کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 25 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 21 اسفند ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. سلب مصونیت آقاى على وکیلى‏

3. تصویب قانون انتشار یک هزار و پانصد ملیون ریال اسکناس‏

4. اعلام وصول بودجه سال 1319 مجلس و تفریغ بودجه سال 1317 از طرف اداره کارپردازى

‏5. تصویب یک فقره مرخصى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 25

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 21 اسفند ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. سلب مصونیت آقاى على وکیلى‏

3. تصویب قانون انتشار یک هزار و پانصد ملیون ریال اسکناس‏

4. اعلام وصول بودجه سال 1319 مجلس و تفریغ بودجه سال 1317 از طرف اداره کارپردازى

‏5. تصویب یک فقره مرخصى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

(مجلس ساعت یازده و نیم به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه 16 اسفند ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب بااجازه - آقای مشیر دوانی .

غایبین بی‌اجازه - آقایان: سزاوار - علوی سبزواری - ثقة‌الاسلامی - معدل - مقدم - دکتر جوان - تولیت - مؤید ثابتی - مجیدی فیاض - مستشار - دبستانی - معتصم سنگ - امامی - سلطانی .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: رضوی - ناصری - وکیلی - دکتر طاهری - صدر)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. سلب مصونیت آقاى على وکیلى‏

رئیس - آقاى کفیل وزارت دادگسترى فرمایشى دارید؟

کفیل وزارت دادگسترى (آقاى سرورى) - آقاى على وکیلى نماینده مجلس شوراى متهم به ارتکاب اعمالى است که بایستى مورد بازجویى و تعقیب کیفرى واقع شود. نظر به اصل دوازدهم قانون اساسى شرحى نوشته شده مبنى بر در خواست سلب مصونیت ایشان که تقدیم می‌شود.

رئیس - قرائت می‌شود.

(به شرح آتى قرائت شد)

ریاست مجلس شوراى ملى‏

مطابق گزارش مأموریتى که صلاحیت کشف و تعقیب بزه‌ها را دارند آقاى على وکیلى نماینده مجلس محترم متهم به اعمالی است که قابل تعقیب کیفرى می‌باشد. نظر به اصل دوازدهم قانون اساسى وزارت دادگسترى سلب مصونیت

+++

او را از مجلس ملى درخواست می‌نماید.

رئیس - موافقین با لایحه دولت برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3. تصویب قانون انتشار یک هزار و پانصد ملیون ریال اسکناس‏

رئیس - شور دوم گزارش کمیسیون دارایى راجع به میزان اسکناس خوانده می‌شود.

گزارش از کمیسیون قوانین دارایى به مجلس شوراى ملى کمیسیون قوانین دارایى با حضور آقاى وزیر دارایى لایحه شماره 15017 دولت راجع به میزان گردش اسکناس بانک ملى را براى شور دوم مطرح نموده با توضیحاتى که داده شد کمیسیون گزارش اولیه خود را با مختصر اصلاحى تأیید نموده اینک ماده واحده زیر را در طى این گزارش براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

