کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 115 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 12 آذر ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه تجدید انتخاب اعضا دیوان محاسبات

3- اقتراع شعب شش‌گانه

4- شور و تصویب لایحه تعیین محل اعتبار پرداخت اضافه قیمت چغندر

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 115

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 12 آذر ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه تجدید انتخاب اعضا دیوان محاسبات

3- اقتراع شعب شش‌گانه

4- شور و تصویب لایحه تعیین محل اعتبار پرداخت اضافه قیمت چغندر

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای بیات نایب رئیس تشکیل گردید)

صورت مجلس روز دوشنبه 9 آذر ماه را (آقای طوسی) منشی خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی، مرآت اسفندیاری، تولیت، دکتر ضیا، رهبری، نوبخت، ذوالقدر، مؤید احمدی، اورنگ، ارگانی، دکتر تاج‌بخش، مشیر دوانی، لیقوانی، ناصری، امیر ابراهیمی، عطاالله پالیزی، دکتر سنگ، هدایت‌الله پالیزی، فاطمی، نیک‌پور، دکتر ادهم، دبستانی، دهستانی، جهانشاهی، آصف، خسروشاهی، صادق وزیری، دولتشاهی، مقدم، مستشار، امامی، دشتی، اردبیلی، کامل ماکو، نصرتیان، همراز)

1- تصویب صورت مجلس

نایب رئیس- در صورت مجلس نظری نیست؟ آقای دولتشاهی

دولتشاهی- بنده را بی‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که اجازه خواسته بودم.

نایب‌رئیس- آقای انوار

انوار- قبل از دستور

نایب‌رئیس- رضوی

رضوی- قبل از دستور

نایب‌رئیس- آقای دکتر تاج‌بخش

دکتر تاج‌بخش- در صورت مجلس بنده را غایب نوشته‌اند در صورتی که مریض بوده‌ام.

نایب‌رئیس- آقای طوسی.

طوسی- این اسامی غایبین که اینجا نوشته شده غالباً اجازه خواسته بودند ولی چون کمیسیون عرایض و مرخصی نبوده بعد از این که اقتراع شعب شد کمیسیون هم معین می‌شود و تکلیف این غایبین هم معلوم خواهد شد.

نایب‌رئیس- نسبت به صورت مجلس دیگر نظری نیست. (گفته شد- خیر)

نایب‌رئیس- صورت مجلس تصویب شد.

+++

جمعى از نمایندگان- دستور دستور

نایب رئیس- دستور اعلام شده است. آقاى طهرانچى با ورود دستور مخالفید؟ بفرمایید

طهرانچى- اگر اجازه بفرمایید یک تلگرافى از طرف آقایان علماى قم و همچنین از طرف اهالى قم رسیده است به عرض مجلس برسد بعد وارد دستور بشویم.

نایب رئیس- آقایانى که با ورود در دستور موافقند برخیزند (عده کمى برخاستند) رد شد

2- تقدیم لایحه تجدید انتخاب اعضا دیوان محاسبات

کفیل وزارت دارایى- دوره قانونى دیوان محاسبات در همین نزدیکى سپرى می‌شود براى این که آقایان نمایندگان محترم وقت در انتخاب اعضا دیوان محاسبات داشته باشند بنده لایحه قانونى آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم که به کمیسیون مراجعه فرمایند که قبل از این که مدت منقضى شود جزو دستور گذارده شود که سى نفر از بین از آنها انتخاب بفرمایند که کارهاى جارى کمیسیون محاسبات جریان پیدا کند.

3- اقتراع شعب شش‌گانه

جمعى از نمایندگان- دستور

نایب رئیس- مخالفى نیست (خیر) چون مدت شعب منقضى شده است و کمیسیون عرایض باید زودتر معین شود اول این کار باید تمام شود. عده حاضر مرکز 116 نفر براى هر شعبه 19 نفر تعیین می‌شود و براى شعبات یک و دو یک نفر اضافه می‌شود.

(اقتراع به عمل آمده به ترتیب ذیل نتیجه حاصل شد)

شعبه اول آقایان: شهدوست، منصف، حسن اسفندیارى، دهستانى، خسروشاهى، محیط، مؤید احمدى، ثقه‌الاسلامى، موقر، فروهر، فتوحى، مجد ضیایى، پناهى، حمزه‌تاش، مؤید ثابتى، دکتر طاهرى، صفوى، دکتر لقمان نهوراى، رضوى.

شعبه دوم آقایان: دکتر قزل ایاغ، هدایت‌الله پالیزى، لیقوانى، فرشى، گیو، تهرانچى، مهذب، شجاع، دکتر نفیسى، مکرم افشار، نایینى، مقدم، صفارى، سزاوار، فیاض، لاریجانى، مسعودى خراسانى، دکتر ملک‌زاده، آزاد.

شعبه سوم آقایان: مستشار، حسن اکبر، نراقى، نیک‌پور، فریدونى، ناهید، گرگانى، مهدوى، دکتر تاج‌بخش، حریرى، فرخ، طباطبایى، شاهرودى، مخبر فرهمند، عزیزی، ملک مدنى، امیر تیمور، مسعودى خراسانى، جهانشاهى.

شعبه چهارم آقایان: نمازى، نبیل سمیعى، اوحدى، ساکینیان، افخمى، دکتر غنى، یاراحمدى، معتضدى، جلایى، دشتى، شباهنگ، منشور، نصرتیان، معینى، ریگى، ملک‌زاده آملى، نواب یزدى، اصفهانیان، بیات.

شعبه پنجم آقایان: علی‌قلى هدایت، بوداغیان، نقابت، صدر، آزادى، ذوالقدر، دادور، اقبال، رحمت، سمیعى، افشار، مؤید قوامى، معتصم سنگ، جلیلى، جعفر اصفهانى، فرمانفرماییان، دکتر سمیعى، بهبهانى، رفیعى، کازرونیان.

شعبه ششم آقایان: ارگانى، یمن اسفندیارى، اعتبار، چایچى، دکتر سنگ، فریدونى، عطاالله پالیزى، طوسى، دولتشاهی، دکتر ادهم، محمدتقى شیرازى، همراز، سلطانى، گودرزنیا، روحى، هاشمى، رهبرى، ملایرى، فاطمى، پارسا.

به شعبه اول اضافه می‌شود آقاى مشار.

به شعبه دوم آقاى معدل.

4- شور و تصویب لایحه تعیین محل اعتبار پرداخت اضافه قیمت چغندر

نایب رئیس- در دستور شور دوم لایحه جنگل‌ها است آقاى وزیر پیشه و هنر.

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- چون تصفیه حساب کسانی که چغدر تحویل داده‌اند به وزارت پیشه و هنر آقایان تصدیق می‌فرمایید که این امر مقدم است با آقاى وزر کشاورزى صحبت کردیم ایشان هم موافقت فرمودند این لایحه مختصر است اگر مجلس شورای ملی هم موافقت کنند قبلاً مطرح شود.

نایب رئیس- مخالفى نیست (خیر) راپورت کمیسیون به شرح زیر خوانده شد.

+++

کمیسیون بودجه لایحه شماره 37759 دولت راجع به افزایش بهاى چغندر و اعتبار مبلغ چهل و سه میلیون ریال به وزارت بازرگانى و پیشه و هنر را مطرح نموده ماده واحده پیشنهادى را تصویب و اینک گزارش آن را که عین ماده پیشنهادى را تصویب و اینک گزارش آن را که عین ماده پیشنهادى دولت است تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است براى افزایش بهاى چغندر قند تا حدود مبلغ چهل و سه میلیون ریال به وزارت بازرگانى و پیشه و هنر اعتبار داده و از محل اضافه درآمد کارخانه‌هاى قند محسوب دارد.

نایب رئس- آقاى امیر تیمور.

