کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2
[1396/04/25]

جلسه: 41 خلاصه صورت مجلس روز شنبه سوم شهر محرم‌ا‌لحرام 1328  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏2

 

جلسه: 41

خلاصه صورت مجلس روز شنبه سوم شهر محرم‌ا‌لحرام 1328

دو ساعت به غروب مانده روز مزبور در تحت ریاست آقاى مستشار‌الدوله جلسه تشکیل شد آقاى ممتاز‌الدوله به واسطه کسالت مزاج از حضور در جلسه معذور بودند صورت مجلس روز پنجشنبه غره محرم را معاضدالملک قرائت کرد.

ذکاء‌الملک راپورت‌هاى شعب را که مشعر بود به انتخاب اعضاى کمیسیون‌های مذکور ذیل قرائت نمود.

کمیسیون بودجه کمیسیون مبتکرات کمیسیون محاسبات مجلس کمیسیون عرایض و در شعب به موجب راپورت‌هاى کتبى آقاین مفصله ذیل به عضویت کمیسیون‌هاى مذکور فوق به ترتیب ذیل منتخب شدند.

اعضاى کمیسیون بودجه‏

در شعبه اول آقایان متین‌السلطنه و حاج میرزا رضا خان.

در شعبه ثانى آقایان صدیق حضرت و وکیل‌الرعایا.

در شعبه ثالث آقایان مؤتمن‌الملک و حاجى معین‌الرعایا.

در شعبه رابع آقایان ابوالقاسم میرزا و معتمد‌التجار.

در شعبه خامس آقایان حکیم‌الملک میرزا اسدالله خان.

در شعبه سادس آقایان میرزا اسمعیل نوبرى و فهیم‌الملک.

اعضاى کمیسیون محاسبات مجلس‏

از شعبه اول آقاى میرزا مرتضیقلی‌ خان.

2-آقاى میرزا محمد‌على خان تربیت.

3-آقاى آقا سید حسین کرمانشاهى.

4- آقاى دکتر اسمعیل خان.

5-آقاى میرزا احمد قزوینى.

6-آقاى شیخ محمد خیابانى.

اعضاى کمیسیون عرایض‏

از شعبه اول آقاى حاج محمد‌اسمعیل کاشف.

2-آقاى صدرالعلماء.

3- آقاى سید جلیل.

4-آقاى میرزا محمد نجات.

5-آقاى حاج شیخعلى.

6-آقاى افتخار‌الواعظین.

اعضاى کمیسیون مبتکرات‏

از شعبه اول آقاى سید محمد‌رضا.

2-آقاى شاهزاده لسان‌الحکماء.

3- آقاى حاج سید نصرالله.

4-آقاى میرزا ابراهیم خان.

5-شیخ ابراهیم زنجانى.

6- آقاى ذکاء‌الملک.

راپورت کمیسیون معارف و اوقاف و صنایع مستظرقه که مشعر بود به انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشى و مخبر قرائت شد آقاى ذکاء‌الملک به اکثریت تام رئیس شاهزاده سلیمان میرزا به اکثریت تام نایب رئیس آقا سید حسین اردبیلى به اکثریت تام منشى آقاى وحید‌الملک به اکثریت تام به سمت مخبرى کمیسیون مزبور منتخب شدند.

تلگراف آقایان سردار بهادر و مسیو یفرم که از سراب به وزارتین جنگ و داخله مخابره شده بود مشعر بر فتوحات اردوى دولتى و حسن خدمات آقاى شجاع‌الدوله و سایر رؤساى اردو بود قرائت شد بعد صورت تلگراف حضرت آیت الله آقاى خراسانى که به توسط آقاى ناصر‌الملک به مجلس پیشنهاد شده بود و مشعر بر ایقاظ هیئت دولت در جلوگیرى از پاره جرائد در درج مطالبى راجعه به منهیات شرعیه و سعى در اجراى اصل دوم قانون اساسى ذکاء الملک قرائت نمود پس از قدرى مذاکرات رئیس اظهار داشت در فقره ثانى که راجع به اصل دویم قانون اساسى است جواب تلگرافاً مخابره شده و در مسئله اولى هم البته به طورى که مرقوم فرموده‌اند مجلس اولین وظیفه خود را در جلوگیرى منهیات شرعیه مى‌داند و جواب این فقره را از هیئت رئیسه نوشته به اطلاع مجلس مى‌رسانم.

