صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پنجم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 5
[1396/04/26]

جلسه: 4 (صورت مشروح مجلس عصر یوم شنبه 25 حوت 1302 مطابق نهم شعبان 1342)  

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 5

جلسه: 4

(صورت مشروح مجلس عصر یوم شنبه 25 حوت 1302 مطابق نهم شعبان 1342)

(مجلس تقریباً دو ساعت قبل از غروب برپاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید (صورت‌جلسه عصر پنج‌شنبه 23 حوت را آقای سرکشیک‌زاده قرائت نمودند)

رئیس- صورت‌مجلس ایرادی ندارد؟ (بعضی گفتند خیر)

رئیس- دستور امروز رسیدگی به راپرت‌های جدید شعبات و راپرت‌هایی است که روز شنبه قرائت شد و مخالف داشت یک نفر راپورت از شعبه ششم راجع‌به نمایندگی آقای آشتیانی است. آقای داور تشریف بیاورند قرائت نمایند.

آقای داور راپرت شعبه 6 را راجع‌به نمایندگی آقای آشتیانی را به شرح ذیل قرائت نمودند شعبه 6 به دوسیه انتخابات تهران رسیدگی کرده و خلاصه آن را راجع‌به انتخاب آقای آقامیرزا هاشم آشتیانی به عرض می‌رساند انتخابات تهران در بیست و پنجم شعبان 1341 شروع و در 8 ربیع‌الاول 1342 ختم شد. مجموع آرا مأخوذه 19927 و از این عده آقای آشتیانی 3903 رأی حائز اکثریت شده‌اند انجمن نظار اعتراضات معترضین را وارد ندیده صحت جریان انتخابات را تصدیق کرده و نمایندگی آقای آقامیرزا هاشم آشتیانی را اعلام داشته.

شعبه نیز پس از دقت در دوسیه نظر انجمن نظار را تصویب نموده و به نمایندگی آقای آشتیانی رأی می‌دهد.

رئیس- آقای تدین

تدین- بنده مخالفم

رئیس- موکول می‌شود به فردا- آقای داور راپرت دیگری است راجع‌به آقای آقاشیخ فرج‌الله که باید قرائت بفرمایید (آقای داور برای قرائت راپرت حاضر شده و به شرح آتی قرائت نمودند)

شعبه 6 بدوسیه انتخابات کرمان رسیدگی کرده و خلاصه آن را به نمایندگی آقای آقاشیخ فرج‌الله به عرض می‌رساند انتخابات کرمان در دهم شوال 41 شروع و در 14 صفر 42 ختم شده مجموع آرا مأخوذ 10253 و از این عده آقای آقاشیخ فرج‌الله با 9154 رأی حائز اکثریت شده‌اند- انجمن نظار به شکایات رسیدگی کرده و چون شکایات را وارد ندید، به صحت جریان انتخابات کرمان و نمایندگی آقای آقاشیخ فرج‌الله رأی داده شعبه نیز پس از دقت در دوسیه نظر انجمن را تصویب کرده و به نمایندگی آقای آقاشیخ فرج‌الله رأی می‌دهد.

رئیس- باید رأی بگیریم آقایانی که وکالت آقای آقاشیخ فرج‌الله را از کرمان تصویب می‌کنند قیام فرمایند (جمع کثیری قیام کردند)

رئیس- تصویب شد. آقای وکیل‌الملک (احضار برای قرائت راپرت)

(آقای وکیل‌الملک راپرت شعبه چهارم را راجع‌به نمایندگی آقای مستوفی‌الممالک به شرح آتی قرائت نمودند)