امیر تیمور- زندگانى ما و مخصوصاً رویه دولت‌هاى ما همه روى افراط و تفریط است بنده فراموش نمى‌کنم و نمی‌توانم فراموش کنم که در اسفند ماه گذشته مکرر به هیئت دولت و به آقایان وزرا فرداً فرد و به وزیر پیشه و هنر که آن وقت هم آقاى هژیر افتخار آن را داشتند مکرر تذکر دادم که اگر احتیاجات قند کشور را ما صد هزار تن بگیریم در حدود بیست و پنج هزار تن شاید این کارخانه‌جات فعلى تا به حال تأمین کرده‌اند و بقیه از خارج کشور باید بیاید و چون اوضاع دنیا غیر عادى است و ممالک هم جوار دچار جنگ هستند و وسایل نقلیه نیز از بین رفته است امید زیادى ما نباید داشته باشیم که بتوانیم احتیاجات خودمان یا کم بود خودمان را از خارج وارد کنیم و از حالا باید خودمان به فکر این باشیم و درصدد این براییم که هر چه ممکن باشد قند خودمان را در داخله تهیه کنیم بنده به ایشان تذکر دادم که ما کار خانه‌جاتى را که فعلاً داریم اگر بر مقدار محصول چغندر اضافه شود این کار خانه‌جات وافى خواهد بود که قند کشور را تأمین کند و براى این که میزان محصول چغندر افزایش یابد تنها راهش این است که دولت قلم در دست بگیرد و حساب بکند و یک حسابى بکند که زارع ضرر نکند و بنده به نام تمام زارعین چغندر کار عرض می‌کنم که از فایده‌شان صرف‌نظر کنند قیمت‌هایى که سابقاً کذاشته بودند یک قیمت‌هاى مصنوعى و حسب‌الامرى بود سه تومان اول قیمت گذاشته بودند و بعد پنج تومان معین کردند آخر ملاحظه بفرمایید قیمت برگ درخت بیش از پنج تومان است چغندرى را که به حیوانات می‌دادند خروارى سى تومان است سبزى در اسفند ماه خروارى پنجاه تومان بوده است با این وضع شما این طور قیمت معین کردید این مطالب را در اسفند ماه به همین آقاى هژیر تذکر دادم که این قیمت مصنوعى به ضرر زارع تمام می‌شود و به ضرر کشور تمام می‌شود حالا امسال که هر چه بود گذشته است ولى براى سال آتیه عرض می‌کنم که در اسفند ماه مواقع چغندر کارى است و از حا لا هم آقایان نمایندگان را شاهد می‌گیرم که اگر یک دولتى باشد که با صمیمیت بخواهد احتیاجات مملکت را تأمین بکند بایدذ قیمت چغندر را ترقى بدهد ولى متأسفانه این عمل شما باعث کاهش این زراعت می‌شود و بالاخره همیشه دست شما مثل گدایان دراز خواهد بود به اطراف دنیا که بابا ما نداریم بنده مکرر به این آقا تذکر دادم و نخواست بفهمد و حقیقهتاً من تأ سف دارم از این که یک وزیرى حرف حساب را نمی‌خواهد بفهمد و هر چه تذکر دادم گوش ندادند متأسفانه فرصت از بین رفت و حالا تازه متوجه شده‌اند که آن حرف‌ها صحیح بوده است و این لایحه را که به منزله نوش داروى بعد از مرگ سهراب است افزوده است موقعى که کار از کار گذشته در سالى که شما می‌توانستید که قند مملکت را در داخله مملکت تهیه کنید نکردید حالا آمده‌اید و می‌خواهید با یک قیمت مصنوعى جبران بکنید این فایده ندارد این عمل را بایستى موقع زراعت چغندر کرده باشید و شایسته بود که شما در وزارت پیشه و هنر و بازر گانى که هر روز کمیسیون دارید یک کمیسیونى هم براى این کار درست می‌کردید و به موقع این کار را می‌کردید نه این که حالا که کار از کار گذشته آن هم به طور مصنوعى و براى تظاهر دروغى چندین میلیون پول مملکت ما همیشه دچار افراط و تفریط است و اینها نتیجه عدم لیاقت وزراى ایران است که همیشه مملکت ما دچار

