کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/15]

جلسه: 111 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روزیکشنبه 9 شهریور ماه 1320  

فهرست مندرجات:

1-تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای فروغی نخست وزیر

3- شور و تصویب لایحه غیرقابل فرجام بودن بعضی محکومیت‌های جزایی

4- بقیه شور لایحه اجرای احکام دادگستری و تصویب مواد 130 تا 140

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 111

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روزیکشنبه 9 شهریور ماه 1320

فهرست مندرجات:

1-تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای فروغی نخست وزیر

3- شور و تصویب لایحه غیرقابل فرجام بودن بعضی محکومیت‌های جزایی

4- بقیه شور لایحه اجرای احکام دادگستری و تصویب مواد 130 تا 140

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز پنج شنبه ششم شهریور ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بیانات آقاى نخست وزیر]

رئیس- آقاى نخست وزیر فرمایشى دارید بفرمایید.

نخست وزیر- عرایض بنده‌ امروز مختصر است و هنوز موقع این نرسیده است که خاطر محترم نمایندگان را از جزئیات و تفاصیل قضایاى اخیر مستحضر کنم همین قدر عرض می‌کنم مذاکرات و اقدامات در موضوع قضایاى اخیر از دیروز به یک مرحله بعدى و روشن‌ترى رسیده است حالا مشغول هستیم هم مطالعه کنیم و مذاکره و در ظرف فردا پس فردا امیدو‌اریم به نتیجه قطعى برسیم و خاطر آقایان نمایندگان محترم بشود چیزى را که بیشتر بنده می‌خواستم خاطر نشان کنم این تأسفى است که از براى ما حاصل شده است از وضع روحیه مردم که بنده چیزهاى غریب وعجیب مى‌شنوم از اراجیف و جعلیات و مى‌بینیم وحشت خاطر زیادى براى اهالى طهران است و حتى مى‌شنویم جماعتى از طهران بیرون می‌رود و خارج می‌شوند و من علت این را نمی‌دانم گر چه می‌دانم به واسطه القائات صورى به واسطه خبرهایى است که مفرضین منتشر می‌کنند ولیکن می‌خواهم عرض کنم چرا مردم این قدر متوحش هستند براى مرکز و براى افراد خطرى در بین نیست این قضایایى که واقع شده است در نتیجه همان امورى است که مستحضرید و می‌دانید چرا واقع می‌شود ولیکن بنده می‌خواهم اطمینان بدهم به آقایان و همه اهل طهران و براى مرکز و براى افراد خطرى دربین نیست این قضایایى که واقع شده است در نتیجه همه امورى است که مستحضرید و می‌دانید چرا واقع می‌شود ولیکن بنده خواستم اطمینان بدهم به آقایان و همه اهل طهران که این طور دستپاچه و پریشان خاطر نباشد که هیچ قسم مخاطره براى طهران و براى مرکز و براى دولت نیست اگر خبرى مى‌شنوید باور نکنید و هراس میان مردم را بگیریم نمی‌توانیم کار بکنیم نان فراوان است گندم فراوان است همه چیز

+++

هست و اما اگر بنا شد هر کس به جاى این که یک دانه نان که محتاج است ده تا نان بخرد البته تنگى پیش مى‌آید (نمایندگان- صحیح است) در این که ما در یک موقع مشکلى گرفتار شدیم حرفى نیست ما که این را پنهان کردیم آقایان که می‌دانند یک قضیه مشکلى براى دولت پیش آمده است روزگار همین است که گاهى قضایاى مشکل براى دولت پیش آمد باید بنشینید و حل کنند و البته براى این که حل شد مردم هم باید کمک کنند نه این که مشکلاتى هم در داخله براى خودمان درست کنیم (صحیح است) البته مردم آسوده باشند و خاطرشان پرشان نباشد کجا فرار می‌کنید؟ چرا فرار می‌کنند؟ بنده اطمینان می‌دهم که شهردارى طهران کاملاً در امان است هیچ خطرى نیست البته آقایان هم باید میان مردم این مسئله را منتشر کنند و به این اراجیف و جعلیات غریب و عجیبى که شنیده می‌شود توجه نکنند و بدانند که یا از نادانى یا از سوء‌استفاده نیت است چه علت‌هاى این حرف‌ها را درست می‌کنند البته این را اراجیف را نباید گوش داد و مردم سرجاى خودشان بنشینند و آرام باشند و با هم بنشینیم و عمل را تمام کنیم و فردا پس فردا که به نتیجه قطعى رسید آقایان را از جریان امر آگاه سازیم صحیح است)

