کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 106 صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه 15 شهریور ماه 1318  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- تصویب لایحه دو فقره اعتبار جهت مجلس شورای ملی

3-شور و تصویب لایحه اصول محاکمات مدنی از ماده 611

4- تقدیم لایحه مربوط به تقسیم محصولات زراعتی بین مالک و زارع

5- بقیه شور اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد 678-708

6- تصویب شانزده فقره مرخصی

7- موقع و دستور جلسه – ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 106

صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه 15 شهریور ماه 1318

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- تصویب لایحه دو فقره اعتبار جهت مجلس شورای ملی

3-شور و تصویب لایحه اصول محاکمات مدنی از ماده 611

4- تقدیم لایحه مربوط به تقسیم محصولات زراعتی بین مالک و زارع

5- بقیه شور اصول محاکمات مدنی و تصویب مواد 678-708

6- تصویب شانزده فقره مرخصی

7- موقع و دستور جلسه – ختم جلسه

(مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 11 شهریور ماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غائبین با اجازه آقایان: اقبال- نواب یزدی

غائبین بی‌اجازه آقایان : فرشی- ثقة‌الاسلامی- اردبیلی- امیرابراهیمی- مکرم افشار- دبستانی- معدل- مؤید‌قوامی- حاج (؟) هدایت- حبیب- شجاع- دکتر نیرومند- دکتر اهری- رهبری- علوی سبزواری- دکتر ضیاء- شهدوست- مؤیدثابتی- سلطانی- میرزایی- توانا- تولیت- دبیرسهرابی- فاطمی- ایزدی- مجدضیایی- دهستانی- محمدتقی اسفندیاری- معتصم سنک- نیکپور- قراگزلو- اورنگ- خلیل حریری- دکتر طاهری

دیر‌آمدگان بی‌اجازه آقایان: رضوی- دکتر ادهم- کاشف- لیقوانی- وکیلی

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- تصویب لایحه دو فقره اعتبار جهت مجلس شوارى ملى‏]

رئیس- گزارش کمیسیون محاسبات راجع به دو فقره اعتبار جهت مجلس شوراى ملى قرائت می‌شود:

کمیسیون محاسبات لایحه شماره 656 کار‌پردازى مجلس شوراى ملى راجع به مبلغ دویست و پانزده هزار ریال اعتبار از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1318 مجلس شوراى ملى براى دو فقره کسر هزینه سال جارى مجلس مطرح نموده و با توضیحاتى که از طرف کارپردازى در اطراف لایحه نامبرده داده شد با عین ماده واحده پیشنهادى موافقت حاصل شده و اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوارى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده واحده پیشنهادى کارپردازى خوانده می‌شود.

ماده واحده- کار‌پردازى مجلس شوراى ملى مجاز است که از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1318 مجلس شوارى ملى مبلغ یکصد و سى هزار ریال براى استخدام کارگران فنى جدید

+++

و هزینه ماشین‌آلات مبلغ هشتاد و پنج هزار ریال کمک بهزینه جشن‌ها از وزارت دارایى دریافت نماید.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است (اظهار شد- مخالفى نیست) رأى می‌گیریم- موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 78 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر 82 به اکثریت 78 رأى تصویب شد

اسامی موافقین _ آقایان : مقدم - عباس مسعودی - کاشف - مشار - اعتبار - محمدتقی شیرازی - محمدتقی رفیعی - طالش - بیات ماکو - ملک­زاده آملی - اوحدی - جلایی - آصف - مژده­ای - معتضدی - ساکینیان - ابراهیمی ریگی - جعفر اصفهانی - دکتر ملک­زاده - طهرانچی - دکتر لقمان - جهانشاهی - شباهنگ - محمد طباطبایی - محمد وکیل - پارسا - بوداغیان - حسنعلی دولتشاهی - مختار مشیر دوانی - اعظم زنگنه - ملایری - موسی مرآت - دکتر سنگ - دکتر غنی - دکتر قزل ایاغ - دکتر سمیعی - نائینی - نراقی - حریری طلوع - تربیت - دادور - دهستانی - ملک مدنی - گودرزی - عبدالله ناهید - نمازی - شاهرودی - ابراهیم سمیعی - توتان - نیک­پور - معتصم سنگ - مولوی - هدایت­الله پالیزی - مهدوی - خواجه نوری - مسعودی خراسانی - مرآت اسفندیاری - کیخسرو شاهرخ - روحی - حمزه تاش - لاریجانی - صفوی - جرجانی - بیات - حیدری - آزادی - مؤید احمدی - صفاری - مخبر فرهمند - محمود عزیزی - کازرونیان - ذوالقدر - رضوی - صادق خواجه نوری - جعفر پناهی - عطاءالله پالیزی - همراز .

[3- شور و تصویب لایحه اصول محاکمات مدنى از ماده 611]

رئیس- بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى. ماده 611 خوانده می‌شود:

باب ششم- در مواعد

فصل اول- در تعیین و حساب مواعد

ماده 611- مواعدى را که قانون معین نکرده دادگاه معین خواهد کرد و موعدى را که دادگاه معین می‌کند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امرى که براى آن موعد معین تعیین و موعد به سال یا ماه یا هفته یا روز معین خواهد شد

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 612.

ماده 612- سال دوازده ماه است- ماه مطابق با ماه شمسى است و کسرى آن از قرار ماهى سى روز حساب می‌شود- هفته هفت روز تمام و روز بیست و چهار ساعت است.

رئیس- موافقین با ماده 612 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 613:

ماده 613- هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارت آن روز که تعطیل است به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزى خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 614:

ماده 614- مواعدى که ابتدا‌ آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (جمعى قیام کردند) تصویب شد. ماده 615:

ماده 615- هر‌گاه اقامتگاه اصحاب دعوى خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونى نسبت به کسانى که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار هر سى و شش کیلومتر یک روز علاوه می‌شود.

کسر از سى و شش کیلومتر در صورتی که کمتر از هیجده کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر هیجده کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز براى آن منظور می‌شود و اگر اقامتگاه اصحاب دعوى در خارجه باشد موعد دو ماه و براى کشور‌هاى دور مثل (امریکا- خاور دور- اقیانوسیه) سه ماه است.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 616:

ماده 616- هر‌گاه در روزى که براى حضور اصحاب دعوى در دادگاه معین شده دادگاه مانعى براى رسیدگى داشته باشد انقضاء مدت روزى خواهد بود که دادگاه براى رسیدگى معین کرده و حاضر باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 617:

ماده 617- مواعدى که دادگاه روز و تاریخ انقضاء آن را معین کرده است در همان روز و تاریخ منقضى می‌شود.