+++

بدبختى بوده است به هر حال امسال که گذشته است ولى براى سال آتیه عرض می‌کنم که اسفند ماه موقع چغندر کارى است و از حالا هم آقایان نمایندگان را شاهد مى‌گیرم که اگر یک دولتى باشد که با صمیمیت بخواهد احتیاجات کشور را داخل کشور تأمین کند می‌تواند قند ایران را هم در داخل ایران تهیه بکند به شرط این که براى قیمت چغندر قیمتى را که براى الاغ تهیه می‌کنند با خروارى پنجاه تومان هم تهیه نمی‌شود حالا هم اینها با یک لایحه مصنوعى می‌خواهند یک کارى بکنند و این طرز کار کردن به عقیده بنده نیست.

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- اولاً بنده توضیح زیادی ندارم و آقاى امیر تیمور واقعاً موافق بودند همین طور که مى‌فرمودند نه از امروز بلکه از سال گذشته موافق بودند با اضافه قیمت چغندر ولى دو سه توضیح را فقط خواستم عرض کنم اولاً تصدیق می‌فرمایید آقایان که هم دولت و هم مجلس شوراى ملى و هم تمام عوامل دولتى وظیفه دارند نه این که توجه به یک رشته مخصوصى و یک رشته از امور اقتصادى بکند بلکه مکلف هستند تمام احتیاجات اقتصادى و مالى و بالاخره تمام امور مملکت را روى هم مورد توجه قرار دهند اگر تصور می‌فرمایید که براى این که تمام احتیاج قند مملکت که در حدود 120 هزار تن در سال تخمین می‌شود این را بایستى ما در داخله مملکت تهیه کنیم و البته این یک نظرى است ولى بایستى دید آیا وسیله فراهم هست که ما این چغندرى را که مورد احتیاج 120 هزار تن هست تهیه کنیم که به سایر احتیاجات مملکت هم خدشه وارد نیاید یا نه؟ زمین ایران محدود است و آبش هم محدود است اگر بنا باشد که ما هر جا را که ممکن باشد چغندر بکاریم پس پنبه را چه کنیم؟ سایر کارخانه‌جاتی که هست چه بکنیم ؟ تریاک را چه کنیم ؟ محصول صنعتى را چه کار باید کرد؟ آیا تصور می‌فرمایید حالا این که اگر قیمت چغندر در سال گذشته کم تعیین شده و به این جهت آن قدر که لازم بوده است چغندر نکاشته‌اند زمینش را بى‌حاصل گذاشته‌اند؟ خیر در هر صورت چیزى کاشته‌اند اگر به جایى رسیده بود که زمینش را یک چیزى بکارد مطمئن باشید که چغندر کاشته اگر چغندر نکاشته پس یک محصول دیگرى کاشته. اگر بنا باشد که وزارت پیشه و هنر یا دولت نظرش این بشود که باید به هر وسیله که شده است ما باید چغندر کاری‌ها را تشویق بکنیم فرمایش جنابعالى صحیح است. ولى ما اطمینان داریم که همه محصول مملکت مورد احتیاج مردم است. البته همیشه یک قیمتى براى چغندر تعیین می‌کرده‌اند که براى سایر اجناس به آن تناسب قیمت تعیین نشده است (صحیح است).