[3- شور و تصویب لایحه غیر قابل فرجام بودن بعضى محکومیت‌هاى جزایى]‏

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به غیر فرجام بودن بعضى از محکومیت‌هاى جزایى:

لایحه شماره 3804 دولت راجع به غیر‌قابل فرجام بودن بعضى از محکومیت‌هاى جزایى براى شور دوم در کمیسیون قوانین دادگسترى مورد شور و مطالعه قرار گرفته و با توضیحاتی که آقاى وزیر دادگسترى بیان نمودند گزارش شور اول کمیسیون عیناً تصویب و اینک گزارش آن را براى شور دوم تقدیم می‌دارد

ماده یگانه جزء در امور جنحه‌هاى مضر به مصالح عمومى که موجب ماده دوم قانون کیفر پیش‌بینى شده است در جنحه‌هاى دیگر محکومیت به کیفر نقدى و همچنین محکومیت‌هاى به دو ماه حبس یا کمتر خواه متضمن محکومیت به کیفر نقدى نیز باشد یا نه فرجام‌پذیر نخواهد بود.

محکومیت‌هاى مذکور جزء آنچه به موجب ماده 19 اصلاحى قانون کیفر عمومى مصوب 23 اسفند ماه 1312 مقرر است هیچ قسم اثر کیفرى خواهد داشت. احکامى که در امور خلافى صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست.

رئیس- آقاى انوار

انوار- باید خیلى شکر‌گزارى کرد از آقاى نخست وزیر که توجه فرمودند و تا این اندازه خاطر اهالى را تأمین کردند واقعاً باید سپاسگزارى کرد از هیئت دولت که متوجه هستند (عده از نمایندگان- خارج از موضوع است لایحه دادگسترى مطرح است) حالا که خاطر آقایان راحت شد.

خیلى خوب در ماده صحبت می‌کنیم چنانچه خاطر آقایان کاملاً مستحضر هستید نظیر این ماده واحده در دو جلسه پیش گذشت در جایى که مدعى به کمتر از دویست ریال باشد فرجام ندارد یعنى تمیز ندارد آنجا در این باب هم مذاکرات واقع شد که جریان قضاوت باید تمام باشد و به واسطه ادله که ذکر شد می‌گفتند که این امر اسباب زحمت می‌شود و موجب تعلیق کار خواهد شد ولى در این جا چنانچه عرض کردم بعضى از جنحه‌ای که داراى محرومیت اجتماعى نباشد اگر داراى کیفر نقدى هم هست تمیز ندارد ولى به عقیده بنده باید تمیز داشته باشد و در این جا ذکر شد سه دلیل هست که این ماده واحده یک ماده موقتى است اگر در این جا یک نظرى باشد در آن قانون که آورده می‌شود بحث می‌شود ثانیاً کیفر نقدى در جنحه‌هاى زیاد نیست و اگر بخواهیم فرجام براى آنها قائل بشویم وقت زیادى نداریم که براى این محکومیت ها فرجام قائل شویم بنده عرض کردم در کمیسیون که آقایان متوجه باشند

