کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 103 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 22 تیر ماه 1319  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- تقدیم و تصویب لایحه ( فوری) اصلاح قانون تعرفه گمرکی

3- بقیه شور لایحه اصلاح ماده 34 قانون ثبت اسناد

4- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 103

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 22 تیر ماه 1319

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- تقدیم و تصویب لایحه ( فوری) اصلاح قانون تعرفه گمرکی

3- بقیه شور لایحه اصلاح ماده 34 قانون ثبت اسناد

4- موقع و دستور جلسه آتیه – ختم جلسه

مجلس یک ساعت وربع پیش از ظهر بر پاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 15 ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه آقایان : امامی- بوداغیان- خواجه نوری-ذوالقدر- دکتر سنک- فاطمی- لیقوانی- دکتر ادهم- جلایی- دهستانی- سزاوار- کیوان- فیاض- مستشار- اورنگ

غائبین بی‌اجازه آقایان : اعظم زنگنه – امیرتیمور- شهدوست- کامل ماکو

دیرآمدگان بی‌اجازه : آقای موقر

[1-تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- تقدیم و تصویب لایحه (فورى) اصلاح قانون تعرفه گمرکى]‏

رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایى فرمایشى دارید

کفیل وزارت دارایى- لایحه است راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى و قانون مالیات راه با تقسیمات آن به قید دو فوریت مجلس تقدیم می‌کنیم.

رئیس- لایحه خوانده می‌شود:

مجلس شوراى ملى‏

چون در قانون تعرفه گمرک که در اردیبهشت ماه 1315 به تصویب رسیده به واسطه عدم تناسب تقسیم‌بندى انواع کالاهاى در عمل نواقصى مشاهده شده که محتاج به اصلاح بود و نیز در مالیات راه مصوب شهریور 1311 علاوه بر موجود بودن همین نقیصه نرخ آن نیز بر اساس وزن مثقال و من و با قران پیش‌بینى شده که با وجود قانون اوزان و مقادیر و واحد پول لازم

+++

بوده قانون مزبور نیز اصلاح شود بنابراین به منظور رفع تصفیه‌هاى بالا لایحه قانونى به ضمیمه تعرفه‌هاى آن که نرخ حقوق گمرکى و مالیات راه تواماً در آن پیش‌بینى شده تهیه و به مجلس شوراى ملى تقدیم و تقاضاى تصویب آن را به قید دو فوریت می‌نماید.

رئیس- فوریت اول مطرح است. موافقین با فوریت اول برخیزند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد فوریت دوم مطرح است مخالفتى نیست؟ موافقین برخیزند

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد شور در کلیات لایحه است مخالفتى نیست (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده اول:

ماده 1- از رسید‌هاى به کشور و فرستادهاى از آن طبق تعرفه‌هاى ضمیمه این قانون و تبصره آنها حقوق گمرکى و مالیات راه به ریال گرفته می‌شود.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده اول موافقین برخیزند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده دوم:

ماده دوم- دولت مجاز است حقوق گمرکى تمام یا قسمتى از کالاهاى رسیده از کشورهاى که میزان حقوق گمرکى یا عوارض دیگر یا آئین‌نامه گمرکى آن کشورها صادرات ایران را دچار اشکال و تضییق می‌نماید تا حدود صد در صد تعرفه‌هاى ضمیمه این قانون ترقى دهد و نسبت به کالاهاى که طبق تعرفه و واردات از پرداخت حقوق گمرکى بخشوده باشد میزان حقوق به میزان مقتضى تعیین نماید.

مقررات مربوطه به وصول این گونه اضافات از طرف وزارت دارایى پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد شد.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده دوم موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده سوم:

ماده 3- علاوه بر کالاهایى که به موجب قوانین مخصوص و امتیاز‌نامه‌ها از پرداخت حقوق و عوارض دولتى بخشوده است اشیاء زیر به موجب این قانون از پرداخت حقوق گمرکى و مالیات راه در ورود و در صدور بخشوده خواهد بود

1‌- اشیاء متعلق به دربار سلطنتى و همچنین اشیاء متعلق به پادشاهان و رئیسان کشورهاى خارجه و همراهان آنها

2- اشیاء متعلق به نمایندگان سیاسى خارجه در ایران (سفیر کبیر وزیر مختار کاردار رایزن دبیر وابسته‌هاى کشورى و نظامى) به شرط رعایت معامله متقابل نسبت به اشیاء این قبیل نمایندگان ایران در آن کشورها

3- اشیاء مخصوص شخصى سر‌کنسول‌ها و کنسول‌ها و کنسول‌یاری‌هاى رسمى که در مدت نه ماه اول اقامتشان در ایران پس از انتصاب به ان سمت‌ها وارد شود و یا در موقع انتقالشان از ایران صادر گردد با رعایت معامله متقابل است به این قبیل مأمورین کنسولى ایران در آن کشورها.

4- علامت‌هاى کشورى و پرچم‌هاى و نوشت‌افزار و اثاثیه مخصوص دفتر کنسولگری‌ها بدون قید مدت معین و با رعایت معامله متقابل نسبت به اشیا‌ متشابه کنسولگری‌هاى ایران در آن کشورها

5- اشیاء مورد احتیاج وزارت جنگ‌ براى تدارک ارتش و امنیه‏

6- اسباب سفر و اشیا‌ء مستعمل متعلق به مسافرین در صورتی که با وضع اجتماعى آنها متناسب باشد و نیز خواربار و اشیاء غیر‌مستعمل متعلق به مسافرین مشروط بر این که مبلغ حقوق گمرکى و مالیات آنها نسبت به هر شخص مسافر از یکصد ریال بیشتر نباشد.

7- لوازم خانه و اثاثیه مستعمل ایرانى که دست کم دو سال در خارجه اقامت داشته و به ایران باز می‌گردد و در مورد مأمورین دولت بدون قید مدت اقامت و همچنین لوازم خانه و اثاثیه مستعمل بیگانگى که براى اقامت و همچنین لوازم خانه و اثاثیه مستعمل بیگانگى که براى اقامت دائم به ایران می‌آید.

+++

8- آلات افزار کار مستعمل پیشه‌وران و کارگران ایرانى یا بیگانه که به ایران می‌آیند.

9- اشیاء شخصى و لوازم خانه مستعمل و افزار کار و دام‌هاى بارکشى که مهاجرین بى‌بضاعت ایرانى در موقع بازگشت به همین خود همراه مى‌آوردند مشروط بر این که این گونه اشیاء جنبه بازرگانى نداشته باشد.

تبصره- بخشودگی‌هاى موضوع بندهاى 6 و 7 و 8 و 9 این ماده شامل پیانو ارگ هارمونیوم رادیو سینما نوگراف و وسایط نقلیه (جز دام‌هاى بارکشى مهاجرین) نمی‌شود

10- لفاف و ظرف کالاهاى فرستاده از ایران در موقع بازگشت به کشور

11- کالا‌هاى فرستاده ایران که به علت منع ورود به کشور مقصد یا عدم امکان فروش یا جهات موجه دیگرى به ایران برگشت داده می‌شود.

12- کالاهى ایرانی یا بیگانه که براى تکمیل یا تعمیر با شرکت در نمایشگاه‌ها فرستاده شده و به ایران باز می‌گردد و همچنین کالاهاى بیگانه که براى همین منظور به ایران وارد و پس از انجام منظور به ایران وارد و پس از انجام منظور خارج می‌شود.

تبصره- چنانچه این گونه کالاها در نتیجه تکمیل یا تعمیر در موقع ورود و یا خروج تفاوت وزن یا تفاوت بها حاصل کرده باشند به تفاوت وزن مالیات راه متعلق خواهد شد و از تفاوت بها صدى پانزده از بهاء حقوق گمرکى دریافت خواهد شد

13- لکوموتیو و واگن و هواپیماها که به طور منظم در خط بین ایران و کشور هاى بیگانه حرکت می‌کنند و همچنین مقدار سوخت و روغنى که براى مصارف آنها در راه لازم باشد.

14- قطعات کشتى‌هاى که در کرانه‌هاى ایران غرق شده یا به خاک نشسته مشروط بر این که در ظرف یک سال به ایران حمل شود.

15- مروارید محصول خلیج فارس‏

16- ماهی‌ها موتور وحشینه که در کرانه‌هاى خلیج فارس صید می‌شود

17- زر و سیم متعلق به دولت به شکل شمس و قرص و ورق خاک و مسکوک‏

18- فیلم‌هاى سینما توکراف که جنبه علمى یا فنى یا بهداشت عمومى دارد و توسط دولت یا شهرداری‌هاى وارد یا صادر شود.

19- نمونه بى‌بهاى و اشیاء نمونه‌هایى که به منظور معرفى کالا وارد می‌شود.

20- نامه و روزنامه و مجله‌ها

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده خواستم آقاى کفیل وزارت دادگسترى یک توضیحى در مجلس بفرمایند همان طور که مستحضریم این لایحه غالباً بخشوده‌هاى است و تقسیماتى است که نسبت به کالاهاى وارده در اینجا ملاحظه شده است و می‌گذرد پس فردا آدم می‌رود بازار یک قرقره بخرد فوراً می‌گوید ده مقابل و می‌گویند خودتان در مجلس یک چنین قانونى گذاراندید و هزار قسم بخوریم که بخشوده است و نسبت به آنهایى هم که بوده است دست نزده‌اند خواستم آقاى کفیل یک توضیحى بفرمایید که دو مرتبه گرفتار کسبه با انصاف نشویم.

کفیل وزارت دارایى- این تعرفه که تهیه شده است بیشتر منظور نه اضافه کردن نرخ یا دیگرى است چون این تقسیمات تعرفه گذشته کافى نبود و براى اشکالاتى که در عمل پیش می‌آید بین مأمورین و مردم آمدیم تقسیمات گمرکى را بیشتر کردیم و هر چه کالا مشخص ومعین باشد و منظم‌تر باشد ابتلاء کمتر است و چون تعرفه گذشته ما اولین تعرفه‌اى بود که در گذشته بود و تعداد تقسیماتش کم بود همیشه این اختلافات بین مؤدیان و مأمورین گمرک ایجاد می‌شد

+++

در تعرفه سابق یکهزار و دویست و شصت تقسیم بود در این تعرفه که ما در نظر داریم آمده‌ایم تقسیمات را بیشتر کرده‌ایم و در قسمت نرخ که حساب کردیم با این که تعرفه گذشته در سال 1315 گذشته در این پنج سال تقریباً قیمت تمام کالاها پنج برابر شده است ولى آنجایی که دولت هیچ نظرى براى ازدیاد تعرفه گمرکى و بالنتیجه بالا بردن سطح زندگى نداشت ما بعضى از ارقام را هیچ تغییرى ندادیم و بعضى از ارقام را نسبت به سابق کمتر کردیم مخصوصاً این را عرض میکنم نسبت به کالاهایى که مورد احتیاج عموم است از قبیل قند و شکر و قماش و وسایل حمل و نقل و فیلم‌هاى عکاسى و کتاب و ماشین‌هاى کشاورزى اصلاً تغییرى ندادیم و نسبت به اینها پایین آوردیم مثلاً بعضى دواها که خیلى ضرورت داد مانند گنه گنه و بعضى آمپول‌ها که براى امراض واگیرى لازم است به اینها پایین آوردیم و بخشودگی‌هاى که در این قانون پیش‌بینى شده است دو قسمت است اولاً یک قسمت بخشودگى‌ها که در خود تعرفه سابق بوده که عیناً در این تعرفه هم باقى است را یک قسمت بخشودگی‌ها بوده که موجب قوانین اختصاصى که نظر مخصوصى به آنها بوده در این موقع که ما این تعرفه را تنظیم کردیم خواستیم آن بخشودگی‌ها را هم منظور مى‌کنیم اینجا متوجه باشید که چه کالاهاى اختصاصى که نظر مخصوصى آنها بوده است و مطابق مقررات سابق بخشودگى داشته‌اند و حالا هم دارند با سایر بخشودگی‌ها تمام را در اینجا منظور و در اینجا اصلاح کردیم و نسبت به وزن هم آن را مطابق اوزان و مقادیر اصلاح کردیم و نسبت به مالیات راه هم همین منظور براى ما بوده است و مالیات راه را را هم به همین نظر ما اصلاح کردیم که تقسیم آتش بیشتر باشد و کسانى هم که استفاده مى‌کردند بیشتر باشد و الّا هیچ نظرى اضافه ندانست. بعضى کالاها را پایین آوردیم و بعضى را تغییر ندادیم و به همان صورت سابق باقى است و اگر مختصر تفاوتى در بعضى کالاها پیدا شده آن هم کالاهاى است که مورد احتیاج عموم نیست و مورد احتیاج بازرگانى نمى‌باشد کالاهاى است که نمونه و مشابه آن در خود کشور تهیه می‌شود و روى نظر حمایت از مصنوعات داخلى در نظر گرفته شده است که کمى زیادتر باشد.

