کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 112 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 5 آبان ماه 1311 (26 جمادى‌الاخرى 1351)  

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب نه فقره مرخصی

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل فلاحت و صناعت

4- تصویب لایحه اعتبار مخارج تعقیب فراریان محبوسین

5- تصویب لایحه اصلاح بودجه اداره کل تجارت

6- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

7- تصویب لایحه اعتبار اضافی دفع آفات حیوانی

8- تصویب لایحه معافیت گمرکی ارزاق ورودی بنادر جنوب

9- تقدیم و تصویب لایحه کسر اعتبار بودجه مدارس ایران در بین­النهرین

10- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 112

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 5 آبان ماه 1311 (26 جمادىالاخرى 1351)

فهرست مذاکرات

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب نه فقره مرخصی

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل فلاحت و صناعت

4- تصویب لایحه اعتبار مخارج تعقیب فراریان محبوسین

5- تصویب لایحه اصلاح بودجه اداره کل تجارت

6- تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقای وزیر عدلیه

7- تصویب لایحه اعتبار اضافی دفع آفات حیوانی

8- تصویب لایحه معافیت گمرکی ارزاق ورودی بنادر جنوب

9- تقدیم و تصویب لایحه کسر اعتبار بودجه مدارس ایران در بین­النهرین

10- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس پنجشنبه بیست و هشتم مهر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین بااجازه - آقایان : آشتیانی - اعتبار

غایبین بی­اجازه - آقایان : تیمورتاش - دشتی - حاج میرزا حبیب­الله امین - حاج محمد رضا بهبهانی - امیر ابراهیمی - طباطبایی وکیلی - فقیه - عبدالحسین خان دیبا - بیات ماکو - دهستانی .

دیر آمده بااجازه - آقای حاج غلامحسین ملک

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان : میرزا سید مهدی خان فاطمی - عراقی - مفتی - حیدری - احتشام‌زاده - دبیر سهرابی - شریعت‌زاده .

- 1]تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

-2]تصویب سه فقره مرخصى‏[

رئیس- بر اثر مسافرت‌هاى ضرورى چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت مى‌شود:

خبرمرخصى آقاى فرشى:

نماینده محترم آقاى فرشى براى رسیدگى به امور محلى از تاریخ حرکت تقاضاى چهل روز مرخصى نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافقت و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى فرشى قیام

+++

فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى اسکندرى:

نماینده محترم آقاى اسکندرى براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى چهل روز مرخصى از تاریخ 3 آبان ماه 1311 نموده‌اند- کمیسیون با یک ماه از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى اسکندرى موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى تربیت‏

نماینده محترم آقاى تربیت براى رسیدگى به امور محلى از تاریخ حرکت تقاضاى چهل روز مرخصى نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد:

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى تربیت موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى فزونى‏

نماینده محترم آقاى فزونى براى رسیدگىبه کارهای ضرورى و محلى تقاضاى چهل روز مرخصى از تاریخ 5 آبان 1311 نموده‌اند. کمیسیون با یک ماه از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد:

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى فزونى قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى طباطبایى دیبا

نماینده محترم آقاى طباطبایى دیبا براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى یک ماه مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافقت و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- مخالفى نیست؟

بروجردى- بنده عرض دارم‏

رئیس- بفرمایید

بروجردى- بنده کاملاً با مرخصى آقا موافقم ولى چون در جلسه گذشته بنده عدد نمایندگان را صد و بیست نفر دیدم و حالا صد و دو نفر است و بنده از قرارى که مطلع شدم چند نفر از آقایان نمایندگان بدون اجازه مسافرت کرده‌اند نظر بنده کاملاً با مرخصى آقایان موافق است ولى نظرم این است که کمیسیون عرایض تعداد اشخاصی که مسافرت مى‌کنند در نظر بگیرند که مجلس از اکثریت نیفتد.

رئیس- این مسأله از وظایف بنده است (صحیح است) که بنده باید نظارت داشته باشم که مجلس از اکثریت نیفتد و این نظارت را دائماً بنده اعمال مى‌کنم این که آقایان مرخصى گرفته‌اند دو قسمت هستند یک قسمت آقایانى هستند که مى‌خواهند در موقع تشریف فرمایى اعلیحضرت همایونى در حوزه‌هاى انتخابیه خودشان انتخابات شروع شده است و براى کارهاى تبلیغ و اقداماتى که باید یک نفر نماینده در حوزه انتخابیه خود بکند رفته‌اند (صحیح است) بنابراین غالب آقایان مى‌بایستى رفته باشند ولى براى این که همیشه رویه مجلس شوراى ملى و نمایندگانش این بوده است که صرفه عمومى را در درجه اول ملحوظ مى‌داشته‌اند (صحیح است) به این عده که مسافرت کرده‌اند باز ما همیشه اینجا صد نفر داریم و جاى نگرانى نیست (صحیح است)

طباطبایى بروجردى- البته نظارت حضرت اشرف کافى است‏

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى طباطبایى دیبا قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى باستانى:

نماینده محترم آقاى باستانى براى رسیدگى به امور محلى از تاریخ حرکت تقاضاى چهل روز مرخصى نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى باستانى قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى چایچى:

نماینده محترم آقاى چایچى براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى پنجاه روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند.

+++

کمیسیون با یک ماه از مدت مورد تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى چایچى قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى حبیبى:

نماینده محترم آقاى حبیبى براى رسیدگى به امور محلى از تاریخ 14 آبان ماه 1311 تقاضاى یک ماه مرخصى نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى حبیبى قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى امیر ابراهیمى‏

نماینده محترم آقاى ابراهیمى براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى بیست روز تمدید مرخصى از تاریخ سوم مهر 1311 نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى امیر ابراهیمى (فعلاً اینجا هستند ولى قبلاً مرخصى خواسته بودند) موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

-3]تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صناعت و فلاحت‏[

رئیس- آقاى فرخ‏

رئیس اداره کل فلاحت و صناعت (آقاى فرخ)- در بودجه اداره فلاحت براى دفع آفات حیوانى یک مبلغى منظور شده بود که در موقع عادى البته کافى بود ولى امسال به واسطه این که امراض مختلفه حیوانى از نقاط دیگر سرایت کرده بود و بعضى نقاط را گرفت اعتبارات ما کم آمد لهذا ده هزار تومان یعنى صد هزار ریال از اعتبارات دیگر تمنا شده است که انتقال داده شود به این اعتبار که بتوانیم این قسمت را ادامه بدهیم و با قید یک فوریت تقدیم مى‌شود و استدعا مى‌شود موافقت فرمایند که زودتر این کار بگذرد.

-4]تصویب لایحه اعتبار مخارج تعقیب فراریان محبوسین‏[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به پرداخت مخارج تعقیب فراریان محبوسین‏

خبر کمیسیون:

لایحه نمره 4216 دولت راجع به پرداخت مخارج تعقیب فراریان محبوسین و دیون معوقه نظمیه کل مملکتى با حضور آقاى معاون وزارت داخله در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتى که از طرف آقاى معاون داده شد کمیسیون با ماده واحده پیشنهادى موافقت نموده و علی‌هذا عین ماده مزبور را پیشنهاد به مجلس مقدس مى‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده قرائت مى‌شود.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است:

اولاً- مبلغ 25000 ریال مخارج فراریان محبوسین و سید فرهاد را بابت سال 1309 از اعتبارى که در ماده 2 فقره دوم بودجه 1311 اداره کل تشکیلات نظمیه مملکتى منظور شده بپردازد.

ثانیاً- دو فقره اعتبار دیگرى را که به مبلغ 68000 ریال در ماده 3 و 7 فقره دویم بودجه سال 1311 اداره مزبور به شرح ذیل:

1- اعتبار براى پرداخت دیون از سال 1306 لغایت 1310 50000 ریال‏

2- اعتبار براى پرداخت و استهلاک پنجاه هزار ریال قرضه به وزارت عدلیه 18000 ریال‏

_______________

جمع 68000 ریال‏

منظور شده مطابق هشت فقره صورت‌هاى ضمیمه تأدیه نماید.

رئیس- صورت‌هاى ضمیمه را که آقایان ملاحظه فرموده‌اند، در لایحه اشکالى نیست (خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 67 ورقه سفید علامت قبول تعداد شد.)

+++

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 79 نفر به اکثریت 67 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : ناصری - دیبا - دکتر سنگ - فهیمی - لاریجانی - ارکانی - مخبر فرهمند - کفایی - میر سید احمد بهبهانی - دبیر سهرابی - طهرانچی - دکتر طاهری - دهستانی - مؤید احمدی - ثقة­الاسلامی - علی خان اعظم زنگنه - قراگوزلو - دکتر ضیایی - ملک‌زاده آملی - رهبری - میرزا محمد خان وکیل - افخمی - مسعودی خراسانی - بوشهری - علوی سبزواری - مقدم - محمد علی میرزا دولتشاهی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - معتضدی - فتوحی - ابوالحسن خان پیرنیا - دبستانی - میرزا حسین خان فاطمی - خواجوی - مجد ضیایی - آصف - اسعد - مفتی - فتحعلی خان بختیار - ساکینیان -

رئیس- یک تذکرى است که توجه آقایان به آن لازم است و آن این است که رأى با ورقه به موجب اوراقى است که اسم آقایان به طور خوانا در روى آنها نوشته شده است. بعضى از اوقات اوراقى داده مى‌شود که نام نویسنده خوانا و قابل قرائت نیست. مثلاً در شماره گفته مى‌شود هفتاد ولى بعد از این که مراجعه مى‌کنیم و مى‌خواهیم تحقیق کنیم اسامى و آراء را که مى‌بینیم مى‌بینیم که خوانده نمى‌شود و عده نام برده شده نقص پیدا مى‌کند (گرچه این نقص به واسطه اکثریت زیاد در کار قانون اخلال نمى‌کند) ولى براى کار ادارى مخل است. توجه آقایان را یک بار دیگر جلب مى‌کنم که از همان اوراقى که طبع شده و در دسترس‌شان هست و خطوطش خوانا و آسان است از همان‌ها بدهند و اگر هم اسم خودشان را اتفاقاً روى کارت مرقوم مى‌فرمایند خوانا باشد- یکى دیگر هم توجه اعضاى کمیسیون عرایض و مرخصى را به این نکته جلب مى‌کنم که عده حاضر در مرکز در این تاریخ صد نفر است و دیگر به هیچ وجه مرخصى مناسب نیست بدهند مگر این که از آقایان مسافرت کرده مراجعت نمایند (صحیح است) (جهانشاهى- مجلس هم رأى نمى‌دهد) و به علاوه یک ترتیبى را هم گاهى معمول مى‌دارند که تذکر آن نیز لازم است. یک نفر نماینده به امید این که مرخصیش تصویب مى‌شود بدون این که به من و کمیسیون عرایض و مرخصى مراجعه کند مى‌رود و به یکى از رفقا ارجاع مى‌کند که در غیاب مرخصى آن را تأمین کند نظرتان باشد که چنین کارى نکنند که ما به اشکال ادارى و نقص عده بر مى‌خوریم (صحیح است)

- 5]تصویب لایحه اصلاح بودجه اداره کل تجارت‏[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به اصلاح بودجه 1311 اداره کل تجارت‏

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه با حضور آقاى یاسایی رئیس اداره کل تجارت لایحه دولت راجع به اصلاح بودجه 1311 اداره کل تجارت را مطرح و تحت شور قرار داده در نتیجه با پیشنهاد مزبور موافقت و اینک عین ماده واحده پیشنهادى را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم مى‌دارد.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است معادل (70385) فرانک فرانسه طلب سفارت پاریس را که براى پرداخت کرایه حمل و نقل نمونه‌جات ایران از آنورس به پاریس مصرف نموده از محل اعتبار فصل (2) ماده 22 بودجه مصوبه 1311 اداره کل تجارت خریدارى و پرداخت نماید و نیز مبلغ (35000 ریال) به شرح ذیل:

از ماده 22- از فصل 2 (10000) ریال کسر و به ماده 13 از فصل 2 انتقال داده شود 10000 ریال‏

از ماده 23- از فصل 2 (20000) ریال کسر و به ماده 11 از فصل 2 انتقال داده شود 20000 ریال‏

از ماده 23- از فصل 2 (20000) ریال کسر و به ماده 12 از فصل 2 انتقال داده شود 5000 ریال‏

________________

جمع 35000 ریال‏

انتقال دهد.

+++

رئیس- اشکالى نیست. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 65 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 80 نفر با اکثریت 65 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : معتصم سنگ - شریفی - میر سید احمد بهبهانی - فهیمی - دکتر طاهری - ارکانی - امیر ابراهیمی - هزار جریبی - مولوی - میر سید محمد محیط - لیقوانی - میرزا محمدتقی طباطبایی - روحی - مجد ضیایی - بنکدار - میرزا محمد حسین نواب - امیر تیمور - دکتر سمیعی - دادور - کفایی - طالش خان - ایزدی - اقبال - لاریجانی - وهاب‌زاده - دکتر سنگ - میرزا یانس - آخوند یار علی - دکتر لقمان - سید مرتضی وثوق - جمشیدی - علی خان اعظم زنگنه - خواجوی - میرزا محمد خان وکیل - ملک‌زاده آملی - عراقی - رهبری- بیات - ملک‌مدنی - فتحعلی خان بختیار - علوی سبزواری - حاج میرزا حسن خان فاطمی - مصدق جهانشاهی - افسر - بوشهری - اسعد - معتضدی - شریعت‌زاده - ناصری - حبیبی - دبستانی کرمانی - افخمی - دکتر ملک‌زاده - حسنعلی میرزا دولتشاهی - دکتر ضیایی - مقدم - قراگوزلو - مسعودی خراسانی - ساکینیان - ثقة­الاسلامی - فتوحی - مخبر فرهمند - دبیر سهرابی - دهستانی - مؤید احمدی .

6] - تقدیم چهار فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏[

رئیس- آقاى رئیس تجارت‏

رئیس کل تجارت- (آقاى یاسایى)- چند فقره لایحه است راجع به وزارت عدلیه که از طرف آقاى وزیر عدلیه تقدیم مى‌شود: یکى راجع به اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک در مورد معاملات با شرط عقد خارج و شرط وکالت. یکى دیگر راجع به اصلاح ماده 111 قانون ثبت اسناد و املاک. لایحه دیگر راجع است به اصلاح قانون تصدیق انحصار وراثت. لایحه دیگر راجع به تغییر ماده اول قانون راجع به دعاوى اتباع ایران و اتباع خارجه این لوایح تقدیم مى‌شود که به کمیسیون عدلیه ارجاع شود.

