کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 105 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 مرداد ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام و تصویب مواد 56 تا 70

3- اقتراع جهت شرفیابی در روز جشن مشروطیت

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 105

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 مرداد ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام و تصویب مواد 56 تا 70

3- اقتراع جهت شرفیابی در روز جشن مشروطیت

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر بر پاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 29 تیر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه - آقایان : امیر‌ابراهیمی - خواجه‌نوری - دادور - صادق وزیری - کیوان - دکتر اهم - طباطبایی - معینی .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : افخمی - امیر‌تیمور - بواغیان - تولیت - حمزه تاش - شهدوست - فرشی - کامل‌ماکو - فیاض - معدل - موقر - ناصری - مهذب .

دیر آمده بی‌اجازه - آقای مستشار .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بقیه شور دوم لایحه طرز اجراء احکام دادگسترى از ماده 56 تا 70]

رئیس- شور دوم لایحه اجراى احکام دادگسترى از ماده 26 مطرح است ماده 56 خوانده می‌شود:

ماده 56- در برگ اجرایى که در پرونده اجرایى بایگانى می‌شود تاریخ ابلاغ به چه ترتیب به عمل آمده است باید قید شود.

رئیس- موافقین با ماده 56 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 57:

ماده 57 - هر‌گاه محل اقامت محکوم‌علیه معین نباشد برگ اجرایى یک دفعه در روزنامه آگهى به موقع اجرا گذاشته خواهد شد در این صورت براى عملیات دیگر اجرایى هیچ قسم ابلاغ یا اخطارى که معمولاً مطابق قانون به محکوم‌علیه باید باشد به عمل نخواهد آمد مگر این که محکوم‌علیه باید بشود به عمل خواهد آمد مگر این که محکوم‌علیه مدیر اجرا را کتباً از محل اقامت خود مطلع سازد مفاد این ماده در ضمن آگهى براى ابلاغ برگ اجرایى می‌شود قید می‌گردد.

+++

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- مقصود و فلسفه کلمه روزنامه که در این ماده به طور مطلق ذکر شده این است که در این ماده اگر محکوم‌علیه در محل اقامت خودش نیست در شهر دیگر در نقطه دیگر است به وسیله روزنامه از جریان اجرایى مستحضر شود وقتى که این فلسفه در نظر گرفته شده باشد روزنامه در نظر گرفت که نسبتاً انتشارش بیشتر و زیادتر است آقاى وزیر دادگسترى این نکته را متوجه هستند که در آئین دادرسى هم براى این قبیل موارد در نظر گرفته شده است که روزنامه کثیرالانتشار و الّا در اغلب شهرهاى ایران روزنامه هست و این کلمه روزنامه که اجمالاً اینجا در نظر گرفته شده همان روزنامه هم هست اگر یک حکمى که در شیراز یا خراسان صادر شود در آن محل هم یک روزنامه دارد ولى آن روزنامه آن قدر انتشار ندارد که اگر کسى در تهران باشد از روزنامه خراسان یا شیراز استفاده کند به همین جهت است که اغلب دادگاه‌هاى شهرستان‌ها که محتاج می‌شوند می‌فرستند این قبیل مسائل را به روزنامه‌هاى مرکزى از نظر کثرت انتشار حالا آقاى وزیر دادگسترى اگر موافقت می‌فرمایید یک کلمه (کثیرالانتشار) را ضمیمه این روزنامه بکند که این نظر تأمین بشود.

نقابت (مخبر کمیسیون دادگسترى)- چون مواد مربوط به این قانون در نقاط مختلفه کشور به موقع اجرا گذارده می‌شود و در اکثر نقاط هم روزنامه‌هاى محلى است که شاید هر روز انتشار پیدا نمى‌کند به این جهت در این ماده بخصوص قید شد که یک دفعه در روزنامه آگهى می‌شود ولى در قسمت‌‌هاى موثر اجراى حکم از قبیل آگهى راجع به مزایده و اموال و سایر قسمت‌هاى دیگر مخصوصاً تصریح شده این آگهى و اطلاع دادن قید شده که هر یک از محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهى که به توسط اجرا به عمل می‌آید به خرج خودشان و مطبوعات و غیره آگهى نماید و در موارد دیگر هم قید شده است در جراید کثیرالانتشار و چون در مورد اجرا آگهى‌هاى مختلف خواهد شد عملاً این معنا مراعات خواهد شد و مانعى ندارد که صاحب دعوى در جاى خودش تقاضا کند که در هر روزنامه که می‌خواهد آگهى کند به این جهت در این ماده به نحو اطاق قید روزنامه شد ولى عملاً مراعات خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 57 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 58:

ماده 58- هر‌گاه محل اقامتگاه محکوم‌علیه معلوم نبوده و به اموال او دسترس باشد مدیر اجراء در وقتى که برگ اجرایى را آگهى می‌نماید به درخواست محکوم‌له برابر محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 59:

ماده 59- یک نسخه از آگهى مذکور در ماده 57 در دفتر اجرا دادگاه چسبانده مى‌شود..

