صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 46 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه 1317  

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- شور دوم لایحه نظام وظیفه عمومى و تصویب مواد یک تا 64

3- بیانات آقاى وزیرمالیه و دکترطاهرى راجع به صرف‌نظر کردن شرکت امریکایی از امتیازنامه استخراج نفت و لوله کشى‏

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 46

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه 1317

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- شور دوم لایحه نظام وظیفه عمومى و تصویب مواد یک تا 64

3- بیانات آقاى وزیرمالیه و دکترطاهرى راجع به صرف‌نظر کردن شرکت امریکایی از امتیازنامه استخراج نفت و لوله کشى‏

4- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 22 خرداد ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : قراگزلو -وکیلی

غایبین بی­اجازه - آقایان : کاشف - پناهی - تولیت -معدل -دکتر ضیاء - دکتر غنی - دبیر سهرابی - ارباب کیخسرو

دیر آمده بااجازه - آقای دکتر ادهم

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : صدر - توانا - لیقوانی - بیات - شیرازی

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- شور دوم لایحه نظام وظیفه عمومى و تصویب مواد یک تا 64)

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون نظام راجع به لایحه نظام وظیفه عمومى مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود.

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون نظام لایحه شماره 345 دولت راجع به قانون خدمت نظام وظیفه عمومى را براى شور دوم در جلسات عدیده با حضور آقاى وزیر عدلیه و با در نظر گرفتین پیشنهادهاى آقایان نمایندگان تحت مطالعه و مداقه قرار داده بالاخره مواد زیر تنظیم و اینک گزارش آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

قانون خدمت نظام وظیفه عمومى‏

فصل نخست‏

کلیات‏

ماده 1- کلیه اتباع ذکور دولت شاهنشاهى ایران طبق قانون حاضر مکلف به انجام خدمت سربازى وظیفه می‌باشند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم

+++

ماده 2- ابتداى خدمت نظام وظیفه اول فرودین ماه سالى است که در طى آن 21 سالگى شروع می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده 3- مدت خدمت سربازى 25 سال است و خاتمه آن اول فروردین ماه سالى است که در طى آن 46 سالگى شروع می‌گردد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4- مدت خدمت سربازى مقرره در ماده 3 داراى تقسیمات ذیل است.

الف- دوره زیر پرچم جزء در موردی که به موجب همین قانون مستثنى گردیده است 2 سال‏

ب- دوره احتیاط 4 سال‏

ج- دوره ذخیره اول 14 سال‏

د- دوره ذخیره دوم 5 سال‏

تبصره- دوره خدمت زیر پرچم افراد نیروى دربایی 28 ماه می‌باشد.

رئیس- آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده- بنده فقط راجع به تبصره این ماده خواستم توضیح بخواهم نوشته شده دوره خدمت زیر پرچم افراد نیروى دریایی 28 ماه است آیا این چهارماه اضافه جزء مدت 25 سال خدمت سربازی محسوب می‌شود و از دوره چهارساله احتیاط کسر می‌گردد یا نه؟

زوار- خود ماده نوشته است دیگر مدت خدمتشان 28 ماه است در زیر پرچم.

وزیر عدلیه- کل دوره مدت خدمت معلوم است.

رئیس- موافقین با ماده چهار برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم‏

ماده 5- موالید مذکور از 1284 به بعد که مطابق قانون خدمت نظام وظیفه مصوب خرداد ماه 1304 و 30 شهریور ماه 1310 خدمت زیر پرچم خود را تمام نکرده‌اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. و آنهایی که مطابق قوانین نام برده تا تاریخ اجراى این قانون خدمت زیر پرچم خود را تمام کرده‌اند نسبت به بقیه مدت خدمت سربازى تابع این قانون می‌باشند.

تبصره 1- کسانی که تا تاریخ اجراء این قانون مطابق مقررات قانون خدمت نظام وظیفه عمومى مصوب خرداد ماه 1304 و 30 شهریور ماه 1310 به اخذ برک معافیت دائم نائل شده‌اند معافیت آنان معتبر شناخته می‌شود.