+++

که عدم‌الوجدان لا یدل على عدم‌الوجود شما نیافتید که کیفر نقدى داشته باشد که زاید بر پنجاه تومان باشد این نبودن دلیل است که نیست ممکن است یک جنحه باشد محکمه روى اوضاع و احوال آمده است حبس را به یک ماه قرار داده یا به دو ماه ولى کیفر نقدى را تا پانصد تومان هم قرار داده‌اند و محرومیت اجتماعى هم ندارد پس چه عیب دارد که ما نسبت به کیفر نقدى بیاییم مبلغ را زیاد کنیم مخصوصاً که عواید دولت زیاد می‌شود و چه علت دارد که در چنین موردى ما بگوییم فرجام ندارد براى این که نیافتیم نیافتادن دلیل نیست بنده معتقدم همان طورى که در پنجاه تومان گفتند که فرجام ندارد اگر کیفر پنجاه تومان است که فرجام ندارد و اگر تا صدى تومان رسید صد تومان را هم بنده موافقم و هم چنین تا یکصد پنجاه تومان هم موافقم که اگر کیفر تا این قدر باشد فرجام نداشته باشد اما اگر زاید بر آن باشد محکمه رأى داده است بر یک ماده دو ماه حبس و یا کیفر نقدى را بیشتر کرده است چطور می‌توانیم بگوییم فرجام ندارد فرمودند اسباب نداریم و این که گفتند اسباب کار نداریم بنده توجه می‌دهم آقاى وزیر را به این که وزراى قبل وقتى یک پرونده‌هایى جمع می‌شد یک فوق‌العاده به اعضاء داناى دادگسترى می‌دادند و رسیدگى می‌کردند الحمدالله بودجه ما زیاد و اعتبار هم هست چرا ما این کار را نکنیم این است که بنده نمی‌توانم با این دلایلى که ذکر شد قانع شوم در موردى که تا صد و پنجاه تومان است در جنحه‌هاى که محرومیت اجتماعى ندارد از براى او فرجام نباشد.

وزیر دادگسترى- آقاى انوار بعضى اوقات وظایف بنده را هم انجام می‌دهند تشکر می‌کنم از ایشان. اما راجع به این ماده در کمیسیون مفصل صحبت شد و بنده هم توضیحات کافى عرض کردم و آقایان قانع شدند اولاً این قانون موقت است به طورى که خود آقایان اطلاع دارند قانون آئین دادرسى کیفرى الان در کمیسیون مطرح است و بعد از این که تمام شد در مجلس شوراى ملى مطرح خواهد شد و در آن جا تمام مطالب پیش‌بینى می‌شود قبل از این که آن بیاید و تصویب شود یک احتیاجاتى ایجاب می‌کند که مطلب را به این صورت در می‌آوریم و آن احتیاجات عبارت است از وقت کم و رفع زحمت مردم این که آقا فرمودند موافق نیستند به این که گفته شود بودجه نداریم و آن احتیاجات عبارت است از وقت کم و رفع زحمت مردم به این که آقا فرمودند موافق نیستند به این که گفته شود بودجه نداریم یا این که ما وقت رسیدگى به این کارها را نداریم بنده همچو عرضى را نکرده‌ام وآقایان هم نشنیدند شاید خود آقا همچو تصور فرمودند بودجه هم هست و مجال هم هست صحبت این بود که ما یک دستگاه‌هاى داریم و کار را زیادتر از آن دستگاه‌ها براى آنها تهیه شده است و باید رفع زحمت از آن اشخاص که در بعضى قسمت‌ها گرفتارى دارند بشود این اعضاء وزارت دادگسترى هم عده‌شان محدود است و معین و این افراد دانایى که آقا اشاره فرمودند در فضا و زمان و مکان کار می‌کنند باید قدرت طبیعى خودشان را داشته باشند که انجام می‌دهند اینها از صبح تا چند ساعت از شب گذشته مشغول کار هستند و انجام این امور را عهده‌دار هستند که به وظیفه‌ خودشان عمل می‌کنند ولى حکمت کار و احتیاجات پیش از این اندازه است که ما داریم به این جهت براى این که رفع این احتیاج بشود با مطالعاتى که به عمل آمد صلاح دیده شد که این ماده پیشنهاد شود و این ماده هم بوده و یک چیز تازه نیست که ما پیشنهاد کنیم عین این ماده را داریم منتهى یک اصلاحى و اضافه‌ای درش کردیم آن اصلاح براى این است که رفع زحمت یک عده‌ای را کرده باشیم و ایراد و اشکالى هم به اساس کار وارد نمی‌آید و دلیلى هم که آقا اینجا فرمودند تصور می‌کنم که اشکالتان وارد نیست براى این که چرا آقا صد و پنجاه تومان را داخل قرار داده‌اند و صد و پنجاه و یک تومان را مستثنى یا یک هزار و پانصد ریال را‌ تفاوتش چه چیز است؟ این که معنى ندارد که ما بیاییم و تفکیک کنیم ‌ پس به طور کلى با ملاحظاتى که شد و دقت‌هایى که به عمل آمد بهتر است که لایحه به این صورت تصویب شود بعد هم به طور کلى در آئین دادرسى می‌آید و آنجا مطلب حلاجى شده و به طورى هم که لازم بوده است پیش‌بینى حل مطلب شده و چون اشکالى دیگرى هم آقایان

+++

ندارد بنده تصور می‌کنم که مباحثه کافى است و اشکالى در این مطلب نباشد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده موافقین قیام فرمایند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد

[4- بقیه شور دوم لایحه اجراى احکام دادگسترى وتصویب مواد 130 تا 140]

رئیس- بقیه شور دوم لایحه اجراى احکام دادگسترى ماده صد و سى خوانده می‌شود:

باب سوم در توقیف اموال‏

فصل اول مواد عمومى‏

ماده 130- توقیف بر دو قسم است. توقیف تأمینى توقیف اجرایى.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 131

ماده 131- توقیف تأمینى آن است که براى حفظ حق مدعى یا محکوم‌له و یا در مورد دادرسى فورى براى حفظ حق اشخاص ذی‌نفع به عمل می‌آید و مدعى‌علیه یا محکوم‌علیه یا طرف اشخاص نامبرده از تصرف در مال خود موقتاً ممنوع می‌شوند تا وقتى که حکم صادر و قطعى شده و یا به جهتى قرار تأمین مرتفع شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 132

ماده 132- توقیف اجرایى آن است که اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود براى فروش اداء محکوم‌به.

رئیس- موافقین برخیزند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده 133

ماده 133 - در توقیف تأمینى تعیین اموال براى توقیف با در‌خواست‌کننده توقیف است و طرف در معرفى مال براى بازداشت تکلیفى ندارد.

رئیس- موافقین برخیزند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده 134

ماده 134- در توقیف اجرایى محکوم‌علیه باید مالى را که براى فروش اداء محکوم به مناسبت است معین نماید.

رئیس- موافقین برخیزند

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده 135

ماده 135- توقیف تأمینى به ترتیبى که در آئین دادرسى مدنى مقرر است به عمل می‌آید.

رئیس- موافقین برخیزند (جمع کثیرى برخاستند) تصویب شد ماده 136

ماده 136 - توقیف تأمینى بعد از قطعى شدن حکم اصل قضیه بر محکومیت طرف تبدیل به توقیف اجرایى خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده 137

ماده 137- مالى که توقیف می‌شود باید قابل تقویم و ملک محکوم‌علیه باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده 138

ماده 138- ممکن است توقیف اموال به مأمورى غیر از مأموری که اجرا‌ حکم به او واگذار شده است واگذار شود.

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد ماده 139

ماده 139- در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که براى اجراى حکم طوعاً مقرر شده است حکم را اجرا ننماید یا قرارى با محکوم‌له براى اجرا‌ حکم ندهد محکوم‌له می‌تواند در‌خواست کند که از اموال محکوم‌به بازداشت شود.

+++

رئیس- موافقین برخیزند

اغلب برخاستند

رئیس- تصویب شد ماده 140:

ماده 140- محکوم‌له که در‌خواست بازداشت مال می‌نماید باید هزینه بازداشت و نگاهدارى مال را به مقدارى که مدیر اجراء معین می‌کند بدواً بپردازد

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

[6- موقع ودستور جلسه آینده ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 15 تیر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

راجع به غیر قابل فرجام بودن بعضى از محکومیت‌هاى جزایى‏

ماده یگانه جزء در امور جنحه‌هاى مضر به مصالح عمومى که موجب ماده دوم قانون کیفر پیش‌بینى شده است در جنحه‌هاى دیگر محکومیت به کیفر نقدى و همچنین محکومیت‌هاى به دو ماه حبس یا کمتر خواه متضمن محکومیت به کیفر نقدى نیز باشد یا نه فرجام‌پذیر نخواهد بود.

محکومیت‌هاى مذکور جزء آنچه به موجب ماده 19 اصلاحى قانون کیفر عمومى مصوب 23 اسفند ماه 1312 مقرر است هیچ قسم اثر کیفرى خواهد داشت. احکامى که در امور خلافى صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست.

این قانون مشتمل بر شش ماده یک ماده هست در جلسه نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293843!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)