این یک مطلب مطلب دوم که اصلاً چغندر خروارى پنج تومان بنده سابقه ندارم و ندیدم. ابتدا خروارى 3 تومان بود بعد در سال گذشته در حوالى تهران 7 تومان کردند ولى از 5 تومان بنده سابقه ندارم اما این اضافه که حالا می‌فرمایند صلاح نیست و به عقیده بنده در ظرف این پنج یا شش ماه در این موقع بیشتر از دو برابر کردن صلاح نباشد زیرا که سایر مایحتاج مملکت را هم قیمتش بدون تناسب بالا می‌رود و بعد وقتى در ظرف سال دیده شده که سایر محصولات مملکت هم قیمتش بیش از این شده است که در اسفند بوده است براى این که به صاحبان چغندر یک تحمیل بى‌جایى نشده باشد در نظر گرفته شد که دولت با آنها یک کمکى بکند و درست به عقیده بنده این تصمیمى را که مجلس شوراى ملى در اینجا اتخاذ خواهد فرمود اگر موافقت بفرمایند به این پیشنهاد بهترین وسیله است براى تشویق مردم یعنى دولت می‌گوید آقا تصور نکنید که اگر کار از کار گذشت ما دیگر نمی‌خواهیم حق شما را منظور کنیم ولو این که موقع کشت چغندر هم گذشته ولو این که هر قدر چغندر باید به دست بیاید به دست آمده باشد یا سایر محصولات فلاحتى در ظرف این مدت قیمتش بالا رفته باشد دولت می‌گوید ما حالا نمی‌آییم به شما تحمیل بکنیم که چون چغندر شما موجود است ما هم همان قیمت را از شما مى‌خریم. نه ما می‌خواهیم به سنجیم به تناسب سایر محصولات اگر باید قیمت چغندر بالا برود به شما

+++

کمک می‌کنیم این بهترین طریقى است که دولت در فکر زارعین از حیث محصول چغندر هست و نمی‌خواهد بگوید که چون موقع گذشته است من دیگر نمی‌خواهم به شما چیزى بدهم. (بعضى از نمایندگان- کافى است مذاکرات)

نایب رئیس- پیشنهاد آقاى معدل.

پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به آخر ماده اضافه شود: دولت براى بهاى چغندر سال بعد نرخى را که کم‌تر از سیصد کیلو 200 ریال نباشد تعیین و قبل از کشت چغند اعلام می‌نماید

نایب رئیس- آقاى معدل.

معدل- آقاى امیر تیمور در یک قسمت از فرمایشات‌شان توضیح فرمودند که نرخى را که دولت براى چغندر تعیین کرده است از اجناس مشابه او به قدرى کم‌تر است که قابل تشابه نیست. همین طور هم هست اگر آقایان دقت بفرمایند به آن لبویى که فریاد می‌کند توى کوچه‌ها مى‌بینید قیمتش را ملاحظه کنید یک من یک تومان می‌فروشند. حالا می‌توان گفت یک قسمتش را فایده‌اى است که فروشنده براى نفع می‌برد ولى چغندرى که الآن در بازار خرید و فروش می‌شود خروراى 30 تومان است براى این که ما در آتیه دسترسى نخواهیم داشت به قند و شکر وافرى که احتیاجات مملکت ما را رفع کند. و از طرفى دولت نمی‌خواهد رویه گذشته را تعقیب کند و مالکین و کشاورزان را الزام به کشت اجبارى چغندر ایران بکند و براى این که اجناسى که آنها تهیه می‌کنند بهایش متناسب باشد با سایر اجناس که بتوانند به جاى چغندر تهیه کنند از این نظر نسبت به عمل گذشته‌اى که ایشان می‌کردند دیگر مورد نداشت قیمت تعیین نشود و بنده پیشنهاد کردم که دولت نسبت به سال آتیه مکلف باشد این نظر را نسبت به کشاورزان عمل کند مثل همان نظرى را که راجع به گندم صرفاً دولت اعلام کرده است وقتى که گفته می‌شود دولت درسال آتیه گندم را کم‌تر از این نرخ نخواهد خرید اگر وزارت پیشه و هنر هم این اعلام را نکند که سال نو ما کم‌تر از دویست ریال نخواهم خرید کسى دیگر چغندر تدارک نمی‌کند و اگر دیرتر اعلام کند نتیجه نخواهد گرفت براى این که زمین چغندر باید تهیه شود و باید شیارهاى عمیق شود و کود ریخته شود و حاضر شود اگر می‌دانند که این نظر مطابق سلیقه‌شان نیست بنده عرضى ندارم.