تبصره 2- مدتى را که مستخدمین رسمى و مستخدمین جزء قبل از تاریخ اجراى این قانون انجام خدمت زیر پرچم نموده‌اند یا بعداً بنمایند جزء خدمت آنها محسوب شده و وزارتخانه و ادارات مربوطه مکلفند آنها را براى پس از دوره خدمت زیر پرچم به خدمت خود بپذیرند و همین طور مستخدمین دیگر ادارات که بر اثر این قانون به خدمت نظام وظیفه دعوت می‌شوند پس از خاتمه خدمت زیر پرچم براى اشتغال به خدمت سابق خود یا خدمات دیگر دولتى بر سایرین مقدم خواهند بود.

وزیر عدلیه- اینجا یک کلمه اشتباه شده است مستخدمین باید تبدیل به خدمتگزاران بشود چون از قانون سابق نقل شده فراموش شده است اصلاح بشود.

رئیس- اصلاح می‌شود. موافقین با ماده پنجم با این اصلاح قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ششم:

ماده 6- در مقابل خدمتى که متجاوز مدت مقرره در ماده پنج بنابر مقتضیات و اوامر مخصوص انجام شود دو برابر از ادوار مدت خدمت کسر می‌گردد بدین ترتیب که مطابق همان مدتی که اضافه خدمت نموده دوره احتیاط و به همان مدت نیز انتهاى مدت خدمت (ذخیره دوم) تقلیل می‌یابد.

تبصره- چهارماه تفاوت دوره خدمت زیر پرچم افراد نیروى دریایی نیز مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

وزیر عدلیه- اینجا هم یک اشتباهى شده است اینجا یک ماده 4 و 5 جایشان برگشته و ماده چهار جاى ماده پنج

+++

و ماده پنج جاى ماده چهار را گرفته است بنابراین در ماده 2 باید نوشته شود مدت مقرره در ماده چهار بنا‌بر مقتضیات تا آخر.

رئیس- اصلاح می‌شود موافقین با ماده ششم با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده 7- افرادى که در زمان جنگ و تجهیز عمومى خدمت آنها مقتضى می‌گردد و تا پایان جنگ خدمت آنها تمدید می‌شود مشمول مقررات ماده فوق خواهند بود.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده 8- درموقع گرفتن و مرخص کردن نفر بنابر تصمیمات ستاد ارتش در مواقع مختلف (روى مقررات پایه خدمتى) انجام می‌گردد.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده نهم:

ماده 9- سربازانی که پس از رفع احتیاجات قسمت‌ها باقى می‌مانند آماده خدمت نامیده می‌شوند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم:

ماده 10- سربازان آماده به خدمت در نخستین وهله احتیاج بایستى به قسمت‌هاى مناطق مربوطه تحویل و مادامى که نفر آماده به خدمت سنوات ما قبل وجود دارد نبایستى از مشمولین آن سال استفاده شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده 11- مشمولین و نفرات آماده به خدمت در هر موقع که خدمت خود را انجام دهند پس از خاتمه دوره زیر پرچم داخل طبقه نفرات هم سن خود می‌گردند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده 12- افراد قبل از رسیدن به سنین مشمولیت می‌توانند دو سال خدمت زیر پرچم خود را با حقوق وظیفه انجام دهند مشروط بر آن که حداقل هیجده سال تمام دارا بوده و وضعیت آنها متناسب با انجام خدمت باشد.

تبصره 1- اشخاصی که تا این تاریخ داوطلبانه دو سال در صف خدمت نموده‌اند خدمت آنها زیر پرچم محسوب و جزء هم طبقه‌هاى خود منظور می‌شوند.

تبصره 2- هیجده سال تمام از اول فروردین ماه سالى محسوب می‌شود که نوزده یالگى در طى آن شروع می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سیزدهم:

ماده 13- مدت تحصیلى در آموزشگاه‌ها و دانشکده افسرى (اعم از داخله یا خارجه) جزء خدمت زیر پرچم محسوب می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهاردهم:

ماده 14- داوطلبان واجد شرایط آموزشگاه گروهبانى امنیه با تعهد شش سال خدمت در امنیه از خدمت زیر پرچم معاف خواهند بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم:

ماده 15- داوطلبان هنرستان رانندگى ارتش چنانچه در سنین مشمولیت باشند یک سال از تحصیل در هنرستان و سال نخست خدمت رانندگى آنها جزء دوره زیر پرچم محسوب خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده شانزدهم:

ماده 16- دانش آموزانى که از طرف ارتش جهت تحصیل به خارجه اعزام و پس از مراجعت به ایران به درجات گروهبانى و استوارى نایل می‌گردند چنانچه در سنین

+++

مشمولین باشند و براى خدمت دائمى در ارتش متعهد گردند از خدمت زیر پرچم معاف خواهند بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده هفدهم:

ماده 17- دوره تحصیلى آموزشگاه گروهبانى نیروى دریایی جزء دوره زیر پرچم محسوب و داوطلبان واجد شرایط دخولى آموزشگاه از خدمت زیر پرچم معاف خواهند بود.

ماده 18- اشخاص فنى آموزشگاه دیده که براى خدمت دائمى در ارتش تعهد بسپارند از خدمت زیر پرچم معاف خواهند بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده نوزدهم:

ماده 19- به طور کلى اشخاصى که با درجات افسرى (به استثناء ادارى) در ارتش خدمت هستند در صورت مشمولیت با سپردن تعهد دائم از خدمت زیر پرچم معاف خواهند بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده بیستم:

ماده 20- کلیه کارکنانى که در ارتش بدون پایه نظامى (هم ردیف- کنتراتى- روز مزد) خدمت مى‌نمایند (به غیر از متعهدین موارد فوق) از لحاظ مقررات مربوطه به خدمت نظام وظیفه تابع مقررات عمومى کشور خواهند بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و یکم:

ماده 21- مشمولینى که در اثر تعهد خدمت دائم و یا طى آموزشگاه نظامى و فنى از انجام خدمت زیر پرچم معاف می‌گردند مادام که در خدمت ارتش هستند از احضار تعلیماتى و بسیج معاف بوده از خدمت خارج شوند اگر بنا‌بر علل خدمتى بوده باشد با رعایت مقام هر یک در ردیف افسران یا افراد هم طبقه خود منظور و اگر به علل محاکماتى خلع درجه یا اخراج شده باشند در صورتی که مدت خدمت آنها کمتر از دو سال دوره زیر پرچم باشد کسر مدت را باید با درجه تابینى خدمت نموده و جزء افراد هم طبقه خود منتظر شوند و در هر دو صورت در بقیه مدت ادوار قانونى تابع مقررات مربوطه به هم طبقه‌هاى خود خواهند بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده بیست و دوم:

ماده 22- درباره مشمولینى که قبل از احضار به خدمت سربازى مورد محکومیت واقع شده‌اند به طریق ذیل عمل خواهد شد.

الف- محکومین به جنایت و محکومینى که به واسطه تکرار جرم به مجازات بیشتر از حداکثر مجازات تأدیبى محکوم شده باشند بعد از اتمام مجازات مقرره خدمت زیر پرچم را در واحدهاى مخصوص مطابق دستور ستاد ارتش در کارهاى مورد احتیاج ارتش انجام خواهند داد.

ب- سایر محکومین به جنحه هر چند در حال اجراء مجازات باشند در موقع خود را انجام داده سپس درباره آنها اجرا مجازات بشود.

تبصره- محکومین به جنحه چنانچه در حین انجام خدمت سربازى حسن اخلاق و رفتار آنها مورد گواهى فرمانده مربوطه واقع شود بایستى مراتب در کتابچه نظامى آنها ذکر و گواهى شده تا بعد از انجام خدمت نظامى پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس‌الوزرا مطابق ماده 55 قانون مجازات عمومى از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى استدعاى تخفیف یا عفو بشود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 23

فصل دوم- مناطق سربازگیرى‏

ماده 23- در هر یک از استان‌هاى کشور شاهنشاهى

+++

یک منطقه سربازگیرى تحت امر فرمانده نظامى آن استان تشکیل مى‌یابد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 24:

ماده 24- هر یک از مناطق مرکب از چندین حوزه‌هاى سربازگیرى خواهد بود که حوزه اصلى نامیده می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 25:

ماده 25- در محل‌هایی که مراکز حوزه‌هاى سربازگیرى تشکیل گردیده یک دفتر ثبت احوال و آمار نیز تأسیس می‌گردد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 26:

فصل سوم- احضار مشمولین‏

ماده 26- احضار افراد در ادوار مختلفه خدمتى بنا بر فرمان همایون انجام می‌گردد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 27:

ماده 27- از تاریخ مشمولیت که اسامى مشمولین وسیله آگهى منتشر و وضعیت آنها تحت رسیدگى واقع می‌گردد تا موقع تحویل به سربازخانه مرحله احضار نامیده می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 28:

ماده 28- بنا‌بر ضرورت و مصالح نظامى موقع احضار و سربازگیرى که در این قانون تصریح شده بر حسب فرمان همایونى تغییر پذیر خواهد خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 29:

ماده 29- بر حسب فرمان همایونى ممکن است در موقع احتیاج طبقات مختلفه که هنوز به سن سربازى نرسیده‌اند به خدمت احضار گردند که در این صورت مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 30:

ماده 30- افرادى که بر طبق ماده فوق به خدمت احضار می‌گردند به محض رفع احتیاج از خدمت مرخص و مدتى را که خدمت بوده‌اند جزء دوره زیر پرچم قانونى آنان محسوب و با افراد هم طبقه خود داخل ادوار مختلفه خدمتى می‌گردند.

تبصره- چنانچه خدمت آنها از مدت دو سال کمتر باشد به همان نسبت از مدت خدمت زیر پرچم قانونى آنها کاسته می‌شود و به هر صورت ادوار خدمتى این قبیل احضار شدگان از تاریخ احضار به خدمت از 25 سال تجاوز نمی‌کند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 31:

ماده 31- هر ساله مشمولینى که مراسم سربازگیرى آنها خاتمه می‌یابد بر‌حسب احتیاج جهت انجام خدمت احضار می‌گردند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 32:

ماده 32- اسامى احضار‌شدگان بایستى سه ماه قبل از موعد حضور به وسیله آگهى در محل منتشر گردد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 33:

ماده 33- نسبت به اشخاصى که به سن سربازى رسیده‌اند و در دوره احضار واقع شده‌اند در عمل می‌شود یکى رسیدگى و اسم نویسى و دیگرى سربازگیرى.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 34:

ماده 34- رسیدگى و اسم نویسى تحت نظر فرمانده قسمت و رئیس حوزه سربازگیرى و رئیس

+++

دفتر آمار (یا نماینده آنها) انجام می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 35:

ماده 35- اجراى مراسم سربازگیرى با عضویت اعضاء مقرره در ماده 34 و دو نفر پزشک نظامى در حضور عالى‌ترین مأمور وزارت داخله یا نماینده او به عمل مى‌آید.

تبصره 1- در نقاطى که امنیه و شهربانى و شهردارى موجود است نمایندگان امنیه و شهربانى و یک نفر نماینده انجمن شهردارى نیز در اجراى مراسم سربازگیرى شرکت خواهند داشت.

تبصره 2- در صورت اقتضاء ممکن است سه نفر افسر از طرف فرمانده نظامى منطقه در اجراى مراسم سربازگیرى شرکت داده می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 36:

ماده 36- انتخاب افسران نام برده در تبصره دوم ماده قبل به عهده فرمانده پادگان و انتخاب پزشکان به عهده اداره بهدارى ارتش است که با نظر بهدارى پادگان تعیین و کلیه بایستى پس از تصویب ستاد ارتش به انجام امور محوله مشغول کردند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 37:

فصل چهارم- تأمین احتیاجات‏

ماده 37- مشمولین حوزه‌هاى تابعه هر یک از مناطق به واحدهاى لشگر یا تیپ متبوعه همان منطقه اختصاص خواهند داشت.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 38:

ماده 38- حوزه‌هاى سربازگیرى همه ساله در مدت یک ماهه آبان صورت نفراتى که به موجب ماده 1 این قانون در فروردین سال بعد داخل سن 21 سالگى خواهند شد از دفتر ثبت احوال و آمار همان محل دریافت خواهند نمود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 39:

ماده 39- دفاتر آمار و ثبت احوال هر محل مکلفند با مراجعه به سوابق و مدارک قانونى مربوطه صورت‌هاى منظور را دقیقاً استخراج نموده و به حوزه‌هاى سربازگیرى همان محل تسلیم نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 40:

ماده 40- حوزه‌هاى سربازگیرى هر محل بایستی صورت‌هاى مزبور را در آذر ماه با مدارک موجوده در دفاتر ثبت احوال همان محل که اسامى مشمولین از آن کلیه دفاتر استخراج شده دقیقاً تطبیق نموده و پس از رفع کلیه اختلافات تعداد آنها را تا اول دى ماه هر سال (در دو نسخه) به مناطق مربوطه صورت دهند که یک نسخه آن منطقه بایگانى و نسخه دیگر قبل از بهمن ماه هر سال به مرکز فرستاده شود.

تبصره- صورت‌هاى نام برده بایستى اسامى از قلم افتادگان سال گذشته و همچنین اسامى مشمولینى را که جدیداً شناسنامه اخذ نموده و یا از طریق اعتراض به سن مشمول شناخته شده‌اند در برداشته باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 41:

ماده 41- اداره نظام وظیفه عمومى مکلف است آمار جامعى از کلیه مشمولین فروردین ماه هر سال تنظیم نموده و قبل از اسفند ماه سال قبل به ستاد ارتش تسلیم نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 42:

ماده 42- آمار منظور بایستى صورت احتیاجات سال بعد کلیه قسمت‌هاى ارتش را نیز (به افراد عادى

+++

با سواد، فنى) پس از افراد داوطلب با منظور داشتن صدى ده کسور احتمالى در برداشته باشد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 43:

ماده 43: قسمت‌ها همواره موظف می‌باشند از احتیاجات سال بعد خود با در نظر گرفتن تغییرات سازمانى مناطق را مطلع ساخته و مناطق نیز بایستى از تغییرات حاصله بلافاصله اداره نظام وظیفه عمومى را مطلع سازند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 44:

ماده 44- تأمین احتیاجات و تحویل نفر به قسمت‌ها از روى شماره ترتیب دفتر اسامى (که از شماره ردیف صورت‌هاى موالید واصله از دفتر آمار تشکیل داده می‌شود) به عمل می‌آید تا چنانچه احتیاجات کمتر از افراد آماده به خدمت منظور می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اعلب برخاستند) تصویب شد. ماده 45:

ماده 45- در صورت اقتضاء ممکن است از مشمولین هر منطقه به مناطق مجاور آن اختصاص داده شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اعلب برخاستند) تصویب شد. ماده 46:

فصل پنجم- رسیدگى و اسم نویسى‏

ماده 46- همه ساله در اول دی ماه اسامى مشمولینى که در طى سال بعد 21 سالگى آنها شروع می‌شود به وسیله آگهى از طرف حوزه‌‌هاى سربازگیرى در کلیه کشور منتشر می‌گردد.

رئیس- موافقین برخیزند (اعلب برخاستند) تصویب شد. ماده 47:

ماده 47- اسامى مشمولین شهرها و بخش ها و دهستان‌ها در محل خود انتشار داده می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 48:

ماده 48- مردم مجاز هستند چنانچه اشتباه و یا اغلاط و یا سهوى در آگهى مشاهده نمایند (چه راجع به خود و چه راجع به دیگران) به مأمورین مربوط کتباً یا شفاهاً یادآورى نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند (اعلب برخاستند) تصویب شد. ماده 49:

ماده 49- کدخدایان مکلفند چنانچه اشتباه یا اغلاط یا سهوى در آگهى مشاهده نمایند به مأمورین مربوطه کتباً یا شفاهاً یادآورى نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند (اعلب برخاستند) تصویب شد. ماده 50:

ماده 50- اشخاصى که به سن مشمولیت رسیده‌اند و اسم آنها در آگهى ثبت نشده بایستى شخصاً یا بوسیله دیگرى شفاهاً یا کتباَ مأمورین را از وضعیت خود مطلع دارند.

رئیس- موافقین برخیزند (اعلب برخاستند) تصویب شد. ماده 51:

ماده 51- مشمولینى که اسامى آنها در آگهى ثبت شده بایستى از تاریخ انتشار آگهى تا قبل از انقضاء نیمه اول اسفند ماه حضوراً و یا کتباً و یا به وسیله وکیل و نماینده وضعیت خود را با ارائه عین برگ شناسنامه به شرح زیر به مأمورین اطلاع دهند.

