صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی،دوره 16
[1396/05/28]

جلسه: 2 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه بیست و نهم بهمن‌ماه 1328  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مشروح مجلس

2- قرائت گزارش مربوط به انتخاب هیئت رئیسه شعبه شش‌گانه و اعضا کمیسیون تحقیق

3- قرائت اعتبارنامه‌ها به وسیله مخبرین شعب و تصویب 98 اعتبارنامه

4- ستور جلسه آینده- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی،دوره 16

 

 

جلسه: 2

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه بیست و نهم بهمن‌ماه 1328

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مشروح مجلس

2- قرائت گزارش مربوط به انتخاب هیئت رئیسه شعبه شش‌گانه و اعضا کمیسیون تحقیق

3- قرائت اعتبارنامه‌ها به وسیله مخبرین شعب و تصویب 98 اعتبارنامه

4- ستور جلسه آینده- ختم جلسه

 

مجلس ساعت ده و هفت دقیقه صبح به ریاست سنی آقای مخبر فرهمند و منشی‌گری آقایان ناظرزاده- خسرو قشقایی- دکتر نبوی- محمدعلی مسعودی تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس جلسه قبل مخالفی نیست (گفته شد، خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- قرائت گزارش مربوط به هیئت رئیسه شعب شش‌گانه و اعضا کمیسیون تحقیق

رئیس- گزارش انتخاب هیئت رئیسه شعبه و کمیسیون تحقیق قرائت می‌شود:

به شرح ذیل آقای دکتر احمد نبوی (منشی) قرائت کردند.

ریاست محترم مجلس شورای ملی، طبق مواد 8 و 21 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی در تاریخ پنج‌شنبه 20 بهمن‌ماه 1328 شعب تشکیل و اعضا کمیسیون تحقیق را به شرح ذیل انتخاب نمودند از شعبه اول آقایان: عماد تربتی، عبدالوهاب اقبال، اردلان، از شعبه دوم آقایان کشاورز‌صدر، گنجه‌ای، نایب‌‌رئیس آقای دولتشاهی، منشی آقای ناظرزاده، مخبر آقای دکتر کیان.

شعبه چهارم: رئیس آقای رضا حکمت، نایب‌رئیس آقای جواد عامری، منشی آقای صدرزاده، مخبر آقای منوچهر تیمورتاش.

شعبه پنجم: رئیس آقای رفیع، نایب‌رئیس آقای ابتهاج، منشی آقایان سالار‌بهزادی، موقر، منشی آقای ابوالقاسم امینی.

شعبه ششم: رئیس آقای مخبر فرهمند، نایب‌رئیس آقای قهرمان، منشی آقایان کهبد، عباسی، مخبر آقای فرهودی.

3- قرائت اعتبارنامه‌ها به وسیله مخبرین شعب و تصویب‌ 98 اعتبارنامه

رئیس- اعتبارنامه‌ها قرائت می‌شود آقای شوشتری.

شوشتری (مخبر شعبه اول)- بسم الله‌الرحمن‌الرحیم اجازه می‌خواهم برای مبارکی و میمنت دو دعا بکنم بعد شروع بکنیم به کار، از درگاه ربوبیت مسئلت داریم ما نمایندگان ملت که خدا ما را موفق کند‌مان حداکثر از خدمتگزاری به این مملکت (نمایندگان- انشاءالله) و از خدا می‌خواهم آن دست‌های مرموزی که الغا نفاق و دوییت توی مملکت ما می‌اندازند به اعمال بد آنها خود آنها را دچار کند (نمایندگان- انشاءالله) (حاذقی- خدا آنها را هدایت کند) انشاءالله، خاطر نمایندگان مستحضر است که طبق اصول پارلمانی مخبر شعبه مدافع خبر شعبه است که علی‌الاصول روی نظر اکثریت مجلس شورای ملی می‌شود.

اعتبارنامه آقای خاکباز

پرونده انتخاباتی شهرستان اراک حاکی است که در تاریخ 6 شهریور 28 از طرف فرماندار طبقات شش‌گانه جهت تشکیل انجمن مرکزی نظارت انتخابات

+++

‌دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضا اصلى و على‌البدل و تعیین حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات در تاریخ 14 شهریور تا روز 16 شهریور جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین گردید و از روز جمعه 18 شهریور آرا  استخراج و قرائت شد در نتیجه آقاى حسین خاکباز در درجه اول به اکثریت 32627 راى از مجموعه 39448 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان اراک انتخاب و طبق قانون یک هفته جهت رسیدگى به شکایات اعلام گردید و چون در مدت مزبور شکایتى به انجمن نرسید انجمن در تاریخ 31 شهریور 28 اعتبارنامه به نام آقاى حسین خاکباز صادر نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و توجه به محتویات آن و عدم شکایت در مدت مقرر به مجلس شعبه صحت انتخابات شهرستان اراک و هم چنین نمایندگى آقاى حسین خاکباز را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد. آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم اعتبارنامه آقاى محمود محمودى.

پرونده انتخابات بندر پهلوى حاکى است که در تاریخ 6 مهرماه 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى و نظارت انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضا اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 18 مهر ماه تا 23 مهر توزیع تعرفه و اخذ آرا مى‌شود در تاریخ 24 مهر آرا استخراج و قرائت شده در نتیجه آقاى محمود محمودى با کثریت 5712 راى از مجموع 10960 راى به نمایندگى شانزدهیم دوره تقنینیه از طرف اهالى بندر پهلوى انتخاب و چون در ظرف یک هفته مدت مقرره پنچ فقره شکایت به انجمن واصل گردیده بود و انجمن شکایات را غیروارد دانست در تاریخ 3 آبان ماه 28 اعتبارنامه به نام آقاى محمود محمودى صادر مى‌نماید شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى چون شکایات مستند به دلیل ندانست صحت انتخابات بندر پهلوى و نمایندگى آقاى محمود محمودى را تأیید و اینک گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد. آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم‏