شعبه چهارم به دوسیه انتخابات تهران رسیدگی نمود بعد از آن‌ که انجمن نظار موافق مقررات قانون تشکیل شده از غره رمضان 1341 اعلان انتخابات را منتشر و از یازدهم رمضان الی هیجدهم رمضان به توزیع تعرفه مشغول در این اثنا که با ایام احیا مصادف شده تعطیل کرده مجدداً از بیست و چهارم رمضان الی سی‌ام رمضان تعرفه توزیع نموده از سوم شوال الی هفتم شوال به اخذ آرا پرداخته کلیه اوراق تعرفه که توزیع شده 19927 ورقه بوده جمع اوراق آرائی که به صندوق برگشته 19426 ورقه بوده در نتیجه استخراج و قرائت آرا آقای مستوفی‌المالک به اکثریت 5967 رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی منتخب شده بعد نظار بعد از طی مراحل قانونی خاتمه به انتخابات داده صورت‌مجلس و اعتبارنامه را مهر و امضا نموده شعبه چهارم بعد از آن که به دقت رسیدگی و مطالعه در دوسیه نمود برحسب قانون انتخابات جریان یافته بود به اتفاق آرا صحت نمایندگی آقای مستوفی‌الممالک را تصدیق و تصویب می‌نماید.

رئیس- آقای آقاسید یعقوب (اجازه)

آقاسیدیعقوب- این چون صحبت مخالفت نیست لذا عرض می‌کنم آقای داور انتخابات تهران را که قرائت کرده‌اند از بیستم شعبان بود این‌جا از غره رمضان نوشته شده است در صورتی که هر دو این راپرت‌ها متعلق به انتخابات تهران است و اعلان در یک وقت داده شد چرا این اختلاف در دو راپرت تولید شده است.

وکیل‌الملک- شاید اشتباه در انتشار اعلان شده در هر حال بنده از غره رمضان تا دهم رمضان نوشته‌ام آقای داور هم اگر نوشته‌اند ده روز می‌شود در هر صورت یا در مال من اشتباه در انتشار اعلان شده یا ایشان اشتباه کرده‌اند و این اشکالی نیست.

رئیس- آقای آصف‌الممالک.

(اجازه)

آصف‌الممالک- در هر حال دادن تعرفه در رمضان بوده است آقای داور هم در راپرت درست تصریح کردند در اعلان هم اگر اشتباهی شده است اشکالی ندارد.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای مستوفی‌الممالک از تهران آقایانی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(آقایان نمایندگان قریب به اتفاق قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقای ملک‌الشعراء.

(احضار برای قرائت راپرت)

آقای ملک‌الشعراء راپرت شعبه اول را راجع‌به اعتبارنامه آقای قوام‌الدوله به مضمون ذیل قرائت نمودند:

انتخابات شهر محمره و توابع در ماه ربیع‌الاول شروع و اعلان منتشر به تاریخ دهم ربیع‌الاخر 42 به توزیع تعرفه شروع 9 توزیع تعرفه تمام از کلیه 3362 ورقه تعرفه 2959 رأی برگشته و از این عده آرا مأخوذه آقای قوام‌الدوله به اکثریت 1615 رأی به وکالت انتخابات و بعد از طی مدارج قانونی انجمن نظار صورت‌مجلس و اعتبارنامه را تهیه نموده و ارسال داشته است.

شعبه اول به دوسیه انتخابات محمره رسیدگی نموده شکایاتی که در محل رسیده و شکایاتی که در مدت یک ماه به مجلس آمده مورد دقت واقع گردیده دلایل و مدارکی که انجمن نظار و شعبه اول را در جریان انتخابات دچار تردید نمایند در شکایات مزبور نبوده.

لهذا شعبه به اکثریت صحت جریان انتخابات و نمایندگی آقای قوام‌الدوله را از محمره تصدیق و تصویب می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به وکالت آقای قوام‌الدوله از محمره آقایانی که تصویب می‌کنند قیام می‌فرمایند.

(جمع کثیری قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. آقای مشیراعظم.

(احضار برای قرائت راپرت)

«آقای مشیراعظم راپرت انتخابات سبزوار و توابع را راجع‌به آقای رئیس‌التجار به شرح آتی قرائت نمودند»

شعبه سوم در جلسات عدیده بدوسیه انتخابات سبزوار و توابع رسیدگی نموده انتخابات سبزوار بر طبق قانون جریان یافته و آقای آقارضا رئیس‌التجار از 15204 ورقه آراء مأخوذ 9704 رأی حائز اکثریت شده‌اند.

