کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 31 صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 1316  

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تصویب پیمان سعدآباد

3- تصویب عهدنامه سرحدى ایران و عراق‏

4- تصویب عهدنامه مودت ایران و عراق‏

5- تصویب عهد‌نامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین ایران و عراق‏

6- تصویب عهد‌نامه مودت و حکمیت بین ایران و مجارستان‏

7- شور و تصویب بودجه سال 1317 مجلس شوراى ملى‏

8- تصویب سه فقره مرخصى‏

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 31

صورت مشروح مجلس روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 1316

فهرست مطالب‏:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تصویب پیمان سعدآباد

3- تصویب عهدنامه سرحدى ایران و عراق‏

4- تصویب عهدنامه مودت ایران و عراق‏

5- تصویب عهد‌نامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین ایران و عراق‏

6- تصویب عهد‌نامه مودت و حکمیت بین ایران و مجارستان‏

7- شور و تصویب بودجه سال 1317 مجلس شوراى ملى‏

8- تصویب سه فقره مرخصى‏

9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه 19 اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : ارباب کیخسرو - اصفهانی - دبیر سهرابی - طهرانچی

غایبین بی­اجازه - آقایان : صدر - مهدوی - دکتر جوان - شیرازی - حاجی ملک - معتصم سنگ - دکتر سنگ - معتضدی .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : منصف - لیقوانی - نیکپور.

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- تصویب پیمان سعدآباد)

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون امورخارجه راجع به پیمان سعدآباد مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 29847 دولت راجع به پیمان سعد‌آباد را با حضور آقاى کفیل وزارت امور خارجه براى شور دوم مطرح نمود و چون اعتراضى در موقع شور اول نرسیده بود کمیسیون گزارش اولیه خود را که مبنى بر موافقت با ماده واحده پیشنهادى دولت بود تأیید نموده و گزارش آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه عدم تعرض بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان و دولت جمهورى ترکیه و دولت پادشاهى عراق را که مشتمل بر ده ماده است و در تاریخ 17 تیرماه 1316 مطابق 8 ژویه 1937 در قصر سعدآباد به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.

رئیس- در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج و شش

+++

هفت و هشت و نه و ده اعتراضى نرسیده است در کلیات ثانى نیز اعتراضى نرسیده موافقین با ماده واحده پیشنهادى دولت قیام فرمایند. (عموم نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

(3-تصویب عهدنامه سرحدى ایران و عراق)

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه سرحدى بین دولتین ایران و عراق مطرح است.

گزارش کمیسیون به اطلاع آقایان می‌رسد:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره (29843) دولت راجع به عهدنامه سرحدى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق را براى شور دوم با حضور آقاى کفیل وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده بود کمیسیون موافقت خود را با عین ماده واحده پیشنهادى دولت تأیید نموده اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه سرحدى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق را که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل است و در تاریخ سیزدهم تیر ماه 1316 مطابق چهارم ژویه 1937 در طهران به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.

رئیس- در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و همچنین در پروتکل ضمیمه اعتراضى نرسیده است در کلیات ثانى نیز اعتراضى نرسیده است موافقین با ماده واحده پیشنهادى دولت قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(4- تصویب عهدنامه مودت ایران و عراق)

رئیس- شور دوم گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه مودت ایران و عراق مطرح است. قرائت می‌شود:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره (29843) دولت راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق را براى شور دوم با حضور آقاى کفیل وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده بود کمیسیون موافقت خود را با عین ماده واحده پیشنهادى دولت تأیید نموده اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق را که مشتمل بر چهار ماده و در تاریخ 27 تیر ماه 1316 مطابق 18 ژویه 1937 در طهران به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.

رئیس- در مواد یک و دو و سه و چهار اعتراضى نرسیده است در کلیات ثانى نیز اعتراضى نرسیده است موافقین با ماده واحده پیشنهادى دولت قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(5- تصویب عهد‌نامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین ایران و عراق)

رئیس- گزارش کمیسیون امور خارجه براى شور دوم راجع به عهد‌نامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین ایران و عراق مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

کمیسیون امور خارجه لایحه عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق را براى شور دوم با حضور آقاى کفیل وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده بود کمیسیون موافقت خود را با عین ماده واحده پیشنهادى دولت تأیید نموده اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى

+++

عراق عراق را که مشتمل بر 24 ماده و در تاریخ دوم مرداد ماه 1316 مطابق 24 ژویه 1937 در طهران به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.

رئیس- در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده و سیزده و چهارده و نوزده و بیست و بیست و یک و بیست و دو و بیست و سه و بیست و چهار و همچنین در کلیات ثانى اعتراضى نرسیده است آقایان موافقین با ماده واحده پیشنهادى دولت قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

(6- تصویب عهد‌نامه مودت و حکمیت بین ایران و مجارستان)

رئیس- گزارش کمیسیون امور خارجه براى شور دوم راجع به عهد‌نامه مودت و حکمیت بین ایران و مجارستان مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 53506 دولت راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى مجارستان را براى شور دوم با حضور آقاى کفیل وزارت امور خارجه مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده بود کمیسیون موافقت خود را با عین ماده واحده پیشنهادى دولت تأیید نموده اینک گزارش آن را براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى مجارستان را که مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه است در تاریخ 18 دسامبر ماه 1937 مطابق 27 آذر ماه 1316 در طهران به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.

رئیس- در مواد یک و دو و سه و چهار و پنج و همچنین در پروتکل اختتامیه و نیز در کلیات ثانى اعتراضى نرسیده است موافقین با ماده واحده پیشنهادى دولت قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(7- شور و تصویب بودجه سال 1317 مجلس شوراى ملى)

رئیس- بودجه سال 1317 مجلس مطرح است. گزارش کمیسیون محاسبات خوانده می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

کمیسیون محاسبات با حضور آقایان مباشرین لایحه شماره 1159 کارپردازى راجع به بودجه سال 1317 مجلس شوراى ملى را تحت شور و مداقه قرار داده و با توضیخاتى که از طرف کارپردازى در اطراف ارقام آن داده شده با عین مواد پیشنهادى کارپردازى موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و هفده مجلس شوراى ملى‏

ماده اول- براى مقررى و هزینه دوازده ماهه سال هزار و سیصد و هفده مجلس شوراى ملى مبلغ هفت میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و چهل ریال (7577640 ریال) موافق فقره 1 تا 4 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده دوم- براى حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و دویست هشتاد و دو هزار و سیصد و شصت ریال (2282360 ریال) موافق (1) و (2) پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده سوم- مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزء جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى روحى‏

روحى- موافقم‏

رئیس- آقاى زوار

زوار- موافقم‏

رئیس- مخالفى نیست. رأى گرفته می‌شود بورود در شور مواد موافقین قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود. (دو بار خوانده شد)

+++

ماده اول- براى مقررى و هزینه دوازده ماهه سال هزار و سیصد و هفده مجلس شوراى ملى مبلغ هفت میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و چهل ریال (7577640 ریال) موافق فقره 1 تا 4 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

رئیس- آقایان موافقن قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود. (این طور خوانده شد)

ماده دوم- براى حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار و سیصد و شصت ریال (2282360 ریال) موافق فقره (1) و (2) پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود: (این طور قرائت شد‌)

