کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 104 صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه 8 شهریور ماه 1318  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه استخدام مهندسین راه‌آهن

3- اعلام وصول لایحه کارپردازی مجلس راجع به تقاضای اعتبار برای استخدام کارکنان فنی چاپخانه

4- شور لایحه اصول محاکمات مدنی

5- شور و تصویب لایحه تجدید استخدام آقای دکتر کخ آلمانی

6- بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنی تا ماده 520

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 104

صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه 8 شهریور ماه 1318

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- شور و تصویب لایحه استخدام مهندسین راه‌آهن

3- اعلام وصول لایحه کارپردازی مجلس راجع به تقاضای اعتبار برای استخدام کارکنان فنی چاپخانه

4- شور لایحه اصول محاکمات مدنی

5- شور و تصویب لایحه تجدید استخدام آقای دکتر کخ آلمانی

6- بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنی تا ماده 520

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 4 شهریور ماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غائبین با اجازه آقایان : امیرابراهیمی- دبیرسهرابی- فاطمی- افشار- معینی- نواب یزدی

غائبین بی‌اجازه آقایان: اردبیلی – فرشی- ثقة‌الاسلامی- جلیلی- تولیت- دکتر اهری- دکتر ضیاء- معدل- ایزدی- فتوحی- مویدثابتی- رهبری- محمدتقی اسفندیاری- شجاع – ملک- مویدقوامی- دبستانی- شباهنگ- شهدوست- علوی- هدایت

دیرآمدگان با اجازه آقایان: دکتر سمیعی- صفوی

دیرآمدگان بی‌اجازه آقای گودرزی

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- آقاى حیدرى.

حیدرى- بنده را جزء غائبین بى‌اجازه نوشته‌اند در آن جلسه آمدم این جا تب کردم رفتم به کمیسیون عرایض و مرخصى هم نوشتم.

رئیس- اسمى از شما نبود. در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور و تصویب لایحه استخدام مهندسین راه‌آهن‏]

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به استخدام هجده نفر مهندس. گزارش کمیسیون به اطلاع آقایان می‌رسد.

گزارش کمیسیون بودجه‏

کمیسیون بودجه با حضور آقاى کفیل وزارت راه لایحه شماره 5377 آن وزارتخانه راجع به استخدام 18 نفر متخصص و مهندسین راه‌آهن را مطرح نموده با توضیحاتى که آقاى کفیل بیان نمودند ماده واحده پیشنهادى عیناً تصویب و اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

گزارش کمیسیون امور خارجه‏

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 5377 دولت راجع به استخدام 18 نفر متخصص فنى و مهندسین اتباع خارجه را با حضور آقاى کفیل وزارت راه مطرح نموده از

+++

نقطه‌نظر ملیت با استخدام آنان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- ماده واحده خوانده می‌شود:

ماده واحده- وزارت راه مجاز است 18 نفر مهندسین و متخصصینى را که اسامى تابعیت سمت میزان حقوق هزینه سفر آمدن و برگشتن آنها در صورت ضمیمه ذکر شده براى مدت دو سال از تاریخ اشتغال با شرایط ذیل استخدام نموده و حقوق و هزنیه سفر آنها را که در صورت ذکر شده پرداخت نماید.

1- اشخاص مذکور هر یک حق استفاده از یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق در مقابل یازده ماه خدمت خواهند داشت.

2- وزارت راه حق دارد با اخطار یک ماه قبل بخدمت هر یک از آنها خاتمه دهد و اشخاص مذکور نیز با اخطار کتبى دو ماه قبل تقاضاى فسخ قرار‌داد خود را خواهند داشت و در هر صورت حق استفاده از حقوق مدت مرخصى استحقاقى و هزینه سفر مراجعت براى آنها محفوظ است.

3- چنانچه براى اشخاص مذکوره کسالتى رخ دهد که معالجه آن بیش از یک ماه بطول انجامد حقوق ایام کسالت آنها فقط براى یک ماه تأدیه خواهد شد و وزارت راه می‌تواند قرار‌داد آنها را با پرداخت هزینه سفر مراجعت و حقوق مرخصى استحقاقى الغاء نماید.

4- در صورتی که اشخاص مذکور در نتیجه به روز سانحه یا کسالت مزاج مجبور به ترک خدمت شوند و همچنین در صورت فوت هر یک از آنان هزینه سفر مراجعت آنها با حقوق مدت خدمت و مرخصى که تا آن تاریخ ذیحق هستند به مشار‌الیهم یا کسان آنها تأدیه خواهد شد.

5- از حقوق کلیه اشخاص مذکوره در صورت ضمیمه طبق مقررات فعلى مالیات بر در آمد گرفته خواهد شد.

6- سایر شرایط استخدامى این اشخاص طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.

رئیس- در ماده واحده نظرى نیست (خیر) آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ آراء به عمل آمده 83 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 89 با 83 رأى تصویب شد

اسامی رأی دهندگان - آقایان : نقابت - ذوالقدر - ناهید - نراقی - نائینی - دکتر ادهم - تربیت - طباطبایی - نمازی - همراز - دکتر غنی - صفاری - بوداغیان - پارسا - دکتر قزل ایاغ - پناهی - ملایری - دکتر طاهری - منصف - توانا - نیک­پور - معتصم سنگ - دادور - لاریجانی - صفوی - حریری طلوع - خواجه نوری - مولوی - بیات - مهدوی - محیط - ملک مدنی - گودرزی - آصف - دهستانی - رضوی - روحی - مسعودی خراسانی - حیدری - ارکانی - نوبخت - اعتبار - دکتر سمیعی - کازرونیان - مشار - شیرازی - هدایت­الله پالیزی - محمد تقی رفیعی - بیات ماکو - کاشف - افخمی - حمزه تاش - مسعودی - آزادی - اوحدی - مجد ضیایی - اعظم زنگنه - جلایی - وکیلی - مشیر دوانی - مژده­ای - موسی مرآت - دکتر فهورای - ابراهیم سمیعی - خواجوی - دکتر ملک­زاده - ابراهیم ریگی - عزیزی - عطاءالله پالیزی - جعفر اصفهانی - شباهنگ - مؤید احمدی - طالش رحمت سمیعی - ساکینیان - معتضدی - مقدم - ملک­زاده آملی - طهرانچی - افشار - دولتشاهی - دکتر جوان - جلیلی - دکتر سنگ .

[3- اعلام وصول لایحه کار پردازى مجلس راجع به تقاضاى اعتبار براى استخدام کارکنان فنى چاپخانه‏]

رئیس- لایحه از کارپردازى مجلس رسیده است براى اعتبار استخدام کارکنان فنى جدید و هزینه کمک به جشن‌ها که خوانده شده به کمیسیون رجوع خواهد شد.

مجلس شوراى ملى‏

از لحاظ خرید ماشین‌آلات چاپخانه روشنای و لزوم به کار انداختن آنها احتیاج به عده کارگران فنى تا پایان سال 1318 حاصل و نیز براى تکافو و جبران هزینه جشن‌ها در مجلس اعتبار بیشترى لازم است بنابر‌این با موافقت نظر وزارت دارایى ماده واحده زیر از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1318 مجلس شوراى تقدیم و استدعاى تصویب دارد.

ماده واحده- کارپردازى مجلس شوراى مجاز است که از محل صرفه‌جویى بودجه سال 1318 مجلس شوراى ملى مبلغ یکصد و سى هزار ریال براى استخدام کارگران فنى جدید و هزینه ماشین‌آلات و مبلغ هشتاد و پنجهزار ریال کمک به هزینه

+++

جشن‌ها از وزارت دارایى دریافت نماید.

رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد

[4- شور لایحه اصول محاکمات مدنى‏]

رئیس- بقیه قانون اصول محاکمات مدنى از ماده 451 خوانده می‌شود.

ماده 451- هر گاه تحقیقات در خارج از مقر دادگاه رسیدگى ‌کننده به دعوى باید اجرا شود دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناسان را به طریق قرعه در صورتی که طرفین به تراضى معین نکرده باشند به دادگاهى که تحقیقات در مقر آن دادگاده اجرا می‌شود واگذار نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 452:

ماده 452- عدم حضور طرفین که احضار شده باشند مانع از انجام تحقیقات نخواهد بود.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده 453:

ماده 453- کارشناسان در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ تعیین آنها به این سمت مزبور را قبول یا رد نمایند.

در صورتی که کارشناس کارشناسى را قبول کرد باید در ظرف مدتى که معین شده است عقیده خود را به دادگاه برساند و چنانچه مدت نامبرده کافى نباشد فقط یک بار می‌تواند از دادگاه درخواست تمدید مدت کنند.

هر‌گاه کارشناس در ظرف مدت معین عقیده خود را به دادگاه نرساند به درخواست هر یک از اصحاب دعوى کارشناس دیگرى معین می‌شود و هر یک از اصحاب دعوى که از تخلف کارشناس متضرر شده باشند می‌توانند از کارشناس مطالبه خسارت نمایند. کارشناس متخلف مستحق حق‌الزحمه نیست.

رئیس- آقاى مؤید‌احمدى.

مؤید‌احمدى- این ماده البته وقتى پیشنهاد شد به مجلس و به کمیسیون دادگسترى آمد که هنوز قانون کارشناس‌ها از مجلس نگذشته بود فعلاً که قانون راجع به کارشناس‌ها از مجلس گذشته و کارشناس یک عده مخصوصى معین می‌شوند براى هر فنى و مطابق آن قانون وقتى که کار بهشان رجوع شد اجبار و الزام در قبول دارند اینجا در این ماده این طور معین شده که می‌توانند رد کنند می‌توانند قبول کنند و چون نظر کمیسیون این بوده است که آن قانون عجالتاً در تمام ایران اجرا نمی‌شود و در هر جا وزارت دادگسترى اعلان کرد در آن حوزه قانون کارشناسان اجرا می‌شود و از نقطه‌نظر این که در طهران که مثلاً اعلان اجراى قانون کارشناسان شد مطابق این ماده دیگر رفتار نخواهد شد و مطابق قانون کارشناسان رفتار خواهد شد و در جایى که قانون کارشناسان اجرا نشده البته طبق این قانون اجرا خواهد شد. مقصود عرض بنده این بود که آقاى مخبر یک توضیحى اینجا بدهند که این ماده تنافى با قانون کارشناسان نداشته باشد.

مخبر- یک قانونى به نام قانون کارشناسان تصویب شد که اخیراً هم ابلاغ شده است در این قانون در ماده یک مقرر می‌کند در نقاطى که وزارت دادگسترى مقتضى بداند و اعلان نماید بنابرین یک حالت استثنایى قضیه پیدا کرده است که در بعضى نقاط ممکن است یک عده کارشناس رسمى با شرایطى که در آن قانون مقرر شده انتخاب شوند در یک چنین حوزه که وزارت دادگسترى اعلان کرده است و کارشناسان رسمى طبق نظامات این قانون انتخاب شده‌اند آن قانون به موقع اجرا گذاشته می‌شود ولى اصولاً در محاکمات مدنى لازم بود که یک فصلى براى جلب نظر کارشناس در مواقعى که اطلاعات فنى لازم است تهیه شده باشد و آن فصل همین است که امروز مطرح است و قرائت شد و این چند فرق با آن قانون دارد یکى این که کارشناس غیر رسمى یعنى کارشناسانى که بر طبق این قانون انتخاب می‌شوند می‌توانند قبول کنند می‌توانند رد کنند ولى این غیر کارشناس رسمى است ولى کارشناسى که مطابق نظامات و در موقع مقرر تقاضاى کارشناسى می‌کند و مدارک علمى خودش را هم تسلیم می‌کند یا امتحان عملى می‌دهد و مدارک کارشناسى خود را تهیه می‌کند این جزء اعضایى است که وابسته به وزارت دادگسترى است و خودش را عملاً معرفى کرده و حاضر است این کار را انجام دهد و اگر از طرف دادگاه‌ها کارى به او‌ رجوع شد حق ندارد قبول نکند و حتماً باید قبول کند و بر طبق شرایط قانون اظهار عقیده کند و

+++

این ماده در موقعى اجرا می‌شود که آن قانون کارشناسان در آن حوزه بخصوص اعلان و اجرا نشده باشد.

رئیس- موافقین با ماده 453 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[5- شور و تصویب لایحه تجدید استخدام آقاى دکتر کخ آلمانى‏]

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به استخدام یک نفر استاد آلمانى براى دانشگاه طهران مطرح است قرائت می‌شود:

لایحه شماره 15776 وزارت فرهنگ راجع به استخدام آقاى دکتر لئو کوخ تبعه دولت آلمان استاد دانشگاه طهران با حضور آقاى کفیل وزارت فرهنگ در کمیسیون بودجه مطرح و در نتیجه با ماده واحده پیشنهادى موافقت حاصل گردیده اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوارى ملى می‌رساند.

رئیس- گزارش کمیسیون فرهنگ قرائت می‌شود:

کمیسیون فرهنگ با حضور آقاى کفیل وزارت فرهنگ لایحه شماره 16883 دولت راجع به تجدید استخدام دکتر لئو کوخ آلمانى استاد دانشگاه را مطرح نموده و با توضیحاتى که در اطراف لزوم تجدید استخدام ایشان داده شد با ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- گزارش کمیسیون امور خارجه:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 16883 دولت راجع به تجدید استخدام آقاى دکتر لئو کوخ تابع دولت آلمان را براى استادى دانشگاه تهران با حضور آقاى کفیل وزارت فرهنگ مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با تجدید استخدام ایشان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود:

ماده واحده- وزارت فرهنگ مجاز است که آقاى دکتر لئو کوخ تبعه دولت آلمان را از تاریخ پانزدهم شهریور ماه 1318 براى مدت سه سال دیگر به سمت استادى دا‌نشگاه تهران با شرایط پایین استخدام نماید.

الف- حقوق سالیانه آقاى دکتر کوخ مبلغ چهل و دو هزار (42000) ریال به علاوه سیصد و سى و شش پهلوى طلا یا معادل آن بارز خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه در یافت خواهد داشت.

ب- چنانچه پس از انقضاى مدت مزبور قرارداد آقاى دکتر کوخ تجدید نشود مبلغ 60 پهلوى به عنوان هزینه برگشتن به اروپا به او پرداخته خواهد شد.

ج- آقاى دکتر کوخ سالى یک ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت فرهنگ بوده و مشار‌الیه می‌تواند یک مرتبه از جمع مرخصى‌هاى قانونى خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

د- محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت فرهنگ معین خواهد شد.

ه- وزارت فرهنگ و یا استاد مذکور در آخر هر سال تحصیلى می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه قرار داد را لغو نمایند در صورتی که وزارت فرهنگ این عمل را بنماید هزینه برگشتى مذکور در قسمت (ب) پرداخته خواهد شد.