+++

رئیس- موافقین با ماده 617 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 618: خوانده می‌شود

فصل دوم- در دادن مهلت و تجدید موعد

ماده 618- دادن مهلت در مواعدى که از طرف دادگاه معین می‌شود فقط یک دفعه جایز است به استثناى دو مورد زیر:

1- در صورت تراضى متداعیین یا اصحاب دعوى.

2- در صورتی که درخواست کننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کارى که دادگاه خواسته است به واسطه حدوث موانعى بوده که دفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست‌کننده نبوده است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 619:

ماده 619- تجدید مدت قانونى در مورد اعتراض به حکم غیابى و شکایت پژوهشى و فرجامى و اعاده دادرسى نسبت به حکم و قرا دادگاه ممنوع است مگر در موردی که قانون تصریح نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 620:

ماده 620- دادن مهلت پس از انقضاى موعدی که درقانون معین شده در غیر موارد مذکور در ماده فوق وقتى قبول می‌شود که به دادگاه ثابت شود که در اعلام مهلت سهو یا خطایى شده که به آن جهت استفاده از مهلت ممکن نبوده است و یا درخواست‌کننده مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد به واسطه موانعى بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار درخواست‌کننده نبوده است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 621

ماده 621- بیمارى اصحاب دعوى را با امکان توکیل نمی‌توان موجب عدم استفاده از موعد و جهت استمهال قرار داد.

رئیس- موافقین برخیزند (جمع کثیرى برخاستند) تصویب شد. ماده 622:

ماده 622- در صورت قبول درخواست‌کننده موعد جدیدى معین می‌شود و این موعد نباید بیش از موعدی که قانوناً مقرر است باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 623:

باب هفتم- در سازش‏

ماده 623- در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسى حقوقى طرفین دعوى می‌توانند منازعه خود را به سازش خاتمه دهند.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 624 خوانده می‌شود:

ماده 624- سازش اصحاب دعوى در مرحله رسیدگى فرجامى باعث موقوف شدن رسیدگى فرجامى نخواهد شد و طرفین می‌توانند نتیجه سازش خود را به دادگاهی که از حکم آن رسیدگى فرجامى خواسته شده و یا در صورت نقض رسیدگى بآن دادگاه ارجاع گردیده و یا دادگاه صالح دیگر اظهار نمایند.

حکمى که بعد از وقوع صلح از دیوان کشور صادر می‌شود اثرى براى اصحاب دعوى نداشته و فقط براى محافظت قانون است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 625:

ماده 625- در صورتی که در دادرسى مدعى یا مدعى علیه متعدد باشد هر کدام از آنان می‌توانند علیحده از سایرین به اطراف یا اشخاصى که طرف هستند سازش نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند (جمع زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده 626:

ماده 626- سازش دعوى بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمى واقع می‌شود و یا در دادگاه و نیز ممکن است سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمى باشد.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 627 خوانده می‌شود:

+++

ماده 627- هر‌گاه سازش در دفتر اسناد رسمى واقع شده باشد دادگاه ختم امر را به موجب سازش در پرونده کار قید می‌نماید و اجراى آن تابع مقررات راجع به اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 628:

ماده 628- هر‌گاه سازش در دادگاه واقع شود دادگاه پس از خواستن توضیحات لازمه نسبت به موضوع سازش و شرایط آن سازش را به ترتیبى که واقع شده است در صورت مجلس نوشته و این صورت به امضاى دادرس دادگاه و طرفین مى‌رسد:

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 629:

ماده 629- هر‌گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح‌نامه غیر رسمى باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند- اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه و طرفین مى‌رسد.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده 630- مفاد صلح‌نامه که مطابق دو ماده فوق تنظیم می‌شود نسبت بطرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌هاى دادگسترى به موقع اجرا گذاشته می‌شود اعم از این که مورد سازش مخصوص به دعواى مطروحه بوده یا شامل دعاوى یا امور دیگرى باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 631:

ماده 631- هر‌گاه سازش نشود گذشت‌هایى که طرفین هنگام تراضى به سازش کرده‌اند لازم‌الرعایه نیست.

باب هشتم- در داورى‏

ماده 632- کلیه اشخاصى که اهلیت اقامه دعوى را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از این که در دادگاه‌هاى دادگسترى طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضى به داورى یک یا چند نفر رجوع کنند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 633:

ماده 633- متعاملین می‌توانند در ضمن معامله یا به موجب قرارداد علیحده ملتزم شوند که در صورت بروز اختلاف بین آنها رفع اختلاف به داورى به عمل آید و نیز می‌توانند داور یا داورهاى خود را قبل از تولید اختلاف معین کنند معذلک در مورد معاملات واقع بین اتباع ایران و اتباع خارجه طرف ایرانى نمی‌تواند مادام که اختلاف تولید نشده است به نحوى از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داورى یک یا چند نفر و یا به داورى هیئتى رجوع نمایند که آن شخص یا اشخاص و یا آن هیئت داراى همان تابعیت باشد که طرف معامله دارد و هر قرار‌دادى که مخالف این حکم باشد در قسمتى که مخالف دارد باطل و بلا اثر است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 634:

ماده 634- در قرار‌داد داورى باید نکات زیر ذکر شود.

1- مشخصات طرفین و داورها از نام و نام خانوادگى و غیره به طوری که رافع اشتباه باشد.

2- موضوع اختلاف که باید به طریق داورى قطع شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 635:

ماده 635- در مورد ماده 633 هر‌گاه طرفین داور یا داورهاى خود را در ضمن معامله یا قرار‌داد معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف یک طرف داور خود را معین ننماید طرف دیگر می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمى او را بطرف مقابل معرفى و

+++

درخواست نماید که داور خود را معین و معرفى کند در این صورت طرف مکلف است که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه و با رعایت مدت مسافت داور خود را معین و اعلام کند و هر‌گاه تا انقضاء مدت مذکور اقدام ننمود دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به موضوع اختلاف را دارد به درخواست طرفى که داور خود را معین کرده است داور طرف دیگر را معین خواهد نمود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 636:

ماده 636- در مورد ماده قبل هرگاه نسبت باصل معامله یا قرارداد راجع‌ به داورى بین طرفین اختلافى باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگى کرده پس از احراز معامله و قرار داد داور ممتنع را معین می‌نماید ولى مادام که داور معین از طرف دادگاه به داور طرف ابلاغ نشده است طرف ممتنع می‌تواند داور خود را معین و معرفى کند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده 637:

ماده 637- ترتیب مذکور در دو ماده فوق در موارد زیر نیز رعایت خواهد شد.