ماده سوم- مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزء جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. مذاکره در کلیات دوم است. (مخالفى نیست). موافقین با مجموع مواد قانون بودجه مجلس ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده 119 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده رأى دهندگان 119 به اتفاق آراء تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : ابراهیمی ریگی - دکتر ادهم - محمدرضا اردبیلی - ارکانی - آزادی - محمدتقی اسفندیاری - فرج­الله آصف - دکتر آصف تاج بخش - اعتبار - اعتصام زاذه - اعظم زنگنه - افخمی - افشار - اقبال - اوحدی - اورنگ - دکتر اهری - بوداغیان - مرتضی بیات - بیات ماکو - پارسا - عطاءالله پالیزی - پناهی - تربیت - توانا - تولیت - ثقة­الاسلامی - جرجانی - جلایی - کاظم جلیلی - موسی جوان - جهانشاهی - حبیبی - خلیل حریری - حریری طلوع - حمزه تاش - حیدری - خواجوی - خواجه نوری - دادور - دبستانی - دولتشاهی - دهستانی - ذوالقدر - رضوی - رفیعی - روحی - رهبری - زوار - ساکینیان - ابراهیم سمیعی - دکتر عطاءالله سمیعی - دکتر سنگ - شاهرودی - شباهنگ - شجاع - شهدوست - صدر - صفاری - صفوی - دکتر ضیاء - طالش رحمت سمیعی - دکتر طاهری - محمد طباطبایی - طباطبایی نائینی - محمود عزیزی - حسن علوی - دکتر غنی - حسین فاطمی - فتوحی - فخر طباطبایی - غلامحسین فرشی - منصور قراگزلو - دکتر قزل ایاغ - کازرونیان - کاشف - فتح­الله گودرزی - حبیب­الله لاریجانی - مجد ضیایی - محیط - مخبر فرهمند - مرآت اسفندیاری - مژده­ای - مسعودی - مسعودی خراسانی - عیسی مشار - مشیر دوانی - معتصم سنگ - محمدتقی معتضدی - معدل - معینی - مقدم - مکرم افشار - ملایری - دکتر ملک زاده - ملک زاده آملی - ملک مدنی - منصف - موقر - مولوی - مؤید احمدی - مؤید ثابتی - مؤید قوامی - میرزایی - محمود ناصری - ناهید - نراقی - نقابت - نمازی - نواب یزدی - نوبخت - دکتر لقمان - دکتر لقمان فهورای - دکتر نیرومند - محمد وکیل - علی وکیلی - هدایت - همراز .

(8- تصویب سه فقره مرخصى)

رئیس- سه نمره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود:

(خبر مرخصى آقاى دکتر اهرى به شرح ذیل خوانده شد)

آقاى دکتر اهرى درخواست 20 روز مرخصى از تاریخ 14 فروردین 1317 نموده و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دکتر اهرى قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. خبر دیگر (این طور خوانده شد)

آقاى اوحدى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ چهاردهم فروردین 1317 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى اوحدى قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد، خبر دیگر

‌(به شرح آتى قرائت شد)

+++

آقاى نمازى درخواست هشت روز مرخصى از تاریخ هشتم اسفند 1316 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى نمازى قیام فرمایند. (اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. اگر تصویب می‌فرمایید نیم ساعت تنفس داده شود بعد مجلس مجدداً تشکیل شود.

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله یک ساعت و نیم مجدداً تشکیل گردید)

(9- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه فردا پنجشنبه 26 اسفند ماه سه ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

تصویب عهدنامه عدم تعرض بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان و دولت جمهورى ترکیه و دولت پادشاهى عراق‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه عدم تعرض بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان و دولت جمهورى ترکیه و دولت پادشاهى عراق را که مشتمل بر ده ماده است و در تاریخ 17 تیر ماه 1316 مطابق 8 ژویه 1937 در قصر سعدآباد به امضاء رسیده است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

عهدنامه عدم تعرض‏

مقدمه‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

اعلیحضرت پادشاه افغانستان‏

اعلیحضرت ملک عراق‏

و حضرت رئیس جمهورى ترکیه‏

نظر به تمایل که در فراهم ساختن موجبات حفظ روابط و‌دادیه و حسن تفاهم بین خود با تمام وسائل موجوده خود دارند و براى تأمین و استقرار صلح و امنیت در شرق نزدیک به وسیله تضمینات تکمیلیه در حدود میثاق جامعه ملل و براى کمک به صلح عمومى و براى ایفاء به وظایفى که به موجب عهدنامه تحریم جنگ مورخه 27 اوت 1928 پاریس و عهود دیگر که در آنها شرکت نموده‌اند متقبل شده‌اند و تماماً با میثاق جامعه ملل و عهدنامه تحریم جنگ موافقت دارد.

تصمیم نمودند که این عهدنامه را منعقد نمایند و براى این منظور نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران: جناب آقاى عنایت الله سمیعى وزیر امور خارجه ایران‏

اعلیحضرت پادشاه افغانستان: جناب آقاى فیض محمد خان وزیر امور خارجه افغانستان‏

اعلیحضرت پادشاه عراق: جناب آقاى دکتر ناجى‌الاصیل وزیر امور خارجه عراق‏

حضرت رئیس جمهور ترکیه: جناب آقاى دکتر توفیق رشدى اراس وزیر امور خارجه ترکیه تعیین نموده‌اند و مشارالیهم بعد از ارائه اختیارنامه‌هاى خود که به طور مرتب تنظیم شده بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.

ماده 1

دول متعاهد متعهد می‌شود که سیاست عدم مداخله مطلق در امور داخلى یکدیگر را تعقیب نمایند.

ماده 2

دول متعاهد معظمه صریحاً متقبل میشوند که مصونیت حدود مشترک یکدیگر را کاملا محترم بشمارند.

ماده 3

دول متعاهد معظمه موافقت می‌نماید که در کلیه اختلافات بین المللى که با منافع مشترک آنها مربوط باشد با یکدیگر

+++

مشورت نمایند.

ماده 4

هر یک از دول متعاهد در مقابل یکدیگر متقبل می‌شوند که در هیچ مورد خواه به تنهایی و خواه به معیت یک یا چند دولت دیگر به هیچگونه عملیات متجاوزانه بر علیه یکدیگر مبادرت ننمایند.

عملیات ذیل تجاوز محسوب می‌شوند.

اول- اعلان جنگ‏

دوم- تهاجم به وسیله قواى مسلح یک مملکت حتى بدون اعلان جنگ به خاک مملکت دیگر

سوم- حمله به وسیله قواى برى و بحرى یا هوایی حتى بدون اعلان جنگ به خاک یا بسفاین و یا به هواپیماهاى مملکت دیگر.

چهارم- کمک یا همراهى مستقیم و ى غیر مستقیم به متجاوز

عملیات ذیل تجاوز محسوب نخواهند شد.

1- اجراى حق دفاع مشروع یعنى مقاومت در مقابل یک اقدام متجاوزانه به طورى که فوقاً تعریف شد.

2- اقدام در اجراى ماده 16 میثاق جامعه ملل‏

3- اقدام در اثر تصمیم متخذه به توسط مجمع عمومى یا شوراى جامعه ملل یا براى اجراى بند 7 ماده (15) میثاق جامعه ملل مشروط بر این که در مورد اخیر این اقدام بر ضد دولتى به عمل بیاید که بدواً مبادرت به تجاوز نموده باشد.

4- مساعدت به دولتى که مورد حمله و تهاجم یا اعلان جنگ یکى از دول متعاهد برخلاف مقررات عهدنامه تحریم جنگ مورخه 27 اوت 1928 پاریس واقع شده باشد.

ماده 5

هر‌گاه یکى از دول متعاهد معتقد باشد که ماده چهارم این عهدنامه نقض و یا در شرف نقض مى‌باشد بلافاصله موضوع را در پیشگاه شوراى جامعه ملل مطرح خواهد ساخت.

مقررات در فوق لطمه‌اى به حق دولت مزبور دائر به اتخاذ هر‌گونه رویه که در این موقع لازم بداند وارد نخواهد ساخت.

ماده 6

هر گاه یکى از دول متعاهد بر علیه دولت ثالثى مبادرت به تجاوز نماید طرف دیگر می‌تواند بدون اطلاع قبلى عهدنامه را نسبت به متجاوز فسخ بنماید.

ماده 7

هر‌گاه یکى از دول متعاهد متقبل می‌شوند که در حدود سرحدات خود از تشکیل و یا عملیات دسته‌جات مسلح و از ایجاد هر‌گونه هیئت و یا تشکیلات دیگرى براى تخریب موسسات موجوده و یا براى اختلال نظم و امنیت هر قسمتى از خاک متعاهد دیگر (سرحدى یا غیر سرحدى) و یا واژگون ساختن طرز حکومت طرف دیگر جلوگیرى نمایند.

ماده 8

نظر به این که دول متعاهد میثاق عمومى تحریم جنگ مورخه 27 اوت 1928 را به رسمیت شناخته‌اند و به موجب میثاق مزبور تسویه یا حل هرگونه اختلاف یا تنازع (قطع نظر از کیفیت یا منشأ آن) که ممکن است بین آنها بروز نماید باید فقط به وسائل مسالمت آمیز به عمل آید این مقررات را تأیید نموده و اعلام مى‌دارند که به هر طریق مسالمت آمیزى که براى این منظور فعلاً بین دول متعاهد موجود و یا در آتیه موجود شود متوسل خواهند شد.

+++

ماده 9

هیچ یک از مواد این عهدنامه نمی‌تواند به هیچوجه تعهداتى را که دول متعاهد به موجب میثاق جامعه ملل متقبل شده‌اند تضعیف نماید.

ماده 10

این عهدنامه که به زبان فرانسه شده و در 4 نسخه به امضاء رسیده و هر یک از دول متعاهد دریافت یک نسخه آن را اعتراف مى‌نماید براى مدت پنج سال منعقد می‌گردد.

در انقضاء این مدت عهدنامه مزبور به جزء در مواردی که یکى از دول با اطلاع قبلى شش ماه فسخ آن را اعلام نماید براى پنج سال دیگر به خودى خود تجدید خواهد شد و این عمل مرتباً تکرار می‌شود تا آن که یک یا چند دولت متعاهد فسخ آن را به اطلاع قبلى شش ماهه اعلام دارند.

این عهدنامه در صورتى هم که به توسط یکى از دول متعاهد فسخ شود بین دول متعاهد دیگر معتبر خواهد بود.

این عهدنامه به توسط هر یک ازدول متعاهد بر طبق مقررات قانون اساسى آن مملکت به تصویب خواهد رسید و در جامعه ملل به توسط رئیس دارالانشاء ثبت خواهد شد و از رئیس دارالانشاء تقاضا خواهد شد که آن را به اطلاع سایر دول عضو جامعه برساند اسناد تصویب آن به توسط هر یک از دول متعاهد به دولت ایران تسلیم خواهد گردید به محض این که اسناد تصویب از طرف دو دولت متعاهد تسلیم شد این عهدنامه بین آن دو دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد و راجع به دولت ثالث وقتى به موقع اجرا گذارده می‌شود که دولت مزبور اسناد تصویب آن را تسلیم نماید و به همین قسم در مورد دولت چهارم نیز رفتار خواهد شد به محض تسلیم هر یک از اسناد تصویب مراتب به فوریت به توسط دولت ایران به تمام امضاء کنندگان این عهدنامه اشعار خواهد شد. در کاخ سعدآباد (طهران) 17 تیرماه 1316

عهدنامه تعرض بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى افغانستان و دولت جمهورى ترکیه و دولت پادشاهى عراق به شرح بالا در جلسه 25 اسفند ماه 1316 تصویب شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

تصویب عهدنامه سرحدى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه سرحدى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق را که مشتمل برشش ماه و یک پروتکل است و در تاریخ سیزدهم تیرماه 1316 مطابق ژویه 1937 در طهران به امضاء رسیده است تصویب مى‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

عهدنامه سرحدى بین کشور شاهنشاهى ایران و کشور پادشاهى عراق‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاهى ایران از یک طرف‏

و

اعلیحضرت پادشاهى عراق از طرف دیگر

نظر به میلى که در تحکیم علائق مودت برادرانه و حسن موافقت بین دو کشور دارند و براى این که به طور

+++

قطع خاتمه به مسئله سرحدى بین مملکتین بدهند تصمیم به انعقاد این عهدنامه نموده و براى این منظور اختیاردان خود را به قرار ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران: جناب آقاى عنایت الله سمیعى وزیر امور خارجه ایران.

اعلیحضرت پادشاه عراق: جناب دکتر ناجى‌الاصل وزیر امور خارجه عراق‏

مشار الیهما پس از مبادله اختیار‌نامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مراتب ذیل موافقت نمودند.

ماده 1

طرفین معظمتین متعاهدتین موافقت دارند که اسناد ذیل باستثناى اصلاحى که در ماده (2) این عهدنامه پیش‌بینى گردیده داراى اعتبار مى‌باشد و طرفین موظف به مراعات آنها می‌باشد.

الف- پروتکل راجع به تحدید حدود ترکیه و ایران که در 4 نوامبر 1913 در اسلامبول به امضاء رسیده است.

ب- صورت مجلس‌هاى جلسات کمیسیون تحدید حدود سرحدى 1914

نظر به مقررات این ماده و به استثناى آنچه که در ماده ذیل پیش‌بینى گردیده خط سرحدى بین دو کشور به قرارى است که از طرف کمیسیون مزبور تعیین و ترمیم شده است.

ماده 2

خط سرحدى به جلوترین نقطه جزیره شطیط (تقریبا در 30 جه و 17 قه و 25 نیه از عرض شمالى و در 48 جه و 19 قه و 28 نیه طول شرقى) رسیده به طور عمود از حد آبهاى جزرى به تالوک شط‌العرب ملحق می‌شود و تا نقطه واقعه در مقابل اسکله فعلى نمره یک آبادان (تقریبا در 30 جه و 20 قه 84 نیه عرض شمالى و 48 جه و 16 قه و 13 نیه طول شرقى) آن را تعقیب می‌نماید. از این نقطه مجدداً خط سرحدى بسطح آب‌هاى جزرى متصل شده و خط سرحدى را به طورى که در صورت مجالس 1914 توصیف گردیده است پیروى می‌نماید.

ماده 3

به محض امضاء این عهدنامه طرفین متعاهدین معظمین کمیسیونى براى نصب علائم سرحدى که محل آنها از طرف کمیسیون مذکوره دربند (ب) ماده اول عهدنامه تعیین گردیده تشکیل می‌دهند و علائم جدیدى را که لازم بدانند نصب خواهند کرد.

ترکیب کمیسیون و پروگرام کارهاى آن به وسیله موافقت مخصوصى بین طرفین متعاهدین تعیین گردید.

ماده 4

از نقطه‌اى که حدود ارضى دولتین به شط‌العرب می‌رسد تا دریا مقررات ذیل نسبت به شط‌العرب اجراء خواهد گردید.

الف- شط‌العرب به طور مساوى براى کشتى‌هاى تجارتى کلیه کشورها باز خواهد بود.

کلیه عوارض مأخوذه جنبه حق‌الزحمه را داشته و منحصرا به طور عادلانه به مصارف نگاهدارى و قابل کشتیرانى بودن یا بهبودى راه کشتیرانى و مدخل شط از طرف دریا تخصیص داده خواهد شد و یا به صارفى که مفید براى کشتىرانى است خواهد رسید. عوارض مذکوره بر اساس ظرفیت رسمى کشتى ها و یا آب خورى و یا توأماً هر دو حساب خواهد شد.