اعتبار‌نامه آقاى نورالدین امامى‏

به استناد پرونده انتخاباتى خوى در تاریخ 30 شهریور ماه 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضا انجمن مرکزى انتخابات و اعضا على‌البدل و تعیین حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 12 مهرماه 28 تا تاریخ 16 مهرماه اقدام به توزیع تعرفه و اخذ آرا مى‌شود و در تاریخ 18 مهر‌ماه 28 قرائت شروع و در تاریخ 20 مهر ماه 28 قرائت آرا‌ پایان یافته و در نتیجه آقاى نور‌الدین امامى در درجه اول 29145 راى با 26519 راى حائز اکثریت شده‌اند و یک هفته جهت قبول شکایات تعیین شده و چون در مدت مزبور شکایتى نرسید در تاریخ 1/ 8/ 28 اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر مى‌شود، پس از ارجاع پرونده به شعبه 3 شعبه پرونده مزبور را رسیدگى نموده و چون شکایتى نرسیده بود صحت انتخابات خوى و نمایندگى آقاى نورالدین امامى را تأیید نموده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- تصویب شد آقاى تیمورتاش مخبر شعبه چهارم‏

اعتبارنامه آقاى دکتر احمد نبوى‏

به موجب پرونده انتخاباتى سبزوار انتخابات آن شهرستان طبق قانون درتاریخ 3 مهرماه 1328 شروع وازتاریخ 10 مهر تا 14 مهرماه جهت توزیع تعرفه واخذ راى تعیین می‌شود به قرائت و استخراج آرا گردیده ودر نتیجه آقاى دکتر احمد نبوى به اکثریت 14820 راى از مجموع 15556 راى مأخوذه در درجه اول به نماینده‌گى شانزدهمین دوره تقنینه از شهرستان سبزوار انتخاب و در مدت مقرره براى وصول به شکایات فقط دو شکایت به انجمن و اصل و چون انجمن شکایات را بى‌مورد تشخیص می‌دهد اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم رسیدگى دقیق و توجه به شکایات اهالى که در موعد مقرر به مجلس کرده بودند چون شکایت را مستند به‌ دلیل ندانست بنابراین صحت نمایندگى آقاى دکتر احمد نبوى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- تصویب شد آقاى ابوالقاسم امینى مخبر شعبه پنجم‏

اعتبار نامه آقاى دکتر مصباح‌زاده‏

به استناد پرونده انتخاباتى بندر‌عباس در تاریخ 27/ 6/ 28 از طرف فرماندار جهت تعیین انجمن نظارت مرکزى از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین انجمن نظارت اصلى حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ چهارشنبه ششم مهر ماه 1328 تا تاریخ یکشنبه دهم مهر ماه 1328 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا اعلام شد و در تاریخ 11 مهر‌ماه 1328 آرا قرائت و از مجموع 17331 راى آقاى دکتر مصطفى مصباح‌زاده با اکثریت 16880 راى از طرف اهالى بندرعباس به نمایندگى شانزهمین دوره قانونگذارى تعیین و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن نرسیده بود انجمن در تاریخ سوم آبان ماه 1328 اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌‌نماید پرونده در شعبه پنجم مطرح و رسیدگى به عمل آمد و صحت انتخابات بندرعباس و همچنین نمایندگى آقاى دکتر مصطفى مصباح‌زاده تأیید و اینک گزارش‏‌ آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

رئیس- تصویب شد آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏

اعتبارنامه آقاى قبادیان‏

انتخابات دوره شانزدهم قانونگذارى در کرمانشاه در 4 مهرماه 1328 شروع گردیده است به این ترتیب که در این تاریخ جهت تعیین اعضا انجمن نظارت مرکزى انتخابات توسط فرماندار محل از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضا اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 27 مهر تا آخر روز اول آبان جهت توزیع تعرفه و اخذ راى تعیین گردیدپس از توزیع و تعرفه و اخذ آرا که مطابق مقررات قانون انجام یافته از تاریخ دوم آبان به استخراج و قرائت آرا شروع شده است و در نتیجه قرائت آرا آقاى عباس قبادیان با کثریت 12672 راى از مجموع 16204 آرا مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینه از طرف اهالى کرمانشاه انتخاب شده‌اند در مدت مقرر جهت رسیدگى به شکایات چند فقره شکایت از طرف اهالى به انجمن واصل و انجمن کلیه شکایات را رسیدگى و آنها را وارد ندانسته و در تاریخ 4 آبانماه 28 اعتبارنامه به نام آقاى عباس قبادیان صادر مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگى به آن و توجه به شکایات مضبوطه در پرونده و نرسیدن شکایتى در موعد مقرر به مجلس شوراى ملى شعبه ششم صحت انتخابات کرمانشاهان و نمایندگى آقاى عباس قبادیان را به آراى مخفى تأیید نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد آقاى شوشترى مخبر شعبه اول‏

اعتبار‌نامه آقاى شکرائى‏

پیرو گزارش شماره یک از شعبه اول راجع به انتخابات شهرستان اراک و نمایندگى آقاى حسین خاکباز در درجه دوم آقاى یوسف شکرائى با‌اکثریت 32127 راى از مجموع 39448 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان اراک انتخاب و در تاریخ 31 شهریور 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر گردید شعبه اول پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت نمایندگى ایشان را تأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى شکرالله صفوى‏

پرونده انتخاباتى شهرستان بوشهر حاکى است که در تاریخ 2/ 7/ 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضا اصلى و على‌البدل و انتشار آگهى در کلیه حوزه‌ها تعرفه و اخذ آرا اعلام مى‌گردد پس از استخراج و قرائت آرا‌ آقاى شکرالله صفوى بااکثریت 37597 راى از مجموع 43031 راى مأخوذه در درجه اول به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان بوشهر انتخاب و چون در موعد مقرر

+++

‌شکایتى در مورد انتخابات به انجمن نرسید در تاریخ پنچشنبه 28 مهر 28 انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر نمود.

شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم شکایت در موعد مقرر صحت انتخابات بوشهر و نمایندگى آقاى شکرالله صفوى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم‏

اعتبارنامه آقاى میر‌مجید موسوى‏

پیرو گزارش شماره 1 شعبه 3 مربوط به انتخابات خوى آقاى میر‌مجید موسوى با‌اکثریت 24659 راى از 29145 راى مأخوذه در درجه دوم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان خوى انتخاب و در تاریخ 1/ 8/ 1328 اعتبارنامه به نام ایشان صادرمی‌شود.

