کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/08]

جلسه: 1 صورت مشروح مجلس روز شنبه بیستم شهریور ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

- 1انتخاب هیئت رئیسه موقتى‏

-2اقتراع شعب‏

-3موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 1

صورت مشروح مجلس روز شنبه بیستم شهریور ماه 1316

فهرست مطالب‏:

- 1انتخاب هیئت رئیسه موقتى‏

-2اقتراع شعب‏

-3موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست سنى آقاى اسفندیارى و منشى‌گرى آقایان: نقابت- مؤید ثابتى- ابوالفضل تولیت- عیسى مشار تشکیل گردید.)

-1]انتخاب هیئت رئیسه موقتى[

رئیس- اگر تصویب مىفرمایید شروع کنیم به انتخاب هیئت رئیسه موقتى. بدواً سه نفر به قرعه معین خواهند شد براى استخراج آراء.

(آقاى مؤید ثابتى اقتراع نمودند آقایان: جلایى- زوار و مرآت اسفندیارى معین شدند)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب یک نفر رئیس.

(اوراق رأى توزیع و پس از اخذ و شماره آراء و مهره‌هاى تفتیشیه نتیجه به قرار ذیل حاصل شد.)

مهره تفتیشیه: 116

اوراق رأى: 116

آقاى حسن اسفندیارى: 113

آقاى صدر: 1

ورقه سفید: 2

رئیس- عده رأى دهندگان یک صد و شانزده نفر حسن اسفندیارى صد و سیزده ورقه سفید دو آقاى صدر یک راى حسن اسفندیارى با اکثریت آراء به ریاست موقتى تعیین شد(صحیح است) شروع مى‌شود به انتخاب یک نایب رئیس به انتخاب فردى.

(اوراق راى توزیع شد)

رئیس- آقایان: جلایى- زوار- مرآت اسفندیارى تشریف بیاورند.

اخذ و شماره آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد:

مهره تفتیشیه: 117

آقاى بیات: 84

آقاى صدر: 24

آقاى: مؤید احمدى: 2

آقاى دکتر طاهرى: 1

آقاى دادور: 1

آقاى بیات ماکو: 1

ورقه سفید: 4

+++

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى یک صد و بیست و دو نفر، عده رأى دهندگان صد و هفده نفر. آقاى بیات هشتاد و چهار رأى، آقاى صدر بیست و چهار ورقه سفید چهار آقاى مؤید احمدى دو، آفاى دکتر طاهرى یک..

آقاى بیات ماکو یک، آقاى دادور یک. آقاى بیات با هشتاد و چهار رأى به نیابت ریاست موقتى انتخاب شدند.

(صحیح است) شروع مى‌کنیم به انتخاب نایب رئیس دیگر. آقایان زوار جلایى مرآت اسفندیارى تشریف بیاورند.

(اوراق رأى توزیع و پس از اخذ و شماره آراء نتیجه به این ترتیب حاصل شد:)

مهره تفتیشیه: 110

آقاى دکتر طاهرى: 59

آقاى صدر: 23

آقاى دکتر سمیعى: 6

آقای دادور 6

آقاى مؤید احمدى‏ 4

ورقه سفید: 7

اوراق رأی 110

آقایان: دهستانى- جرجانى- ایزدى- حریرى طلوع هر کدام یک ورقه‏

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى یک صد و سیزده نفر، عده رأى دهندگان یک صد و ده نفر آقاى دکتر طاهرى پنجاه و نه رأى آقاى صدر بیست و سه آقاى دادور شش آقاى دکتر سمیعى شش ورقه سفید هفت آقاى مؤید احمدى چهار چند نفر از آقایان هم هر کدام یک رأى داشته‌اند، آقاى دکتر طاهرى با اکثریت پنجاه و نه رأى به نیابت ریاست موقتى انتخاب شدند.

