کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/05/31]

جلسه: 1 صورت مشروح مذاکرت مجلس روز پنجشنبه دهم خرداد 1335  

فهرست مطالب:

1 - بیانات آقای رئیس

2 - اجرای مراسم تحلیف و امضای قسم‌نامه به وسیله 108 نفر آقایان نمایندگان

3 - اقتراع شعب شش‌گانه

4 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 1

صورت مشروح مذاکرت مجلس روز پنجشنبه دهم خرداد 1335

 

فهرست مطالب:

1 - بیانات آقای رئیس

2 - اجرای مراسم تحلیف و امضای قسم‌نامه به وسیله 108 نفر آقایان نمایندگان

3 - اقتراع شعب شش‌گانه

4 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و چهل دقیقه صبح به ریاست سنى آقاى امان‌اللّه اردلان تشکیل و آقایان على فرشى، سلطان‌محمد سلطانى، اسکندر فیروز و منوچهر قراگزلو‌ منشى سنى بودند.

1 - بیانات آقاى رئیس

رئیس - در این موقع که از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى دوره نوزدهم تقنینیه مجلس شوراى ملى افتتاح گردیده و طبق آیین‌نامه داخلى مجلس افتخار انجام وظیفه قانونى در این چند روزه خواهم داشت تبریکات صمیمانه خود را به آقایان نمایندگان محترم اظهار و امیدوارم با تأییدات الهى در ظل توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى همان‌طور که دوره هجدهم تقنینیه موفق به خدمات مهمى گردیده این دوره نیز با موافقت آقایان نمایندگانى که از دوره قبل افتخار نمایندگى این دوره را دارا هستند و آقایانی که در این دوره افتخار نمایندگى را دارا شده‌اند موفق به خدمات ملى گردیده و نیات شاهنشاه جوان‌بخت را که خیر و صلاح کشور و ملت است با وضع قوانین مفیده به یادگار باقى بگذاریم از خداوند قادر متعال توفیق عموم آقایان نمایندگان و همکاران محترم را خواستارم‏.

2 - اجراى مراسم تحلیف و امضاى قسم‌نامه به وسیله 108 نفر آقایان نمایندگان

رئیس - مطابق اصل یازدهم قانون اساسى مراسم تحلیف شروع مى‌شود.

(در این موقع کلام‌اللّه مجید را با احترامات لازمه به تالار جلسه آورده و عموم حضار به احترام قیام نمودند و آقاى رئیس متن قسم‌نامه را به شرح زیر قرائت و آقایان نمایندگان عیناً تکرار نمودند)

ما اشخاصى که در زیر امضا مى‌نماییم خداوند را به شهادت مى‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به ما رجوع شده است مهماامکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت با علیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.‏

(آقایان به ترتیب زیر در محل نطق حاضر و قسم‌نامه را امضا نمودند(

آقایان: اردلان - دکتر امیر نیرومند - على قرشى - سلطان محمدسلطانى - مهندس اسکندر فیروز - منوچهر قراگزلو - جلیلوند - سعیدى - امید سالار - عماد تربتى - صارمى - الیاس کشکولى - نصیرى - مسعودى - صفارى - سالار بهزادى - مهندس جفرودى - محسن اکبر - غلام‌حسین بلتهاج - سراج حجازى - مهندس فیروز فروهر - دکتر محمد هاشم وکیل - تیمور تاش - موسوى - کیکاوسى - مهندس ظفر - مرتضى حکمت - معین‌زاده - عباسى - مشایخى - دکتر امیر حکمت - سالار سعید سنندجى - جلیلى - شادمان - مرآت - اسفندیارى - امان‌اللّه عامرى - غضنفرى - فولادوند - عرب شیبانى - صراف‌زاده - خلعت‌برى - عمیدى نورى - پرفسور جمشید اعلم - رامبد - مهندس شیبانى - توماج - دکتر آهى - یارافشار - دکتر سعید حکمت - استخر - مراد نویه - على قوام - دکتر مشیر فاطمى - سید جعفر بهبهانى - بزرگ‌نیا - دکتر شاهکار - مهندس فروغى - فرود - فضایلى - خرازى - دکتر عمید - دولتشاهى - نورالدین امامى - بیات ماکو - قنات‌آبادى - دکتر نفیسى - کورس - سلطان‌مراد بختیار - محمودى - اعظم زنگنه - ذولفقارى - افخمى - صدرزاده - صادق بوشهرى - پناهى - دکتر حسن افشار - علامه وحیدى.

(در موقع امضا اظهار داشتند، (ان هذا القرآن یهدى للتى هى اقوم) مجیدى ابراهیمى - دولت‌آبادى - مهندس هدایت - دادگر - باقر بوشهرى - دکتر راجى - مهندس دهستانى - دکبر فریدون افشار - قبادیان - دکتر جهانشاهى - رستم امیر بختیار - ابولحسن حکیمى - سردار فاخر حکمت - برومند - عبداللّه دشتى.

