کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 104 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 تیر ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- تصویب و ورود شور دوم لایحه اصلاح ماده 34 قانون ثبت

3- شور اول لایحه راجع به ماده 38 قانون آئین دادرسی مدنی

4- شور اول لایحه راجع به غیر فرجام بودن بعضی از محکومیت‌های جزایی

5- بقیه شور دوم راجع به اجرای احکام دادرسی از ماده 36 تا 55

6- تصویب مرخصی آقای معینی

7- موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 104

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 29 تیر ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- تصویب و ورود شور دوم لایحه اصلاح ماده 34 قانون ثبت

3- شور اول لایحه راجع به ماده 38 قانون آئین دادرسی مدنی

4- شور اول لایحه راجع به غیر فرجام بودن بعضی از محکومیت‌های جزایی

5- بقیه شور دوم راجع به اجرای احکام دادرسی از ماده 36 تا 55

6- تصویب مرخصی آقای معینی

7- موقع و دستور جلسه آتیه ختم جلسه

مجلس نیم ساعت و ربع پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 22 تیرماه آقاى (طوسى) منشى خواندند

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه - آقایان : امامی - بوداغیان - بهبهانی - جلایی - دادور - فاطمی - کیوان - عطاءالله پالیزی - مجد ضیایی - فرشی - اعتبار - خواجه نوری - دکتر سنگ - فرخ - مسعودی - ملک مدنی - دکتر ادهم - صادق وزیری .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : امیر تیمور - تولیت - دکتر جوان – کامل‌ماکو - فیاض - معدل - معینی - مکرم افشار - مهذب .

دیرآمدگان با اجازه - آقایان : سزاوار - بیات - مستشار .

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : نیک‌پور - طباطبایی .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- اخذ رأى وتصویب ورود شور دوم لایحه اصلاح ماده 34 قانون ثبت‏]

رئیس- به طوری که در صورت مجلس به اطلاع آقایان رسید باید رأى گرفته شود به ورود در شور دوم اصلاح ماده 34 قانون ثبت و اصلاح قوانین مختلف دیگر. آقایانی که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

شور اول لایحه راجع به ماده 538 قانون آئین دادزسى مدنى‏

رئیس- شور اول کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به ماده 538 قانون دادرسى مدنى گزارش کمیسیون خوانده می‌شود: گزارش شور اول کمیسیون قوانین دادگسترى‏

به مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 3806 دولت راجع به ماده 538 قانون آئین دادرسى مدنى در کمیسیون دادرسى مدنى در کمیسیون قوانین دادگسترى مطرح با توضیحاتى که آقاى وزیر دادگسترى بیان نمودند ماده پیشنهادى با اصلاحى به شرح زیر تنظیم و اینک گزارش آن به عنوان شور اول تقدیم می‌دارد.

ماده 538 مکرر آئین دادرسى مدنى مدت شکایت از قرار در‌خواست فرجامى که در ماده بالا مقرر شده است از تاریخ ابلاغ آن قرار ده روز می‌باشد.

نسبت به قرارهاى ردى که پیش از اجراى این ماده موافق ماده 537 صادر شده اشخاص ذى‌نفع می‌توانند تا ده روز پس از تاریخ اجراى این ماده شکایت نماید.

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا در آخر ماده نوشته شده است نسبت به قرارهاى ردى که پیش از اجراى این ماده موافق ماده 537 صادر شده اشخاصى ذى‌نفع می‌توانند تا ده روز پس از قابل اجرا شدن این ماده شکایت نمایند. بنده خواستم یک توضیحى در معناى جمله پس از قابل اجرا شدن این ماده بفرمایند.

وزیر دادگسترى (آقاى آهى)- توضیح این ماده خیلى واضح است پس از این که به تصویب رسید و به موقع اجرا گذاشته شد از تاریخى که مطابق مقررات این ماده قابل اجرا می‌شود تا ده روز مهلت داده شده است که اشخاص ذی‌نفع نسبت به عرض حال‌هایى که سابق ممکن است داده باشد و نسبت به آنها قرار رد صادر شده شکایت نماید پس از زمانى که شروع می‌شود اجراى این ماده قانون ده روز مجال داده شده است که از این قبیل اشخاص ذى‌نفع نسبت به قرارهاى ردى که پیش از این قانون صادر شده است شکایت و تقاضاى فرجام نمایند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده خواستم قابل اجرا شدن ماده را توضیح بفرمایند قانون پس از تصویب مجلس و عمل به آن تشریفاتى مقرره که در قانون مدنى نوشته شده اجرا می‌شود و این مسلم است بنابراین پس از قابل اجرا شدن دیگر موضوعى ندارد مگر ممکن است قابل اجرا هم نشود؟ این به نظر بنده خوب نیست اگر نظرى هست بنده عرضى ندارم ولى مقصودم این بود که چون در سایر قوانینى هم این جمله نیست طورى باشد که قوانین را نواخت باشد.