رئیس- موافقین با ماده سوم برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده چهارم:

ماده 4- کالاهى موضوع ترانزیت و یا کاپوتاژ و همچنین وسایل نقلیه که براى حمل کالا یا مسافر و دام‌هاى که براى تألیف موقتاً به کشور وارد و یا از کشور خارج می‌شود جزء رسیدها و فرستادهاى قطعى محسوب نمى‌شود و حقوق ورودى و صدورى به آنها تعلق نمى‌گیرد ولى از حیث عوارض مختلف و انجام آئین‌گمرکى تابع مقررات آئین‌نامه‌هاى مخصوص است که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.

تبصره- از کالاهاى که به عنوان ترانزیت از خاک ایران می‌گذرد فقط یک دفعه مالیات راه در موقع ورود گرفته می‌شود.

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده چهارم موافقین برخیزند

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم:

ماده 5- مالیات راه به وزن کالا اضافه وزن ظرف و کلیه لفاف‌هاى داخلى و خارجى آن تعلق می‌گیرد لیکن حقوق گمرکى از روى یکه (واحد) حقوق ترتیبى که در تعریف ذکر شده گرفته می‌شود در مواردى که کلیه حقوق کیلو با ظرف تهیه گردیده منظور وزن خالص کالا به اضافه وزن ظرف و لفافى است که کالا مطابق رسوم بازرگانى به آن ظرف و لفاف به معرض فروش گذارده می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده ششم:

ماده 6- دولت مجاز است حقوق گمرکى کالاهاى که ورودشان به موجب سهمیه‌هاى اقتصادى ممنوع است در صورتی که بعداً مجاز گردد تا میزانى که مقتضى بداند ترقى دارد.

رئیس- موافقین ماده ششم برخیزند

(اکثر نمایندگان برخاستند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده هفتم:

ماده 7- دولت مجاز است در موقع صدور کالاها‌ی ایرانى مبلغى به عنوان جایزه صدور‌ی تا میزان مالیات راه که از آن کالا گرفته می‌شود به صادر‌کننده بپردازد مدت و میزان جایزه صدورى و انواع کالاهاى مشمول جایزه بر طبق تصویبنامه هیئت وزیران معین می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده هفدهم برخیزند

(عده کثیرى برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده هشتم‏

ماده 8- آئین‌نامه‌هاى مربوط به ورود و صدور کالا و دریافت عوارض مختلف گمرکى و سایر آئین‌نامه‌هاى اجرایى این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رئیس- موافقین با ماده هشتم برخیزند

(عده زیادى برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده نهم:

ماده 9- این قانون از تاریخ تصویب بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می‌شود و شامل کلیه کالاهایى است که تا آن تاریخ از گمرک مرخصى نشده است.

رئیس- موافقین برخیزند

(جمع کثیرى برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده دهم:

ماده 10- از تاریخ تصویب این قانون قوانین زیر را نسخ می‌شود:

1- قانون تعرفه گمرکى مصوب 31 اردیبهشت ماه 1315

2- قانون مالیات راه مصوب 8 شهریور 1311

3- قانون بخشودگى تدارک وزارت جنگ مصوب 20 آذر ماه 1307

4 - قانون بخشودگى اشیاء مهاجرین ایرانى مصوب 9 آبان ماه 1309

5 - قانون بخشودگى حقوق گمرکى گوسفند پشم الوان مصوب 2 آبان 1310

6 - قانون بخشودگى عوارض صدورى گندم و جو مصوب 9 شهریور 1309

7 - قانون بخشودگى عوارض صدورى گچ و آهک و ساروج مصوب 27 آذر ماه 1305

8 - قانون بخشودگى صدور ماهی‌هاى خلیج‌فارس مصوب 18 مرداد 1312

9 - قانون بخشودگى ورود زر وسیم مصوب 3 دى ماه ز 1312

10- ماده 14 قانون انحصار دخانیات مصوب 26 اسفند ماه 1310 راجع به بخشودگى حقوق و عوارض گمرکى تریاک است‏

11- ماده 12 قانون انحصار دخانیات مصوب 26 اسفند 1310 راجع به بخشودگى حقوق ورودى ماشین توتون برى و سیگار‌پیچى‏

12 - ماده 35 قانون متم بودجه 1313 راجع به بخشودگى ورود فیلم‌هاى علمى و فنى‏

رئیس- موافقین با ماده دهم برخیزند

(عده‌اى برخاستند)

رئیس- تصویب شد ماده یازدهم:

ماده 11- وزارت دارایى مأمور اجراى این قانون می‌باشد

رئیس- موافقین برخیزند

(جمعى برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات ثانى است.

مخالفتى نیست موافقین به مجموع مواد ورقه سفید خواهند داد

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 86 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 94 با 86 رأى تصویب شد

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان : هدایت - دکتر اهری - نیک‌پور - ملک‌زاده‌ آملی - رضوی - افخمی - نقابت - خلیل حریری - دولتشاهی - دکتر تاج‌بخش - فروهر – حمزه‌تاش - بیات - ابراهیم سمیعی - جرجانی - آزادی - دهستانی - مسعودی خراسانی - کاظم یزدی - نواب یزدی - محیط - لاریجانی- دکتر طاهری - دکتر سمیعی - سزاوار - اقبال - یار احمدی - مهدوی - مولوی - گودرزی - هاشمی - ناهید دشتی - انوار - سلطانی - اورنگ - مستشار - شجاع - مشار - لیقوانی - ناصری - نائینی - شباهنگ - ارکانی - معتصم سنگ - روحی - مؤید احمدی - نوبخت - امیر ابراهیمی - دکتر لقمان - پالیزی - نراقی - طوسی - اعظم زنگنه - دکتر غنی - منصف - نمازی - مؤید ثابتی - طهرانچی - آصف عزیزی - فتوحی - طباطبایی – ابراهیمی- ریگی - پارسا - مشیر دوانی - اصفهانیان - ساگینیان - دکتر ضیاء - قزل‌ایاغ - جعفر اصفهانی - دکتر ملک‌زاده – مؤید‌قوامی - اوحدی - کازرونیان - حیدری - طالش- رحمت سمیعی - معتضدی - شیرازی - صفاری - رفیعی - همراز - ملایری - چایچی - اردبیلی - پناهی .

[3- بقیه شور لایحه اصلاح ماده 34 قانون ثبت اسناد]

رئیس- شروع می‌شود به بقیه شور لایحه ماده 34 قانون ثبت اسناد و اصلاح قوانین مختلف دیگر. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود و چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند.

آقاى مؤید‌احمدى‏

مؤید‌احمدى- عرایض بنده راجع است به ماده 34 مکرر در این لایحه نوشته شده است و لازم می‌دانم مقدمه این موضوع را عرض کنم که این عرایض تذکر است که براى شور دوم اصلاح شود اولاً در مملکت ما این لایحه این یک موضوع تازه است و تا به حال نظیر نداشته است و دولت از نظر اقتصادى در نظر گرفته که شاید این معامله در اقتصادیات اثرى کند این فقط فلسفه‌اى است که براى این ماده ذکر شده لکن لازم می‌دانم یک موضوع را در دست به عرض برسانم و آقایان دقت بفرمایید و آن این است که در ماده 34 قانون ثبت سابق البته دولت در نظر داشت که املاک مردم را بیع شرط به قیمت نازل نبرید آمدند و قانونى گذراندند که املاک بیع شرطى بریده نشود و این چند قسم تا به حال تغییرات پیدا کرده و از نظر اشکالاتى که بوده است در همین لایحه آقاى وزیر دادگسترى در ماده 34 اصلاح فرمودند و به عنوان ماده 34 مکرر در نظر گرفته‌اند وقتى موعد رسید و طرف پول نداد بیایند و آن ملک را به مزایده بگذارانند از چه قیمت؟ از قیمتى که در همین نوشته شده است یعنى در همین نوشته بیع شرط است از همین جا مزایده شروع می‌شود؟

البته اگر اشخاصى پیدا شدند که بیشتر خریدند به او می‌دهند و طلبکار حقش را می‌برد مازادش را می‌دهند به صاحب لکن اگر کسى پیدا نشد و در مزایده شرکت نکرد به همین قیمت بدهند بخود مشترى توجه فرمودید ماده 34 چه میگوید بعد از این مقدمه می‌گوید این ملکى که پیش این شخص بیع گذارد نه این که تجزیه بشود یک دانگش به این یک دانگش به آن اگر تجزیه می‌شد حرفى نبود فرض می‌کنم که شش دانگ خانه دارد آمده و بیع گذارده و ده هزار تومان حالا پیش تصور خودش بیشتر قیمت دارد زیرا در اول که قیمت معین شده بود که مزایده از این ثمن شروع نمی‌شد اما فرض کنید که این خانه من که خدمت آقا به دو هزار تومان گرو است این چهار هزار تومان قیمتش است و این دو هزار تومان بیکار مانده و می‌آید راجع به آن دو هزار تومان بدیگرى بیع می‌دهد و این به نظر بنده اولاً مخالفت قانونى دارد که روى یک ملکى دو معامله می‌کند و ثانى بر این به کلى باب معاملات را به عکس منظور اقتصادى که در این جا تصور می‌کنند مسدود می‌کنند وقتى که بنده دیدم هزار تومان پول داده‌ایم و یک جایى را بیع کرده‌ام و یک بیعى که قیمتش معلوم نیست و آن وقت صاحب مال برود جاى دیگر بیع بگذارد و کلاه‌بردارى کند من ترک همچو کارى می‌کنم و الّا ممکن نیست کسى ملکى در بیع دیگرى باشد و او هم بیعش را قبول کند و عیوبى که این قانون دارد که حالا بنده نمی‌خواهم اینجا توضیح بدهم اگر این قانون دارد که حالا بنده نمیخواهم اینجا توضیح بدهم اگر این قانون تصویب شد یک کلاه‌بردارى غریبى است در این مملکت را می‌افتد عرض می‌کنم اگر آمد و به این شخص به دو هزار تومان بیع گذاشت و به خیال این که قیمتش چهار هزار تومان است نزد دومى هم هزار تومان گرفت حالا آمدیم و پول را نداد اجرائیه صادر شد آمدیم و مشترى پیدا نشد چه می‌کند؟ مطابق ماده 34 به همین قیمت می‌دهیم به اولى و دومى و سومى چه می‌شود کلاه سرشان می‌رود این کلاه را کى گذاشته؟ ما که این قانون را تصویب کرده‌ایم مطابق همین قانون. بلى راه حل هم دارد به عقیده بنده این است که اولاً قیمت معین باشد این قیمت فرضى نباشد ملکى است‌ قیمت شده بده هزار تومان بیع می‌دهند سه هزار تومان آن هفت هزار تومان را بتواند به دیگرى بدهد آن هم حق انتقالیش را نه بیع را بیع مطابق اصول ما ممکن نیست یک شیئى را دو جا بفروشند فروش امکان ندارد خوب حالا مى‌بینیم دفاتر ما چه حال پیدا مى‌کند معامله که در دفتر اسناد می‌شود اولاً در همین معامله

