کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره 105
[1396/05/10]

جلسه: 105 مذاکرات مجلس روز یکشنبه 11 شهریور ماه 1318  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-بقیه شور و تصویب مواد 521 تا 610 لایحه اصول محاکمات مدنی

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره 105

جلسه: 105

مذاکرات مجلس روز یکشنبه 11 شهریور ماه 1318

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-بقیه شور و تصویب مواد 521 تا 610 لایحه اصول محاکمات مدنی

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفند‌یاری تشکیل گردید

صورت‌مجلس پنجشنبه 8 شهریور ماه را آقای مؤید‌احمدی (منشی) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: اقبال – نواب‌یزدی.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مکرم‌افشار - اردبیلی- فرشی - ثقة‌الاسلامی - تولیت - دکتر اهری - دکتر ضیاء - امیر ابراهیمی - دبیر - سهرابی- فاطمی – معدل- ایزدی - فتوحی - مؤید ثابتی - میرزایی - رهبری - شجاع - حاج‌ملک - محمد‌تقی اسفند‌یاری - مؤید قوامی - دبستانی - دکتر نیرومند - شهدوست - علوی - قراگزلو - اورنگ - هدایت - معینی - خلیل حریری.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر جوان - شیرازی - توانا - نقابت - تهرانچی - نیکپور -وکیلی - دکتر طاهری.

[1- تصویب صورت‌مجلس]

رئیس- آقای نقابت

نقابت- اصلاحی که در ابتدای ماده 518 در جلسه گذشته به افزایش جمله (در صورتی که دادرس دادگاه متعدد باشد) شد گویا در صورت‌مجلس 418 خوانده شد.

رئیس- اصلاح می‌شود. در صورت‌مجلس دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

[2- بقیه شور و تصویب مواد 521 تا 610 لایحه اصول محاکمات مدنی]

رئیس- بقیه شور دوم گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قانون اصول محاکمات مدنی از ماده 521 مطرح است. ماده 521 قرائت می‌شود:

باب پنجم در طرح فوق‌العاده شکایت از احکام

فصل اول در فرجام- مبحث اول احکام و قرارهای قابل فرجام

ماده 521- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی است:

احکام حضوری دادگاه‌های استان.

احکام غیابی دادگاه‌های استان که مدت اعتراض آنها منقضی شده.

احکامی که دادگاه‌های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می‌دهند.

احکام قابل پژوهش که از دادگاه‌های شهرستان حضوراً یا غیاباً صادر و به واسطه انقضا مدت اعتراض و پژوهش قطعی شده‌اند.

+++

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 522:

ماده 522- احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست.

احکام صادر در دعاوی که خواسته آن یکهزار ریال یا کمتر باشد.

حکم مستند با قرار در دادگاه.

حکم مستند به سوگند.

حکم مستند به رأی یک یا چند نفر مصدق که طرفین کتباً در انتخاب آن تراضی کرده و رأی آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.

تبصره- احکام و قرارهای صادر در دعاوی که خواسته آن از یک هزار ریال بیشتر و از پنج هزار ریال کمتر باشد وقتی قابل رسیدگی فرجامی است که یکی از دادیاران دادسرای دیوان کشور به انتخاب دادستان دیوان نام‌برده دادخواست فرجامی آن را قابل توجه بداند در این صورت حکم یا قرار مورد درخواست رسیدگی فرجامی فقط یکبار در دیوان کشور رسیدگی می‌شود در صورت نقض هر حکم یا قراری که از دادگاه ارجاع شده صادر شود غیر‌قابل رسیدگی فرجامی خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند(اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده 523:

ماده 523- هیچ قراری به تنهایی قابل رسیدگی فرجامی نیسنت مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از این که ضمن درخواست رسیدگی فرجامی از حکم نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 524:

ماده 524- قرارهای زیر به تنهایی قابل فرجام است:

قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی.

قرار رد دادخواست.

قرار ابطال دادخواست.

قرار سقوط دعوی.

قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.

قرار دادگاه استان راجع به رد دادستان استان.

قرار رد دعوی یا عدم استماع آن.

قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقا حق سوگند را لازم بداند (ماده 1333 قانون مدنی)

رئیس- موافقین قیام نمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 525:

ماده 525- قرارهای مذکور در فقره 1/2/3/4/5/7/8/9 ماده قانون در صورتی قابل رسیدگی فرجامی است که در مرحله پژوهش صادر شده باشد خواه مستقلاً و خواه در پیرو قراری که در مرحله نخستین صادر شده است:

رئیس- موافقین برخیزند(اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 526:

مبحث دوم- در موعد فرجام

ماده 526- مهلت فرجام برای سکنه ایران ده روز است به اضافه مدت مسافت از محل اقامت فرجام خواه تا نزدیک‌ترین دادگاه و برای کسانی که مقیم کشورهای خارجه می‌باشند دو ماه برای کشورهای دور (آمریکا – خاور دور اقیانوسیه) سه ماه

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند(اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده 527:

ماده 527- ابتدا مدت فرجام از قرار زیر است:

الف- برای احکام و قرارهای دادگاه استان

در صورتی که حکم یا قرار حضوری باشد از روز ابلاغ

در صورتی که حکم یا قرار غیابی باشد از روز انقضای مدت اعتراض

ب- برای احکام و قرارهای دادگاه‌های شهرستان

1- در صورتی که حکم یا قرار حضوری از دادگاه شهرستان پس از رسیدگی پژوهشی صادر شده باشد در روز ابلاغ

+++

2- در صورتی که حکم یا قرار غیابی پس از رسیدگی پژوهشی از دادگاه شهرستان صادر شده باشد از تاریخ انقضا مدت اعتراض

3- اگر حکم حضوری یا غیابی قابل پژوهش نشده باشد از روز انقضا مدت پژوهش

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 528:

ماده 528- اگر استدعای فرجام به واسطه متغایر بودن دو حکم باشد مهلت تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 529:

ماده 529- مقررات ماده 486 و 487 در مورد فرجام احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه است.

رئیس- موافقین با این ماده قیام نمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 530:

مبحث سوم- در ترتیب استدعای فرجام

ماده 530- فرجام‌خواهی به تقدیم دادخواست می‌شود این دادخواست را می‌توان مستقیماً به دیوان کشور یا دادگاهی که حکم یا قرار را داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت فرجام‌خواه و یا به نزدیک‌ترین دادگاه به محل اقامت او

مدیر دفتر دادگاه دادخواست فرجامی به آنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاریخ تسلیم (از روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند- این تاریخ ابتدای دعوی فرجامی محسوب است.

رئیس- موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 531:

ماده 531- در دادخواست باید تاریخ روز و ماه و سال و نام و نام خانواده و مشخصات و محل اقامت اصحاب دعوی و حکم یا قراری که نسبت به آن درخواست رسیدگی فرجامی می‌شود و دادگاه صادر‌کننده حکم یا قرار و تاریخ ابلاغ آن و مغایرتی که حکم یا قرار با قانون دارد صریحاً قید شود.

رئیس- موافقین قیام نمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 532:

ماده 532- به دادخواست فرجامی باید پیوست شود.

1- رونوشت مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.

2- اعتراضات فرجامی

3- وکالت‌نامه وکیل

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 533:

ماده 533- دادخواست و برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

رئیس- موافقین قیام نمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 534:

ماده 534- دادخواستی که موافق سه ماده موفق نبوده یا هزینه دادرسی آن داده نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاه که دادخواست به آنجا داده شده در طرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست نواقص آن را به طور تفصیل به دادخواست‌دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید باشد تجدید نماید و هرگاه دادخواست در این مدت تکمیل یا تجدید نشد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده و در صورتی که دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نام‌برده آن را رد نماید.

ماده 535- در صورتی که دادخواست فرجامی در مرکز به دفتر دادگاهی غیر از دفتر دیوان کشور داده شده باشد

+++

دادخواست و پیوست‌های آن عیناً به دفتر دیوان کشور فرستاده می‌شود و مانند مواردی که دادخواست فرجامی مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده شده اقدام می‌گردد.

رئیس – موافقین برخیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده 536:

ماده 536- اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده کی است و محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلا‌اثر می‌ماند و پس از انقضا مدت فرجامی رد خواهد شد مگر این که قبل از انقضا مدت فرجام‌خواه دادخواست خود را تکمیل یا تجدید نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده 537:

ماده 537- در صورتی که دادخواست در خارج از مدت داده شده باشد دادخواست به موجب قرارداد گاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده و در صورت دادخواست به دفتر دیوان کشور داده شده باشد مدیر دفتر دیوان نامبرده رد می‌نماید.