و- چنانچه مطابق فقره (ه) این لایحه به نحوى از انحاء به خدمت این استاد خاتمه داده شود. وزارت فرهنگ مجاز است که از محل اعتبار حقوق او معلمین ایرانى استخدام نماید.

ز- وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامى آقاى دکتر کوخ را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرار داد او را امضاء و مبادله نماید.

رئیس- رأى می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 81 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 88 نفر به اکثریت 81 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : بیات ماکو - مشار - سلطانی - منصف - کاشف - شیرازی - افخمی - اعتبار - نمازی - تاج­بخش - ناصری - نقابت - همراز - عزیزی - صفوی - تربیت - حسین افشار - طباطبایی - ارکانی - روحی - حیدری - نوبخت - دولتشاهی - ذوالقدر - نراقی - نائینی - ناهید - دکتر غنی - مژده­ای - مختار مشیر دوانی - بوداغیان - گودرزی - دکتر جوان - لاریجانی - توانا - هدایت­الله پالیزی - مهدوی - معتصن سنک - مولوی - دکتر سمیعی - رضوی - دادور - حریری طلوع - خواجه نوری - بیات - دکتر طاهری - جرجانی - ساکینیان - طهرانچی - ملک­زاده آملی - آصف - حمزه تاش - علی وکیلی - صفاری - مقدم - رحمت سمیعی - معتضدی - آزادی - مسعودی - دکتر سنک - ابراهیم ریگی - جهانشاهی - اصفهانی - مرآت - دکتر سنگ - خواجوی - دهستانی - اوحدی - محیط - دکتر لقمان - جلیلی - جلایی - ابراهیم سمیعی - مؤید احمدی - پالیزی - رفیعی - لیقوانی - پارسا - ملایری - مجد ضیایی .

لایقره - یک ورقه

[6- بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنى‏تا ماده 520]

رئیس- بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى مطرح است. ماده 454 قرائت می‌شود:

ماده 454- کارشناس باید عقیده خود را با جهات آن نوشته و به دادگاه بفرستد و هر گاه کارشناس متعدد باشد ممکن است یک نفر عقیده کارشناسان را نوشته و دیگران امضاء نمایند و در صورتی که نتوانند به زبان فارسى بنویسند کسى که از طرف دادگاه مأمور نظارت است عقیده کارشناس را نوشته و این نکته را در صورت مجلس قید می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 455:

ماده 455- در صورتی که از طرف دادگاه کسى بسمت نظارت در تحقیقات معین نشده باشد کارشناس می‌تواند در دادگاهى که رجوع بکارشناس کرده است یا دادگاهى که موضوع آن تحقیق در مقر آن دادگاه واقع است حاضر شده شفاهاً عقیده خود را اظهار نماید- اظهارات کارشناس در صورت مجلس آن دادگاه نوشته شده و به امضاء کارشناس و دادرس دادگاه می‌رسد.

هر‌گاه کارشناس در دادگاهى که موضوع تحقیق در آن دادگاه است اظهار عقیده کرده باشد صورت مجلس به دادگاهى که نظر کارشناس را خواسته است فرستاده خواهد شد.

مخبر- در قسمت اخیر ماده کهنوشته شده در دادگاهى که موضوع تحقیق در آن دادگاه است باید نوشته شود در مقر آن دادگاه است.

رئیس- موافقین با این ماده با اصلاحى که از طرف آقاى مخبر شد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 456:

ماده 456- پس از وصول عقیده کارشناس به دفتر دادگاه مدیر دفتر وقت دادرسى را معین کرده و به طرفین اطلاع می‌دهد و در جلسه دادگاه عقیده کارشناس قرائت می‌شود و طرفین می‌توانند اگر اظهارى نسبت براى کارشناس داشته باشند بنمایند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 457 خوانده می‌شود:

ماده 457- در صورتی که تکمیل یا توضیح تحقیقات کارشناس لازم شود دادگاه صادر‌کننده قرار یا دادگاه مأمور اجراى آن می‌تواند کارشناس را احضار کرده تکمیل یا توضیح لازم را از آنان بخواهد و در صورت عدم حضور جلب خواهند شد.

هر‌گاه دادگاه پس از اخذ توضیحات کارشناس کارشناسى را ناقص بیابد می‌تواند قرار تکمیل آن را بدهد و تکمیل آن را به همان کارشناس یا کارشناس جدید محول نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 458:

ماده 458- حق‌الزحمه کارشناس را قبل از مباشرت آنان به تحقیقات در صورتی که اصحاب دعوى معین نکرده باشند دادگاه معین می‌نماید و مقدار حق‌الزحمه با رعایت کمیت و کیفیت و وقت و ارزش زحمتى که کارشناس متحمل

+++

شده است با رعایت آئین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 459 خوانده می‌شود:

ماده 459- در صورتی که ارجاع به کارشناس به درخواست یکى از اصحاب دعوى شده است تأدیه حق‌الزحمه کارشناس به عهده او است و هر‌گاه ارجاع به کارشناس به درخواست طرفین یا به نظر دادگاه بوده تأدیه حق‌الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و در هر صورت باید حق‌الزحمه قبل از مباشرت کارشناس به انجام عمل در صندوق دادگاه تودیع شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- مختصر اجمالى که در این ماده و ماده 457 به نظر این بنده رسیده است به عرض می‌رسانم که اگر مقتضى بدانند آقاى وزیر دادگسترى توضیحاً این اجمال را بر‌طرف فرمایند. در ماده قبل یعنى ماده 457 اشاره شد که اگر گزارش کارشناس موجب توضیح و تکمیل شد محکمه می‌تواند قرار تکمیل آن را بدهد و این قرار تکمیل ممکن است راجع به خود کارشناس اولى بشود و ممکن است یک کارشناس دیگر معین شود و در این ماده 459 معین و قبلاً تودیع می‌شود بنده خواستم ملتفت بشوم که این قرار تکمیلى که مربوط به خود او و ایا کارشناس دیگرى می‌شود آن هم علیحده یک حق‌الزحمه دارد و حق‌الزحمه او تا جایى که هست پرداخته می‌شود و یا آن که آن حق یک مقدارش به این کارشناس اولى داده می‌شود و یک مقدار هم به کارشناس دوم؟ البته با یک توضیح اجمال این مطلب بر‌طرف خواهد شد.

مخبر- در مورد ماده 457 وقتی که دادگاه قرار رفع نقص و تکمیل عقیده کارشناس را صادر می‌کند و صورت دارد یا رفع نقص به عهده همان دسته اول کارشناسان محول می‌شود که البته یک حقى براى آنان پیش‌بینى شده و وقتی که کارشان تکمیل شد به آنان پرداخته می‌شود یا این است که اساساً محکمه انتخاب یک دسته جدید را ضرور می‌داند البته این دسته جدید زحمت جدید می‌کشند و حق جدیدى هم باید به آنها داد.