7] - تصویب لایحه اعتبار اضافى براى دفع آفات حیوانى‏[

رئیس- لایحه آقاى رئیس کل فلاحت راجع به اعتبار دفع آفات حیوانى مطرح است‏

ساحت محترم مجلس شورای ملى‏

در بودجه سال 1311 اداره کل فلاحت براى کلیه مصارف مربوطه به دفع آفات حیوانى که مطابق معمول و به طور عادى پیش آمد نماید مبلغ (660000 ریال) منظور و تصور مى‌رفت که مبلغ مزبور احتیاجات دفع آفات حیوانى را کاملاً تأمین خواهند نمود ولى برخلاف انتظار امراض ساریه طاعون گاوى و سیاه زخم گوسفند و شاربن سمپتوماتیک و غیره به قسمى در حیوانات نواحى مختلفه خراسان و مازندران و آذربایجان و همدان و سایر نقاط دیگر بروز نموده که مجبور شد علاوه بر دو نفر دکتر متخصص و 28 نفر واکسیناتورهایى که در استخدام اداره کل فلاحت مى‌باشند یک عده از دکترهاى بیطار و متخصصین وزارت جلیله جنگ را نیز به نواحى مزبور اعزام دارد تا از امراض مذکور جلوگیرى نماید علی‌هذا اعتبارى که براى قسمت مخارج مربوطه به دفع آفات حیوانى به شرح فوق منظور شده بود به مصرف رسیده و جز مبلغ مختصرى باقى نمانده است براى این که فقدان اعتبار امور دفع آفات را دچار وقفه ننموده و خسارت جبران ناپذیرى بر رعایا و صاحبان اغنام و احشام حتى‌المقدور وارد نکرده و از طرفى از مبلغ (500000) ریالى که از قسمت فصل 14 ماده 4 بودجه مملکتى براى عمل معادن قراچه داغ منظور گردیده مبلغ کافى اعتبار باقى است که به مصرف نرسیده ماده واحده ى ذیل را به قید یک فوریت براى ترمیم اعتبار دفع آفات حیوانى از اعتبار فوق پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را مى‌نماید.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ یک صد هزار ریال (10000 ریال) بر اعتبار 500000 ریال منظور در فصل 14 ماده 4 بودجه مملکتى براى عمل معادن قراچه داغ جهت پرداخت حقوق و مصارف متخصصین و مستخدمین و کلیه مصارف مربوطه به دفع آفات حیوانى و مخارج مربوطه به آن تخصیص داده به مصرف برسانند.

رئیس- فوریت مطرح است اشکالى نیست؟ آقاى روحى فرمایشى دارید؟

روحى- بلى. عرض کنم موضوع دفع آفات حیوانى هم یکى از امراض مزمن سارى این مملکت است که

+++

غالب نقاط این مملکت در اوقات محتلفه مبتلا هستند ولى به طورى که بنده اطلاع دارم اداره فلاحت در چند سال قبل یک مؤسسه خیلى منظم و مرتبى ایجاد کرده بود به نام دفع آفات حیوانى و در آنجا واکسن درست مى‌کردند و یک عده بیمار مخصوص استخدام شده بود و در مازندران و جاهاى دیگر عمل کرده بودند و نتایح خیلى مستحسنى هم گرفته شده بود ولى امسال بدبختانه در اغلب از نقاط و قسمت مهم این مملکت در همدان پىشکوه و یک قسمت از دهات قزوین دچار مرض گاومیرى شده باشد درجه و کوچک‌ترین عمل از طرف اداره فلاحت به منصه ظهور نپیوست و یک قدم کوچک هم برنداشتند حتى دو گاو هم تزریق نشد و من تعجب مى‌کنم یک اداره که حقیقتاً موظف است که این مسأله را پیشرفت بدهد یعنى فلاحت مملکتى را و لااقل وسایلى که براى این فلاحت کار مى‌کنند صیانت و نگهدارى کند این غفلت از چه بود و چرا قبلاً پیش‌بینى نکرده بودند چه در بودجه‌شان و چه جاى دیگر در صورتی که باید متوجه باشند که مرض گاومیرى یک مرض خطرناکى است و ممکن است در این مملکت هر روز از گوشه به گوشه این مملکت سرایت کند و یک مشت وسایل تولید فلاحت را از میان ببرد که آن گاو باشد و حالا بنده خیلى خوشوقت شده که درصدد برآمده‌اند از یک محل دیگرى یک وجهى را انتقال بدهند به این محل و گمان مى‌کنم اگر این براى چند ماه آخر سال است که این را چطور مصرف مى‌کند و اگر براى سال نو است بایستى مبلغ بیشترى منظور دارند این را خیلى خوشوقت مى‌شدم اگر آقاى رئیس کل فلاحت و صناعت توضیح مى‌دادند در ضمن خواستم بپرسم که این قضیه معادن قراچه‌داغ چه بوده است و علت این که اعتبارش به مصرف نرسیده است چه بوده است و ضرورتى که این را در بودجه گذاشته‌اند چه بوده است؟ این را هم مى‌خواهم توضیح بدهند و خواستم خدمت‌شان عرض کنم و علاوه کنم که در مسأله فلاحت و گاومیرى نباید سهل‌انگارى کنند این یک ترتیبى است که امسال زیان زیادى به مملکت وارد آورده است در اثر این غفلت ولى خوب است این غفلت ادامه پیدا نکند. (صحیح است)

رئیس- (خطاب به آقاى رئیس کل فلاحت و صناعت)- آقا یک قدرى تأمل بفرمایید. فوریت مطرح است ایشان در خود ماده صحبت کردند و جنابعالى در خود ماده جواب بفرمایید. به فوریت ارتباط ندارد. اول رأى مى‌گیریم به فوریت لایحه آقایانی که با فوریت موافقند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. حالا ماده واحده مطرح است. آقاى فرخ بفرمایید.

رئیس اداره صناعت و فلاحت- یک قسمتى از فرمایشات نماینده محترم راجع به این که اداره فلاحت یک مؤسسه را ایجاد کرده بود و عده هم بیطار داشت و عمل مى‌کرد این از روى اطلاعات کافى نبوده است اداره فلاحت مؤسسه را تأسیس نکرده بوده است و بیطار کافى هم نداشت یک مؤسسه در حصارک تأسیس شده بود که هنوز هم کامل نیست و در مدتى که بنده افتخار تصدى فلاحت را دارم شروع کرده‌ایم و تا دو ماه دیگر ممکن است این مؤسسه تمام بشود. اما بیطارهایى که فرمودید عبارت است از یک بیطار که تبعه دولت فرانسه است و در اینجا است براى ساختن واکسن و وسایل کارش را هم کاملاً تهیه نکرده بودند که حالا تهیه شده است.