مخبر- در سطر دوم این ماده و در صورت دادخواست تبدیل می‌شود به جمله و در صورتی که دادخواست و در آخر ماده جمله دفتر دیوان نامبرده رد می‌نماید تبدیل می‌شود به جمله مدیر دفتر دیوان نامبرده آن را رد می‌نماید.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (جمع کثیری قیام کردند) تصویب شد. ماده 538:

ماده 538- هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می‌تواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قراری صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد.‌

رئیس- موافقین قیام فرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده 539:

ماده 539- مدیر دفتر دیوان کشور یا مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست فرجامی به آن داده شده یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف می‌فرستد که در ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت کتباً پاسخ بدهد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 540.

ماده 540- هرگاه دادخواست مستقیماً به دفتر دیوان کشور داده شده باشد باید پس از گذشتن مدت مذکور در ماده فوق دادخواست با پیوست‌های آن و پاسخ طرف اگر ده است به دفتر دیوان کشور فرستاده شود و دراین صورت باید تاریخ تقدیم دادخواست و پیوست‌‌های آن و کیفیت اخطاری که به فرجام‌خواه و طرف او شده در یادداشتی تصریح و به دفتر دیوان کشور فرستاده شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده 541.

ماده 541- دادخواست فرجامی از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود.

1- مدعی و مدعی‌علیه اعم از این که طرف اصلی دعوی باشد یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قایم‌مقام آنان از قبیل وارث و وصی و منتقل‌الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوی شده باشد.

2- کسانی که سمت نمایندگی مدعی یا مدعی‌علیه یا قایم‌مقام آن را دارند.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 542.

ماده 542- فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد ولی هرگاه محکوم‌علیه به طوری که در تأمین خواسته مقرر است نسبت به محکوم‌به تأمین بدهد اجرای حکم تا صدور فرجامی به تأخیر می‌افتد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 543.

ماده 543- مرجع درخواست موقوف‌الاجرا ماندن حکم و گرفتن تأمین دادگاهی است که حکم مورد درخواست رسیدگی فرجامی را داده است.

+++

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب نمایندگان برخاسته) تصویب شد. ماده 544:

مبحث چهارم - فرجام تبعی

ماده 544- فرجام خوانده می‌تواند مادامی که رأی صادر نشده است از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود و مخالف قانون می‌داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید هر‌چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکنون برخاستند) تصویب شد. ماده 545:

ماده 545- فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام‌خواه و از کسی که طرف استدعای فرجام واقع شده پذیرفته می‌شود.

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 546 قرائت می‌شود.

ماده 546- اگر فرجام‌خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق استدعای فرجامی تبعی ساقط می‌شود و اگر استدعای فرجام تبعی شده بلااثر می‌گردد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 547:

ماده 547- هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 531 و 532 در فرجام تبعی جاری نیست ولی درخواست فرجام تبعی باید کتبی باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 548:

مبحث پنجم- در احضار اصحاب دعوی و ترتیب رسیدگی

ماده 548- دیوان کشور هرگاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار می‌نماید و الّا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و در هر صورت رأی دیوان کشور قابل اعتراض نیست.

رئیس – موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 549:

ماده 549- برگ‌های احضاریه در خارج از تهران به دادگاه شهرستان یا دادگاه بخشی که احضار ‌شونده در حوزه آن اقامت دارد فرستاده می‌شود و آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول ابلاغ و رسید آن را به دفتر دیوان کشور ارسال دارد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 550:

ماده 550- رئیس شعبه هر موضوع درخواست فرجامی را به نوبت به یکی از کارمندان برای تهیه گزارش ارجاع می‌نماید.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 551:

ماده 551- گزارش کارمند ممیز باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوی و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با استدلال باشد.

گزارش کارمند ممیز قبل از طرح در شعبه به دادسرای دیوان کشور فرستاده که هرگونه اعتراض و نظری نماینده دادسرا به مندرجات آن دارد کتباً اظهار نماید.