ب- شط‌العرب براى عبور ناوهاى جنگى و کشتى‌هاى دیگر طرفین که براى تجارت اختصاص ندارند باز خواهد بود.

+++

ت- این مجموع ک در شط العرب خط سرحدى گاهى حد آب‌هاى جزرى و گاهى تالوک و یا وسط المیاء را تعقیب می‌نماید به هیچوجه به حق استفاده طرفین متعاهدین در تمام مجراى شط صدمه وارد نمی‌آورد.

ماده نظر به این که طرفین متعاهدین به طوری که در ماده 4 این عهدنامه تصریح گردیده منافع مشترکه در کشتیرانى شط‌العرب دارند متعهد مى‌شوند قراردادى راجع به نگاهدارى و بهبودى راه کشتیرانى و حفارى و راهنمایی و عوارضى که باید اخذ بشود و تدابیر صحى و اقداماتی که باید براى جلوگیرى از قاچاق بشود و همچنین کلیه مسائل راجعه به بحر پیمایی در شط‌العرب منعقد سازند به طوری که در ماده 4 این عهدنامه تصریح گردیده است.

ماده 6

این عهدنامه به تصویب رسیده و اسناد تصویب در بغداد در اسرع اوقات ممکنه مبادله خواهد شد عهدنامه مزبور از روز مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

بناء علیهذا نمایندگان طرفین متعاهدین این عهدنامه را امضاء نمودند.

در طهران به زبان عربى، فارسى و فرانسه تحریر یافت و در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر می‌باشد.

به تاریخ سیزدهم تیرماه 1316

پروتکل‏

در حین امضاء عهدنامه راجع به تحدید حدود بین ایران و عراق طرفین متعاهدین معظمین نسبت به مراتب ذیل توافق حاصل نمودند:

1- خطوط طول و عرض جغرافیایی که در ماده دوم عهدنامه فوق‌الذکر تقریبى معین شده است به وسیله کمیسیون فنى که مرکب از اعضاء متساوى‌العده طرفین متعاهدین خواهد بود به نحو قطعى معلوم می‌گردد.

خطوط طول و عرض جغرافیایی که به این طریق و در حدود ماده مزبور فوق به طور قطعى معین گردیده در یک صورت جلسه قید و صورت جلسه مزبور پس از امضاء اعضاء کمیسیون فوق‌الذکر جزء لایتجزاى عهدنامه تحدید حدود خواهد بود.

2- طرفین متعاهدین معظمین تعهد می‌کنند که در ظرف یک سال از تاریخ اجراى عهدنامه قراردادى را که به موجب ماده پنج آن پیش‌بینى شده است منعقد سازند هر گاه با وجود بذل مساعى طرفین قرارداد مذکور در ظرف مدت یک سال به امضاء نرسیده طرفین می‌توانند این مدت را با موافقت یکدیگر تمدید به عمل می‌آید (اگر تمدید به عمل بیاید) دولت پادشاهى عراق اجراى تمام مسائل مربوط به قرارداد را بر اساسی که فعلاً معمول است به عهده خواهد گرفت و دولت شاهنشاهى ایران را هر شش ماه یک مرتبه در جریان کارهایی که انجام یافته و وجوهى که گرفته شده و مخارجى که به عمل آمده و هر نوع اقدام دیگرى که مجرا شده باشد خواهد گذاشت.

3- ‌هر گاه یکى از طرفین متعاهدین معظمین به یک ناو جنگى یا ناوهاى دیگر دولتى که اختصاص به تجارت نیافته و متعلق به دولت ثانى باشد اجازه دهد تا به بنادر خود واقعه در شط‌العرب وارد گردد اجازه مزبور آن خواهد بود که از ناحیه طرف دیگر صادر شده باشد تا ناوهاى مذکور بتوانند براى عبور از آب‌هاى متعلق به طرف اخیر‌الذکر استفاده نمایند با این حال طرفى که چنین اجازه صادر می‌کند باید فوراً طرف دیگر را مطلع سازد.

+++

4- بدیهى است که به شرط رعایت حقوق ایران در شط‌العرب هیچ یک از مقررات این عهدنامه به حقوق و وظایفى که در دولت عراق به موجب ماده 4 عهدنامه 30 ژوئن 1930 و فقره هفتم پروتکل منضمه آن مورخ به همان تاریخ نسبت به شط‌العرب در مقابل دولت انگلیس دارد خللى وارد نخواهد آورد.

5- پروتکل حاضر در همان موقعى که عهدنامه راجع به تحدید حدود به تصویب می‌رسد تصویب خواهد شد و به مانند ضمیمه جزء لایتجزاى عهدنامه مزبور خواهد بود و با خود عهدنامه به موقع اجرا در خواهد آمد- پروتکل حاضر به فارسى و عربى و فرانسه تحریر یافته و در موقع بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود.

در طهران در دو نسخه به تاریخ سیزدهم تیرماه 1316 تحریر یافت.‏

عهدنامه سرحدى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق به شرح بالا در جلسه 25 اسفند ماه 1316 تصویب شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

تصویب عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه مود بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق را که مشتمل بر چهار ماده است و در تاریخ 27 تیر ماه 1316 مطابق 18 ژوئیه 1937 در طهران به امضاء رسیده تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

عهدنامه مودت‏ بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف‏

و

اعلیحضرت پادشاه عراق از طرف دیگر

که هر دو با نهایت صداقت مایلند مناسبات دوستى صمیمانه که همواره بین کشور شاهنشاهى ایران و کشور پادشاهى عراق موجوده بوده محکم‌تر گردد و یقین کامل دارند که تشیید روابط برادرانه بر اساس معامله متقابله و مساوات کامل موجب سعادت و رفاه دو ملت ایران و عراق خواهد شد موافقت در انعقاد عهدنامه مودت نموده و براى این مقصود نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل معین کردند.

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

جناب آقاى عنایت الله سمیعى وزیر امور خارجه ایران.

اعلیحضرت پادشاه عراق‏

جناب آقاى دکتر ناجى‌الاصیل وزیر امور خارجه عراق

+++

نمایندگان مختار مذکور پس از مبادله اختیار نامه‌هاى خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت کردند.

ماده اول- بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق و همچنین بین اتباع دو کشور صلح دائمى و دوستى خلل ناپذیر برقرار خواهد بود.

ماده دوم- نمایندگان سیاسى و قنسولى هر یک از دو دولت معظم متعاهد در خاک طرف دیگر به شرط رعایت کامل معامله متقابله از حقوق و مزایا و مصونی‌ها و معافیت‌هایی که به نمایندگان سیاسى و قونسولى دولت کاملةالوداد داده شده و به موجب اصول و معمول حقوق عمومى بین‌المللى مقرر گردیده است بهره‌مند خواهند شد.

ماده سوم- دو کشور معظم متعاهد موافقت دارند که پس از تصویب عهدنامه حاضر و در اسرع اوقات عهدنامه‌ها و قراردادهاى ذیل را منعقد سازند.

1- قرار‌داد حسن همجوارى و راجع به امنیت منطقه سرحدى و تسویه اختلافاتی که در منطقه مذکور اتفاق می‌افتد.

2- عهدنامه استرداد مجرمین‏

3- عهدنامه اقامت و تابعیت‏

4- عهدنامه تجارتى‏

5- قرارداد تعاون قضایی‏

6- قرارداد قونسولى‏

7- قرارداد راجع به پست و تلگراف‏

ماده چهارم- این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب در بغداد مبادله خواهد شد.