اما راجع به قسمت دفع آفات حیوانى: بیشتر این قبیل امراض حیوانى از خارج به ایران سرایت مى‌کند از قبیل طاعون و پست پوین- Peste-Bovineو شاربن شاربن سمپتوماتیک Charbon Symptomatique و سایر اقسام شاربن اینها اغلب از سایر ممالک و نقاط خارج به ایران سرایت مى‌کند ولى البته تصدیق خواهید فرمود که براى یک مملکت عریض و طویلى مثل ایران و یک نفر و دو نفر وترینر Vétérinaire (یکى از نمایندگان- بیطار بفرمایید) نمى‌شود جلوگیرى کرد از امراض ساریه به علاوه واکسیناتور Vaccinateur هم به قدر کافى نیست اداره فلاحت عجالتاً فقط داراى دو دکتر وترینر است. دو دکتر بیطار که یکى در آذربایجان است و مشغول عملیات است که دکتر حامدى باشد و یک نفر هم در تهران است و در سایر نقاط ما مجبور شدیم که از وزارت جنگ

+++

تقاضا کنیم و وزارت جنگ هم کمال مساعدت را فرمودند و یک عده از بیطارهاى قشونى را به اختیار ما گذاشتند و ما هم با عده واکسیناتورى که داشتیم یعنى 28 نفر که البته خیلى قلیل و غیرکافى بود فرستادیم و با این وسایل که در دست ما بود آن قدرى ممکن بود عمل کردیم ولى البته باید طورى عمل کرد که در آتیه یک تشکیلات خیلى منظم و مرتبى باشد که در هیچ جا هم از این قبیل قضایا واقع نشود و تشکیلات پلیس صحى را هم باید داد که در قسمت‌هاى بلوکى در موقع بودن مرض در نقاط همسایه البته فوراً آن اقدامات فنى را بکنند ولى تصدیق بفرمایید که بیطار هم یک چیزى نیست که بشود آناً تهیه کرد اتفاقاً این شغل در محصلینى هم که ما به اروپا فرستادیم داوطلب زیادى نداشته است پنج شش نفر بیشتر داوطلب نبوده‌اند. بنده نظر به اهمیت همین موضوع این را به عرض دولت رسانده و دولت در نظر دارند که براى سال آینده یک عده مخصوصاً براى همین کار به اروپا بفرستند و یک کلاس بیطارى هم در اینجا تأسیس کنند و اخیراً هم ما یک کلاس براى تهیه واکسیناتور تهیه کردیم در جراید هم اعلان کردیم که داوطلب خواهیم پذیرفت و شروع خواهیم کرد. اما در خصوص اعتبارى که فرمودند این اعتبار براى کسر اعتبار همین چند ماهه (پنج شش ماهه) آخر سال است و در سنه آتیه البته پیش‌بینى‌هاى بیشترى خواهد شد. در موضوع قراچه داغ هم که فرمودید ما در اعتبار اداره ساعت پنجاه هزار تومان براى این محل داشتیم و در سه ماهه تابستان هم مهندس و متخصص ما رفتند به قراچه داغ و عمل کردند و نمونه‌هایى هم فرستادند که ارسال شد به کارخانه و دارالتجزیه کروپ چون دارالتجزیه خود ما یک ماه و نیم دیگر تمام خواهد شد بنابراین امسال این اعتبار به مصرف نرسیده است یک مقدارى هم صرفه جویى شد و ادامه کارهاى قراجه داغ در سنه آتیه خواهد شد و عجالتاً این محل براى این قسمت تخصیص داده شده است.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض کنم که موضوع مرض گاومیرى یک چیزى است که تقریباً آنچه بنده به خاطر دارم از اواخر جنگ بین‌المللى که یک دسته از مهاجرین به ایران آمدند این مرض را هم به ایران آوردند و این مرض یکى از مخاطرات بزرگ عوامل فلاحتى ما شده است و همیشه یک سال دو سال این مرض تخفیف پیدا مى‌کند مجدداً باز از یک نقاطى شروع مى‌کند الان به طورى که بنده اطلاع دارم در قسمت غرب باز شروع کرده است و خیلى هم تلفات سنگینى به بار آورده است. بنده مى‌خواستم عرض کنم که مسأله فلاحت همان طور که سابقاً هم خدمت‌تان عرض کردم یکى از مسائلى است که به عقیده بنده باید مورد توجه کامل دولت واقع شود اصول فلاحت قدیمى هم که ما داشتیم که اکثراً مورد تنفیذ واقع مى‌شده آن هم دارد متزلزل مى‌شود براى خاطر این که اگر مراجعه کنید و احصاییه گاوبندى این قرا و دهات را در نظر بگیرید آن نسق‌بندى معمولى قدیم در کار نیست و کمتر شده است یعنى از بین رفته یک دهى هم که شصت جفت گاوبندى داشته است امروز با بیست جفت گاو اداره مى‌شود. اداره فلاحت باید یک قدرى اقدامات خودش را از مسائل تئورى و این مسائلى که همه‌اش دفتر و میز و صندلى و این چیزها باشد که خرج زیاد مى‌شود توسعه بدهد و قدم‌هایى بلند عملى بردارند و اشخاصى عملى انتخاب کنند که اینها مأمور شوند بروند در ولایات و ایالات و وضعیات زراعت این مملکت را در نظر بگیرند و یک قدم‌هایى بردارند که مفید باشد و الا به این ترتیب ملاحظه مى‌فرمایید چقدر در امر فلاحت نکس پیدا شده است و روز به روز هم دارد عواملش از بین مى‌رود. بنده اینجا صریح عرض مى‌کنم که در اکثر قسمت‌هاى اساسی این یک قدم‌هاى برجسته و مفیدى برذاشته شده و یک اصلاحاتى شده متأسفانه در قسمت فلاحت هیچ نوع اصلاحى نشده بلکه به عقیده بنده قدرى هم به قهقهرا برگشته است در صورتى که این یکى از مسائل خیلى خیلى مهم است (صحیح است) همه آقایان اینجا مى‌دانند که بنده در مسائلى که اطلاع نداشته باشم هیچ وقت اظهار عقیده نمى‌کنم (صحیح است) ولى در یک چیزى که بنده اطلاع دارم اگر امساک کنم و عرض نکنم یک نوع خلاف وظیفه را مرتکب شده‌ام (صحیح است) بنده در قسمت

+++

فلاحت و زراعت اطلاع دارم اکثر از آقایان هم اطلاع دارند و بهتر مى‌دانند مسأله زراعت یکى از مسائل مهم است و عجالتاً یک صورت بدى به خودش گرفته است و باید اساساً این مسأله را جزو مسائل اساسى پروگرام دولت قرار بدهند و همان طور که آقاى روحى تذکر دادند یک اعتباراتى که به عقیده بنده اعتبارات مقید باشد یعنى یک اعتباراتى نباشد که فقط باز مربوط بشود به یک تشکیلاتى و اشخاص که بخواهند ارتزاق کنند یک اشخاص مفیدى که بالاخره وجودشان نافع باشد اینها را انتخاب کنند و بفرستند به نقاط دور دست این مملکت تا ببینند که اوضاع زراعت و فلاحت این مملکت چیست تا به تدریج یک تفاوت‌هاى بینى در عمل پیدا شود و الا اگر همین طور باشد یک تشکیلاتى باشد یک اداره فلاحتى باشد و یک مدرسه و یک بودجه و اینها به عقیده بنده مفید نیست و اینها همه‌اش بر ضرر این ممکلت است باید این وضعیت را حضرتعالى که امروز متصدى اداره صناعت و فلاحت هر دو هستید خاتمه بدهید بنده در اینجا صریح عرض مى‌کنم تا به حال هر چه شده است راجع به اداره فلاحت تمامش غلط بوده است و یک کدامش صحیح نبوده است براى این که یک مرض گاومیرى که آمده است در این مملکت شما هنوز موفق نشده‌اید همین طور که خودتان مى‌فرمایید یک کوچکترین اقدامى را بفرمایید. الان شروع شده است و گاوها دارند مى‌میرند خوب همین طور که فرمودید نه واکسن دارید نه آدم دارید نه چیزى خوب چه خواهید کرد؟ خوب اداره فلاحت کارش چیست؟ کارش این است که پا شود و برود ببیند کار دهاقین و فلاحین چیست وضعیت زراعت و فلاحین چیست باید اینجا بنشیند و اداره و مدرسه داشته باشند بنده در قسمت غرب اطلاع دارم که ابداً یک مختصر توجهى هم به آنجا نشده و اگر این وضعیت ادامه داشته باشد اصول فلاحت و زراعت از بین مى‌رود یک اعتبارات کافى‏ باید گرفت و یک اقدامات مفیدى باید کرد به عقیده بنده دولت باید در مسأله فلاحت دقت کند زیرا مملکت ما مملکت فلاحتى است شما هر قدر توجه بکنید بالاخره نمى‌توانید این مملکت را مملکت صنعتى کنید این فکر خود بنده است ممکن است البته در یک قسمت‌هایى یک کارخانه‌جاتى باشد ولى اساس زندگانى ما زندگانى فلاحتى است و متأسفانه این مسأله هیچ مورد توجه نیست.