به شکایاتی که رسیده بود انجمن نظار رسیدگی نموده و شکایات را وارد ندانسته صحت انتخاب مشآراءلیه تصدیق و اعتبارنامه داده است.

شعبه هم پس از رسیدگی کامل به شکایات واصله چون هیچ یک را مؤثر ندانسته صحت انتخاب آقای رئیس‌التجار را تصدیق می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود. حاج حسن آقای ملک‌التجار- بنده مخالفم.

رئیس- مخالف هستید؟

حاج حسن‌آقا- بلی.

رئیس- پس می‌ماند برای جلسه بعد. شرحی آقای ناصرالاسلام به بنده نوشته‌اند که برای اطلاع خاطر آقایان قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی- در موضوع مخالفت بنده با آقای سالار اشرف پس از مطالعات مخالفت خود را مسترد می‌دارم.

ناصرالاسلام- گیلانی

رئیس- تصویب شد. وکالت آقای معتمدالسلطنه مطرح است. آقای مدرس در جلسه قبل مخالفت کردند. اگر بیاناتی دارند بفرمایند.

مدرس- اولاً مخالفت بنده با بعضی از آقایان هیچ دلالت ندارد که بنده بهتر از آقایان باشم خیلی احتمال قوی می‌دهم که آقایان بهتر از بنده باشند و لکن چون این مجلس را به منزله تمام ایران می‌دانم مثل این است که سی کرور اهالی ایران در این‌جا تشریف دارند قانون هم از برای اشخاصی که در این کرسی‌ها باید بنشینند.

+++

یک صفاتی و دو انتخاباتشان یک ترتیباتی مقرر فرموده است.

معلوم است از برای هر کار و شغلی رجال مخصوصی است پس من اگر مخالفت کردم با چند نفر از آقایان عقیده شخصی‌ام این است که یک جهتی از جهات قانونیه را فاقدند عقیده‌ام این است شاید آنها هم‌ عقیده‌شان درباره من این رقم باشد چون این چهار نفر که من مخالفت کردم در حقیقت یک ماده اجتماعی دارند. لهذا به واسطه این‌ که عمر مجلس را زیاد حذف نکنم به یک دفعه مخالفت خود و بیان خودم قناعت می‌کنم.

جهات یا راجع‌ به افعال و اوصاف و اخلاق است که از این جهت بنده صحبتی ندارم و صحبتی نمی‌دارم زیرا زیاد بر معلوماتی که آقایان دیگران در این باب دارند بنده ندارم فقط از حیث و جهت کیفیت انتخاب آقایان است و آن این است که آقایانی که چه در این دوره و دوره سابق در خدمتشان بودم چه در شعبه و چه در مجلس دیده‌اند که من در امور جزئیه و کیفیت انتخابات هیچ وقت هیچ اشکالی نمی‌کردم که مثلاً ده روزش نه شده یا امروزش باید فردا و فردایش پس‌فردا بشود. این مسائل را نباید زیاد درش مذاکره کرد و نباید مورد توجه قرار داد لیکن اگر مطلبی باشد نسبت به اصول قانون حکومت که نسبت به او یک ضروری داشته باشد چه در شعبه و چه در مجلس همیشه مخالفم و مخالفت من هم علت تامه از برای قبول کردن آقایان نیست چه قبول شود به وظیفه خود رفتار کرده‌ام و چه قبوو نشود مطابق سیاست من عمل شده است به واسطه این‌که مجلس از اول باید معرفی خود را بکند و عقیده من این است که این انتخابات از روی فشار شده و از روی اعتبار نشده است.

شیخ‌العراقین‌زاده- مدارک‌تان چیست؟

مدرس- و انتخاباتی که از روی فشار شود آن شخص که روی این کرسی بنشیند غصب است اما درک هر کس شبهه دارد تنها تشریف به برد به شعبه و این دوسیه‌ها را بیند. (همهمه بین نمایندگان) (صدای زنگ) تدین خلاف است کذب است.