عهدنامه از تاریخ مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا درخواهد آمد.

نظر به مراتب فوق نمایندگان مختار طرفین عهدنامه حاضر را امضاء نمودند در طهران در دو نسخه به زبان‌هاى فارسى و عربى و فرانسه شده و در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود.

عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق به شرح بالا در جلسه 25 اسفند ماه 1316 به تصویب رسیده است.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

تصویب عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین دولت پاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین دولت پاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق را که مشتمل بر 24 ماده است و در تاریخ دوم مرداد ماه 1316 مطابق 24 ژویه 1937 در طهران به امضاء رسیده تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

عهدنامه براى تصفیه مسالمت آمیز اختلافات‏

مقدمه

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

و

اعلیحضرت ملک عراق‏

نظر به احساسات مودت آمیز موجوده بین مملکتین‏

و نظر به این که مایلند به وسائل مسالمت آمیز و در حدود میثاق جامعه ملل تصفیه هر‌گونه اختلافاتى که بین آنها بروز نماید تأمین نمایند. تصمیم به انعقاد عهدنامه بین خود گرفته و براى نیل به این منظور وزرا مختار خود را به طریق ذیل تعیین نمودند.

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

جناب آقاى عنایت الله سمیعى وزیر امور خارجه ایران‏

اعلیحضرت ملک عراق‏

جناب آقاى دکتر ناجى‌الاصیل وزیر امور خارجه عراق‏

مشار الیهما پس از ارائه اعتبار‌نامه‌هایی خود که با ترتیب لازم تنظیم گردیده بود در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند.

ماده اول‏

طرفین معظمین متعاهدین متقبل می‌شوند که هر‌گونه اختلافاتى که بین آنها بروز نماید و تصفیه آن به وسائل معموله مذاکرات سیاسى ممکن نشود تصفیه مسالمت آمیز مقرره در این عهدنامه حل نمایند.

ماده 2

1-‌ کلیه اختلافات باستثناى موارد مقرره در بند سوم این ماده دائر به حقى که هر یک از طرفین براى خود قائل شده و مورد موافقت طرف دیگر نیست به دیوان داورى دائمى بین‌المللى ارجاع خواهد شد.

مگر آن که طرفین تصفیه آن را به توسط یک دیوان حکمیتى که ذیلا پیش‌بینى شده است ترجیح دهند.

2- بدیهى است که اختلافات فوق‌الذکر عبارتند از اختلافاتى که مخصوصاً در ماده 36 نظامنامه دیوان داورى بین‌المللى تصریح شده است.

3- بند اول این ماده شامل اختلافات ذیل نخواهد شد.

الف- اختلافاتى که قبل از اجراى این عهدنامه بروز نموده و یا اختلافاتى که راجع است به وضعیات و مسائل موجوده قبل از اجراى این عهدنامه‏

ب- اختلافات راجع به مسائلی که حقوق بین‌الملل تصفیه آن را در صلاحیت مانع للغیر یکى از طرفین معظمین متعاهدین قرار می‌دهد.

ج- اختلافات راجع به وضعیت ارضى یکى از طرفین متعاهدین‏

ماده 3

در صورتی که بین طرفین موافقت حاصل شود که یکى از اختلافات مذکوره در بند اول ماده قبل را به یک دیوان

+++

حکمیت ارجاع نمایند موافقت‌نامه مخصوصى تنظیم و در آن موضوع اختلاف و حکم‌هایی که انتخاب شده و طریقه اجراى حکمیت را معین خواهد نمود.

هر‌گاه در موافقت‌نامه مخصوصى مراتب به طور کافى تصریح نشده باشد مقررات معاهده لاهه مورخه 18 اکتبر 1907 براى تصفیه مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللى در مواد لازم اعمال خواهد شد و هر‌گاه موافقت نامه مزبور در خصوص قواعد راجعه به اصل اختلاف که حکم‌ها باید رعایت نمایند ساکت باشد محکمه قواعد اساسى مصرحه در ماده 38 اساسنامه دیوان داورى بین‌المللى را به موقع اجرا خواهد گذاشت.

ماده 4

هر‌گاه طرفین متعاهدین راجع به موافقتنامه مخصوص مقرره در ماده سابق موافقت حاصل ننمودند و یا این که نتوانستند حکم‌ها را تعیین نمایند هر یک از طرفین می‌توانند بعد از یک اخطار قبلى سه ماهه اختلاف را به موجب تقاضاى مستقیم به دیوان دائمى داورى بین‌المللى ارجاع سازند.

ماده 5

1- در مورد اختلاف مذکوره در ماده 2 بند اول طرفین می‌توانند قبل از هر اقدامى در پیشگاه دیوان دائمى داورى بین‌المللى یا قبل از مبادرت به هر گونه اقدام براى ارجاع امر به حکمیت براى تصفیه موضوع به ترتیب اصلاح ذات‌البین مقرره در این عهدنامه متوسل شوند.

2- در صورت مبادرت به اصلاح ذات‌البین و عدم موفقیت به آن هیچ یک از طرفین نمى‌توانند قبل از انقضاء یک ماه از تاریخ اختتام عملیات کمیسیون اصلاح ذات‌البین موضوع را به پیشگاه دیوان داورى بین‌المللى برده و یا تقاضاى تشکیل دیوان حکمیت مقرره در ماده 3 را بنمایند.

ماده 6

هر‌گونه اختلافى که تصفیه آن به موجب مقررات این عهدنامه بوسیله تصمیم قضایی یا حکمیت مقدور نباشد به طریقه اصلاح ذات‌البین حل خواهد گردید.

ماده 7

اختلافات مذکوره در ماده قبل به یک کمیسیون اصلاح ذات‌البین که به توسط طرفین متعاهدین به طریقی که ذیلا پیش‌بینى شده است تشکیل می‌شود مراجعه خواهد گردید.

ماده 8

در صورت بروز اختلاف بین طرفین یک کمیسیون اصلاح ذات‌البین سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ تقاضاى یکى از طرفین براى انعقاد آن به طرف دیگر به جهت رسیدگى به اختلاف مزبور منعقد خواهد گردید کمیسیون اصلاح ذات‌البین به جزء در مواردى که طرفین ذی‌علاقه تصمیم دیگرى اتخاذ نماید به طریق ذیل منعقد خواهد شد.

1- کمیسیون مرکب از پنج عضو خواهد بود هر یک از طرفین یک کمیسر که ممکن است از اتباع خود آن دولت باشد تعیین می‌نمایند و سه کمیسر دیگر با موافقت طرفین از اتباع دول ثالث انتخاب خواهد شد.

کمیسرها رئیس کمیسیون را انتخاب خواهند نمود.

2- هر‌گاه محل یکى از کمیسرها در اثر فوت یا استعفا یا علت دیگرى خالى شود در اسرع اوقات ممکنه طریقی که براى انتصاب کمیسرها پیش‌بینى شده است کمیسر دیگر انتخاب خواهد شد.

ماده 9

هر‌گاه انتصاب کمیسرهایی که باید از اتباع دول ثالث انتخاب شوند در مدت مقرره در ماده 8 به عمل نیاید.

+++

رئیس متصدى شوراى جامعه ملل به تقاضاى یکى از طرفین مبادرت به انتخاب کمیسر مزبور خواهد نمود.

ماده 10

1- کمیسیون اصلاح ذات البین در اثر تقاضایی که یکى از طرفین با موافقت طرف دیگر از رئیس آن نموده و یا در صورت عدم توافق تقاضاى مزبور را یکى از طرفین مستقلا از او نموده باشد رسیدگى به امر را عهده‌دار مى‌شود.