-2 ]اقتراع شعب شش گانه[

رئیس- شروع میکنیم به انتخاب شعب عده نمایندگان حاضر یک صد و سى و پنج نفر به هر شعبه بیست و دو نفر می‌رسد به شعبه‌هاى یک و دو و سه هر کدام یک نفر علاوه می‌شود.

(آقاى مؤید ثابتى اقتراع نمودند و به قرار ذیل معین شد.)

شعبه اول- آقایان: افخمى- معدل- ارکان- مؤید ثابتى- منصورعلى قراگزلو- مولوى- حبیبى- دکتر ملک‌زاده گودرزى- بیات- مسعودى- نراقى- محیط- اعتبار- اوحدى- اقبال- اورنک- مجد ضیایى- اعظم زنگنه فرشى‏

نواب یزدى- دادور

شعبه دوم- آقایان: خواجوى- نیرومند- نوبخت- ابوالفضل تولیت- محمود عزیزى- کازرونیان- مرآت اسفندیارى- سهراب ساکنیان- عطاءالله پالیزى- محمد طباطبایى- اعتصام زاده- خواجه نورى- بوداغیان- صفوى طالش- میرزایى- معینى- جرجانى- دکتر طاهرى- طهرانچى- کاظم یزدى- صفارى‏

شعبه سوم- آقایان: دکتر ضیاء- جعفر پناهى- نائینى ابراهیمى ریگى- ذوالقدر- ملک‌مدنى- کیخسرو شاهرخ تربیت- ابراهیم سمیعى- دهستانى- ناصرى- ملایرى- پارسا- حمزه تاش- شباهنگ- نیک‌پور- فخر طباطبایى- محمدتقى اسفندیارى- ابراهیمى- مؤید قوامى- حسنعلى دولتشاهى- افتخار ناهید

شعبه چهارم- آقایان: رهبرى- ایزدى- ملک‌زاده آملى رضوى- فتوحى- جعفر اصفهانى- حریرى طلوع- آزادى موسى مرآت- آصف- دکتر لقمان- حیدرى- عراقى- شهدوست- مژدهى- مصدق جهانشاهى- رفیعى- مؤید احمدى- بیات ماکو- دکتر سنگ- مخبر فرهمند- هدایت‌الله پالیزى‏

شعبه پنجم- آقایان: غلامحسین ملک- زوار- خلیل حریرى- دکتر سمیعى- دبیر سهرابى- روحى- عیسى مشار شیرازى- لیقوانى- منصف- ثقة‌الاسلامى- مقدم- شجاع- حسن اسفندیارى- شاهرودى- مؤقر- دکتر غنى- دکتر قزل ایاغ- مرتضى امین- معتصم سنگ- کاشف- معتضدى‏

شعبه ششم- آقایان: نقابت- نمازى- وکیلى- اردبیلى مشیرى- هدایت- مسعودى خراسانى- محسن مهدوى-

+++

حسن توانا- دکتر جوان- دبستانى حسین فاطمى- اسکندرى- علوى سبزوارى- بهبهانى- سلطانى شیخ‌الاسلامى‏

همراز- لاریجانى- اهرى- صدر- افشار- مکرم افشار.

به شعبه اول اضافه می‌شود: آقاى جلایى‏

به شعبه دوم اضافه می‌شود: آقای محمد وکیل‏

به شعبه سوم اضافه می‌شود: آقای دکتر ادهم‏

-3]موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه[

رئیس- از آقایان تمنا می‌شود که فردا لطف بفرمایید طرف صبح هیئت رئیسه شعب را معین کنند. پرونده‌هاى انتخابات هم حاضر است تحویل بگیرند که براى جلسه آتیه کار حاضر باشد و عقب نیفتد. اگر تصویب مى‌فرمایید

جلسه آتیه روز شنبه 27 سه ساعت قبل از ظهر دستور هم پرونده‌هاى انتخابات(خبرهاى شعب)(صحیح است)

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293613!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)