کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/15]

جلسه: 112 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 شهریور ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری و تصویب مواد 141 تا 169

3- تصویب مرخصی آقایان شجاع - رضوی- نمازی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 112

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 شهریور ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور دوم لایحه اجرای احکام دادگستری و تصویب مواد 141 تا 169

3- تصویب مرخصی آقایان شجاع - رضوی- نمازی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر بر پاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه نهم شهریور را آقاى (طوسى) منشى خواندند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه - آقایان : فرخ – مکرم‌افشار - خواجه نوری - آصف - حیدری - دکتر ادهم - معتصم سنگ - کیوان - نوبخت - فرشی - دکتر اهری .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : شجاع - صادق وزیری - لیقوانی - معدل - افشار - تولیت - امیر ابراهیمی - ناصری - مقدم - فتوحی - نمازی - مجیدی فیاض – کامل‌ماکو - افخمی - نیک‌پور - معینی - گرگانی - اورنگ .

[1- تصویب صورت مجلس]‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور دوم لایحه اجراى احکام دادگسترى و تصویب مواد 141 تا 169]

رئیس- بقیه شور دوم لایحه اجراى احکام دادگسترى از ماده 141 ماده صد و چهل و یک خوانده می‌شود:

ماده 141- اجراء پس از در خواست توقیف منتهى در ظرف سه روز باید اقدام به توقیف مال را از دادگاهى که مال در حوزه آن واقع است بخواهد.

رئیس- موافقین با ماده 141 برخیزند (اکثر برخاستند) تصوب شد ماده 142 خوانده می‌شود

ماده 142- در صورتی که اموالى در مقابل طلب چند نفر توقیف شده باشد آن مال از توقیف خارج نمی‌شود مگر با موافقت تمام آنها و اگر بعضى از آنها عملیات اجرایى را پى نکنند هر یک از بستانکاران مى‌توانند عملیات اجرایى را تعقیب نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 143 خوانده می‌شود:

+++

ماده 143- اگر مأمور اجرا مشاهده کند مالى را که می‌خواهد توقیف کند قبلاً در مقابل دین دیگرى توقیف شده است مجدداً توقیف نمی‌شود لیکن مراتب را به مقامى که قبلا" توقف نموده است اطلاع می‌دهد و در این صورت توقیف آن مال را براى هر دو طلب محسوب می‌شود لیکن اگر علاوه بر مالى که توقیف شده است مالى براى محکوم‌علیه باشد آن مال نیز توقیف خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 144:

ماده 144 - منافعى که بعد از توقیف در اموال توقیف شده پیدا می‌شود آزاد است مگر در موردى که بهاى عین تکافوى با محکوم‌به نکند در این صورت منافع نیز بازداشت خواهد شد..

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 145:

ماده 145- در مواردی که باید توقیف مرتفع شود ابلاغ دستور رفع توقیف به درخواست‌کننده بازداشت لازم نیست ولى پس از رفع بازداشت به او اطلاع داده خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 146:

ماده 146- توقیف مالى منقولى که در تصرف کسى غیر از محکوم‌علیه باشد متصرف نسبت به آن ادعاء مالکیت مى‌کند و یا آن مال را متعلق دیگرى معرفى مى‌کند بازداشت نخواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 147:

ماده 147- در صورتی که اموال مدیون بیش از یک نوع باشد بدواً نقود و اسناد و مطالبات مدیون نزد اشخاص ثالث که سهل‌الوصول است توقیف می‌شود و بعد اشیاء منقول و بعداز آن اموال غیر‌منقول توقیف خواهد شد.

اموال غیر‌منقول در صورتى توقیف می‌شود که اموال غیر‌منقول براى استهلاک دین کافى نبوده یا این که داین و مدیون آن را در خواست بنماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 148:

ماده 148 – محکوم‌علیه می‌تواند در‌خواست تبدیل مالى را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط بر این که مالى که توقیف شده است از حیث قیمت و سهولت فروش کمتر نباشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 149:

ماده 149- محکوم‌علیه می‌تواند با موافقت اداره اجرا‌ مال توقیف شده را بفروشد به شرط این که مبلغى فروخته شود که آن مبلغ به تنهایی یا به ضمیمه مال دیگرى که محکوم‌علیه معرفى نماید براى پرداخت محکوم‌به و هزینه اجرایى کافى باشد و یا قیمتى که مال توقیف به فروش می‌رسد از مبلغى که در مقابل آن توقیف مال مزبور به عمل آمده است کمتر نباشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 150:

ماده 150- در موردی که زن و شوهر در یک خانه زندگى می‌کنند از اثاث البیت آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه مورد استعمال مرد است ملک شوهر و باقى مشترک بین زوجین محسوب می‌شود مگر این که دلایل و قرائنى برخلاف آن موجود باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 151:

ماده 151- هر‌گاه مالى که توقیف می‌شود بین محکو‌م‌علیه و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت آنها به طور تساوى فرض می‌شود مگر آن که خلاف آن ثابت شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

رئیس- گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى خوانده می‌شود:

(به شرح زیر خوانده شد)

+++

گزارش شور ثانى از کمیسیون قوانین دادگسترى به‏ مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى قسمت دیگر از لایحه اجراى احکام را براى شور دوم با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح نموده با اصلاحات لازمه خبر شور اول را به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد

فصل دوم در بازداشت اموال منقول‏

(مبحث اول در کلیات)

ماده 152- مأمور اجرا قبل از اقدام به توقیف باید محکوم‌علیه را از اقدام خود مطلع نماید و محکوم علیه می‌تواند شخصاً در موقع توقیف حاضر شده یا نماینده بفرستد و اموال خود را به مأمور اجرا‌ تا میزان محکوم به معرفى نماید لیکن اگر محکوم‌علیه در مقرر دادگاه حاضر نباشد و یا به نظر مأمور اجرا بر اثر تأخیر توقیف ممکن است مالى را که باید توقیف شود مخفى نموده و فوراً اقدام خود را به محکوم‌علیه اقدام به توقیف نموده فوراً اقدام خود را به محکوم‌علیه اطلاع می‌دهد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 153:

ماده 153- مأمور اجراء در صورت امکان دو نفر گواه که نسبتى با طرفین نداشته باشد یا یکى از معتمدین محل را براى حضور در موقع همراه می‌برد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 154:

ماده 154- عدم حضور محکوم له ومحکوم علیه وگواهان مانع از اجراء توقیف نخواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 155:

ماده 155- محکوم‌علیه ملزم است به درخواست مأمور اجرا‌ درب محلى که اموال او در آنجا است باز کرده و اموال را معرفى نماید و در مواقع ضرورت مأمور اجرا می‌تواند از قواى دیگر دولتى استمداد کند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 156:

ماده 156- مأمور اجرا باید در موارد زیر نماینده دادسرا یا مأمور شهربانى یا امنیه یا دهبان محلى براى حضور در عملیات توقیف دعوت نماید.

1 – هر‌گاه درب خانه یا اطاق بسته و یا قفل است و باز نمى‌کنید.

2 – هر‌گاه توقیف در غیاب محکوم علیه به عمل آید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 157:

ماده 156- اموال زیر براى اجرا‌ حکم در توقیف نمی‌شود:

1- لباس و اشیایى که براى احتیاجات مدیون و خانواده او لازم است.

2 - ماشین آلات وادوات که براى تعلیم یا صنعت به کار می‌رود تا میزان ده هزار ریال.

3 - گاو شیرده و گوسفند و حیوانات دیگرى که براى معاش محکوم‌علیه و خانواده‌اش لازم است و همچنین منافع حیوانات نامبرده و علوفه آنها تا یک ماه.

در صورتى که حیوانات مذکور متعدد باشد تعیین میزان لازم براى معاش محکوم‌علیه با خود اوست.

4- آذوقه موجوده به قدر احتیاج یک ماه مدیون نفقه و کسوه عائله او.

5 - لباس و اسلحه و اسب و جیره و سایر لوازم مأمورین نظامى و امنیه و مأمورین شهربانى.

6- نوشته‌جات محکوم‌علیه به استثناء برگ‌هاى بهادار و سهام شرکت‌ها.

7- لباس رسمى و نیم رسمى محکوم‌علیه.

8 - اسباب و آلات زارعتى و حرفه‌ای و صنعتى که براى شغل مدیون لازم است و همچنین حیوانات و ادوات که براى زراعت لازم است و کتاب‌ها راجع به شغل مدیون تا ده هزار ریال.

9- وجوه اعانه که مورد فقر و موت داده می‌شود.

