کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 102 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1316  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت مالیه‏

3- اخذ رأى براى انتخاب دو نفر نماینده نظارت ذخیره اسکناس‏

4- شور و تصویب لایحه استخدام متخصص ماهى‌شناسى‏

5- شور اول لایحه تعیین قیم اتفاقى‏

6- اعلام اسامی دو نفر نماینده منتخبه جهت نظارت ذخیره اسکناس‏

7- شور اول لایحه راجع‌به ترجمه اسناد و نوشته‌جات

8- تصویب چهار فقره مرخصى

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 102

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1316

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت مالیه‏

3- اخذ رأى براى انتخاب دو نفر نماینده نظارت ذخیره اسکناس‏

4- شور و تصویب لایحه استخدام متخصص ماهى‌شناسى‏

5- شور اول لایحه تعیین قیم اتفاقى‏

6- اعلام اسامی دو نفر نماینده منتخبه جهت نظارت ذخیره اسکناس‏

7- شور اول لایحه راجع‌به ترجمه اسناد و نوشته‌جات

8- تصویب چهار فقره مرخصى

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى مرتضى بیات (نایب‌رئیس) تشکیل گردید)

صورت مجلس سه‌شنبه هفتم اردیبهشت را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: موسی مرآت - دکتر ضیاء - دبیرسهرابی - مجدضیایی - میرزایی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: سلطانی - دکتر ادهم - هدایت.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: نیک‌پور - وکیلی - شباهنگ - منصف - دکتر جوان - ناصری.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

نایب‌رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت‌مجلس تصویب شد. آقاى کفیل وزارت مالیه‏

2- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت مالیه‏

کفیل وزارت مالیه- لایحه‌ای است براى تجدید استخدام متخصص فنى ضرابخانه که تقدیم مجلس می‌کنم‏.

نایب‌رئیس- به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.

3- اخذ رأى براى انتخاب دو نفر نماینده نظارت ذخیره اسکناس‏

نایب‌رئیس- نظر به اینکه دو نفر نماینده که از طرف مجلس شوراى ملى براى نظارت در امر اسکناس در هر سال انتخاب می‌شوند و مطابق مقررات باید در ماه اردیبهشت تجدید انتخاب شود چون موقع انتخاب آن دو نفر آقایان رسیده اگر موافقت می‌فرمایند قبلاً شروع به انتخاب این آقایان بشود (صحیح است) پنج نفر نماینده معین می‌شود براى استخراج آرا.

(اقتراع به عمل آمده آقایان ذیل معین گردیدند)

آقاى علوى- آقاى روحى- آقاى دربانى - آقاى خواجوى - آقاى زوار

نایب‌رئیس- آقاى پالیزى هم از طرف هیئت‌رئیسه

+++

معین می‌شوند براى این که نظارت در استخراج آرا داشته باشند رأى گرفته می‌شود آقایان رأى خودشان را نسبت به این دو نفر نماینده مرقوم خواهند داشت‏.

(اخذ آراء به عمل آمد)

نایب‌رئیس- از آقایان منتخبین تمنى می‌شود آرا را در خارج قرائت بفرمایند و نتیجه‌اش را به مجلس اطلاع دهند.

4 - شور و تصویب لایحه استخدام متخصص ماهى‌شناسى‏

نایب‌رئیس- دستور امروز شور در خبر کمیسیون بودجه و خارجه راجع‌به متخصص ماهى‌شناسى است. هر دو خبر قرائت می‌شود:

خبر از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

لایحه نمره 47954 دولت راجع‌به استخدام آقاى دکتر هارلد بلگواد تبعه دانمارک متخصص ماهى‌شناس در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتى که آقاى کفیل وزارت مالیه بیان نمودند مواد پیشنهادى با جزئی اصلاحى تصویب و علی‌هذا خبر آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است آقاى دکتر هارلد بلگواد تبعه دانمارک را به عنوان متخصص ماهى‌شناس از تاریخ حرکت از دانمارک براى مدت دو سال که در هر سال فقط شش ماه (فصل ماهى‌گیرى) مشغول خدمت بوده و حقوق همان شش ماه را نیز دریافت خواهد نمود استخدام نماید.