1- هر‌گاه به موجب قرارداد بین طرفین حل اختلاف باید به داور واحد رجوع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور نامبرده تراضى نمایند.

2- در صورتی که داور یکى از طرفین فوت شود یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند.

3- در صورتی که طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور ثالث تراضى نمایند.

4- در صورتی که انتخاب داور ثالث به شخصى واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید و یا تعیین داور از طرف او غیر‌ممکن باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 638:

ماده 638- دادگاه صلاحیت دار براى تعیین داور دادگاهى است که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوا را دارد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 639:

ماده 639- هر‌گاه ضمن معامله یا بر حسب قرارداد علیحده طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینى داورى نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داورى رسیدگى کند رسیدگى به اختلاف راجع به دادگاه صلاحیت داد خواهد بود مگر آن که تراضى به داورى دیگرى شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 640:

ماده 640- هر گاه در قرارداد داورى عده داورها معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین عده داورها توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصى و هر دو متفقاً یک نفر داور ثالث معین کنند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویبب شد. ماده 641:

ماده 641- در غیر موردی که طرفین در ضمن معامله یا برحسب قرارداد علیحده ملتزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینى داورى نماید اگر در قرارداد داورى مدت اختیار داورها معین نشده باشد مدت دو ماه خواهد بودو ابتداى آن از روزى است که تمام داورها کتباً قبول داورى را کرده‌اند.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 642:

ماده 642- در موردى که دادگاه به جاى طرفین یا یکى از آنها تعیین داور می‌کند باید از بین لااقل دو برابر عده‌ای که براى داورى لازم است و واجد شرایط مقرره هستند داور یا داورهاى لازم را به طریق قرعه معین نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 643:

ماده 643- اشخاصی را که به واسطه محکومیت جنایى

+++

یا به حکم دادگاه جنحه از حق داورى محروم هستند نمی‌توان به داورى معین کرد ولو به تراضى.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 644:

ماده 644- اشخاص مذکور زیر به وسیله قرعه به داروى انتخاب نمی‌شوند.

1- کسانى که سن آنها کمتر از سى باشد.

2- کسانى که در مقر دادگاهى که داور معین می‌کند مقیم یا ساکن نیستند.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 645:

ماده 645- اشخاص مذکوره زیر را نمی‌توان به قید قرعه به سمت داور مشترک معین کرد مگر به تراضى طرفین.

1- کسى که در دعوى ذینفع باشد.

2- اشخاصی که با یکى از اصحاب دعوى قرابت سببى یا نسبى تا درجه دوم از طبقه سوم دارند.

3- کسى که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکى از اصحاب دعوى است یا از اصحاب دعوى مباشر امور اوست.

4- کسى که خود یا زوجه اش وارث یکى از اصحاب دعوى است.

5- کسى که با یکى از اصحاب دعوى یا با اشخاصى که قرابت نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم با یکى از اصحاب دعوى دارند دادرسى جنایى یا جنحه‌اى سابقاً یا فعلاً داشته باشد.

6- کسى که شخصاً یا زوجه او و یا یکى از اقرباى سببى یا نسبى تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکى از اصحاب دعوى یا زوجه و یا یکى از اقرباى نسبى یا سببى تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسى مدنى دارد.

7- قضات و صاحب‌منصبان دادسرا و حکام و سایر کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنها.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 646:

ماده 646- در صورتی که داور به قرعه معین شود هریک از طرفین حق دارد از تاریخ اعلام در جلسه در صورت حضور و از تاریخ ابلاغ تا ده روز در صورت غیبت داور تعیین شده را رد کند مگر این که و موجبات رد بعداً حادث شود که در این‌ صورت ابتدا‌ مدت روزى است که علت رد حادث گردد- دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگى کرده هرگاه اعتراض را وارد دید داور دیگرى را به جاى داور مردود معین می‌کند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 647:

ماده 647- دادگاه پس از تعیین داور ورقه‌اى مشتمل بر نام و مشخصات طرفین و موضوع دعوى و نام داورها و مدت داورى در صورتی که معین شده باشد تنظیم نموده و به داورها ابلاغ می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 648:

ماده 648- بعد از تعیین داور یا داورها طرفین حق عزل آنها را ندارند مگر به تراضى یکدیگر.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 649:

ماده 649- پس از قبول داورى داورها حق استعفا ندارند مگر در صورت داشتن عذر موجه از قبیل مسافرت یا ناخوشى و امثال آن- داورى که بدون داشتن عذر موجه استعفاء دهد تا پنج سال به قرعه به داورى معین نخواهد شد.

تبصره- هرگاه یکى از داورهاى اختصاصى در ثلث آخر مدت داورى استعفاى او کان لم یکن و در حکم ممتنع خواهد بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 650:

ماده 650- هرگاه داور در مدت معین در قرارداد داورى یا مدتی که قانون معین کرده است رأى ندهند داورى

+++

آنان کان لم یکن خواهد بود مگر این که طرفین مدت جدیدى قرار بدهند.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 651:

ماده 651- شخص ثالثى که مطابق قانون جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به داورى وارد دعوى می‌شود می‌تواند با طرفین دعوى اصلى در ارجاع امر به داورى و تعیین داور یا داورهاى تعیین تراضى کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوى او مطابق مقررات مستقلاً رسیدگى خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 652:

ماده 652- طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داور بدهند و داورها نیز می‌توانند توضیحات لازمه را از آنها بخواهند.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 653 خوانده می‌شود:

ماده 653- هرگاه در ضمن رسیدگى اوضاع و احوالى کشف شود که مربوط به جنحه یا جنایت و در رأى داور مؤثر بوده و تفکیک جهت حقوقى از جزایى ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوى مربوط به نکاح یا نسب بوده و رفع اختلاف در امرى که راجع به اصل نکاح یا طلاق یا نسب بشود رسیدگى داورها تا صدور حکم قطعى از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به موضوع امر جزایى یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌ماند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 654:

ماده 654- دعوى جعل و تزویر در سند بدون تعیین جاعل و مزوّر ویا در صورتی که تعقیب جاعل و مزور به جهتى از جهات قانونى ممکن نباشد از قبیل امور جنحه و جنایت مذکور در ماده قبل نیست.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 655:

ماده 655- حکم قطعى مذکور در ماده 653 به توسط دادگاه ارجاع کننده دعوى به داورى به داور ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داورى در زمان توقیف رسیدگى داورها باقى بوده از تاریخ ابلاغ حکم در دادگاه به داور ارجاع شده باشد حکم قطعى را در هر یک از امور مذکور در ماده 653 بدرخواست یکى از طرفین دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد ابلاغ می‌نماید و داورها نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمى که در امر جزایى یا نکاح یا طلاق با نسب صادر شده رأى بدهند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 656:

ماده 656- در موارد زیر داورى از بین می‌رود.

