کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نشریات ادواری
0.0 (0)
تازه‌های نشریات
[1399/10/06]

بخش پنجم تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس  

رضا زارعی قدیم مسئول بخش نشریات ادواری کتابخانه مجلس شورای اسلامی

 

 • فروهر، شماره ۵۴ ، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ (ماهنامه دینی اجتماعی ادبی و علمی)
 • کوثر فصلنامه قرآنی، شماره ۶۶ ، بهار و تابستان ۱۳۹۹ (فصلنامه علمی تخصصی در زمینه قرآن پژوهی)
 • قرآن شناخت، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹ (دوفصلنامه علمی و پژوهشی)
 • نمایش، شماره ۲۴۵، آبان ۱۳۹۹ (ماهنامه تخصصی تیاتر)
 • فرهنگ امروز، شماره ۳۰، مهر ۱۳۹۹ (ماهنامه فرهنگ و علوم انسانی)
 • خاطرات سیاسی، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۹ (فصلنامه سیاسی اجتماعی و فرهنگی)
 • اندیشه پویا، شماره ۷۰، آذر ۱۳۹۹ (ماهنامه سیاسی فرهنگی با روش اطلاع رسانی تحلیلی و آموزشی)
 • حکومت اسلامی، شماره ۹۶، تابستان ۱۳۹۹ (فصلنامه علمی پژوهشی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری)
 • پژوهشنامه حج و زیارت، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۹ (دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده حج و زیارت)
 • میقات حج ، شماره ۱۱۳، پاییز ۱۳۹۹ ، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشکده حج و زیارت)
 • آفتاب خرد، شماره ۱۱ ، تابستان ۱۳۹۹ (فصلنامه علمی تخصصی)
 • مطالعات ترجمه، شماره ۷۰، تابستان ۱۳۹۹ (فصلنامه علمی پژوهشی)
 • مطالعات بین‌المللی، شماره ۶۵ ، تابستان ۱۳۹۹ (فصلنامه علمی دانشکده حقوق واحد علوم و تحقیقات)
 • تحقیقات علوم قرآن و حدیث، شماره ۴۵ ، بهار ۱۳۹۹ (فصلنامه علمی دانشگاه الزهرا)
 • انوار معرفت، شماره ۱۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ (دوفصلنامه علمی پژوهشی)
 • مجلس و راهبرد، شماره ۱۰۴ ، زمستان ۱۳۹۹ (فصلنامه علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)

 

 

  بازدید:532
  یادداشت ها
  Parameter:306080!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار