کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 100 صورت مشروح مجلس روز یک شنبه 31 تیر ماه 1318  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- اقتراع شعب شش گانه

3- شور اول لایحه استخدام پزشکان

4- شور و تصویب لایحه تفریغ محاسبه فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس

5- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1316 مجلس

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 100

صورت مشروح مجلس روز یک شنبه 31 تیر ماه 1318

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- اقتراع شعب شش گانه

3- شور اول لایحه استخدام پزشکان

4- شور و تصویب لایحه تفریغ محاسبه فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس

5- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1316 مجلس

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت جلسه یکشنبه 24 تیر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه آقایان: ثقة‌الاسلامی- حبیبی- ایزدی- شباهنگ

غائبین بی‌اجازه آقایان: دکتر ضیاء- فاطمی- حاج ملک- تهرانچی

دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان: نیکپور- اعظم زنگنه- قراگوزلو

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- اقتراع شعب ششگانه‏]

رئیس- شروع می شود به اقتراع شعب شش‌گانه مجلس عده حضار 125 نفر به هر شعبه 20 نفر می‌رسد و بعداً به شعبه‌هاى اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم هر کدام یک نفر اضافه می‌شود.

(اقتراع به عمل آمده و به ترتیب ذیل نتیجه حاصل گردید)

شعبه اول آقایان: مژدهى- نمازى- دکتر طاهرى- نائینى- ساگینیان- محیط- مشار- مخبر‌فرهمند- شباهنگ- تاج‌بخش- پالیزى- شجاع- اعتبار- دکتر جوان- امیر‌نیرومند- توانا- امیر‌ابراهیمى- اورنگ- رفیعى- بیات ماکو.

شعبه دوم آقایان: فرشى- شهدوست- میرزایى- وکیلى- معدل- حسن اسفندیارى- شاهرخ- نواب یزدى- مؤید‌قوامى- صدر- بهبهانى- خواجه نورى- لیقوانى- فتوحى- پارسا- نیکپور- ملک‌زاده آملى- مسعودى خراسانى- افشار- طهرانچى.

شعبه سوم آقایان: دکتر ادهم- مجید موقر- رهبرى- هدایت‌الله پالیزى- موسى مرآت- بوداغیان- رضوى- حریرى طلوع- افخمى- حسین معینى- سلطانى

+++

ملایرى- محمد‌تقى اسفندیارى- کازرونیان- عزیزى- نراقى مشیرى- دبستانى- مکرم افشار- روحى‏

شعبه چهارم آقایان: مؤید‌احمدى- ملک‌مدنى- ناصرى- ناهید- دکتر قزل ایاغ- مهدوى- هدایت- فاطمى- منصف- جهانشاهى- مرآت اسفندیارى- دولتشاهى- دکتر سمیعى- معتضدى- شاهرودى- صفوى- نوبخت- همراز- مقدم- اصفهانى.

شعبه پنجم آقایان: دکتر ملک‌زاده- دکتر لقمان- قراگزلو- ذوالقدر- دکتر سنگ- لاریجانى- اوحدى- دهستانى- على مؤید- دادور- ایزدى- حیدرى- پناهى- حریرى- معتصم سنگ- شیرازى- اردبیلى- حمزه‌تاش- ارگانى- گودرزى.

شعبه ششم- آقایان: جلایى- اقبال- اعظم زنگنه- طباطبایى- صفارى- جرجانى- طالش- مسعودى- ابراهیمى ریگى- بیات- علوى سبزوارى- دبیر سهرابى- خواجوى- دکتر اهرى- تولیت- سمیعى- آزادى- دکتر غنى- آصف- تربیت.

به شعبه اول اضافه می‌شود- آقاى مجد ضیائى‏

به شعبه دوم اضافه می‌شود- آقاى مولوى‏

به شعبه سوم اضافه می‌شود- آقاى کاشف‏

به شعبه چهارم اضافه می‌شود- آقاى نقابت‏

به شعبه پنجم اضافه می‌شود- آقاى محمد وکیل‏

رئیس- آقایان پس از ختم مجلس جلسه خودشان را تشکیل خواهند داد و هیئت رئیسه خودشان را معین میک‌نند و نیز کمیسیون‌هایى را که لازم است از شعب انتخاب شود تعیین و انتخاب خواهند نمود.

[3- شور اول لایحه استخدام پزشکان‏]

رئیس- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به لایحه استخدام پزشکان مطرح است. لایحه طبع و توزیع شده و به اطلاع آقایان رسیده است فقط گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

