کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 10 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 آذرماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. شور اول پیمان دوستى بین دولتین ایران و ژاپن

3. اجراى مراسم تحلیف از طرف یازده نفر آقایان نمایندگان

4. معرفى آقاى رام به سمت ریاست اداره کل کشاورزى

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت دادگسترى

6. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 65 تا 95

7. تصویب سه فقره مرخصی

8. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 10

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 آذرماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. شور اول پیمان دوستى بین دولتین ایران و ژاپن

3. اجراى مراسم تحلیف از طرف یازده نفر آقایان نمایندگان

4. معرفى آقاى رام به سمت ریاست اداره کل کشاورزى

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت دادگسترى

6. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 65 تا 95

7. تصویب سه فقره مرخصی

8. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 11 آذر را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: معینی - فاطمی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: رضوی - منصف - مرآت اسفندیاری - ثقة‌الاسلامی - چایچی - تولیت - مؤید قوامی - دهستانی - مولوی - اعظم زنگنه .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: بیات - وکیلی - دکتر طاهری)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور اول پیمان دوستى بین دولتین ایران و ژاپن

رئیس - شور اول پیمان دوستى بین دولتین ایران و ژاپن مطرح است. گزارش کمیسیون و ماده واحده‏ خوانده می‌شود.

گزارش کمیسیون‏:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 38725 دولت راجع به پیمان دوستى بین دولت شاهنشاهى ایران‏ و امپراطورى ژاپن را با حضور جناب آقاى وزیر امور خارجه تحت شور و مطالعه قرار داده و با توضیحات کافیه‌اى که آقاى وزیر در اطراف لزوم پیمان نامبرده دادند با عین ماده واحده پیشنهاد دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن را براى شور اول تقدیم می‌شود.

ماده واحده - مجلس شوراى ملى پیمان دوستى که در تاریخ بیست و پنجم مهر ماه 1318 بین دولت شاهنشاهى ایران و امپراتورى ژاپن به امضا رسیده و مشتمل بر چهار ماده می‌باشد تصویب می‌نماید.

+++

رئیس - در کلیات اعتراضى نرسیده است. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. در ماده 1 و 2 و 3 و 4 اعتراضى نرسیده است رأى گرفته می‌شود به ورود شور دوم موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3. اجراى مراسم تحلیف از طرف یازده نفر آقایان نمایندگان

رئیس - به بقیه مراسم تحلیف اقدام می‌شود

(در این موقع عموم حضار به احترام ورود کلام الله مجید بر پا خاسته و آقایان نامبرده زیر در محل نطق حاضر و مطابق اصل یازدهم قانون اساسى قسم‌نامه را به شرح پایین قرائت و امضا نمودند).

بسم الله الرحمن الرحیم‏

من که در ذیل امضا می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه عادل متبوع مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران‏

آقایان: دکتر ادهم - هاشمى - دبستانى - حیدرى - ملک‌زاده آملى - حمزه تاش - خلیل حریرى - محمد‌حسین سنگ - دکتر سنگ - مختار مشیر دوانى - همراز.

4. معرفى آقاى رام به سمت ریاست اداره کل کشاورزى

رئیس - آقاى نخست وزیر

نخست وزیر - آقاى رام که حسب الامر مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهى به سمت ریاست اداره کل کشاورزى معین و مفتخر شده‌اند به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم.

(نمایندگان - مبارک است)

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت دادگسترى

رئیس - آقاى کفیل وزارت دادگسترى‏

کفیل وزارت دادگسترى - لایحه قانونى است راجع به دادرسى ارتش که تقدیم می‌شود ضمناً عرض کنم این لایحه پس از این که دو شور در کمیسیون دادگسترى شد و مورد تصویب واقع شد موقتاً به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس - به کمیسیون رجوع خواهد شد.

6. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 65 تا 95

رئیس - بقیه شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به امور حسبى. ماده 65 قرائت مى‌شود.

ماده 65 - دادستان و محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند.

1. حکم حجر

2. حکم بقای حجر

3. رفع حجر

4. رد تقاضاى حجر

5. رد تقاضاى بقای حجر

6. رد تقاضاى رفع حجر.

رئیس - ماده 66

ماده 66 - نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.

رئیس - ماده 67

ماده 67 - قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود را اطلاع نداد یا قیومیت را قبول نکرد به تقاضای دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگرى به سمت قیمومت مطلع می‌کند.

و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصى که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگرى معین نخواهد شد.

رئیس - ماده 68

ماده 68 - دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقى که مقتضى بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.

رئیس - ماده 69

ماده 69 - بعد از صدور حکم بدوى را جع به حجر تصرف

+++

محجور در اموال خود باطل محسوب است مگر این که دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند آن حکم را فسخ نماید.

رئیس - ماده 70

ماده 70 - هر گاه در ضمن رسیدگی به تقاضای حجر یا ضمن دادرسی ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته عملیات محجور که در زمان وجود علت حجر واقع شده باطل است.