صورت استیضاح آقاى مؤتمن‌الملک که راجع بود به وزارت داخله در خصوص استیضاح از منکرات شرعیه به استیضاح آقاى حسنعلى خان که از هیئت وزراى عظام در خصوص اجتماعاتى که محل آسایش عمومى سراً تشکیل مى شود قرائت شد.

رئیس اظهار داشت از نه نفر اعضاى کمیسیون پست و تلگراف و تجارت و ملحقات آن چهار نفر از جلسه گذشته استعفا داده‌اند و باید تکلیف این فقره معین شود مذاکرات زیاد به میان آمد بعضى عقیده شان این بود که باید مجدداً به جاى مستعفى‌ها انتخاب شود پاره اظهار مى‌کردند که باید اشخاصى که تالى آنها اکثریت نسبى داشته‌اند به جاى آنها برقرار شوند بالاخره آقاى تقى زاده یک طرحى را که د راین خصوص پیشنهاد نمود و اظهار داشت پانزده نفر از نمایندگان شفاهاً تصویب نمودند که فوریت آن را از مجلس تقاضا مى‌کنم قدرى در فوریت و عدم فوریت آن مذاکره شد در این موقع رئیس ربع ساعت اجازه تنفس دادند.

مجدداً جلسه تشکیل و طرح مذبور که عبارت آن ذیلًا مندرج است مطرح گردید.

+++

 طرح آقاى تقى‌زاده‏: در انتخابات جمعى که از طرف مجلس مى‌شود در صورتى که پس از انتخاب یکى از منتخبین استعفا دهد به جاى او انتخاب جدید لازم است این بنده فوریت این لایحه را تقاضا مى‌کنم که باید به فوریت و عدم آن رأى گرفته شود.

رئیس اظهار داشت در فوریت و عدم فوریت این طرح رأى گرفته مى‌شود هر کس فوریت آن را تصویب مى‌کند قیام نماید به اکثریت فوریت طرح مزبور تصدیق و رجوع به کمیسیون مبتکرات گردید که به انضمام ملاحظات اعضاى کمیسیون مبتکرات در مجلس پیشنهاد و مطرح شور شود.

در خصوص بقیه اعضاى کمیسیون پست و تلگراف و منحقات قرار شد که عجالتاً شش نفر منتخب که عبارت از آقایان حاج میرزا رضاخان شاهزاده اسدالله میرزا- آقاى حسنعلى خان- آقاى دکتر اسمعیل خان- آقاى میرزا ابراهیم خان- آقاى میرزا داودخان مى‌باشند چنانچه مجلس تصویب مى‌کند شروع به کار نمایند تا پس از گذشتن طرح مزبور تکلیف سه نفر مستعفى معین شود چون مخالفتى نداشت این اظهار پذیرفته شد.

طرح قانونى آقاى متین‌السلطنه که مشعر بر منع لاتار بود قرائت شد اظهار شد به موجب نظامنامه باید علت پیشنهاد طرح را در مقدمه بنویسند بعد به مجلس پیشنهاد شود به دین جهت طرح مزبور به خود او رد شد.

استیضاح آقاى میرزا ابراهیم خان راجع به اوضاع کنونى حد جنوبى ایران و استیضاح آقاى معتمد‌التجار راجع به محاسبات حسین پاشاخان امیر بهادر سابق قرائت شد جلسه یک ساعت از شب گذشته ختم و جلسه آتیه بروز سه شنبه ششم سه ساعت به غروب مانده اعلام گردید.

+++

                       

 

 

یادداشت ها
Parameter:291991!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)