کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 105 صورت مشروح مجلس یکشنبه 9 خرداد 1316  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - شور اول لایحه مربوط به ده فقره قرارداد بین دولتین ایران و ترکیه‏

3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏

4 - تصویب لایحه استخدام یک نفر متخصص ذوب‌آهن

5 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله‏

6 - تصویب لایحه استخدام شش نفر هنرآموز تبعه آلمان‏

7 - شور اول قرارداد مودّت و حکمیت بین ایران و اطریش‏

8 - تصویب شش فقره مرخصى

9 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 105

صورت مشروح مجلس یکشنبه 9 خرداد 1316

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - شور اول لایحه مربوط به ده فقره قرارداد بین دولتین ایران و ترکیه‏

3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏

4 - تصویب لایحه استخدام یک نفر متخصص ذوب‌آهن

5 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله‏

6 - تصویب لایحه استخدام شش نفر هنرآموز تبعه آلمان‏

7 - شور اول قرارداد مودّت و حکمیت بین ایران و اطریش‏

8 - تصویب شش فقره مرخصى

9 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع بظهر مانده به ریاست آقاى دکتر طاهرى (نایب‌رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 2 خرداد را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: شباهنگ - عباس مسعودی - اورنگ.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: سلطانی - طهران‌چی - دکتر ادهم - حاج مشیر - صدیق.

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: وکیلی - منصف - لیقوانی - دکتر جوان - علوی‌کاشانی - دکتر سمیعی.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

نایب‌رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- شور اول لایحه مربوط به ده فقره قرارداد بین دولتین ایران و ترکیه‏

نایب‌رئیس- شور اول قراردادهاى ده‌گانه بین دولتین شاهنشاهى ایران و جمهورى ترکیه مطرح است.‏

خبر کمیسیون امور خارجه‏:

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 284 و 7800 دولت راجع‌به ده فقره قراردادهاى منعقده بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه را در جلسات عدیده با حضور جناب آقاى وزیر امور خارجه تحت شور و مداقه قرار داده و با توضیحات مشروحى که آقاى وزیر امور خارجه در اطراف هر یک از مواد دادند معلوم شد که کلیه مواد قراردادهاى ده‌گانه با رعایت حقوق بین‌المللى و بر روى تشیید اساس دوستى و یگانگى موجوده بین دولتین و حفظ منافع دو کشور دوست همجوار تنظیم یافته است لذا کمیسیون عین ماده واحده پیشنهادى دولت را به اکثریت تصویب نموده اینک خبر آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود.

مجلس شوراى ملى‏

در ماده 3 عهدنامه مودّت منعقده بین دولت شاهنشاهى

+++

ایران و دولت جمهورى ترکیه مورخه 5 نوامبر 1932 دولتین موافقت نموده‌اند که قرارداد‌هایى براى تنظیم شرایط دخول و اقامت اتباع هم در خاک یکدیگر و ترتیب روابط تجارتى و غیره بین مملکتین منعقد شود براى انجام این منظور و تشیید اساس دوستى و یگانگى موجوده بین دولتین هیئتى از طرف دولت دوست همجوار جمهورى ترکیه به طهران اعزام گردید و پس از مذاکره و تبادل نظر با نمایندگان ایران قراردادهاى ذیل:

1. قرارداد اقامت‏

2. قرارداد راجع‌به امنیت منطقه سرحدّى و تسویه حوادث و اختلافاتى که در منطقه مزبور به ظهور می‌رسد.

3. قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقى و تجارى‏

4. عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی‏

5. موافقت‌نامه براى تنظیم طرز عمل اداره گمرکات ایران و ترکیه که در سرحد دایر خواهد شد.