گزارش شور اول از کمیسیون به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون کشور با مشارکت کمیسیون بودجه پارلمانى لایحه شماره 15571 دولت راجع به استخدام پزشکان را با حضور آقاى وزیر کشور تحت شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتى که آقاى وزیر کشور بیان نمودند لایحه پیشنهادى را بشرح زیر اصلاح و اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- این لایحه که از طرف وزارت کشور تهیه و تقدیم شده است یکى از بهترین لوایحى است که تقدیم شده است به مجلس شوراى ملى زیرا آقایان پزشکان که این لایحه مربوط به استخدام آنها است از قدیم عملیات شان طرف احترام و مورد تقدیر بوده است و همیشه در کشور ما عملیاتشان رضایت بخش بوده است و البته آقاى وزیر کشور هم که طرفدار علم و دانش هستند بایستى یک همچو قدمى براى اصلاح وضعیت آقایان پزشکان و استخدام آنان بردارند بنده خواستم عرض کنم همان طور که در لایحه‌شان ذکر شده است پس از آن که از تصویب مجلس گذشت یک اثرات خوبى براى کشور خواهد داشت زیرا فعلاً در ولایات کمتر از نعمت وجود اطباء دانشمند استفاده می‌کنند انشاء‌الله پس از این که این لایحه از تصویب مجلس شوراى ملى گذشت با تشویقى که در این قانون از آقایان پزشکان شده است این طبقه که در مرکز هستند با توجهى که وزارت کشور به ولایات دارند البته یک دسته از آقایان را براى ولایات خواهند فرستاد تا شهرستان‌ها هم از نعمت وجود اطّباى دانشمند بهره‌مند شوند البته در مواد این لایحه هم یک اصلاحاتى به عقیده بنده لازم است که چون شور اول است در موقع خود در مواد پیشنهاد مى‌کنیم تا بعداً در کمیسیون براى شور دوم مورد مطالعه قرار گیرد و بحث شود و بنده فقط خواستم اینجا عرض کنم وقتى که این لایحه از تصویب مجلس گذشت یک کمکى خواهد بود براى بهداشت کشور مخصوصاً به شهرستان‌ها زیرا شهرستان‌ها از وجود طبیب خوب فعلاً تا حدى محرومند و البته بعد از تصویب این لایحه

+++

یک عده از آقایان پزشکان را به شهرستان‌ها اعزام خواهند داشت تا به آنها هم کمکى شده و از نعمت بهداشت استفاده کامل نمایند و البته با تشویقى که وزارت کشور از این طبقه خواهد نمود انشاء‌الله این استفاده براى شهرستان‌ها منظور خواهد گردید.

رئیس- موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

قانون خدمتگزارى پزشکان‏

فصل اول- شرایط ورود بخدمت‏

ماده اول- مشمولین این قانون عبارتند از پزشک‌ها و متصدیان سایر امور طبّى و درجات آنها به سه طبقه تقسیم مى‌شود:

پزشک یکم- پزشک دوم- پزشکیارها.

داوطلبان خدمت پزشکى باید شرایط زیر را دارا باشند:

الف- شرایط پزشک یکم:

1- دارا بودن شرایط مندرجه در فقرات یک و سه و چهار از ماده دوم قانون استخدام کشورى‏

2- داشتن دانشنامه دکترا.

ب- شرایط پزشک دوم‏

1- داشتن شرایط مندرجه در فقرات یک و سه و چهار از ماده دوم قانون استخدام کشورى‏

2- دارا بودن پروانه رسمى طبابت از وزارت فرهنگ‏

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده می‌خواهم استفاده کنم از حضور آقاى وزیر محترم کشور و یادآورى کنم که در این قانون بلکه ما این اصل را اتخاذ کنیم که شرط ارتقاء را براى اعضاء ادارى کشور کلیتاً زناشیى قرار بدهیم حالا تا رتبه سه را بنده حرفى ندارم ولى از رتبه چهار به بالا یک مردى است که توانایى این را دارد که زن داشته باشد ما باید ترویج کنیم زناشویى را زیرا که پایه ترقیات کشور بسته بفزونى جمعیت است و فزونى جمعیت هم جز در سایه زناشویى از راه دیگر به دست نمى‌آید خوب بود که از ابتدا این موضوع پایه و رتبه قانون استخدام می‌شود ولى البته در آن موقع این طور و این قدر براى ما مثل امروز محسوس نبود که کشور باید داراى افراد نیرومند و سالم باشد که براى خدمات کشور از هر جهت مفید باشد تا بتوان در سایه خدمات آنها تمام مدارج کشورى ارتقاء پیدا کند. حالا استدعا می‌کنم در همین قانون قرار بدهند که پایه ارتقاء براى اشخاصى که زن ندارند زن داشتن باشد و این اصل را تعمیم بدهیم و دولت در این قسمت اقدام کند که جمعیت کشور شاهنشاهى بلکه به این ترتیب فزونى پیدا کند.

رئیس- ماده سوم‏

ماده سوم- میزان حقوق پایه اول پزشک یکم (620) ریال در سال جارى خواهد بود و مقررى پایه‌هاى دیگر به انضمام پایه ششم معادل است با مقررى پایه مادون به علاوه ربع بلاکسر آن پایه و از پایه هفتم به بالا معادل با پایه مادون به اضافه سدس بلا‌کسر آن پایه میباشد و میزان حقوق پایه اول پزشک دوم 520 ریال در سال جارى خواهد بود و مقررى پایه‌هاى دیگر معادل است با مقررى پایه مادون باضافه ربع بلاکسر آن پایه و میزان مقررى پایه اول پزشکیارى (320) ریال در سال جارى خواهد بود و مقررى پایه هاى دیگر معادل است با مقررى پایه هاى مادون بعلاوه ثلث بلاکسر آن پایه و میزان حقوق پایه هاى اول پزشک یکمى و پزشک دومى و پزشکیارى در سال‌هاى بعد ضمن قانون بودجه تعیین خواهد شد

تبصره 1)- بهدارى کل مجاز است در صورتی که احتیاج به پزشک یا صاحبان سایر فنون طبى داشته باشد به پزشکان یا متصدیان سایر فنون طبى که رتبه کمترى دارند از رتبه‌هاى بالاتر کفالت داده و حق‌الکفاله بدهند.

تبصره 2- بهدارى کل می‌تواند به پزشکانی که از اقامتگاه خود به خارج فرستاده می‌شوند مادامى که در آن محل باقى هستند براى پایه‌هاى یک و دو یک ثلث- براى پایه هاى سه و چهار و پنج یک ربع و براى بقیه یک خمس از حقوق آنان را به عنوان مدد معاش در‌باره آنها منظور دارد.