رئیس کل فلاحت و صناعت- فرمایشات آقا در واقع دو قسمت است یک قسمت راجع به این است که اداره فلاحت آن طورى که باید عمل نکرده است بنده هم با نظر ایشان موافقم اما در قسمت ثانى باید توجه بفرمایند که آیا باید یک قصور مدنى را در چه مدت متوجه چه اشخاص کرد این نکته را باید تصدیق کرد که اداره فلاحت در مدت سه ماه که بنده متصدى آن هستم اقداماتى که براى اصول دفع آفات کرده است این است که لابراتوارى که نداشته‌اند آن را تأسیس کرده‌ایم و شروع کرده‌ایم و الان هم یک مقدار واکسن تهیه مى‌شود و این لابراتوار تا دو ماه دیگر طورى تکمیل مى‌شود که مى‌تواند احتیاج تمام مملکت را بدهد اما وسایل دفاع. بنده با کمال اطمینان عرض مى‌کنم آناً هیچ یک از افراد بشر نمى‌تواند اصول علمى و تکنیک را ایجاد کند وسایل دفع آفات اول باید بیطار داشته باشد براى تهیه بیطار هم باید اشخاصى باشند که داراى دیپلم متوسطه باشند آن وقت بروند و چهار سال تحصیل کنند و در این قسمت عالم بشوند بعد شروع به عمل کنند البته طبیب بیطار آناً پیدا نمی‌شود که اداره فلاحت برود و او را بیاورد ولى وسایل مقدماتیش را سال قبل هم عرض کردم که دولت هم متوجه است و یک عده را براى این کار به خصوص تهیه کرده است که براى سال آتیه بفرستد و یک عده طبیب بالاختصاص براى این کار تهیه کند واکسی‌ناتور هم تهیه شده لابراتوار هم وسایلش تهیه شده و البته این موضوع عملى خواهد شد اما در قسمت امور فلاحت که فرمودند بنده کاملاً این فرمایش آقا را تصدیق دارم و معتقد خود بنده هم این است که مملکت ایران صنعتى درش ترقى مى‌کند که آن صنعت هم مبتنى بر فلاحتى باشد از قبیل کارخانه قند‌سازی و نخ بافى و غیره که متکى باشد به اصول فلاحتى و الا صنایعى که متکى به اصول فلاحتى نباشد خود بنده هم معتقد نیستم و اگر کس دیگر هم معتقد باشد به عقیده بنده مشتبه است و دولت هم فعلاً متوجه این قضیه است و

+++

براى این که نسبت به امور فلاحت هم اقدمات بشود تصدیق بفرمایید که در سه ماه نمى‌شود یک مملکتى مثل ایران را مطالعات فلاحتى کرد ما در این باب یک اشخاصى را که مطلع بودند و بصیر بودند جمع کردیم و یک کمیسیون‌هایى هم تشکیل دادیم و یک مطالعاتى هم البته شروع شده است که باید تعقیب کرد و البته امیدواریم که در آتیه با نظرى که دولت دارد و مساعدتى که مجلس شوراى ملى دارند موفق بشویم که به مرور این قضایا را اصلاح کنیم.

رئیس- اشکالى دیگر نیست (خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده و 56 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 79 با اکثریت 56 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : افسر - اسعد - میرزا یانس - فتحعلی خان بختیار - ملک‌زاده آملی - میر سید احمد بهبهانی - مفتی - وهاب‌زاده - آخوند یار علی - بوشهری - دکتر طاهری - لیقوانی - مولوی - بنکدار - کفایی - میرزا محمد حسین نواب - دکتر سمیعی - روحی - دهستانی - دکتر لقمان - اقبال - میر سید محمد محیط - طالش خان - علی خان اعظم زنگنه - شریفی - ایزدی - ملک مدنی - دکتر سنک - مسعود ثابتی - امیر دولتشاهی - یبات - حبیبی - عراقی - دیبا - دادور - خواجوی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - رهبری - معتضدی - دکتر ضیایی - دبستانی - ساکینیان - شریعت زاده - مجد ضیایی - فرهمند - حاج میرزا حسین خان فاطمی- ثقة­الاسلامی - مقدم - مسعودی خراسانی - لاریجانی - علوی سبزواری - حسنعلی میرزا دولتشاهی - فتوحی - مؤید احمدی - ابوالحسن خان پیرنیا - دبیر سهرابی .

8] - تصویب لایحه معافیت گمرکى ارزاق ورودى‏[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به معافیت حقوق گمرکى و مالیات راه جنس ارزاقى که وارد بنادر جنوب مى‌شود مطرح است.

خبر کمیسیون:

کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود با حضور آقاى وزیر مالیه لایحه پیشنهادى نمره 30487 دولت راجع به معافیت حقوق گمرکى و مالیات راه قسمتى از ارزاق خوزستان و بنادر جنوب را که از خارجه خریدارى مى‌شود مورد شور و مطالعه قرار داده نظر به این که معافیت مزبور براى یک دفعه و براى اجراى قانون مصوب 29 شهریور مى‌باشد کمیسیون با پیشنهاد مزبور موافقت و اینک عین ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب تقدیم مجلس مقدس مى‌نماید.

رئیس- ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت مى‌شود:

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده مى‌شود که اجناسى را که به موجب قانون مصوب 29 شهریور براى خوزستان و بنادر جنوب از خارجه خریدارى و وارد مى‌نماید از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکى معاف بدارد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- بنده خاطرم هست به طورى که در ماده اشاره شده یک قانونى از مجلس گذشت در 29 شهریور که دولت براى قحطى و سختى که در بنادر جنوب بیداد شده است اجناس حمل کند اما اینجا بنده اول که این لایحه را دیدم تصور کردم که جنسى را از آن راه حمل مى‌کنند لیکن از این لایحه این طور بر مى‌آید که جنسى را از خارج خریدارى مى‌کنند غرض این بود که آقاى وزیر مالیه توضیح بفرمایند که جنسى که در ولایات ایران مثل کرمانشاه یا کردستان یا عراق جنس زیادى هست و دولت حالا محل احتیاجش هست که حالا به آن حدود هم حمل کند اگر رفع حاجت آنها از جنس داخله ممکن است دیگر چرا از خارجه جنس مى‌خرند یا این که غرض این است که از آن راه حمل مى‌شود ممکن است که از کرمان حمل بشود و از راه بین‌النهرین وارد محمره شود و البته باید از گمرک معاف باشد و از سایر عوارض راه معاف باشد لیکن غرض این است که اینجا توضیح بدهند که جنس را از خارج مى‌خرند یا از خارج به عنوان ترانزیت حرکت مى‌کند.