تخلف از این ماده مستلزم تعقیب انتظامی و مجازات قصور در انجام وظیفه است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده 552:

ماده 552- گزارش کارمند ممیز در جلسه رسیدگی قرائت و پس از فراز قبول دادخواست شروع به رسیدگی فرجامی در اصل دعوی می‌شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 553:

ماده 553- هرگاه طرفین احضار شده باشند رئیس شعبه از آنها پرسش‌های لازمه را می‌نماید ‌ پرسش و پاسخ در صورت‌جلسه قید و به امضا پاسخ‌دهنده می‌رسد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 554:

+++

ماده 554- قبل صدور رأی اگر کارمند ممیز لازم بداند گزارش خود را اصلاح می‌نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 555:

ماده 555- ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رأی به طریقی است که برای رسیدگی در سایر دادگاه‌ها مقرر است و قبل از صدور رأی دادستان دیوان کشور و یا نماینده او اظهار عقیده می‌نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 556:

ماده 556- منشی شعبه پس از امضاء رأی آن را در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 557:

ماده 557- هرگاه علاوه بر نوشته‌جات و برگ‌هایی که طرفین تقدیم کرده‌اند اطلاع به سایر نوشته‌جات مقتضی باشد دیوان کشور می‌تواند آن نوشته‌جات را خواسته ملاحظه نماید.

رئیس- آقای اوحدی

اوحدی- در شور اول این ماده بنده عرایضی کردم که مفاد این ماده حق می‌دهد به دیوان کشور که در ماهیت دعوی رسیدگی کن و حال آن که در ماده بعد این حق را به کلی از دیوان کشور سلب می‌کند و می‌نویسد مقصود از رسیدگی فرجامی برای تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه اگر شده ابرام و الّا نقض می‌شود این وظیفه فرجام و فرجامی است ولی اینجا نوشته شده است که دیوان کشور می‌تواند علاوه بر نوشته‌جات و برگ‌هایی که طرفین تقدیم کرده‌اند اوراق و نوشته‌جات دیگری را هم خواسته و مورد مطالعه قرار دهد. برای چه اوراق دیگر را او مکلف است بخواهد و رسیدگی کند؟ دیوان کشور که وارد در ماهیت دعوی نمی‌شود به علاوه او راجع به این حکم باید اظهارنظر کند و راجع به این حکم هم وقتی او ذی‌حق است که آن را نقض یا ابرام کند که آن حکم یا قرار از روی ضبط دفتر پرونده‌ها و اوراقی که در آن هست صادر شده باشد و اگر یک اوراقی پیش اصحاب دعوی باشد که در جزء پرونده نباشد اگر آن حکم مخالف با این اوراق باشد او چه حق دارد که این حکم را نقض کند باید حکم منطبق با اوراقی باشد که در خود پرونده ضبط است و تطبیق بکند اگر تطبیق کرد ابرام کند و الّا نقض کند این مسئله در کمیسیون دادگستری هم مطرح شد و بنده تصور می‌کنم با توجهی که آقای وزیر دادگستری به این عرایض بنده چه در شور اول و چه در کمیسیون داشتند نظر‌شان بر این بود که این ماده تغییر بکند حالا نمی‌دانم باز هم به همین عقیده هستند که این ماده درست است یا باید تغییر کند؟ آقای نقابت مخبر کمیسیون لطفاً توضیح بدهند که این ماده درست است یا نه و ما هم به همین جا عرایضمان را خاتمه بدهیم و اگر هم نظری دارند و حق می‌دهند که دیوان کشور وارد در ماهیت دعوی بشود آن را هم توضیحاً بیان فرمایند که تکلیف دیوان کشور هم معلوم باشد.

مخبر- همان طور که آقای اوحدی توضیح دادند دیوان این کشور وارد ماهیت دعاوی نمی‌شود بلکه رسیدگی می‌کند که آیا رسیدگی‌های دادگاه‌های شهرستان و استان و مراحل بدوی و پ‍ژوهشی بر طبق قوانین و اصول بوده است یا نه؟ و در مواد بعد کیفیت نقض و یا ابرام حکم مشروحاً بیان شده است اما این حقی که ماده 557 داده است این حق اجازه می‌دهد که دیوان کشور بیشتر در مبانی نظر خودش دقت کند و مسائلی را که لازم می‌داند بیشتر مورد دقت قرار بدهد قرار می‌دهد زیرا در ماده 532 قید کردیم که به دادخواست فرجامی باید پیوست شود یکی سواد مصدق حکم و سایر نوشته‌جات دیگری که در آن ماده مذکور شده است و همچنین در ماده 533 گفتیم چه ضمائمی باید پیوست باشد مقصود این است که دیوان کشور علاوه بر نوشته‌جاتی که طرفین داده‌اند یا در مقام درخواست فرجامی یا در مقام جواب درخواست حق دارد نوشته‌جات و اوراق دیگری را