الف- میزان سواد و معلومات‏

ب- اطلاعات فنى‏

ج- وضعیت مزاجى‏

د- شغل و محل سکنى‏

ه- وضعیت خانوادگى‏

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 52:

ماده 52- اطلاعات مذکور در ماده فوق در صفحه مخصوص برگ‌هاى شناسنامه (ستون اظهارات) ذکر و همچنین در همین ستون مقابل اسامى هر یک در دفاتر سربازگیرى نیز قید و از طرف مأمورین

+++

امضاء می‌شود و موقعى را که بایستى براى معرفى با عین برگ شناسنامه در مجلس سربازگیرى حاضر شوند به آنها تذکر داده می‌شود.

تبصره 1- به کسانى که فاقد برگ شناسنامه و یا صفحه مخصوص آن باشند از طرف مأمورین اسم نویسى یک گواهىنامه موقت داده می‌شود.

تبصره 2- چنانچه برگ‌هاى شناسنامه حاضر‌شدگان با دفاتر اسامى و صورت‌هاى مستخرجه از دفاتر آمار و ثبت احوال اختلاف داشته باشد علل آن بازرسى شده و براى رفع اختلاف بایستى از طرف نماینده آمار اقدام شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 53

ماده 53- همه ساله در کلیه مناطق و حوزه‌هاى سربازگیرى تا آخر اسفند ماه همان سال به عمل مقرره در ماده فوق باید خاتمه داده شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 54:

ماده 54- انجام مقررات این فصل به عهده مأمورین مقرره ضمن ماده 34 خواهد بود که بایستى براى رسیدگى به وضعیت مشمولین هر محل قبل از انقضاى موعد قانونى در مراکز مربوطه حاضر شده و وظائف محوله را خاتمه دهند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 55:

فصل ششم- تشکیل مجالس سربازگیرى‏

ماده 55: در 15 اسفند ماه هر سال از طرف وزارت جنگ پیشنهاد لازم به منظور صدور فرمان همایونى را جع به احضار مشمولین سال بعد به هیئت وزراء تقدیم می‌شود.

عین فرمان همایونى در اول فروردین ماه هر سال به وسیله مأمورین وزارت داخله در کلیه نقاط کشور منتشر مى‌گردد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 56:

ماده 56- پس از انتشار فرمان همایونى همه ساله از پانزدهم فروردین تا پانزدهم خرداد وضعیت مشمولین تحت‌نظر مجلس سربازگیرى رسیدگى خواهد شد و مشمولین به افتخار عنوان سربازى نایل خواهند شد.

تبصره- چنانچه بعد از تاریخ انقضاى مدت تشکیل مجلس سربازگیرى نیز مشمولینى باقى باشند که وضعیت آنها روشن نشده باشد دادگاه ادارى متشکله در مراکز حوزه‌ها وظائف مجلس سربازگیرى را انجام خواهند داد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 57:

ماده 57- مجلس سربازگیرى تحت ریاست عالى‌ترین مأمور وزارت داخله هر محل و به معاونت و نظارت رئیس حوزه سربازگیرى و عضویت سایر اشخاص نام برده در ماده 35 تشکیل مى‌گردد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 58:

ماده 58- مجالس سربازگیرى رسماً افتتاح مى‌شود و جلسات آن علنى خواهد بود و مردم می‌توانند به عنوان تماشاچى (بدون حق شرکت در مذاکرات) حضور به هم رسانند.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 59:

فصل هفتم- معافیت مزاجى‏

ماده 59- وضعیت مزاجى مشمولین بایستى به وسیله پزشکان نظامى روشن شده و علت مزاج آنها در نقاط تشکیل شوراى پزشکى نظامى مقدور نباشد لااقل به وسیله دو نفر پزشک نظامى مشخص گردد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 60:

+++

ماده 60- معلولین ذیل از خدمات صف وخارج صف محروم و جهت خدمات پرستارى پزشکى و دام پزشکى و امثال آن تعیین و چنانچه فنى و باسواد باشند در امور مربوطه مورد استفاده واقع و از تعلیمات نظامى معاف هستند.

1- نابینایان از یک چشم‏

2- شل و چلاق (در صورتی که بدون اتکاء قادر به حرکت باشند)

3- فاقدین شصت یا سبابه دست راست‏

4-اشخاص قصیر‌القامه که قد آنها از 150 سانتیمتر کمتر است.

5- دارندگان قوز (به شرط آن که از راه رفتن بدون اتکاء عاجزء نباشند)

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 61:

ماده 61- مشمولین معلول ذیل از کلیه خدمات نظامى براى همیشه معاف خواهند بود.

1- نابینایان‏

2- کر

3- لال‏

4- فاقدین دست یا پا

5- مبتلایان به امراض غیر قابل علاج‏

6-شل و چلاق یا دارندگان قوز که بدون اتکاء قادر به حرکت نباشند.

تبصره 1- چنانچه پزشکان نظامى در محل نباشند در صورت اقتضاء ممکن است از وجود پزشکان غیر نظامى یا بنگاه‌هاى بهدارى کشور با اجازه ستاد ارتش استفاده شود.

تبصره 2- مشمولین بیمار و ضعیف‌البنیه به وسیله بنگاه‌هاى بهدارى کشور قبلاً تحت معالجه واقع و پس از بهبودى به خدمت اعزام می‌گردند و مدت تعویق خدمت آنها از یک سال تجاوز نخواهد کرد مگر آن که ادامه معاله‌جات آنها مورد تأیید و گواهى شوراى پزشکى نظامى واقع گردد.

تبصره 3- بنگاه‌هاى بهدارى کشورى موظف به معالجه و مداواى مجانى مشمولین تبصره بالا خواهند بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 62:

فصل هشتم- معافیت محدود

ماده 62- اشخاص ذیل به واسطه موقعیت خود پس از انجام خدمت زیر پرچم از خدمات و تعلیمات ادوار بعدى (به جزء در موقع بسیج عمومى) معاف خواهند بود.

1- حکام شرع مجاز به اجتهاد و فتوى از مراجع تقلید یا فتوى‏

2- علماء درجه اول مذاهب زردشتى و کلیمى و مسیحى‏

تبصره 1- اعتبار مدارک مربوطه آنها منوط به گواهى وزارت معارف خواهند بود.

تبصره 2- طلاب علوم دینیه و دانشجویان علوم معقول و منقول مشمول مقررات فصل دهم این قانون خواهند بود.

رئیس- موافقن با ماده 62 قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اگر اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود (نمایندگان- صحیح است)

(در این موقع (پنجاه و پنج دقیقه قبل از ظهر) جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله ده دقیقه مجدداً به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

رئیس- ماده 63 مطرح است‏

فصل نهم- متکلفین‏

ماده 63- به طور کلى مشمولینى که عنوان سرپرستى و اداره امور عائله دارند مثل سایر افراد به خدمت حاضر خواهند شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 64:

+++

ماده 64- مشمولین ذیل که عهده‌دار هزینه و نفقه دهنده خانواده می‌باشند به خدمت احضار و پس از هشت ماه خدمت در واحدهاى ارتش بقیه دوره زیر پرچم را با دریافت مدد معاش و جیره (مطابق حقوق افراد امنیه) در اداره امنیه خدمت خواهند کرد.

1- مشمولینى که داراى عیال و اولاد بوده ولى داراى پدر یا پدر زن یا برادر زن باشند که در این صورت اگر هر سه نفر وجود داشته باشند مشترکاً و الّا هر کدام در قید حیات هستند موظف به نگاهدارى عائله او خواهند بود.

2- مشمولینى که تحت‌الکفاله آنها برادر و خواهر کوچک یا طفل بى مادر باشد که در این صورت بنگاه‌هاى شهردارى‌ها بایستى براى قبول آنان حق تقدم منظور دارند و در غیر آن سایر اقوام ذکور نسبى درجات 2 و 3 ملزم به نگاهدارى آنها خواهند بود.

3- مشمولینى که تحت الکفاله آنها (پدر یا مادر یا جد یا جده) از کار افتاده بود و خود آنها داراى برادر یا پدر یا اقوام ذکور نسبى درجات 2 و 3 باشند که در این صورت اقوام هر یک ملزم به نگاهدارى بسته خود خواهند بود.