مدرس- کار به خارج هم ندارم دوسیه‌ها ببندید مثلاً در دوسیه آقای نوری‌زاده، می‌گوید حکومت گفته است من باید اجازه از رئیس تیپ شمال بگیرم این انتخاب، انتخاب ملی نیست یا مثلاً در قمشه ما سی 30 نفر را تبعید کردند و انتخاب کردند و هرچه این‌جا شکایت کردند کسی به دادشان نرسید این انتخاب، انتخاب ملی نیست این عقیده شخص من است. (همهمه بین نمایندگان) (این‌طور نیست)

مدرس- من عقیده خودم را باید اظهار کنم اگر آقایان قبول دارند خوب و اگر قبول ندارند رأی بدهند نزاع نیست اظهارعقیده است و مجلس باید عقیده‌اش نسبت به تمام مطالب چه انتخابات و چه غیر انتخابات آزاد باشد آقای معتمدالسلطنه در دوره سابق (از بختشان است) همیشه حسب‌الفرموده آقای رئیس‌الوزراء باید انتخاب شوند در دوره سابق هم همین‌ طور شد و بنده به ایشان رأی ندادم این دفعه هم این‌طور شد.

تدین- این ‌طور نیست مدرک می‌خواهد.

مدرس- این‌طور است.

تدین- مدرک بدهید.

(صدای زنگ) (همهمه بین نمایندگان)

مدرس- من اظهار عقیده‌ام را غرض می‌گفتم شما هم رأی بدهید. من معرفی می‌کنم شما هم رأی بدهید. بنده اظهارعقیده‌ام را می‌کنم ولو مخالف با تمام روی زمین باشد.

(همهمه بین نمایندگان) (صدای زنگ)

مدرس- عرض کردم من عقیده‌ام را اظهار می‌کنم ولو مخالف با تمام روی زمین باشد.

(از طرفی بعضی از نمایندگان دلیل لازم است)

مدرس- دلیلش واضح و روشن است بروید دوسیه را ببنید سرخس را ببنید سرخس چی حسن‌ معتمدالسلطنه چی خوب اظهار عقیده است شما هم اگر عقیده دارید رأی بدهید من عقیده‌ام این است که این انتخابات از روی فشار شده و به غیر از آراءده ملت شده و باطل است.

رئیس- آقای بنان‌السلطان

(اجازه)

بنان‌السلطان- بنده واگذار کردم به آقای تدین.

رئیس- واگذار گردید؟

بنان‌السلطان- بلی واگذار کردم.

رئیس- آقای تدین.

(اجازه)

تدین- بنده در عین این‌که ابداً مایل نبودم این‌گونه مذاکرات در این مجلس پنجم طرح شود ولی متأسفانه طرح شد همان‌طوری که آقای مدرس اظهار عقیده کردند بنده هم حق دارم اظهارعقیده کنم. بنده خیلی امیدوار بودم و معهذا امیدوار هم هستم که این مجلس یعنی مجلس پنجم کاملاً در بدو امر از افکار خودش و از آن وحدت روحی که مابین همه آن موجود است یک نمایشاتی بدهد و خیلی میل دارم که در یک قسمت این مجلس پنجم به هیچ‌وجه شباهت به مجلس چهارم نداشته باشد نمی‌خواهم تنقید از مجلس چهارم بکنم برای این‌که خودم هم افتخار عضویت آن را داشته‌ام. ولی آن روح اختلاف و دوئیت و آن روحی که لاینقطع عده نمایندگان را مثل یک دریا دآراءی جذر و مد می‌کرد و آن روحی که لاینقطع و اغلب اوقات مجلس را صرف یک تقاضای خصوصی می‌کرد و به این جهت باز می‌ماند از این‌که یک قدم‌های بزرگ نسبت به سعادت و مصالح مملک بردارد و امیدوار هستم که آن روح خبیث در این دوره طلوع نکند. چون ما در این دوره امیدوارم موفق شویم یک کارهایی به خیر و صلاح این ملت انجام دهیم و اگر بنا باشد ما وقت خودمان را صرف یک قضایای جزئی و خصوصی که در درجه نودم است نسبت به قضایای مهم بکنیم خیلی تأسف‌آور است البته نباید یک قضایایی که در سابق خوب جلوه نکرده است در نظر عامه در این دوره تکرار شود. عقیده ایشان این است که انتخابات اشخاص مزبور در تحت فشار بوده است ولی خیلی خوب بود که مدارکش را ولو به‌طور فهرست هم باشد آراءئه داده و قرائت می‌کردن بعد هم که مورد را مثال زدند و جهت مخالفت من نسبت به بقیه هم بر روی این اصل است. بنده عرض می‌کنم این‌طور نبوده و دوره چهارم هم نسبت به معتمدالسلطنه یک مخالفت‌هایی شد بنده که در اقلیت بودم ایشان آن دوره در اکثریت بودند و بالاخره برحسب تحقیقاتی که شد بعد از چند ماه رأی دادند و قبولشان کردند اگر بعد از مجلس چهارم در ظرف این مدت خدای نخواسته یک چیزهایی اتفاق افتاد که ما نمی‌دانیم آن یک چیزی است و اما این‌که گفتند مثل سابق از نقطه‌نظر رئیس‌الوزراء وقت ایشان انتخاب شده‌اند تکذیب می‌کنم این‌که سند کتبی ارائه بدهید...

(از طرف بعضی نمایندگان صحیح است)

تدین- یا تلگرافی به امضای رئیس دولت وقت نشان بدهید والا قویاً دروغ است و تکذیب می‌کنم. (بعضی از نمایندگان (صحیح است)

تدین- خیلی جای تأسف است در یک جایی آقای مدرس می‌فرمایند مثل این است که سی کرور ملت ایران این‌جا است و در یک جایی که می‌خواهند در پشت تریبون قضاوت بکنند و یک صدایی و ندایی را به تمام ملت ایران بشنوانند وقتی که مطالبه مدرک بشود دیگر هیچ. پس این قابل قبول نیست در هیچ محکمه دعوای بی‌مدرک قابل قبول نیست. بنابراین ممکن است بگوییم این اظهار شما مبنی بر بعضی مطالب است به علاوه اگر فشار هم بوده یک بام و دو هوا که نمی‌شود این را هم سربسته عرض می‌کنم از بعضی از رفقاتان که خودتان هم رأی دادید وجهه آن‌ها با وجهه معتمدالسلطنه یکی است پس باید گفت یک بام و دو هوا نمی‌شود رئیس دولت به هیچ‌وجه در این قضایا دخالت نداشته مگر سند ابراز شود نمی‌خواهم وارد یک قضایای خصوصی بشوم و اجتناب می‌کنم.

ولی لازمه در اقلیت افتادن این است وقتی در اقلیت می‌افتد طبعاً یک انتقاداتی می‌کنند و یک موضوعاتی طرح می‌کنند ولی متأسفانه ایشان نمی‌توانند رل اقلیت را بازی کنند زیرا ایشان همیشه جنبه مثبتی را داشته و جنبه منفی را نداشته‌اند ولی بنده حقیقتاً برای این‌که خاتمه به این قضایا داده شود و وقت مجلس صرف این چیزها نشود و مدتی بحث نکنیم که چطور شد چطور نشد ایشان این‌طور عقیده دارند جمعی دیگر هم هستند البته یک عقیده دیگر دارند که بروفق معلومات خودشان رأی خواهند داد و بنده در آخر مذاکرات خودم برای این‌که باز دامنه پیدا نکند و ایشان یک مذاکراتی بکنند و بنده یا دیگری باز مجبور بشویم مدافعه بکنیم و مدتی وقت مجلس صرف این قضیه بشود عرض می‌کنم که بالاخره حکمیت را به رأی مجلس باید واگذار کرد و مذاکرات را اگر آقایان موافق باشند دیگر کافی است.