ماده واحده - بانک ملى ایران مجاز است تا یک هزار و پانصد ملیون ریال اسکناس رویهمرفته در گردش داشته باشد و در مواقع لزوم از این اجازه استفاده خواهد کرد کسر پشتوانه راکد اسکناس‌های در گردش تا میزان شصت درصد مادام که جواهرات مطابق قانون 25 آبان 1316 تبدیل به شمش زر نشده است از اعتبارات جواهرات نامبرده تأمین می‌شود.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - در این موقع که لایحه اسکناس مطرح است لازم دانستم چند نکته اساسى را به عرض مجلس شوراى ملى برسانم که جامعه بر بعضى نکات مستحضر شود همین قسم که در جلسه گذشته آقاى نخست وزیر و آقایان ناطقین اظهار فرمودند که بودجه هر کشور نمونه ترقیات و بنیه اقتصادى کشور است انتشار مقدار اسکناس هم در هر کشور نمونه بنیه اقتصادى کشور و ترقى معاملات است در چند سال قبل که به نیروى بازوى تواناى قائد عظیم‌الشأن ایران زنجیرى که سال‌ها قانونى که براى انتشار اسکناس بانک ملى از مجلس گذشت محدود به سیصد و شصت میلیون ریال اسکناس بود و در آن موقع کاملاً کفایت می‌کرد هم چنان که تمام امور کشور در تحت توجهات شاهنشاه معظم رو به تعالی و ترقى و تکامل سیر می‌کرد امور اقتصادى و میزان صادرات و واردات و معاملات و ساختمان‌ها و ترقى بودجه کشور احتیاج به انتشار اسکناس زیادترى محسوس شد در قانون دوم به هشتصد میلیون ریال محدود شد یک هزار و صد و هفتاد میلیون و کسرى ریال از این مبلغ تا به امروز نهصد و هفتاد و دو میلیون هشتصد و شش هزار و صد و بیست و یک ریال در دست مردم در گردش است و یکصد و سى و هشت میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و هشتصد و هفتاد و نه ریال در مرکز و در شعبات بانک ولایات موجود است چون برحسب قانون و اساسنامه بانک ملى مصوب مجلس شوراى ملى هیئت نظارت اندوخته اسکناس مجبور است آنچه اسکناس تحویل بانک می‌نماید در حکم اسکناسى که در جریان است محسوب دارد و صدى شصت زر و نقره اعم از مسکوک و شمش به عنوان پشتوانه راکد در زیر کلید خود نگاه دارد اینست کلیه اسکناس که تا امروز تحویل بانک ملى شده هزار و صد و یازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال است و ذخیره و پشتوانه آن موجود. پس از این توضیحات معلوم شد بانک ملى هنوز بر طبق قانون 1315 می‌تواند شصت میلیون و کسرى اسکناس در جریان بگذارد چون تا امروز محل احتیاج نشده استفاده نکرده است غرض این است تصور نشود چون این لایحه به مجلس آمده بانک ملى احتیاج مبرمى به انتشار اسکناس زیادترى دارد چرا که هنوز برحسب قانون می‌تواند شصت میلیون ریال اسکناس منتشر نماید و منتشر ننموده است لکن همان قسم که در اول عرض شد انتشار اسکناس نمونه ترقى و فعالیت معاملات و صادرات و وادرات کشور و بنیه اقتصادى است از طرفى بودجه کشور به توجهات اعلیحضرت همایونى به سه میلیارد و کسرى بالغ شده و در تمام دنیا که بانک ناشر اسکناس دارند میزان اسکناس صدى شصت بودجه کشور است از این جهت نظر دوراندیش قائد تواناى ایران بر این شد که

+++

بانک ملى ایران بتواند رویهمرفته یکهزار و پانصد میلیون ریال اسکناس منتشر نماید و بانک ملى هر وقت لازم و مقتضى شد از این حق استفاده نماید اما راجع به ذخیره را کد و پشتوانه اسکناس که برطبق قانون باید صدى شصت اسکناس تحویلى به بانک زر و نقره شمش و مسکوک در خزانه موجود و در زیر کلید هیئت نظارت ذخیره اسکناس باشد لازم دانستم در این موقع چند نکته را براى اطلاع عموم عرضه دارم.

از مبلغ هفتصد و نوزده میلیون و پانصد و چهل و هفت هزار و سیصد و نود و هفت ریال و پنجاه دینار طلا و نقره موجودى بانک ملى قریب هفتاد و هفت خروار زر ناب است که به نرخ قانونی که مثقالی قریب هفتاد ریال است هیئت نظارت برای پشتوانه اسکناس قبول کرده و به قیمت سیصد و ده میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار و یکصد و شانزده ریال و چهل دینار محسوب داشته است در حالی که روز گذشته نرخ زر در بازار تهران مثقالى دویست و سى ریال است که به این قیمت اگر طلاى پشتوانه اسکناس را محسوب داریم یکهزار و دویست میلیون و کسرى ریال قیمت دارد خیلى بیش از اسکناس منتشره غیر از قریب سیصد میلیون نقره موجودى در خزانه پشتوانه اسکناس و اگر زر را به قیمت امروز بازار دنیا محسوب داریم مثقالى یکصد و هشتاد ریال است ذخیره زر اسکناس ما سه برابر قیمت قانونى ارزش دارد پس به طور تحقیق اسکناس بانک ملى ایران صدى صد پشتوانه راکد دارد حقیقتاً از دست و زبان که برآید کز عهده شکر قائد توانا و شاهنشاه ایران برآید که به فکر دوراندیش و به بازوی تواناى خود این خروارها طلا را وارد ایران نموده و پشتوانه اسکناس مقرر فرمودند چون که افسوس که ما در دوره تاریخى و جز محیط هستیم این خوارق عادت را درست نمی‌توانیم حس کنیم مثل این که قوه نباتى بدن ما مو و ناخن ما را نمو می‌دهد لکن حس نمی‌کنیم همین قدر ملتفت می‌شویم موى سر ما بلند شده یا خروار طلا پشتوانه اسکناس است اگر چه نمی‌خواهیم وقت مجلس را بگیریم و الا غیر این منطق لبى بگشادمی موضوع دیگر برحسب قانون مصوبه جواهرات سلطنتى جواهرات سلطنتى باید فروخته شده و زر خریدارى شود براى ذخیره فعلاً که فروش این جواهرات غیرمقدور است عین آنها پشتوانه و ذخیره اسکناس گذارده می‌شود. یک نکته را نیز لازم به عرض می‌دانم چون این بنده و آقاى اعتبار برحسب قانون از طرف مجلس انتخاب و این جواهرات را تحویل گرفته و تحویل بانک دادیم ما می‌دانیم چیست و صورتش موجود است می‌خواهیم عرایض خود را به این جمله ختم کنم که به فریاد عالم‌فرسا می‌گویم امروز در دنیا اسکناس با این پشتوانه‌ها معتبرتر از اسکناس ایران نیست و تمام این نعمت‌ها که نصیب ملت ایران می‌شود مرهون همت بلند شخص شخیص اعلیحضرت همایون شاهنشاهى است.