وزیر دادگسترى- بنده درست ملتفت نمی‌شوم که آقاى انوار چه می‌خواهند بفرمایند اگر پیشنهادى دارند بدهند مى‌آید در کمیسیون و مى‌بینیم مقصود این است که از تاریخ اجرا شدن این ماده تا ده روز مهلت داشته باشند اشخاص ذی‌نفع که بتواند تقاضاى فرجام نمایند و من تصور می‌کنم این خیلى واضح است (صحیح است).

رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور ماده دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4-شور اول ماده یگانه راجع به غیر قابل فرجام بودن بعضى محکومیت‌هاى جزایى‏]

رئیس- گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به غیر فرجام بودن بعضى از محکومیت‌هاى جزایى قرائت می‌شود:

گزارش شور اول کمیسیون قوانین دادگسترى‏

به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى لایحه شماره 3804 دولت راجع به اصلاح ماده واحده مربوط به غیر قابل فرجام بودن بعضى از محکومیت‌هاى جزایى را مطرح نموده و با توضیحاتى آقاى وزیر دادگسترى بیان نمودند ماده یگانه به شرح زیر براى شور اول تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد

ماده یگانه جزء در امور جنحه‌هاى مضر به مصالح عمومى که موجب ماده دوم قانون کیفر پیش‌بینى شده است در جنحه‌هاى دیگر محکومیت به کیفر نقدى و همچنین محکومیت‌هاى به دو ماه حبس یا کمتر خواه متضمن محکومیت به کیفر نقدى نیز باشد یا نه فرجام‌پذیر نخواهد بود.

محکومیت‌هاى مذکور جزء آنچه به موجب ماده 19 اصلاحى قانون کیفر عمومى مصوب 23 اسفند ماه 1312 مقرر است هیچ قسم اثر کیفرى نخواهد داشت.

+++

احکامى که در امور خلافى صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام نیست.

مخبر کمیسیون دادگسترى (آقاى نقابت)- در سطر اول ماده یگانه نوشته شده جز در امور جنحه‌هاى مضر به مصالح عمومى که موجب ماده دوم کیفر این جا ماده دوم باید اصلاح بشود یعنى نوشته بشود باب دوم قانون کیفر

رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم این ماده با اصلاحى که شد آقایان موافقین برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[5- شور دوم لایحه اجراى احکام دادگسترى از ماده 36 تا ماده 55]

گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به لایحه اجراى احکام از ماده سى ششم خوانده می‌شود.

گزارش شور دوم از کمیسیون دادگسترى‏

به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى چند ماه دیگر از لایحه شماره 2119 دولت راجع به اجراى احکام را براى شور دوم تحت شور و مداقه قرار مى‌دهد با اصلاحاتى که در گزارش را در پیرو گزارش شماره 12 براى رأى قطعى تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

فصل دوم در شرایط و مقدمات اجراء

ماده 36 - هیچ حکمى به موقع اجراء گذاشته می‌شود مگر این که قطعى یا قرار اجراى آن صادر شده باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

ماده 37- حکمى که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمى‌باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 38

ماده 38- مأمور اجراء وقتى اقدام به اجراء حکم می‌کند که دادگاه امر به اجراء آن نموده باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 39

ماده 39- امر به اجراء حکم به موجب بک اجرایى به عمل می‌آید و امر به اجرا قرار و سایر دستورات دادگاه یا در برگ قرار در برک علیحده نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه می‌رسد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 40

ماده 40 - براى صدور برگ اجرایى باید محکوم‌له یا نماینده او درخواست کتبى نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام کردند) تصویب شد ماده 41

ماده 41- ورثه محکوم‌له می‌تواند نسبت به حکمى که به نفع مورث آنها صادر شده است در‌خواست برگ اجرایى نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند (جمعى برخاستند) تصویب شد ماده 42

ماده 42- برگ اجرایى دادگاهى صادر می‌شد که حکم صادرکرده است لیکن اگر حکمى که باید به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهشى و پس از شکستن حکم نخستین صادر شده باشد صدور برگ اجرایى با دادگاه پژوهشى خواهد بود و در صورتی که حکم نخستین باشد باید صدور برگ اجرایى با دادگاه نخستین است.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب 1 برخاستند) تصویب شد ماده 43