+++

که مربوط به این موضوع است و شاید در یک پرونده بدوی یا پرونده‌ای که مرتبط با این قضیه است و به آن استناد شده یا پرونده جزایی که ارتباط با این موضوع دارد همه اینها را بخواهد که مبنای نظر خودش را دقیقاً ابراز کند اینها را ذکر کردیم که می‌تواند برای رسیدگی بخواهد و مطالعه کند و الّا اجازه رسیدگی ماهوی داده نشده است.

رئیس- موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 558:

ماده 558- مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است که حکم یا فرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه در صورت اولی حکم یا قرار ابرام و الّا نقض خواهد شد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 559:

مبحث ششم- در موارد نقض

ماده 559- در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌شود.

1- اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است خارج از صلاحیت قانونی خود به دعوایی رسیدگی کرده.

2- هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار برخلاف قانون صادر شده باشد.

3- اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه‌ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می‌اندازد.

4- اگر احکام یا قرار‌هایی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قایم‌مقام آنها صادر شده باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 560:

ماده 560- حکم یا قرار هرگاه از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت ذاتی نداشته نقض خواهد شد اگرچه در هیچ یک از مراحل رسیدگی ایراد به صلاحیت دادگاه نشده باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 561:

ماده 561- اگر حکم یا قرار از دادگاهی صادر شده باشد. که صلاحیت نسبی نداشته فقط در صورتی نقض خواهد شد که به صلاحیت نسبی دادگاهی که حکم داده است در خود آن دادگاه مطابق قانون ایراد شده باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 562:

ماده 562- حم یا قرار صادر در خصوص دعوایی مادام که حکم یا قرار با قوانینی که در زمان صدور آن لازم‌العمل بوده مخالف نباشد نقض نمی‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 563:

ماده 563- هرگاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم یا قرار با ماده قانونی دیگر که معنی دیگر دارد تطبیق شده آن حکم یا قرار نقض می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 564:

ماده 564- اگر در دعوایی که از قراردادی ناشی شده به مفاد صریح سند و یا به قانون و آیین‌نامه متعلق به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حم یا قرار صادر در آن خصوص نقض می‌‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 565:

ماده 565- اصول و کیفیانی که برای تأیید مفاد قرار یا حکمی در خود و حکم یا قرار مندرج است در دیوان کشور محقق و معتبر است ولی چنانچه برگ‌هایی که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشته‌جاتی که طرفین در حین دادرسی ابراز کرده‌اند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم یا قرار نقض می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 566:

+++

ماده 566- هرگاه در یکی از دادگاه‌ها برخلاف اصلی از اصول دادرسی به دعوایی رسیدگی شده باشد و عدم رعایت آن اصول به درجه‌ای اهمیت داشته که در حکم یا قرار دادگاه مؤثر است در دو مورد حکم یا قرار دادگاه نقض می‌شود:

در صورتی که اصلی که رعایت نشده از قواعد آمره یعنی جزو وظایف خود دادگاه باشد.

در صورتی که اصلی که رعایت نشده از وظیفه خود دادگاه نبوده ولی با اعتراض اصحاب دعوی به آن رسیدگی نشده است.

رئیس- موافقین قیام نمایند(اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده 567:

ماده 567- هرگاه در موضوع یک دعوی احکام متغایر صادر شده بدون اینکه اصحاب دعوی و صورت قضیه تغییر کرده و یا به سبب پژوهش و اعاده دادرسی فسخ شده باشد حکم دوم در دیوان کشور نقض و حکم اول نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض خواهد شد اعم از این که احکام متغایر از یک دادگاه یا از دادگاه‌های متعدد صادر شده باشد.

