کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 101 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه اول شهریور ماه 1311(20 ربیع‌الثانى 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب سه فقره مرخصی

3) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه

4) شور اول عهدنامه بین ایران و استونی

5) تصویب اصلاح بودجه اداره کل صناعت در قسمت زری بافی

6) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت و فلاحت

7) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 101

صورت مشروح مجلس روز سهشنبه اول شهریور ماه 1311(20 ربیع‌الثانى 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب سه فقره مرخصی

3) تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر امور خارجه

4) شور اول عهدنامه بین ایران و استونی

5) تصویب اصلاح بودجه اداره کل صناعت در قسمت زری بافی

6) تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای رئیس کل صناعت و فلاحت

7) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه بیست و پنجم امرداد ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند . اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین با اجازه - آقایان : مجد ضیایی - فرشی - فتوحی - امیر تیمور - افسر .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمور تاش - دکتر احتشام - امیر ابراهیمی - اسکندری - آشتیانی - ثقة­الاسلامی - حاج حسین آقا مهدوی - چایچی - میرزا محمد تقی بروجردی - ارکانی- وثوق - دکتر ضیایی .

]1 - تصویب صورت مجلس[

رئیس- آقاى دشتى‏

دشتى- قبل از دستور

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد.

] 2- تصویب سه فقره مرخصى[

رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

خبر مرخصى آقاى دبستانى‏

نماینده محترم آقاى دبستانى براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى بیست و دو روز مرخصى از تاریخ 8 شهریورماه 1311 نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى دبستانى در نتیجه گرفتاری‌هاى محلى که دارند موافقند قیام فرمایند.

( اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

+++

خبر مرخصى آقاى امیر ابراهیمى‏

نماینده محترم آقاى امیر ابراهیمى براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى دو ماه تمدید مرخصى از تاریخ 24 امرداد نموده‌اند. کمیسیون با چهل روز از مدت مورد تقاضا موافقت و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى امیر ابراهیمى موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى آشتیانى‏

نماینده محترم آقاى آشتیانى به واسطه امتداد کسالت و لزوم استراحت و معالجه تقاضاى شش ماه تمدید مرخصى از تاریخ 25 تیرماه 1311 نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى آشتیانى موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

-3]تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه[

رئیس- آقاى وزیر امور خارجه‏

وزیر امور خارجه -(آقاى فروغى) دو فقره لایحه است تقدیم مجلس شوراى ملى می کنم یکى راجع است به یک اعتبارى که وزارت امور خارجه محتاج شده است اضافه بر اعتباراتى که امسال در بودجه براى او منظور شده به جهت بعض بنایى‌ها و خرید اثاثیه براى سفارتخانه و قونسولگری‌هایى که در خاک شوروى هستند و یکى دیگر هم یک اصلاح بودجه است که باز نظر به بعض پیش آمدها محتاج شده‌ایم که از محل اعتبار پیش‌بینى شده خودمان تقاضا کنیم از مجلس شوراى ملى که اصلاح بودجه کند و یک وجه دیگرى اجازه بدهد که قسمتى از آن به مصرف برسد تقدیم می‌کنم که به کمیسیون محترم بودجه ارسال شود و تمنا می‌شود که زودتر اقدام شود.

-4]شور اول عهدنامه بین ایران و استونى[

رئیس- خبر کمیسیون خارجه راجع به عهدنامه مؤدت بین دولتین ایران و استونى.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 13629 دولت راجع به عهدنامه مؤدت بین دولتین ایران و استونى را با حضور آقاى وزیر امور خارجه مورد شور قرار داده اینک ماده واحده ذیل را براى تصویب تقدیم مى‌نماید.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه مؤدت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى استونى را که در تاریخ دهم مهرماه 1310 مطابق سوم اکتبر 1931 در مسکو به امضا رسیده و مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.

رئیس- مذاکره در کلیات است. اعتراضى نرسیده رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد. موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. در ماده 1- 2- 3- 4- 5 هیچ گونه اعتراضى نرسیده است. رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم. موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى رئیس کل صناعت.

- 5]تصویب اصلاح بودجه اداره کل صناعت در قسمت زرى بافى[

رئیس کل صناعت و فلاحت-(آقاى فرخ) لایحه است راجع به اصلاح بودجه در قسمت زرى بافى که به واسطه تغییر اجرت کارگرها حاصل شده است به قید یک فوریت تقدیم مى‌شود و نظر به احتیاجى که داریم تمنا می‌شود که زود این موضوع مطرح شود که طرف احتیاج است.

رئیس- قرائت می‌شود:

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى. در بودجه مصوب هزار و سیصد و یازده اداره کل صناعت تحت ماده 33 از فصل

+++

سوم مبلغ هشتاد هزار و پانصد و پنجاه ریال اعتبار جهت اجرت کارگران زرى بافى بابت بیست دستگاه در نه ماهه آخر سال 1311 منظور ولى در ضمن عمل معلوم شده است که اعتبار مزبور به واسطه ترقى مزد کارگران در هذه‌السنه نسبت به سنوات قبل که ناشى از توسعه صنایع داخلى و غیره مى‌باشد براى منظور فوق کفایت نخواهد نمود. لهذا براى جلوگیرى از هرگونه وقفه در کارهاى قسمت زرى‌بافى این اداره ماده واحده ذیل را به قید یک فوریت براى تصویب مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کند.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به اداره کل صناعت اجازه مى‌دهد که مبلغ هشتاد هزار و پانصد و پنجاه ریال اعتبارى را که در بودجه مصوب 1311 آن اداره تحت ماده 33 از فصل سوم جهت اجرت کارگران زرى‌بافى بابت بیست دستگاه در نه ماهه آخر سال 1311 منظور شده است جهت اجرت کارگران زرى بافى هیجده دستگاه در هشت ماهه آخر سال 1311 به مصرف برساند.

رئیس- فوریت مطرح است. آقاى روحى.

روحى- در اصل لایحه عرضى دارم.

رئیس- در فوریت نظرى نیست.(گفته شد خیر) آقایانى که با فوریت موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقاى روحى.

روحى- بنده مغتنم می‌شمارم در این لایحه توضیحاتى از آقاى رئیس صناعت بالنسبه به یک قسمت بالاخص راجع به این کارخانه زرى‌بافى بخواهم. چندى است که ما مى‌گوییم کارخانه سمنت در این مملکت ایجاد مى‌شود همچنین قندسازى در کرج و اعتبارى هم در این باب از مجلس گذشته است ولى تا این تاریخ با احتیاج مبرمى که این مملکت به سمنت دارد(به عقیده بنده این مقدم است بر قند) تا به حال هیچ اطلاعى نداریم که چه شده و نتیجه حاصله‌اش چه بوده است. خواهشمندم در این مورد توضیحات خودشان را به عرض مجلس برسانند. عرض دوم بنده راجع به این زرى‌بافى است از کارهایى که بسیار مستحسن بوده و اداره صناعت کرده است شروع به همین زرى ‌بافى است. زرى بافى یکى از صنایع قدیمه این مملکت است که سال‌ها در کاشان و اصفهان و سایر نقاط این مملکت رواج و بسطى نیز داشته و گذشته از آن یک مال‌التجاره عظیمى بوده که از مملکت خارج می‌شده امروز منحصر شده است به یکى دو نفر کارگر که اینها بقیة‌السیف سایر کارگران این صنعت بوده‌اند که از میان رفته‌اند و همین چند نفر باقى مانده‌اند که اداره صناعت آنها را استخدام کرده است. بنده در لایحه خواندم که 20 دستگاه زرى بافى. خواستم ببینم که این 20 دستگاه همه دایر است و هرکدام اینها چند نفر شاگرد دارند آموزگاران اینها کى‌ها هستند و آیا در تعلیمى که مى‌دهند مراقبت مى‌شود که یک عده زرى باف بر افراد این مملکت علاوه شود که این صنعت یک باره از میان نرود؟ گذشته از این تا حالا آیا محصولات این 20 دستگاه کارخانه چه بوده و زرى‌هایش کجا است و چطور بافندگى کرده‌اند؟ آیا نمونه‌هایش طورى است که می‌تواند با زری‌هاى سابق رقابت کند. خواستم در این موضوع یک توضیحاتى بدهند که تا واقعاً ببینیم اداره صناعت دارد نسبت به این صنعت از دست رفته مملکت اقداماتى مى‌کند و حقیقتاً خوشوقت می‌شویم بلکه بتوانیم در این موقع این صنعت تعمیم پیدا کند تا این که یک صادرات مهمى چنانچه سابقاً هم بوده از این زرى بافى تهیه شود. حالا باید دید حقیقتاً این 20 دستگاه دایر است و معلمینش یاد می‌دهند و حقیقتاً این است یک همچو چیزى یا این که در بودجه یک عنوانى است. یا براى کسر حقوق آنها آمده‌اند و یک اضافه تقاضا می‌کنند. امیدوارم توضیحات ایشان طورى باشد که همه آقایان را امیدوار کند بر این که این صنعت از میان نخواهد رفت.