2‌-‌ تقاضاى مزبور پس از آن که به طور اختصار موضوع اختلاف را شرح می‌دهد کمیسیون را دعوت خواهد نمود که به هر‌گونه اقدامى که براى تصفیه دوستانه موضوع صلاح می‌داند مبادرت نماید.

3- در صورتی که تقاضا از جانب یکى از طرفین صادر شده باشد باید به فوریت تقاضاى مزبور را به طرف دیگر نیز اشعار دارد.

ماده 11

1- کمیسیون اصلاح ذات‌البین به جزء در مواردی که طرفین طور دیگر موافقت حاصل کنند در محلی که رئیس آن معین نماید منعقد خواهد شد.

2- کمیسیون می‌تواند در هر موقع از رئیس دارالانشاء جامعه ملل خواهش نماید که در اجراى مأموریت آن بوى مساعدت نماید.

ماده 12

عملیات کمیسیون اصلاح ذات‌البین منتشر نخواهد شد مگر به موجب تصمیم کمیسیون و با رضایت طرفین متعاهدین‏

ماده 13

1-‌ در صورتی که طریقه دیگر مقرر نشده باشد کمیسیون اصلاح ذات‌البین طرز اجراى عملیات خود را رأساً مرتب خواهد نمود و طرز عملیات مزبور باید طورى باشد که اظهارات هر یک از طرفین اصغاء شود.

2-‌ نمایندگى طرفین متعاهدین در کمیسیون اصلاح ذات‌البین به توسط مأمورینى که اواسط بین آنها و کمیسیون خواهند بود به عمل خواهد آمد علاوه بر این طرفین می‌توانند به کمک و مساعدت مستشاران و متخصصین که براى این کار تعیین نموده‌اند متوسل شده واصغاى اظهارات هر کسى را که شهادت آن به نظر آنها مفید می‌آید تقاضا نماید.

3- کمیسیون می‌تواند توضیحات شفاهى از مامورین و مستشاران و متخصصین طرفین و از کلیه اشخاص که با رضایت دول متبوعه آنها احضار آنها را مفید بداند تقاضا نماید.

ماده 14

تصمیمات کمیسیون اصلاح ذات‌البین جز در مواردى که طرفین متعاهدین به طریق دیگر موافقت نمایند به اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد و کمیسیون نمى‌تواند راجع به اصل اختلاف اظهار‌نظر نماید مگر آن که کلیه اعضاء آن حاضر باشند.

ماده 15

طرفین متعهد مى‌شوند که عملیات کمیسیون اصلاح ذات‌البین را تسهیل نموده و مخصوصاً هر قدر بیشتر ممکن است اسناد و اطلاعات مفید را در دسترس آن بگذارند و براى آن که کمیسیون بتواند در خاک طرفین و بر طبق قوانین آنها به احضار و اصغاء شهود یا متخصصین و یا معاینه محلى اقدام نماید هر‌گونه وسائلى که براى طرفین ممکن شود جهت کمیسیون فراهم نماید.

+++

ماده 16

در مدت عملیات کمیسیون هر یک از اعضاء آن که از اتباع دول ثالث بوده باشد فوق‌العاده که مبلغ آن با موافقت طرفین متعاهدین معین خواهد شد دریافت خواهند نمود و هر یک از طرفین نصف مبلغ مزبور را تأدیه می‌نماید پرداخت کلیه مخارجى که براى اجراى عملیات کمیسیون مصرف خواهد شد به همین طریق بین طرفین متعاهدین تقسیم خواهد گردید.

ماده 17

1‌- وظیفه کمیسیون اصلاح ذات‌البین روشن ساختن مسائل متنازع فیه و جمع آورى کلیه اطلاعات مفیده براى این کار به وسیله تحقیقات و یا وسائل دیگر و مجاهدت براى اصلاح طرفین خواهد بود.

پس از رسیدگى به امر کمیسیون مى‌تواند به طرفین متعاهدین مواد تصفیه که به نظر آن مناسب مى‌آید ابلاغ و ضرب‌الاجلى براى اظهار‌نظر طرفین معین نماید.

2- در خاتمه عملیات خود کمیسیون صورت مجلسى به مقتضاى مورد تهیه خواهد نمود در صورت مجلس مزبور موافقت طرفین و در صورت لزوم شرایط تصفیه امر و یا عدم موافقت آنها قید خواهد شد.

3-‌ به جزء در مواردی که طرفین به طریق دیگرى موفقت نمایند عملیات کمیسیون بایستى شش ماه بعد از روزى که تصفیه اختلاف به آن مراجعه شده است خاتمه پیدا نماید.

ماده 18

هر گاه بعد از اختتام عملیات کمیسیون اصلاح ذات‌البین تا مدت یک ماه طرفین به وسیله دیگرى جهت تصفیه مسالمت آمیز موافقت حاصل نکنند اختلاف مزبور مشمول مقررات ماده 15 اساسنامه جامعه ملل خواهد گردید.

این ماده شامل موارد مذکوره در ماده پنج این عهدنامه نخواهد شد.

ماده 19

طرفین متعهد می‌شوند که از هرگونه اقدامى که ممکن است بانتیجه اسباب مزاحمت اجراى تصمیم قضایی و حکمیت و ترتیب پیشنهادى کمیسیون اصلاح ذات‌البین یا شوراى جامعه ملل را فراهم سازد خوددارى نمایند و به طور کلى مبادرت به هر اقدامى که اختلافات موجوده را سخت‌تر ساخته و یا آن را توسعه دهد ننمایند.

ماده 20

1- مقررات این عهدنامه بین طرفین متعاهدین در صورتى هم که دولت ثالثى در اختلاف موجوده بین طرفین ذینفع باشد مجرى و مرعى خواهد بود.

2- طرفین می‌توانند با موافقت یکدیگر دولت ثالث فوق‌الذکر را دعوت نمایند که در اصلاح ذات‌البین یا حکمیت دخالت نماید.

ماده 21

اختلاف راجع به تقسیر یا اعمال این عهدنامه هم چنین اختلافات راجع به تعریف اختلاف و یا مفهوم و توسعه مستثینات به دیوان دائمى داورى بین‌المللى ارجاع خواهد شد.

ماده 22

هیچ یک از مقررات این عهدنامه را نمى‌توان طورى توجیه نمود که لطمه به حقوق طرفین متعاهدین در استمداد از شوراى جامعه ملل در حدود میثاق جامعه و یا این عهدنامه وارد سازد.

ماده 23

1- این عهدنامه به تصویب خواهد رسید و اسناد مصدق آن هرچه زودتر در بغداد مبادله خواهد شد.

+++

2- این عهدنامه به فوریت بعد از مبادله اسناد مصدق مجرى خواهد گردید.

3-‌ این عهدنامه در جامعه ملل به توسط رئیس دارالانشاء ثبت و از مشارالیه تقاضا خواهد شد که این موضوع را به اطلاع کلیه ممالک عضو جامعه ملل و ممالک دیگر برساند.

ماده 24

1‌- این عهدنامه براى مدت پنج سال از تاریخ اجراى آن منعقد می‌شود.

2- هر گاه لااقل شش ماه قبل از انقضاء مدت مزبور فسخ آن اعلام نگردید براى مدت پنج سال دیگر نیز به قوت خود باقى خواهد ماند وقس علیهذا.

3- در صورتى هم که یکى از طرفین متعاهدین به اعلام فسخ این عهدنامه مبادرت نماید هر گونه مراسمى که براى تسویه اختلاف در موقع انقضاء این عهدنامه شروع شده باشد تا اختتام طبیعى خود ادامه خواهد نمود.

در طهران در دو نسخه به زبان فرانسه نوشته شد.