وزیر مالیه (آقاى تقى‌زاده)- به موجب قانونى که از مجلس گذشت و اجازه گرفته شد راجع به یک مقدار اعتبارى بود که به دولت داده شد که جنس بخرد و حمل کند

+++

به خوزستان و بنادر جنوب و تا حدى که مقدور است این کار در داخله مى‌شود ولى یک قسمت کوچکى باید از خارجه حمل شود دلیلش این است که اولاً در قسمت اول در بنادر جنوب موقع بذر مى‌گذشت و فوت مى‌شد و گفتیم شاید تا وقتى که قانون گذشت ده روز بیشتر باقى نمانده بود و اگر یک ماه و دو ماه طول مى‌کشید شاید دیگر به درد بذر امسال نمى‌خورد و لازم بود که هفت هشت ده روزه یک قدرى جنس براى بذر نه براى آذوقه به آنجا رسانده شود این بود که دولت مجبور شد که از خارجه حرکت بدهد و زودتر رسانیده شد و همچنین براى آذوقه هم دولت در داخله خرید و حمل مى‌کرد و هم همه مردم و تجار و ملاکین به قدر مقدور حمل مى‌کردند ولى معذالک کافى نیست و بایستى یک کمکى هم مى‌شد در جاهایى که از داخله خیلى گران تمام مى‌شد براى این که درست است که جنس داخله به خارجه ترجیح دارد اما یک جایى هم هست که مایحتاج و ضرورى مردم است که قوت لایقوتشان است و در فلان محل فرض کنید چهل تومان تمام مى‌شود فلان محل بیست تومان (صحیح است) چون مى‌شود که جنس مملکت را از یک سرحدى به خارجه فرستاد در مقابلش نصفش یا ثلثش یا یک عشرش را از جاى دیگر آورد اگر امروز خداى نخواسته در کرمان خیلى سختى شود البته آنها هم بى‌سختى نیستند اما فرض بفرمایید اگر خیلى سختى شود یا در بندر عباس آن وقت در آذربایجان شما یک میلیون خروار هم جنس داشته باشید مى‌شود گفت براى این که جنس داخله به آنجا برسد ولو این که صد تومان هم برسد باید از آنجا حمل کرد مى‌شود که جنس آذربایجان را آنجا فروخت و از جاى دیگر براى آنها تهیه کرد ما قسمت زیادى از خارجه حمل نمى‌کنیم و همین قدرى را که حمل مى‌کنیم مى‌خواهیم اقلاً عوارض راه و گمرک نداشته باشد که براى آنها که به کلی گرسنه‌اند مخصوصاً در خوزستان که خیلى بى‌بضاعت هستند براى اینها ارزان تمام شود و یقین دارم که نیت همه آقایان در این کار موافقت دارد.

رئیس- آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 62 ورقه سفید تعداد شد.)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 80 به اکثریت 62 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : افخمی - لیقوانی - دکتر طاهری - لاریجانی - یونس آقا وهاب‌زاده - فهیمی - ناصری - افسر - میرزا محمد حسین نواب - امیر حسین خان بختیاری - جهانشاهی - میر سید احمد بهبهانی - مولوی - بنکدار - امیر تیمور - میرزا محمد تقی طباطبایی - دهستانی - طهرانی - امیر ابراهیمی - میر سید محمد محیط - میرزا محمد خان وکیل - فتحعلی خان بختیار - دکتر سمیعی - مقدم - مفتی - عراقی - ثقة­الاسلامی - ساکینیان - مسعودی خراسانی - مسعود ثابتی - خواجوی - اسعد - حسنعلی میرزا دولتشاهی - بوشهری - مجد ضیایی - حبیبی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - ابوالحسن خان پیرنیا - فتوحی - دیبا - دکتر ضیایی - معتضدی - دکتر ملک زاده - رهبری- دبستانی کرمانی - هزار جریبی - دبیر سهرابی - دکتر لقمان - علوی سبزواری - دکتر سنک - ملک زاده آملی - علی خان اعظم زنگنه - امیر دولتشاهی - شریفی - مخبر فرهمند - دادور - طالش خان - ارکانی - کفایی - اقبال - ایزدی - وهاب‌زاده .

- 9]تقدیم و تصویب لایحه کسر اعتبار بودجه مدارس ایران در بین‌النهرین‏[

رئیس- آقاى معاون وزارت معارف‏

معاون وزارت معارف (آقا میرزا غلامحسین رهنما)- لایحه‌ای است راجع به کسر بودجه مدارس بین‌النهرین با قید دو فوریت تقدیم مى‌شود.

(لایحه به شرح ذیل قرائت شد)

ساحت محترم مجلس شوراى ملى- چون دربودجه هذه‌السنه وزارت معارف اعتبار مدارس ایران در بین‌النهرین به ریال منظور و به مناسبت گرانى اسعار خارجى اعتبار مزبور براى پرداخت حقوق کارکنان و مخصوصاً کرایه خانه‌هاى مدارس مزبور که قرارداد آن هم به روپیه منعقد گشته کافى نیست و باید مبلغى بر اعتبار بودجه آن مدارس اضافه شود علی‌هذا ماده واحده ذیل تقدیم و تصویب آن به قید دو فوریت تقاضا مى‌شود.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ شصت هزار

+++

ریال کسر اعتبار بودجه سال 1311 مدارس ایران در بین‌النهرین را از محل صرفه‌جویی‌هاى پنجاه و نیم اول سال 1311 ماده 49 از فصل سوم قسمت اول (اعتبار تکمیل و تأسیس مدارس) بودجه هذه‌السنه وزارت معارف تأدیه نماید.

رئیس- لایحه دو فورى نیست. یک فورى است. فوریت مطرح است مخالفى نیست؟ (خیر) آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده واحده مطرح است مخالفى نیست؟ (خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 66 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 79 با اکثریت 66 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : جهانشاهی - دکتر طاهری - امیر حسین خان بختیاری - اسدی - افسر - دهستانی - هزار جریبی - ملک‌زاده آملی - سید مرتضی وثوق - بیات - یونس آقا وهاب‌زاده - دکتر سنگ - دبیر سهرابی - مخبر فرهمند - آخوند یار علی - مجد ضیایی - مؤید احمدی - امیر دولتشاهی - رهبری - ابوالحسن خان پیرنیا - علی خان اعظم زنگنه - دکتر لقمان - لیقوانی - ثقة­الاسلامی - علوی سبزواری - مقدم - ساکینیان - فتحعلی خان بختیار - دکتر ضیایی - فتوحی - حبیبی - ناصری - میرزا یانس - افخمی - دبستانی کرمانی - میرزا محمد خان وکیل - حیدری - اسعد - دکتر ملک زاده - خواجوی - بوشهری - عراقی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - ایزدی - سید محمد محیط - مفتی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - شریعت‌زاده - وهاب‌زاده - طالش خان - اقبال - دادور - دکتر سمیعی - مولوی - امیر ابراهیمی - بنکدار - همراز - میرزا محمد حسین نواب - معتضدی - امیر تیمور - میر سید احمد بهبهانی - فهیمی - کفایی - روحی - دیبا - لاریجانی .

-10] موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏[

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنم‏

جلسه آینده پنجشنبه 13 آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه اوزان و مقادیر

(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون

اجازه پرداخت دیون و تعهدات اداره کل تشکیلات نظمیه

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است:

اولاً - مبلغ 25000 ریال مخارج تعقیب فراریان محبوسین و سید فرهاد را بابت سال 1309 از اعتباری که در ماده 2 فقره دوم بودجه سنه 1311 اداره کل تشکیلات نظمیه مملکتی منظور شده بپردازد.