ماده دوم- حقوق آقاى دکتر بلگواد از قرار ماهى سیصد لیره استرلینک در آخرین روز هر ماه شمسى ایرانى در هر دو دوره شش ماهه اشتغال به خدمت به طریق ذیل تأدیه خواهدشد یک ثلث حقوق ماهیانه مزبور (یکصد لیره استرلینک) به ریال ایرانى مطابق نرخ بانک ملى در روز پرداخت و دوثلث دیگر (دویست لیره استرلینگ) به لیره استرلینگ‏

ماده سوم- تهیه منزل مسکونى مناسب با اثاثیه برعهده دولت خواهد بود.

ماده چهارم- هزینه مسافرت آقاى دکتر بلگواد از دانمارک به ایران و بالعکس در هر دو دوره شش‌ماهه اشتغال به خدمت که جمعاً چهار بار می‌شود و همچنین هزینه مسافرت او در ایران در مدت مأموریت به نحوى که در قرارداد او پیش‌بینى می‌شود برعهده دولت خواهد بود.

ماده پنجم- دولت حق دارد بدون اقامه هیچ‌گونه دلیلى در هر موقع به وسیله اخطار کتبى به آقاى دکتر بلگواد به این قرارداد خاتمه دهد و در آن صورت دو ماه حقوق علاوه بر هزینه مسافرت او به دانمارک به مشارالیه پرداخت خواهد شد.

ماده ششم- سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 بوده و وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

خبر کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 47954 دولت راجع‌به استخدام آقاى دکتر هارلد بلگواد تبعه دانمارک را با حضور آقاى کفیل وزارت مالیه مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد.

نایب‌رئیس- شور در کلیات است. آقاى جمشیدى‏.

جمشیدى- چون در صدر این لایحه دلیل لزوم استخدام این شخص ذکر نشده است اگر مقتضى است آقاى کفیل وزارت مالیه توضیح بدهند که جهت استخدام او چیست و چه جهتى ایجاب می‌کرده است که این شخص استخدام شود.

کفیل وزارت مالیه- این شخص براى تشکلیل شیلات در خلیج‌فارس استخدام می‌شود و یکى از متخصصین این کار است که استخدام شده اولاً مطالعه می‌کند در انواع ماهی‌هایی که در آنجا هست و بعد هم تشکیلاتى که براى شیلات لازم است در نظر می‌گیرد تا اقدام کنیم دو سال هم وقت خواهد داشت یعنى دو شش ماه اصل منظور از استخدامش این بوده است‏.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت خواهند فرمود.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

+++

نایب‌رئیس- تصویب شده ماده اول قرائت مى شود:

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است آقاى دکتر هارلد بلگواد تبعه دانمارک را به عنوان متخصص ماهى‌شناسى از تاریخ حرکت از دانمارک براى مدت دو سال که در هر سال فقط شش ماه (فصل ماهى‌گیرى) مشغول خدمت بوده و حقوق همان شش ماه را نیز دریافت خواهد نمود استخدام نماید.

نایب‌رئیس- در ماده اول مخالفى نیست (گفته شد- خیر) رأى می‌گیریم به ماده اول آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.

(اغلب برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت مى شود:

ماده دوم- حقوق آقاى دکتر بلگواد از قرار ماهى سیصد لیره استرلینگ در آخرین روز هر ماه شمسى ایرانى در هر دو دوره شش ماهه اشتغال به خدمت به طریق ذیل تأدیه خواهد شد.

یک ثلث حقوق ماهیانه مزبور (یکصد لیره استرلینگ) به ریال ایرانى مطابق نرخ بانک ملى در روز پرداخت و دوثلث دیگر (دویست لیره استرلینگ) به لیره استرلینگ.

نایب‌رئیس- نسبت به ماده دوم نظرى نیست (گفتند- خیر) آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت می‌فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده سوم‏

ماده سوم- تهیه منزل مسکونى مناسب با اثاثیه بر عهده دولت خواهد بود.

نایب‌رئیس- در ماده سوم نظرى نیست آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت بفرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم- هزینه مسافرت آقاى دکتر بلگواد از دانمارک به ایران و بالعکس در هر دو دوره شش ماه اشتغال به خدمت که جمعاً چهار بار می‌شود و همچنین هزینه مسافرت او در ایران در مدت مأموریت به نحوى که در قرارداد او پیش‌بینى می‌شود برعهده دولت خواهد بود.

نایب‌رئیس- نسبت به ماده چهارم نظرى نیست آقایانی که موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند.