رئیس- ماده چهارم

+++

ماده چهارم- پس از تصویب این قانون پزشکانی که می‌خواهند به هر اسم و رسم تازه وارد یکى از خدمات دولت بشوند ورود آنها به خدمت منوط به این شرط است که اقلاً مدت دو سال در کشور ایران خارج از مرکز مشاغل طبّى انجام دهد.

رئیس- ماده پنجم‏

ماده پنجم- ساعت‌هاى خدمت پزشگان ادارى که مشمول این قانون می‌شوند و طرز جرایم غیبت آنها تابع مقررات راجع بسایر خدمتگذاران کشورى خواهد بود ولى ساعت‌هاى خدمت پزشکانى که متصدى کارهاى فنى می‌شوند طبق آئین‌نامه مخصوص خواهد بود که اداره کل بهدارى با نظر وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

رئیس- ماده ششم‏

فصل سوم- خدمتگذاران رسمى و قراردادى‏

ماده ششم- پزشکانى که در تاریخ تصویب این قانون داراى پایه رسمى طبق قوانین استخدامى هستند در صورتی که بخواهند باخذ پایه پزشکى نائل شوند حقوق پایه رسمى آنها به میزان آخرین حقوقى که دریافت داشته‌اند ماخذ براى پایه پزشکى قرار داده می‌شود و مدت خدمت آنها در پایه ادارى جزء دوره خدمت محسوب و توقف آنها در پایه اخیر ادارى براى ارتقاء به رتبه بالاتر پزشکى منظور خواهد شد- پزشکانى که حقوق ادارى آنها از مقررى پایه پزشکى تجاوز نموده و بپایه بالاتر نرسیده بحقوق هر پایه پزشکى که حقوقشان نزدیکتر است آن پایه براى آنها تعیین می‌شود پزشکانى که حقوق ادارى آنها کمتر از پایه پزشکى است که براى آنها تعیین گردیده در هر موقع که اعتبار موجود باشد ممکن است حقوق پایه آنها را ترمیم نمود.

رئیس- آقاى مؤید‌احمدى‏

مؤید‌احمدى- بنده از آقاى وزیر کشور حقیقتاً تشکر می‌کنم که در هر کجا که بوده‌اند پایه‌هاى اساسى گذارده‌اند و عجالتاً هم که در وزارت کشور تشریف دارند پایه اساسى براى امور بهدارى و استخدام اطباء در نظر گرفته‌اند که در مجلس تصویب شود لذا این جهت حقیقتاً تشکر می‌کنم و ثانیاً حقیقت اشخاصى که در این مملکت در قسمت طبى زحمت کشیده‌اند یا یا در داخل و یا در خارج تحصیلاتى کرده‌اند و معلوماتى پیدا کرده‌اند به درد مردم می‌خورند و خیلى جلوگیرى از امراض می‌کنند چنان که در این ایام معلوم شد که خیلى خیلى وجودشان نافع و ذیقیمت است و البته اینها هم باید یک اسباب امیدوارى داشته باشند که در هر پایه هستند به واسطه خدماتشان به پایه بالاتر ارتقاء پیدا کنند لیکن بنده یک چیزى به نظرم رسید وقتى که این موضوع طرح شد با این که عضو کمیسیون نبودم معذلک آمدم در کمیسیون و مدتى نشستم و متأسفانه ماده 6 نرسید و کمیسیون ختم شد این بود که امروز که ماده شش مطرح شد خواستم این مطلب را عرض کنم و آن این است یک عده از اطباء هستند که در وقت اجراى قانون استخدام در وزارتخانه‌ها بوده‌اند یک عده در شهردارى بوده یا در جاهاى دیگر و شاید عده‌شان هم ده بیست نفر بیشتر نشود اینها وقتى که قانون استخدام اجرا شده است داراى رتبه شده‌اند حالا روى حقوقشان روى یک ترتیباتى در هزار و سیصد و دو که قانون استخدام اجر شد به آنها هم رتبه‌هایى داده شد بعضى رتبه چهار بعضى پنج بعضى رتبه دو آن وقت هم به واسطه اشکالاتى که در اجراى قانون استخدام پیشش آمد و امریکایی‌ها اینجا بودند بالاخره راه حلى پیدا کردند این بود که میزان حقوق را پایه رتبه قرار دادند و حال آن که این کار غلط بود و برخلاف قانون ولى خوب کردند ممکن بود که در آن وقت کسى هفتاد تومان هشتاد تومان حقوق داشته آن را میزان رتبه قرار دادند و رتبه سه یا چهار دادند و البته اینها در آن اداره‌اى که مستخدم بودند ارتقاء و اضافه حقوقشان طبق همان جریانات ادارى بالا رفته است و شاید بیست سال مدت خدمت داشته است و حالا رتبه‌اش شش یا پنج است لیکن در اواخر چون اداره بهدارى محتاج به طبیب بود یک اشخاص متخصص طبى را با یک حقوق گزافى آورده است و آنها را کنترات کرده است البته کار خوب کرده است طبیب بودند و وجودشان محل احتیاج بوده است در این قسمت بنده