6. موافقت‌نامه مخصوص راجع‌به دایر نمودن پاره خطوط تلگرافى و تلفونى بین دولتین‏

7. عهد‌نامه تجارت و دریانوردى‏

8. قرارداد هواپیمایی‏

9. موافقت‌نامه مربوط به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مال‌التجاره و مسافر از طریق طرابوزان- تبریز - طهران و بالعکس‏

10. قرارداد دام‌پزشکى‏

بین دولتین امضا شد اکنون متن فرانسه و ترجمه فارسى هر یک از آنها تقدیم و ماده واحده ذیل براى تصویب پیشنهاد می‌گردد:

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى پنج فقره قرارداد و دو عهدنامه و سه فقره موافقت‌نامه مشروحه ذیل:

1. قرارداد اقامت مشتمل بر نه ماده‏

2. قرارداد راجع‌به امنیت منطقه سرحدى و تسویه حوادث و اختلافاتى که در منطقه مزبور به ظهور می‌رسد مشتمل بر بیست و نه ماده و یک پروتکل‏

3. قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقى و تجارتى مشتمل بر 18 ماده‏

4. عهد‌نامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی مشتمل بر بیست ماده‏

5. موافقت‌نامه براى تنظیم طرز عمل اداره گمرکات ایران و ترکیه که در سرحد دایر خواهد شد مشتمل بر ده ماده‏

6. موافقت‌نامه مخصوص راجع‌به دایر نمودن پاره خطوط تلگرافى و تلفونى مشتمل بر شش ماده‏

7. عهد‌نامه تجارت و دریانوردى مشتمل بر هفت ماده و یک پروتکل مورخه 14 مارس 1937 مطابق 23 اسفندماه 1315

8. قرارداد هواپیمایی مشتمل بر 27 ماده‏

9. موافقت‌نامه مربوط به تسهیل و ازدیاد ترانزیت و حمل و نقل مال‌التجاره و مسافر از طریق طرابوزان تبریز- طهران و بالعکس مشتمل بر هشت ماده‏

10. قرارداد دام‌پزشکى مشتمل بر 16 ماده و دو نمونه.

مورخه 20 آوریل 1937 مطابق 31 فروردین 1316 بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى ترکیه را تصویب می‌نماید.

نایب‌رئیس- قرارداد اقامت مطرح است. در کلیات آن اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. در مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند.

(عده زیادى برخاستند)

نایب رئیس- تصویب شد. قرارداد راجع‌به امنیت

+++

منطقه سرحدى مطرح است. در کلیات آن اعتراضى نرسیده رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب شد. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 و پروتکل اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد- قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقى و تجارى مطرح است. در کلیات آن اعتراضى نرسیده رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند.

(بیشتر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 اعتراضى نرسیده است رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. عهد‌نامه استرداد مقصرین و تعاون قضایی در امور جزایی مطرح است. در کلیات آن اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند.

(اغلب برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - اعتراضى نرسیده است رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند.

(عده زیادى قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. موافقت‌نامه براى تنظیم طرز عمل اداره گمرکات ایران و ترکیه مطرح است در کلیات اعتراضى نرسیده است رأى گرفته می‌شود به شور در مواد آقایان موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقت‌نامه مخصوص راجع‌به دایر نمودن پاره خطوط تلگرافى و تلفنى بین دولتین مطرح است. در کلیات اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 اعتراضى نرسیده است رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. عهدنامه تجارت و دریانوردى مطرح است در کلیات اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین اظهارنظر فرمایند، (اکثر قیام نمودند) تصویب شد قرارداد هواپیمایی مطرح است در کلیات اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موافقت‌نامه راجع‌به تسهیل و ازدیاد ترانزیت مطرح است. در کلیات اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - اعتراضى نرسیده است رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. قرارداد دام‌پزشکى مطرح است در کلیات اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

+++

در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - و دو نمونه اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأی گرفته می‌شود براى شور دوم در ماده واحده که قرائت شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى وزیر امور امور خارجه فرمایشى دارند؟

3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه‏

وزیر امور خارجه- راجع‌به تهدید حدود بین ایران و ترکیه در 1310 یک موافقت‌‌نامه امضا شد و تصویب هم شد در ضمن عمل آن موقعى که خواستند تحدید حدود بکنند برخوردند به یک قسمت از موافقت‌نامه که وصف خط سرحدى با زمین تطبیق نمی‌کرد. این است که لایحه جهت اصلاح آن قسمت تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- به کمیسیون مراجعه می‌شود.