+++

پایین این ورقه نوشته شده است که اگر کسى که این ملک را معامله کرده جاى دیگر معامله کند تا ده سال حبس شود پاى همین ورقه نوشته شده است این اولاً ثانیاً وقتى معامله در دفتر اسناد می‌شود یک ورقه است که یکى را صاحب محضر و یکى را مشترى می‌برد در دفتر املاک آنجایى که ملک به اسم بنده ثبت شده می‌نویسد این ملک را بیع گذاشت نزد فلان کسش دو هزار تومان و قیمت هم معلوم نیست فردا یکى دیگر می‌برد می‌گوید ملک را مطابق ماده 34 فروخته‌ایم به دیگرى با این قیمت مجبور است می‌نویسد سومى هم می‌رود می‌گوید بنویس می‌نویسد آن وقت آمدیم و اولى سر موعد شد پول را! نداد و ملک را به مزایده گذاشتیم مشترى پیدا نکرد چه می‌شود؟ می‌دهیم با ولى آن وقت دومى و سومى در دفتر املاک چه حال پیدا می‌کنند بنویسیم کلاه سرش گذاشتیم خدا بیامرزید مرحوم داور را آن وقت که قانون ثبت می‌گذاشت بنده این جا یک عرض کردم به ایشان و آن این بود که ایرانی‌ها عادت دارند اغلب خانه‌هایشان را مهر عیالتشان می‌کنند و بین زن وشوهر در ایران این حرف‌ها نیست و با‌لا‌خره ممکن است مرد برود و به اسم خودش بکند زن‌ها هم که اغلب سواد ندارند و صداق زن از میان می‌رود یک فکرى براى این قسمت کرد گفت فلان کسى براى این که سوراخى در ثبت براى پنج ملک پیدا نشود پنج تا مهر از بین برود چه می‌شود؟ کار ثبت را نمی‌شود خراب کرد اگر ثبت سوراخ کوچکى پیدا کرد سوراخ‌هاى بزرگى پیدا کرد به عقیده بنده را ماده سوراخ‌هاى بزرگى در ثبت املاک و اسناد باز می‌کند که مى‌بینم در همین مجلس اگر این قانون با همین وضع تصویب شود می‌آورند که لغوش کنند این پیش‌بینى بنده را یا‌دادشت بفرمایید وقتى معایبش معلوم شد لغوش خواهند کرد به جهت این که افراد این کشور همه صاحب اخلاق نیستند بعضى اشخاص هستند که‏ از همه این چیزها استفاده سوء مى‌کنند ده جور معامله به هر ملکى مى‌کنند و آن وقت هم وزارت دادگسترى هم دولت و هم مجلس را دچار اشکال مى‌کند و به عقیده براى تصویب این قانون هیچ لزومى نیست و اما این که بخواهند از حیث اقتصاد ملاحظاتى بکنند این راه عملى دارد این دیگر لازم نیست از طرف وزارت دادگسترى کارشناس برود من که مى‌خواهم با آقاى نقابت معامله بکند یک ارزیاب معین مى‌کنیم که قیمت را معین کنند و قانونى بگذاریم که دو ثلث قیمت مى‌تواند معامله کند یعنى کمتر از ثلث نواند قیمت زیاد داشته باشد و حق انتقال داشته باشد یعنى همین آدمى که ملکش را فروخته بیع شرط بتواند به دیگرى بگوید که من ملکم را که ده هزار تومان قیمت دارد و دو هزار تومان داده‌ام و سر موعد حق فسخ دارم حالا که هزار توامان دیگر معامله مى‌کنم این عیبى ندارد سابقه هم در کشور ما دارد حق انتقال را می‌فروشد راه حلش این است که اما به این شکلى که این قانون نوشته شده بنده مخصوصاً استدعا می‌کنم از وزیر دادگسترى (چون ایشان یک آدم بى‌غرض هستند و نظرشان خیلى صائب است) که در این ماده باید دقت بیشترى بشود و باید خیلى مطالعه در اطراف این بشود که پس فردا اسباب ندامت نشود این بود که بنده لازم دانستم این مذاکرات را اینجا به عرض برسانم دیگر اختیار با خود آقاى وزیر دادگسترى است هر چه بفرمایند البته صحیح است.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- عرض مختصر بنده در یک قسمت ماده 34 اصلى وماده 34 مکرر است. از پایین می‌رویم به بالا ماده 34 مکرر از مواد خیلى خوب این لایحه و ماده واحده است اگر عیبى دارد یک عیب کوچک است ولى هزار محسنات دارد البته آقایان از قوانین سابقه مستحضرند که هر چیزى یک دفعه معامله بیشتر روى آن نباید بشود اینجا تصور می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى رفاهیت حال افراد را در نظر گرفته و بالعکس عقیده رفیق همکار محترم من باب کلاه‌بردارى که مفتوح نخواهد شد بلکه بالعکس باب رفاهیت مفتوح می‌شود زیرا در اینجا مى‌گوید کسى که مالى را برهن و صیغه می‌دهد به یک مبلغ معین وقتى که احتیاج دارد می‌تواند با اطلاع به ثانوى هم بدهد ثانوى هم می‌تواند قبول کند این روى چه

+++

اصلی میشود که صاحب مال می تواند این اطلاع را به شخص ثانوی بدهد و معامله کند و همینطور سومی تا به چهارمی هم ممکن است این روی استعداد ذاتی مال و قیمت واقعی مال است این خانه ده هزار تومان قیمت دارد به دو هزار تومان پیش آقا گذاشته شده هم من که رهن میگذارم قیمت منزلم را میدانم هم آن کسی که میگیرد میداند نه چشمانش بسته است نه گوشش بنابراین به دو هزار تومان خانه ده هزار تومانی من میرود به عنوان رهن یا بیع شرط یا بالاخره به هر چیزی که حق استرداد برای من باقی است من محتاج میشوم به یک هزار تومان دیگر به کس دیگر میگویم که این مال را که ده هزار تومان قیمت دارد من به دو هزار تومان پیش حسین بیع گذاشتهام یا رهن گذاشتهام تو دو هزار تومان دیگر به من بده من مال را پیش تو هم رهن میگذارم این برای رفاهیت است او که دیوانه نیست سفیه نیست او هم چشم دارد نگاه میکند میبیند دو هزار تومان رهن است رسیدگی میکند میبیند تمام حرفهای من راست است صحیح است آنوقت میآید میبیند ده هزار تومان قیمتش است دو هزار تومان دیگر هم به من میدهد باز شانه ششهزار تومان مازاد قیمت دارد چه ضرر دارد به عقیده بنده این قانون اسباب رفاهیت است و اسباب کلاهبرداری هم نخواهد شد این قانون هم تجدید نخواهد شد به عقیده بنده اما چیزی که در اینجا مرا نگران کرده است این است که این ماده 34 مکرر نوشته شده است پس از آن که بستانکار اول یا بستانکار دوم یا کسی که درخواست توقیف میکند وقتی پول آن بستانکار را داد یا در صندوق ودیعه گذاشت حق پیدا میکند به توقیف و مزایده بپردازد و اداره هم قوبل میکند که آن پول را بگیرد و بعد فک کند معامله را و وارد در مزایده بشود این ساکت است که آیا این مزایده با تقویم میشود یا بدون تقویم ماده 34 مکرر نمیگوید که مزایده پس از تقویم میشود یا بدون تقویم این را خواستم آقای وزیر دادگستری توضیحاً بفرمایند که این هم عطف به ماده 34 اصلی میشود که از روی قیمت است یا این که ارزیابی شده آن وقت مزایده میشود چون در ماده 34 مکرر از نفی و اثبات ارزیابی ذکری نیست. اما در قسمت اول عرایضم مربوط به ماده 34 اصلی است آقای وزیر دادگستری به خوبی مستحضر هستند که وضعیت اسناد مالکیت ما آنهائی که به ثبت رسیده روی املاک شقوق مختلفه زیاد دارد یک کسی سند مالکیتش فقط قیمت زمین است که خریده است و آن وقت در آن زمین ده هزار تومان بیست هزار تومان سی هزار تومان صد هزار تومان خرج بنا و ساختمان کرده آن وقت پنج هزار تومان بیشتر احتیاج ندارد با حق استرداد به رهن میگذارد به پنج هزار تومان خوب وقتی مزایده از روی مبلغ سند شروع میشود همین سند پنج هزار تومانی مورد نظر است یا اصل قیمت سند مالکیت کدام یک؟ این یک قدری به نظر من مجمل است. اگر روی آن قیمت سند مالکیت برویم این یک ضرر فاحشی است اگر روی سند دومی پنج هزار تومانی برویم باز هم خلاف حق و عدل است برای این که من از موقع قرض کردن یا در موقع رهن دادن قصد فروش نداشتهام تا اینک هبروم روی قیمت واقعی من قصدم این بوده است برای اعتبار به طرف مقابل بگویم این خانه را بگیر پنج هزار تومان بده به عنوان رهن یا بیع شرط یا هر چه اسمش را میخواهید بگذارید من قصدم قصد بیع نبوده پس موقعی که این کار را میکنم محتاج به ارزیاب نیستم یعنی نه من محتاج به ارزیاب هستم نه طرف مقابل من ارزیابی یک موقع دیگری دارد بلکه اگر میخواستم به قیمت قطعی بفروشیم آن وقت مورد دارد‌ ولی امروز ارزیابی مورد ندارد آن وقت پس فردا که میخواهیم مزایده بگذاریم بگوییم از روی همین قیمت این خلاف عدل است پس بایستی اول به عنوان ارزیابی تقویم بشود بعد به مزایده گذارده بشود و اگر گفته شود (چنان که همین نکته در کمیسیون مورد مذاکره بود) که ارزیابها بد هستند خیر صرف بدی یک ارزیاب دلیل بدی تمام ارزیابها نمیشود همه جا اشخاص خوب و بد دارد به علاوه امروز ارزیاب مطابق قانونی که گذشته جزء مستخدمین رسمی است که دارای شرایط و اعتباراتی است دیگر مثل سابق نیست که ارزیاب از این طرف و از

+++

آن طرف یک پولى بگیرد و یک قیمتى رویش بگذارد و برود و حالا اگر تصدیق بر‌خلاف واقع بدهد اگر اعمال نفوذ بکند اگر اعمال دوستى بکند قطع بشود براى هر یک از اینها مجازاتى مقرر است بنابراین خوب نگاه می‌کند ارزیابى می‌کند اطراف همسایه است املاک آنها قیمت دارد معین است نمی‌شود به واسطه بدى ارزیاب از این حق به کلى صرف‌نظر کرد فقط از آقاى وزیر دادگسترى یک کلمه بیشتر تقاضا ندارم و آن این است که در این ماده 34 اصلى یک کلمه مزایده را بعد از ارزیابى قبول بکنند و همچنین در ماده 34 اصلى یک کلمه را بیشتر تقاضا ندارم حالا آقاى وزیر دادگسترى با این عرایضى که کردم دقت بفرمایید اگر مورد دارد عرایض بنده را قبول می‌فرمایید و اگر موافقت ندارند توضیحاتى بدهند که بنده هم قانع شوم‏