رئیس- موافقین با ماده 459 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 460:

ماده 460- در صورتی که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد دادگاه متابعت آن عقیده را نمى‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 461:

ماده 461- اگر یکى از کارشناسان در موقع رسیدگى و مشاوره حاضر بوده ولى براى اظهار عقیده بدون عذر موجه حاضر نشود و یا از ابراز عقیده امتناع نماید عقیده‌اى که از طرف اکثریت اظهار می‌شود کافى است‏

عدم حضور و یا امتناع کارشناس از اظهار عقیده یا امضاء رأى از طرف کارشناسان دیگر باید تصدیق و امضاء شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 462:

ماده 462- در مورد کارشناس رسمى در صورت تعارش بین مقررات این مبحث و قانون مربوط به آنها قانون راجع به کارشناسان رسمى مصوب 33 بهمن ماه نافذ و معتبر خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 463:

مبحث هشتم در سوگند

ماده 463- در مواردى که حکم ادعا منوط به سوگند می‌گردد دادگاه قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن موضوع سوگند و شخصى که باید سوگند را یاد کند تصریح می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 464 خوانده می‌شود:

ماده 464- دادگاهى که باید سوگند در آنجا یاد شود تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌کند- در احضار‌نامه جهت حضور باید قید شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 465

ماده 465- هر‌گاه شخصى که باید سوگند یاد نماید به واسطه

+++

مرض یاعذر دیگرى نتواند در دادگاه حاضر شود دادرس به حسب اقتضاء مورد وقت دیگرى براى سوگند معین می‌نماید یا خود و یا نماینده‌اش به محل شخصى که باید سوگند یاد نماید حاضر شده و در آن محل سوگند یاد می‌شود و اگر شخصى که باید سوگند یاد نماید در مقر دادگاه دیگرى باشد دادگاه می‌تواند به دادگاه محل مأموریت دهد که قرار سوگند را به موقع اجرا گذارد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 466 خوانده می‌شود:

ماده 466- در مورد قسمت اخیر ماده قبل دفتر دادگاه رونوشت قرار سوگند را به دادگاهى که باید سوگند در آنجا یاد شود می‌فرستد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 467:

ماده 467- سوگند باید مطابق قرار دادگاه یاد شود و پس از سوگند صورت مجلسى در این خصوص تنظیم و به امضاء دادرس دادگاه و شخصى که سوگند یاد کرده است و طرف دعوى می‌رسد. هرگاه سوگند به توسط دادگاهى غیر دادگاه صادر کنند قرار داده شود صورت مجلس به دادگاهى که قرار سوگند را صادر نموده است فرستاده می‌شود صورت مجلس در دادگاه قرائت شده و برطبق سوگند دادگاه حکم می‌دهد.

رئیس- موافقین با ماده 467 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 468:

ماده 468- اگر کسى که سوگند یاد نموده قبل از صدور حکم اقرار کند که سوگند او دروغ بوده و حق با طرف است دادرس دادگاه ترتیب اثر به سوگند نداده و بر حسب اقرار حکم خواهد داد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 469:

ماده 469- ترتیب اتیان سوگند و آئین آن مطابق آئین‌نامه وزارت دادگسترى خواهد بود.

رئیس- موافقین با ماده 469 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 470:

مبحث نهم- نیابت قضایى‏

ماده 470- در هر موردى که رسیدگى به دلایل یا استماع گواهى و یا معاینه محل و یا اقدام دیگر باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگى کننده به دعوى انجام یابد دادگاه می‌تواند بدادگاه شهرستان یا به دادرس دادگاه بخش محلى که تحقیقات باید در آنجا به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را به عمل آورده صورت آن را به دادگاهى که نیابت داده است بفرستد.

رئیس- موافقین با ماده 470 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 471:

ماده 471- در مواردى که تحقیقات بایددر خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه می‌تواند در حدود مقررات جاریه بین دولت ایران و کشورهاى خارجه به دادگاه کشورى که تحقیقات باید در قلمرو آن به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات را به عمل آورده صورت آن را ارسال دارد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قبام کردند) تصویب شد. ماده 472:

ماده 472- دادگاههاى ایران می‌توانند به شرط معامله متقابله نیابتى را که از طرف دادگاه‌هاى کشورهاى خارجه راجع به استماع گواهى و یا تحقیقات دیگر از این قبیل به آنها داده می‌شود قبول کنند.

رئیس- موافقین با ماده 472 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 473:

ماده 473- در اجراى نیابت قضایى طرز رسیدگى تابع قانون محل رسیدگى است لکن در صورتی که طرز رسیدگى دادگاه کشور خارجه موافق قانون ایران باشد دادگاه ایران می‌تواند به آن ترتیب اثر دهد هر چند که بر طبق قوانین کشورى که رسیدگى در آنجا به عمل آمده ترتیب رسیدگى صحیح نباشد.

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 474:

+++

ماده 474- در موارد نیابت قضایى رسیدگى به دلایل و استماع گواهى و غیره در دادگاه‌هاى ایران مطابق قانون ایران به عمل می‌آید لکن هر‌گاه دادگاه کشور خارجه ترتیب خاصى براى رسیدگى معین کرده باشد دادگاه ایران می‌تواند برطبق آن عمل نماید به شرط معامله متقابله و به شرط آن که آن ترتیب خاص مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومى یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

رئیس- موافقین با ماده 474 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 475:

باب چهارم- در پژوهش‏

فصل اول- در احکام و قرارهاى قابل پژوهش‏

ماده 475- احکام صادر از دادگاه‌هاى بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثناء کرده باشد.

رئیس- موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 476:

ماده 476- احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:

1- احکام صارده در دعاوى که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر باشد.

2- احکامى که دادگاه‌هاى شهرستان در رسیدگى پژوهش میدهند.

3- احکامى که بر طبق رأى یک یا چند نفر مصدق صادر شده است که اصحاب دعوى کتباً در تعیین آنان تراضى کرده و رأى آنها را قاطع دعوى دانسته‌اند.

4- احکام صادر در دعاوى که اصحاب دعوى کتباً تراضى کرده‌اند که به دعوى آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگى شود.

5- احکام مستند با قرار در دادگاه.

6- احکام مستند به سوگند.

در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه که به امضاى طرفین رسیده باشد سند کتبى محسوب است.

رئیس- موافقین با ماده 476 قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 477:

ماده 477- هیچ قرارى به تنهایى قابل پژوهش نیست مگر آنچه را که قانون صریحاً اجازه داده باشد این امر مانع نخواهد بود از این که ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوى نسبت به قرارهایى که از دادگاه قبلاً صادر شده است اعتراض نمود.

رئیس- موافقین با ماده 477 برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 478 خوانده می‌شود:

ماده 478- قرارهاى زیر به تنهایى قابل پژوهش است.

1- قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتى و نسبى.

2- قرار رد دادخواست.

3- قرار ابطال دادخواست.

4- قرار سقوط دعوى.

5- قرار عدم اهلیت یکى از اصحاب دعوى.

6- قرار عدم قبول ایراد در مورد رد دادرس.

7- قرار رد دعوى یا عدم استماع آن.

8- قرار رد درخواست ابطال حکم داور.

9- قرار اتیان سوگند در موردی که دادرس به واسطه تردید در بقاء حق سوگند را لازم بداند (1333 قانون مدنى)

رئیس- موافقین با ماده 478 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 479 خوانده می‌شود:

ماده 479- در مورد 1 و 2 ماده 476 قرارهاى دادگاه و حکمى که راجع به متفرعات دعوى اصلى از قبیل خسارت و غیره صادر می‌شود قابل پژوهش نمی‌باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 480:

ماده 480- نسبت به احکام و قرارهاى غیر‌قابل پژوهش نمی‌توان درخواست پژوهش نمود اگر چه طرفین تراضى نمایند و یا دادگاه نخستین حکم یا قرار را قابل پژوهش معرفى کرده باشد و همچنین نسبت به احکام و قرارهاى قابل پژوهش درخواست پژوهش پذیرفته خواهد شد اگر چه دادگاه نخستین حکم یا قرار را غیر‌قابل پژوهش معرفى نموده باشد.