4- مشمولینى که داراى یک یا دو نفر تحت‌الکفاله باشند بدون هیچ گونه رعایتى به خدمت احضار و بایستى با آنچه ماهیانه در حین خدمت زیر پرچم دریافت می‌دارد معاش آنان را تأمین نماید.

تبصره- به طور کلى در مورد کلیه مشمولین نام برده در این ماده هر گاه تحت الکفاله هاى آنها مطابق گواهینامه مجلس سربازگیرى متمکن و قادر به کار نموده و بسته به نزدیکى که از آنها نگاهدارى نماید نداشته باشند بنگاه‌هاى شهردارى باید در مدت هشت ماه اول خدمت زیر پرچم براى قبول آنان حق تقدم منظور دارند.

رئیس- آقایان موافقین با این ماده قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

(3- بیانات آقایان وزیر مالیه و دکتر طاهرى راجع به صرف‌نظر کردن شرکت آمریکایی از استفاده از امتیاز‌نامه استخراج نفت و لوله‌کشى)

رئیس- آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه- به طورى که نمایندگان محترم در خاطر دارند در اواخر 1315 دو فقره امتیاز راجع به اشتخراج نفت و لوله‌کشى در استان‌هاى شرقى ایران به شرکت امریکایی به موجب قوانین مصوب مجلس اعطا شد. در ظرف این مدت مطابق اطلاعاتى که دولت داشت شرکت نامبرده در این قسمت اکتشافات مشغول عملیات بوده‌اند اخیراً نامه از طرف نمایندگان شرکت به وزارت مالیه فرستاده شده که به موجب آن طبق ماده 24 امتیاز‌نامه اعلان داشته‌اند دلائلى که براى تصمیم خود در این نامه ذکر کرده‌اند به طور خلاصه این است که به واسطه پیدا شدن منابع مهم نفت در نقاط مجاور اقیانوس براى مدت مدیدى استخراج نفت را از نقاط دور از ساحل مقرون به صرفه نمی‌دانند و ضمناً اذعان دارند که در این تصمیم به هیجوجه مربوط به کیفیت و کمیت معادن حوزه امتیازیه نمیباشد بلکه بالعکس از امتحانات و اکتشافاتى که تا به حال شده بوجود مخازن مهم نفت در حوزه امتیازیه امید کامل دارند. دولت از نامه شرکت اتخاذ سند نموده و ضمناً دارند چون به طورى که قبلا عرض شد این امتیاز به موجب قانون مصوب مجلس اعطاء شده لازم دید که موضوع به اطلاع مجلس برسد.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- در قانون پانزدهم بهمن و هیجدهم بهمن 1315 که آقایان مسبوق هستند امتیاز اکتشاف و استخراج نفت و لوله‌کشى در قسمت مهمى از اراضى نفت خیز ایران به شرکت امریکایی واگذار شد. البته همان وقت که این امتیاز داده می‌شد مجلس شوراى ملى هم به اهمیت آن کاملاً متذکر بود که دولت وسعت نظرى در این جا به خرج داده است و یک اراضى خیلى وسیع

+++

ذی‌قیمتى را با اختیار یک شرکت واگذار کرده است. ما منتظر بودیم که انها هم مطالعاتى کرده و عمل به تعهدات خود بنمایند. تا حالا که آقاى وزیر مالیه به مجلس شوراى ملى اظهار مى‌کنند که صرف‌نظر کرده‌اند. بنده نمی‌دانم سبب صرف‌نظر کردنشان به علتى است که اظهار کرده‌اند و با جهت دیگر به هر حال از هر نظرى که باشد در نتیجه براى ما مفید است زیرا به طوری که خود آنها اذعان کرده‌اند و خودمان هم خوب مطلع هستیم این اراضى داراى یک منابع و ذخائر نفتى فوق‌العاده ذی‌قیمتى است که با شرایط مساعدتر و مفیدتر ممکن است مورد استفاده کشور واقع گردد و هیچ تردیدى براى نمایندگان نیست که از این پیش آمد دولت حسن استفاده که منظور است خواهند نمود.

(4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (نمایندگان- صحیح است)

جلسه آتیه روز یکشنبه بیست و نهم خرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ده دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293661!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)