+++

رئیس کل صناعت و فلاحت- فرمایش نماینده محترم یکى راجع به کارخانه سیمن بود کارخانه سیمن گرچه از وظایف اداره صناعت خارج است و از نظر احتیاجاتى که راه آهن به سیمن دارد در وزارت طرق به این کار اقدام می‌شود. ولى براى استحضار خاطر آقایان عرض می‌کنم که کارخانه سیمن‌سازى از اول سال شروع به عمل شد و ماشین‌هایى که براى این کار ابتیاع کرده‌اند در شرف رسیدن است و براى ساختن خود کارخانه البته چون این ساختمان تخصص خیلى مشکلى لازم داشت با کمپانى‌هاى مخصوصى که در این باب تخصص داشتند مذاکره شده و بالاخره به طور مناقصه کمپانى زیمن شوکر توانست آن طورى که دولت مایل بود ترتیبات لازم بدهد و کارخانه هم شروع کرده است به مقدمات کارش. و تصور می‌کنم(مدتش درست نظرم نیست) تا چند ماه دیگر که حداکثر آن شاید از ده ماه تجاوز نکند این کارخانه دایر و تمام خواهد شد. اما کارخانه قندسازى کرج. به طورى که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است تحت مسئولیت اداره صناعت و برحسب تصویب مجلس شوراى ملى جنبه مسئولیت مالى او تحت مسئولیت شخص بنده اداره می‌شود. این کارخانه را می‌توانم عرض کنم که خود کارخانه تقریباً تمام است. این که عرض می‌کنم تقریباً براى این است که ماشین‌هاى بزرگ ما تمام سوار شده فقط بعضى ماشین‌هاى کوچک و اتصالاتى که لازم است تا الکتریسیته بشود چون ماشین‌هاى الکتریسیته و آتولیه‌هاى فنى کرج حالا کار می‌کند و مشغول سوار کردن در ابنیه اطراف کارخانه می‌باشند و در قسمت شست و شوى چغندر و اینها آنها هم در شرف اتمام است و بنده امیدوارم که در آخر مهرماه بتوانم از حضور محترم آقایان استدعا کنم که براى افتتاح تشریف فرما شده و کارخانه قندسازى کرج را افتتاح فرمایند. زیرا که این کارخانه یکى از معظم‌ترین کارخانه‌هایى است که تا به حال در ایران افتتاح شده و شهدالله تا به حال هم خیلى خوب پیشرفت کرده و امیدوارى کامل داریم که این کارخانه تشویق خواهد شد براى سایر کارخانه‌هاى صنعتى. اما در قسمت زرى بافى خاطر محترم آقایان مستحضر است که قسمت زرى بافى در وزارت اقتصاد ملى سابق منحل شده بود و فقط یک دستگاه زرى بافى در دربار اداره مى‌شد. پس از این که اداره صناعت تشکیل شد بنده این موضوع را مورد توجه قرار داده استدعا کردم و استدعاى بنده پذیرفته شد و آن یک دستگاه منتقل به اداره صناعت شد و ما به چهار دستگاه تبدیل کردیم که این چهار دستگاه تا چهار ماه اول سال دایر بوده و بیش از انتظارى که بنده داشتم موفق شده است به ترقى این جنس و این صنعت و بنده مى‌توانم در حضور محترم آقایان با اطمینان کامل عرض کنم که زری‌هایى که الان اداره صناعت بیرون مى‌دهد هیچ کمتر از زری‌هاى عهد صفویه نیست و مى‌خواهم عرض کنم که حسنى که در کارهاى صنعتى هست این است که نتیجه عمل را باید ارائه بدهند و با صحبت از آن نمی‌شود اکتفا کرد و عمل و نتیجه‌اش را باید دید و بنده مخصوصاً استدعا می‌کنم که آقایان تشریف بیاورند و ملاحظه بفرمایند و شاید بعضى از آقایان هم ملاحظه فرموده باشند که حقیقتاً زرى‌هاى فعلى از نقطه‌نظر تلفیقى که در اسلیم و در نقشه و رنگ آن می‌شود شاید یک قدرى بهتر از زری‌هاى زمان سابق هم هست. تاک تیک و طریقه عملى هم که بنده در موضوع این کار اتخاذ کرده‌ام روى سه اساس بود که یکى احیاء یک صنعتى است که در شرف از بین رفتن بود. و دومى تربیت کردن یک عده صنعتگر قابل براى این صنعت و دیگر قیمت خود جنس را بیرون آوردن و به ضرر بودجه دولت تمام نشدن. در هر سه قسمت هم کاملاً موفق شدیم زیرا ما در پارسال که شروع کردیم فقط یک مشهدى حبیب بود زرى باف که سنش در حدود هفتاد سال بود و این دریغ و امساک می‌کرد که این صنعت را به زیردستان خودش تعلیم کند و بالاخره من او را ملزم و مجبور کرده چندین نفر را تربیت کرد بالاخره با کمک شخص دیگرى که جدیداً جلب کردیم موفق شدیم به این که حالا هیجده دستگاه زرى بافى دایر کنیم و در واقع این هیجده دستگاه بیست دستگاه است زیرا شانزده دستگاه