(جمع کثیرى برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده پنجم:

ماده پنجم- دولت حق دارد بدون اقامه هیچ‌گونه دلیلى در هر موقع به وسیله اخطار کتبى به آقاى دکتر بلگواد به این قرارداد خاتمه دهد و در آن صورت دو ماه حقوق علاوه بر هزینه مسافرت او به دانمارک به مشارالیه پرداخت خواهد شد.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده پنجم. آقایانی که موافقت دارند اظهار موافقت بفرمایند.

(اغلب نمایندگان برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده ششم:

ماده ششم- سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 بوده و وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده ششم. آقایانی که موافق هستند اظهار موافقت می‌فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است مخالفى نیست؟ (گفته شد - خیر) رأى می‌گیریم به مجموع این لایحه با ورقه آقایانی که موافق هستند ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ آراء به عمل آمده 81 ورقه سفید تعداد شد)

نایب‌رئیس- عده حاضر 96 به اکثریت 81 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: منصف - مؤیدثابتی - کفائی - ناصری - کاشف - معتضدی - موسی مرآت - حاج ملک- اقبال - شجاع - ملک‌مدنی - وقوق - امیرابراهیمی - دهستانی - میرزایی - رضوی - دکتر سمیعی - حیدری - صفوی - طالش‌خان - خواجه‌نوری - آزادی - دکتر لقمان نهورای - لیقوانی - لاریجانی - عیسی مشار - مخبرفرهمند - دکتر ملک‌زاده - ابراهیم سمیعی - فتوحی - جرجانی - گودرزی - ابراهیم‌ریگی - نقابت - اردبیلی - رفیعی - محسن مهدوی - نیرومند - بیات‌ماکو - ساگینیان - اعظم‌زنگنه - رهبری - پناهی - اهری - اسکندری - علی وکیلی - مجدضیائی - مژدهی - صفاری - حبیبی - جمشیدی - دکتر جوان - پارسا - ملک‌زاده آملی - اعتصام‌زاده - اعتبار - دبستانی - نواب‌یزدی - سیدکاظم یزدی - جلائی - مؤیداحمدی - حمزه‌تاش - ثقةالاسلامی - مولوی - مرتضی امین - طهران‌چی - عراقی - توانا - نوبخت - دکتر طاهری - حسن‌علی میرزادولتشاهی - مقدم - نائینی - کازرونیان - علوی‌سبزواری - اورنگ - ملایری - دکتر غنی - شباهنگ - افخمی.

5 - شور اول لایحه تعیین قیم اتفاقى‏

نایب‌رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه قرائت می‌شود:

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس مقدس شوراى ملى لایحه نمره 3007 دولت راجع‌به تعیین تکلیف مواردى که متضرر از جرمى صغیر بوده و تعقیب امر هم موقوف به شکایت متضرر از جرم باشد در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه بیان نمودند ماده واحده پیشنهادى عیناً براى شور اول تصویب گردیده و علی‌هذا خبر آن را که همان لایحه دولت است براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

نایب‌رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده‌واحده- در مواردى که تعقیب جرم موقوف به شکایت متضرر از جرم است اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولى قانونى یا قیم ندارد مدعى‌العموم مکلف است موافق قانون براى صغیر قیم معین کند و هرگاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر و زیان نسبت به صغیر باشد تا تعیین قیم مدعى‌العموم موقتاً کسى را به عنوان قیم اتفاقى تعیین می‌نماید و در مواقع ضرورت قبل از تعیین قیم اقدامات فورى را که براى حفظ آثار و دلایل جرم و تعقیب آن لازم است دستور می‌دهد ولى ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت صغیر را در تعقیب امر تشخیص کند و شکایت نماید.

در مواردی که صغیر ولى یا قیم دارد و ولى یا قیم او شخصاً مرتکب عمل شده و یا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدنى قیم اتفاقى هنوز معین نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد و اگر قیم اتفاقى تعیین شده وظیفه اقدام برعهده او است.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى.‏