4 - تصویب لایحه استخدام یک نفر متخصص ذوب‌آهن‏

نایب‌رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع‌به استخدام یک نفر متخصص براى ذوب‌آهن مطرح است.‏

(به شرح ذیل قرائت شد)

لایحه نمره 1811 دولت راجع‌به استخدام آقاى ژرژ دوولف تبعه دولت بلژیک براى کارخانه‌جات ذوب‌آهن در کمیسیون بودجه مطرح گردیده با توضیحاتى که از طرف آقاى امین بیان شد لایحه پیشنهادى عیناً تصویب و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

نایب‌رئیس- خبر کمسیون خارجه در این خصوص‏

(به شرح آتى خوانده شد)

کمسیون امور خارجه لایحه نمره 1811 دولت راجع‌به استخدام آقاى ژرژ دوولف تبعه دولت بلژیک را براى کارخانه‌جات ذوب‌آهن مطرح نموده از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- متن لایحه قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

چون براى دایر کردن کارخانه‌جات ذوب‌آهن در کشور لازم بود موضوع تحت مطالعه متخصصى که در این قسمت اطلاعات و تجربیاتى داشته باشد قرار گیرد لذا آقاى ژرژ دوولف تبعه بلژیک براى این منظور در نظر گرفته شده و اینک لایحه استخدامى مشارالیه به شرح ذیل تقدیم و استدعاى تصویب آن می‌شود.

ماده 1- اداره کل صناعت و معادن مجاز است آقاى ژرژ دوولف تبعه بلژیک را براى کارخانه‌جات ذوب‌آهن کشور با حقوق ماهى 250 لیره انگلیسى که نصف آن را به اسعار آزاد و نصف دیگر آن به ریال به نرخ روز پرداخته شود استخدام نماید.

ماده 2- مدت استخدام متخصص مزبور از تاریخ حرکت از بلژیک تا دو سال خواهد بود.

ماده 3- هزینه سفر مشارالیه پنج‌هزار ریال براى آمدن به ایران و همین مبلغ براى هزینه مراجعت به اسعار آزاد پرداخته خواهد شد.

ماده 4- سایر شرایط مطابق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

نایب‌رئیس- شور در کلیات است. آقاى امین‏

مرتضى امین- کلمه اسعار آزاد گویا اشتباه است و مخالف با قانون انحصار اسعار است استدعا می‌کنم در این خصوص توجه بفرمایید که اصلاح شود. چون اصل فرانسوى ترانسفر (Transfer) و بنابراین آزاد بودن مخالف قانون است‏.

نایب‌رئیس- مقصود از اسعار آزاد اسعارى است که پس از این که آن قانون تصویب شد این مستخدم حق دارد این مبلغ از حقوقش را که مجلس اجازه می‌دهد اسعار بخرد و تابع مقررات کمیسیون اسعار نباشد چنانچه مجلس اجازه ندهد همین طور است که فرمودید ولى مجلس حق دارد وقتى که قانون را تصویب کرد.

+++

یعنى اجازه داد به این شخص می‌تواند که این کار را بکند.

وزیر امور خارجه- اجازه می‌فرمایید بنده عرض کنم؟

نایب‌رئیس- بفرمایید.

وزیر امور خارجه- غرض از اسعار پول خارجى است پول‌هاى خارجه همه که آزاد نیستند بعضى از پول‌هاى خارجه هست که آزاد نیست و حال آنکه سعر است و بعضى هم هست که آزاد است و سعر هم هست منظور این است که آن مقدارى را که می‌دهند به اسعار آزاد بدهند مثلاً به فرانک بدهند بعضى پول‌ها هم هستند که سعر هستند به نظر ما ولى آزاد نیستند.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

ماده اول- اداره کل صناعت و معادن مجاز است آقاى ژرژ دوولف تبعه بلژیک را براى کارخانه‌جات ذوب‌آهن کشور با حقوق ماهى 250 لیره انگلیسى که نصف آن به اسعار آزاد و نصف دیگر آن به ریال به نرخ روز پرداخته شود استخدام نمایند.

نایب‌رئیس- آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده- اینجا کلمه اسعار را فرهنگستان تبدیل به ارز کرده خوب است به جاى اسعار ارز‌ها نوشته شود، ارز‌هاى آزاد.