1- در صورت تراضى کتبى طرفین‏

2- در صورت فوت یا حجر یکى از طرفین‏

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 657:

ماده 657- داورها در رسیدگى و رأى تابع اصول محاکمه نیستند ولى باید شرایط قرارداد داورى را رعایت کنند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 658:

ماده 658- رأى داور باید موجّه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 659:

ماده 659- در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوى را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح‌نامه‌اى که به امضاى داورها رسیده باشد قابل اجرا خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 660:

+++

ماده 660- اگر یکى از داورها در جلسه‌اى که براى رسیدگى یا مشاوره با اطلاع او معین شده حاضر نشود یا حاضر شده و از دادن رأى امتناع نماید رأیى که با کثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است هر چند که در قرارداد داورى اتفاق شرط شده باشد عدم حضور یا امتناع داور از دادن رأى یا از امضاء آن باید در برگ حکم قید شود

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 661

ماده 661- پس از رسیدگى رأى داور مدیر دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوى به داور یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد به امر رئیس دادگاه اصل رأى را بایگانى نموده و رونوشت گواهى شده آن را براى ابلاغ باصحاب دعوى می‌فرستد

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 662

ماده 662- هر‌گاه محکوم علیه تا ده روز بعد از ابلاغ حکم به او طوعاً حکم را اجرا نکرد دادگاه ارجاع کننده دعوى به داورى و یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع بر طبق رأى داور برگ اجرایى صادر کند

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 663

ماده 663- هر‌گاه طرفین رأى داور را به اتفاق بعضاً یا کلًا رد کنند آن رأى در قسمت مردود اتفاقى بلا اثر خواهد بود

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 664

ماده 664- تصحیح حکم قبل از انقضاء مدت داورى با داور و بعد از انقضاء مدت با دادگاه صلاحیت‌دار است‏

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام کردند) تصویب شد ماده 665

ماده 665- در موارد زیر رأى داور اساساً باطل و غیر قابل اجراء است‏

1- در صورتی که رأى مخالف با قوانین موجد حق باشد

2- وقتی که داور نسبت به مطلبى که موضوع داورى نبوده است رأى داده یا رأى داور پس از انقضاء مدت داورى صادر شده باشد

3- در صورتی که رأى داور با آنچه در دفتر اسناد رسمى ثبت شده و به جهتى از جهات قانونى از اعتبار نیفتاده است مخالف باشد

هر‌گاه داور خارج از حدود اختیار خود رأى داده باشد فقط آن قسمتى از رأى که خارج از حدود اختیار داور بوده باطل است‏

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 666

ماده 666- در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌توانند از دادگاهى که دعوى را ارجاع به داورى کرده یا دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل دعوى را دارد حکم به بطلان رأى داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگى کرده هر‌گاه رأى بر طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگى به اصل دعوى تا قطعى شدن حکم بطلان رأى داور متوقف می‌ماند

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- با توجه و دقت به مواد مصوبه این قانون معین می‌شود که براى هر قسم اعتراض یا شکایت پژوهشى یا فرجامى یک مدتى را معین کرده‌اند که خارج از آن مدت نباید اعتراض یا شکایتى پذیرفته شود الّا در این مبحث راجع به اعتراض به رأى داور در این مبحث هیج مدت ندارد که تا کى می‌شود و طرف می‌تواند از دادگاه ارجاع کننده بخواهد که رأى داور را که خارج از آن مقررات است باطل کند این مدت ندارد اگر جایى از ابتداى این مبحث تا انتهاى این مبحث یک همچو مدتى هست آقاى مخبر کمیسیون دادگسترى که فعلاً تشریف آوردند ممکن است توضیحاً بیان کنند و اگر نیست موافقت

+++

کننده که در این ماده ذکر شود که طرفى که می‌تواند شکایت کند در یک مدت معین حق داشته باشد شکایت کند.

مخبر- این نکته که آقاى اوحدى تذکر دادند در کمیسیون مشروحاً مورد بحث واقع شد علت این که نظریه ایشان در کمیسیون تصویب نشد حالا عرض می‌کنم و آن این است که تقاضاى ابطال رأى حکم در چه صورت انجام می‌شود؟ ماده 665 که الساعت تصویب شد می‌نویسد در موارد زیر رأى داور اساساً باطل و غیر‌قابل اجرا است وقتى که یک نظریه و رأیى اساساً باطل شد دیگر تأثیر موضوعى ندارد که شما امروز به دادگاه بروید و تقاضاى تصدیق ابطال کنید یا این که این رأى در یک دادگاهى بر علیه شما استدلال شود شما مجبور باشید که یک ماه دیگر بروید و تقاضاى ابطال کنید و بگویید این رأى باطل است در هر صورت اگر وقت گذارده شود معنى آن این است که در آن مدت اگر تقاضاى ابطال نگردید این رأى معتبر است و منافات دارد با ماده 665 که می‌گوییم اساساً باطل است براى این که اگر در ظرف آن مدت تقاضاى ابطال نکردند آن رأى معتبر می‌شود در صورتی که این رأى اساساً باطل است آن وقت مواردی که رأى اساساً باطل است گفته شده است یک وقت است که مخالف است آن رأى با قوانین موجد حق یک وقت است که رأى خارج از اختیار داور است مثلاً معین شده است که حکم در مورد مال‌‌الاجاره یک خانه رأى بدهد او وارد می‌شود مثلًا در مورد ما‌ل‌الاجاره خانه همسایه هم رأى می‌دهد این را نمی‌شود ترتیب اثر داد این رأى اساسا باطل است چه در ظرف ده روز مثلاً شما تقاضاى ابطال بکنید یا نکنید هر وقت کسى که این حکم به نفع او است در دادگاه به این رأى استدلال کرد خواهند گفت که آقا این رأى باطل است و از اختیار شما خارج است و بر‌خلاف قوانین موجد حق است یا برخلاف مدلول سند رسمى و دفتر املاک است این حرف را بهش خواهند گفت و این رأى هم از بین می‌رود به این جهت قید زمان به هیچ‌وجه نمی‌شود کرد و ذکر این قید منافات دارد با ماده 665 البته در ماده 664 گفتیم که تصحیح حکم را می‌توانیم بکنیم اگر مدت حکمیت باقى است و در ظرف مدت دو ماه که حکم‌ها باید رأى بدهند در ظرف یک ماه و ده روز که رأى دادند اگر اصلاحى لازم داشته باشد در ظر‌ف آن بیست روز دیگر که باقى است از حکم تقاضا می‌شود که رفع اشتباه بکند و اگر مدتش گذشته است که دیگر صلاحیت ندارد اصلاح کند و مربوط به دادگاه است اما این ماده را که ایراد کردند مربوط به موارد ابطال است و هیچ زمان نمی‌خواهد زیرا این رأى اساساً باطل است و رأیى که اساساً باطل شد نمی‌شود براى آن تعیین زمان نمود.