ثانیاً - دو فقره اعتبار دیگری را که به مبلغ 68000 ریال در ماده 3 و 7 فقره دوم بودجه سنه 1311 اداره مزبوره به شرح ذیل:

1 - اعتبار برای پرداخت دیون از سال 1306 لغایت 1310 50000ریال

2 - اعتبار برای پرداخت و استهلاک پنجاه هزار ریال قرضه به وزارت عدلیه 18000 ریال

جمع 68000ریال

منظور شده مطابق هفت فقره صورت های ضمیمه تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه است در جلسه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

صورت ضمیمه قانون اجازه پرداخت دیون و تعهدات اداره تشکیلات کل نظمیه

صورت مطالبات معوقه

نمره ترتیب

شرح

مبلغ

جمع

د

ریال

د

ریال

1

2

جمع کل بدهی تشکیلات کل نظمیه مملکتی بابت حقوق مخارج سنوات 1306 و 1307 و 1308 و 1309 و یک قسمت از 1310 (مطابق ریز پنج فقره صورت ضمیمه) به شرح ذیل بالغ بر 45/122879 ریال است و به طور تومان شمار از محل فقره دوم:

1 - مطالبات معوقه اشخاص مطابق نمره 1 بابت 1306 85/31848 ریال

2 - مطالبات معوقه اشخاص مطابق نمره 2 بابت 1307 45/12922 ریال

3 - مطالبات معوقه اشخاص مطابق نمره 3 بابت 1308 50/53269 ریال

4 - مطالبات معوقه اشخاص مطابق نمره 4 بابت 1309 60/14967 ریال

5 - مطالبات معوقه اشخاص مطابق نمره 5 بابت 1310 05/9871 ریال

حمع 45/122879 ریال

مخارج غیر ثابت (ماده 3) پرداخت خواهد شد

بابت قیمت نفت و بنزین 1309 در وجه ملزومات مالیه

جمع مطالبات معوقه

 

30000

20000

 

50000

 

50000

 

50000

+++
صورت مطالبات معوقه مرکز و ولایات در سنه 1306

نمره ترتیب

شرح

مبلغ

جمع

د

ریال

د

ریال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

حقوق

حقوق یاور سید حبیب الله خان فاطمی

حقوق سلطان فضل الله خان آقا خانی

حقوق ابوالفتح خان متوفی

حقوق جواد آقا نزاکتی

حقوق فتحعلی خان کهن

حقوق حسینخان سلامت

حقوق اسدالله خان معاضدیان

حقوق سلطان ابراهیم خان اشرفی

حقوق عبدالحسین میرزا قهرمانی

حقوق کیل چپ علی اکبر خان

حقوق سلطان غلامحسین میرزا

حقوق عیسی خان دبیری

حقوق ابراهیم خان صالحی

حقوق نایب سوم سیف الله خان

حقوق امیر ریاضی

حقوق سلطان ابراهیم خان سلطانی

حقوق احمد علی خان ودادی

حقوق ایام مرخصی از 7 تیر لغایت 6 مرداد سید علینقی خان فاطمی

حقوق 48 روزه نایب سوم سید محمد ابراهیم خان

فوق العاده بدی آب و هوا 7 ماهه سید حبیب الله خان فاطمی

فوق العاده بدی آب و هوا 4 ماهه سید علی محمد خان فاطمی

فوق العاده بدی آب و هوا یک ساله سید علینقی خان فاطمی

جمع

+++

مخارج

خرج سفر اسدالله خان معاضدیان

مخارج سیم کشی پهلوی

خرج سفر عبدالله خان مجاب

خرج سفر عبدالله خان مجاب

خرج سفر عبدالله خان مجاب

کسر خرج نظمیه نیشابور در اسفند

خرج سفر احمدعلی خان ودادی

خرج سفر حسنخان حشمتی

خرج سفر وکلا بوشهر

جمع

جمع کل

35

60

90

85

2880

1760

925

1480

2000

600

420

420

650

370

1260

600

764

800

420

1360

520

420

500

2520

520

1260

210

2080

1168

285

584

299

1200

172

2400

31848

35

50

85

23449

8399

31848

+++


صورت مطالبات معوقه مرکز و ولایات در سنه 1307

نمره ترتیب

شرح

مبلغ

جمع

د

ریال

د

ریال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

حقوق

حقوق نایب سوم محمد علی خان دژ بخش

حق‌الکفاله نایب سرهنگ نیساری

حقوق 25 روزه مرخصی نایب اول حسن خان نگهبان

حقوق 4 ماهه آخر دکتر سیدمحمد خان طبیب مازندران

فوق‌العاده بدی آب و هوا 2 ماهه محمد حسین خان رفیع

فوق‌العاده بدی آب و هوا 7 ماهه نایب سوم عبدالکریم خان

فوق‌العاده بدی آب و هوا 9 ماهه وکیل باشی اسمعیل میرزا

فوق‌العاده بدی آب و هوا یک ساله نایب اول سیدعلی تقی خان

مخارج

مخارج سیم کشی بندر پهلوی

طلب مطبعه از نظمیه شیراز

حق‌الثبت شش ماهه نظمیه طهران

حق‌الثبت از فروردین 1306 لغایت شهریور 1307

جمع کل

45

45

740

2100

350

600

120

420

45

1260

2600

1582

1620

1080

12922

45

45

6040

6882

12922

+++


صورت مطالبات معوقه مأمورین در سنه 1308

نمره ترتیب

شرح

مبلغ

جمع

د

ریال

د

ریال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

حقوق

حقوق سنوات 6 و 7 و 8 سلطان احمد خان پولادین

تفاوت حقوق یک نفر آژان سمنان

حقوق چهار ماهه ایام مرخصی میرزا عباس خان شرقی

حقوق چهار ماهه ایام مرخصی نایب سوم فرج‌الله خان

حقوق چهار ماهه ایام مرخصی رضا قلی خان نوروزی

فوق‌العاده بدی آب و هوای چهار ماهه نایب سوم محمد خان

حقوق یک ساله دکتر سید محمد خان فتاحی

حقوق آذر ماه لطف‌الله خان شکوه

فوق‌العاده یک ساله نایب اول سید علی تقی خان فاطمی

حقوق یک ماه و پنج روز سرهنگ ابراهیم خان شریف

حقوق چهار ماه ایام مرخصی نایب اول جباری

حقوق 35 روزه شهریور و مرداد نایب اول سرتیپ زاده

مخارج

مخارج سوخت و روشنایی نظمیه آباده

خرج سفر علی خان افخمی

خرج سفر نایب سوم سیف‌الله خان

قرض نظمیه کرمانشاه به خباز

آبونمان تلفون نظمیه گیلان

مخارج سیم کشی بندر پهلوی

خرج سفر محمد خان سراجی

کسر خرج ساختمان اصطبل کرمانشاهان

+++

خرج سفر نایب سوم فضل‌الله خان فاطمی

خرج سفر محمد‌علی خان جهان بین

خرج سفر خان بابا خان زند بصیری

اضافه مخارج نظمیه ناصری

طلب حاج علی معمار پور از نظمیه ناصری

قرض نظمیه قزوین به تلفونخانه

مخارج تبعید سید مصطفی (نظمیه طهران)