(ضمن امضا قسم‌نامه اظهار داشتند به این قرآن مجید قسم یاد می‌کنم نسبت به مملکت و شاهنشاه وفادار بوده و نسبت به ملت خادم و حافظ قانون اساسى باشم)‏

رئیس - این همان مطالبى است که در قانون اساسى نوشته شده است حاجت به تکرار نیست.

دکتر هدایتى -کاظم شیبانى - دکتر ضیائى – ثقـةالسلامى - کدیور - مهندس بهبودى – دیهیم - بوربور - امیر نصرت اسکندرى - عبدالحمید بختیار - بهادرى - دکتر عدل - دکتر بینا - دکتر سید امامى - مهندس اردبیلى - شادلو.

(کلام‌اللّه مجید را با احترام لازمه از تالار جلسه خارج نمودند(

3 - اقتراع شعب شش‌گانه‏

رئیس - شروع مى‌کنیم به تعیین شعب با فرعه عده حاضر در مرکز 109 نفر براى هر شعبه 18 نفر تعیین مى‌شود و بعد یک نفر به شعبه اول اضافه مى‌شود.

(اقتراع شعب شش‌گانه به ‌وسیله آقایان على قرشى و سلطان‌محمد سلطانى به عمل آمد و نتیجه به قرار زیر بود(

شعبه اول - آقایان: دکتر نفیسى. عبدالحسین اورنک - دکتر بینا - حسن کورس - مراد اریه - ابوالفتح دولتشاهى - رضا کدیور - محمد دیهیم - دکتر حمید آهى - خسرو قبادیان - پرویز یار افشار - مهندس شیبانى -

+++

توماج - على قوام - استخر - دکتر مشیر فاطمى - جعفر بهبهانى - دکتر شاهکار.

شعبه دوم - آقایان: مهندس فروغى - محمدرضا خرازى - فضائلى - على بزرگ‌نیا - دکتر عمید - مهندس بهبودى - بور بور - بیات ماکو - علامه وحیدى - صارمى - عماد تربتى - ثقة‌الاسلامى - دکتر حکمت صادق بوشهرى - فروهر - دکتر حسن افشار - - صدر‌زاده - نورالدین امامى .

شعبه سوم - آقایان: افخمى - محمود ذوالفقارى - دکتر راجى - دکتر هاشم وکیل - دهستانى - دکتر عدل - ابتهاج - دادگر - باقر بوشهرى - دکتر جهانشاهى - قنات‌آبادى - امید سالار - مهندس فیروز - دکتر امید نیرومند - سرلشگر کیکاوسى - سلطان‌مراد بختیار - امیر نصرت اسکندرى - رامبد.

شعبه چهارم - آقایان: فولادوند - تیمورتاش - عامری - عباسى - مشایخى - شادمان - دکتر ضیائى - بهادرى - مهندس جفرودى - عرب شیبانى - سراج حجازى - دکتر سید امامى - سنندجى - هدایت - مرآت اسفندیارى - کشکولى - عبدالله سعیدى - محمود محمودى.

شعبه پنجم - آقایان: مشار - دکتر امیر حکمت - مهندس اردبیلى - مهدى معین‌زاده - پروفسور اعلم - مهندس ظفر - محمود جلیلى - ابوالحسن حکیمى - رضا حکمت - رستم امیر بختیار - غضنفرى - على قریشى - محسن اکبر - مرتضى حکمت - سلطان‌محمد سلطانى - حبیب پناهى – دولت‌آبادى - یار محمد شادلو.

شعبه ششم - آقایان: عبدالله دشتى جلیلوند - باقر برومند - کاظم شیبانى - عبدالحمید بختیار - دکتر فریدون افشار زنگنه -سالار بهزادی - عنایت‌الله نصیری - محمد‌على مسعودى - محمد‌على صفارى - امان‌اللّه اردلان - دکتر هدایتى - صراف‌زاده - فتح‌الله فرود - عمیدى نورى - قراگزلو - خلعت‌برى.

به شعبه اول اضافه مى‌شود - آقاى موسوى.‏

مجید ابراهیمى: اسم بنده در شعبه‌ها نبود.

رئیس - اسم شما هم به شعبه دوم علاوه مى‌شود. آقاى مجید ابراهیمى به شعبه دوم علاوه مى‌شود.

  1. تعیین موقع و دستورجلسۀ بعد - ختم جلسه‏

رئیس - آقایان توجه بفرمایید، جلسه آینده روز یکشنبه بیستم خرداد ساعتن نه صبح خواهد بود ولى روز شنبه پس فردا ساعت 9 صبح آقایان تشریف بیاورند براى انتخاب هیئت‌ رئیسه شعب و انتخاب سه نفر از هر شعبه براى کمیسیون تحقیق پس از یک هفته که رسیدگى به اعتبارنامه‌ها شد روز یکشنبه بیستم خرداد براى رسیدگى به اعتبار‌نامه‌ها جلسه تشکیل خواهد شد.

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد(

رئیس مجلس شوراى ملى- امان‌اللّه اردلان

+++‏

یادداشت ها
Parameter:295063!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)