+++

نظرى ندارم البته اینها را کنترات کرده اند و براى شهر‌ها ولایات فرستاده‌اند و در آنجا مشغول خدمت هستند حالا امروز که ما این قانون را آورده‌ایم باز بآن پزشکانى که داراى خدمت رسمى هستند ظلم می‌شود زیرا یک آدمى که بیست سى سال خدمت کرده است و درموقع اجراى قانون استخدام وضعیت رتبه و حقوقش آن طور شده است حالا او را چه می‌کنند؟ حقوق فعلى او را پایه رتبه پزشکى او قرار می‌دهند و لى آن کنتراتى که سه سال یا چهار سال خدمت کرده است و ماهى سیصد تومان یا چهارصد تومان به او حقوق می‌دهند از حالا می‌رود به رتبه بالا و آنها همین طور می‌مانند در رتبه‌هاى پائین این بود که بنده خواستم عرض کنم اشخاصی که مشمول قانون استخدام هستند این ماده به آنها ظلم کرده است که باید آقاى وزیر کشور و اعضاء کمیسیون این ماده را طورى در نظر بگیرند و اصلاح کنند که به آنها تعدى نشود و آنها هم از این قانون استفاده کنند.

وزیر کشور- همین طورى که آقاى مؤید‌احمدى فرمودند نظر وزارت کشور مساعدت با آقایان پزشکان است این مردمى که در مواقع خیلى سخت و خطرناک امتحان وطن‌پرستى و شاه دوستى خودشان را می‌دهند جا دارد که ما صمیم قلب از همه آنها قدر شناسى بشود ولى اینکه فرمودند در این قسمت اشکالى دارد و تبعیض شده است عرض می‌کنم تبعیض نشده زیرا نسبت به آن آقایان که رتبه رسمى دارند به اختیار خودشان گذاشته شده است نوشته شده است در صورتی که بخواهند به اخذ پایه پزشکى نائل شوند البته اگر نخواهند یعنى صرفه آنها اقتضا نکند و میل داشته باشند در آن رتبه رسمى که دارند باقى بمانند و آن رتبه بر ایشان مفیدتر و نافعتر باشد باقى خواهند ماند پس بنابر این یک اختیارى به آنها داده شده است و مخیر هستند که ببینند کدام یکاز این دو رتبه براى آنها نافعتر است رتبه پزشکى یا رتبه ادارى که مطابق قانون استخدام سیر کرده‌اند و این در حقیقت یک خدمتى است که به آنها شده است. اما راجع به آنهایی که کنتراتى هستند. یک مطلبى را فرمودند که اینجا لازم می‌دانم براى رفع سوء‌تفاهم جواب عرض کنم که پزشک‌ها از همه طبقات حقوق کنتراتشان کمتر است به استثناى عده خیلى کمى که شاید انگشت شمار هم نیست مابقى حقوق کنتراتشان یا نود تومان است یا صد و بیست تومان و چندین سال هم هست که به همین ترتیب مانده‌اند و با کمال حسن نیت و با کمال صمیمیت هم وظیفه خودشان را انجام داده‌اند. بنابر این نسبت به آنها نباید گفت که به آنها یک حقوق‌هاى گزاف داده شده است. در هر صورت چون نیت این بوده است که از این طبقه قدرشناسى شود خاطر آقاى مؤید‌احمدى مطمئن باشد که با این قانون همه آنها راضى خواهند شد

رئیس- پیشنهادى رسیده است خوانده می‌شود:

پیشنهاد می‌شود قسمت اخیر ماده ششم به این ترتیب اصلاح شود:

پزشکانى که حقوق ادارى آنها از مقررى پایه پزشکى تجاوز نموده و به پایه بالاتر نرسیده پایه بالاتر براى آنها معین می‌شود و ترمیم حقوق آنها به عمل می‌آید تا آخر. دکتر طاهرى‏

رئیس- ماده هفتم خوانده می‌شود:

ماده هفتم- پس از تصویب این قانون براى هر یک از پزشکانى که به وسیله قرار داد مشغول خدمت بوده و هستند ممکن است در حدود مقرر است این قانون پایه پزشکى تعیین شود براى تعیین پایه اشخاص مزبور آخرین حقوقى که دریافت داشته‌اند مأخذ خواهد بود در صورتی که حقوق پایه که به این ترتیب براى آنها تعیین می‌شود از مبلغى که فعلاً به عنوان حقوق ثابت می‌گیرند زیادتر باشد ترمیم حقوق رتبه آنان منوط به داشتن اعتبار و استحقاق و لیاقت کارمند مربوط است کسانى که مدت خدمت آنها براى رسیدن به پایه بالاتر کافى نباشد مدت خدمت آنها به هر پایه که نزدیکتر است آن پایه براى آنها تعیین می‌شود.

تبصره 1- پزشکانى که واجد شرایط ماده اول بوده وبا پایه سه ادارى وارد خدمت شده‌اند می‌توانند به اخذ پایه یک پزشکى نایل شوند و خدمات سابق آنها براى ترفیع منظور خواهد گردید.

