کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 106 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 17 آبانماه 1313 (29 رجب 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس‏

2ـ قرائت نتیجه انتخاب اعضای کمیسیونها

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏

4ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

5ـ موقع دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 106

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 17 آبانماه 1313 (29 رجب 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورتمجلس‏

2ـ قرائت نتیجه انتخاب اعضای کمیسیونها

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏

4ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

5ـ موقع دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید)

صورتمجلس روز پنجشنبه 10 آبانماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : دبیر سهرابی - دکتر احتشام - علوی سبزواری - اسدی - دبستانی - اعظم زنگنه - فزونی - امامی خویی - دکتر ادهم - امیر تیمور - یونس آقا وهاب‌زاده - مژدهی - میرزایی - شریعت‌زاده - کورس - معدل - پورسرتیپ - پارسا.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : دکتر امیر اعلم - لیقوانی - مرتضی قلی خان بیات - افخمی - طهرانچی - مسعود ثابتی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - پناهی - قراگوزلو - مسعودی خراسانی.

1ـ تصویب صورتمجلس‏

رئیس ـ در صورتمجلس نظرى نیست (اظهار نشد،خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2ـ قرائت نتیجه انتخاب اعضای کمیسیونها

رئیس ـ صورت اعضای کمیسیونهایی که استخراج شده است قرائت میشود:

مقام منیع ریاست عالیه مجلس مقدس شورأی ملى دامت عظمه‏

نتیجه استخراج آرا متخذه در جلسه نوزدهم آبانماه 1313 راجعبه انتخاب 18 نفر آقایان اعضاء کمیسیون قوانین عدلیه به قرارى است که ذیلاً به عرض میرسد:

عده آرا مأخوذه 97

حائزین اکثریت:

آقاى جمشیدى 94 رأی، آقاى مؤیداحمدى 94 رأی، آقاى همراز 94 رأی، آقاى شریعتزاده 94 رأی، آقاى طهرانى 94 رأی، آقاى بهبهانى 94 رأی، ملکمدنى 94 رأی، آقاى احتشامزاده 94 رأی، آقاى رهبرى 94 رأی، آقاى دکتر قزلایاغ 94 رأی، آقاى لیقوانى 94 رأی، آقاى حمزهتاش 94 رأی، آقاى سلطانى 94 رأی، آقاى دکتر طباطبایی دیبا 91 رأی، آقاى جهانشاهى 91 رأی، آقاى مولوى 91 رأی،

+++

نتیجه استخراج آرا متخذه راجع به انتخاب 18 نفر آقایان اعضای کمیسیون قوانین مالیه.‏

عده آرا 88

حائزین اکثریت:

آقاى دادور 87 رأی، آقاى اعتبار 87 رأی، آقاى هزارجریبى 87 رأی، آقاى دهستانى 87 رأی، آقاى طالشخان 87 رأی، آقاى مسعودى خراسانى 87 رأی، آقاى میرزا موسىخان مرات 87 رأی، آقاى میرزایی 86 رأی، آقاى معتصم سنگ 86 رأی، آقاى ملکزاده آملى 86 رأی، آقاى مجدضیایی 86 رأی، آقاى میرزا محمدخان وکیل 86 رأی، آقاى دبیرسهرابى 85 رأی، آقاى فتوحى 85 رأی، آقاى میرزا یانس 85 رأی، آقاى ناصرى 85 رأی.‏

اعضای کمیسیون اقتصاد ملى:

عده آرا مأخوذه 92

حائزین اکثریت:

آقاى فرشى 90 رأی، آقاى کاشف 90 رأی، آقاى محسن آقاى مهدوى 90 رأی، آقاى پارسا 90 رأی، آقاى نیکپور 90 رأی، آقاى نمازى 90 رأی، آقاى لاریجانى 90 رأی، آقاى کازرونیان 90 رأی، آقاى طهرانچى 90 رأی، آقاى هزارجریبى 90 رأی، آقاى وکیلى 90 رأی، آقاى شاهرودى 90 رأی، آقاى اسدى 90 رأی، آقاى پناهى 90 رأی، آقاى شیرازى 90 رأی، آقاى حاج تقىآقا وهابزاده 87 رأی، آقاى حاج محمدرضا بهبهانى 87 رأی، آقاى محیط 86 رأی.‏

اعضای کمیسیون معارف: عده حاضر 95 نفر ـ عده آرا مأخوذه 95 رأی.‏

حائزین اکثریت:‏

آقاى تربیت 94 رأی، آقاى اورنگ 94 رأی ،آقاى نواب یزدى 94 رأی، آقاى لیقوانى رأی آقاى میرزایی‏94 رأی، آقاى منصف 94 رأی، آقاى علوى سبزوارى‏94 رأی، آقاى دکتر طاهرى 93 رأی، آقاى میرزا یانس93 رأی، آقاى ارکانى 93 رأی، آقاى دکتر سنگ 93 رأی، آقاى ساکنیان 93 رأی، آقاى هدایت 93 رأی، آقاى دکتر ضیاء 93 رأی، آقاى پورسرتیپ 93 رأی، آقاى افسر 92 رأی، آقاى میرزا موسىخان مرات 92 رأی، آقاى روحى 89 رأی.‏