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده در تعقیب اظهاراتى که آقاى اوحدى فرمودند بنده هم معتقد بودم که حتماً لازم است آگهى در روزنامه کثیرالانتشار باشد و الّا در طهران یا شهر‌هاى دیگر یک روزنامه‌هایى هست که کثیرالانتشار نیست و به مجرد این که ما گفتیم که اعلان در روزنامه بشود در صورتی که کثیرالانتشار نباشد آن سوء‌استفاده‌ها که میخواهند بکنند می‌شود مثلاً در یک روزنامه که چهار ورق ازش منتشر می‌شود آگهى بدهند و هیچ کس نمى‌بیند و می‌رود اجرا می‌کند پس همان طور که آقاى اوحدى اظهار کردند بنده هم عقیده‌ام این است که روزنامه کثیرالانتشار باشد که این سوء‌استفاده از بین برود خیلى نظیر دارد یک چیزى اگر پیدا کرد برود در یک جاهایى و صدا بکند و اعلان بکند و تعریف بکند با یک کسى که برود در یک جایى بگوید من یک چیزى پیدا کرده‌ام ولى اسم او را نبرد این حلال مى شود براى او؟ خیر باید این اندازه باشد که موجه باشد که سوء‌استفاده نشود. این است که به عقیده بنده هم باید روزنامه کثیرالانتشار باشد.

مخبر- اگر آقاى انوار اجازه بدهند خوب است

+++

راجع به یک موضوعى که اشاره شد و رأى گرفته شد دیگر تجدید مذاکره نکنیم ولى در این ماده بخصوص همان طور که قرائت شد (در اقامتگاه محکوم علیه و نسخه دیگرى از آن محل) حذف شد و به این صورت در‌آمد که (یک نسخه از آگهى مذکور در ماده 57 در دفتر اجراى دادگاه چسبانده می‌شود) همین طور هم قرائت می‌شود و اصلاحى است از طرف کمیسیون به عمل آمده و در خصوص آگهى هم فرمودند چون مذاکره به عمل آمده تجدید نمی‌شود ولى عرض کردم عملاً این معنى مراعات می‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- خواستم عرض کنم جمله اقامتگاه محکوم‌علیه که در این ماده اشاره شده است حذف بشود زیرا در ماده 57 علت آگهى در روزنامه را ‌این قرار داده که اقامتگاه محکوم‌علیه معین نباشد اگر اقامتگاه محکوم‌علیه معین نشد در روزنامه آگهى مى‌شود از این ماده که این محل اقامت دارد و این منافعى با آن ماده قبل است که اگر محل اقامتش معین نباشد این است که تقاضا مى‌کنیم این جمله اقامتگاه محکوم‌علیه حذف شود.

مخبر- گویا آقاى اوحدى به یک قسمت از عرایض بنده توجه نفرمودند و آن این بود که با همین فلسفه‌ای که آقاى اوحدى بیان نمودند این ماده اصلاح شده و آن جمله (در اقامتگاه محکوم‌‌علیه) از این ماده برداشته شده و اصلاحش به این صورت به عمل آمده است که یک نسخه از آگهى مذکور در ماده 57 در دفتر اجرا دادگاه چسبانده مى‌شود این قسمت حذف شده و این لایحه‌ا‌ى که دست آقا هست و ملاحظه می‌فرمایید اصلاح شده است.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده موافق این ورقه‌اى که در دست خودم است عرض کردم و این عبارت دراین ورقه طبع شده اگر در جاى دیگرى آقاى مخبر کمیسیون اطلاع دارند که اصلاح شده خوب بود که قبلاً بنده فرمودند و این عرایض را کردم حالا که اصلاح شده است دیگر عرضى ندارم‏

رئیس- موافقین با ماده 59 با اصلاحى که شده است برخیزند

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده 60

ماده 60- اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ برگ اجرایى فوت شود برگ مزبور به ورثه او ابلاغ می‌شود و اگر بعد از ابلاغ برگ اجرایى فوت شود مفاد برگ مزبور عملیات اجرایى که شده است به ورثه اطلاع داده خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده 61