پس از رسیدگى پرونده انتخابات در شعبه سوم چون شکایتى نرسیده بود شعبه سوم صحت نمایندگى مشار‌الیه را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- تصویب شد آقاى تیمورتاش مخبر شعبه چهارم.

اعتبارنامه آقاى على بزرگ‌نیا.

جریان انتخابات شهرستان سبزوار به نحوى است که در گزارش شماره 1 راجع به انتخابات آقاى دکتر نبوى معروض افتاد آقاى دکتر على بزرگ‌نیا بااکثریت 13809 راى از مجموع 15556 راى مأخوذه در درجه دوم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان سبزوار انتخاب و اعتبارنامه ایشان صادر مى‌‌‌‌گردد پس از رسیدگى پرونده در شعبه چهارم صحت نمایندگى مشارالیه را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد آقاى امینى مخبر شعبه پنجم.

اعتبارنامه آقاى محسن گنابادى‏

شعبه پنجم پرونده انتخابات شانزدهمین دوره تقنینیه حوزه انتخابى فردوس دایر به نمایندگى آقاى محسن گنابادى را مورد رسیدگى قرار داده جریان انتخابات بر طبق قانون در تاریخ 26 شهریور 28 شروع و 12 آبان‌ماه 28 خاتمه یافته و شکایتى هم در مدت مقرر‌ه نرسیده است انجمن اعتبارنامه به نام آقاى محسن گنابادى که از مجموع 17142 راى داراى 13457 راى بوده‌اند صادر مى‌نماید شعبه پنجم صحت انتخابات فردوس و نمایندگى آقاى محسن گنابادى را تصدیق و اینگ گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏

اعتبارنامه آقاى پالیزى‏

پیرو گزارش شماره 1 مربوط به انتخاب شهرستان کرمانشاه گزارش می‌دهد که آقاى هدایت‌الله پالیزى بااکثریت 11993 راى از مجموع 16254 آرا مأخوذه در درجه دوم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى کرمانشاه انتخاب شده‌اند و در تاریخ 14 آبان‌ماه 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر شده و پس از رسیدگى پرونده امر در شعبه ششم شعبه صحت نمایندگى مشارالیه را به راى مخفى و با رعایت ماده 10 آیین‌نامه داخلى تأیید نموده و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى شوشترى مخبر شعبه اول.

اعتبارنامه آقاى امامى‌اهرى‏

پرونده انتخابات اهر ارسباران حاکى است که در تاریخ 19 شهریور 28 به موجب ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه و معتمدین جهت تشکیل انجمن مرکزى انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و انتخاب حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات در کلیه حوزه‌ها از تاریخ 31 شهریور تا سوم مهر 28 جهت توزیع تعرفه و أخذ راى تعیین مى‌گردد پس از أخذ آرا در تاریخ چهارم مهر آرا استخراج و قرائت گردیده است در نتیجه آقاى على‌اکبر امامى‌اهرى با اکثریت 14809 راى از مجموع 15021 آرا مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى اهر انتخاب و طبق قانون انتخابات یک هفته جهت رسیدگى به شکایات اعلام گردید در مدت مزبور هیچ‌گونه شکایتى به انجمن نرسید بنابراین انجمن در تاریخ 14 مهر 1328 اعتبارنامه بنام آقاى امامى‌اهرى صادر نموده پس از ارجاع پرونده به شعبه اول شعبه مزبور پس از رسیدگى به پرونده و عدم شکایت در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى صحت انتخابات اهر و نمایندگى آقاى على اکبر امامى اهرى را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم.

اعتبارنامه آقاى دکتر حسن علوى‏

پیرو گزارش شماره 2 شعبه دوم دایر به انتخاب شهرستان بوشهر و نمایندگى آقای شکرالله صفوى آقاى دکتر حسن علوى بااکثریت 37524 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى بوشهر انتخاب و در تاریخ 28 مهرماه اعتبارنامه از طرف انجمن به نام ایشان صادر شده است شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در موعد مقرر صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس تصویب شد- آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم.

اعتبارنامه آقاى حسن مکرم‏

به استناد پرونده انتخاباتى در‌جز در تاریخ 29 شهریور 28 جهت تعیین اعضا انجمن مرکزى نظارت انتخابات از طرف فرماندار از طبقات شش گانه دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضا انجمن اصلى و علیّ‌البدل و تشکیل حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ چهارشنبه ششم مهر ماه تا روز جمعه هشتم مهر 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا معین گردید و در تاریخ دهم مهرماه آرا استخراج و قرائت گردیده در نتیجه آقاى حسن مکرم بااکثریت 10946 راى از مجموع 11346 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان در‌جز انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن نرسیده بود در تاریخ یکشنبه هفدهم مهرماه 28 انجمن نظارت مرکزى انتخابات اعتبارنامه به نام ایشتن صادر مى‌‌نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم رسیدگى به پرونده مزبور و عدم شکایت نسبت به انتخاب شهرستان درجز و نمایندگى آقاى حسن مکرم را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد.

آقاى تیمور تاش مخبر شعبه چهارم.

اعتبارنامه آقاى بهادرى‏

چنانچه پرونده انتخاباتى شهرستان سراب حکایت مى کند به موجب قانون انتخابات در تاریخ 20/ 6/ 28 از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه براى انجمن نظارت مرکزى دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضای‌اصلى و على‌البدل و انتشار آگهى انتخاباتى از تاریخ دوم مهرماه تا 8 مهرماه 1328 جهت توزیع تعرفه و اخذ راى تعیین گردیده پس از پایان مدت معینه و قرائت آرا در نتیجه آقاى احمد بهادرى بااکثریت 16246 راى از مجموع 18105 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه تعیین می‌گردند.