(گفته شد صحیح است)

رئیس- آقای آقاسیدیعقوب هم مخالفند؟

آقاسیدیعقوب- بنده موافقم با آقای تدین

مدرس- بنده یک توضیحی دارم

رئیس- بفرمایید

مدرس- توضیح بنده این است که فرمودند فرق گذاردند بنده فرقی نگذاردم حتی نسبت به نزدیک‌ترین اشخاص به خودم هم فرق نگذاردم هر کس را بنده بفهمم که یک دست محلی یا غیرمحلی در انتخابش بود و به قوه انتخاب شده است رأی ندادم و نخواهم داد حتی اگر اقرب اشخاص در دوستی با خودم باشد. مسئله دوستی دخلی به سیاست ندارد.

رئیس- پس رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای معتمدالسلطنه

مدرس- بنده پیشنهاد دارم آقا

رئیس- تقاضای رأی مخفی شده قرائت می‌شود.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

ما امضا­کنندگان ذیل تقاضا می‌کنیم نسبت به اعتبارنامه آقای معتمدالسلطنه رأی مخفی گرفته شود.

مدرس- اسمعیل‌الحسینی‌العراقی- مصطفی‌البهبانی الموسوی- قوام‌الدوله- سیدحسن زعیم هاشم آشتیانی- محمدمهدی الطباطبائی- محسن‌الدین موسوی- علی‌رضا الغنی ضیاء‌الملک- شیخ محمدعلی- علی شکوه‌نظام- یدالله- ناصرالاسلام- عبدالله باسائی- ملافرج‌الله- حائری‌زاده- احمدالموسوی البهبانی- غلامحسین میرزا عبداوهاب- میرزاآقاخان

رئیس- آقای حاجی‌میرزا عبدالوهاب

(اجازه)

عمادالسلطنه- بنده هم پس گرفتم

سرکشبک‌زاده- به نظر بنده آقای آشتیانی حق رأی ندارند چون فعلاً معلق هستند.

+++

نوری‌زاده- آقای ضیاء‌الملک هم پس گرفتند...

رئیس- آقا شما حق ندارید این‌گونه صحبت‌ها را بکنید.

میرزا یدالله‌خان- آقا بنده هم پس گرفتم.

رئیس- خطاب به میرزا یدالله‌خان- اجازه بدهید و به نوبت خودتان حرف بزنید.

آقای ضیاء‌الملک

ضیاء‌الملک- بنده هم رأیم را پس گرفتم.

رئیس- دیگر کسی اجازه می‌خواهد

شکوه‌نظام- بنده هم پس گرفتم

میرزا آقاخان- بنده هم پس گرفتم

رئیس- آقای غلامحسین میرزا هم یک ساعت قبل نزد بنده آمده و امضایشان را پس گرفتند حالا هم خودشان حاضرند.

غلامحسین میرزا- بلی بنده هم پس گرفتم.

رئیس- آقای ناصرالاسلام

(اجازه)

ناصرالاسلام- تقاضای رأی مخفی به موجب یکی از مواد نظام‌نامه است آقایان تصور نکنند که اگر بنده تقاضای رأی مخفی کرده‌ام در موقع رأی علنی رأی من تغییر خواهد کرد اعم از این که رأی مخفی گرفته شود یا علنی من به هر یک از نمایندگان که اعتماد داشته باشم رأی خواهم داد و بر کدام اعتماد نداشته باشم رأی نمی‌دهم و امضائم را هم پس نمی‌گیرم رأی علنی هم گرفته شود برای من فرق نمی‌کند و مخالف هستم.

رئیس- از امضاء کنندگان سیزده نفر بیشتر باقی نمانده است.

آقا شیخ فرج‌الله- بنده تقاضای رأی مخفی می‌کنم.

رئیس- باید کتباً تقاضا نمایید به علاوه باز هم کافی نیست چهارده نفرند. رأی می‌گیریم.

حائری­زاده- بنده هم تقاضای رأی مخفی می‌کنم و الان می‌نویسم.