رئیس- آقاى اوحدى.

اوحدى- آقاى مخبر کمیسیون دادگسترى باید تصدیق بکنند که بنده با مشاهده ماده قبل و بطلان اساس این عرض را کردم و این نکته را به خوبى ملتفت هستم که مسئله فسخ و ابطال این اختصاص به رأى داور ندارد در دادگاه‌ها هم ممکن است حقوقاً و جزائاً احکامى از دادگاه صادر شود که بر‌خلاف قوانین موجد حق باشد یا بر‌خلاف حق باشد یا برخلاف قانون باشد یا بر‌خلاف مستندات باشد بالاخره یک مرحله را گذاشته‌اند که از این مرحله برود بآن مرحله و آن رأى را باطل کند یا فسخ کند یا نقض کند یا ابرام کند و براى آن‌ هم مدت معین کرده‌اند. بنده هم عرض کردم این مسئله مدت ندارد محکمه تحصیل دلیل براى کسى نمی‌کند مدعى نمی‌شود که این رأى داور بر‌خلاف موجد حق است دادگاه مدعى نمی‌شود که داور زائد بر آن چیزى که باو رجوع شده رأى داده ولو بداند نمی‌کند این کار را پس باید یک نفر که ضرر می‌برد از این رأى داور برود اظهار کند به دادگاه ارجاع کننده که این رأئى که داور داده است یا راجع بیک موضوعى است که مربوط به داوریش نبوده یا مربوط به یک چیزهایى است که زاید بر موضوع داوریش بوده یا برخلاف قوانین موجد حق بوده این را ما گفتیم که مدت لازم دارد این مدت را می‌خواهید اضافه کنید نمی‌خواهید نکنید و الّا آن بیاناتى که فرمودید آنها جواب بنده نبود.

مخبر- عرض کنم اشتباهى که براى آقاى اوحدى ناشى شده است از یک قیاس ساده‌ای است که راى دادگاه را با رأى

+++

داور قیاس کردند این که قابل قیاس نیست زیرا که دادگاه یک صلاحیت قانونى دارد و این صلاحیت براى همیشه هست و به علاوه قانون معین کرده است که رأى دادگاه در ظرف ده روز قابل اعتراض است یا قابل اجرا است یا در ظرف ده روز قابل فرجام است اما رأى داور یک حالت فوق‌العاده‌ای است طرفین آمده‌اند به دادگاه صالح و گفته‌اند که ما نمی‌خواهیم شما رسیدگى کنید و ما را احاله کنید به یک اشخاصى که طرف اعتماد ما هستند تا آنها رأى بدهند به کار ما و براى آنها یک مقررات خاصى وضع شده که تجاوز از آن مقررات جایز نیست اگر ما قید کنیم که در ظرف ده روز نسبت به رأى داور بشود اعتراض کرد این مسئله منافات دارد با ماده 665 زیرا در آنجا گفتیم که در موارد زیر رأى داور اساساً باطل است و رأیى که اساساً باطل است و یک ورقه پاره ورق کاغذ غیر قابل استدلالى است چه فرق می‌کند که امروز در دادگاه تصدیق بر بطلان این بگیریم یا ده روز یا یک ماه دیگر یا در یک محاکمه که مورد استدلال و استفاده واقع می‌شود بگوییم این باطل است این است که اصلاً اگر ما قید زمان بکنیم ماده 665 را کلاً نقض کرده‌ایم زیرا مفهوم مخالفى پیدا می‌کند که اگر تا ده روز تقاضاى ابطال نکردند معتبر است در صورتی که گفتیم به طور کلى باطل است و این قیاس هم موردى ندارد و قابل قیاس هم نیست که بگوییم چون رأى دادگاه در ظرف زمان معین قابل استیناف است پس چرا رأى حکم این طور نیست براى این که آن یک مقررات خاصى برایش وضع شده و این یک مقررات خاصى.

رئیس- موافقین با ماده 666 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 667:

ماده 667- در مورد ماده قبل هرگاه برگه اجرائیه صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلایل درخواست‌کننده توجه کرده هرگاه دلایل را قوى یافت قرارى دایر به توقیف عملیات اجرایى صادر نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 668:

ماده 668- در صورتی که دعوى در مرحله فرجامى رجوع به داورى شده باشد درخواست اجرا و تصحیح حکم و همچنین حکم به بطلان آن باید از دادگاهى به عمل آید که حکم مورد درخواست فرجامى را داده است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 669:

ماده 669- رأى داور فقط درباره طرفین دعوى و اشخاصى که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته و قائم‌مقام آنان نافذ است و نسبت به اشخاص خارج تأثیرى نخواهد داشت.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 670:

ماده 670- حق‌الزحمه داورها به عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داورى ترتیب دیگرى براى پرداخت حق‌الزحمه مقرر شده باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 671:

ماده 671- حق‌الزحمه داورى تا صد هزار ریال خواسته پنج در صد و نسبت به مازاد از صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال خواسته سه در صد و نسبت به مازاد از پانصد هزار ریال دو در صد خواسته می‌باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 672:

ماده 672- مقدار حق‌الزحمه داور در مواردی که خواسته مالى نیست و یا تعیین قیمت آن ممکن نیست به نظر دادگاه معین می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 673:

ماده 673- در صورتی که داور متعدد باشد حق‌الزحمه داورى بالسویه بین آنها تقسیم می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 674:

ماده 674- هرگاه بین داور و اصحاب دعوى قراردادى

+++

در خصوص میزان حق‌الزحمه شده باشد مطابق قرار داد عمل می‌شود مشروط به این که زاید از میزان مذکور در ماده 671 نباشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 675:

ماده 675- دعاوى مذکوره زیر قابل ارجاع به داورى نیست:

1- دعوى ورشکستگى‏

2- دعاوى راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 676:

ماده 676- در مورد اختلافات بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنى و نیز هزینه طفلى که در عده شوهر و در حضانت زن باشد از طرف هر یک از زوجین طرف شود دادگاه‌ها می‌توانند به درخواست هر یک از طرفین دعوى را ارجاع به داورى نموده و در صورت عدم تراضى آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتیکه در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصى که با آنها معاشرت و دوستى دارند تعیین کنند- داورها مکلفند حتى الامکان سعى در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر به اصلاح نشوند رأى خود را در تشخیص ذیحق بودن یکى از طرفین و تعیین میزان هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوى هزینه زن باشد به دادگاه تقدیم دارند.