در طى یک هفته که براى دریافت شکایات طبق ماده 41 قانون انتخابات تعیین گردیده چند فقره شکایت رسیده که جملگى را انجمن نظارت به شرح صورت مجلس موجود در پرونده مردود دانسته پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و رسیدگى به محتویات آن چون اعتراضات راجع به جریان انتخابات قسمتى مربوط به صلاحیت شخصى آقاى بهادرى مى‌باشد که جملگى مربوط به قبل از دوره پانزدهم بوده و به علت نمایندگى مجلس شوراى ملى طبعاً وارد نیست در شعبه مورد قبول واقع نگردید و قسمتى که مربوط به جریان انتخابات سراب است که غالب آنها از ناحیه رقیب انتخاباتى ایشان بوده و انجمن نیز آنها را مردود دانسته و همچنین اصولًا به علت تفاوت فاحش بین تعداد آرا آقاى بهادرى با شخصى که در درجه دوم حائز اکثریت مى‌باشد تأثیرى در جریان امر نخواهد داشت شعبه اعترافات را وارد ندانسته و در طى یک هفته پس از گشایش مجلس نیز شکایتى به شعبه رسیده که چون با شکایاتى که در پرونده موجود بود شباهت کامل داشت از این لحاظ مورد توجه قرار نگرفت و شعبه چهار صحت نمایندگى آقاى بهادرى را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌شود.

رئیس- آقاى پیراسته مخالف‌اید؟

پیراسته- بنده مخالفم‏

رئیس- به کمیسیون تحقیق فرستاده مى‌شود.

نورالدین امامى- البته آقاى پیراسته بایستى با انتخابات سراب مخالف باشند چون انتخابات

+++

 ساوه خیلى منظم بوده است.

رئیس آقاى امینى مخبر شعبه پنجم‏

اعتبارنامه آقاى عرب‌شیبانى‏

به استناد انتخاباتى فسا در تاریخ 4/ 7/ 28 جهت انتخابات آن شهرستان از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمد و در تاریخ 5/ 7/ 28پس از تعیین انجمن نظارت مرکزى انتخابات و تعیین حوزه‌هاى فرعى آگهى انتخابات منتشر و از تاریخ 14 مهرماه تا 20 مهرماه 28 اخذ راى به عمل آمد و پس از استخراج و قرائت آرا آقاى عباسقلى عرب‌شیبانى در درجه اول با 11012 راى از مجموع 18497 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره مجلس شوراى ملى انتخاب می‌شوند، در هفته قبول شکایات شکایلى به انجمن واصل و پس از رسیدگى به آنها شکایات غیر ‌وارد تشخیص شده بنابراین در تاریخ 8 آبان 28 اعتبارنامه به نام آقاى عباسقلى عرب‌شیبانى صادر می‌شود. پس ازارجاع پرونده به شعبه پنجم و رسیدگى کامل به مناسبت وصول شکایات جدید پرونده به سو‌کمیسیون ارجاع گردیده سوکمیسیون گزارش مبسوط خود را به شعبه تقدیم و غیر وارد بودن شکایات جدید را اعلام نمود شعبه پنجم بااکثریت تام صحت انتخابات فسا و نمایندگى آقاى عرب‌شیبانى را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌شود.

رئیس- تصویب شد آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏

اعتبارنامه آقاى اعظم زنگنه‏

پیرو گزارش شماره 6 از شعبه ششم راجع به جریان انتخابات کرمانشاهان گزارش مى‌دهد که آقاى عزیزاعظم زنگنه با اکثریت 11766 راى از مجموع 16254 آرا مأخوذه در درجه سوم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى کرمانشاه انتخاب شده‌اند و در تاریخ 14 آبان ماه 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر گردیده است پس از رسیدگى در شعبه ششم صحت نمایندگى مشارالیه با راى مخفى تأیید شد و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى شوشترى مخبر شعبه اول‏

اعتبارنامه آقاى مجتبى دولت‌آبادى‏

پرونده انتخاباتى اصفهان حاکى است که طبق قانون انتخابات در تاریخ 2/ 7/ 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و علی‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى در تاریخ 21 مهرتا مدت پنج روز جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین گردید پس از استخراج و قرائت آرا آقاى مجتبى دولت‌آبادى با اکثریت 27885 راى از مجموع 39635 راى مأخوذه در درجه اول به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه اصفهان انتخاب ودر ظرف یک هفته موعد مقرر چند فقره شکایت به انجمن و‌اصل که چون شکایات را بى‌مورد تشخیص داده در تاریخ 23 آبان ‌ماه اعتبارنامه به نام آقاى مجتبى دولت‌آبادى صادر مى‌نماید شعبه اول پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایت و اعتراضات وارد در مدت مقرره به مجلس شوراى ملى چون شعبه شکایت وارده را غیر وارد دانست صحت انتخابات شهرستان اصفهان و نمایندگى آقاى مجتبى دولت‌آبادى را تأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس تصویب شد- آقاى حاذقى مخبر شعبه سوم‏

اعتبارنامه آقاى اورنگ‏

پرونده انتخاباتى بیجار و گروس حاکى است که در تاریخ 9/ 2/28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى در کلیه حوزه ها در تاریخ 19 شهریور تا تاریخ 23 شهریور جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین و پس از استخراج و قرائت آرا آقاى عبدالحسین اورنک با اکثریت 8196 راى از مجموع 9680 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه بیجار و کروس انتخاب و در موعد مقرر شکایاتى به انجمن واصل و شکایات مزبور بى‌مورد تشخیص داده مى‌شود در تاریخ دهم مهر ماه 328 اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌گردد.

شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایت رسیده در موعد مقرر به مجلس شوراى ملى چون شعبه شکایات را غیر وارد دانست صحت انتخابات گروس و نمایندگى آقاى اورنک را تأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس تصویب شد- آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم‏

اعتبارنامه آقاى فرهودى‏

پرونده انتخاباتى دزفول حاکى است که در تاریخ 19/ 8/ 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای‌اصلى و على‌البدل و تشکیل شعبات فرعى و انتشار آگهى در حوزه‌ها از تاریخ 21/ 8/ 28 تا تاریخ 25/ 8/ 28 جهت توزیع و اخذ آرا تعیین مى‌گردد و پس از استخراج و قرائت آرا آقاى سید‌حسین فرهودى با اکثریت 6184 راى از مجموع 6897 راى به نمایندگى شانزذهمین دوره تقنینیه از حوزه دزفول انتخاب و در مدت مستند به دلیل نبوده انجمن در تاریخ چهاردهم آذر 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر صحت انتخابات شهرستان دزفول و نمایندگى آقاى سید‌حسین فرهودى را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى تیمور تاش مخبر شعبه چهارم‏

اعتبار نامه آقاى محمد عباسى‏

پرونده انتخاباتى شانزدهمین دوره تقنینیه شهرستان سقز و بانه حاکى است که پس از تهیه مقدمات انتخابات و توزیع تعرفه و اخذ راى از تاریخ 19 مهر آرا استخراج و قرائت گردیده در نتیجه آقاى محمد عباسى با اکثریت 9878 راى از مجموع 10831 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه سقز و بانه انتخاب و در مدت مقرر جهت رسیدگى به شکایات فقط یک فقره تلگراف شکوائیه به انجمن رسید که به موجب شرح مذکور در صورت مجلس از طرف انجمن رد گردیده و در تاریخ چهارم آبان‌ماه 28 انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید.

شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده و نرسیدن شکایت صحت انتخابات شهرستان سقز و بابه و همچنین نمایندگى آقاى محمد عباسى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید

رئیس- تصویب شد- آقاى امینى مخبر شعبه پنجم‏

اعتبار‌نامه آقاى مرتضى حکمت‏

پیرو گزارش شماره 3 شعبه پنجم راجع به انتخابات فسا آقاى مرتضى حکمت داراى 10508 راى از مجموع 18497 راى بوده و در درجه دوم نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان فسا انتخاب شده‌اند شعبه پس از رسیدگى به پرونده مزبور صحت نمایندگى آقاى مرتضى حکمت را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏

اعتبار‌نامه آقاى ابوالفتح دولتشاهى‏

پیرو گزارش شماره 6 از شعبه ششم راجع به جریان انتخابات کرمانشاهان اینک گزارش می‌دهد که آقاى ابوالفتح دولتشاهى با اکثریت 11519 راى از مجموع 16254 آرا مأخوذه در درجه چهارم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى کرمانشاه انتخاب شده‌اند و در تاریخ چهاردهم آبان 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر گردیده است پس از رسیدگى در شعبه ششم صحت نمایندگى مشارالیه با راى مخفى تأیید شد و اینک گزارش آ‍‌ن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى شوشترى مخبر شعبه اول‏

اعتبارنامه آقاى محمدتقى برومند

پیرو گزارش شماره 5 از شعبه اول مبنى بر جریان مشروح انتخابات اصفهان و نمایندگى آقاى مجتبى دولت‌آبادى آقاى محمد‌تقى برومند با اکثریت 24793 راى از مجموع 39635 راى در درجه دوم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابى اصفهان انتخاب و در تاریخ 22 آبان ماه 28 اعتبارنامه از طرف انجمن به نام ایشان صادر شده شعبه اول پس از رسیدگى به پرونده مزبور صحت نمایندگى آقاى محمد تقى برومند را تائید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏.

+++

اعتبارنامه آقاى محمدعلى منصف‏

پرونده انتخاباتى شهرستان بیرجند حاکی است که در تاریخ 24 شهریور 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى از تاریخ دوشنبه 4/ 7/28 تا چهارشنبه 6/ 7/ 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ راى اعلام مى‌گردد پس از استخراج و قرائت آرا آقاى محمد‌على منصف با اکثریت 9617 راى از مجموع 11964 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان بیرجند انتخاب و طبق قانون مدت یک‌هفته جهت رسیدگى به شکایت اعلام مى‌گردد و چون در مدت مزبور شکایتى به انجمن نرسیده بود در تاریخ 21 مهر از طرف انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌‌شود- شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى صحت انتخابات بیرجند و نمایندگى آقاى محمد‌على منصف را تأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد آقاى دکتر کیان مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى عبدالمجید موقر

به استناد پرونده انتخاباتى دشت میشان در تاریخ 2/ 7/ 28 جهت تعیین انجمن نظارت انتخابات دشت میشان از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمد. و پس از تعیین اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن و تشکیل حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات از روز دهم تا دوازدهم مهر جهت توزیع تعرفه و اخذ راى مقرر گردید ولى بعداً به مدت مزبور هشت روز اضافه شده و پس از توزیع تعرفه و اخذ راى در تاریخ 19/ 7/ 28 آرا استخراج و قرائت شد واز تاریخ 20/ 7/ 28 تا تاریخ 26/ 7/ 28 جهت وصول شکایات اعلان گردید در نتیجه رسیذگى به چند فقره شکایات رسیده چون شکایات مزبور بى‌مورد تشخیص داده شد لذا در تاریخ 27 مهر 28 انجمن نطارت اعتبارنامه به نام آقاى عبدالمجید موقر که با اکثریت 12135 راى از مجموع 13827 راى مأخوذه به نمایندگى دوره شانزدهم تقنینیه از حوزه دشت میشان انتخاب شده بودند صادر مى‌نماید- پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم و رسیدگى به آن و عدم وصول شکایت در مدت مقرر شعبه سوم صحت انتخابات دشت میشان و نمایندگى آقاى عبدالمجید موقر را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

مخبر شعبه سوم دکتر کیان‏

رئیس تصویب شد- آقاى تیمور‌تاش مخبر شعبه چهارم‏

اعتبارنامه آقاى جواد عامرى‏

پرونده انتخاباتى شهرستان سمنان و دامغان حاکی است که به موجب قانون انتخابات در تاریخ 9 مهرماه شروع و پس از انجام مقدمات امر در تاریخ 24 مهر تا تاریخ 30 مهر جهت توزیع تعرفه و اخذ راى تعیین مى‌گردد پس از استخراج و قرائت آرا آقاى جواد عامرى با اکثریت 16263 راى از مجموع آرا مأخوذه که 16940 راى بوده به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان سمنان و دامغان انتخاب و چون در ظرف یک‌هفته شکایتى به انجمن واصل نگردید در تاریخ 15 آبان‌ماه انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر نموده پس از رسیدگى به محتویات پرونده در شعبه 4 و نرسیدن شکایت در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى شعبه صحت انتخابات شهرستان سمنان و دامغان و همچنین نمایندگى آقاى جواد عامرى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى امینى مخبر شعبه پنجم‏

اعتبارنامه آقاى محمد‌على نصرتیان‏

پرونده انتخاباتى شهرستان فومن حاکى است که در تاریخ 21/ 6/ 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى انتخابات در کلیه حوزه‌ها از تاریخ 26/ 6/ 28 تا 30/ 6/ 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین گردید و از روز پنج‌شنبه 31/ 6/ 28 آرا مأخوذه استخراج و قرائت شده در نتیجه آقاى محمد‌على نصرتیان با اکثریت 16075 راى از مجموع 17519 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و چون در موعد مقرر فقط یک فقره شکایت به انجمن واصل گردید که غیر وارد دانسته‌اند اعتبارنامه به نام ایشان صادر گردیده است. شعبه پنجم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت انتخابات شهرستان فومن و نمایندگى آقاى محمد‌على نصرتیان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏.