+++

رئیس- موافقین با ماده 480 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 481:

ماده 481- درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود.

1- مدعى و مدعى‌علیه اعم از این که طرف اصلى دعوى باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب شده باشند و قائم‌مقام آنان از قبیل وارث و وصى و منتقل‌الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوى شده باشد.

2- کسانی که سمت نمایندگى مدعى یا مدعى‌علیه یا قائم مقام آنان را دارند.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- مختصر عرض بنده فقط راجع به لغت نمایندگى است این لفظ با این که خیلى کوچک است یک معانى زیادى دارد و درخیلى از موارد این لفظ استعمال می‌شود گاهى نماینده گفته می‌شود و وکیل اراده می‌شود گاهى نماینده گفته می‌شود و وصىّ اراده می‌شود گاهى نماینده گفته می‌شود و قائم‌مقام اراده می‌شود در قسمت اول وکیل و وصى و قائم‌مقام را قهراً خارج کرده است حالا خوب نمایندگى چه طرز باید باشد که صلاحیت داشته باشد که بتواند برود و پژوهش بخواهد؟ آیا به لفظ نمایندگى اگر کسى نوشت که فلانى نماینده من است این کافى است براى خاطر این که او را در دادگاه بپذیرند؟ یا کافى نیست؟ اگر این لغت کافى است آقاى وزیر دادگسترى توضیحاً بفرمایند که کافى است تا تکلیف دادگاه‌ها بعداً معلوم شود.

مخبر- با یک نظر خیلى ساده که اگر خیلى دقیق در معناى لفظ نماینده بشویم مى‌بینیم که مطلب خیلى روشن است زیرا ماده مى‌نویسد درخواست پژوهش از اشخاص مذکوره زیر پذیرفته می‌شود دوم کسانى که سمت نمایندگى مدعى یا مدعى‌علیه یا قائم‌مقام آنان را دارند. این خیلى صاف و واضح است و مطلب روشن است اگر کسى وکالت دارد از طرف کسى نماینده است یا از طرف منتقل‌الیه نمایندگى دارد یعنى از طرف قائم‌مقام این هم نماینده هست اگر کسى قیم محجور است و حق دارد که منافع او را حفظ کند او هم نماینده است اگر کسى وصى است او هم نماینده است در هر صورت سمت نمایندگى این جا اعم است از وکالت وصایت و هر چیزى که موجب ایجاد صلاحیت براى متقاضى باشد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- متأسفانه توضیح آقاى مخبر کمیسیون دادگسترى بنده را متقاعد نکرد زیرا آنهایى را که بیان کردند خود من بیان کرده بودم (خنده نمایندگان) گاهى نماینده گفته می‌شود و اطلاق به وکیل است خوب ایشان هم که گفتند. گاهى نماینده گفته می‌شود و اطلاق به وصى می‌شود که خوب ایشان هم گفتند گاهى مراد از نماینده قائم‌مقام است که ایشان هم گفتند بنده خواستم بپرسم و ببینم که این نماینده را که اینجا قسم دوم قرار داده‌اند و معین کرده‌اند که نماینده هم ممکن پژوهش را بخواهد و این صلاحیت را دارد این کیست و مقصود چیست؟ آیا مقصود همان وکالت و وصایت است که این تکرار همان شق اول است و اگر غیر از این است که توضیح بدهند تا بفهمیم مقصود چیست؟ آیا مقصود نماینده ملک است که آن را هم باید توضیح بدهند مثلاً رعیت از نقطه نظر نمایندگى می‌تواند عرضحال بدهد این جا رعیت نماینده می‌شود اگر مباشر ملک است یعنى یک کسى را که مالک به سمت مباشرت در یک دهى معین کرده است اگر دید یک تعدیاتى می‌شود او می‌گوید من بسمت نمایندگى درخواست می‌کنم که دادگاه رسیدگى کند اینجا نه وکالت است نه وصایت است و هیچ کدام از اینها نیست خواستم ببینم این لفظ نمایندگى شامل اینها هم می‌شود یا نمی‌شود؟ اگر نمی‌شود باید مطلب معلوم باشد تا فردا دادستان اعتراض نکند و نگوید تو باید سمت وکالت قطعى داشته باشى و فلان کس بنویسد تو وکیل او هستى تا من درخواست ترا بپذیرم و الّا مصرف این که تو مباشر یا رعیت و نماینده مالک هستى و سمت نمایندگى دارى نمى‌پذیرم. من خواستم این جا لفظ نماینده توضیح شود تا مطلب معلوم و روشن باشد و آقاى وزیر توضیحى بفرمایند.

مخبر- بنده براى این که آقاى اوحدى براى دفعه سوم

+++

زحمت نکشند یک جمله مختصر عرض می‌کنم و آن این است که هر کسى که به سمت نمایندگى معین می‌شود یک حدود اختیارى براى او معین می‌شود اگر یک جائى رعیتى را گفتند آقا تو نماینده هستى برو سرجوى و آبیارى کن این دلیل نمی‌شود که برود و پژوهش از حکم بخواهد- نماینده اعم است و یک لغت فارسى است اگر بخواهیم نماینده را معین کنیم باز باید بگوییم منتهى حدود اختیار این نماینده باید معلوم باشد و این جا منظور از نماینده در شق دوم اعم است از وکالت یا وصایت.

اوحدى- اگر آقاى وزیر دادگسترى این توضیح را کافى می‌دانند بنده دیگر عرضى ندارم.

وزیر دادگسترى- بلى کافى است.

رئیس- موافقین با ماده 481 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 482:

فصل دوم- در موعد پژوهش‏

ماده 482- مهلت مقرر براى پژوهش احکام و قرارها از قرار زیر است:

1- نسبت به اشخاصی که در ایران مقیمند 10 روز.

2- نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و براى کشورهاى دور مثل امریکا و خاور دور سه ماه.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 483:

ماده 483- هر‌گاه در محل اقامت پژوهش خواه مقیم ایران دادگاه شهرستان یا بخش نباشد بر مدت مقرر در قسمت اول ماده فوق براى هر سى و شش کیلومتر مسافت از محل اقامت پژوهش خواه تا نزدیکترین دادگاه یک روز علاوه مى‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 484:

ماده 484- ابتداء مهلت پژوهش به طریق زیر معین می‌شود:

1- نسبت به احکام و قرارهاى حضورى از تاریخ ابلاغ.

2- نسبت به احکام و قرارهاى غیابى از تاریخ انقضاء مدت اعتراض.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 485 قرائت می‌شود:

ماده 485- اگر صدور حکم از روى سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حکم نهایى است و اگر یکى از طرفین را سندى باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مزبور به واسطه این بوده که طرف مقابل آن سند را کتمان کرده یا باعث کتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محکوم علیه شروع می‌شود لیکن در این صورت تاریخ وصول سند با قرار در دادگاه یا سند کتبى باید صادر شود.