رئیس - آقای اوحدی

اوحدی - مضمون این ماده به نظر این بنده با بعضی از مواد قانونی یک تعارضی را ایجاد کرده است این است که تقاضا دارم آقای کفیل وزارت دادگستری توضیحاً رفع این ابهام و این اجمالی که مفهم این تعارض است بفرمایند و آن این است که در قوانین دیگر هست که همین قدر که ورقه مالکیت از اداره ثبت صادر شد و به دست کسی داده شد دولت صاحب آن سند را مالک رسمی شناخته و هیچ قسم صحبتی را از دیگری نخواهد شنید اگر این محجوری که در ضمن دادرسی یا در ضمن تقاضای حجر مورد رسیدگی واقع شد و معلوم شد که شش ماه قبل یا یک سال قبل محجور بوده آن وقت عملیاتی که کرده است از قبیل این معاملات که به ثبت رفته و سند مالکیت به دست رف داده شده و حالا حکم به بطلان این عمل می‌شود با این سند مالکیت چه باید کرد.

کفیل وزارت دادگستری - همان طوری که تا به حال عمل شده است سند مالکیت همیشه قاطع دعاوی است و چون هیچ چیز نمی‌تواند آن را متزلزل کند هیچ وقت نمی‌آیند به عنوان این که محجور بوده بگویند سند مالکیت باطل است و از بین برود البته این حکم ناظر است به سایر قضایا و اموری که بعد ممکن است مورد اختلاف واقع شود.

رئیس - ماده 71

ماده 71 - حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

رئیس - ماده 72

ماده 72 - در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارد و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

رئیس - ماده 73

فصل سوم - اختیارات و مسئولیت قیم

ماده 73 - قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.

رئیس- ماده 74

ماده 74 - هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.

رئیس - ماده 75

ماده 75 - قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتدا دخالت خود تنظیم می‌کند باید برگ‌های بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هایی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگ‌هایی که قیمت و اهمیت ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگ‌ها را در سیاهه دارایی قید کند.

رئیس - ماده 76

ماده 76 - قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.

رئیس- ماده 77

ماده 77 - قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت‌حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر از او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.

رئیس - آقای طباطبایی

طباطبایی - عرض کنم اینجا می‌نویسد قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت‌حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر از او شده مطالبه نماید بنده خواستم ببینم مراد حق‌الحفاظه است و الا تهیه صورت‌حساب از یک اموالی که در دست قیم

+++

است که هزینه ندارد. این چه هزینه‌ای است.

کفیل وزارت دادگستری - متوفی ممکن است دارای اموال زیادی باشد که برداشتن صورت از آن اموال مستلزم مخارج زیادی باشد و همین طور وقتی می‌خواهند اموال را تسلیم قیم دیگر یا تسلیم محجور کنند این تسلیم هزینه زیادی بردارد مقصود این هزینه است که اگر قیم برنداشته است می‌تواند مطالبه کند.

رئیس - ماده 78

ماده 78 - قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

رئیس - آقای معدل

معدل - در اینجا فقط ذکر شده است که باید سعی و اهتمام کند سعی و اهتمام کردن غیر از الزام به این امر است در این موقع که تعلیمات ما برای همه حالت اجباری را دارد خوب است که قیم را مکلف کنند که یک حالت الزامی داشته باشد و تقاضا می‌کنم در شور دوم این را در نظر بگیرند.

کفیل وزارت دادگستری - کلمه باید که در صدر ماده نوشته شده معنای همان الزام را می‌دهد که شما می‌خواهید و به نظر بنده این معنی تأمین شده است معذلک ممکن است در شور دوم یک کلمه گذارده شود که این معنی را بهتر برساند.

رئیس - ماده 79

ماده 79 - قیم باید اموال ضایع‌شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.

رئیس - ماده 80

ماده 80 - قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.

رئیس- آقای طباطبایی.

طباطبایی- این عملیاتی که قیم انجام می‌دهد تحت نظر یک دادگاهی است که یا خودش مستقلاً انجام می‌دهد؟ مثلاً در آن ماده 77 که بنده عرض کردم که هزینة تهیه صورت‌حساب چطور می‌شود چقدر می‌شود منظورم این بود که خود قیم این عملیات را می‌کند و خودش هم یک خرجی معین می‌کند یا این که تحت نظر یک مقامات و یک دادگاهی است و یک میزانی دارد همین طور در اینجا محجور نیست فروخته و نسبت به آن مطابق ماده فوق عمل می‌کند این را خودش عمل می‌کند یا تحت نظر دادگاهی است.

کفیل وزارت دادگستری - اولاً قوانین موضوعه سابق این مسئله را کاملاً تأمین کرده است و دادستان‌ها کاملاً در اعمال قیم‌ها نظارت می‌کنند و اعمال آنها را همیشه می‌بینید و مواد بعدی هم که در این قانون پیش‌بینی شده مکلف کرده است محاکم را که در تمام اعمال قیم‌ها نظارت و مراقبت کنند بنابراین نظر آقا تأمین است که هم دادستان و هم دادگاه در اعمال قیم مراقبت دارند.