رئیس- آقاى انوار

انوار- قانون شوراى عالى و هیئت نظارت که سابقاً گذشته است یک جزئى دارد که در سابق هیئت نظارت شوراى عالى رأیى می‌داد بر‌خلاف هیئت نظارت یا بر‌خلاف هیئت حل اختلاف در قانون نوشته نشده است که قاطع است و یکى این که مدیر کل هم داشت واینجا دیگر مدیر کل نیست که اگر خلافى واقع شد بین رأى هیئت نظارت کرده‌ام صحیح است و اعتراض معترض غیر وارد است اما اعتراضات حدش تمام شده است و دیگر پذیرفته نمی‌شود باین نظر که هیدت نظارت آمده است اعتراض معترض را غیر وارده دیده است و حق به من داده است و مرا محق دانسته که اجازه ساختن به من داده من هم می‌روم و دیوار می‌کشم یا زمین است خانه ساختم بعد این موضوع در نظر وزارت دادگسترى خلاف تشخیص داده شده به این معنى که معلوم شد در اینجا هیئت نظارت یا جایى که هیئت حل اختلاف باشد رأى برخلاف قانون داده است و موضوع دقت به شوراى عالى و در آنجا رأى هیئت نظارت باطل شد حالا تکلیف مخارج من چه می‌شود؟ ما در حقوقى که سابق می‌خواندیم و مجتهد می‌شدیم آنجا می‌گفتیم که اگر قاضى اشتباه کند خسارت از بیت‌المال داده می‌شود در اینجا هیئت حل اختلاف اگر اشتباه کرد و ضرر متوجه کسى شد مثلاً کسى دیوار کشیده خرجى کرده است آب جارى کرده و از پیش خود هم نکرده از روى رأى صادره حل اختلاف کرده است تکلیف چه می‌شود این را عرض کنم در قانون سابق که رأى شوراى عالى محل اعتبار نبوده است یک ترتیب عملى براى این مورد پیش‌بینى شده بود حالا هم پیشنهادى کرده‌ام که در شور دوم اگر رعایت شود رفع اشکال می‌شود. اما در موضوعى که آقاى مؤیداحمدى یادآورى کردند و همچنین بیاناتى که آقاى اوحدى کردند اصول آن چیزى را که براى بنده لاینحل مانده این است که چرا ماده که فعلاً دادگسترى پیشنهاد کرده است در سابق نبود و اساس آن بیع شرط‌ها گرفتار این قضایا می‌شد و دستخط‌ها صادر می‌شد و مى‌رفتند و مى‌نشستند قضاوت می‌شد بنده عقیده‌ام این است اگر در آن وقت ترتیب این طور بود که باید اگر چیزى را بیع شرط می‌گذاشتند قیمتش را معین کنند این زحمت‌ها واقع نمی‌شود لکن نکردند چون نکردند اینجور واقع شد بینى و بین الله آقاى مؤید‌احمدى تصدیق بفرمایید اگر این ماده اجرا شود جبران او را می‌کند چرا؟ حالا عرض می‌کنم چرا براى این که به ضرر ما بود ازش متأذى بودیم چون بنده در آن وقت چون این قیمت کم بوده و به من اجازه می‌دهند بروم جاى دیگر رهن بگذارم در سابق این حق نبود می‌گفتند و فشار می‌دادند که عقدى کردى و لازم است اجرا کنى آن وقت صدا در می‌آید که مالى که ده هزار تومان قیمتش است چرا بدو هزار تومان داده شود این ترتیباتى بود که در سابق بود بعد در دوره مرحوم داور

+++

آن ماده آمد و اصلاحاتی شد اگر در همان موقع این موضوع پیشنهاد شده بود و تسهیلی برای صاحب ملک قاعل میشدند که زاید بر قیمت را بتواند گرو بگذارد به این زحمت دچار نمیشدند حالا هم اگر این تسهیل را بکنیم گمان میکنم از این مضیقه بیرون بیاییم. چیزی که باید آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند این موضوع است که وقتی معامله کننده اول میخواهند معامله کند حق دارد شرط کند که من این معامله را میکنم به شرط عدم انتقال بعدی اگر این حق را ندارد نمیشود اگر بگوییم این حق را دارد دیگر معامله دوم و سوم و اثر این لایحه از بین میرود و دعوای بنده و آقای مؤید هم از بین میرود.

وزیر دادگستری - بنده همیشه میل دارد که از نظریات آقایان نمایندگان محترم استفاده کنم و اگر نواقصی در مواد پیشنهادی و قوانینی که وضع میشود هست با مشورت و توافق نظر آقایان رفع شود. در کمیسیون هم مخصوصاً در این قانون مطالعات مقتضی شده و آقای مؤید‌احمدی این نظری که اینجار اظهار داشتند آنجا هم اظهار داشتند و همکاران محترم ایشان گذشته از بنده جواب به بیانات ایشان دادند خلاصه بیانات آقای مؤید‌احمدی یکی این است که این کار خلاف قانون است یکی این که قیمت معلوم نیست یکی این که اگر این قانون تصویب شود یک کلاهبرداری عجیبی در این مملکت میشود و یک سوراخ‌هایی در قانون ثبت باز میشود حالا یکی یکی میسنجیم میبینیم این درست است یا نه. اولاً این که خلاف قانون است. به نظر بنده وقتی خلاف قانون میشود که به دولت تصویب مجلس کاری صورت گیرد حالا که مجلس قانون را تصویب کند کاری بر‌خلاف قانون صورت نگرفته وقتی که قانون یک چیزی را تجویز کرد دیگر خلاف قانون نیست و اما این که میفرمایند قیمت معلوم نیست و اگر قیمت معلوم نباشد ممکن است تولید اشکالاتی بکند عقیده بنده و همکارات آقای مؤید‌احمدی مخالفتی با این قسمت ندارد ممکن است تعیین قیمت شود هیچ اهمیت ندارد ولی ضوررت و تأثیری هم در موضوع نداردر برای این که آقایا الحمدالله بهتر از بنده میدانند و از جریان امور اقتصادی اطلاع دارید که مثلاً امروز یک چیزی که هزار تومان قیمت دارد فردا ممکن است هشتصد تومان قیمت داشته باشد و یا یک مدت دیگر یک چیز هزار تومانی ده هزار تومان قیمت پیدا کند تعیین قیمت در موضوع عقد معامله هیچ تأثیری ندارد چرا چون وقتی موعد منقضی شد این را به آن قیمتی که امروز کردند کسی به بستانکار نمیدهد ارزیابی میکند و به مزایده میگذارند تا به قیمت واقعی به فروش برسد خواه قبلاً قیمت کرده باشیم یا نکرده باشیم تصدیق میفرمایید که تأثیری در قضیه ندارد. اما این که فرمودند ممکن است اسباب کلاهبرداری شود بنابر‌این دو مقدمه به طوری که دیدند اثبات این معنی را نمیکند و دلیل دیگری هم برای این که کلاهبرداری را ایجاد کند نیست خصوصاً قید شده است بستانکارهای مذکور در این ماده به ترتیب نسبت به مال مورد معامله به بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله کننده مکلف است در موقع تنظیم سند اینگونه معاملات خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و الّا به کیفر مقرر در ماده 117 قانون ثبت محکوم خواهد شد وقتی هر معامله کننده بعدی مطلع شد از تمام جزئیات قبل از معامله با او دیگر چه کلامی ممکن است سر او برود وقتی که یک امری به موجب قانون تجویز شد و پس از تجویز قانونی دو نفر یا چند نفر با هم قراردادی کننده بنده تصور نمیکنم به طور عادی کلاهی سر کسی برود خصوصاً با این دقتی که در قانون شده ممکن است در هر معامله دقیقی هم چیزی پیش بیاید جلو احتمالات را نمیشود گرفت و نمیشود تمام احتمالات را پپیشبینی کرد ولی آقایان تصدیق دارند که آنچه که ممکن بوده در اینجا پیشبینی شده است و جای این که احتمال بدی به این شدت که آقای مؤیداحمدی دادند بدهیم ندارد و سوراخ بزرگ که سهل است سوراخهای کوچک هم پیدا نمیشود و همینطور که عرض کردم و آقایان

+++

دیگر هم تأیید کردند و در سایر جهاتی دیگر هم عمل کرده و نتیجه گرفتهاند این برای تسهیل معاملات و اعتبارات است و برای این است که مردم براه کج نیفتند و از راه راست بتوانند درد خودشان را دوا کنند و اگر کسی امروز نتواند به واسطه نبودن این قانون یک همچو عملی را بکند نتیجهاش این میشود که در خفیه یک معاملاتی بکنند که هزار عیب هم برایش متصور است اما وقتی که این جور معاملات به طور قانونی عملی شد و پیشبینیهای لازم هم به عمل آمد بنده تصور نمیکنم اشکالی پیش بیاید و کلاه سر کسی به رود مخصوصاً در خود ماده اگر دقت شود میبینیم یک شرایطی شده که بنده میخواهم آقایان درست توجه بفرمایند که آن هم مطلب را درست تأمین میکند و مقصود را در تسهیل امر اعتبارات روشن میکند ماده 34 مکرر میگوید در معاملات رهنی یا باحق استرداد نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد ملاحظه میفرمایید که معامله دهنده مکلف است که حق بستانکار مقدم را در سندی بعدی قید کند و بستانکار بعدی هم مستحضر میشود از معامله که قبلاً شده است و بعد در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی میشود و اگر توافق کردند و معامله کننده دوم حاضر شود مبلغ معامله اولی را بدهد به بستانکار اول و تمام مورد معامله را خودش بردارد که معامله اول از بین رفته است و فک شده است و اشکالی ندارد اگر نشد و خودش حاضر شد و موافقت کرد با کسی که بخواهد با او معامله کند که در آن حال معامله دوم واقع میشود بنده نمیدانم چه اشکالی ممکن است پیش بیاید خصوصاً که در قانون تصریح میشود و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای اصل طلب و وجوه و خسارات قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم خواهد بود با این حال کلاه سرکی میرود؟ کلاه سر بستانکار قبلی که نمیرود به این ترتیب برای این که حقوق او تأمین شده است میفرمایند کلاه سر بستانکار بعدی میرود این هم فرضی است به این ترتیب که اگر چیزی نماند از فروش ملک که به او به رسد آن وقت او سرش کلاه میرود با این فرض هم کلاه سرش نمیرود برای این که بستانکار بودن و رهن داشتن یا نداشتن رهینه دلیل بر این نیست که بستانکار سرش کلاه برود خیلی اشخاص هستند که از بنده و شما طلب دارند رهینه هم ندارند و به حق خودشان هم میرسند منتها چیزی که هست بستانکاری که رهینه دارد او نسبت به این عین حقی پیدا میکند و حق او در جای خودش محفوظ است و در صورتی هم که از فروش این ملک برای تأمین طلب او چیزی نماند از سایر اموال او میتواند استیفای حق خودش را بکند پس اشکالش کجاست و به نظر بنده راه هر گونه ایرادی بر این مطلب بسته است عرض کنم این که فرمودند این قانون کامل نیست و بعد اصلاح لازم خواهد داشت البته تجربیات آقای مؤید‌احمدی از همه ماها زیادتر است خوب خیلی از قوانین بوده است که اصلاح و تجدید شده بنده هم حرفی ندارم هیچ وقت نگفتیم ما که قانونی بیاید و تا آخر دنیا برقرار باشد هر روزی شأن خودش را دارد و باید با مقتضیات آن روز عمل کرد و قوانین ما هم با مقتضیات روز و اقتضای احتیاجات روز است البته اگر روزی آمد و این احتیاج به شکل دیگری ممکن باشد مرتفع شود و راه دیگری نداشته باشد در نظر قانونگذار دیگری و دولت دید که آن راه بهتر است آقایان نمایندگان هم که هستند آن وقت آن راه را در نظر میگیرند بنده تصور میکنم که عیب این قانون که اما امروز میخواهیم بگذرانیم این نیست زیرا عیب قوانین در ضمن آزمایش معلوم میشود خود آقای مؤید‌احمدی هم البته این را تصدیق دارند که تا وقتی که قانون به مرحله آزمایش نیامده و به موقع اجرا گذارده نشده نقص آن معلوم نمیشود و مثل باغ دربست میماند که کسی خبر از توی آن ندارد وقتی که وارد شدیم میبینیم که به درد میخورد یا نمیخورد البته آقای مؤید‌احمدی هم با تجربیات خودشان شایدی یک چیزهایی در این به بینند که ما نمیبینیم اما اکثریت آن اشخاصی که در