تبصره 2- اشخاصی که به طور قرار‌داد متصدى خدمات پزشکى هستند ممکن است به طور قرار دادى به خدمت خود ادامه دهند

رئیس- آقاى نقابت

+++

نقابت- بنده سؤال مختصرى داشتم از آقاى مخبر استدعا می‌کنم توضیح بفرمایید و آن این است که اشخاصى که تحصیلات طبى خودشان را تمام کرده‌اند چه در ایران و چه در خارج و داراى دیپلم طبابت هستند ولى به خرج دولت نبوده‌اند که داراى پایه خدمت سه بشوند به خرج خودشان تحصیل کرده‌اند یا داراى پایه خدمت نیستند و یا تقاضاى خدمت می‌کنند بدواً بدون این که سابقه خدمت داشته باشند اینها را بر طبق کدام یک از این مواد استخدام خواهند کرد؟ آیا با پایه سه قبول خواهند شد یا نه چون در ماده اول شرط ورود به خدمت پزشکى چند شرط بود که یکى از آن شرایط داشتن فقرات یک و سه و چهار ماده دوم قانون استخدام کشورى و یکى هم داشتن دانشپایه دکترا- در تبصره یک از ماده 7 نوشته است پزشکانى که واجد شرایط ماده اول بوده و با پایه سه ادارى وارد خدمت شده‌اند آنها را با پایه 1 پزشکى به خدمت قبول می‌کنند اما کسى که سابقه خدمت ندارد و تحصیلاتش خاتمه یافته و سند تحصیلى در دست دارد تقاضاى شغلى می‌کند آنها را مى‌پذیرند یا خیر؟

مژدهى (مخبر کمیسیون کشور)- این موضوع آقا در کمیسیون مذاکره شد و مخصوصاً آقاى وزیر کشور فرمودند که مى پذیریم و مخصوصاً خیلى هم منتشان را داریم.

نقابت- مطابق کدام ماده آنها را مى‌پذیرند.

مخبر- مطابق همین ماده که می‌گوید وقتى که داراى دانشپایه باشند آنها را مى‌پذیرند.

رئیس- پیشنهادى از آقاى دکتر طاهرى رسیده است خوانده می‌شود.

پیشنهاد می‌شود ماده هفتم به ترتیب ذیل اصلاح شود.

پس از تصویب این قانون براى هر یک از پزشکانى که بوسیله قرار‌داد مشغول خدمت بوده و هستند در حدود مقررات این قانون پایه پزشکى تعیین می‌شود. براى تعیین پایه اشخاص مزبور نصف سنین خدمت آنها ملاک تعیین پایه طبق ماده دوم خواهد بود. در صورتی که حقوق پایه که بدین ترتیب معلوم می‌شود از آخرین حقوقى که گرفته‌اند بیشتر باشد ترمیم آن بعد به عمل مى‌آید و چنانچه آخرین حقوقى که گرفته‌اند بیشتر از حقوق پایه باشد که بدین ترتیب معلوم می‌شود اضافه به عنوان فوق‌العاده پرداخته می‌شود.

رئیس- ماده هشتم خوانده می‌شود:

فصل چهارم- سایر فنون طبى‏

ماده هشتم- دام پزشکان و داروسازان و دندانسازان که در فن خود داراى رتبه دکترا باشند مشمول این قانون بوده و از هر جهت مانند پزشک یکم با آنها رفتار خواهد شد.

رئیس- ماده نهم خوانده می‌شود.

ماده نهم- پزشکان- ماماها- داروسازان- دندانسازان- شیمى‌دان‌هاى طبى- دامپزشکان- میکرب‌شناس‌هایى که در فن لیسانیه هستند می‌توانند تا پایه 9 پزشک دومى که اختصاص به این دسته دارد ارتقاء یابند. مدت توقف در هر پایه از 7 تا 9 سه سال و مقررى پایه هفت به بالا معادل است با مقررى پایه مادون به اضافه سدس بلاکسر پایه قبل و شروع خدمت آنها با پایه سه پزشک دومى خواهد بود.

رئیس- ماده دهم خوانده می‌شود:

ماده دهم- 1- ماماهایى که گواهینامه آنها عالى شناخته نشده است دارو‌سازها و دندانسازهاى مجاز کمک پزشک‌ها (سرپرستارها) کمک دام پزشک‌ها- کمک آزمایشگاه و پرستارانى که داراى گواهینامه متوسطه و گواهینامه مربوط از آموزشگاه پرستارى و غیره در فن خود باشند با پایه 2 پزشکیارى استخدام می‌شوند.

2- کمک پزشک‌ها (سرپرستارها) کمک دام پزشکان- دستیاران آزمایشگاه- پرستارها در صورتى که داراى تصدیق دوره اول متوسطه و گواهینامه در فن خود باشندبا پایه یک پزشکیارى استخدام می‌شوند.

تبصره 1- کمک پزشکان (سرپرستارها) و کمک دام پزشکان- دستیاران آزمایشگاه و پرستارانى که در تاریخ تصویب این قانون مشغول خدمتند و بیش از دو سال به این فن اشتغال داشته‌اند و داراى معلومات دوره اول متوسطه نمی‌باشند می‌توانند پایه یک پزشکیارى را دارا باشند و چنانچه

+++

این اشخاص ده سال به شغل فنى دولتى اشتغال داشته‌اند با مراعات لیاقت و شایستگى می‌توان معادل حقوق فعلى آنها پایه پزشکیارى در‌باره آنها منظور داشت.

رئیس- پیشنهادى رسیده است خوانده می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم ماده دهم به ترتیب ذیل اصلاح شود:

ماده دهم- 1- ماماها‌یى که گواهینامه آنها عالى شناخته نشده است دارو‌سازها و دندان‌سازهاى مجاز کمک پزشک‌ها (سرپرستارها) کمک دامپزشک‌ها- کمک آزمایشگاه و پرستارانى که داراى گواهینامه متوسط و گواهینامه مریوطه آزمایشگاه پرستارى و غیره در فن خود باشند با پایه سه پزشکیارى استخدام میشوند.

2- کمک پزشک‌ها (سرپرستارها) کمک دامپزشکان- دستیاران آزمایشگاه- پرستارها در صورتی که داراى تصدیق دوره اول متوسطه و گواهى نامه در فن خود باشند با پایه 2 پزشکیارى استخدام می‌شوند.