(آقای حائریزاده پیشنهاد خود را تقدیم نمودند)

رئیس- امضاءها به شانزده نفر رسیده باید رأی مخفی بگیریم. رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای معتمدالسلطنه آقایانی که تصویب می‌کنند مهره سفید والا مهره سیاه خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده آقایان غلامحسین میرزا سرکشیک‌زاده و اعتبآراءلدوله شروع به استخراج نموده نتیجه به شرح ذیل حاصل گردید:

مهره سفید (علامت قبول) مهره سیاه (علامت رد) 37

رئیس- عده حضار 93 خود بنده چون رأی نمی‌دهم محسوب نمی‌شوم و آقای معتمدالسلطنه هم نباید رأی بدهند و محسوب نمی‌شوند الباقی می‌ماند 91 نفر از نود و یک‌نفر پنجاه مهره سفید داده‌اند و ایشان به وکالت قبول شده‌اند. راجع‌به شاهزاده فتح‌الدوله میرزا موقعی که راپرت قرائت شد گویا از طرف آقای مدرس مخالفت شد..

(جمعی از نمایندگان- خیر آقای حائری‌زاده مخالف بودند)

رئیس- (خطاب به آقای حائری‌زاده) حالا راپرت مطرح است اگر مطالبی دارید بفرمایید.

حائری‌زاده- یک مدارک و اسنادی هست اگر مهلت است برای جلسه آتیه حاضر می‌کنم.

رئیس- بسته به رأی مجلس است.

(اظهار شد. صحیح است)

رئیس- آقای دست‌غیب.

(اجازه)

دستغیب- بنده موافقم بعد از این‌که مخالفتشان را اظهار فرمودند بنده عرایض خودم را عرض می‌کنم.

رئیس- آقای حائری‌زاده

(اجازه)

حائری‌زاده- چون فرصت نبود بنده از وزارت عدلیه مدارک و اسناد لازمه را بگیرم اگر اجازه می‌دهید بماند برای فردا والا مخالفتم را پس می‌گیرم.

رئیس- می‌دانید بنده نمی‌توانم اجازه بدهم بسته است به رأی مجلس.

حائری‌زاده- اگر اجازه می‌دهید مهلت داده شود تا تهیه مدارک و اسناد نمانیم.

رئیس- اختیار بنده نیست جزو دستور است و باید مجلس اجازه بدید. آقای حاج‌عزالممالک (اجازه)

حاج‌عزالممالک- بنده موافقم

رئیس- آقای ضیاءالواعظین(اجازه)

ضیاءالواعظین- بنده موافقم ولی در قانون تصریح می‌کند که یک جلسه باید به تعویق بیفتد.

رئیس- آقای حائری‌زاده پیشنهاد می‌کند از دستور خارج شود. (گفته شد- صحیح است)

آقای دست‌غیب. (اجازه)

حاج سیدمحمدباقر دستغیب- بنده مخالفم.

رئیس- جنابعالی مخالفید.

دستغیب- بلی مخالفم

رئیس- بفرمایید

دستغیب- مدارکی را که آقای حائری‌زاده می‌فرمایند اگر مقصودشان این است که اسنادی به مارک وزارت عدلیه برخلاف انتخابات بیاورند گمان نمی‌کنم راجع‌به این چیزها باشد و اگر آن چیزهایی را که می‌فرمایند ثبت سینه‌شان است اهمیتی ندارد که از این جلسه برای بعد بماند و اگر نیست و باید بروند تحصیل مدرک بکنند آن هم اهمیت ندارد که این جلسه باشد یا جلسه بعد زیرا ممکن است جلسه بعد هم بفرمایند که درست مطالعه نکرده‌ام بماند برای جلسه دیگر و یا فرمودند مدارک هنوز تحصیل نشده است در هر صورت اگر آن مدارک ثبت سینه‌شان است حالا بیان کنند و وقت مجلس بدون جهت تلف کردن خوب نیست و بی‌فایده است رئیس.