به تاریخ 22 ژویه 1937

صورت مجلس امضاء

در موقع انعقاد عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین کشور شاهنشاهى ایران و کشور پادشاهى عراق نمایندگان مختار طرفین موافقت نمودند که همان متن عهدنامه مذکور را که در تاریخ 22 ژویه 1937 پاراف شده است امضاء نمایند.

طهران 24 ژویه 1937

امضاء- سمیعى وزیر امور خارجه‏

امضاء- وزیر امور خارجه عراق‏

عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق به شرح بالا در جلسه 25 اسفند ماه 1316 تصویب شده است.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون

تصویب عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى مجارستان‏

ماده واحده- مجلس شوراى ملى عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى مجارستان را که مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه است و در تاریخ 18 دسامبر 1937 مطابق 27 آذر ماه 1316 در طهران به امضاء رسیده تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و پروتکل ضمیمه است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

عهدنامه مودت و حکمیت‏ بین‏ دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى مجارستان‏

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

و

والا حضرت نایب‌السلطنه مجارستان‏

نظر به این که مایلند روابط مودت قدیمى را بین دو کشور تحکیم نمایند تصمیم به انعقاد عهدنامه مودت و حکمیت نموده و براى این مقصود اختیار دادن خود را به قرار ذیل تعیین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران‏

جناب آقاى عنایت الله سمیعى وزیر امور خارجه ایران‏

والا حضرت نایب‌السلطنه مجارستان‏

جناب آقاى ذلتان دومابیاچى دومارکوس و باتیزفالوا نماینده فوق‌العاده و وزیر مختار دولت پادشاهى مجارستان مشارالیهما بعد از مبادله اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.

ماده 1- بین دولت ایران و مجارستان و اتباع آنها صلح خلل ناپذیر و دوستى صمیمانه و دائم برقرار خواهد بود.

ماده 2- دولت متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسى و قونسولى خود را بر طبق اصول عمومى بین‌المللى ادامه دهند و نیز موافقت دارند که نمایندگان سیاسى و قونسولى هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجب حقوق عمومى بین‌المللى مقرر و به هیچوجه مادون رفتار معموله نسبت به نمایندگان سیاسى و قونسولى دولت کاملةالوداد نخواهد بود بهره‌مند شوند.

ماده 3- دولت متعاهدتین موافقت دارند روابط قونسولى و تجارتى و گمرکى و بحر پیمایی بین دو کشور و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به موجب قراردادهایی بر طبق اصول و معمول حقوق بین‌المللى و بر روى اساس مساوات و معامله متقابله کامل تنظیم نمایند.

ماده 4- دولت متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتى را که بین آن ها در موضوع اجراء یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهایی که منعقد شده یا در آتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه به ظهور می‌رسد و به طریق دوستانه از مجراى عادى سیاسى در مدت متناسبى تسویه نشود به حکمیت رجوع نمایند این ترتیب در صورت لزوم براى تشخیص این که آیا اختلاف مربوطه به تفسیر یا راجع به اجراى عهود و قراردادهاى نام برده می‌باشد نیز عمل خواهد گردید حکم محکمه حکمیت الزام آور است براى هر قضیه متنازع فیها محکمه حکمیت بنا به تقاضاى یکى از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت. هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع کشور ثالثى هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.

+++

چنانچه دولتین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه راجع به مدتى که در ظرف آن حکمین می‌بایستى حکم خود را صادر کنند موافقت حاصل ننمایند و یا نتوانند به تسویه اختلاف در ظرف مدتى که براى آنها معین گردیده نایل شوند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثى را به عنوان حکم ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضاى تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل نمایند دولتین نام برده مشترکاً یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاى مشترکى از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان دائمى داورى بین‌المللى لاهه تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از بین اتباع دولت ثالثى انتخاب نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتى از ممالک ثالثى که رئیس دیوان دائمى داورى بین‌المللى باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.

طرفین می‌توانند راجع به شخص حکم ثالث قبلا براى مدت معینى قرارى بین خود بدهند طرز عملى که حکمین باید اتخاذ نمایند اگر به وسیله قرار مخصوصى بین دولتین معین نشده و در مدتى که از موقع تعیین حکم‌ها تجاوز نکند منعقد نشده باشد به وسیله خود حکمین تعیین خواهد گردید.

هر‌گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردید و بین دولتین متعاهدتین راجع به طرز عملى که بعد از تعیین حکم مزبور باید تعقیب شود قرارى داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولى تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معین نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد کلیه تصمیمات محکمه به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.

ماده 5- این عهدنامه به تصویب رسیده و مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه به عمل خواهد آمد عهدنامه مزبور بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

بنابراین نمایندگان مختار طرفین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود رسانده‌اند.

در دو نسخه در طهران نوشته شد 18 دسامبر 1937

پروتکل اختتامیه‏

در موقع امضاى عهدنامه مودت و حکمیت منعقده امروز بین ایران و مجارستان اختیارداران امضاء کننده اظهار ذیل را که جزء لایتجزاى عهدنامه می‌باشد نمودند.

دولتین متعاهدتین این حق را براى خود محفوظ می‌دارند که مقررات ماده 4 عهدنامه مودت و حکمیت را ده سال بعد از تاریخ مبادله نسخ مصوبه آن مورد تجدید‌نظر قرار بدهند.

عهدنامه مودت و حکمیت بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى مجارستان به شرح بالا در جلسه 25 اسفند ماه 1316 تصویب شده است.

رئیس مجلس شورای ملی: حسن اسفندیاری

قانون‏

بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و هفده مجلس شوراى ملى

ماده اول- براى مقررى و هزینه دوازده ماهه سال هزار و سیصد و هفده مجلس شوراى ملى‏

مبلغ هفت میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و چهل ریال (7577640 ریال) موافق فقره 1 تا 4 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده دوم- براى حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار و سیصد و شصت ریال (2282360 ریال) موافق فقره 1 و 2 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده سوم- مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزء جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

صورت جزء ‌قانون بودجه سال 1317 مجلس شورای ملی از آغاز فروردین تا آخر اسفند‌‌‍

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه

مبلغ کل

ملاحظات

     

ریال

ریال

 

تفصیل ماده اول

         

فقره 1

         

مقرری آقایان نمایندگان و تفاوت مقرری ریاست مجلس

134

 

4860000

4860000

 

فقره 2

         

قانونگذاری

         

معاون اداری ریاست مجلس

1

9

37440

   

منشی و مترجم

1

7

19680

   

دبیرخانه

         

رئیس

1

8

25440

   

معاون فعلی (پایه قضایی)

1

7

22440

   

عضو

4

6

64320

   

عضو

2

5

23880

   

بایگانی جاری و راکد

         

رئیس

1

8

25440

   

معاون

1

6

17280

   

مدیر بایگانی راکد

1

6

14880

   

عضو

2

5

25680

   

عضو

1

4

8160

   

تندنویسی و تحریر صورت‌مجلس

         

رئیس

1

8

29640

   

معاون

1

6

17280

   

عضو

3

6

44640

   

عضو

6

5

71640

   

عضو

2

4

16320

   

عضو

1

کنتراتی

13200

   

قوانین و مطبوعات

         

رئیس

1

8

25440

   
     

502800

4860000

 
     

502800

4860000

 

معاون

1

6

17280

   

عضو

3

6

47040

   

عضو

2

4

16320

   

عضو

1

3

6240

   

دایره کمیسیون‌ها

         

مدیر

1

7

19680

   

معاون

1

6

14880

   

دایره ارسال مراسلات

         

مدیر

1

6

17280

   