اگر یکى از طرفین حیله و تقلبى کرده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده مهلت پژوهش براى طرف مقابل از تاریخ ثبوت حیله و تقلب به موجب حکم نهایى شروع می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با ماده 485 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 486:

ماده 486- هر‌گاه یکى از کسانی که حق پژوهش دارند قبل از انقضاء مدت پژوهش ورشکسته یا محجور یا فوت شود مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت محکوم علیه به وارث یا قائم‌مقام یا نماینده او شروع می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 487:

ماده 487- اگر سمت یکى از اطراف دعوى نمایندگى از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضاء مدت پژوهش از او زائل گردد مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسى که به این سمت قائم‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد مهلت پژوهش از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسى که از او رفع حجر شده است شروع می‌شود.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 488 قرائت می‌شود:

ماده 488- در صورتی که دادخواست پژوهش بعد از

+++

انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهى که مرجع رسیدگى بدعوى پژوهش است قرار رد دادخواست می‌دهد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 489:

فصل سوم‏

در دادخواست و مقدمات رسیدگى پژوهشى‏

ماده 489- رسیدگى پژوهش بتقدیم دادخواست می‌شود و این دادخواست را می‌توان مستقیماً به دادگاه مرجع رسیدگى پژوهشى یا دادگاهى که حکم یا قرار داده است تقدیم کرد و یا به دادگاه شهرستان و یا دادگاه بخش محل اقامت پژوهش خواه و یا به نزدیکترین دادگاه به محل اقامت او

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 490:

ماده 490- مدیر دفتر دادگاه که دادخواست پژوهش به آنجا داده می‌شود باید بلافاصله دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدى مشتمل بر نام پژوهش خواه و پژوهش خوانده و تاریخ تسلیم‏

(روز و ماه و سال) و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روى کلیه برگ‌هاى دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند- این تاریخ ابتداى درخواست پژوهش محسوب است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 491 خوانده می‌شود:

ماده 491- در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

1- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خواه و وکیل او.

2- نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خوانده.

3- حکم یا قرارى که از آن پژوهش داده شده.

4- دادگاه صادر کننده حکم یا قرار

5- تاریخ ابلاغ حکم یا قرار

6- اعتراضات پژوهشى.

رئیس- موافقین با ماده 491 قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 492 خوانده می‌شود.

ماده 492- وکالت‌نامه وکیل باید پیوست دادخواست باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 493:

ماده 493- هر‌گاه پژوهش خواه باسناد جدیدى استناد نماید باید رونوشت آن را پیوست دادخواست نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 494:

ماده 494- دادخواست و برگ‌هاى پیوست باید در دو نسخه و در صورت تعدد پژوهش خوانده به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 495:

ماده 495- اگر مشخصات پژوهش خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد دادخواست‌دهنده کیست و یا محل اقامت او معلوم نباشد دادخواست بلا اثر می‌ماند و پس از انقضاء مدت پژوهش رد خواهد شد مگر این که قبل از انقضاء مدت پژوهش پژوهش خواه در دادخواست خود را تکمیل و یا تجدید نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 496

ماده 496- هر دادخواست پژوهشى که نکات مذکور در بند 2 و 3 و 4 و 6 ماده 491 و ماده 492 و ماده 494 در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسى پژوهش آن تأدیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهى که دادخواست به آنجا داده شده در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نواقص را به طور تفصیل به دادخواست‌دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه در ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد به موجب قرارداد گاهى که مرجع شکایت پژوهش است رد خواهد شد.

+++

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 497:

ماده 497- اگر دادخواست مستقیماً به دادگاه مرجع شکایت پژوهش داده شود مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست‌ها براى ابلاغ به پژوهش خوانده به مأمور ابلاغ می‌دهد- پژوهش خوانده باید در ظرف ده روز پس از وصول دادخواست اظهارات خود را در دو نسخه نوشته و به ضمیمه رونوشت مصدق کلیه اسناد و دلایل به دفتر دادگاه تسلیم نماید مدیر دفتر یک نسخه آن را در ظرف دو روز به پژوهش خواه ابلاغ می‌کند و در همان موقع روز و ساعت رسیدگى را معین کرده و طرفین را احضار می‌نماید.

رئیس موافقین با ماده 497 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 498:

ماده 498- در صورتی که دادخواست پژوهش به دادگاهى که در مقر دادگاه مرجع شکایت پژوهش است داده شود مدیر دفتر دادگاه دادخواست و پیوست‌هاى آن را عیناً به دفتر دادگاه مرجع شکایت پژوهشى می‌فرستد و دفتر دادگاه مزبور مطابق ماده قبل عمل می‌نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 499:

ماده 499- در غیر مورد ماده قبل هر‌گاه دادخواست پژوهشى به دفتر دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه محل اقامت پژوهش خواه یا دادگاه نزدیک‌تر به محل اقامت او داده شده باشد مدیر دفتر آن دادگاه موافق ماده 497 اقدام نموده و پس از وصول پاسخ کتبى پژوهش خوانده یا انقضاء مدت مقرر براى پاسخ در اولین پست دادخواست و پیوست‌هاى آن و پاسخ پژوهش خوانده را اگر داده شده باشد به دادگاه مرجع شکایت پژوهش می‌فرستد مدیر دفتر دادگاه مرجع پژوهش یک نسخه از پاسخ پژوهش خوانده را براى پژوهش خواه می‌فرستد و پس از وصول پرونده کار وقت رسیدگى را تعیین کرده و به طرفین اطلاع می‌دهد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 500 قرائت می‌شود:

ماده 500- در مورد پژوهش احکامى که به ترتیب اختصارى صادر شده است مدیر دفتر پس از وصول دادخواست در صورتی که دادخواست کامل بوده و پس از رفع نواقص در صورتی که دادخواست ناقص باشد جلسه رسیدگى را تعیین و یک نسخه دادخواست و پیوست‌هاى را براى پژوهش خوانده فرستاده وقت رسیدگى را به طرفین اطلاع می‌دهد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 501:

ماده 501- پژوهش از حکم مانع اجراى حکم است مگر این که قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد که در این صورت حکم اجرا خواهد شد اگر چه ضمن پژوهش از حکم نسبت به قرار اجراء موقت شکایت شده باشد و در این مورد دادگاه مکلف است طرفین را خارج از نوبت احضار و قبل از رسیدگى به ماهیت دعوى به قرار اجراء موقت رسیدگى نماید.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 502 قرائت می‌شود:

ماده 502- هر‌گاه دادگاه نخستین در حکم قید کند که آن حکم قطعى است شکایت در پژوهش مانع اجراى آن نخواهد بود مگر این که دادگاه پژوهش حکم را غیر قطعى تشخیص دهد در این صورت دادگاه مرجع پژوهش اجراء حکم را تعطیل می‌کند و اگر حکم اجرا شده است اثرات اجرایى بر‌طرف می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 503:

فصل چهارم- در پژوهش تبعى‏

ماده 503- هر‌گاه یکى از اصحاب دعوى از حکم نخستین درخواست پژوهش نموده باشد طرف دیگر می‌تواند مادامى که دادرسى پژوهشى خاتمه نیافته است از همان حکم نسبت به محکومیت خود یا جهتى که از آن ناراضى است

+++

درخواست پژوهش نماید هر چند مدت مقرر براى پژوهش نسبت به او منقضى شده باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 504:

ماده 504- پژوهش تبعى فقط در مقابل پژوهش خواه و از کسى که طرف دعوى پژوهشى واقع شده است پذیرفته‏ مى‌شود

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 505:

ماده 505- اگر پژوهش خواه اصلى دادخواست پژوهشى خود را استرداد نماید و یا دادگاه دادخواست او را رد کند و یا دعوى پژوهشى اصلى ساقط شود حق پژوهش تبعى از بین می‌رود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 506:

ماده 506- درخواست پژوهش تبعى ممکن است در جریان رسیدگى به اعتراض به حکم غیابى پژوهشى و یا در جریان رسیدگى بعد از نقض حکم در مرحله فرجامى بشود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 507 قرائت می‌شود:

ماده 507- هیچ یک از شرایط مذکور در ماده 491 تا ماده 496 در پژوهش تبعى نیست و پژوهش تبعى ممکن است کتبى یا شفاهى در جلسه دادرسى خواسته بشود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 508 خوانده می‌شود:

فصل پنجم- در شرایط و ترتیب رسیدگى پژوهشى‏

ماده 508- ممکن نیست در رسیدگى پژوهش ادعاى جدیدى نمود یعنى ادعایى غیر از آنچه در مرحله نخستین شده است ولى دعاوى زیر ادعاى جدید محسوب نمی‌شود:

1- مطالبه قیمت مال محکوم‌به که عین آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده یا مطالبه عین مالى که قیمت آن در مرحله نخستین مورد حکم بوده است.