عراقى- بنده تصادفاً در بین تمام لوایح این لایحه را بهترین لایحه می‌دانم که به مجلس آمده و با این کمتر میل دارم نسبت به هیچ وزیرى اظهار تشکر کنم می‌خواهم از آقاى وزیر عدلیه در این قسمت تشکر بکنم و این لایحه حقیقتاً خوب لایحه‌ای است براى این که ممکن است یک وقت قیمى براى صغیر نباشد و جرم از بین برود آن وقت البته خیلى بد است براى مملکتى که داراى این همه ادارات قضاوتى است یک همچون چیزى نداشتیم خیلى بد بود و خوب نبود شاید هم آقاى وزیر عدلیه فعلى مبتکر در تعیین قیم اتفاقى باشند و یک لغت خیلى‌خیلى خوبى است فقط بنده اینجا یک اشکال عبارتى داشتم که البته آن را همراهى می‌فرمایند که اصلاح شود در اینجا می‌نویسد: اگر متضرر از جرم صغیر باشد و ولى قانونى یا قیم ندارد ولى اطلاقش بر ولى اجبارى است و قیمى را که وزارت عدلیه یا اداره مدعى‌العموم معین می‌کند او را قیم قانونى می‌دانیم و به عقیده بنده خوب است این لفظ قانونى بعد از قیم بیفتد چون تعبیر از لفظ قانونى به ولى اجبارى خوب نیست ولو آن هم قانونى است ولى قانون شرع است و قانونى که ما می‌گوییم مرتکن در ذهن قانونى است که وزارت عدلیه به مجلس می‌آورد دیگر ذکر ولى قانونى مورد ندارد به نظر بنده این کلمه قانونى بعد از قیم واقع شود والا نسبت به اصل لایحه هیچ

+++

مخالفتى ندارم که سهل است حقیقتاً هم بسیار لایحه خوبى است و باید وزارت عدلیه را تقدیر کرد براى همچون لایحه‏.

وزیر عدلیه- اولاً نسبت به اظهارات آقاى عراقى تشکر می‌کنم و ثانیاً نسبت به پیشنهاد ایشان هم بنده موافقت می‌کنم که بیاید در کمیسیون و در آنجا مطالعه می‌کنیم اگر مقتضى بود آن کلمه راحذف می‌کنیم‏.

نایب‌رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏.

مؤیداحمدى- در قانون مدنى و در قانون اصول محاکمات مطابق اصول کلى که در دست داشتیم مبحث ولایت و قیمومیت در همه‌جا ذکر شده لیکن یک موضوعى بود که در جریان عمل به آن اشکال دولت برخورد محاکم و در سایر قسمت‌ها مخصوصاً در قسمت‌‌های جرمى و آن این بود که ممکن هست نسبت به یک طفل صغیرى که ولى ندارد و قیمى هم برایش معین نشده یک جنحه واقع شود و در قانون هم هست البته آن کسى که از جرم متضرر شده عریضه می‌دهد و طفل صغیر هم که خودش نمی‌توانست موضوع را تعقیب کند. چون براى این موضوع تکلیفى پیش‌بینى نشده بود حقیقتاً بنده از آقاى وزیر عدلیه تشکر می‌کنم به واسطه سوابقى که در امور حقوقى و قضایی دارند و به واسطه تجارب چندساله در عمل علاوه بر معلومات‌شان به این نکته برخوردند حتى بنده در کمیسیون هم به ایشان تبریک عرض کردم و این لغت را هم خودشان پیدا کردند «قیم انفاقى» و خیلى هم لغت خوب و مناسبى است براى این که این قیم قیم دائمى نخواهد بود این براى این اتفاقى که افتاده است تعیین می‌شود و دعوى می‌کند و احقاق حق صغیر را می‌کند و بعد می‌رود دنبال کار خودش و البته مطابق قانون قیم دائمى با ترتیباتى که قانون دارد و براى او معین می‌شود اما نکته را که آقاى عراقى فرمودند در کمیسیون این مسئله هم مورد بحث واقع شد ولى همان‌طور که فرمودند ما مطابق قانون مدنى جد و پدر را ولى می‌دانیم قیم هم به همان ترتیبى است که مدعى‌العموم و محضر شرع تعیین مى‌کنند و به عقیده بنده فرقى نمى‌کند اعم از اینکه این کلمه قانونى اینجا باشد یا نباشد در اصل قانون فرق نمى‌کند مى‌گوید که ولى قانونى، قانونى برمى‌گردد به همان قانون مدنى البته اگر لزومى داشته باشد ممکن است پیشنهاد بفرمایند می‌آید در کمیسیون و آنجا بحث مى کنیم همان‌طور که آقاى وزیر عدلیه هم فرمودند ولى به نظر بنده تفاوتى در اصل موضوع نمى‌کند.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایانی که با ورود در شور دوم موافقت دارند اظهار موافقت مى‌فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

6 - اعلام انتخاب دو نفر نماینده منتخبه جهت نظارت ذخیره اسکناس‏

نایب‌رئیس- نتیجه استخراج آرا راجع‌به انتخاب دو نفر نماینده براى نظارت در امر اسکناس رسیده است از نود و یک رأى آقاى مرتضى امین به اکثریت 68 رأى و آقاى مؤیداحمدى به اکثریت شصت و شش رأى انتخاب شدند. (صحیح است)