رئیس- ماده یازدهم‏

فصل پنجم باز‌نشستگى‏

ماده یازدهم- نرخ کسور بازنشستگى مشمولین این قانون و همچنین طرز بازنشستگى واخذ وظیفه مشمولین این قانون از هر حیث تابع مقررات فصل چهارم قانون استخدام کشورى و اصلاحاتى که در آن به عمل آمده است می‌باشد.

در صورتی که تحلیل قوا و ضعف پیرى آنها مانع ادامه خدمت نباشد تا سن هفتاد سالگى می‌توانند مشغول خدمت باشند ولى در سن هفتاد سالگى حتماً باید باز‌نشسته شود.

تبصره- راجع به پزشکان قرار‌دادى تمام مدت خدمتی که طبق ماده 7 ملاک تشخیص پایه قرار‌داد شده براى اخذ حقوق بازنشستگى نیز محسوب خواهد گردید مشروط به این که از روى ماخذ پایه که به موجب این قانون براى آنها تعیین می‌شود کسور بازنشستگى سال‌هایی را که خدمتشان قبول می‌شود به صندوق بپردازند و مدت خدمت مزبور اعم از متوالى و متناوب خواهد بود.

رئیس- ماده دوازدهم‏

ماده دوازدهم- در نقاطی که دانشکده پزشکى و دارو‌سازى و دندانسازى دایر باشد رؤساى شعب بیمارستان‌ها موظفند که بر طبق برنامه وزارت فرهنگ به دانشجویان پزشکى و داروسازى و دندانسازى تعلیمات بالینى و عملى بدهند و قبول ترفیع آنها منوط به انجام این خدمت می‌باشد.

رئیس- ماده سیزدهم‏

ماده سیزدهم- در موارد فوق‌العاده که استخدام پزشکى ضرورت یابد با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران میتوان پزشکانی را به طور قراردادى به خدمت موقتى پذیرفت‏

رئیس- ماده چهاردهم‏

ماده چهاردهم مواد 6- 7- 8- 9- 19- 28- 31- قانون استخدام کشورى با اصلاحاتى که در آن به عمل آمده است شامل پزشکان و متصدیان سایر فنون طبى که در این قانون ذکر شده است می‌باشد.

رئیس- ماده پانزدهم‏

ماده پانزدهم- آئین نامه‌هاى اجراى این قانون و همچنین آئین نامه محاکمه ادارى پزشکان را وزارت کشور تهیه نموده و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود براى ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4- شور و تصویب لایحه تفریغ محاسبه فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس‏]

رئیس- گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ محاسبه فاضل درآمد چاپخانه مجلس. گزارش کمیسیون و لایحه پیشنهادى به عرض مجلس می‌رسد.

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون محاسبات لایحه شماره 441 کارپردازى مجلس شوراى ملى راجع به تفریع محاسبه فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس را از سال 1310 لغایت سال 1315 با حضور نماینده کارپردازى تحت شور و مداقه قرار داده و با تطبیق ارقام و اقلام جزء آن با اسناد هزینه مثبته و مدارک موجوده با عین مواد پیشنهادى کارپردازى مجلس

+++

موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- مذاکره در کلیات است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول‏

ماده اول- فاضل در‌آمد شش ساله چاپخانه مجلس از سال 1310 تا سال 1314 بر طبق ماده 4 قانون بودجه سال 1311 مجلس مصوب 23 فروردین 1311 و سال 1315 بر طبق ماده 3 قانون بودجه سال 1315 مجلس مصوب 26 اسفند 1314 که براى ماشین‌آلات جدیدو تکمیل اثاثیه و ساختمان چاپخانه مجلس اختصاص یافته بود جمعاً به مبلغ 3 ملیون و یکصد و بیست و هشتهزار و ششصد و پانزده ریال و هفتاد و پنج دینار بر طبق ریز قسمت اول صورت پیوست تصویب می‌شود

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم‏

ماده 2- مبلغ سه میلیون و یکصد و بیست و هفتهزار و هشتصد و سى و هفت ریال و پنجاه دینار از بابت خرید اثاثیه و ماشین آلات جدید و هزینه ساختمان چاپخانه مجلس از محل اعتبار ماده اول نامبرده بالا بر طبق ریز قسمت دوم صورت پیوست تصویب می‌شود

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات دوم است. (مخالفى نیست) موافقین با مجموع مواد این لایحه ورقه سفید خواهند داد (اخذ و شماره آراء به عمل آمده 95 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 105 با 95 رأى تصویب شد