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى- بنده خواستم که خاطر آقایان مسبوق باشد که اگر قیمت چغندر در عمل آنچه را که دولت در عوض چغندر به چغندر کار می‌پردازد منحصر به این پولى که می‌دهند نیست. اولاً براى شیار زمین دولت تراکتور می‌دهد (معدل- تا به حال که داده نشده است) خوب آن قدر که وسیله داریم داده‌اند (معدل- در تمام فارس یک دانه نداده‌اند) عرض کنم که تصمیم بر این است که تراکتور بدهند یک مقدار دیگرى خواسته‌اند و به گمرک رسیده و در چند روز دیگر خلاص می‌شود و به ولایات فرستاده خواهد شد و تصمیم اصلى این است که هر چه تراکتور بگیریند به آنها بدهند. این یکى و دیگر این است که مقدار قندى را که وزارت پیشه و هنر به قیمتى که وزارت دارایى قند را می‌فروشد به چغندر کار میزان معینى قند می‌دهد که این البته براى سایر اجناس نیست. کمک دیگرى که امسال کرده‌اند این است سابقاً براى حمل چغندر یک کرایه متوسط معین مقطوعى می‌پرداختند و امسال موافقت کردند که کرایه هر چه شد دولت خودش بپردازد بنابراین می‌خواستم خاطر آقایان مسبوق باشد که بى‌انصافى که نشده بلکه مساعدت هم به حد تناسب شده است و براى سال آتیه هم منظور این نیست که از توسعه چغندر کارى جلوگیرى بشود البته رعایت این نظرى که می‌فرمایید خواهد شد ولى از طرف دیگر باید این قسمت را هم توجه بفرمایید این که آقایان می‌فرمایند چغندر بایستى به قیمتى خریداری شود که براى رعایا صرف کند قسمت اعظم محصول این صد و بیست هزار تن چغندر را که مردم این مملکت می‌خورند همه را که اشراف نمی‌خورند که ما بگوییم قیمت چغندر هر چه گران باشد عیب ندارد تناسب قیمتى هم که قند آن تمام می‌شود ما باید رعایت کنیم و الا دولت که یک همچو پول بى‌حسابى ندارد که چغندر را گران بخرد و قند را ارزان بفروشد تفاوت قمیت را باید روى قند بکشند و آن وقت خود

+++

همان زارع هم پول ندارد به آن قیمت بخرد و این را هم عرض کنم که نمی‌گوییم که قیمت دویست ریال زیاد است ولى بهتر است که در قانون قطعیت پیدا نکند که بعد ما بتوانیم روى مقتضیات تصمیم لازم بگیریم.

معدل- دلایلى که فرمودند بنده را قانع نکرده ولى به احترام بیانات ایشان بنده مسترد می‌کنم‏

نایب رئیس- پیشنهاد آقاى دهستانى:

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده واحده قیمت چغندر معلوم گردد.

نایب رئیس- آقاى دهستانى.

دهستانى- منظور بنده از این پیشنهاد این بود که اصل قضیه چغندر کارى را به عرض آقایان برسانم. تقریباً یک ماه قبل در ساوجبلاغ (افشار- ماده 63 را هم در نظر بگیرید) یک ماه قبل در ساوجبلاغ بنده مطلع شدم که زارعین اساساً نیستند چغندرها را از زمین بکنند و حمل کنند به کارخانه این بود که بنده در یادداشتى که در همین مجلس خدمت آقاى وزیر پیشه و هنر تقدیم کردم تقاضا کردم که اولاً کرایه را بالا ببرند و ثانیاً قیمت چغندر را زیاد بکنند و علت را به طور خلاصه خدمت‌شان عرض کردم که از لحاظ کرایه وسایل نقلیه وجود ندارد و روز به روز کرایه گران می‌شود و از لحاظ اضافه کردن قیمت عرض کردم نباید تصور بفرمایید که تأثیرى نداشته است بالا بردن قیمت در این موقع که چغندر کاشته شده است اگر قیمت را بالا نمی‌بردند ثابت می‌شد که چغندرهایى که کاشته شده اساساً از زمین کنده نمی‌شد این بود که وزارت پیشه و هنر هم کرایه را بالا برد هم قیمت را بالا برد. اما مقصود بنده از پیشنهادى که کرده‌ام این است که اگر ما بخواهیم امروز قیمتى قائل بشویم با وضعیت فعلى ممکن است در آتیه یک قیمت بیشترى مورد نظر واقع شود بنابراین قیمت چغندر و کرایه را اگر به نظر وزارت پیشه و هنر واگذار کنیم با على درجه بهتر است (افشار- این نظر که برعکس پیشنهادتان است) براى این پیشنهاد کردم که عرایض خودم را عرض کنم. اما قضیه تراکتور در قسمت‌هاى دیگر بنده اطلاعى ندارم ولى شهدالله در اطراف طهران مى‌بینم که از حیث تراکتور چه وزارت پیشه و هنر و چه وزارت کشاورزى به هیچ وجه مضایقه نکرده‌اند و راجع به موضوع قیمت چغندر هم ما نباید به طور کلى روى منافع بحث کنیم زیرا اگر ما هر قدر چغندر بکاریم یا ارزان و یا گران به نفع عمومى است و منافع زارع را هم منظور کرده‌ایم و بنده معتقدم عجالتاً که قیمت چغندر را خروارى چهارده تومان در اطراف طهران معین کرده‌اند بنده یقین دارم که اگر در آتیه چهارده تومان نباشد به هیچ وجه زراعت چغندر نخواهد شد.