اعضای کمیسیون امور خارجه: عده آرا مأخوذه 95 ورقه.‏

حائزین اکثریت‏:

آقاى حاج میرزا حسنخان اسفندیارى 92 رأی، آقاى رهنما 92 رأی‏، أقاى دکتر ادهم 92 رأی، آقاى قراگزلو 92 رأی، آقاى مرتضىقلیخان بیات 91 رأی، آقاى طالشخان 91 رأی‏، آقاى اعتبار 90 رأی، آقاى دشتى 90 رأی، آقاى افخمى 90 رأی، آقاى ثقهالاسلامى 90 رأی، آقا محسنآقا مهدوى 89 رأی، آقاى خواجوى 88 رأی.‏

اعضای کمیسیون داخله: عده آرا مأخوذه 92 ورقه.

حائزین اکثریت‏:

آقاى اسکندرى 91 رأی، آقاى حاج میرزا حسینخان فاطمى 91 رأی‏، آقاى دکتر احتشام 91 رأی، آقاى مقدم 91 رأی، آقاى صفارى 91 رأی، آقاى مسعودى خراسانى 91 رأی،‏ آقاى بیات ماکو 91 رأی، آقاى مژدهى 91 رأی، آقاى نواب یزدى 90 رأی، آقاى دکتر سمیعى 90 رأی.‏

اعضای کمیسیون طرق: عده آرا ماخوذه 92 ورقه‏.

حائزین اکثریت:

آقاى دکتر ملکزاده 92 رأی، آقاى بروجردى 92 رأی، آقاى پارسا 92 رأی، آقاى امیرابراهیمى 92 رأی، أقاى مؤید قوامى 92 رأی، آقاى بختیار 92 رأی، آقاى حیدرى 92 رأی، آقاى دربانى 92 رأی.‏ آقاى پناهى 92 رأی، أقاى بنکدار 92 رأی،‏ آقاى کاشف 92 رأی، آقاى دبستانى 92 رأی.‏

اعضای کمیسیون نظام: عده آرا ماخوذه 91 ورقه.‏

حائزین اکثریت:

آقایان: پورسرتیپ 90 رأی، حیدرى 90 رأی، مقدم 90 رأی، حبیبى 90 رأی، اعظم زنگنه 90 رأی،

+++

بختیار 90 رأی‏.

اعضای کمیسیون پست و تلگراف: عده آرا ماخوذه 91.

حائزین اکثریت:

آقایان: ارباب کیخسرو 91 رأی، مخبر فرهمند 91 رأی، ساکنیان 91 رأی، دولتشاهى 91 رأی، فزونى 91 رأی، هدایت 91 رأی.‏

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله‏

رئیس -آقاى وزیر داخله.‏

وزیر داخله (آقاى جم) در سنه 1926 به دعوت دولت فرانسه کنفرانسى در پاریس تشکیل شد برای یک ترتیبات بینالمللى جهه اتومبیلرانى و فراهم آوردن وسایل مسافرت و توریسم در ممالک یکدیگر چون یک اقدام مفیدى بود و در آن واقع از دولت ایران هم دعوت شده بود دولت ایران هم آن دعوت را پذیرفته بود و چون حالیه موجبات اجرأی این کار فراهم شده است لایحه است که تقدیم میشود برای این که تصویب شود دولت ایران هم به آن کنفرانس ملحق بشود.

4ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

رئیسآقاى وزیر عدلیه.‏

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ دو فقره لایحه است تقدیم میشود یکى راجع است به اشخاصى که ولى قهرى هستند مثل پدر و جد که اگر مداخله بیموردى در اموال مولىعلیه بکنند مطابق ماده 79 قانون مدنى ضم امین بشود که اموال مصون از حیف و میل بماند. یکى هم برای اصلاح قانون انحصار وراثت است که برای یک اشخاصى که مخارج سنگین تمام میشود مقرر شده است که در مخارج مقدماتى آنها تسهیلاتى قائل شود (صحیح است).

5ـ موقع دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ برای این که آقایان وقت کافى داشته باشند برای انتخاب هیئت عامله کمیسیونها و برای این که لوایحى که تقدیم میشود کمیسیونهای آماده در مقابل داشته باشند که بتوانند رسیدگى کنند به این جهت جلسه را ختم میکنیم و از آقایان تمنى میکنم بلافاصله به کمیسیونها تشریف ببرند و این دو منظور را که عرض کردم انجام بفرمایند.

جلسه آتیه پنجشنبه 24 آبان ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایحى که آماده میشود. (صحیح است).

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شورأی ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293471!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)