نایب‌رئیس- خوب بعد‌ها این رعایت می‌شود، رأى می‌گیریم به ماده اول آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستتند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- مدت استخدام متخصص مزبور از تاریخ حرکت از بلژیک تا دو سال خواهد بود.

نایب‌رئیس- نظرى نیست، رأى می‌گیریم به ماده دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم- هزینه سفر مشارالیه پنج‌هزار ریال براى آمدن به ایران و همین مبلغ براى هزینه مراجعت به اسعار آزاد پرداخته خواهد شد.

نایب‌رئیس- نظرى نیست. رأى می‌گیریم به ماده سوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود،

ماده چهارم - سایر شرایط مطابق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

نایب‌رئیس- آقایان موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. رأى می‌گیریم به مجموع لایحه با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد،

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 96 ورقه سفید تعداد شد)

نایب‌رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى یکصد نفر به اکثریت 96 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: نمازی - علوی - نائینی - عیسی مشار - حیدری - روحی - زوار - افشار - وکیل - میرزایی - هزارجریبی - ارگانی - مرتضی امین - ثقةالاسلامی - معتصم‌سنک - مولوی - نوبخت - اعتصام‌زاده - نیک‌پور - مخبرفرهمند - حبیبی - افخمی - شجاع - دبستانی - گودرزی - انوشیروانی - دهستانی - محیط - امیر ابراهیمی - مرآت اسفندیاری - عراقی - معدل - مقدم - اعظم‌زنگنه - بیات‌ماکو - ملک‌مدنی - اعتبار - لاریجانی - صفوی - وقوق - جرجانی - کازرونیان - علوی‌سبزواری - ملایری - دادور - نقابت - رضوی - هدایت - طالش - شیرازی - مؤیدثابتی - پناهی - کفائی - سمیعی - اردبیلی - ابراهیمی‌ریگی - فاطمی - اسکندری - پالیزی - مؤیدقوامی - آزادی - مؤیداحمدی - معتضدی - همراز - اهری - مهدوی - ساگینیان - رهبری - صفاری - مجدضیائی - مژدهی - آصف - حمزه‌تاش - جمشیدی - پارسا - رفیعی - کاشف - فتوحی - خواجوی - ملک‌زاده آملی - جلائی - شباهنگ - غلام‌حسین ملک - خواجوی‌نوری - نواب‌یزدی - دکتر جوان - دکتر نیرومند - دکتر لقمان - دکتر ملک‌زاده - دکتر قزل‌ایاغ - دکتر غنی - دکتر ضیاء - دکتر سمیعی - دکتر سنک.

5 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله‏

نایب‌رئیس- آقاى معاون وزارت داخله

+++

معاون وزارت داخله (آقاى سیاح)- براى سد تبریز مبلغى اعتبار و در دو سال قبل تصویب و خرج شده است ولى چون آن اعتبار کفایت نکرد و باید تکمیل شود یک لایحه تقدیم می‌کنم که دومیلیون ریال از بانک ملى استقراض شود و از عایدات خود شهردارى تبریز در ظرف سه سال مستهلک و پرداخته شود.

6 - تصویب لایحه استخدام شش نفر هنرآموز تبعه آلمان‏

نایب‌رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع‌به استخدام شش نفر هنرآموز جهت هنرستان‌هاى صنعتى مطرح است. قرائت می‌شود.

خبر از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بودجه با حضور آقاى امین لایحه نمره 3171 دولت راجع‌به استخدام شش نفر هنرآموز براى هنرستان‌‌هاى صنعتى را مطرح و پس از مذاکرات لازمه ماده‌واحده پیشنهادى به شرح ذیل اصلاح اینک خبر آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده‌واحده‏

اداره کل صناعت و معادن مجاز است هنرآموزان ذیل را که از اتباع دولت آلمان می‌باشند با شرایط ذیل و به سمت‌هاى مصرحه استخدام و قرارداد آنان را امضا و مبادله نماید.