نایب رئیس- آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى- بنده عرایضى داشتم که قبلاً می‌خواستم عرض کنم و متأسفانه نوبت به بنده نرسید و حالا در جواب بیانات آقاى دهستانى عرض می‌کنم و تقاضا می‌کنم آقاى وزیر کشاورزى هم که در مجلس تشریف دارند توجه بفرمایند اولاً این قسمت که آقاى دهستانى فرمودند که دولت باید قبلاً قیمت را معین کند این مانعى ندارد خود دولت همین کار را خواهد کرد ولى مقصود بنده این بود که وزارت کشاورزى در نظر بگیرند آن زراعتى را که بیشتر طرف احتیاج است از نظر خواروبار آن را مقدم بدارند بنده بر‌خلاف آقایانى که می‌گویند که باید قیمت چغندر را بالا برد و زراعت چغندر را توسعه داد عقیده دارم که اگر امسال ما عوض این چغندرها ذرت کاشته بودیم الان به این بدبختى گرفتار نمی‌شدیم قند اگر نبود و کسی نخورد نمی‌میرد ولى اگر نان نبود مردم می‌میرند و به نظر بنده وزارت کشاورزى باید در نظر بگیرد که اگر انشا‌الله باران در بهار آینده آمد و بهار خوب بود زراعت چغندر را توسعه بدهند و قیمت را بالا ببرند ولى اگر خداى نخواسته مثل امسال بود و خواروبار ما کم بود باید وزارت کشاورزى توجه کند که در هر جا ممکن است ذرت کارى بکنند که سال دیگر مثل امسال گرفتار نشویم این یک مطلبى است که همه وزارت کشاورزى به این موضوع توجه کنند اگر امسال در عوض این چغندر ذرت کاشته بودیم حالا به این وضع گرفتار نبودیم.

+++

وزیر کشاورزى- فرمایشات آقاى ملک مدنى البته صحیح است که باید زراعت‌هایى که جنبه خواروبارى دارد بیشتر کاشته شود و دولت براى نیل به این مقصود دو راه دارد یکى تشویق است که تشویق را ما امسال کردیم بذر تهیه کردیم و در موقع به زارعین دادیم بدون این که نفعى بگیریم بلکه قرار شد عیناً به ما پس بدهند و تا اندازه هم موفق شدیم ولى البته کسى مجبور نبود که نباتات خواروبارى بکارد در اطراف طهران و بعضى جاهاى دیگر مشغول صیفى کارى شدند از قبیل هندوانه و خربزه و غیره و اگر در عوض این قبیل زراعت‌ها سیب زمینى بکارند و می‌گوید آقا شما که می‌گویید ذرت بکارند من نمی‌خواهم ذرت بکارم می‌خواهم خیار بکارم.

دهستانى- بنده پیشنهادم را مسترد می‌دارم.