اگر بین داورها (در صورتی که عده آنها زوج باشد) توافق نظر حاصل نشود آنها می‌توانند یک نفر را به عنوان داور ثالث به تراضى انتخاب نمایند و چنانچه در تعیین داور ثالث تراضى نشود دادگاه به قرعه تعیین می‌نماید و در این صورت اکثریت آراء آنها مناط اعتبار است- دادگاه در انتخاب داورها باید اتصاف آنها را به حسن اخلاق رعایت نماید.

هر یک از طرفین می‌توانند در صورتی که از رأى داورها شکایت داشته باشند اعتراضات خود را در ظرف یکماه بعد از ابلاغ رأى بدادگاه بدهد و دادگاه در صورتى که اعتراضات را وارد بداند بموضوع رسیدگى کرده حکم می‌دهد.

مرجع دعاوى فوق‌الذکر دادگاه شهرستان است و در نقاطى که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 677:

ماده 677- در دعاوى راجع به تخلیه عین مستأجره از قبیل دکان و مغازه دادگاه می‌تواند به درخواست یکى از طرفین دعوى را ارجاع به داور نماید مشروط بر این که درخواست مذکور از طرف مدعى‌علیه در محاکمات عادى در مدتى که براى اولین لایحه پاسخ نامه مقرر است و در محاکمات اختصارى تا جلسه اول دادرسى به عمل آید.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- مختصر عرض بنده راجع به این ماده مربوط به قانون مالک و مستأجر است که قبلاً تصویب شده به نظر این بنده ممکن است چون این قانون بعد از آن قانون تصویب می‌شود توهم شودکه این ماده وارد بر مواد قانون مالک و مستأجر است و براى رفع این توهم یا آقاى وزیر دادگسترى توضیحاً بفرمایند که تصویب این ماده وارد بر مقررات مالک و مستأجر نخواهد بود و یا موافقت بفرمایند که یک کلمه در ذیل این ماده اضافه شود یعنى نوشته شود با رعایت قانون مالک و مستأجر.

وزیر دادگسترى- هیچ محتاج به تصریح نیست همین طور که نوشته شده روى اصول کلى تکلیف آن معلوم است چون آن یک قانون خاصى است و این هم یک موضوع خاصى است و در آنجا هست که تخلیه را یک دادگاهى باید رأى بدهد و وقتى که تقاضاى تخلیه از دادگاه شده باشد این قاعده را براى همیشه وضع کرده‌اند و قانون تعدیل مال‌الاجاره یک حکم خاصى دارد و ترتیب خاصى است و هیچ ارتباطى با این ماده ندارد.

رئیس- موافقین با ماده 677 برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. آقاى وزیر دادگسترى فرمایشى دارند؟

+++

[4- تقدیم لایحه مربوط به طرز تقسیم محصولات زراعتى بین مالک و زارع‏]

وزیر دادگسترى لایحه ایست که در موضوع تقسیم محصولات زراعت بعد از مطالعات زیاد تهیه شده تقدیم می‌کنم اهمیت آن را لازم نیست که بنده عرض کنم چون موضوع کشاورزى در تمام کشورهایى که کشاورزى هستند فوق‌العاده اهمیت دارد و متصدیان کشاورزى را در حقیقت می‌شود گفت که مثل ستون فقرات کشور هستند و لازم است که روابط بین رعیت و مالک روشن و صریح باشد که مجالسى براى هیچ گونه اختلافى نباشد و چون از دوره مجلس آن قدرى باقى نمانده نظر به اهمیت لایحه تقاضاى یک فوریت می‌کنم.

(لایحه نامبرده تقدیم و به شرح زیر خوانده شد)

مجلس شوراى ملى.

چون طرز تقسیم محصولات زمین‌هاى زراعتى و در آمد باغ‌ها و اشجار و حق تعلیف دام در تمام نقاط کشور بین مالک و زارع یکسان نیست و بتفاوت زمان و مکان و عادات و سوابق مخصوص اختلافات و عدم تناسب بی‌شمارى در این موضوع وجود دارد که براى رفع آن لازم است رویه واحدى اتخاذ شود مواد زیر به این منظور تنظیم و با قید یک فوریت تقاضاى تصویب آن می‌شود.

ماده 1- وزارت دادگسترى مجاز است براى تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمین‌هاى زراعتى اعم از محصول صیفى و شتوى و سر درختى اعم از این که محصول آبى بوده یا دیمى باشد و آبى اعم از رود آب یا چشمه یا قنات آئین‌نامه بر اساس عوامل پنج‌ گانه آب و زمین و کار و گاو و بذر و با رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم نموده و پس از تصویب وزیران در هر بخش که قبلًا آگهى شده باشد به موقع اجرا گذارد.

ماده 2- براى حل هر اختلاف بین مالک و زارع راجع به امر زراعت به شرط آن که اختلاف در مالکیت زمین نباشد آئین‌نامه دادرسى مخصوصى با تعیین مرجع رسیدگى به اختلافات که بر اساس تسریع باشد وزارت دادگسترى تنظیم می‌نماید تا در هر بخش که مقتضى بداند طبق آن به اختلافات حاصله رسیدگى شود.

ماده 3- براى تعیین حدود و شرایط گله‌دارى و باغدارى در مورد باغ‌ها دام‌هایی که زارعین در املاک اربابى داشته و یا می‌خواهند دارا شوند وزارت دادگسترى به معیت اداره کل کشاورزى آئین‌نامه بر اساس اعتدال و در حدى که به امر زراعت سکته وارد نیاورد تنظیم کرده و پس از تصویب هیئت وزیران درهر بخش که قبلاً آگهى شده باشد به موقع اجرا می‌گذارد.

ماده 4- قرار‌داد خصوصى بین مالک و زارع در مورد ماده یک و سه چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته و یا بعداً تنظیم بشود در‌باره طرفین قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و چنانچه مدت قرارداد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد ملغى است مگر این که با تراضى تجدید گردد.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است. آقایانی که با یک فورى بودن لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[5- بقیه از شور لایحه اصول محاکمات مدنى و تصویب مواد 678 تا 708]

رئیس- ماده 678 لایحه اصول محاکمات مدنى مطرح است.