+++

این امر مطالعه کردهاند با نظر ایشان موافقت نکردند و آن قدر این مسئله را خطرناک ندیدند یعنی هیچ خطرناک ندیدند و نظرشان اصلاح وضعیت بوده است و اگر از این عقیده ایشان این نتیجه را بگیریم که ممکن است این اشکالات پیش بیاید (با این که بنده تصور نمیکنم و نمیبینم که اشکالاتی پیش بیاید) آن موقع به طوری که عرض کردم اگر هم اصلاحی لازم شد میآوریم و اصلاح میکنیم آن وقت به آقای مؤید‌احمدی هم عرض میکنم مرحبا آن روز فرمودید اما راجع به موضوع ارزیابی که آقای اوحدی تذکر دادند بنده این مطلب را در کمیسیون هم عرض کردم که تقویمی هیچ تأثیری ندارد و باید متاع خریدار داشته باشد اگر خریدار داشت چیزی که قیمت رویش گذاشته شده پنج ریال و به مزایده گذاشته ممکن است به پانصد ریال هم برسد اما اگر خریدار نداشت و شما قیمت گذاشتید پانصد هزار ریال ممکن است پنج هزار ریال هم خریدار نداشته باشد پس ازتقویم نتیجه گرفته نمیشود با این حال بنده عرضی ندارم باز در کمیسیون برای شور دوم مطالعه میکنیم این مطلب را با سایر مطالب اگر چیزی بود که تأثیر داشت البته اصلاح میکنیم اما موضوعی را که آقای انوار تذکر دادند راجع به شورای عالی و رأی او گویا مطالب بر خودشان هم روشن نشده شورای عالی در قانون گفته شده است که رأیش قطعی است تا به حال شورای عالی رأی نمیداد این موارد مورد نظر هیئت حل اختلاف یا هیئت نظارت بود که رأی آنها قطعی بود ما دیدیم شاید زبانی متوجه اشخاص شود و باید راهی گذاشت که یک طوری قطع و فصل به شود که اسباب خسارت مردم نشود گفتیم که یک راه تجدید‌نظری قائل شویم در شورای عالی که برای موارد دیگری که وجود خارجی دارد در این جور موارد گفتیم اختیار بدهیم که در مواردی که هیئت نظارت یا حل اختلاف رأیی داد که مطابقت با قانون ندارد در این موارد ارجاع شود به شورای عالی و تجدید‌نظر بکند و در مرحله دوم در واقع رسیدگی کند که یک هیئت قضایی بیشتری در این کار نظر کنند و بیشتر حقوق افراد محفوظ بماند این به نظر بنده یک امر مهمی است که رفع اشکال خیلی ها را میکند هم فعلاً و هم مالاً

رئیس - آقای مؤید احمدی

مؤید‌احمدی- بنده‌ یادداشت کردم فرمایشات آقای وزیر دادگستری را که جواب عرض کنم ولی چون این قانون دو شوری است و حالا که شور اول آن تمام شده بر میگردد به کمیسیون و بنده هم عرایضم را میگذارم تا در کمیسیون عرض کنم تا انشاءالله در عرایضی که عرض میکنم شاید آقای وزیر دادگستری قانع شوند.

[4- موقع و دستور جلسه بعد – ختم جلسه ]

رئیس - چون عده برای رأی گرفتن کافی نیست میگذاریم برای جلسه بعد اگر اجازه میفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه بیست و نهم تیرماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجود.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

قانون‏

اصلاح قانون تعرفه گمرکى و راه و مالیات‏

ماده 1- از رسیدهاى به کشور و فرستادهاى از آن طبق تعرفه‌هاى ضمیمه این قانون و تبصره آنها حقوق گمرکى و مالیات راه به ریال گرفته می‌شود.

ماده دوم- دولت مجاز است حقوق گمرکى تمام یا قسمتى از کالاهاى رسیده از کشورهاى که میزان حقوق گمرکى یا عوارض دیگر یا آئین‌نامه گمرکى آن کشورها صادرات ایران را دار اشکال و تضییق می‌نماید تا حدود صد در صد تعرفه‌هاى ضمیمه این قانون ترقى دهد و نسبت به کالاهاى که طبق تعرفه و واردات از پرداخت حقوق گمرکى بخشوده باشد میزان حقوق به میزان مقتضى تعیین نماید.

مقررات مربوطه به وصول این گونه اضافات از طرف وزارت دارایى پیشنهاد و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد شد.

ماده 3- علاوه بر کالاهایى که به موجب قوانین مخصوص و امتیاز‌نامه‌ها از پرداخت حقوق و عوارض دولتى بخشوده است اشیاء زیر به موجب این قانون از پرداخت حقوق گمرکى و مالیات راه در ورود و در صدور بخشوده خواهد بود

1- اشیاء متعلق به دربار سلطنتى و همچنین اشیاء متعلق به پادشاهان و رئیسان کشورهاى خارجه و همراهان آنها

2- اشیاء متعلق به نمایندگان سیاسى خارجه در ایران (سفیر کبیر وزیر مختار کاردار رایزن دبیر وابسته‌هاى کشورى و نظامى) به شرط رعایت معامله متقابل نسبت به اشیاء این قبیل نمایندگان ایران در آن کشورها

3- اشیاء مخصئص شخصی سرکنسول‌ها و کنسول‌ها و کنسول‌یارهای رسمی که در مدت نه ماه اول اقامتشان در ایران پس از انتصاب به آن سمت‌ها وارد شوند و یا در موقع انتقالشان از ایران صادر گردد با رعایت معامله متقابل نسبت به این قبیل مأمورین کنسولی ایران در آن کشورها

4- علامت‌هاى کشورى و پرچم‌هاى و نوشت‌افزار و اثاثیه مخصوص دفتر کنسولگری‌ها بدون قید مدت معین و با رعایت معامله متقابل نسبت به اشیاء متشابه کنسولگری‌هاى ایران در آن کشورها

5- اشیاء مورد احتیاج وزارت جنگ‌ براى تدارک ارتش و امنیه‏

6- اسباب سفر و اشیاء مستعمل متعلق به مسافرین در صورتی که با وضع اجتماعى آنها متناسب باشد و نیز خواربار و اشیاء غیر مستعمل متعلق به مسافرین مشروط بر این که مبلغ حقوق گمرکى و مالیات آنها نسبت به هر شخص مسافر از یکصد ریال بیشتر نباشد.

7 - لوازم خانه و اثاثیه مستعمل ایرانى که دست کم دو سال در خارجه اقامت داشته و به ایران باز می‌گردد و در مورد مأمورین دولت به دون قید مدت اقامت و همچنین لوازم خانه و اثاثیه مستعمل بیگانگى که براى اقامت و همچنین لوازم خانه و اثاثیه مستعمل بیگانگى که براى اقامت دائم به ایران می‌آید.

8 – آلات‌افزار کار مستعمل پیشه وران و کارگران ایرانى یا بیگانه که به ایران می‌آیند.

9 - اشیاء شخصى و لوازم خانه مستعمل و افزار کار و دام‌هاى بارکشى که مهاجرین بى‌بضاعت ایرانى در موقع بازگشت به میهن خود همراه مى‌آوردند مشروط بر این که این گونه اشیاء جنبه بازرگانى نداشته باشد.

تبصره- بخشودگی‌هاى موضوع بندهاى 6 و 7 و 8 و 9 این ماده شامل پیانو ارگ هارمونیوم رادیو سینما نوگراف و وسایط نقلیه (جز دام‌هاى بارکشى مهاجرین) نمی‌شود

+++

10- لفاف و ظرف کالاهاى فرستاده از ایران در موقع بازگشت به کشور

11- کالا‌هاى فرستاده ایران که به علت منع ورود به کشور مقصد یا عدم امکان فروش یا جهات موجه دیگرى به ایران برگشت داده می‌شود.

12- کالاهى ایران بیگانه که براى تکمیل یا تعمیر با شرکت در نمایشگاه‌ها فرستاده شده و به ایران باز می‌گردد و همچنین کالاهاى بیگانه که براى همین منظور به ایران وارد و پس از انجام منظور به ایران وارد و پس از انجام منظور خارج می‌شود.

تبصره- چنانچه این گونه کالاها در نتیجه تکمیل یا تعمیر در موقع ورود و یا خروج تفاوت وزن یا تفاوت بها حاصل کرده باشند به تفاوت وزن مالیات راه متعلق خواهد شد و از تفاوت بها صدى پانزده از بهاء حقوق گمرکى دریافت خواهد شد

13- لکوموتیو و واگن و هواپیماها که به طور منظم در خط بین ایران و کشور‌هاى بیگانه حرکت می‌کنند و همچنین مقدار سوخت و روغنى که براى مصارف آنها در راه لازم باشد.

14- قطعات کشتى‌‌هاى که در کرانه‌هاى ایران غرق شده یا به خاک نشسته مشروط بر این که در ظرف یک سال به ایران حمل شود.

15- مروارید محصول خلیج فارس‏

16- ماهی‌ها موتور وحشینه که در کرانه‌هاى خلیج فارس صید می‌شود

17- زر و سیم متعلق به دولت به شکل شمس و قرص و ورق خاک و مسکوک‏

18- فیلم‌هاى سینما توکراف که جنبه علمى یا فنى یا بهداشت عمومى دارد و توسط دولت یا شهرداری‌هاى وارد یا صادر شود.

19- نمونه بى‌بهاى و اشیاء نمونه‌هایى که به منظور معرفى کالا وارد می‌شود.

20- نامه و روزنامه و مجله‌ها

ماده 4 -کالاهى موضوع ترانزیت و یا کاپوتاژ و همچنین وسایل نقلیه که براى حمل کالا یا مسافر و دام‌هاى که براى تألیف موقتاً به کشور وارد و یا از کشور خارج می‌شود جزء رسیدها و فرستادهاى قطعى محسوب نمى‌شود و حقوق ورودى و صدورى به آنها تعلق نمى‌گیرد ولى از حیث عوارض مختلف و انجام آئین گمرکى تابع مقررات آئین‌نامه‌هاى مخصوص است که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.

تبصره- از کالاهاى که به عنوان ترانزیت از خاک ایران می‌گذرد فقط یک دفعه مالیات راه در موقع ورود گرفته می‌شود.

ماده 5- مالیات راه به وزن کالا اضافه وزن ظرف و کلیه لفاف‌هاى داخلى و خارجى آن تعلق می‌گیرد لیکن حقوق گمرکى از روى یکه (واحد) حقوق ترتیبى که در تعریف ذکر شده گرفته می‌شود در ‌مواردى که کلیه حقوق کیلو با ظرف تهیه گردیده منظور وزن خالص کالا به اضافه وزن ظرف و لفافى است که کالا مطابق رسوم بازرگانى به آن ظرف و لفاف به معرض فروش گذارده می‌شود.

ماده 6- دولت مجاز است حقوق گمرکى کالاهاى که ورودشان به موجب سهمیه‌هاى اقتصادى ممنوع است در صورتی که بعداً مجاز گردد تا میزانى که مقتضى بداند ترقى دارد.

ماده 7- دولت مجاز است در موقع صدور کالاهای ایرانى مبلغى به عنوان جایزه صدورى تا میزان مالیات راه که

+++

از آن کالا گرفته می‌شود به صادر کننده بپردازد مدت و میزان جایزه صدورى و انواع کالاهاى مشمول جایزه بر طبق تصویبنامه هیئت وزیران معین می‌شود.

ماده 8- آئین‌نامه‌هاى مربوط به ورود و صدور کالا و دریافت عوارض مختلف گمرکى و سایر آئین‌نامه‌هاى اجرایى این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 9- این قانون از تاریخ تصویب بلافاصله به موقع اجرا گذاشته می‌شود و شامل کلیه کالاهایى است که تا آن تاریخ از گمرک مرخصى نشده است.