+++

10- وجوهى که براى معالجه بزه دیده یا زبانى که به مناسبت جنایت به خود بزه دیده یا خانواده او داده مى‌شود.

11- چیزهاى غیر قابل انتقال مانند حق انتفاعى که اختصاص به شخص داشته باشد.

12- اموال متعلقه به دولت و دول بیگانه‏

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 158

ماده 158- اگر در مستثنیات مذکور در ماده 157 مالى باشد که بهاى آن زیاد باشد و محکوم‌علیه بتواند با ملاحظه شئون خود به کمتر از حیث بها اکتفا نماید آن مال فروخته مى‌شود و به مقدارى که براى رفع حاجت بدهکار کافى باشد به او داده شده بقیه به بستانکار داده مى‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 159

ماده 159- در صورت موافقت مدیون توقیف کلیه مستثنات دین مانعى نخواهد داشت.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 160:

ماده 160- در صورتی که محکوم‌علیه و کسان او غایب باشند لازم شود قسمتى از مال محکوم‌علیه را توقیف کنند مأمور اجرا از باقیمانده اموال صورت جامعى برداشته و به دست امینى که اعتبارش در اداره اجراء محرز باشد خواهد سپرد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 161:

ماده 161- اموال ضایع شدنى را می‌توان بدون رعایت مقررات راجع به توقیف و مزایده به فروش رسانید لیکن قبل از فروش باید صورتى از اموال برداشته شود و پول اموال که به فروش رسیده است توقیف می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 162:

ماده 162- اگر در جریان توقیف اجرایى مأمور اجرایی برات یا سفته‌ای ‌ را به نفع مدیون پیدا کند برگ‌هاى مزبور به درخواست محکوم‌له وصول شده و وجه آن توقیف می‌شود و اگر موعد پرداخت آن طولانى باشد برگ‌هاى مزبور به طریق مزایده به فروش می‌رسد و مدیر اجرا‌ صلاحیت برنده مزایده را براى دریافت وجه آن برگ‌ها اعلام خواهد نمود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 163:

ماده 163 - اول مدیون که کمتر مورد احتیاج و علاقه اوست در توقیف مقدم بر اموالى است که بیشتر مورد احتیاج و علاقه مدیون است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 164:

ماده 164- از اموال محکوم‌علیه مقدارى توقیف می‌شود که برابر محکوم‌علیه مقدارى توقیف می‌شود که برابر محکوم به علاوه دو عشر به فروش برسد و چنانچه مالى که براى توقیف معرفى شده قابل تجزیه نبوده و بیش از میزان مذکور ارزش داشته باشد تمام آن توقیف خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 165:

ماده 165- اموالى که مدیون آن را متعلق به شخص ثالث معرفى مى‌کند یا آن که اشخاص ثالث نسبت به آن امور اد ادعا می‌نماید در آخرین مرحله توقیف خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 166:

ماده 166- هر‌گاه مالى از محکوم‌علیه نزد محکوم‌له باشد محکوم‌علیه می‌تواند در‌خواست کند مالی که نزد محکوم‌له است مقدم بر سایر اموال او توقیف شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 167:

ماده 167- مدیونى که علیق چهارپایان او توقیف می‌شود می‌تواند در‌خواست نماید از عده چهارپایانى که آن

+++

علوفه براى مصرف آنها ضرورت دارد نیز توقیف شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 168:

ماده 168- مأمور اجرا باید مصلحت محکوم‌له و محکوم‌علیه را در بازداشت اموال در نظر بگیرد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 169:

ماده 169 – هر‌گاه مأمور اجرا‌ پس از حضور در محل توقیف مالى که قابل توقیف باشد مشاهده ننماید مراتب را در صورت مجلس می‌نویسد.

[3- تصویب سه فقره مرخصى]‏

رئیس- گزارش کمیسیون و عرایض و مرخصى. مرخصى آقاى شجاع:

آقاى شجاع در‌خواست 10 روز مرخصى از تاریخ نهم شهریور ماه 1320 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد ..

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شجاع برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. گزارش دیگر:

آقاى رضوى در‌خواست 10 روز مرخصى از تاریخ 16 شهریور ماه 1320 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد ..

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى رضوى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش دیگر:

آقاى نمازى در‌‌خواست 20 روز مرخصى از تاریخ 26 مرداد ماه 1320 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد ..

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى نمازى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4- موقع و دستور جلسه آینده ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 24 شهریور ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293844!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)