ماده 43- برگ اجرایى منتهى در ظرف دو روز پس از وصول در‌خواست و احراز قطعیت حکم صادر شده ودر ظرف دو روز براى ابلاغ و عملیات اجرایى به مأمور اجرا داده می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 44

ماده 44- برگ اجرایى نسبت به حکم داور و دستمزد

+++

داورى از دادگاهى صادر می‌شود که گفتگو نزد او فرستاده و اگر گفتگو از دادگاه نزد او فرستاده نشده باشد درخواست برگ اجرایى از دادگاهى می‌شود که براى رسیدگى به گفتگو شایسته است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 45

ماده 45- در برگ اجرایى نام محکوم‌له و محکوم‌علیه و موضوعی که باید اجرا شود نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه مهر مى‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 46

ماده 46- هر‌‌گاه محکوم‌له یا محکوم‌علیه متعدد باشند یا حکم راجع به اموال منقول یا غیر‌منقول متعدد باشد محکوم‌له می‌تواند در خواست کند که به عهده هر کدام یک برگ اجرایى علیحده صادر شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 47

ماده 47- در برگ اجرایى باید نام مأمور اجرا نوشته شود و بعد از ابلاغ برگ اجرایى مادام که مأمور اجرا تغییر داده نشده تمام عملیات اجرا به عهده اوست.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 48

ماده 48- اگر کسى در اجراء از حکم محکوم‌له ضمانت کرده یا کفیل شده باشد اجراء حکم نسبت به ضامن کفیل و همچنین نسبت به چیزى که نزد شخص ثالث توفیق شده است محتاج به برگ اجرایى جداگانه نیست.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 49

ماده 49 - برگ اجرایى در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه صادر می‌شود

یک نسخه در پرونده دعوى و نسخه دیگر پس از ابلاغ آن به طرف‌هاى گفتگو در پرونده اجرایى بایگانى مى‌گردد..

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 50

ماده 50 - مأمور اجرا برگ اجرایى را به محکوم علیه ابلاغ و باور اخطار می‌نماید که در ظرف ده روز حکم دادگاه را اجراء نماید و اگر طوعاً اجراء ننماید مطابق مقررات این قانون اجرا خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 51

ماده 51 - در صورتی که اقامتگاه محکوم‌علیه خارج از مقر اجرا باشد بر موعد مذکور در ماد ه 50 از قرار هر سى و شش کیلومتر یک روز علاوه بر موعد مذکور در ماده 50 قرار هر سى و شش کیلومتر یک روز علاوه می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 52

ماده - 52 هر‌گاه محکوم به از اشیاء فاسد شدنى باشد یا تأخیر اجرا حکم موجب اشکالى براى اجرا‌ حکم را بر حسب احتیاج کمتر از موعد مذکور معین می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 53

ماده 53- ابلاغ برگ اجرایى به وکیل دادرسى کافى نیست مگر این که آن وکیل مجاز براى اقدامات اجرایى باشد.

رئیس- ماده 54:

ماده 54- ابلاغ برگ اجرایى به ترتیبى که براى ابلاغ برگ‌هاى دعوى در آئین دادرسى مدنى مقرر است بعمل می‌آید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 55

ماده 55 – در صورتی که محکوم‌علیه در ارتش مشغول خدمت باشد ممکن است برگ اجرایى به توسط اداره دادرسى ارتش یا در ثانى ابلاغ شود و در این صورت تصدیق اداره‌اى که ابلاغ به توسط آن به عمل آمده کافى است محتاج به گواهى پاسبان یا امنیه یا دو نفر از اهل محل در مواردی که در آئین

+++

دادرسى گواهى آنها داشته است نخواهد بود در مورد ابلاغ احکام و برگ‌هاى دادخواست و احضار و سایر برگ‌هاى گفتگو نیز مفاد این ماده معتبر می‌باشد.

مخبر- اینجا در این ماده 55 یک کلمه اشتباه چاپ شده است برگ اجرایى به توسط اداره دادرسى ارتش یا دژبانى ابلاغ می‌شود در ثانى غلط است و دژبانى صحیح است باید اصلاح شود.

رئیس- اصلاح می‌شود. موافقین با ماده 55 با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[6- تصویب مرخصى آقاى معینى‏]

آقاى معینى در‌خواست ده روز مرخصى از تاریخ 22 تیر ماه 1320 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده است اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى معینى برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد.

[7- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 5 مرداد ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ده دقیقه ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293832!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)