ماده 678- در مورد ماده فوق از حکم داورى که بقرعه معین شده ممکن است در ظرف ده روز پس از ابلاغ درخواست تجدید نظر نمود مگر این که این حق را طرفین اسقاط کرده باشند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 679:

ماده 679- هیئت تجدید‌نظر تشکیل می‌شود از سه نفر از اشخاصى که به تراضى طرفین و در صورت عدم تراضى به قرعه انتخاب می‌شوند.

حکم هیئت تجدید‌نظر قطعى است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 680:

+++

ماده 680- مقررات راجع به داورهاى بدوى از حیث مدت داورى و ترتیب تعیین داور و بطلان رأى و غیره شامل داورهاى تجدید‌نظر نیز هست و در صورتی که مدت داورى تجدید‌نظر منقضى و داورها رأى ندهند یا بطلان رأى آنها را دادگاه اعلام کند به درخواست یکى از طرفین دادگاه به دعوى رسیدگى کرده و رأى می‌دهند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 681:

باب نهم- در هزینه دادرسى و دفتر

فصل اول- هزینه دادرسى‏

ماده 681- هزینه دادرسى عبارت است از:

1- هزینه برگ‌هایى که به دادگاه داده می‌شود.

2- هزینه قرار و احکام.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 682 قرائت می‌شود:

ماده 682- هزینه دادخواست کتبى یا شفاهى اعم از دادخواست بدوى و متقابل و اعتراض به حکم غیابى و اعتراض به شخص ثالث و دادخواست پژوهشى و دادخواست اعاده دادرسى و فرجامى و هزینه وکالت نامه و برگ اجرایى در دادگاه‌هاى بخش پنجاه دینار و در سایر دادگاه‌ها یک ریال است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 683:

ماده 683- هزینه احکام در دعاوى که قیمت خواسته معین است به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- در دعاوى مرحله نخستین نیم در صد نسبت به قیمت خواسته.

ب- در دعاوى مرحله پژوهشى و اعتراض بحکم غیابى مرحله نخستین و پژوهشى یک در صد نسبت به مبلغ محکوم به که مورد شکایت پژوهشى و اعتراض است.

ج- در اعتراض شخص ثالث خواه در مرحله نخستین باشد یا پژوهشى و درخواست فرجامى و اعاده دادرسى یک و نیم در صد نسبت به مبلغ محکوم به که مورد اعتراض یا شکایت فرجامى یا اعاده دادرسى است.

د- هزینه حکمى که پس از نقض فرجامى صادر می‌شود ربع در صد (400/ 1) نسبت به محکوم به حکمى است که مورد رسیدگى مجدد واقع می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 684:

ماده 684- در صورتی که خواسته مالى نباشد و همچنین در دعوى تصرف عدوانى و رفع مزاحمت و ممانعت و افراز و تقسیم و حقوق ارتفاقى هزینه دادرسى در دادگاه‌هاى بخش ده ریال و در سایر دادگاه‌ها بیست و پنج ریال است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 685:

ماده 685- هزینه تأمین دلیل پنج ریال است:

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 686:

ماده 686- هزینه حکم در موقع دادن درخواست باید داده شود و در صورتی که تعیین قیمت خواسته در وقت دادن دادخواست ممکن نباشد در موقع دادن دادخواست در دادگاه‌هاى بخش دو ریال و در دادگاه‌هاى شهرستان پنج ریال گرفته می‌شود و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم اخذ خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین نماید.

رئیس- آقاى نقابت.

نقابت (مخبر)- اینجا در آخر ماده یک جمله حذف شده است بنده آن را مى‌خوانم و با اضافه آن جمله رأى گرفته شود. در آخر ماده باید اضافه شود: هزینه حکمى که پس از نقض فرجامى صادر می‌شود پس از صدور حکم از محکوم‌له گرفته می‌شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 686 با این اصلاح

+++

آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 687:

ماده 687- هزینه قرار ارجاع به مصدق و کارشناس اجراى موقت در دادگاه‌هاى بخش یک ریال و در سایر دادگاه‌ها پنج ریال.

مخبر- در آخر ماده کلمه (است) اضافه می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 687 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 688 خوانده می‌شود:

ماده 688- هزینه تأمین خواسته در دادگاه هاى بخش دو ریال و در سایر دادگاه ها ده ریال است و پس از صدور قرار دریافت می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 689:

ماده 689- براى درخواست پژوهش و فرجام قرارهایى که موافق اصول محاکمات مدنى پژوهش و فرجام آنها علیحده از حکم جایز است هزینه زیر دفعتاً در موقع تقدیم دادخواست دریافت خواهد شد:

1- براى پژوهش از قرار پنج ریال.

2- براى فرجام از قرار پانزده ریال.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 690:

ماده 690- در موارد زیر مدعى از تأدیه هزینه دادرسى معاف است:

1- دعاوى که خواسته آن دویست ریال یا کمتر است‏

2- دعوى اعسار نسبت به هزینه دادرسى‏

مخبر- در اینجا هم در آخر ماده باید علاوه شود:

دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسى معاف است.

رئیس- موافقین ماده 690 با اصلاحى که شد برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 691 خوانده می‌شود:

فصل دوم- در هزینه دفتر

ماده 691- هزینه ‌تصدیق مطابقت رونوشت با اصل براى هر صفحه در دادگاه‌هاى بخش دو ریال و در سایر دادگاه سه ریال است.

بیست و پنج کلمه یک سطر و پانزده سطر یک صفحه و کسر از سطر و صفحه تمام محسوب است.

مخبر- در سطر دوم ماده جمله و در سایر دادگاه باید اصلاح شود و در سایر دادگاه‌ها.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 692:

ماده 692- براى سایر تصدیقاتى که از دفتر دادگاه درحدود صلاحیت آنها داده می‌شود در دادگاه‌هاى بخش دو ریال و در سایر دادگاه‌ها چهار ریال دریافت می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد: ماده 693:

فصل سوم در اعسار از هزینه دادرسى‏

ماده 693- معسر از هزینه دادرسى کسى است که به واسطه عدم کفایت دارایى یا عدم دسترسى به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسى نیست.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 694:

ماده 694- همینکه اعسار کسى ثابت شد از نتایج زیر استفاده خواهد کرد:

1- معافیت موقتى از تأدیه تمام یا قسمتى از هزینه دادرسى در مورد دعوایى که براى معافیت از هزینه آن ادعاى اعسار شده.

2- حق داشتن وکیل مجانى.