2- ادعایى که دفاع محسوب شود از قبیل تهاتر.

3- ادعاى وجه اجازه و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که بعد از صدور حکم نخستین به مدعى اصلى تعلق گرفته.

4- مطالبه بقیه اقساط مال‌الاجاره و دیونى که موعد تأدیه آن درجریان دعوى نخستین رسیده و مورد حکم نشده یا موعد تأدیه آن بعد از صدور حکم رسیده است و همچنین در جایى که اجرت‌المثل اول مورد مطالبه و حکم بوده و اجرت‌المثل زمان جریان دعوى نخستین یا بعد از صدور حکم مطالبه شود.

مخبر- در ماده 508 یک عبارتى در شق سوم ماده ساقط شده و باید اضافه شود. نوشته شده:

ادعاى وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که بعد از صدور حکم نخستین به مدعى‌به اصلى تعلق گرفته باید این طور نوشته شود:

ادعاى وجه اجاره و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوى یا بعد از صدور حکم نخستین به مدعى به اصلى تعلق گرفته.

اصلاح دیگر در شق چهارم است که نوشته شده اجرت‌المثل اول مورد مطالبه و حکم بوده. این جا کلمه اول را نداشت و معنایى ندارد باید نوشته شود اجرت‌المثل مورد مطالبه و حکم بوده الى آخر.

مؤید‌احمدى- همین طور هم اصلاح شد.

رئیس- موافقین با ماده 508 با این دو اصلاحى که از طرف آقاى مخبر شد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 509:

ماده 509- ابراز دلایل جدید ادعاى جدید نیست.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 510:

ماده 510- کسى غیر از صاحبان دعوى که در دادرسى نخستین بوده‌اند یا قائم مقام آنها حق ندارد داخل دعوى پژوهش بشود مگر در مواردی که قانون اجازه داده است.

+++

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 511 خوانده می‌شود:

ماده 511- هر‌گاه پژوهش خواه یا پژوهش خوانده در وقت معین براى رسیدگى پژوهش بدون آن که حق حضور خود را اسقاط کرده باشد در دادگاه حاضر نشود به درخواست طرف حکم غیابى داده می‌شود و در این صورت محکوم علیه غائب می‌تواند به آن حکم اعتراض نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 512:

ماده 512- اگر پژوهش خواه شکایت پژوهشى را از قرار یا حکم بدون عذر موجه سه ماه متوالى ترک نماید به درخواست پژوهش خوانده دادگاه قرار سقوط شکایت پژوهشى را می‌دهد و در این صورت حکم پژوهش خواسته به منزله حکم قطعى است.

حکم این ماده در موارد زیر جارى نیست.

1- در صورتی که پژوهش خواه قبل از درخواست اسقاط شکایت پژوهشى درخواست تعقیب کرده باشد.

2- در صورتی که قرار یا حکم دادگاه نخستین فسخ شده باشد.

3- پس از صدور حکم غیابى یا قرار قابل اعتراض در مرحله پژوهشى.

4- پس از نقض حکم یا قرار بر اثر رسیدگى فرجامى.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 513:

ماده 513- قواعدى که در مرحله نخستین دعایت می‌شود در مرحله پژوهش نیز جارى است مگر در موردى که صریحاً تکلیف خاصى براى آنها در این باب معین شده باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 514:

ماده 514- مواردى که در دادگاه‌هاى نخستین تحقیقات و اجراى مقررات دادگاه به عهده کارمند على‌البدل یا مدیر دفتر واگذار شده در دادگاه پژوهش یکى از مستشاران یا کارمند على‌البدل دادگاه به تعیین رئیس آن وظایف را انجام می‌دهد.

مخبر- در ماده 514 در سطر دوم دادگاه پژوهش یکى از مستشاران یا کارمند انجام وظیفه می‌کند اصلاح شود به جاى پژوهش- استان نوشته شود. یعنى دادگاه استان که مقصود همان دادگاه استیناف باشد و دادگاه پژوهش اشتباه چاپ شده است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 515:

ماده 515- هر گاه دادگاهى که به شکایت پژوهشى رسیدگى می‌نماید شکایت پژوهش خواه را در نتیجه رسیدگى وارد دید حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم می‌دهد و الّا حکم نخستین را تأیید خواهد کرد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 516:

ماده 516- هر گاه دادگاهى که به شکایت پژوهش رسیدگى می‌نماید در حکم مورد رسیدگى جزء سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگى قسمتى از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگرى مشاهده نکند حکم را تصحیح و تأیید خواهد نمود.

مخبر- در ماده 516 که قرائت شد کلمه جزء غلط چاپ شده و همزه آن اشتباه است جز کلمه فارسى است و جزء نیست و مقصود استثناء است. جز سهو حساب و همزه ساقط می‌شود.

رئیس- بلى صحیح است جز می‌شود موافقین با ماده 516 قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 517 خوانده می‌شود:

ماده 517- پس از اعلام ختم دادرسى دادگاه هر‌گاه بتواند فوراً مشاوره کرده و رأى می‌دهد و الّا روز و ساعتى را براى اعلام رأى معین کرده و در صورت جلسه دادرسى قید و به اصحاب دعوى اعلام می‌نماید در صورت اخیر

+++

نباید بین روز اعلام ختم دادرسى و روز اعلام رأى بیش از یک هفته فاصله شود.

مخبر- در ماده 517 جمله (مشاوره کرده) زائد است و حذف می‌شود و ماده این طور می‌شود: دادگاه هر گاه بتواند رأى می‌دهد و الّا

رئیس- موافقین با ماده 517 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 518:

ماده 518- اتخاذ رأى به این ترتیب به عمل میآید که رئیس دادگاه ابتدا از رأى کارمندى که نسبت به دیگران سابقه قضایى او کمتر است شروع کرده و بعد از همه رأى خود را اظهار می‌نماید و رأى دادگاه به اتفاق و یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.

مخبر- در سطر اول ماده 518 یک جمله از قلم افتاده باید اضافه شود. ماده فعلاً به این ترتیب شروع شده اتخاذ رأى به این ترتیب به عمل می‌آید الى آخر در صورتی که ابتداى ماده این طور است. در صورتی که دادرس دادگاه متعدد باشد اتخاذ رأى به این ترتیب به عمل می‌آید الى آخر.