رئیس - آقاى مخبر

اعتبار (مخبر کمیسیون دارایى) - با این که توضیحات آقاى مؤید کافى به نظر می‌رسید از نظر تکمیل فرمایشات ایشان و همچنین توضیحات بیشترى به عرض توضیحات زیر مبادرت می‌کنم. به طوری که در مقدمه لایحه دولت نیز کاملاً توضیح شده استجاراً افزایش نشر اسکناس تا میزان 000/000/500/1 ریال از نظر ضرورت و احتیاج نبوده بلکه منظور رعایت تناسب پیکر بودجه است با نشر اسکناس باز همان طور که در مقدمه لایحه دولت توضیح شده است در سایر کشورها این تناسب معادل با 75 در صد الى 160 درصد است و حال آن که خوشبختانه تناسب میزان نشر اسکناس ما با پیکر بودجه را که در جلسه قبل تصویب فرمودید به مراتب کمتر و قابل مقایسه نیست اگر تناسب نشر اسکناس فعلى اسکناس فعلى را با پیکر بودجه سال 1318 که رقم آن معادل با 987/418/613/2 ریال است در نظر بگیریم ملاحظه می‌فرمایند این تناسب را با بودجه سال 1319 که پیکر آن معادل با 027/973/210/3 ریال است در نظر بگیریم و مقایسه بکنیم تقریباً 48 در صد بودجه را تشکیل می‌دهد.

به موجب قانون 17 آبان 1315 بانک ملى اجازه داشته که 600/163/176/1 ریال اسکناس در جریان داشته باشد به موجب این قانون اجازه داده می‌شود 400/836/323 ریال بر رقم قبل اضافه نماید و مجموع این دو رقم معادل خواهد بود با 000/000/500/1.

+++

این قسمت از توضیحات جناب آقاى وزیر دارایى را در کمیسیون اجازه می‌خواهم به عرض آقایان برسانم که این استجازه بیشتر از نظر حفظ تناسب است و این مبلغ اضافه فوراً به جریان اسکناس افزوده نمی‌شود مثل این که تا به حال از قانون 17 آبان نیز به تمام استفاده نشده یعنى 600/163/176/1 ریال که اجازه داشته‌اند اسکناس در جریان نیست.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده واحده پیشنهادى دولت موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

4. اعلام وصول بودجه سال 1319 مجلس و تفریغ بودجه سال 1317 از طرف اداره کارپردازى‏

رئیس - لایحه تفریغ بودجه سال 1317 مجلس شوراى ملى و لایحه بودجه 1319 مجلس از طرف کارپردازى مجلس تهیه و تقدیم شده است به کمیسیون ارجاع خواهد شد.

5. تصویب یک فقره مرخصى‏

رئیس - گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى خوانده می‌شود

(این طور خوانده شد)

آقاى صادق وزیرى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ دوم دى ماه 1318 نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى صادق وزیرى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه بیست و ششم اسفند ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس ساعت دوازده و ربع ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

تصمیم

قانونى دائر به سلب مصونیت از آقاى على وکیلى‏

مجلس شوراى ملى از آقاى على وکیلى نماینده مجلس سلب مصونیت نموده و به دولت اجازه می‌دهد او را مورد تعقیب کیفرى قرار دهد.

این تصمیم در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

قانون

راجع به میزان گردش اسکناس‏

ماده واحده - بانک ملى ایران مجاز است تا یکهزار و پانصد میلیون ریال اسکناس رویهمرفته در گردش داشته باشد و در موقع لزوم از این اجازه استفاده خواهد کرد. کسر پشتوانه را کد اسکناس‌های در گردش تا میزان شصت در صد مادام که جواهرات مطابق قانون 25 آبان 1316 تبدیل به شمش زر نشده است از اعتبارات جواهرات نامبرده تأمین می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293752!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)