رئیس- موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 568:

ماده 568- در صورت وجود یکی از موجبات نقض حکم یا قرار مورد استدعای فرجامی نقض می‌شود اگرچه فرجام‌‌خواه به آن جهتی که موجب نقض است استناد نکرده باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد. ماده 569:

ماده 569- سهو و اشتباه مذکوره در ماده 189 موجب نقض قرار یا حکم نخواهد شد ولی ذینفع می‌تواند در صورتی که حکم قبلاً تصحیح نشده باشد از دادگاهی که حکم داده است تصحیح حکم را بخواهد.

هرگاه سهو و اشتباه مذکور در قرار یا حک فرجامی باشد تصحیح آن با دیوان کشور است.

رئیس- موافقین با این ماده قیام نمایند(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 570:

ماده 570- کسی غیر از فرجام‌خواه و طرف او از حکم دیوان کشور استفاده نمی‌کند مگر این که حکم قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاصی هم که حکم فرجامی شامل آنها بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند سرایت می‌کند.

رئیس- موافقین برخیزند (جمع کثیری قیام کردند) تصویب شد. ماده 571:

ماده 571- دیوان کشور پس از نقض حکم یا قرار رسیدگی در ماهیت دعوی را به دادگاهی که مطابق مواد زیر معین می‌شود ارجاع می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (جمع کثیری برخاستند) تصویب شد. ماده 572:

ماده 572- اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده دیوان کشور دعوی را مستقیماً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد محول می‌کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می‌نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادر‌کننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می‌نماید.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 573:

ماده 573- رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است به همان دادگاه و شعبه‌ای که قرار را داده است ارجاع خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 574:

ماده 574- اگر یکی از دو حکم یا قرار مغایر موافق

+++

قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً به دعوی رسیدگی نمی‌شود و هرگاه هر دو حکم یا قرار نقض شود موافق ماده 572 عمل خواهد شد.

مخبر- اینجا اکثراً مغایر و متغایر با قاف نوشته شده اصلاح باید بشود.

مؤید احمدی- بنده اصلاح می‌کنم و می‌خوانم.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 575:

ماده 575- برای تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم دادخواست جدید لازم نیست و ارائه حکم دیوان کشور کافی است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 576:

ماده 576- هرگاه حکم یا قراری در دیوان کشور نقض شود و حکم یا قرار دادگاهی که رسیدگی به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم یا قرار منقوض مبنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به این درخواست باید در هیئت عمومی دیوان کشور به عمل آید.

و اگر آن حکم یا قرار مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم یا قرار اولی شده بود نقض شود. دادگاهی که رسیدگی به دعوی به آن ارجاع شده مکلف است از نظر دیوان کشور تبعیت نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 577:

ماده 577- در احکام دیوان کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که به دیوان کشور رجوع شده و خلاصه اعتراضات و دلایلی که فرجام‌خواه برای نقض حکم یا قرار اظهار کرده قید و اسبابی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر گردد:

رئیس- موافقین قیام نمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 578:

ماده 578- رونوشت احکام دیوان کشور به توسط دادستان دیوان مذکور به وزارت دادگستری فرستاده می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادی قیام کردند) تصویب شد. ماده 579:

مبحث هشتم- در فرجامی که از طرف دادستان درخواست می‌شود.

ماده 579- هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی مکرده باشند دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 580:

ماده 580- درخواست فرجام از طرف دادستان دیوان کشور مدت ندارد و هر وقت مطلع شده می‌تواند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 581:

ماده 581- در رسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حکم یا قرار نقض شد بلا‌ارجاع خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 582:

فصل دوم- در اعتراض شخص ثالث

ماده 582- اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته می‌تواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 583:

ماده 583- در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد

+++

به هرگونه حکم و قرار صادر از دادگاه‌های نخستین و پژوهشی اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنها در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 584:

ماده 584- اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیر اصلی)

اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث بشود.

اعتراض طاری (غیر‌اصلی) اعتراض یکی از طرفین است به حکم یا قراری که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و در اثنا دادرسی طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم یا قرار را ابراز نموده.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 585:

ماده 585- اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست باشد و این دادخواست به دادگاهی داده می‌شود که حکم یا قرار معترض‌علیه را صادر کرده است.

ترتیب دادرسی مانند دادرسی در مرحله نخستین است.