اعتبارنامه آقاى شوشترى‏

پرونده انتخاباتى شهرستان گرگان حاکى است که در تاریخ 17 شهریور 28 از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تهیه مقدمات کار در کلیه حوزه‌ها از 31 شهریور تا چهارم مهرماه 28 اقدام به توزیع تعرفه و اخذ راى شده پس از استخراج و قرائت آرا آقاى سید ‌محمد‌على شوشترى با اکثریت 8138 راى از مجموع 11755 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف حوزه انتخابیه گرگان انتخاب شده‌اند در مدت مقرر جهت رسیدگى به شکایات چند فقره شکایت به انجمن واصل که انجمن شکایات مزبور را بى‌مورد تشخیص داده و در تاریخ 16 مهر 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید. شعبه ششم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى از نظر تدقیق و تحقیق بیش‌ترى طبق ماده 5 آیین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى پرونده مزبور را به شعبه فرعى ارجاع و شعبه فرعى گزارش خود را مبنى بر غیر وارد بودن شکایت تقدیم شعبه نموده شعبه مجدداً پرونده انتخابى گرگان را با توجه به گزارش شعبه فرعى و ملاحظه شکایات رسیده مورد رسیدگى قراردادو چون شکایات را غیر وارد تشخیص داد در نتیجه صحت انتخابات گرگان و نمایندگى آقاى سید‌محمد شوشترى با راى مخفى تأیید نموده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید. (مبارک است)

رئیس- تصویب شد. آقاى شوشترى مخبر شعبه اول.

اعتبار‌نامه آقاى قهرمان.

پیرو گزارش شماره 6 از شعبه اول را راجع به انتخاب آقاى محمد‌تقى برومند و توجه به گزارش شماره 5 مبنى بر جریان مشروح انتخابات اصفهان آقاى ابوالفتح قهرمان با اکثریت 24370 راى از مجموع 39635 راى در درجه سوم نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابى اصفهان انتخاب و در تاریخ 22 آبان‌ماه 28 اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر شده شعبه اول پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت نمایندگى آقاى ابوالفتح قهرمان را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم.

اعتبارنامه آقاى احمد دهقان.

به استناد پرونده انتخاباتى خلخال در تاریخ 17/ 6/ 28 از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات دعوت به عمل آمده پس از تعیین اعضا اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ دوم مهرماه تا تاریخ 6 مهر ماه جهت توزیع تعرفه و اخذ راى تعیین گردید پس از استخراج و قرائت آرا آقاى احمد دهقان با اکثریت 13595 راى از مجموع 15085 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى خلخال انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن نرسیده بود در تاریخ 24 مهر 28 انجمن اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر می‌نماید. شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى صحت انتخابات شهرستان خلخال و نمایندگى آقاى دهقان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس تصویب شد- آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم.

اعتبارنامه آقاى محمدعلى مسعودى‏

به استناد پرونده انتخاباتى دماوند در تاریخ12

+++

‌شهریور 1328 از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمد پس از تعیین اعضا اصلى و علی‌البدل و تشکیل حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 19 شهریور 28 تا تاریخ 23 شهریور 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ راى تعیین گردید و از روز 24 شهریور 28 آرا استخراج و قرائت گردید در نتیجه آقاى محمد‌على مسعودى با اکثریت 10960 راى از مجموع 11339 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان دماوند و فیروزکوه انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن نرسیده بود و در تاریخ 31 مهر 28 از طرف انجمن نظارت اعتبارنامه به نام ایشان صادر گردید پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم و رسیدگى کامل به آن و عدم شکایت شعبه سوم صحت انتخابات دماوند و همچنین نمایندگى آقاى محمد‌على مسعودى را تأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مىنماید (مبارک است)

رئیس- تصویب شد- آقاى تیمور‌تاش مخبر شعبه چهارم‏.

شعبه چهارم پرونده انتخاباتى شهرستان سنندج را مورد رسیدگى قرار داده و در نتیجه به طوری که پرونده حاکى است انتخابات آن شهرستان در تاریخ 31 شهریور ماه 1328 شروع و از تاریخ 14 مهر تا 18 مهر جهت اخذ آرا تعیین و در بیستم مهر آرا استخراج و قرائت شد در نتیجه آقاى محمد‌رضا آصف با اکثریت 35310 راى از مجموع 36898 راى در درجه اول نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان سنندج انتخاب چون در مدت مقرر شکایتى نرسیده انجمن به صدور اعتبارنامه مبادرت مى‌ورزد. شعبه چهارم با دقت در پرونده و عدم وصول شکایت در موعد مقرر صحت نمایندگى آقاى محمدرضا آصف را تصدیق و اینک گزارش آن براى تأیید به مجلس شورای ملى تقدیم مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد. آقاى امینى مخبر شعبه پنجم.

اعتبارنامه آقاى خسرو قشقایى:

پرونده انتخابات فیروزآباد حاکى است که طبق قانون انتخابات در تاریخ 7 مهرماه 28 از طرف فرماندار فیروزآباد از طبقات شش‌گانه جهت تشکیل انجمن نظارت دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضا اصلى و علی‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى در کلیه شعب از تاریخ 12 مهر 28 مهر تا 16 مهر 1328 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین گردیده و پس از استخراج و قرائت آرا آقاى خسرو قشقایى با اکثریت 11391 راى از مجموع 12412 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى فیروز‌آباد انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن واصل نشده بود انجمن در تاریخ 28 مهر ماه 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید شعبه پنجم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و از نظر عدم وصول شکایت در موعد مقرر به مجلس شوراى ملى صحت انتخابات فیروزآباد و نمایندگى آقاى خسرو قشقایى را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم شوراى ملى مى‌شود

رئیس- تصویب شد.