3- معافیت از دادن تأمین که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعى از اتباع خارجه باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 695:

ماده 695- معافیت از هزینه دادرسى باید براى هر دعوى علیحده تحصیل شود ولى معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوى از حکم اعسار استفاده کند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 696:

+++

ماده 696- در مورد دعاوى متعدده که مدعى اعسار بر یک نفر دفعتاً اقامه نماید حکم اعسار که نسبت به یکى از دعاوى صادر شود نسبت به سایر دعاوى مؤثر خواهد بود.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 697:

ماده 697- دعوى اعسار به طرفیت دادستان اقامه خواهد شد- هر‌گاه دادگاه صلاحیت دار دادگاه بخش باشد مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگى دادستان را خواهد داشت.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 698:

ماده 698- دعوى اعسار در صورتی که براى معافیت از پرداخت هزینه مرحله نخستین باشد باید ضمن دادخواست راجع به دعوى اصلى و اگر دعوى اعسار راجع به هزینه اعتراض به حکم باشد در ضمن دادخواست اعتراض اقامه گردد و در صورتی که براى معافیت از هزینه مرحله پژوهشى یا فرجامى باشد به وسیله دادخواست جداگانه اقامه خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 699:

ماده 699- مدیر دفتر مکلف است در ظرف در روز از تاریخ رسید دادخواست اعسار پرونده را به نظر دادرس دادگاه برساند تا چنانچه حضور گواه‌ها را در جلسه دادرسى لازم بداند به مدعى اعسار اخطار شود که در روز مقرر گواه‌هاى خود را حاضر نماید. مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست مدارک اعسار و پیوست‌هاى آن را براى دادستان و نسخه دیگر را براى طرف دعوى اصلى ارسال و ضمناً روز جلسه دادرسى را تعیین و ابلاغ مى‌نماید- طرف دعوى اصلى می‌تواند در موقع رسیدگى به دعوى اعسار حاضر شده و اگر دلایلى بر رد اعسار دارد بیان کند ولى عدم حضور او مانع رسیدگى و صدور حکم نخواهد شد و این حکم حضورى محسوب است خواه در رسیدگى نخستین یا در رسیدگى پژوهش صادر شود.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 700.

ماده 700- هر گاه مدعى اعسار دعوى خود را تا یک ماه تعقیب نکرد دادخواست اعسار به درخواست طرف دعوى رد و مطابق ماده 702 رفتار می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 701:

ماده 701- حکم قبول اعسار قابل پژوهش و فرجام نیست و از حکم رد اعسار فقط می‌توان در‌خواست پژوهش نمود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 702:

ماده 702- هر‌گاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق زیر رفتار می‌شود:

اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونى پژوهش داده نشده باشد مدعى اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و اگر حکم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوى اصلى را تأدیه نماید و الّا دادخواست او رد خواهد شد

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 703

ماده 703- در صورتی که دعوى اعسار براى معافیت از هزینه پژوهشى یا فرجامى باشد مدعى اعسار باید تصدیقى از دفتر دادگاه که باعسار رسیدگى حاکى از تقدیم دادخواست اعسار گرفته در ظرف مدت قانونى به دادخواست پژوهشى یا فرجامى پیوست نماید ولى به جریان افتادن دادخواست پژوهشى یا فرجامى موقوف به تعیین نتیجه دادخواست اعسار است‏

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 704

ماده 704- اگر معسر فوت شود ورثه نمی‌تواند از حکم اعسار مورث استفاده نمایند لکن فوت مورث در هر یک از

+++

مراحل نخستین و پژوهشى و فرجامى مانع جریان دادرسى در آن مرحله نیست و هزینه دادرسى از ورثه مطالبه می‌شود مگر این که ورثه نیز اعسار خود را ثابت نماید

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 705

ماده 705- هر‌گاه مدعى اعسار در دعوى اصلى محکوم‌له واقع شود هزینه دادرسى از او گرفته خواهد شد

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 706

ماده 706- اگر تا ده سال از تاریخ صدو حکم اعسار معسر متمکن نگردید دیگر هزینه این که از پرداخت آن موقتاً معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 707

ماده 707- در صورتی که ادعاء اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعى اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد

الف- دو برابر هزینه دعوى اصلى در مرحله‌اى که براى معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوى اصلى و در غیر این صورت معادل آن هزینه‏

ب- حق‌الوکاله وکیل از بابت دادرسى اعسار در صورتی که وکیل مجانى براى او معین شده باشد به شرط درخواست وکیل‏

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 708

ماده 708- از بازرگانان دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگانى که مدعى اعسار نسبت به هزینه دادرسى باشد و نیز کسى که مدعى اعسار نسبت به بدهى زمان بازرگانى خود باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگى دهد

کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

[6- تصویب شانزده فقره مرخصى‏]

رئیس گزارشات کمیسیون عرایض و مرخصى قرائت می‌شود.

آقاى رهبرى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ چهارم شهریور 318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد

آقاى اردبیلى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ تصویب نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

آقاى فتوحى درخواست پانزده روز مرخصى از تاریخ چهارم شهریور نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

آقاى شجاع درخواست ده روز مرخصى از تاریخ چهارم شهریور 1318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نمودن اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

آقاى رفیعى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ پنجم شهریور 318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

آقاى هدایت درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ چهارم شهریور نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

+++

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

آقاى مجدضیایى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ هشتم شهریور 1318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى توانا درخواست نه روز مرخصى از تاریخ 19 شهریور 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى محمد‌تقى اسفندیارى درخواست هفده روز مرخصى از تاریخ 6 شهریور 1318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

آقاى امیر‌ابراهیمى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 5 شهریور 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى دکتر نیرومند درخواست ده روز مرخصى از چهارم شهریور 1318 نموده اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد

آقاى فرشى درخواست بیست و چهار روز مرخصى از چهارم شهریور 1318 نموده‌اند و کمیسیون با بیست روز درخواست ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى دکتر اهرى درخواست شش روز مرخصى از هفتم امرداد 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى اورنگ درخواست بیست روز مرخصى از 8 شهریور 1318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى سلطانى درخواست هفده روز مرخصى از تاریخ 11 شهریور 1318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى مؤید‌قوامى درخواست بیست روز مرخصى از چهارم شهریور 1318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با این خبر قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه هجدهم سه ساعت پیش از ظهر دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

دویست و پانزده هزار ریال اعتبار اضافى به کارپردازى مجلس‏

ماده واحده کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است که از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1318 مجلس شوراى ملى مبلغ یکصد و سى هزار ریال براى استخدام کارگران فنى جدید و هزینه ماشین آلات و مبلغ هشتاد و پنج هزار ریال کمک به هزینه جشن‌ها از وزارت دارایى دریافت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293722!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)