7 - شور اول لایحه راجع‌به ترجمه اسناد و نوشته‌جات‏

نایب‌رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به ترجمه اسناد و نوشته‌جات شور اول:

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى:

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 2387/304 دولت راجع‌به ترجمه اسناد و نوشته‌جات را با حضور آقاى وزیر عدلیه مطرح و تحت شور قرارداده بالنتیجه مواد ذیل را براى شور اول تنظیم و اینک خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید:

ماده 1- هرگاه یکى از طرفین دعوى یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمى زبان فارسى را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها توسط مترجم رسمى ترجمه خواهد شد.

تبصره- در نقاطى که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمى براى هر یک از زبان‌‌های غیرفارسى تعیین نشده باشد ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمى مترجمى که طرف اعتماد باشد براى ترجمه تعیین مى‌نماید.

+++

ماده 2- ترجمه اسناد ذیل که از طرف مترجمین رسمى یا مأمورین سیاسى و قنسولى تهیه و یا تصدیق شده باشد در محاکم و ادارات رسمیت خواهد داشت.

الف- اسنادى که در یکى از کشور‌های بیگانه یا در ایران به یکى از زبان‌‌های غیرفارسى تنظیم شده و در یکى از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.

ب- اسنادى که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکى از کشور‌های بیگانه مورد حاجت باشد.

ماده 3- ترتیب تعیین مترجمین رسمى و میزان حق‌الزحمه آنها و خرج تصدیق ترجمه مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود خواهد بود.

نایب‌رئیس- مذاکره در کلیات قانون است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى مى‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت خواهند فرمود (جمع کثیرى قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول‏

ماده 1- هرگاه یکى از طرفین دعوى یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمى زبان فارسى را نداند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها توسط مترجم رسمى ترجمه خواهد شد.

تبصره- در نقاطى که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمى براى هر یک از زبان‌های غیرفارسى تعیین نشده باشد ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمى مترجمى که طرف اعتماد باشد براى ترجمه تعیین مى‌نماید.

نائب‌رئیس- در ماده اول مخالفی نیست؟ (گفته شد- خیر) ماده دوم:

ماده 2- ترجمه اسناد ذیل که از طرف مترجمین رسمى یا مأمورین سیاسى و قنسولى تهیه و یا تصدیق شده باشد در محاکم و ادارات رسمیت خواهد داشت.

الف- اسنادى که در یکى از کشور‌های بیگانه یا در ایران به یکى از زبان‌های غیرفارسى تنظیم شده و در یکى از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.

ب- اسنادى که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکى از کشور‌های بیگانه مورد حاجت باشد.

نایب‌رئیس- در ماده دوم نظرى نیست؟ (نظرى نبود) ماده سوم:

ماده 3- ترتیب تعیین مترجمین رسمى و میزان حق‌الزحمه آنها و خرج تصدیق ترجمه مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود خواهد بود.

پیشنهاد آقاى اعتصام‌زاده‏

بنده پیشنهاد می‌کنم در ماده یک به جاى (و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند) نوشته شود (و قاضى و متصدى اداره یا مسئول دفتر زبان آنها را نداند)

نایب‌رئیس- به کمیسیون رجوع مى‌شود رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت مى‌فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد.

8 - تصویب چهار فقره مرخصى‏

نایب‌رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون مرخصى رسیده است که قرائت می‌شود:

آقاى ارکانی نظر به لزوم مسافرت به خوزستان تقاضاى 12 روز مرخصى از 16 اسفند 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به مفاد این خبر آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت می‌فرمایند.

(اکثر برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. خبر دیگر:

آقاى نقابت براى مسافرت به خوزستان تقاضاى سیزده روز مرخصى از تاریخ 15 اسفند 1315 نموه‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى لزوم مسافرت ایشان را تصدیق نموده اینک خبر آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به مفاد این خبر کمیسیون

+++

عرایض آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت می‌فرمایند.

(عده زیادى برخاستند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. خبر مرخصى دیگر.

آقاى توانا تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 23 اسفند 1315 نموده و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبز آن تقدیم می‌شود.

مخبر کمیسیون عرایض و مرخصى (وثوق)- بنده این خبر را پس می‌گیرم تا بعد در کمیسیون تجدیدنظر شود.