ماده 10- از تاریخ تصویب این قانون قوانین زیر را نسخ می‌شود:

1- قانون تعرفه گمرکى مصوب 31 اردیبهشت ماه 1315

2 - قانون مالیات راه مصوب 8 شهریور 1311

3 - قانون بخشودگى تدارک وزارت جنگ مصوب 20 آذر ماه 1307

4 - قانون بخشودگى اشیاء مهاجرین ایرانى مصوب 9 آبان ماه 1309

5 - قانون بخشودگى حقوق گمرکى گوسفند پشم الوان مصوب 2 آبان 1310

6- قانون بخشودگى عوارض صدورى گندم و جو مصوب 9 شهریور 1309

7 - قانون بخشودگى عوارض صدورى گچ و آهک و ساروج مصوب 27 آذر ماه 1305

8 - قانون بخشودگى صدور ماهی‌هاى خلیج فارس مصوب 18 مرداد 1312

9 - قانون بخشودگى ورود زر و سیم مصوب 3 دى ماه 1312

10- ماده 14 قانون انحصار دخانیات مصوب 26 اسفند ماه 1310 راجع به بخشودگى حقوق و عوارض گمرکى تریاک است‏

11- ماده 12 قانون انحصار دخانیات مصوب 26 اسفند 1310 راجع به بخشودگى حقوق ورودى ماشین توتون‌برى و سیگار‌پیچى‏

12- ماده 35 قانون متم بودجه 1313 راجع به بخشودگى ورود فیلم‌هاى علمى و فنى‏

ماده 11- وزارت دارایى مامور اجراى این قانون می‌باشد

این قانون مشتمل بر یازده ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى

+++


رده بندی فصل های تعرفه گمرکی

شماره

عنوان فصل

شماره

تعرفه

یکم

جانوران زنده و مواد حیوانی

1

57

دوم

رستنیها و محصولات آن

58

243

سوم

مواد چرب- چربی – روغن و مشتقان آن- چربیهای خوراکی نیمه تهیه شده – موم حیوانی و گیاهی

244

266

چهارم

مواد غذایی ساخته- نوشابه و آب‌گونههای الکلدار- سرکه- تنباکو و توتون

267

336

پنجم

مواد کانی

337

336

ششم

مواد شیمیایی و دارویی- رنگ و رنگهای لعابی(ورنی)-عطریات- صابون- شمع و همانند آنها- چسب و ژلاتین-مواد محترقه و کود.

406

786

هفتم

پوست- چرم- پوست‌های نرم(پله تری) و اشیاء ساخته شده از پوست و از چرم و از پوستهای نرم

787

831

هشتم

کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو

832

874

نهم

چوب- چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از آنها- اشیاء بافته و یا ساخته شده از ترکه- از نی و کارهای حصیربافی

875

923

دهم

کاغذ و مصنوعات کاغذی

924

1009

یازدهم

الیاف نسجی و مصنوعات آن

1010

1301

دوازدهم

کفش- کلاه- چتر بارانی و آفتابی و لوازم زینت

1302

1354

سیزدهم

اشیاء ساخته شده ازسنگ و از مواد کانی دیگر- اشیاء سفالی و چینی‌آلات- شیشه و شیشه‌آلات

1355

1445

چهاردهم

مروارید اصل- سنگهای گرانبها- فلزات گرانبها- اشیاء ساخته شده از آنها – پول

1446

1464

پانزدهم

فلز غیرقیمتی و اشیاء ساخته شده از آن

1465

1739

شانزدهم

ماشین‌آلات و قطعات منفصله آن – لوازم برقی

1740

1945

هفدهم

وسایل بارکشی

1946

1995

هیجدهم

اسباب و دستگاه‌های علمی و حساس – ساعت – آلات موسیقی

1996

2080

نوزدهم

اسلحه و مهمات

2081

2091

بیستم

کالاهای گوناگون که در جای دیگرگفته نشده است و مشمول هیچ یک از شمارههای دیگر نشود

2092

2202

بیست و یکم

صنایع مستظرفه و اشیاء کلکسیون

2203

-

بیستودوم

کالاهای دیگر

2204

-

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

 

فصل یکم – جانوران زنده و مواد حیوانی

       
 

بخش یک- جانوران زنده (جز ماهی و جانوران قشردار)

       

1

اسب – مادیان و کره اسب

عدد

40

عدد

30

2

الاغ و کره الاغ

"

10

"

10

3

شتر و کره شتر

"

50

"

30

4

قاطر

"

40

"

30

5

گاومیش نر و گاومیش ماده

"

30

"

30

6

گاو نر – گاو ماده و گوساله

"

15

"

10

7

بز نر – بز ماده و بزغاله

"

بخشوده

"

4

8

میش – قوچ و بره پشم سفید

"

"

"

4

9

میش – قوچ و بره پشم رنگ دیگر

"

"

"

4

10

خوک نر – خوک ماده و بچه خوک

"

50

"

20

11

پرندگان اهلی مانند کبوتر- مرغ- خروس- غاز- مرغابی- بوقلمون و پرندگان خوراکی دیگر

کیلو

1

کیلوباظرف

2

12

زنبور عسل

-

بخشوده

-

بخشوده

 

جانوران و پرندگان زنده غیر مذکور دیگر :

       

13

پرندگان

عدد

30

عدد

10

14

جانوران دیگر

ازرویارزش

30درصد

 

10

 

تبصره- جانورانی که برای بهبود نژاد وارد میشود با گواهی‌نامه اداره کل کشاورزی از پرداخت حقوق گمرکی ورودی بخشوده خواهد بود

بخش دو – گوشت

الف – گوشت تازه یا منجمد :

       

15

گوشت گاو- گوشت گاومیش و گوشت گوساله

کیلوباظرف

1

کیلوباظرف

5

16

گوشت گوسفند- گوشت بز- گوشت بره و گوشت بزغاله

"

25/1

"

5

17

گوشت خوک (جز پیه خوک)

"

50/2

"

5

18

گوشت پرندگان

"

50/2

"

5


19

گوشت جانوران دیگر

"

25/1

"

5

20

گوشت ران خوک

"

3

"

8

21

گوشتهای دیگر

"

3

"

8

                   

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

22

پیه خوک تازه یا دودی – نمک سوز یا سایر اقسام

کیلو

3

کیلوباظرف

8

 

بخش سه – ماهی و جانوران قشردار جزماهی

محفوظ در قوطی یا محفظههای سربسته دیگر

       

23

ماهی زنده و ماهی تازه یا منجمد

"

بخشوده

"

بخشوده

24

ماهی خشک – نمک سوز یا دودی

"

1

"

50/0

25

جانوران قشردار مانند خرچنگ- حلزون- میگو وغیره

کیلوباظرف

2

"

50/0

 

بخش چهار-لبنیات – تخم مرغ و عسل

"

2

"

50/0

26

شیرتازه – شیر پالیده و ماست تازه

"

20/0

"

50/0

27

سرشیر و خامه تازه

"

1

"

1

28

شیر-سرشیرو خامه به شکل گرد یا متراکم- غلیظ یا فشرده- یابدون قند

"

50/2

"

1

29

کره و روغن تازه یا نمک زده

"

3

"

2

30

پنیر متعارفی و کشک

"

1

"

50/0

31

پنیرهای دیگر مانند پنیر هلندی و پنیرهای محفوظ از هر قبیل

"

4

"

4

32

تخممرغ و تخم پرندگان دیگر

"

1

"

1

33

تخممرغ و تخم پرندگان دیگر بدون پوست و زرده تخممرغ

"

5

"

2

34

عسل تصفیه شده یا تصفیه نشده

"

3

"

5

 

بخش پنج – مواد اولیه و سایر محصولات خام حیوانی

   

"

 

35

موی خوک و گراز

کیلو

20

"

3

36

روده تازه یا نمک زده گوسفند

"

20

"

3

37

روده خشک گوسفند

"

30

"

5

38

روده تازه یا نمک زده بز

"

12

"

3

39

روده خشک بزر

"

20

"

5

40

روده تازه یا نمک زده گاو

"

3

"

50/0

41

روده خشک گاو

"

6

"

2

42

رودههای ضخیم تازه یا نمک زده

"

2

"

50/0

43

رودههای ضخیم خشک

"

3

"

1

44

شکنبه – شیردان و بادکنک جانوران- تازه یا نمک زده یا خشک- کامل یا بریده شده

"

1

"

50/0

45

تخم توغان

"

87

"

50/0

46

پرقو و پرهای نرم

"

10

"

2

47

پر مرغ و پر سایر پرندگان

"

3

"

1

48

پرهای پرندگان که برای زینت به کار میرود

"

75

"

5

49

استخوان – شاخ- سم- ناخن- چنگال و منقار جانوران و پرندگان و ماهی ها و آخال آنها

"

1

"

50/0


+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

50

عاج

کیلو

15

کیلوباظرف

50/0

51

دندان نهنگ و دندان سایر ماهی‌ها و جانوران

"

10

"

3

52

کاسه لاک پشت

       

53

انواع صدف

       

54

اسفنج و ابر طبیعی خام یا تهیه شده

       

55

مشک و عنبر

       

56

چند بیدستر

       

57

سایر مواد حیوانی خام که در جای دیگر گفته نشده است

       
 

فصل دوم – رستنی‌ها و محصولات آن

       
 

بخش شش – گیاه‌های سبز و تازه

       

58

ریشه – پیاز و ساقه گیاه‌های برگدار یا گلدار

کیلو

10

"

50/0

59

نشاء و پیوند

"

بخشوده

"

بخشوده

60

نهال – قلمه درخت از هر قبیل

"

"

"

"

61

گل – شکوفه و دسته گل برای زینت تازه یا خشک شده ساده یا رنگ شده و یا آلوده به مواد دیگر

"

10

"

2

62

شاخه- برگ و خزه برای دسته گل یا زینت – تازه یا خشک شده ساده یا رنگ شده و یا آلوده به مواد دیگر

"

10

"

2

 

بخش هفت- سبزیجات – گیاه‌ها- پیاز و ریشههای خوراکی و بنشن

تبصره- کالاهایی که در این بخش گفته شده اگر به منظور جلوگیری از تباهی در آب نمک یا در آب گوگردی یا آب‌های همانند وارد شود مشمول همین بخش خواهد بود مگر این که در ظرفهای سربسته و محفوظ دیگری وارد شود.

       

63

قارچ خوراکی و دنبلان تازه

"

1

"

1

64

قارچ خوراکی و دنبلان خشک

"

18

"

2

65

زیتون تازه یا نمک زده

"

50/0

"

1

66

گوجه فرنگی تازه

"

20/0

"

25/0

67

گوجه فرنگی خشک

کیلوباظرف

2

"

2

68

سیر- پیاز و موسیر

کیلو

15/0

"

25/0

69

سیب زمینی

"

15/0

"

25/0

70

مارچوبه

"

50/0

"

1

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

71

گل کلم

کیلو

25/0

کیلوباظرف

50/0

72

کرفس- کنگرو ارتیشو

"

25/0

"

50/0

73

اسفناج-کاهو-هویج-شلغم- چغندر- خیار- بادمجان- کدو- باقلا- لوبیا- عدس- نخود- ماش- و سایر سبزیجات تازه

"

15/0

"

25/0

74

سبزیجات خشک و بنشن

"

50/0

"

50/0

75

ریشه مانیوک- ریشه اروروت و سایر ریشههای همانند دارای مواد نشاسته تازه – خشک و یا خورد شده

کیلوباظرف

50/1

"

1

 

بخش هشت – میوه جات

تبصره- میوهجاتی که در این بخش گفته شده (حتی پوست کنده) اگر به منظور جلوگیری از تباهی درآب نمک- در آب گوگردی یا در آب‌های همانند وارد شود مشمول همین بخش خواهد بود جز آنهایی که در ظرف‌های سربسته محفوظ وارد شود

       

76

خرما

کیلو

50/0

"

50/0

77

موز- آناناس – انبه و نارگیل

"

75/0

"

50/0

78

مرکبات از هر قبیل

"

75/0

"

50/0

79

انجیر تازه یا خشک

"

25/0

"

50/0

80

انگور

"

25/0

"

50/0

81

کشمش – سبزه و مویز

"

50/0

"

50/0

82

بادام شیرین و تلخ

"

50/0

"

1

83

مغزبادام شیرین و تلخ

"

1

"

50/1

84

پسته

"

1

"

50/2

85

مغز پسته

"

50/1

"

50/0

86

فندق

"

60/0

"

1

87

مغز فندق

"

1

"

50/0

88

شاه بلوط و مغز شاه بلوط

"

60/0

"

25/0

89

گردو

"

25/0

"

50/0

90

مغز گردو

"

75/0

"

25/0

91

اهلوک و بنه

"

25/0

"

50/0

92

مغز اهلوک و مغز بنه

"

30/0

"