1- آقاى پریستر جهت هنرآموزى آهنگرى آموزشگاه صنایع با حقوق ماهیانه 3200 ریال‏

آقاى زوگر جهت مدیریت فنى کارخانه آهنگرى آموزشگاه صنایع با حقوق ماهیانه 3700 ریال‏

آقاى کلینگ هنرآموز نجارى آموزشگاه صنایع و مسئول کارخانه نجارى با حقوق ماهیانه 3200 ریال‏

آقاى گایر جهت هنرآموزى فلزکارى با حقوق ماهیانه 2750 ریال‏

آقاى وولف جهت مدیریت فنى هنرستان شیراز با حقوق ماهیانه 3700 ریال‏

آقاى آلبرت هونمان متخصص طراحى و نقاشى با حقوق ماهیانه 3500 ریال‏

2 - مدت خدمت هنرآموزان فوق به استثناى آلبرت هونمان از تاریخ اول آبان 1315 براى مدت 35 ماه خواهد بود.

3 - مدت خدمت آلبرت هونمان از 10 فروردین لغایت اسفند 1316 خواهد بود.

4 - اداره کل صناعت و معادن به هنرآموزان مذکور در فوق و همچنین سایر هنرآموزان خارجى که سابقاً در آموزشگاه صنایع منزل داشته و بعداً با موافقت اداره کل صناعت و معادن تخلیه نمود‌ه‌اند از تاریخ تخلیه ماهیانه معادل مبلغى که از 400 ریال تجاوز نکند به عنوان کرایه منزل به هر یک از آنها تأدیه خواهد نمود و در صورتى که در آموزشگاه صنایع یا هنرستان محل سکونتى به آنها داده شود کرایه منزل به آنها داده نخواهد شد.

5 - هزینه ایاب و ذ‌هاب مشارالیهم از آلمان به ایران و بالعکس از قرار هر نفرى 4000 فرانک فرانسه تأدیه مى‌گردد ولى تأدیه مخارج مراجعت در صورتى است که قرارداد آنها تجدید نشود و ضمناً در صورتى که هر یک از آنها عیال خود را به ایران بیاورند هزینه سفر عیال آنها نیز معادل مبلغى که به خود آنها پرداخته شده تأدیه خواهد شد.

6 - هنرآموزان مذکور در فوق مى‌توانند تا حدود نصف حقوق ثابت خود را به مارک دریافت نمایند و در صورت موافقت وزارت مالیه نیز حق خواهند داشت معادل سالى 50 پهلوى از مبلغى که جهت خرید مارک منظور شده اسعار دیگرى خریدارى نمایند.

7 - سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

نایب‌رئیس- خبر کمیسیون خارجه در تأیید این خبر قرائت می‌شود.

کمیسیون امور خارجه لایحه 3171 دولت راجع‌به استخدام شش نفر هنرآموزان اتباع آلمان را مطرح نموده

+++

و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیهم موافقت حاصل شد اینک خبر آن به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

نایب‌رئیس- در ماده واحده نظرى نیست آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 91 ورقه سفید تعداد شد)

نایب‌رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 95 نفر به اکثریت 91 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: دکتر نیرومند - هدایت - وکیلی - اهری - شجاع - مسعودی‌خراسانی - میرزایی - دکتر سنگ - معتصم‌سنک - نوبخت - هزارجریبی - علوی - زوّار - افشار - ایزدی - عیسی مشار - امین - نائینی - ثقةالاسلامی - طهران‌چی - مولوی - اعتصام‌زاده - عراقی - نیک‌پور - اعتبار - ملک‌مدنی - گودرزی - دهستانی - حیدری - نمازی - لاریجانی - صفوی - جرجانی - وثوق - انوشیروانی - کاشف - کازرونیان - روحی - مرآت‌اسفندیاری - دکتر ملک‌زاده - کاظم یزدی - مخبرفرهمند - آزادی - دکتر سمیعی - مؤیداحمدی - طالش - کیخسرو شاهرخ - پالیزی - سمیعی - دکتر ضیاء - دکتر غنی - همراز - بیات‌ماکو - خواجه‌نوری - ملک‌زاده آملی - نواب‌یزدی - دادور - پناهی - مؤیدقوامی - رضوی - مؤیدثابتی - شیرازی - شباهنگ - وکیلی - ابراهیمی‌ریگی - دکتر قزل‌ایاغ - ساگینیان - فتوحی - صفاری - مژدهی - حمزه‌تاش - آصف - مقدم - پارسا - معدل - دبستانی - جلائی - تربیت - خواجوی - ملایری - دکتر لقمان - اردبیلی - امیر ابراهیمی - مجدضیائی - علوی‌سبزواری - دکتر جوان - اعظم‌زنگنه - نقابت - محسن مهدوی - معتضدی - رهبری.