آقای تدین (اجازه)

تدین- بنده تصور می‌کنم تعویق این راپرت به جلسه بعد به مصلحت رفقا باشد مقصود مخالفت نیست بلکه آقا موفق نشدند که تا جلسه بعد اسناد و مدارک مثبته بدست بیاورند آن وقت البته خودشان مخالفتشان را پس خواهند گرفت پس این مخالفت نیست و راه‌حلی است بنابراین بنده موافقم که بماند برای جلسه بعد

(از طرف نمایندگان- صحیح است)

رئیس- مخالفی نیست؟ (گفتند خیر)

از دستور امروز خارج می‌شود. راجع‌به اصفهان و آقای دولت‌آبادی گویا آقای مدرس مخالف بودند.

مدرس- عرایض بنده برحسب کلی آن بود که عرض کردم دیگر برای هر کدام از این اعتبارنامه‌ها عرض مخصوصی ندارم.

رئیس- رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای حاج میرزایحیی دولت‌آبادی از اصفهان آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد راپرت اعتبارنامه آقای نوری‌زاده از بارفروش مطرح می‌شود فرمایشی دارید؟

مدرس- خیر همان بود که عرض کردم

رئیس- اینجا تقاضای رأی مخفی به مهره شده است.

(به شرح زیر قرائت شد)

ما امضا کنندگان ذیل تقاضا می‌نماییم که نسبت به اعتبارنامه نوری‌زاده رأی مخفی گرفته شود.

مدرس- اسماعیل‌الحسینی عراقی- احمدالموسوی البهبهانی- قوام‌الدوله- احتشام‌الحکما- سیدحسن زعیم- هاشم آشتیانی- ضیاءالملک- محی‌الدین الموسوی- شیخ محمدعلی- علی‌رضاالحسینی- یدالله- علی- شکوه نظام- شهاب‌الدین- عبدالوهاب الرضوی- ناصرالاسلام گیلانی- عبدالله یاسائی- میرزاآقاخان.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به وکالت آقای نوری‌زاده آقایانی که تصویب می‌کنند مهره سفید والا سیاه خواهند داد

(اخذ آراء به عمل آمده و آقایان غلامحسین میرزا و سرکشیک‌زاده و اعتبآراءلدوله شروع به استخراج آراء نمودند و نتیجه به شرح ذیل حاصل شد)

رئیس- عده حضار را هیئت رئیسه به اختلاف تشخیص داده‌اند بعضی از منشی‌ها هشتاد و هشت نفر و بعضی‌ها هشتاد و هفت نفر در هر صورت چون مهره‌های سیاه پنجاه و هفت عدد و اکثریت است وکالت ایشان رد شده راجع‌به وکالت آقای بنان‌السلطان سه نفر از آقایان نظم‌الملک و شیخ‌المراقین‌زاده و داور تقاضا کرده‌اند که از دستور امروز خارج شود (صحیح است) از قراری که حالا اطلاع داده‌اند یعنی نیم ساعت قبل گفتند یک جمعیتی بیایند به مجلس و یک اظهآراءتی دارند بنده هم گفته بودم چون مجلس شورای‌ملی مشغور به شور است به ایشان بگویند در خارج مجلس باشند تا موقعی که تنفس شد بیایند و اگر مطالبی دارند اظهار نماینده‌ای آنها آمده‌اند و چون مجلس هم مشغول شور است و نباید این مسئله سابقه شود که در موقعی که مجلس مشغول شور است در خارج هم جمعیتی بیایند و مشغول نطق بشوند لذا من به آنها اعلام خواهم داد نطق را موقوف کنند اگر مطالبی دارند به هیئت‌رئیسه بگویند و هیئت‌رئیسه به عرض آقایان برسانند بالفعل چون چیزی در دستور موجود نیست جلسه را ختم می‌کنیم فردا صبح سه ساعت به ظهر مانده اگر اسباب زحمت نباشد تشریف بیاورند که جلسه خصوصی باید بشود و اگر راپرتی برای عصر حاضر بود بعد عرض خواهم کرد ولی به قدر دو سه ساعت کار گویا حاضر نباشد حالا جلسه را ختم می‌کنیم.

مجلس یک ربع ساعت قبل از غروب ختم شد

رئیس موقت مجلس شورای‌ملی- مؤتمن‌الملک

+++

یادداشت ها
Parameter:292382!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)