50/0

93

هسته زردآلو- هسته و سایر هستههائیکه در جای دیگر گفته نشده است

"

50/0

"

50/0

94

مغز هسته زردآلو- مغز هسته هلو و مغز سایر هسته ها

"

50/0

"

50/0

95

سیب و برگه سیب

"

30/0

"

50/0

96

گلابی و برگه گلابی

"

40/0

"

50/0

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

97

به

کیلو

25/0

کیلوباظرف

50/0

98

زردآلو

"

25/0

"

50/0

99

برگه زردآلو

"

50/0

"

50/0

100

هلو- شفتالو و شلیل

"

30/0

"

50/0

101

برگه هلو- برگه شفتالو و شلیل

"

70/0

"

50/0

102

قیصی تازه

"

25/0

"

50/0

103

قیصی خشک با یا بدون هسته

"

80/0

"

50/0

104

آلبالو و گیلاس- تازه یا خشک

"

25/0

"

50/0

105

آلو – آلو زرد و گوجه

"

25/0

"

50/0

106

توت فرنگی و تمشک

"

50/0

"

50/0

107

توت

"

25/0

"

25/0

108

خربزه

"

25/0

"

25/0

109

هندوانه

"

25/0

"

25/0

110

آجیل

"

1

"

50/0

111

میوهجات تازه دیگر

"

75/0

"

50/0

112

میوهجات خشک دیگر

"

50/1

"

50/0

 

بخش نه – قهوه – چای و ادویه جات

       

113

قهوه خام

"

5

"

1

114

قهوه بوداده (کوبیده یا نکوبیده)

کیلوباظرف

8

"

2

115

چای سفید

"

10

"

50/0

116

چای سبز

"

25/5

"

50/0

117

چای سیاه و سایر اقسام چای

"

25/5

"

50/0

118

فلفل کوبیده یا نکوبیده

"

50/2

"

1

119

زردچوبه

"

50/2

"

1

120

دارچین

"

50/2

"

1

121

زنجبیل

"

4

"

1

122

میخک

"

6

"

1

123

وانیل

"

50

"

5

124

جوزپویا

"

6

"

1

125

ریشه جوز- قولنجان- خسرودار

"

2

"

1

126

زعفران

"

120

"

20

127

گل رنگ

"

8

"

1

128

تمرهندی خشک

"

2

"

30/0

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

129

تمرگجرات

کیلو

4

کیلوباظرف

50/0

130

لیموعمانی خشک

"

50/4

"

50/0

131

گلپر خشک

"

1

"

1

132

اقسام هل

"

15

"

2

133

ادویه جات ناگفته دیگر

بخش ده – حبوبات و غلات

"

15

"

2

134

گندم

"

15/0

"

10/0

135

جو دوسر (آووان)

"

25/0

"

25/0

136

برنج و خورده برنج

"

25/0

"

25/0

137

شلتوک

"

25/0

"

25/0

138

جو – جاودار

"

15/0

"

10/0

139

ذرت

"

15/0

"

10/0

140

ارزن

"

15/0

"

10/0

141

غلات و حبوبات ناگفته دیگر

"

30/0

"

25/0

 

بخش یازده – اقسام آرد و نشاسته

       

142

آرد گندم

"

30/0

"

25/0

143

ارد برنج

"

60/0

"

50/0

144

آرد جو

"

30/0

"

25/0

145

آرد سایر غلات

"

60/0

"

50/0

146

بلغور گندم و گندم مقشر

"

30/0

"

50/0

147

بلغور جو و جو مقشر

کیلوباظرف

2

"

1

148

بلغورهای دیگر

کیلو

2

"

1

149

آرد اقسام بنشن و آرد اقسام میوهجات که در جای دیگر گفته نشدهاست

"

50/1

"

1

150

اقسام سبوس و آخال آردها

"

20/0

"

05/0

151

اقسام آرد سیب زمینی

"

50/1

"

1

152

مالت (جوسبزشده) خرد شده یا بوداده

"

30/0

"

25/0

153

عصاره مالت خالص جز آنهایی که جنبه دارویی داردیا ویژه خوراک بچهها است

"

3

"

1

154

نشاسته غلات و حبوبات

کیلوباظرف

50/1

"

1

155

نشاسته سیب زمینی

"

50/1

"

1

156

آرد و نشاسته مانیوک-تاپیوکا- سگودانه –اروروت و ریشههای همانند

"

2

"

1

157

سریش

"

25/0

"

25/0

158

سحلب

"

3

"

1

159

نشاستههای دیگر

"

50/2

"

1

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

 

بخش دوازده – دانه و میوههای روغن دار- دانه و میوههای ویژه کشت – دانه و گیاههای صنعتی و داروئی – کاه و علوفه

تبصره- ورود دانه و میوه و برزهای مندرج در این بخش تابع آئین نامه مخصوص خواهد بود

الف- دانه و میوههای روغندار و خرد شده آنها

       

160

بادام زمینی (اراشید)

کیلو

60/0

کیلوباظرف

50/0

161

تخم کرچک

"

60/0

"

50/0

162

تخم کتان

"

10/0

"

50/0

163

تخم کتف

"

بخشوده

"

50/0

164

تخم خشخاش

"

50/0

"

50/0

165

گنبه دانه

"

بخشوده

"

بخشوده

166

تخم کنجد

"

60/0

"

50/0

167

دانه خردل-دانه و میوههای روغندار دیگر

"

1

"

50/0

 

ب- دانه و میوههای ویژه کشت :

       

168

تخم چغندر

"

بخشوده

"

25/0

169

تخم اسپرس- تخم یونجه – تخم شبدر و تخم سبزیجات

"

"

"

25/0

170

تخم چمن

کیلوباظرف

4

"

50/0

171

تخم درخت جنگلی و غیرجنگلی

کیلو

بخشوده

"

بخشوده

172

تخم گل

کیلوباظرف

20

"

2

173

برزهای دیگر

کیلو

50/2

"

50/0

 

ج- دانه و گیاه‌های صنعتی و دارویی:

   

"

 

174

ریشه کسنی تازه یا خشک شده بو نداده

"

50/0

"

50/0

175

گل رازک و گرد گل رازک

"

50/3

"

50/0

176

ریشه شیرین بیان

"

1

"

50/0

177

بهدانه

"

5

"

3

178

درمنه

"

50/2

"

50/0

179

گل گاو زبان و گل بنفشه

"

1

"

1

180

ساقه و برگ گاو زبان

"

50/0

"

50/0

181

گیاه‌های غیرمذکور ویژه عطرسازی

"

50/2

"

1

182

دانه انیسون و بادیان و رازیانه

"

50/2

"

1

183

دانه گشنیز و دانههای همانند

"

50/2

"

1

184

گل سرخ خشک

"

1

"

1

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

185

زیره سیاه

کیلو

2

کیلوباظرف

1

186

زیره سبز

"

1

"

1

 

دانه و گیاه‌های دیگر صنعتی – عطر‌سازی و دارویی

"

 

"

 

187

به شکل گل

"

5

"

1

188

به شکل دانه و میوه

"

3

"

1

189

به شکل ساقه – برگ – پوست شاخه و ریشه

د – کاه و علوفه :

"

50/2

"

1

190

کاه

"

بخشوده

"

بخشوده

191

علوفه دیگر

"

"

"

"

 

بخش سیزده- مواد خام برای دباغی ورنگرزی – صمغ- انگم – شیره و عصاره گیاهها

الف- گیاه- ریشه- ساقه- میوه- پوست- دانه و هسته که در دباغی و یا رنگرزی مصرف میشود به حالت طبیعی – کوبیده یا آرد شده

"

 

"

 

192

روناس

"

50/1

"

25/0

193

بغم و چوبههای رنگی دیگر

"

1

"

50/0

194

حنا سائیده

"

75/0

"

50/0

195

حنا سائیده

"

1

"

50/0

196

پوست انار- پوست گردو و پوست درخت بلوط و کاج و پوستهای گیاهی دیگرکه در دباغی یا رنگرزی به کار برده میشود

"

50/0

"

50/0

197

کبراکو

"

1

"

50/0

198

مازوج

"

50/1

"

50/0

199

غلغاف و سیچک (کاوان و زشکه)

"

75/0

"

50/0

200

سماق

"

1

"

50/0

201

هلیله زرد و سیاه

"

1

"

50/0

202

سایر مواد گیاهی برای دباغی یا رنگرزی

ب – صمغ – انگم و بمهای طبیعی

"

50/0

"

50/0

203

کتیرا

"

5

"

2

204

زدو

"

50/0

"

50/0

205

صمغ عربی

"

3

"

1

206

وشق و اشتک

"

50/0

"

50/0

207

باریچه

"

2

"

1

208

مستکی

"

2

"

1

209

سقز

"

75/0

"

50/0

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

210

سندروس

کیلو

1

کیلوباظرف

1

211

کندر

"

2

"

1

212

گنجیده و انزروت

"

5

"

2

213

انفوزه شیرین

"

2

"

1

214

انقوزه تلخ

"

1

"

50/0

215

آگاراگار و مرمکی (میر)

"

3

"

2

216

گم لاک

بمهای طبیعی

"

4

"

1

217

بم دوبرو

کیلوباظرف

12

"

1

218

بم دوکانادا

"

15

"

1

219

بم دو تلو

"

10

"

1

220

سایر اقسام بمها

"

5

"

1

221

رزین جالاپ

"

20

"

1

222

گم بن ژوان

"

6

"

1

223

رزین دلهمی

"

3

"

1

224

استیراکس

"

4

"

1

225

گردکاشو

"

3

"

1

226

گردکتیرای داروسازی

"

5

"

1

227

گم کیتو

"

3

"

1

228

سایر اقسام صمغ و انگم

ج – شیره وعصارههای گیاهی که در جای دیگر گفته نشده است:

"

5

"

1

229

عصاره شیرین بیان

کیلوباظرف

50/1

"

50/0

230

تریاک به شکل شیره یاچوبه

کیلو

100

"

5

231

کافور

"

50/4

"

1

232

شیر خشت

"

8

"

2

233

ترنجبین

"

40/1

"

50/0

234

گزانگبین

"

1

"

50/0

235

عصاره هیدراستیس- عصاره اپیکا و عصاره شاهدانه هندی

کیلوباظرف

25

"

1

236

شیره و عصارههای گیاهی دیگر برای مصرف طبی (بدون الکل)

تبصره – ورود گنجیده و انزروت – تریاک و عصاره شاهدانه هندی مستلزم اجازه مخصوص دولت است

"

5

"

1

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

 

بخش چهارده- مواد گیاهی قابل بافت و تراشپذیر و سایر مواد خام گیاهی

       

237

ترکه خام یا پوست کنده- پوست و لیف درخت- نی متعارفی و جگن نی قلم – کلش و سایر مواد گیاهی ویژه بافتن سبد و حصیرهای متعارفی

کیلو

10/0

کیلوباظرف

10/0

238

نیهای ظریف و الیاف نی ساده یا رنگ شده

"

2

"

1

239

خیزران – بمبو نیهای ضخیم خام یا پوست کنده- سفید یا رنگ شده

"

20/0

"

10/0

240

دانه و تخمههای سخت- جوز و پوستهای سخت گیاهی قابل تراش

"

50/0

"

10/0

241

پوشال گیاهی

"

50/0

"

05/0

242

مواد گیاهی برای ساختن جاروب و ماهوت پاک کن- ساده یا تابیده – خام – سفید شده یا رنگ کرده

"

75/0

"

10/0

243

سایر مواد گیاهی خام که در تعرفه گفته نشده است

"

2

"

50/0

 

فصل سوم – مواد چرب – چربی – روغن و مشتقات آن – چربیهای خوراکی نیمه تهیه شده

موم حیوانی و گیاهی

بخش پانزده- مواد چرب – چربی – روغن و مشتقات آن – چربیهای خوراکی نیمه تهیه شده

موم حیوانی و گیاهی

       

244

روغن خوک

کیلوباظرف

3

"

5

245

پیه و دنبه خام یا آب کرده جز پیه خوک

"

50/2

"

5

246

اولئومارگارین و اولئوسته آرین

"