7 - شور اول قرارداد مودّت و حکمیت بین ایران و اطریش‏

نایب‌رئیس- قرارداد مودّت و حکمیت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى اطریش مطرح است‏.

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 8609 دولت راجع‌به قرارداد مودّت و حکمیت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى اطریش را با حضور جناب آقاى وزیر امور خارجه مطرح نموده و با توضیحات کاملى که از طرف آقاى وزیر امور خارجه در اطراف مواد آن دادند بالاخره کمیسیون ماده واحده پیشنهادى دولت را به اکثریت تصویب نموده و اینک خبر آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- عین ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى قرارداد مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى اطریش مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه را که در تاریخ 23 سپتامبر 1936 به امضا رسیده تصویب می‌نماید.

نایب‌رئیس- در کلیات اعتراضى نرسیده است رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد در مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 5 و همچنین در پروتکل اختتامیه اعتراضى نرسیده است رأى گرفته می‌شود به شور دوم این عهد‌نامه آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

8 - تصویب شش فقره مرخصى‏

نایب‌رئیس- چند فقره خبر مرخصى هست که به آنها هم رأى گرفته می‌شود بعد جلسه را با اجازه آقایان ختم می‌کنیم (صحیح است). خبر مرخصى آقاى دکتر قزل‌ایاغ:

آقاى دکتر قزل‌ایاغ به واسطه امتداد کسالت و اشتغال به معالجه در اروپا 35 روز از تاریخ 14 فروردین 1316 غایب و از حضور در مجلس معذور بودند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن به عرض می‌رسد.

نایب‌رئیس- رأى گرفته می‌شود به مرخصى آقاى دکتر قزل‌ایاغ آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خبر مرخصى آقاى مژدهى:

آقاى مژدهى تقاضاى 17 روز مرخصى از تاریخ 14 فروردین 1316 نمودند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن به عرض می‌رسد.

نایب‌رئیس- رأى گرفته می‌شود به خبر کمیسیون آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خبر مرخصى آقاى اعظم‌زنگنه

آقاى اعظم‌زنگنه از اول 1315 براى استفاده از بیست روز مرخصى مصوبی که داشته‌اند به کرمانشاه مسافرت کرده‌اند در پایان آن به واسطه تشریف‌فرمایی ذات مقدس ملوکانه به آن صفحات و لزوم تشریف و التزام موکب مبارک مدت دیگری غایب بودند و تقاضاى تصویب آن را کرده‌اند کمیسیون عرایض با ده روز تمدید از تاریخ انقضاى

+++

مرخصى سابق ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم مى‌شود.

نایب‌رئیس- آقایان موافقین با این خبر قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. خبر مرخصى آقاى معدل‏

آقاى معدل نظر به لزوم مسافرت به شیراز تقاضاى پنج روز مرخصى از تاریخ 14 فروردین 1316 نمود‌ه‌اند و تقاضاى ایشان مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک خبر آن تقدیم مى‌شود.

نایب‌رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى معدل برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. خبر مرخصى آقاى شیرازى‏

آقاى شیرازى تقاضاى هشت روز مرخصى از تاریخ 14 فروردین 1316 نموده کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم مى‌شود.

نایب‌رئیس- رأى گرفته می‌شود به مرخصى هشت روزه آقاى شیرازى آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. خبر مرخصى آقاى نوبخت

آقاى نوبخت تقاضاى چهار روز مرخصى از تاریخ 14 فروردین 1316 نموده و کمیسیون عرایض موافقت کرده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- رأى گرفته می‌شود به مرخصى چهار روزه آقاى نوبخت آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب‌رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز شنبه پانزدهم خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى- دکتر طاهرى

+++

قانون‏

اجازه استخدام آقاى ژرژ دوولف تبعه بلژیک براى کارخانه‌جات ذوب‌آهن‏

ماده 1- اداره کل صناعت و معادن مجاز است آقاى ژرژ دوولف تبعه بلژیک را براى کارخانه‌جات ذوب‌آهن کشور با حقوقى ماهى 250 لیره انگلیسى که نصف آن به اسعار آزاد و نصف دیگر آن به ریال به نرخ روز پرداخته شود استخدام نماید.