طلب کارخانه وطن از نظمیه اصفهان

مطالبات شرکت تلفون از نظمیه اصفهان

طلب میرزا یحیی عبا باف بابت مال‌الاجاره

صلب علی عامدی از نظمیه نهاوند بابت ملیوس

جمع مطالبات معوقه سنه 1308

20

20

40

70

10

65

25

50

9548

40

2340

1000

2720

320

1800

320

1260

2210

1564

520

250

1833

1298

655

700

751

354

5101

1000

88

580

9655

4235

79

280

452

1382

47

985

53269

50

23542

2415

53269

+++

صورت مطالبات معوقه مأمورین در سنه 1309

نمره ترتیب

شرح

مبلغ

جمع

د

ریال

د

ریال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

حقوق

حقوق ایام مرخصی سلطان عبدالعظیم خان از 17 آذر تا 13 اسفند

حق‌الکفاله سلطان غلامحسین خان صفا از 7 مهر لغایت دی ماه

فوق‌العاده بدی آب و هوا یک ماهه عبدالله خان میانجی

فوق‌العاده بدی آب و هوا دو ماهه نایب سوم محمد خان همیون نژاد

فوق‌العاده بدی آب و هوا 5 ماهه علی خان علی آبادی

تفاوت حقوق سه ماهه خرداد و تیر و مرداد نایب اول عباس قلی خان

حقوق 15 روزه مرداد نایب اول حاج اسمعیل خان ایرانی

حقوق یک ماهه میرزا نصرالله خان دیهیم

بقیه حقوق مرخصی نصرالله میرزا دیهیم

اضافه حقوق شش ماهه آخر سرهنگ بیات

مخارج

خرج سفر از بوشهر به چاه بهار نایب سوم مهشید

مخارج اعزام یک نفر متهم در وجه تشکیلات امنیه

طلب مطبعه از نظمیه بوشهر

طلب نظمیه کردستان بابت کسر مخارج

تعهدات نظمیه گیلان بابت اضافه مخارج

کسر ملزومات و مطبوعات نظمیه ساوه

طلب اداره تلفن از نظمیه بروجرد

طلب مطبعه تقی زاده از نظمیه تبریز

خرج سفر مهدی خان سعیدی از کرمانشاه به طهران

جمع مطالبات معوقه سنه 1309

50

90

45

75

60

1948

1710

50

160

650

90

260

350

1050

540

810

60

1376

1899

3051

147

94

360

360

14967

60

60

6808

8159

14967

+++


صورت مطالبات معوقه مأمورین در سنه 1310

نمره ترتیب

شرح

مبلغ

جمع

د

ریال

د

ریال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

حقوق تیرماه پنج نفر آژان جدید‌الاستخدام

حق‌الکفاله سه ماهه سلطان محاسب زاده - شیراز

حقوق چهار ماهه مرخصی مرحوم مهدی خان که به ورثه او باید داده شود

حقوق ده روزه شهریور سلطان رضا خان نعیمی

حقوق پنج نفر آژان‌های مشهد سر

فوق‌العاده دی و بهمن و اسفند 1310 سید کاظم خان جنجالی

تتمه مخارج اتومبیل نظمیه گیلان

کسر مخارج نظمیه بندرشاه طبق نمره 22/165 آستراباد

قرض نظمیه ساری به تلفون خانه آنجا به موجب مراسله نمره 378

قرض نظمیه اصفهان به تلفون خانه راپورت نمره 418/2467

تفاوت کرایه محل نظمیه بابل

مخارج پای شکسته عبدالحمید آژان کردستان

بابت مخارج مخفی نظمیه خوزستان

بابت بقیه مخارج سفر سید ابوطالب خان وکیلی

بابت بقیه سوخت زمستانی نظمیه عراق

طلب مطبعه تمدن طهران از نظمیه ساری

بدهی نظمیه بوشهر به تلفونخانه

جمع

جمع کل

50

35

20

05

05

500

1275

1680

140

610

720

2280

715

107

684

180

200

10

127

480

23

139

4946

9871

05

4925

9871

+++


صورت مخارج کارخانه‌جات مجلس مرکزی که از محل پنجاه هزار ریال قرضه تهیه شده است.

نمره ترتیب

شرح

مبلغ

جمع

د

ریال

د

ریال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

قیمت لوازم قالی بافی

قیمت لوازم کارخانه سراجی

قیمت درخت - گل - تخم گل و لوازم باغبانی

قیمت لوازم کارخانه جوراب بافی

قیمت لوازم کارخانه کفاشی

قیمت لوازم کارخانه خیاطی

قیمت لوازم کارخانه کلاه دوزی

قیمت لوازم کارخانه نساجی

قیمت لوازم کارخانه سیگار پیچی

قیمت لوازم کارخانه منبت کاری

قیمت لوازم کارخانه نقاشی

قیمت ابریشم جهت سوزن زنی

قیمت کارخانه حلاجی

قیمت کارخانه تجاری

قیمت یک دست سرویس چای خوری (به طور نمونه)

قیمت دفاتر و مطبوعات مربوطه به کارخانه‌جات

جمع

70

95

40

90

50

60

60

05

95

35

2230

2332

4647

852

435

678

711

3644

60

138

183

162

35

180

150

1557

18000

 

18000

هفت فقره صورت‌های فوق ضمیمه قانون اجازه پرداخت دیون و تعهدات اداره تشکیلات کل نظمیه مملکتی بوده و صحیح است

رئیس مجلس شورای ملی - دادگر

+++

قانون‏

اصلاح بودجه ى 1311 اداره کل تجارت‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است معادل (85/ 703) فرانک فرانسه طلب سفارت پاریس را که براى پرداخت کرایه حمل و نقل نمونه‌جات ایران از آنورس به پاریس مصرف نموده از محل اعتبار فصل دو ماده 22 بودجه مصوبه 1311 اداره کل تجارت خریدارى و پرداخت نماید و نیز مبلغ (35000) ریال به شرح ذیل انتقال دهد:

از ماده 22 از فصل 2 (10000) ریال کسر و به ماده 13 از فصل 2 انتقال داده شود 10000 ریال‏

از ماده 23 از فصل 2 (20000) ریال کسر و به ماده 11 از فصل 2 انتقال داده شود 20000 ریال‏

از ماده 23 از فصل 2 (5000) ریال کسر و به ماده 12 از فصل 2 انتقال داده شود 5000 ریال‏

جمع 35000 ریال‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

اعتبار اضافى جهت مصارف مربوطه به دفع آفات حیوانى‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ یک صد هزار ریال (100000 ریال) از اعتبار پانصد هزار ریال منظور در فصل 14 ماده 2 بودجه مملکتى براى عمل معادن قراجه داغ جهت پرداخت حقوق و مصارف متخصص و مستخدمین و کلیه مصارف مربوط به دفع آفات حیوانى و مخارج مربوطه به آن تخصیص داده به مصرف برسانند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه معافیت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکى‏

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده مى‌شود اجناسى را که به موجب قانون مصوب 29 شهریور براى خوزستان و بنادر جنوب از خارجه خریدارى و وارد مى‌نماید از پرداخت مالیات راه و حقوق و عوارض گمرکى معاف بدارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اجازه پرداخت کسر بودجه 1311 مدارس ایران در بین‌النهرین‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ شصت هزار ریال کسر اعتبار بودجه سال 1311 مدارس ایران در بین‌النهرین را از محل صرفه‌جویی‌هاى پنج ماه و نیم اول سال 1311 ماده 49 از فصل سوم قسمت اول (اعتبار تکمیل و تأسى مدارس) بودجه هذه‌السنه وزارت معارف تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ى پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293345!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)