نایب رئیس- پیشنهاد آقاى طباطبایى:

تبصره- بهار حمل و نقل چغندر قند از محل کشت به عهده دولت خواهد بود.

نایب رئیس- آقاى طباطبایى:

طباطبایى- عرض کنم بنده اطلاع زیادى از چغندر کارى ندارم (صحیح است) اما یک تلگرافى بود که یک روز اینجا من به عرض آقایان رساندم که از ساوه و زرند رسیده بود مربوط به همین مسأله چغندر دو چیز آنجا نوشته بود یکى راجع به قیمت بود که هفت تومان قیمت معین کرده بودند و یکى هم راجع به کرایه چغندر بود در آن مشروحه که بنده اینجا عرض کردم حساب کرده بود که یک خروار چغندر را اگر عمله بگیرند و بخواهند از زیر خاک بیرون بیاورند در حدود چهار تومان، پنج تومان خرجش است و از طرف دولت در قیمت بهاى چغندر توجه شد و قیمت را دو برابر کردند این پیشنهادى که بنده تقدیم کردم براى این است که خاطرم آمد که اشکال دوم براى زارعین چغندر کار مربوط به حمل و نقل است که چغندر را باید از ساوه و زرند بیاورند به خط آهن تحویل بدهند و از خط آهن خود دولت حمل می‌کند ولى این را توجه بفرمایید که با نبودن وسایل حمل و نقل و اشکالاتى که در این کار هست ولو این که مسافت چهار فرسخ، پنج فرسخ هم باشد مبالغى کرایه برمی‌دارد و با آقاى وزیر پیشه و هنر هم که صحبت کردم ایشان هم همین طور گفتند که کلیه کرایه از طرف دولت داده نمی‌شود (وزیر پیشه و هنر- این مال سنوات گذشته بود) و این گفته ایشان در خاطرم بود که این پیشنهاد را تقدیم کردم اگر منظور تأمین است من پیشنهادم را مسترد می‌کنم.

وزیر پیشه و هنر- نظرشان تأمین است تمام کرایه واقعى را دولت می‌پردازد.

طباطبایى- بنده مسترد می‌کنم.

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با ورقه آقایانی که موافقند ورقه سفید می‌دهند.

(اسامی رأی دهندگان آقایان: یمین اسفندیاری، فرخ، رفیعی، رستم گیو، چایچی، فتوحی، بوداغیان، منصف، حمزه‌تاش، پارسا، ساکینیان، ملک‌زاده آملی، عزیزی، فرشی، فرمانفرماییان، مؤید ثابتی، همراز، شیرازی، مجد ضیایی، شباهنگ، نایینی، هدایت، اصفهانی، فروهر، نصرتیان، شهدوست، طباطبایی، نمازی، عطا‌الله پالیزی، ذوالقدر، مستشار، ثقه‌السلامی، معدل، مؤید احمدی، گرگانی، مسعودی خراسانی، کازرون‍یان، بهبهانی، سزاوار، انوار، مکرم‌افشار، مشار، اعتبار، دهستانی، لاریجانی، صفاری، اوحدی، فیاض، افشار، محیط لاریجانی، ملایری، ناهید، معینی، معتضدی، مؤید قوامی، لیقوانی، دکتر نفیسی، دکتر سمیعی، دکتر ادهم، دکتر ملک‌زاده، دکتر طاهری، دکتر قزل ایاغ.

ورقه سفید بدون امضا: 5)

(اخذ آرا به عمل آمده هفتاد و چهار ورقه سفید شماره شد)

نایب رئیس- ماده واحده به اکثریت 74 رأى تصویب شد

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس- اجازه می‌فرمایند جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه 15 آذر ساعت نه دستور هم لوایح جنگل‌ها

مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- بیات

+++

قانون‏

چهل و سه میلیون ریال اعتبار براى افزایش بهاى چغندر قند

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است براى افزایش بهاى چغندر قند تا حدود مبلغ چهل و سه میلیون ریال به وزارت بازرگانى و پیشه و هنر اعتبار داده و از محل اضافه درآمد کارخانه‌هاى قند محسوب دارد

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293985!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)