحعلی خان بختیار - دکتر سنگ - لیقوانی .

9] - تصویب لایحه مخارج تعمیر زندان‌ها[

رئیس- آقایان از هواى اینجا اظهار کسالت می‌‌کنند.(صحیح است) ولى یک لایحه کوچکى داریم. بعد از آن جلسه را ختم می‌‌کنیم. خبر کمیسیون بودجه راجع به مخارج تعمیر مجالس:

+++

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 4911 دولت راجع به مخارج تعمیرات محابس و توقیف‌گاه‌ها از محل سیصد هزار ریال اعتبار ساختمان محابس و توقیف‌گاه‌ها در کمیسیون بودجه مطرح نظر به توضیحاتى که از طرف نماینده دولت داده شد پیشنهاد مزبور مورد موافقت واقع و علی‌هذا عین لایحه پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌‌شود:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است تا میزان شصت هزار ریال مخارج تعمیر محابس و توقیف‌گاه‌ها و از سیصد هزار ریال اعتبار ساختمان محابس و توقیف‌گاه‌ها که در بودجه سال 1311 منظور است بپردازد.

رئیس- آقاى طباطبایى دیبا

طباطبایى دیبا- وضعیت محبس‌ها و توقیف‌گاه‌ها خاصه در ایالات و ولایات معلوم است و با سابقه کاملى که آقاى وزیر داخله و دولت دارند احتیاج به توضیح چندانى نیست این است که بنده عقیده‌ام این است که که از اعتبار سیصد هزار تومان ساختمان کسر نشود و براى تعمیرات یک فکر دیگرى بفرمایید و همین اعتبار کافى است براى ساختمان محبس‌ها مخصوصاً در ایالات و ولایات. این عقیده بنده است و براى تذکر عرض کردم که براى ساختمان این اعتبار کافى بود و اگر براى تعمیرات یک اعتبار دیگرى در مجلس تصویب می‌‌شد بهتر بود.

وزیر داخله (آقاى منصور)- البته این مطلبى که فرمودند در نظر هست و به تدریج هم هر سال محبس‌هاى جدیدى ساخته می‌‌شود این که از همین اعتبارها براى تعمیرات منظور کردیم براى این است که آخر سال است و نمى‌شود اضافه بودجه تقاضا کرد و این براى تسهیل امور امور مالى و بودجه است البته در هر سال یک اعتبار علی‌حده براى ساختمان اساسى محبس‌ها منظور می‌‌شود چنانچه امسال هم هست و اقدام هم می‌‌شود. همین طور براى توقیف‌گاه‌ها البته به تدریج ساخته می‌‌شود و هر سال اعتبارى منظور می‌‌شود ولى این از براى تعمیرات جارى و فورى است ولى براى این که اعتبار اضافى تقاضا نکرده باشیم در حدود بودجه اصلاح کردیم این را

رئیس- پیشنهادى آقاى روحى کردند قرائت می‌‌شود

پیشنهاد می‌‌کنم که کلمه محابس تبدیل شود به زندان‌ها

روحى- عرض کنم اخیراً لوایح دولت بیش از همه دارد به زبان صدمه می‌‌زند براى این که غالب منشى‌هاى وزارتخانه می‌‌خواهند اظهار فضل کنند و همیشه لفات غیر مأنوسه و قلنبه را استعمال کنند اخیراً ملاحظه بفرمایید مثلاً در هذه‌السنه می‌‌نویسند به جاى امسال خوب نظیرش در زبان فارسى خیلى زیاد است آقایان نظیرش در زبان فارسى خیلى زیاد است آقایان اجتناب می‌‌کنند که فارسیش را بنویسند حتى در یک لایحه دیده در وزارت اقتصاد نوشته بودند چندین نفر متعلم(به جاى چندین نفر شاگرد) براى فلان اداره ضرورت دارد و حال آن که ملاحظه بفرمایید شاگرد یک کلمه‌ فارسى و مأنوس است همین طور راجع به محبس زندان یک کلمه فارسى و مستعملى است به جاى کلمه محابس که یک کلمه و لغت اجنبى و قلنبه‌اى است که هیچ معلوم نیست ولى زندان یک لغت فارسى مصطلحى است که عوام هم می‌‌فهمند و از طرفى ما لازم می‌‌دانیم قوانین طورى وضع شود که عامه بفهمند و کوچکترین لغتش را هم مردم بفهمند یعنى چه؟ یعنى قانون باید طورى باشد که مردم با آن آشنا باشند و به آن بتوانند عمل کنند این است که بنده پیشنهاد کرده محابس را بردارند و به جاى آن کلمه فارسى زندان‌ها را بنوسیند.

وزیر داخله- بلى یا محبس‌ها یا زندان‌ها هر کدام‏ را

رئیس- کدام را قبول می‌‌کنید مردد نکنید

روحى- خوب زندان‌ها را قبول کنید چه عیبى دارد؟

وزیر داخله- بسیار خوب موافقم‏

رئیس- آقاى مفتى‏

مفتى- بنده خواستم تذکر بدهم که این یک چیز واضح و بدیهى است که البته استعمال لغات فارسى بهتر است و هر قدر لغات فارسى کم کم وارد

+++

زبان بشود بهتر است ولى محبس و زندان مختلف است زندان مطابق لغت فارسى(به کتب لغت مراجعه بفرمایید) به آن جاهایى گفته می‌‌شود که گود است و چال است و تاریک است(جمعى از نمایندگان- این طور نیست)

چرا همین طور است و زندان و محبس با هم فرق دارند به کتب لغت مراجعه بفرمایید.

دشتى- زندان فارسى محبس است چه فرقى دارد.