اسامی رأی دهندگان - آقایان : جعفر خواجه نوری - محمد غنی تربیت - جواد شجاع - احمد صفاری - دکتر اسمعیل سنگ - علی مولوی - خلیل حریری - عیسی مشار - عبدالله شهدوست - دکتر هادی طاهری - نائینی - احمد مؤید قوامی - سهراب ساکینیان - غلامحسین فرشی - کاظم مژده­ای - آزادی - محمدتقی اسفندیاری - حسین معینی - یدالله دهستانی - علوی - مؤید ثابتی - رهبری - حریری طلوع - میرزایی - علی قلی هدایت - حمزه تاش - کیخسرو شاهرخ - ملایری - مرتضی قلی خان بیات - دکتر قاسم غنی - کازرونیان - همراز - حیدری - فنوحی - بوداغیان - پالیزی - اعظم زنگنه - کاشف - مشیر دوانی - مقدم - مسعودی - ملک­زاده آملی - طهرانچی - نمازی - رضوی - معتضدی - ابراهیمی ریگی - رحمت سمیعی - مرآت اعتبار - اقبال - مؤید احمدی - گودرزی - ناهید - ملک مدنی - نیکپور - ابراهیم سمیعی - لیقوانی - نراقی - مکرم افشار - فهورای - محمود ناصری - خواجوی - نیرومند - امیر ابراهیمی - مسعودی خراسانی - اورنگ - اصفهانی - اردبیلی - مخبر فرهمند - ملک­زاده - دبستانی - اوحدی - شاهرودی - رفیعی - بیات ماکو - جعفر پناهی - محمدتقی شیرازی - طباطبایی - نوبخت - مرآت اسفندیاری - علی وکیلی - جهانشاهی - منصف - دکتر اهری - نقابت - هدایت­الله پالیزی - پارسا - قراگزلو - جرجانی - دولتشاهی - موقر- توانا - موسی جوان - مهدوی .

[5- شور و تصویب لایحه تفریغ بودجه سال 1316 مجلس‏]

رئیس- گزارش کمیسیون محاسبات راجع به تفریغ بودجه سال 1316 مجلس شوراى ملى مطرح است‏

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون محاسبات لایحه شماره 443 کارپردازى مجلس شوراى ملى راجع به تفریغ بودجه سال یکهزار و سیصد و شانزده مجلس شوراى ملى را با حضور نماینده کارپردازى تحت شور و مطالعه قرار داده پس از تطبیق اقلام و ارقام آن با اسناد هزینه و مدارک موجوده و توضیحات کافیه در اطراف هر یک از ارقام آن صحت آن را تصدیق نموده و با عین مواد پیشنهادى کارپردازى موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود

رئیس- مذاکره در کلیات است (مخالفى نیست) موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول‏

ماده اول- هزینه مجلس شوراى ملى از بابت دوازده ماده سال 1316 موافق قسمت 1/ و 2 پیوست طبق بودجه مصوبه مبلغ هفت میلیون و ششصد و شانزده هزار و سیصد و نود و هفت ریال و چهل و پنج دینار تصویب می‌شود رئیس موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

+++

ماده دوم‏

ماده دوم- در آمد چاپخانه مجلس لغایت سال 1316 موافق قسمت 2 پیوست به مبلغ دو میلیون و هفتصد و سى و پنجهزار و چهار صد و سى سه ریال و پنجاه دینار تصویب می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکرات در کلیات ثانى است (مخالفى نیست) موافقین با مجموع مواد ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 101 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 107 به اکثریت صد و یک رأى تصویب شد

+++

اسامی رأی دهندگان - آقایان : منصف - اعتبار - نمازی - اقبال - طلوع - نیکپور - لیقوانی - مؤید احمدی - افخمی - مؤید قوامی - طهرانچی - ناصری - جهانشاهی - گودرزی - اورنگ - مکرم افشار - نراقی - آزادی - بیات - مرآت اسفندیاری - صفوی - جرجانی - دهستانی - هدایت - امیر ابراهیمی - مولوی - پالیزی - میرزایی - دکتر سنگ - مهدوی - خواجوی - جلایی - دبستانی - رضوی - دادور - خواجه نوری - مسعودی خراسانی - اوحدی - دکتر نیرومند - فهورای - دکتر ملک­زاده - دکتر قزل ایاغ - ابراهیمی ریگی - جعفر اصفهانی - پناهی - اردبیلی - فرهمند - موسی مرآت - محمدتقی شیرازی - محمد وکیلی - رحمت سمیعی - صفاری - مژده­ای - مهتضدی - ابراهیم سمیعی - رفیعی - بیات ماکو - نقابت - دکتر اهری - علی وکیلی - مقدم - معینی - رهبری - مسعودی - همراز - موسی جوان - کیخسرو شاهرخ - جواد شجاع - تربیت - دکتر طاهری - خلیل حریری - طباطبایی - ناهید - حیدری - ملک مدنی - توانا - کاشف - هدایت­الله پالیزی - مجد ضیایی - فتوحی - مشیر دوانی - علوی - دکتر غنی - بوداغیان - عزیزی - ملایری - اسفندیاری - مؤید ثابتی - شاهرودی - پارسا - دولتشاهی - فرشی - ملک­زاده آملی - شهدوست - عیسی مشار - ساکینیان - نائینی - نوبخت - حمزه تاش - موقر - قراگزلو .

[6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه هفتم مرداد ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون

تفریغ محاسبة فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس

ماده اول‌ـ فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس از سال 1310 تا سال 1314 بر طبق ماده 4 قانون بودجه سال 1311 مجلس مصوب 23 فروردین 1311 و سال 1315 بر طبق ماده 3 قانون بودجه سال 1315 مجلس مصوب 26 اسفند 1314 که برای خرید ماشین‌آلات جدید و تکمیل اثاثیه و ساختمان چاپخانه مجلس اختصاص یافته بود جمعاً به مبلغ سه میلیون و یکصد و بیست و هشت هزار و هشتصد و پانزده ریال و هفتاد و پنج دینار بر طبق ریز قسمت اول صورت پیوست تصویب می‌شود.