نایب‌رئیس- خبر مرخصى دیگر قرائت می‌شود.

آقاى مژدهى براى اصلاح امور شخصى تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ چهاردهم فروردین 1316 نموده‌اند و این تقاضا مورد موافقت کمیسیون واقع و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

مخبر- این خبر را هم بنده پس می‌گیرم‏.

نایب‌رئیس- خبر مرخصى دیگر

آقاى مؤیداحمدى قوامى نماینده فارس تقاضاى شانزده روز مرخصى از تاریخ 14 فروردین 1316 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به مفاد این راپورت آقایانى که موافق هستند اظهار موافقت می‌فرمایند.

(اکثر نمایندگان قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. یک خبر مرخصى دیگر آقاى ناصرى براى مسافرت به خوزستان تقاضاى 12 روز مرخصى از تاریخ 16 اسفند 1315 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- آقاى زوار

زوار- خبرهایی که آقاى مخبر کمیسیون پس گرفتند اولاً این ترتیب سابقه نداشته است که خبرى را پس بگیرند و ثانیاً موقعى که خبرها تصویب شد آقاى مخبر تشریف نداشتند اینها به اکثریت در کمیسیون تصویب شد و علتش این بوده که آقایان بیست روز مرخصى مقرره را استفاده کرده‌اند آقاى توانا هم از آنهایی هستند که بیست روز مرخصى‌شان را استفاده کرده‌اند به هر صورت بنده خواستم به ریاست محترم تذکر بدهم که پس گرفتن خبر در هیچ‌یک از ادوار سابقه نداشته است و اینها هم به اکثریت در کمیسیون عرایض تصویب شده است فقط آقاى مخبر تشریف نداشتند حالا نمی‌دانم آقاى مخبر چه نظریاتى داشته‌اند.

نایب‌رئیس- استرداد خبر این طور که اظهار فرمودند نیست و سابقه دارد مخبر یک لایحه یا یک خبرى را می‌تواند پس بگیرد (صحیح است) و سابقه هم داشته است و البته حالا هم لابد نظرى دارند راپرتش را در جلسه دیگر می‌دهند- راجع‌به مرخصى آقاى ناصرى رأى می‌گیریم آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

9 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب‌رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده یکشنبه 26 اردیبهشت سه ساعت به ظهر مانده دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى- مرتضى بیات

+++

قانون‏

اجازه استخدام آقاى دکتر هارلد بلگواد تبعه دانمارک متخصص ماهى‌شناسى‏

ماده اول- وزارت مالیه مجاز است آقاى دکتر هارلد بلگواد تبعه دانمارک را به عنوان متخصص ماهى‌شناسى از تاریخ حرکت از دانمارک براى مدت دو سال که در هر سال فقط شش ماه (فصل ماهى‌گیرى) مشغول خدمت بوده و حقوق همان شش ماه را نیز دریافت خواهد نمود استخدام نماید.

ماده دوم- حقوق آقاى دکتر بلگواد از قرار ماهى سیصد لیره استرلینک در آخرین روز هر ماه شمسى ایرانى در هر دو دوره شش ماهه اشتغال به خدمت به طریق ذیل تأدیه خواهد شد.

یک‌ثلث حقوق ماهیانه مزبور (یکصد لیره استرلینگ) به ریال ایرانى مطابق نرخ بانک ملى در روز پرداخت و دو ثلث دیگر (دویست لیره استرلینگ) به لیره استرلینگ‏

ماده سوم- تهیه منزل مسکونى مناسب با اثاثیه برعهده دولت خواهد بود.

ماده چهارم- هزینه مسافرت آقاى دکتر بلگواد از دانمارک به ایران و بالعکس در هر دو دوره شش ماهه اشتغال به خدمت که جمعاً چهار بار می‌شود و همچنین هزینه مسافرت او در ایران در مدت مأموریت به نحوى که در قرارداد او پیش‌بینى می‌شود برعهده دولت خواهد بود.

ماده پنجم- دولت حق دارد بدون اقامه هیچ‌گونه دلیلى در هر موقع به وسیله اخطار کتبى به آقاى دکتر بلگواد به این قرارداد خاتمه دهد و در آن صورت دو ماه حقوق علاوه بر هزینه مسافرت او به دانمارک به مشارالیه پرداخت خواهد شد.

ماده ششم- سایر شرایط قرارداد مستخدم مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 بوده و وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه چهاردهم اردیبهشت یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى

مرتضى بیات - دکتر طاهرى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293606!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)