رئیس- موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 586:

ماده 586- اعتراض طاری بدون این که محتاج به تقدیم دادخواست جدید باشد در دادگاهی که دعوی در آنجا رؤیت می‌شود به عمل خواهد آمد ولی اگر درجه آن دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که حکم یا قرار معترض‌علیه را صادر کرده لازم است معترض دادخواستی به دادگاهی که حکم یا قرار را صادر کرده است تقدیم نماید و موافق اصول در آن دادگاه دادرسی می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 587:

ماده 587- ممکن است اعتراض تا روز اجرای حکم معترض علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض‌علیه بشود و بعد از اجرای حکم معترض‌علیه نیز شخص ثالث می‌تواند اعتراض نماید مگر این که ثابت شود که حقوقی که که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط شده است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 588:

ماده 588- در صورت وقوع اعتراض طاری از طرف شخص ثالث هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر می‌شوند موثر در اصل دعوی خواهد بود. حکم اصل دعوی را به تأخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض می‌شود و الّا به دعوی اصل رسیدگی کرده رأی می‌دهد و هرگاه رسیدگی به اعتراض موافق ماده 586 با دادگاه دیگر باشد به معترض ده روز با رعایت مدت مسافت مهلت داده می‌شود که به دادگاه مذکور دادخواست بدهد و در این صورت هرگاه معترض در مدت مقرر دادخواست ندهد و یا پس از تقدیم دادخواست آن را تا شصت روز سکوت گذارد رسیدگی به اصل دعوی تعقیب خواهد شد.

رئیس- موافقین قیام نمایند(اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 589:

ماده 589- اعتراض شخص ثالث اجرای حکم قطعی را به تأخیر می‌اندازد ولی اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترض‌علیه خطر یا ضرری واقع خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود دادگاهی که دعوی اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تأمین از شخص معترض مطابق مقررات راجعه به تأمین خواسته قراری در تأخیر اجرای حکم معترض‌علیه به مدت معینی می‌دهد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 590:

ماده 590- اگر دادگاهی که به اعتراض شخص ثالث رسیدگی می‌کند اعتراض معترض را وارد دید قسمتی از حکم معترض‌علیه را که به منافع معترض خللی وارد می‌آورد

+++

الغا و بقیه حکم به حال خود می‌ماند لیکن اگر مفاد حکم غیر‌قابل تفکیک باشد تمام حکم الغا می‌شود.

مخبر- در این جا الغا با قاف نوشته شده بود امر فرمایید اصلاح شود.

مؤید احمدی- اصلاح شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 591:

فصل سوم- در اعاده دادرسی

ماده 591- در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام زیر ممکن است درخواست اعاده دادرسی نمود.

1- حکم حضوری پژوهشی

2- حکم غیابی پژوهشی که مدت اعتراض آن منقضی شده باشد.

3- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

4- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده و غیر‌قابل پژوهش صادر شده است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 592:

ماده 592- جهات اعاده دادرسی از قرار زیر است:

1- اگر در مطلبی که موضوع ادعا نبوده است حکم صادر شده باشد.

2- اگر حکم به مقدار بیشتر از خواسته صادر شده است.

3- در صورتی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.

4- در صورتی که حکم قطعی دادگاه مخالف باشد با حکم قطعی دیگری که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین همان اصحاب دعوی صادر کرده بدون این که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

5- در صورتی که طرف مقابل درخواست‌کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده.

6- اگر حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعداً مجعولیت آنها ثابت شده است.

7- اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشته‌جاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت گردد که آن اسناد و نوشته‌جات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 593:

مبحث دوم- در موعد اعاده دادرسی

ماده 593- مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است به علاوه مدت مسافت و برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و برای کشورهای دور مثل (آمریکا - خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه و مهلت به طریق زیر شروع می‌شود.

1- نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ

2- نسبت به احکام غیابی از تاریخ انضا مدت اعتراض

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 594:

ماده 594- اگر اعاده دادرسی به جهت متغایر بودن دو حکم باشد ابتدا مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 595:

ماده 595- اگر سبب اعاده دادرسی مجعول بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ابتدا مهلت اعاده دادرسی تاریخ ثبوت جعلیت یا حیله و تقلب به موجب حکم نهایی است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 596:

ماده 596- هرگاه سبب اعاده دادرسی وجود اسناد مکتومه باشد مهلت از تاریخ وصول نوشته‌جات مکتومه به صاحب آن شروع می‌شود و تاریخ مزبور باید با قرار در دادگاه و یا به سند کتبی محرز شود.