رئیس - ماده 81

ماده 81 - قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضا در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.

رئیس - ماده 82

ماده 82 - اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان

رئیس - ماده 83

ماده 83 - اسناد و اشیای قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک‌های معتبر گذاشته شود.

رئیس - ماده 84

ماده 84 - ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد و در این صورت اجازه مزبور شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

رئیس - ماده 85

ماده 85 - محجور ممیز می‌تواند به اذن ولی یا قیم اموال منافعی را که به سعی محجور حاصل شده است اداره نماید.

+++

رئیس - آقای اوحدی

اوحدی - بنده فقط خواستم عرض کنم که این لفظ محجور دوم این ماده را از سلاست عبارتی انداخته است اگر موافقت بفرمایید لفظ محجور برداشته شود و یک ضمیری گذارده شود که برگردد به محجور ممیز اول.

مخبر - تذکر آقای اوحدی را حفظ می‌کنیم که در شور دوم در کمیسیون مذاکره کنیم.

رئیس - ماده 86

ماده 86 - قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.

رئیس - ماده 87

ماده 87 - در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.

رئیس - ماده 88

ماده 88 - در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشد مکلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در اموال صغار مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.

رئیس - ماده 89

ماده 89 - وجوه زاید از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بی‌منفعت بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون منفعت گذاشت مسئول تأدیة خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

رئیس - آقای معدل

معدل - این الزام کردن قیم به این که اگر شش ماه بدون منفعت گذشت به نظر بنده اگر بعد از کلمه بیش از شش ماه یک کلمه بدون عذر موجه گذاشته شود بهتر خواهد بود برای این که بسیاری اشخاص خواهند بود که حتی پول خودشان را هم بیش از شش ماه معطل می‌کنند و نمی‌توانند که به نحو مقتضی برای آن مصرفی معین کنند که ضرری متوجه آنها نشود و این الزام کردن او به این قسمت مثل این است که هر معامله خوب یا بد که پیش می‌آید در این مدت بنماید که خسارتی متوجه صغیر نشود این است که اگر یک کلمه عذر موجه در اینجا گذارده شود هم تأمین نظری که در ماده هست می‌شود و هم اگر عذر موجهی باشد آن هم از بین نمی‌رود.

مخبر - البته قیمی که انتخاب می‌شود و قبول قیمومت می‌کند با رعایت این تکالیفی است که قانون بر عهده او مقرر کرده است و اینجا بایستی غبطه صغیر و صلاح و صرفه او را رعایت کند و اگر بنا شد اجازه مسامحه داده شود و گفته شود در صورت عذر موجه عذر زیاد است یک عذری می‌تراشند و بعد از دو سال پول صغیر معطل می‌ماند و خسارتی متوجه او خواهد شد و سرمایه‌اش راکد گذارده می‌شود ولی بالمآل می‌شود پول صغیر را در یک بانکی گذاشت یا یک وامی داد و به یک مصرف با نتیجه رساند و بالاخره این ماده روی غبطه صغیر مقرر شده است.

رئیس - ماده 90

ماده 90 - در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز تقاضای مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.

رئیس - ماده 91

ماده 91 - بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد.

رئیس - ماده 92

ماده 92 - تصرفات قیم در اموال محجور اگر به ضرر او باشد باطل است.

رئیس - ماده 93

ماده 93 - هر گاه قیم در پول محجور به نفع خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد.

رئیس - ماده 94

ماده 94 - در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت

+++

یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نماید مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است.

رئیس - ماده 95

ماده 95 - هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تأدیه می‌گردد.

7. تصویب سه فقره مرخصی

رئیس - گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی قرائت می‌شود:

گزارش کمیسیون راجع به مرخصی آقای مؤید قوامی

آقای مؤید قوامی در اثر کسالت عارضه یک ماه از تاریخ نهم آبان ماه 1213 از حرکت ممنوع بوده‌اند و نتوانسته‌اند در جلسات مجلس شورای ملی شرکت نمایند و درخواست اجازه این یک ماه را نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصی عذر ایشان را موجه دانسته و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - آقایان موافقین با مرخصی آقای مؤید قوامی برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. گزارش مرخصی آقای حسین افشار خوانده می‌شود.

آقای حسین افشار نوزده روز از تاریخ نهم آبان ماه 1318 درخواست مرخصی نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصی آقای حسین افشار برخیزند.

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. گزارش مرخصی آقای جرجانی

آقای جرجانی درخواست پانزده روز مرخصی از تاریخ بیستم آبان ماه 1318 نموده و کمیسیون عرایض و مرخصی با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - این مرخصی‌ها از همان بیست روز منظور خواهد شد و باید کمیسیون عرایض از آن بابت محسوب دارد. موافقین با مرخصی آقای جرجانی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

8. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 25 آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293736!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)