ماده دوم‌ـ مبلغ سه میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار و هشتصد و سی و هفت ریال و پنجاه دینار از بابت خرید اثاثیه و ماشین‌آلات جدید و هزینه ساختمان چاپخانه مجلس از محل اعتبار ماده اول نام بردة بالا بر طبق ریز قسمت دوم صورت پیوست تصویب می‌شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت پیوست است در جلسه 31 تیر ماه 1318 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی‌ـ حسن اسفندیاری

صورت پیوست قانون تفریغ بودجه محاسبه فاضل درآمد چاپخانه مجلس

قسمت اول‌ـ صورت ریز درآمد شش ساله چاپخانه مجلس برای خرید ماشین‌آلات و تکمیل اثاثیه و ساختمان چاپخانه مجلس.

گزارش

مبلغ جزء

مبلغ کل

دینار

ریال

دینار

ریال

بر طبق قانون تفریغ بودجه سال 1310 مجلس مصوب 20 دی 1311 فاضل درآمد چاپخانه مجلس

45

347105

   

بر طبق قانون تفریغ بودجه سال 1311 مجلس مصوب 27 اسفند 1312 فاضل درآمد چاپخانه مجلس

95

287629

   

بر طبق قانون تفریغ بودجه سال 1312 مجلس مصوب 21 اسفند 1313 فاضل درآمد چاپخانه مجلس

30

273203

   

بر طبق قانون تفریغ بودجه سال 1313 مجلس مصوب 26 بهمن 1314 فاضل درآمد چاپخانه مجلس

90

734632

   

بر طبق قانون تفریغ بودجه سال 1314 مجلس مصوب دوم اسفند 1315 فاضل درآمد چاپخانه مجلس

15

1086244

   

بر طبق قانون تفریغ بودجه سال 1315 مجلس مصوب 15 اسفند 1316 فاضل درآمد چاپخانه مجلس

 

400000

75

3128815

+++

قسمت دوم‌ـ صورت خرید اثاثیه و ماشین‌آلات جدید و هزینه ساختمان چاپخانه مجلس از محل فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس

گزارش

مبلغ جزء

مبلغ کل

دینار

ریال

دینار

ریال

از بابت خرید اثاثیه و لوازم چاپخانه مجلس در سال 1311 موجب اسناد هزینه

30

68011

   

از بابت خرید اثاثیه و لوازم چاپخانه مجلس در سال 1312 موجب اسناد هزینه

95

306246

   

از بابت خرید اثاثیه و لوازم چاپخانه مجلس در سال 1313 موجب اسناد هزینه

70

178463

   

از بابت خرید اثاثیه و لوازم چاپخانه مجلس در سال 1314 موجب اسناد هزینه

30

294798

   

از بابت خرید اثاثیه و لوازم چاپخانه مجلس در سال 1315 موجب اسناد هزینه

65

103952

   

از بابت خرید اثاثیه و لوازم چاپخانه مجلس در سال 1316 و 1317 موجب اسناد هزینه

30

1706455

20

2657928

از بابت هزینه ساختمان اطاق حروف‌ریزی چاپخانه مجلس در سال 1312 موجب اسناد هزینه

20

51755

   

از بابت هزینه ساختمان عمارت معروف به پست و تلگراف متصل به چاپخانه مجلس در سال 1312 موجب اسناد هزینه

35

52837

   

از بابت هزینه ساختمان موتورخانه جدید چاپخانه متصل به اطاق آکومولاتر در سال 1312 موجب اسناد هزینه

95

24260

   

از بابت هزینه ساختمان عمارت جدید چاپخانه در وسط باغ در سال 1314 موجب اسناد هزینه

05

338725

   

از بابت هزینه ساختمان انبار جدید چاپخانه در سال 1315 موجب اسناد هزینه

75

2330

30

469909

جمع کل خرید اثاثیه و هزینه ساختمان چاپخانه مجلس

   

50

3127837

این صورت پیوست قانون تفریغ بودجة محاسبه فاضل درآمد شش ساله چاپخانه مجلس بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی‌ـ حسن اسفندیاری

+++

قانون

تفریغ بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و شانزده مجلس شورای ملی

ماده اول‌ـ هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1316 موافق قسمت 1 و 2 پیوست بر طبق بودجه مصوبه مبلغ هفت میلیون و ششصد و شانزده هزار و سیصد و نود و هفت ریال و چهل و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم‌ـ درآمد چاپخانه مجلس از بابت سال 1316 موافق قسمت 3 پیوست به مبلغ دو میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار و چهارصد و سی و سه ریال و پنجاه دینار تصویب می‌شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت پیوست است در جلسه 31 تیر 1317 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی‌ـ حسن اسفندیاری

صورت پیوست قانون تفریغ بودجه یک ساله 1316 مجلس شورای ملی

نفرات

گزارش

مبلغ جزء

مبلغ کل

دینار

ریال

دینار

ریال

 

ماده اول

       
 

قسمت اول

       

1

مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس

 

3500100

   

2

حقوق کارمندان اداره قانون‌گزاری و اعتبار خصوصی

 

560340

   

3

حقوق کارمندان و خدمت‌گزاران کارپردازی

45

731549

   

4

هزینه ماهانه و سالانه

10

908045

55

5700034

 

قسمت دوم

       

1

حقوق کارکنان چاپخانه مجلس

70

693453

   

2

خرید اثاثیه و هزینه چاپخانه مجلس

20

1222909

90

1916362

 

جمع کل ماده اول هزینه سال 1316 مجلس و چاپخانه

   

45

7616397

 

ماده دوم

       
 

قسمت سوم

       
 

درآمد چاپخانه مجلس

   

50

2735433

این صورت پیوست قانون تفریغ بودجه یک ساله هزار و سیصد و شانزده مجلس شورای ملی بوده صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی‌ـ حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293716!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)