ماده 2- مدت استخدام متخصص مزبور از تاریخ حرکت از بلژیک تا دو سال خواهد بود.

ماده 3- هزینه سفر مشارالیه پنج‌هزار ریال براى آمدن به ایران و همین مبلغ براى هزینه مراجعت به اسعار آزاد پرداخته خواهد شد.

ماده 4- سایر شرایط مطابق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

این قانون که مشمل بر چهار ماده است در جلسه نهم خرداد یکهزار و سیصد شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى‏

مرتضى بیات - دکتر طاهرى‏

قانون‏

اجازه تجدید استخدام شش نفر هنرآموز جهت آموزشگاه‌هاى صنایع از اتباع آلمان‏

ماده‌واحده‏

اداره کل صناعت و معادن مجاز است هنرآموزان ذیل را که از اتباع دولت آلمان می‌باشند با شرایط ذیل و به سمت‌هاى مصرحه استخدام و قرارداد آنان را امضا و مبادله نماید.

1 - آقاى پریستر جهت هنرآموزى آهنگرى آموزشگاه صنایع با حقوق ماهیانه 3200 ریال‏

آقاى زوگر جهت مدیریت فنى کارخانه آهنگرى آموزشگاه صنایع با حقوق ماهیانه 3700 ریال‏

آقاى کلینگ هنرآموز نجارى آموزشگاه صنایع و مسئول کارخانه نجارى با حقوق ماهیانه 3200 ریال‏

آقاى گایر جهت هنرآموزى فلزکارى با حقوق ماهیانه 2750 ریال‏

آقاى وولف جهت مدیریت فنى هنرستان شیراز با حقوق ماهیانه 3700 ریال‏

آقاى آلبرت هونمان متخصص طراحى و نقاشى با حقوق ماهیانه 3500 ریال‏

2 - مدت خدمت هنرآموزان فوق به استثناى آلبرت هونمان از تاریخ اول آبان 1315 براى مدت 35 ماه خواهد بود.

3 - مدت خدمت آلبرت هونمان از 10 فروردین لغایت اسفند 1316 خواهد بود.

4 - اداره کل صناعت ومعادن به هنرآموزان مذکور در فوق و همچنین سایر هنرآموزان خارجى که سابقاً در آموزشگاه صنایع منزل داشته و بعداً با موافقت اداره کل صناعت و معادن تخلیه نمود‌ه‌اند از تاریخ تخلیه ماهیانه مبلغى که از 400 ریال تجاوز نکند به عنوان کرایه منزل به هر یک از آنها تأدیه خواهد نمود و در صورتی که در آموزشگاه صنایع یا هنرستان محل سکونتى به آنها داده شود کرایه منزل به آنها داده نخواهد شد.

5 - هزینه ایاب وذ‌هاب مشارالیهم از آلمان به ایران و بالعکس از قرار هر نفرى 4000 فرانک فرانسه تأدیه

+++

می‌گردد ولى تأدیه مخارج مراجعت در صورتى است که قرارداد آنها تجدید نشود و ضمناً در صورتی که هر یک از آنها عیال خود را به ایران بیاورند هزینه سفر عیال آنها نیز معادل مبلغى که به خود آنان پرداخته شده تأدیه خواهد شد.

6 - هنرآموزان مذکور در فوق می‌توانند تا حدود نصف حقوق ثابت خود را به مارک دریافت نمایند و در صورت موافقت وزارت مالیه نیز حق خواهند داشت معادل سالى 50 پهلوى از مبلغى که جهت خرید مارک منظور شده اسعار دیگرى خریدارى نمایند.

7 - سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم خرداد یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى‏

مرتضى بیات- دکتر طاهرى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293609!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)