روحى- یکى است‏

مفتى- این طور نیست مراجعه بفرمایید

رئیس- رأى می‌‌گیریم به ماده واحده با اجابت پیشنهاد آقاى روحى در تغییر کلمه محابس به زندان‌ها که آقاى وزیر داخله هم قبول فرمودند موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 65 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلان رأى هشتاد و هشت نفر با اکثریت شصت و پنج رأى تصویب شد اسامی رأی دهندگان - آقایان : وهاب‌زاده - محیط - اسعد - طباطبایی دیبا - احتشام‌زاده - لیقوانی - دربانی - علی خان اعظم زنگنه - مولوی - دکتر سنگ - دهستانی - فتحعلی خان بختیار - وثوق - دکتر شیخ - طباطبایی وکیلی- میرزا یانس - بوشهری - حیدری - امیر حسین خان بختیاری - افخمی - اقبال - محمد علی میرزا دولتشاهی - آخوند یار علی - لاریجانی - دبیر سهرابی - یونس آقا وهاب‌زاده - بنکدار - اسدی - مجمد ضیایی - افسر - امیر تیمور - مفتی - دکتر سمیعی - معتضدی - ملک‌زاده آملی - امیر دولتشاهی - طالش خان - فهیمی - مؤید احمدی - مخبر فرهمند - مسعودی - فقیه - ساکینیان - رهبری - فتوحی - قراگوزلو - مصدق جهانشاهی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - دکتر احتشام - دکتر لقمان - مهدوی - خواجوی - روحی - دکتر ملک زاده - امیر ابراهیمی - سید کاظم یزدی - دبستانی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - میرزا محمد حسین نواب - مقدم - دادور - دکتر امیر اعلم - ایزدی - ارکانی - شریفی .

-10]موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه[

رئیس- اگر آقایان موافقت می‌‌فرمایند جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز پنجشنبه سوم آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده(صحیح است)

(مجلس یک ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

ده میلیون ریال اعتبار اضافى جهت ادامه عملیات ساختمان راه آهن جنوب و تکمیل قسمتهاى موجوده‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت مالیه اجازه می‌‌دهد که براى تکمیل خط بین بندر شاپور و صالح آباد و همچنین ادامه عملیات ساختمان راه آهن در شمال صالح آباد علاوه بر مبلغ بیست و یک میلیون ریالى که از محل هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال(72500000) مصوب 28 اسفند 1310 به راه آهن جنوب تخصیص داده شد و شش میلیون و ششصد هزار ریال(6600000) موضوع قانون 22 شهریور 1311 مبلغ ده میلیون ریال دیگر از محل عواید انحصار قند و شکر به وزارت طرق بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه پرداخت تعهدات معوقه منظوره در بودجه 1311 وزارت پست و تلگراف

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است 8602690 ریال و 1488 پهلوى که در بودجه تفصیلى 1311 وزارت پست و تلگراف و تلفن به عنوان تعهدات معوقه به شرح ذیل منظور است کارسازی و تأدیه نماید.

ضمن ماده 12- مخارج طبع کوپن رپلس که در سال 1310 به طبع رسیده 300 ریال‏

ضمن ماده 14- تتمه حق‌الشرب عمارت پست وتلگراف تبریز در سال 1310 39150 ریال‏

ضمن ماده 17- تتمه خرج سفر مأمورین و علیق اسب غلامان در سال 1310 45000 ریال‏

ضمن ماده 22- بقیه قیمت آلات و ادوات یدکى بى‌سیم که در سال‌هاى 1308 و 1309 سفارش داده شده‏

1466370 ریال و 1488 پهلوى‏

ضمن ماده 4 مخارج غیر ثابت سیم‌کشى 2567170 ریال‏

_____________________

جمع 8602690 ریال و 1488 پهلوى‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه 26 آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اصلاح بودجه 1311 وزارت داخله‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ بیست و سه هزار و هفتصد و سى ریال از اعتبار منظور در ماده 9 از قسمت دوم بودجه هذه السنه وزارت داخله کسر و به اعتبار مواد ذیل اضافه نماید.

1 - به ماده 1 از قسمت دوم بابت حقوق هفت ماهه یک نفر مأمور با رتبه 4 با اضافه نمودن یک نفر به تعداد مرتب 4 5530 ریال‏

2 - به ماده 1 از قسمت دوم بابت حقوق پنج ماهه یک نفر مأمور با رتبه 6 با اضافه نمودن یک نفر به تعداد مراتب 6 6200 ریال‏

3 - به ماده 23 از قسمت اول بودجه 12000 ریال‏

____________

جمع اضافات 23730 ریال‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اجازه پرداخت کسر اعتبار بودجه سال 1310 مدارس دولتى ایران در قفقاز

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ پنجاه هزار ریال کسر اعتبار بودجه شش ماهه اول سال 1310 مدارس دولتى ایران در قفقاز را از محل صرفه‌جویی‌هاى بودجه سنوات ماضیه 1308 و 1309 مدارس قفقاز تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم آْبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس وشراى ملى- دادگر

قانون‏

اصلاح بودجه 1311 اداره احصائیه و سجل احوال‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ هشتاد هزار ریال از اعتبار ماده 9 بودجه هذه‌السنه 1311 احصائیه و سجل احوال به شرح ذیل کسر:

شرح

اصل اعتبار

مبلغی که کسر می‌شود

باقی اعتبار

ماده9- اعتبار برای استخدام اعضا جدید و جبران کسر مواد

185060 ریال

80000 ریال

105060 ریال‏

و معادل آن بر اعتبار ماده 34 همان بودجه به شرح آتى اضافه نماید.

شرح

اصل اعتبار

مبلغى که اضافه می‌‌شود

جمع‏

ماده 34- اعتبار جبران کسر مواد از 11 الى 32

56800 ریال

80000 ریال

136800

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293348!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)