+++

رئیس- موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 597:

ماده 597- مفاد ماده 486 و 487 در اعاده دادرسی رعایت می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 598:

مبحث سوم- در ترتیب استدعای اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده 598- اعاده دادرسی بردو قسم است: 1- اصلی 2- طاری.

اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست‌کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید.

و طاری است وقتی که در اثنای دادرسی حکم به طور دلیل ابراز و محکوم‌‌علیه که حکم در مقابل او ابراز شده سبب به آن درخواست اعاده دادرسی کند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 599:

ماده 599- دادخواست اعاده دادرسی اصل باید به دادگاهی داده شود که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن دادگاه صادر شده است و دادخواست اعاده دادرسی طاری باید به دادگاه داده شود که حکم در آنجا به طور دلیل ابراز شده است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 600:

ماده 600- دادگاهی که درخواست اعاده دادرسی طاری به آنجا داده شده است دادخواست را به دادگاه صادرکننده حکم می‌‌فرستد و هرگاه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود مؤثر در دعوی است و نیز دلایل درخواست را قوی بداند رسیدگی به دعوی را که مطرح است در آن قسمت که حمک راجع به اعاده دادرسی مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و الّا رسیدگی را تعقیب نموده و در دعوی طرح شده حکم می‌دهد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 601:

ماده 601- در دادخواست اعاده دادرسی باید نوشته شود.

1- نام و اقامت‌گاه و سایر مشخصات درخواست‌کننده اعاده دادرسی و طرف اعاده دادرسی.

2- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

3- دادگاهی که حکم داده است.

4- جهتی که موجب اعاده دادرسی است.

در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی را وکیل داده باشد باید نام و مشخصات او در دادخواست معین و وکالت‌نامه پیوست دادخواست شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 602:

ماده 602- درخواست اعاده دادرسی اجرای حکمی را که مورد اعاده دادرسی است به تأخیر نمی‌اندازد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 603:

ماده 603- در مورد اعاده دادرسی هیچ جهتی به جز آنچه که در دادخواست موجب اعاده دادرسی قرار داده شود مورد رسیدگی واقع نمی‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 604:

ماده 604- در صورت قبول اعاده دادرسی اگر حکم اجرا نشده باشد به تأخیر می‌افتد و اگر اعاده دادرسی راجع به یک قسمت از حکم باشد اجرای آن قسمت به تأخیر افتاده و بقیه اجرا می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 605:

ماده 605- اگر اعاده دادرسی قبول شود حکم مورد اعاده دادرسی فسخ و دادگاه حکم مجدد می‌دهد مگر این که درخواست اعاده دادرسی راجع به یک قسمت حکم باشد که در این صورت فقط آن قسمت فسخ یا اصلاح خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 606:

+++

ماده 606- اگر جهت اعاده دادرسی مغایر بودن در حکم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسی و رسیدگی حکم ثانی را فسخ و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 607:

ماده 607- نسبت به حکمی که در نتیجه درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نخواهد شد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 608:

ماده 608- هرگاه یکی از طرفین دعوی نسبت به حکمی درخواست اعاده دادرسی نباید طرف دیگر می‌تواند در مقابل آن شخص مادامی که جریان اعاده دادرسی خاتمه نیافته از همان حکم نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکی از جهات اعاده دادرسی تبعاً درخواست اعاده دادرسی نماید هر چند مدت مقرر برای اعاده دادرسی نسبت به او منقضی شده باشد.

رئیس- موافقین برخیزند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 609:

ماده 609- ترتیب درخواست اعاده دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 610:

ماه 610- در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری به هیچ عنوان نمی‌تواندداخل در دعوی شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[3- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه]

رئیس- اگر تصویب می‌‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه پانزدهم شهریور سه ساعت به ظهر مانده دستور هم همین لایحه که جزء دستور است و از آقایان خواهش می‌شود که روز پنجشنبه اول وقت تشریف بیاورند که زودتر جلسه را تشکیل بدهیم و کارهایی که جزء دستور است زودتر بگذرد.

نمایندگان- صحیح است.

مجلس مقارن ظهر ختم شد.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفند‌یاری

+++


یادداشت ها
Parameter:293721!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)