+++

به عرض زرى‌هاى قدیم است و دو دستگاه عریض‌تر است و دو برابر است که در واقع بیست دستگاه می‌شود و خوب هم پیشرفت کرده است از حیث تربیت کارگر هم خیلى خوب ترقى کرده است و حالا ما براى هر دستگاهى دو نفر شاگرد داریم. و در هر سالى بنده می‌توانم بیست نفر کارگر تربیت شده در این قسمت تهیه کنم و البته در سال دوم و سوم براى تلفیق اسلیم‌ها و نقش‌بندى که مشکل‌ترین قسمت این صنعت است آنها تربیت خواهند شد و انشاء‌الله این قسمت آن طوری که منظور نظر آقایان است درست خواهد شد اما قسمت ثانى که قسمت احیاء این صنعت بوده امروزه ما این زرى را به معرض فروش گذاشته‌ایم و حتى مجلس شوراى ملى یک سفارشاتى مرحمت فرموده و ما هم دستور داده‌ایم که حاضر کنند و البته بعد به نظر آقایان محترم خواهد رسید و در قسمت‌هاى دیگر هم البته اشخاص دیگرى که خریده‌اند دیده‌اند و هر کس هم بخواهد البته فروخته می‌شود. اما در قسمت ثالث یعنى این قسمت که آن پولى که ما در بودجه گذاشته‌ایم آن را البته با منفعت کمى به دولت رد می‌کنیم و در واقع خسارتى هم به خزانه دولت وارد نمی‌شود از این راه چنانچه در بودجه 1311 آن مبلغى که براى بودجه زرى بافى گذاشته شده در قلم عایدات هم آن مبلغ را گذاشته است و در واقع ما اینجا سه موضوع را عملى کرده‌ایم و در مدت قلیلى که از عمر اداره صناعت گذشته و تصور می‌کنم سیزده یا چهارده ماه بیشتر نمى‌گذرد و هر سه منظور را ما عملى کرده‌ایم یکى احیاء این صنعت یکى تربیت صنعتگر و یکى هم از بین نرفتن سرمایه که دولت می‌گذارد و مخصوصاً در مواقعى که این کارخانه‌هاى جدید افتتاح خواهد شد از قبیل زرى بافى و قسمت صنایع مستظرفه حجارى و نقاشى و همچنین موزائیک و خاتم سازى و منبت کارى و قسمت کاشى سازى قدیم و قسمت صباغى و سایر قسمت‏هایى را که در این مدت یک سال اداره صناعت موفق شده و نقشه این کار را طرح کرده است و این مؤسسات را تأسیس کرده و عنقریب افتتاح خواهد شد در موقع افتتاح هم البته آقایان منت خواهند گذارد و تشریف خواهند آورد و این قسمت‌ها را ملاحظه خواهند فرمود. همچنین مهمترین قسمت قسمت دارالتجزیه معادن است که آن هم جزو همین قسمت‌ها تهیه شده که ما در آتیه براى ذوب مواد معدنى احتیاج به کمک خارجى نخواهیم داشت. و کلیه مواد معدنى در دارالتجزیه خودمان اینجا ذوب خواهد شد در خاتمه به عرض آقایان می‌رسانم که این قسمت کار زرى بافى قدم‌هایى است که اداره صناعت برداشته و خیلى هم خوب پیشرفت کرده است به طوری که بنده در این مدت کم می‌توانم عرض کنم که انتظار نداشتم این قدر پیشرفت کند و البته از هوش ایرانی‌ها بیش از این باید منتظر بود و با کمک و مساعدت آقایان البته پیشرفت بیشترى حاصل خواهد شد.

رئیس- آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى- موافقم‏

رئیس- مخالفى نیست. آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و تعداد آراء به عمل آمده شصت و هشت ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 89 با اکثریت 68 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : حکمت - معتضدی - حبیبی - ایزدی - دبیر سهرابی - مخبر فرهمند - بهبهانی - مؤید احمدی - اورنگ - فزونی - ناصری - طهرانچی - مصدق جهانشاهی - دکتر سنگ - مهدوی- قراگوزلو - افشار - افخمی - اقبال - موقر - معتصم سنک - اعتبار - دادور - بنکدار - بوشهری - دربانی- کازرونی - دکتر لقمان - دهستانی - یار علی - طهرانی - خواجوی - میرزا یانس - همراز - مقدم - طالش خان - ملک‌زاده آملی - صفاری - امیر عامری - اکبر - لیقوانی - لاریجانی - مسعودی خراسانی - امیر دولتشاهی - اعظم زنگنه - طباطبایی وکیلی - سهراب خان ساکینیان - بیات ماکو - حاج محمدرضا بهبهانی - تربیت - دبستانی کرمانی - حاج حسین آقا مهدوی - مفتی - محمد تقی خان اسعد - عراقی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - دکتر شیخ - هزار جریبی - شریعت‌زاده - مسعود ثابتی - حاج غلامحسین ملک - اسمعیل خان قشقایی - آقا سید کاظم یزدی - دکتر طاهری - محمد علی میرزا دولتشاهی - میرزا محمد حسین نواب - طباطبایی دیبا - حسن علی میرزا دولتشاهی .

+++

]6- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس کل صناعت و فلاحت[

رئیس- آقاى رئیس کل صناعت فرمایشى دارید؟

رئیس کل صناعت و فلاحت- براى این که خاطر مبارک آقایان مستحضر شود یک مقدمه مختصرى را به عرض می‌رسانم براى تقدیم این لایحه. خاطر محترم آقایان مستحضر است که کارهاى صنعتى مستلزم تحصیل مواد اولیه است و تحصیل مواد اولیه هم باید همیشه به نازل‌ترین قیمتى که ممکن است براى کارخانه به دست بیاید تا آن مال‌التجاره تا آن صنعت بتواند رقابت صنعتى کند از وقتى که کارخانه قندسازى کرج را ما در نظر داشتیم دایر کنیم البته دولت در نظر داشت که فکرى براى مواد اولیه آن بکند یکى از آن مواد اولیه و مهم‌ترین آنها سوخت است. زغال سنگ البته در آن طرف سمت غربى طهران معادن مختلفى از قبیل معدن آبیک و معادن دیگر هست ولى معادن دیگرى را ما در نظر داشتیم پیدا کنیم اخیراً در اثر اقدام به افتتاح راه چالوس یک معدنى را مهندسین اداره صناعت کشف کرده‌اند در یازده فرسخى کرج موسوم به معدن نیسا که یکى از معادن مهم ذغال سنگ است و اداره معادن امیدوار است در آتیه نزدیکى یکى از معادن مهم طهران بشود و استفاده کلى بدهد مخصوصاً خوشوقتانه مواد کالرین این معدن از سایر معادن حتى از معدن شمشک هم بیشتر است ما چون اول سال و آخر سال 1310 پیش‌بینى نمی‌کردیم که یک همچو معدنى داشته باشیم و یک همچو معدنى کشف شود و احتیاجى به اعتبار داشته باشیم اعتبارى در بودجه پیش‌بینى نکردیم و در نظر نگرفتیم و حالا که به این عمل برخوردیم یک لایحه تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود که اجازه بفرمایند معدن نیسا را ما امسال مثل معدن شمشک به طور تجارتى یعنى از عایدات خودش مخارج خودش را اداره بکنیم و دخل و خرج بکنیم تا این که در سال آتیه بودجه کامل بر طبق اصول فنى پیش‌بینى بشود براى مخارج این منظور یک لایحه تهیه شده است که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود که به کمیسیون می‌رود و البته بعد به عرض مبارک مجلس مقدس شوراى ملى خواهد رسید.

- 7] موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه[

رئیس- لوایح دیگرى که داریم لوایح مالى است و نماینده وزارت مالیه براى مدافعه آنها در مجلس حضور ندارد اگر اجازه می فرمایید جلسه را ختم کنیم(صحیح است) جلسه آینده روز سه‌شنبه هشتم شهریور دستور لوایح موجوده.

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

قانون‏

اصلاح بودجه سال 1311 اداره کل صناعت در قسمت زرى بافى

ماده واحده - مجلس شوراى ملى به اداره کل صناعت اجازه مى‌دهد مبلغ 80550 ریال اعتبارى را که در بودجه مصوب 1311 آن اداره تحت ماده 33 از فصل سوم جهت اجرت کارگران زرى بافى بابت بیست دستگاه در نه ماهه آخر سال 1311 منظور شده است جهت اجرت کارگران زرى بافى هیجده دستگاه در هشت ماهه آخر سال 1311 به مصرف برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول شهریور ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293334!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)