رئیس- موافقین با ماده 518 با این اصلاح قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 519 :

ماده 519- احکام حضورى که در رسیدگى پژوهش صادر می‌شود و همچنین احکامى که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعى محسوب می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 520:

ماده 520- غیر از کسانی که در دادرسى پژوهشى دخالت داشته دیگرى از رأى پژوهش استفاده نخواهد نمود مگر این که رأى دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد در این صورت رأى مزبور نسبت به اشخاصى که حکم یا قرار مورد در‌خواست پژوهش شامل آنها بوده پژوهش نخواسته‌اند سرایت خواهد نمود

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- اگر تصویب میفرمائید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه یازدهم شهریور سه ساعت به ظهر دستورهم بقیه شور این لایحه.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه استخدام آقای دکتر کوخ تبعه آلمان استاد دانشگاه طهران

ماده واحده‌ـ وزارت فرهنگ مجاز است که آقای دکتر لئوکوخ تبعه دولت آلمان را از تاریخ پانزدهم شهریور 1318 برای مدت سه سال دیگر به سمت استادی دانشگاه تهران با شرایط پایین استخدام نماید.

الف‌ـ حقوق سالیانه آقای دکتر کوخ مبلغ چهل و دو هزار (42000) ریال به علاوه سیصد و سی و شش پهلوی طلا یا معادل آن بارز خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ب‌ـ چنانچه پس از انقضای مدت مزبور قرارداد آقای دکتر کوخ تجدید نشود مبلغ 60 پهلوی به عنوان هزینه برگشتن به اروپا پرداخته خواهد شد.

ج‌ـ آقای دکتر کوخ سالی یک ماه در موقع تعطیلی تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت فرهنگ بوه و مشارالیه می‌تواند یک مرتبه از جمع مرخصی‌های قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستانی استفاده نماید.

د‌ـ محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت فرهنگ معین خواهد شد.

هـ‌ ـ وزارت فرهنگ و یا استاد مذکور در آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه قرارداد را لغو نمایند در صورتی که وزارت فرهنگ این عمل را بنماید هزینه برگشتن مذکور در قسمت (ب) پرداخته خواهد شد.

و‌ـ چنانچه مطابق فقره (هـ) این لایحه به نحوی از انحا به خدمت این استاد خاتمه داده شود. وزارت فرهنگ مجاز است که از محل اعتبار حقوق او معلمین ایرانی استخدام نماید.

ز‌ـ وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای دکتر کوخ را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد او را امضا و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی‌ـ حسن اسفندیاری

قانون

اجازه استخدام هجده نفر مهندسین و متخصصین کارمندان خارجی ساختمان خطوط ره‌آهن

ماده واحده‌ـ وزارت راه مجاز است 18 نفر مهندسین و متخصصین را که اسامی‌ـ تابعیت‌ـ سمت‌ـ میزان حقوق‌ـ هزینه سفر آمدن و برگشتن آنها در صورت ضمیمه ذکر شده برای مدت دو سال از تاریخ اشتغال با شرایط ذیل استخدام نموده حقوق و هزینه سفر آنها را که در صورت ذکر شده پرداخت نماید.

1‌ـ اشخاص مذکور هر یک حق استفاده از یک ماه مرخصی با استفاده از حقوق در مقابل یازده ماه خدمت خواهند داشت.

2‌ـ وزارت راه حق دارد با اخطار یک ماه قبل به خدمت هر یک از آنها خاتمه دهد و اشخاص مذکور نیز با اخطار کتبی دو ماه قبل حق تقاضای فسخ قرارداد خود را خواهند داشت و در هر دو صورت حق استفاده از حقوق مدت مرخصی استحقاقی و هزینه سفر مراجعت برای آنها محفوظ است.

3‌ـ چنانچه برای اشخاص مذکور کسالتی رخ دهد که معالجه آن بیش از یک ماه به طول انجامد حقوق ایام کسالت آنها

+++

فقط برای یک ماه تأدیه خواهد شد و وزارت راه می‌تواند قرارداد آنها را با پرداخت هزینه سفر مراجعت و حقوق مرخصی استحقاقی الغا نماید.

4‌ـ در صورتی که اشخاص مذکور در نتیجه بروز سانحه یا کسالت مزاج مجبور به ترک خدمت شوند و همچنین در صورت فوت هر یک از آنان هزینه سفر مراجعت آنها با حقوق مدت خدمت و مرخصی که تا آن تاریخ ذیحق هستند به مشارالیهم یا کسان آنها تأدیه خواهد شد.

5‌ـ از حقوق کلیه اشخاص مذکوره در صورت ضمیمه طبق مقررات فعلی مالیات بر درآمد گرفته خواهد شد.

6‌ـ سایر شرایط استخدامی این اشخاص طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت پیوست است در جلسه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی‌ـ حسن اسفندیاری

صورت پیوست قانون استخدام هیجده نفر کارمندان خارجی ساختمان راه‌آهن

شمارة ترتیب

نام

تابعیت

سمت

حقوق ماهیانه به ریال

نسبت ارزی حقوق

میزان هزینه مسافرت در هر مرتبه

1

ستوئلوف

بلغار

مهندس قطعه

پنج هزار

سی درصد

سی و پنج لیره

2

ادک میشل

سوریه

معاون مهندس قطعه

دو هزار و پانصد

بیست درصد

بیست و پنج لیره

3

ژوزف لازار

چک

مهندس قطعه

چهار هزار و پانصد

سی درصد

سی و پنج لیره

4

راول برون

هنگری

مهندس معمار

سه هزار و پانصد

سی درصد

ندارد

5

مارگولیس

لبنان

معاون مهندس قطعه

سه هزار

سی درصد

بیست و پنج لیره

6

کارل هروات

هنگری

مهندس متخصص شعبه تأسیسات فنی

چهار هزار و پانصد

چهل درصد

ندارد

7

ژورژ مولر

سوئیس

مهندس قطعه

سه هزار و دویست

سی درصد

سی و پنج لیره

8

ژاروزلاوکلابیک

چک

متخصص حسابداری فنی

دو هزار و پانصد

سی درصد

ندارد

9

آلفرد کاربانی

سوئیس

مهندس قطعه

پنج هزار و پانصد

سی درصد

سی و پنج لیره

10

ژورژ فارکاس

هنگری

مهندس معمار

سه هزار و پانصد

سی درصد

ندارد

11

پیرارکاس

سوئیس

مهندس قطعه

سه هزار و هشتصد

سی درصد

سی و پنج لیره

12

زرک ماکس

سوئیس

مهندس قطعه

چهار هزار و پانصد

سی درصد

چهل و پنج لیره

13

زاگانلی

ایتالیا

مهندس قطعه

چهار هزار

سی درصد

ندارد

14

لوسین سمونسن

بلژیک

معاون مهندس قطعه

سه هزار و سیصد

سی درصد

سی و پنج لیره

15

پیرویل

سوئیس

مهندس متخصص تأسیسات آب و لوله‌کشی

چهار هزار

بیست و پنج درصد

ندارد

16

فرانس رویس

بلژیک

مهندس قطعه

چهار هزار

سی درصد

چهل و پنج لیره

17

ایلینسکی بازیل

مهاجر روسیه دارای گذرنامه نانسن

مهندس قطعه

چهار هزار و دویست

سی درصد

چهل و پنج لیره

18

آرنلد فریدمان

آلمان

معان مهندس قطعه

دو هزار و هشتصد

بیست درصد

ندارد

صورت بالا پیوست قانون استخدام هیجده نفر کارمندان خارجی ساختمان راه‌آهن بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی‌ـ حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293720!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)