50/2

"

2

247

روغن ماهی دارویی

"

1

"

50/0

248

چربی و روغن ماهی و روغن جانوران دیگر برای مصارف صنعتی

روغنهای گیاهی روان – جامد یا غلیظ خام یا تصفیه شده

"

1

"

25/0

249

روغن کتان

"

2

"

25/0

250

روغن پنبه دانه

"

2

"

25/0

251

روغن بادام زمینی (اراشید )

"

2

"

50/0

252

روغن کنجد

"

50/1

"

25/0

253

روغن زیتون

"

2

"

2

254

روغن کرچک

"

3

"

1

255

روغن نخل و روغن نارگیل

"

50/2

"

25/0

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

256

روغنهای گیاهی دیگر

کیلوباظرف

50/2

کیلوباظرف

50/0

257

اسید اوله ئیک

"

1

"

1

258

اسید سنه آریک

"

50/1

"

1

259

گلیسرین

"

50/2

"

50/0

260

چربی و روغن های هیدروژنه

"

3

"

50/1

261

مارگارین و روغن خوک مصنوعی و سایر چربیهای خوراکی همانند

"

50/2

"

2

262

موم نهنگ (بلان دوبالن) و موم سایر پستاندارهای دریالی

"

3

"

1

263

موم حیوانی و موم گیاهی

"

2

"

1

264

موم مصنوعی و مومهای مخلوط

"

5

"

50/2

265

تفاله و آخال مواد روغن داری که چربی آن گرفته شده است

"

2

"

50/0

266

لانولین

"

50/1

"

1

 

فصل چهارم – مواد غذائی ساخته – نوشابه و آبگونههای الکلدار – سرکه – تنباکو و توتون

بخش شانزده – گوشت – ماهی- حلزون- خرچنگ و جانوران قشردار و صدفدار دیگر که تهیه و آماده شده باشد:

       

267

گوشت و جگر محفوظ در روده (سوسیس و سوسیسون) جز آنهائی که در قوطی محفوظ است

"

5

"

5

268

جگر کوبیده از هر قبیل و گوشتهای ساخته دیگر محفوظ درقوطی یا ظروف همانند دیگر(جز آنچه در بخش دو گفته شده)

"

6

"

5

269

عصاره گوشت دج یا آبگونه ساده یا معطر

"

10

"

10

270

خاویار

"

20

"

10

271

ماهی آماده شده محفوظ در قوطی- کوزه و ظروف دیگر(جز آنچه در بخش سه گفته شده)

"

7

"

5

272

حلزون- خرچنگ و جانوران قشردار و صدفدار دیگر تهیه و آماده شده یا محفوظ در قوطی (جزآنچه در بخش سه گفته شده)

بخش هفده – قند و شکر و شیرینی

"

10

"

10

273

قند حبه – کله – کلوخه و غیره

تبصره – حقوق گمرکی قند از روی وزن خالص به اضافه وزن اضافی که معمولاً در خرده فروشی تسلیم خریدار میشود دریافت میگردد

"

25/1

"

25/0

274

شکر درشت و ریز و شکر زرد

"

25/1

"

25/0

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

275

گلوکز – لاکستوز و قندهای همانند و عسل مصنوعی

کیلوباظرف

3

کیلوباظرف

1

276

شیره قند و شکر (ملاس)

"

1

"

50/0

277

نقل بادام و نقل دارای نوشابه

"

20

"

6

278

نقل- آب نبات- قرص و شیرینیهای همانند دیگر بدون کاکائو

"

10

"

6

279

محصولات غذایی قنددار دیگر که در سایر بخشها گفته نشده است

بخش هیجده – کاکائو و مصنوعات آن

"

20

"

10

280

کاکائو حبه- دانه و لپه یا خرد شده با یا بدون پوست – خام یابوداده

کیلو

2

"

1

281

کاکائو کوبیده و کاکائو خمیر یا فشرده

کیلوباظرف

8

"

5

282

روغن کاکائو

"

5

"

1

283

شکلات و شیرینی‌های دارای کاکائو یا شکلات

بخش نوزده – خوراکیهای ساخته شده از آرد یا نشاسته

"

20

"

6

284

آرد- نشاسته و عصاره مالت ویژه خوراک بچهها یا مصارف بهداشت بدون کاکائو یا شکلات

"

3

"

1

285

آرد- نشاسته و مالت ویژه خوراک بچهها یا مصارف بهداشت دارای کاکائو یا شکلات تا میزان 50 درصد

"

6

"

1

286

رشته فرنگی و خمیرهای خوراکی دیگر

"

2

"

2

287

نان متعارفی- بیسکویت دریائی و سایر نانهای بدون قند بدون روغن بدون عسل و بدون تخم مرغ

کیلو

3

"

2

288

بیسکویت- نان قندی و نان شیرینی ساده یا دارای کاکائو و شکلات

بخش بیست- میوه جات- بقولات – سبزیجات و مشتقات آنها ساخته و آماده شده

کیلوباظرف

4

"

2

289

قارچ محفوظ در قوطی یا ظروف سربسته دیگر

"

5

"

5

290

دنبلان محفوظ در قوطی یا ظروف سربسته دیگر

"

10

"

5

291

گوجهفرنگیوربگوجهفرنگی محفوظ در قوطی یا ظروف سربستهدیگر

کیلوباظرف

4

"

5

292

سبزیجات دیگر محفوظ در قوطی یا ظروف سربسته دیگر

"

4

"

5

293

میوهجات محفوظ در قوطی یا ظروف سربسته دیگر

"

3

"

5

294

کمپوت – مربا- مارمالاد- ژله و خمیر میوهجات

"

4

"

5

295

آب میوه جات و آب مرکبات روان یا غلیظ بدون قند

"

3

"

2

296

آب میوهجات و آب مرکبات روان یا غلیظ دارای قند- شربت

"

3

"

3

297

شیره انگور- شیره خرما و شیره میوهجات دیگر

تبصره – شیره – شربت و آبهای میوهجات و آب مرکباتی که بیش از 5 درصد الکل خالص داشته باشد جزء نوشابههای الکی محسوب میشود

"

50/0

"

50/0

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

 

بخش بیست و یک- خوراکیهای تهیه و آماده شده دیگر

       

298

کاستی بوداده- قهوه ساخته شده از جو و ازدانههای دیگرکوبیده یا نکوبیده

کیلوبالفاف

5

کیلوباظرف

2

299

عصاره و جوهر قهوه

"

10

"

4

300

خردل کوبیده

"

4

"

2

301

خردل آماده شده

کیلوباظرف

15

"

5

302

ترکیبات گیاهی بشکل قرص- گرد و غیره برای تهیه سوپ یا شوربا

"

30

"

2

303

اقسام سس آماده شده و سایر چاشنی‌های همانند

"

3

"

2

304

مایه آبجو

"

1

"

1

305

مایههای دیگر

"

2

"

1

306

کاشه خالی

"

80

"

1

307

کپسول خالی

"

150

"

1

308

موادغذایی ساخته دیگر که در هیچ یک از بخش‌ها گفته نشده است

بخش بیست و دو – نوشابهها – آبگون‌های الکلدار و سرکه

"

10

"

2

309

آب‌های کانی طبیعی یا مصنوعی و آب‌های گازدار

"

50/0

"

50/0

310

آب – برف و یخ طبیعی یا مصنوعی

"

بخشوده

"

بخشوده

311

آبجو در چلیک – بشکه – شیشه یا ظروف دیگر

"

5

"

5

312

شراب انگور

"

15

"

15

313

شامپانی و شراب کف دار دیگر

"

40

"

20

314

شراب‌های دسرمانند پرتو و غیره و شراب‌هایی که با گیاه‌های خوش بو معطر شدهاند (ورموت و مانند آن)

"

25

"

15

315

شراب سیب- شراب گلابی و شراب میوهجات دیگر جز شراب انگور

"

3

"

5

316

عرقهایی که از شراب گرفته میشود مانند کنیاک و برندی

"

40

"

16

317

رم- ویسکی – جین – و‌دکا و عرق‌های دیگر

"

30

"

16

318

الکل خالص نود و پنج درجه به بالا

"

15

"

15

319

اقسام لیکورمانند کوردیو – بندیکتین و غیره

"

40

"

16

320

لیموناد و نوشاب‌های بدون الکل دیگر که در سایر بخش‌ها گفته نشده است

"

50/0

"

50/0

321

سرکه خوراکی

بخش بیست و سه- آخال و تفالههائیکه از ساختن خوراکی باقی میماند

"

50/2

"

1

322

آرد آخال گوشت و ماهی برای خوراک دام

"

1

"

50/0

323

تفاله چغندر و آخال قندسازی

یکصدکیلو

1

یکصدکیلو باظرف

1

324

تفالههای آبجوسازی و نشاستهسازی و تفالههایی که پس از تقطیر میماند

"

1

"

1

325

تفاله انگور و تفاله میوههای دیگر

"

1

"

1

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

326

درد و آرد شراب

یکصدکیلو

1

یکصد کیلوباظرف

1

327

تفاله و آخال‌های دیگر برای خوراک دام یا مصارف دیگر

بخش بیست و چهار – تنباکو و توتون

"

1

"

1

328

تنباکو برگ

کیلو

15

کیلوباظرف

2

329

تنباکو کوبیده

"

20

"

2

330

توتون برگ

"

30

"

2

331

توتون بریده یا کوبیده برای سیگار یا چپق (پیپ)

کیلوباظرف

30

"

2

332

سیگار برگی

"

60

"

10

333

سیگارت

"

20

"

5

334

انفیه

"

20

"

5

335

ناس- نسوار و سایر اقسام توتون و تنباکوی ساخته

"

10

"

5

336

خورده توتون و خاک تنباکو ساده یا مخلوط به مواد دیگر که برای حشرهکشی در کشاورزی و غیر آن مصرف میشود

فصل پنجم – مواد کانی

بخش بیست و پنج- نمک- گوگرد- خاک – سنگ آهک و سیمان

"

15

"

2

337

نمک کوهی- نمک دریایی (کلوروردوسودیم) تصفیه نشده

کیلو

05/0

کیلوباظرف

05/0

338

نمک تصفیه شده در ظرف‌های یک کیلو و کمتر

کیلوباظرف

75/0

"

1

339

نمک تصفیه شده در ظرف‌های دیگر

کیلو

25/0

"

50/0

340

گوگرد تصفیه نشده

"

10/0

"

05/0

341

گوگرد تصفیه شده و گل گوگرد

"

50/0

"

50/0

342

ماسه – شن و ریگ

تن

10

تن باظرف

1

343

خاک چینی

کیلو

15/0

کیلوباظرف

05/0

344

خاک نسوز

"

15/0

"

05/0

345

خاک رس و سایر اقسام خاک‌های معمولی

تن

20

تن باظرف

5

346

گل سفید- گل ماشی- اخرا و خاک‌های رنگی دیگر به حالت طبیعی

کیلو

15/0

کیلوباظرف

05/0

347

گرافیت خام- شسته یا آسیا شده و گرافیت مصنوعی

"

15/0

"

05/0

348

سولفات دوباریوم و کاربنات دوباریوم به حالت طبیعی (کلوخه)

سنگ به حالت طبیعی یا اره شده :

"

15/0

"

05/0

349

سنگ و ریگ سنباده

"

50/0

"

10/0

350

سنگ پا-سنگ تیزکردن- سنگ صیقلی کردن و سنگ صاف کردن

"

60/0

"

10/0

351

سنگ لوح به حالت طبیعی به شکل صخره یا تخته

یکصدکیلو

3

صدکیلو باظرف

1

+++

تعرفه کالاهای رسیده

 

نوع کالا

حقوق

گمرکی

مالیات

راه

   

یکه

میزانریال

یکه

میزانریال

352

سنگ مرمر و سنگ رخام به حالت طبیعی یا اره شده

یکصدکیلو

10

کیلوباظرف

4

353

سنگ سماک به حالت طبیعی یا اره شده

"

10

"

4

354

سنگ‌های دیگر ساختمانی به حالت طبیعی اره شده یا هموار شده