معاون

1

4

8160

   

اعتبار خصوصی

   

6000

655680

 

فقره 3 کارپردازی

         

معاون اداری

1

9

37440

   

منشی

1

6

17280

   

اداره حسابداری کل

         

رئیس

1

9

37440

   

معاون

1

6

17280

   

منشی

1

5

12840

   

حسابدار

4

4

35280

   

دایره صندوق

         

مدیر

1

7

19680

   

معاون حسابدار

1

4

8160

   

کتابخانه

         

رئیس

1

8

29640

   

معاون

1

4

8160

   
     

223200

5515680

 
     

223200

5515680

 

عضو

3

4

24480

   

عضو

1

1

3840

   

دایره کارگزینی

         

مدیر

1

6

17280

   

عضو

1

4

8160

   

عضو

1

3

6240

   

دایره ملزومات

         

مدیر

1

6

17280

   

معاون

1

4

9480

   

عضو

1

1

4440

   

دایره مجله مذاکرات مجلس و توزیع لوایح

         

مدیر

1

7

19680

   

معاون و عضو

2

6

22160

   

عضو

1

5

12840

   

عضو

2

4

17640

   

بازرسی

         

رئیس

1

8

25440

   

عضو

1

4

8160

   

عضو

2

1

8280

   

خدمت گزاران جزء

         

ناظر

1

 

8160

   

دربان باشی

1

 

6720

   

دربان

4

 

19200

   

مسئول امور برقی و مکانیکی

1

 

6480

   

کمک مکانیک

1

 

4560

   

تلفنچی

2

 

11040

   
     

494760

5515680

 
     

494760

5515680

 

پیش خدمت باشی

1

 

8160

   

پیش خدمت

24

 

107460

   

سرایدار باشی

1

 

8160

   

سرایدار

20

 

662360

   

فوق‌العاده نگهبانی شبانه سرایدارها

   

4800

   

آبدار و سقا

6

 

23880

   

فراش باشی

1

 

8160

   

فراش و موزع

13

 

40320

   

باغبان باشی

1

 

6000

   

گل کار و باغبان

13

 

38880

 

سه نفر کل کار جدید

فوقالعاده مأمورین نگهبانی پست و تلگراف و نامه رسان

3

 

6240

   

فوق‌العاده و مدد معاش

 

کنتراتی

20000

   

شوفر اتومبیل

12

 

8700

   

شهریه ورثه نعمت الله و عبدالله و تفاوت
حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث خدمت گزاران جز

   

25000

886880

 

فقره 4
هزینه

         

روشنایی

   

10000

   

آبدارخانه

   

36000

   

تنظیف

   

8000

   

ملزومات دفتری

   

20000

   

چاپ لوایح

   

15000

   

مجله صورت مذاکرات مجلس

   

17000

   

اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونه جراید و مجلات

   

150000

 

مبلغ نهصد و پنجاه پهلوی از این اعتبار وزارت مالیه ارز خواهند داد و بهای آن را دریافت خواهند داشت.

پست و تلگراف و تلفن

   

12000

   

فوق العاده پاسبانان مجلس

   

22000

   

ملبوس خدمت گزاران جزء سالی نفری دو دست 188 دست

4

 

30000

   
     

320000

6382560

 

سوخت زمستانی

   

30000

   

هزینه جشن ها

   

55000

   

هزینه باغ بهارستان

   

13000

   

اعتبار هزینه پیش بینی نشده

   

48580

   

ساختمان و تعمیرات ابنیه

   

500000

 

قرضه بنایی سال 1316 مجلس از این محل پرداخت و محسوب می شود.

اثاثیه و خرید قالی

   

100000

   

حق بیمه

   

20000

   

سهمیه سالانه اتحاد بین المجالس

   

8500

 

یک هزار و پانصد و چهل و پنج فرانک سویس وزارت مالیه ارز خواهند داد و بهای آن را دریافت خواهند داشت

عیدی نوروز خدمت گزاران مجلس

   

100000

1195080

 

جمع کل ماده اول بودجه مجلس
تفصیل ماده دوم
چاپخانه مجلس
فقره 1

     

7577640

 

مدیر

1

7

19680

   

معاون

1

5

11040

   

رئیس بازرسی

1

5

12840

   

معاون بازرسی

1

4

8160

   

عضو بازرسی

1

1

3840

   

مسئول حسابداری

1

6

14880

   

معاون

1

4

8160

   

حسابدار

2

2

10080

   

حسابدار

1

1

4440

   

مسئول ملزومات و صندوق

1

5

12840

   

منشی و دفترنویس

1

3

6240

   

بایگان

1

1

4440

   
     

116640

7577640

 

مصحح

1

2

5040

   

مدیر گراورسازی

1

6

17280

   

معاون

1

5

12840

   

نقاش ورتوشه گر

1

4

8160

   

نقاش

1

1

3840

   

ناظر

1

1

4440

   

مترجم و ماشین نویس (کنتراتی)

2

 

17400

   

خدمت گزاران جز

         

تحصیلدار

1

 

6000

   

کمک انبار و کاغذشمار

2

 

7800

   

پیش خدمت و آبدار و فراش

10

 

26040

   

قسمت فنی

         

گراورساز

9

 

30000

   

مسئول اشترو تیپی و گالوانوپلاستیک

1

 

5400

   

معاون

1

 

3600

   

عضو

5

 

12600

   

مسئول ماشین خانه

1

 

9360

   

معاون

1

 

6000

   

عضو

29

 

92400

   

مسئول افست

1

 

15000

   

معاون

1

 

6000

   

عضو

6

 

18240

   

مسئول موتورخانه و الکتریک

1

 

11400

   

عضو

3

 

8640

   

مسئول حروفچینی

1

 

8160

   

حروف چین

16

 

48720

   
     

501000

7577046

 

مسئول فرم بندی

1

 

6000

   

عضو

14

 

41160

   

مسئول صحافی

1

 

7440

   

معاون

1

 

4800

   

عضو

21

 

56400

   

مسئول صحافی اوراق بهادار

2

 

8520

   

عضو

35

 

81960

   

مسئول حروف ریزی و تیپوگراف

1

 

4920

   

عضو

5

 

12840

   

اعتبار اضافه کاری و فوق العاده

   

85160

   

متخصص فنی (کنتراتی)

1

 

54000

   

متخصص ماشین خانه و تیزاب کاری فتورتوگراور

2

 

98000

   

اعتبار برای کارگران فنی جهت ماشین های جدید
که به قدر لزوم و احتیاج استخدام خواهند شد

   

85000

   
       

1047200

از کلیه اعتبارات چاپخانه مبلغ یکصد و هفتاد و هفت هزار مارک و دو هزار و یکصد و هشتاد و پنج پهلوی وزارت مالیه ارز خواهند داد و بهای آن را دریافت خواهند داشت.

فقره 2 (هزینه)

         

اعتبار هزید ماشین آلات و لوازم مربوطه

   

800000

   

تکمیل اثاثیه و تعمیرات لازمه

   

50000

   

هزینه چاپخانه از مرکب و روغن و ژلاتینو نفت و دواجات و غیره

   

300000

   

سوخت زمستانی

   

22000

   

اعتبار فوق‌العاده

   

20000

   

ملبوس خدمت گزاران جزء‌ سالی نفری دو دست

13

 

4160

   

عیدی نوروز خدمت گزاران چاپخانه

   

39000

   
       

1235160

 

جمع ماده 2 بودجه چاپخانه

     

2282360

 

جمع کل ماده اول و دوم

     

9860000

 

صورت بالا ضمیمه قانون بودجه یک‌ ساله یک ‌هزار و سیصد و هفده مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفند‌یاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293646!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)