ماده 61- در صورت فوت محکوم‌له محکوم‌به مطابق قانون مدنى وقانون امور حبسى راجع به ترکه که متوفى از تر‌که محکوم‌علیه استیفاء می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند

(اغلب نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده 62

ماده 62- در صورتى که وارث محکوم‌علیه نباشد و یا انحصار ورثه ثابت نشده باشد محکوم‌له می‌تواند بازداشت اموال محکوم‌علیه را معادل محکوم‌‌به از اجرا بخواهد

رئیس- تصویب شد ماده 63:

ماده 63- همین که برگ اجرایى به اقامتگاه محکوم‌علیه مکلف است که در ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد ویا با محکوم علیه قرارى براى اجرا حکم داده و تصدیق محکوم‌له را‌ راجع بقرار مزبور باجراء بفرستد و یا مالى از خودشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد ماده 64

+++

ماده 64- پس از مهلتى که مواد 50 و 51 و 52 براى اجرا حکم معین شده است مهلت دیگرى داده نمی‌شود مگر این که محکوم‌علیه عذر موجهى براى عدم استفاده از موعدی که قبلاً معین شده است داشته باشد در این صورت مهلت دیگرى که بیش از ده روز نباشد به او داده خواهد شد.

رئیس- موافقین با اصلاحى که شد برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 65:

ماده 65- قبل از انقضاى موعد مذکور در مواد 50 و 51 مامور اجرا به درخواست محکوم‌له از اموال غیر‌منقول محکوم‌علیه بازداشت می‌نماید و اگر مدیر اجراء مطلع شود که محکوم‌علیه درصدى پنهان کردن و یا انتقال و یا تلف اموال خود می‌باشد از اموال منقول محکوم‌علیه نیز بازداشت خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده برخیزند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده 66:

ماده 66- در صورتی که محکوم‌له در جریان عملیات اجرایى فوت کند وارث او می‌تواند به وسیله گواهى‌نامه و شناسنامه و غیره وراثت خود را محروز در‌خواست تعقیب برگ اجرایى بنماید و هر‌گونه ورثه متعدد باشند هر یک از آنها می‌توانند به ترتیب مذکور نسبت به سهم مذکور خود تعقیب عملیات اجرایى را بخواهند ولى پس از اجراى حکم وجه یا مال محکوم به در صندوق دادگسترى تودیع و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه تصدیق انحصار وراثت خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 67:

ماده 67- حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسى مدنى است.

رئیس- موافقین با ماده برخیزند (غالب نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده 68:

ماده 68- اگر چیزى که توسط پست به اجراء فرستاده می‌شود در موعد به پست داده شده باشد آن عمل انجام شده در موعد شناخته می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده برخیزند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد ماده 69:

ماده 69- به استثناء موارد فورى در ایامى که ادارات رسماً تعطیل است و همچنین قبل از ساعت هشت صبح و بعد از هفت بعد از ظهر اقدامات اجرایى به عمل نمی‌آید لیکن در وقت‌هاى مذکور اگر ابلاغى شده باشد ابلاغ باطل نخواهد بود و اما مأمور اجرا نسبت به تخلف از دستوراین ماده مسئولیت ادارى خواهد داشت.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 70:

ماده 70- در صورتی که برگ اجرایى به اشتباه صادر شده باشد هر یک از طرفین می‌توانند ابطلال یا تصحیح نموده و در صورت لزوم براى الغاء عملیات اجرایى و استرداد محکوم به اجرا امر می‌دهد.

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد

[3- اقتراع جهت شرفیابى در روز جشن مشروطیت‏]

رئیس- به طوری که خاطر آقایان مسبوق است روز چهاردهم مرداد روز جشن مشروطیت است و هر سال از مجلس شوراى ملى عده‌ای براى شرفیابى و عرض تبریک به پیشگاه همایونى تعیین می‌شدند که با هیئت رئیسه شرفیابى حاصل نمایند اگر تصویب می‌فرمایید دوازده نفرى که مقرر است انتخاب شوند که براى شرفیابى حاضر باشند (صحیح است)

(آقاى سمیعى اقتراع نموده آقایان نامبرده زیر معین گردیدند)

+++

آقاى ارگانى- آقاى افخمى- آقاى نراقى- آقاى دکتر قزل‌ایاغ- آقاى آصف- آقاى دکتر جوان- آقاى جعفر اصفهانى- آقاى کازرونیان- آقاى اصفهانیان- آقاى محمد وکیل- آقاى نواب یزدى- آقاى دکتر غنى‏

[4- موقع ودستور جلسه بعد ختم جلسه]‏

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 19 مرداد سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت بعداز ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293833!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)