کشاورز‌ صدر- اخطار نظامنامه‌اى دارم.

رئیس- مربوط به چه ماده است؟

کشاورز ‌صدر- مربوط به این است که گزارش‌ها باید به ترتیب حروف تهجى یا تاریخ تصویب خوانده شود. بنده درباره خودم چون مربوط به مقررات مجلس است عرض مى‌کنم که خرمشهر جلوتر از خلخال است از این به بعد خوب است رعایت شود. اگر هم از تاریخ تصویب در شعبه است همین طور.

رئیس- این پرونده‌ها روى حروف تهجى توزیع شده است بین شعب و شعب هم به طورى که رسیدگى کرده‌اند و تصویب کرده‌اند گزارش می‌دهند ما گزارش شعب را ملاک قرار نداده‌ایم. ملاک ما پروند‌ه‌هایى است که مطابق حروف تهجى به شعب رفته و همین طور هم عمل کردیم بعد هم دقت بفرمایید تصدیق خواهید فرمود که تخلفى نشده است.

کشاورز‌صدر- «خ» و «ر» بر «خ» و «ل» مقدم است.

دهقان البته «خ» و «ر» مقدم است. (خنده نمایندگان)

رئیس- آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم.

اعتبارنامه آقاى رفیع:

انتخابات شانزدهمین دوره قانونگذارى خمسه طوالش در تاریخ دهم شهریور بر طبق قانون انتخابات شروع گردیده است. به این ترتیب که در این تاریخ از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه جهت تشکیل انجمن نظارت انتخابات دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضا‌ اصلى و على‌البدل و تشکیل حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 23/ 6/ 28 تا 25 شهریور جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین شد در تاریخ 26/ 6/ 28 آرا استخراج و قرائت گردید در نتیجه آقاى حاج‌آقا رضا رفیع (قائم مقام‌الملک) با اکثریت 5499 راى از 6010 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه مجلس شوراى ملى از شهرستان خمسه طوالش انتخاب گردیده‌اند. در مدت مقرر چند فقره شکایت از جریان انتخابات به انجمن رسید که مورد رسیدگى واقع و چون مستند به دلیل نبوده انجمن آن را غیر وارد دانسته و در تاریخ 12 مهر ماه 28 اعتبارنامه به نام آقاى رضا رفیع صادر مى‌نماید. پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم رسیدگى نسبت به آن به عمل آمد چون در مدت مقرر شکایتى نرسیده بلکه تلگرافاتى مبنى بر صحت جریان انتخابات به شعبه واصل گردیده بود شعبه ششم صحت انتخابات شهرستان خمسه طوالش و همچنین نمایندگى آقاى رضا رفیع را تأیید نمود واینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد. آقاى شوشترى مخبر شعبه اول.

اعتبارنامه آقاى ابریشم‌کار:

شعبه اول به پرونده انتخاباتى اهواز شوشتر رسیدگى و به طوری که پرونده مزبور حکایت مى‌کند به موجب قانون انتخابات در تاریخ 5 آبان 28 از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضا‌ی اصلى و على‌البدل و تعیین شعب فرعى و انتشار آگهى در کلیه حوزه‌ها ا ز تاریخ 20 مهر 28 تا تاریخ 24 مهر 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا‌ تعیین گردید و پس از اخذ آرا‌ استخراج و قرائت شد در نتیجه آقاى حاج‌محمد ابریشم‌کار با اکثریت 17044 راى از مجموع 23833 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان شوشتر انتخاب در مدت مقرر شکایتى به انجمن نرسید در تاریخ 6 آبان 28 از طرف انجمن اعتبارنامه به نام آقاى حاج‌محمد ابریشم‌کار صادر گردید شعبه اول به محتویات پرونده مزبور رسیدگى نموده با ملاحظه تلگرافاتى که مبنى بر صحت انتخابات از طرف اهالى به مجلس رسیده بود صحت انتخابات شهرستان شوشتر و هم چنین نمایندگى آقاى حاج‌محمد ابریشم‌‌کار را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم.

اعتبارنامه آقاى گنجه‌اى‏

به استناد پرونده انتخاباتى تبریز در تاریخ 29 شهریور جهت تشکیل انجمن مرکزى انتخابات از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمد پس از تعیین اعضای اصلى و علی‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى در کلیه حوزه ها از تاریخ 16 مهر اقدام به توزیع و اخذ راى گردید و تا تاریخ 21 مهر ادامه داشته پس از استخراج آرا چون صندوق‌هاى رودفات و قوریچاى مورد اعتراض بود و در نظر انجمن مشکوک تشخیص داده شد به تصویب انجمن تعداد 8697 آرا دو صندوق مزبور باطل می‌گردد و در تاریخ 17/ 8/ 28 نامه‌اى از طرف انجمن به شرح زیر:

(رونوشت نامه شماره 326-/ 17/ 8/ 28 انجمن نظارت انتخابات تبریز- فرماندارى محترم شهرستان تبریز، قرائت آرا دیروز عصر خاتمه یافت کلیه آرا مأخوذه که 47118 بوده پس از وضع آرا صندوق‌هاى قوریچاى ورودقات که 8697 بوده و در نتیجه شکایات وارده رسیدگى لازم به موجب صورت مجلس که رونوشت آن با صورت اسامى 27 نفر حائزین اکثریت تلواً تقدیم مى‌دارد صندوق‌هاى نام‌برده ابطال گردید متمنى است مقرر فرمایند مطابق ماده 39 قانون انتخابات آگهى لازم از طرف فرماندار منتشر انجمن تا یک‌هفته طبق ماده 41 قانون براى رسیدگى به اعتراضات حاضر خواهد بود رئیس انجمن نظارت مرکزى انتخابات دوره 16 و ضمناً چهار‌صد برگ از آرا صندوق فرعى شعبه 4 مرکز که مورد سوء‌ظن انجمن گردیده و مطابق صورت مجلس مورخ 7/ 8/ 28 که رونوشت آن لفاً تقدیم مى‌شود ابطال و از مجموع آرا گسر گردیده است- رئیس انجمن نظارت مرکزى انتخابات دوره 16 سید‌محمد‌على انگجى رونوشت برابر اصل است.) به فرماندارى ارسال و پیرو آن آگهى از طرف فرماندارى جهت اطلاع عموم منتشر مى‌شود:

‌(وزارت کشور فرماندارى شهرستان تبریز آگهى، نظر به خاتمه قرائت آرا مطابق ماده 39 قانون انتخابات اسامى نه نفر منتخبین براى اطلاع عموم بدین وسیله اعلان مى‌شود. آقاى جواد گنجه اى 23801 راى- آقاى عبدالحسین مجتهدى 13857 راى- آقاى على اصغر سرتیب زاده 12659 راى- آقاى

+++

‌ناصر صدرى 12628 راى- آقاى امیر‌نصرت اسکندرى 10899 راى- آقاى دکتر احمد سید‌امامى 9536- آقاى حبیب پناهى 8692- آقاى موسى ثفة‌الاسلامی 8600 راى- ضمناً اشعار می‌دارد انجمن نظارت انتخابات دوره شانزدهم طبق ماده 41 قانون تا یک هفته براى قبول اعتراضات حاضر خواهد بود هرکس اعتراضى و یا شکایتى داشته باشد می‌تواند از تاریخ صدور این آگهى تا یک هفته اعتراض خود را به دفتر انجمن نظارت واقعه در عمارت شهردارى تسلیم نموده رسید دریافت دارد تا مطابق مقررات رسیدگى و تصمیم شایسته اتخاذ نمایند- فرماندار شهرستان تبریز خواجوى) ولى با این که روز 24 آبان آخرین روز مدت قانونى جهت تقذیم شکایات بوده انجمن تشکیل نمى‌گردد و در تاریخ 28 آبان‌ماه 28 جلسه‌اى با حضور آقایان انگجى، کروبى، صدقیانى، عبدالحسین مجتهدى، صمد امامى، قانع اعضای اصلى انجمن به اتفاق آقاى ابوالقاسم جوان عضو على‌البدل بدون حضور نماینده فرماندارى در محل انجمن تشکیل و پس از مذاکرات و مشاجرات زیاد آقایان صمدامامى و عبدالحسین مجتهدى معترضانه از جلسه خارج و آقایان انگجى، صدقیانى، کروبى، قانع و جوان تصمیم به ابطال انتخابات می‌گیرند و قبل از اینکه مراتب را به فرماندارى اعلام دارند اعلامیه‌اى مبنى بر ابطال انتخابات به امضاى آقاى انگجى رئیس انجمن در شهر منتسر مى‌سازند. پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله در موعد مقرر به انجمن مرکزى نظارت انتخابات و مجلس شوراى ملى به استناد دلایل زیر:

1- چون تصمیم مبنى بر ابطال انتخابات با حضور چهار نفر از 9 نفر اعضای اصلى انجمن صورت گرفته و از نظر حفظ ظاهر براى حصول اکثریت صورى آقاى جوان را که عضو على‌البدل بوده‌اند بدون رعایت تشریفات قانونى و دعوت او به وسیله فرماندارى طبق مقررات جاریه دعوت نموده‌اند.

2- انجمن پس از خاتمه قرائت آرا صورت حائزین اکثریت را رسماً به فرماندارى اعلام نموده و به این ترتیب صحت انتخابات را تصدیق کرده است.

3- موضوع شکایت شاکیان مستند دلیل نبوده و شکایت آنان محرز نمى‌باشد.

4- علت مخالفت آقایان انگجى و کروبى و جوان که شخصاً کاندید و کالت بوده‌اند و حائز اکثریت نشده‌اند بدون شائبه نبوده بنابراین شعبه به استناد دلایل فوق صحت انتخابات شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى جواد گنجه اى که با اکثریت 23801 راى از مجموع 38321 آرا مأخوذه را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم‏.

اعتبارنامه آقاى ملک‌مدنى‏

پرونده انتخاباتى حاکى است که در تاریخ 6 شهریور 1328 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى انتخابات دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضای اصلى و علی‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 19 شهریور 28 تا 21 شهریور 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین گردید و پس از استخراج و قرائت آرا در نتیجه آقاى میر‌هاشم ملک‌مدنى با اکثریت 33350 راى از مجموع 33684 راى در درجه اول نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه ملایر و دولت‌آباد انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن نمى‌رسد انجمن در تاریخ 28 شهریور 68 اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید- شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و ملاحظه یک فقره شکایت چون غیر وارد تشخیص داده شد صحت انتخابات شهرستان ملایر و نمایندگى آقاى هاشم ملک‌مدنى را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى تیمور‌تاش مخبر شعبه چهارم.‏

اعتبارنامه آقاى سنندجى‏

جریان مشروح انتخابات سنندج به شرحى است که در گزارش شماره 6 معروض گردیده و در درجه دوم آقاى عبدالحمید سنندجى با اکثریت 34343 راى از مجموع 36868 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه شهرستان سنندج انتخاب و در تاریخ دوم آبان‌ماه 1328 انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌نماید- پس از رسیدگى به محتویات پرونده در شعبه چهارم صحت نمایندگى آقاى عبدالحمید سنندجى تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى امینى مخبر شعبه پنجم.‏

اعتبارنامه آقاى صاحب‌جمع‏

انتخابات دوره 16 قانونگذارى در قزوین طبق قانون در تاریخ دوم مهر ماه 1328 شروع و دوم آبان‌ماه 28 خاتمه یافته است در نتیجه آقاى عسکر صاحب‌جمع از مجموع 44998 راى با اکثریت 34149 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان قزوین انتخاب شدند در مدت مقرره شکایاتى نسبت به نواقص قانون انتخاب و مراکز اخذ آرا می‌شود که انجمن بى‌مورد تشخیص داده و در تاریخ 2/ 8/ 82 اعتبارنامه به نام آقاى عسگر صاحب‌جمع که در درجه اول حائز اکثریت بوده‌اند صادر نموده است- شعبه پنجم پس از رسیدگى پرونده چون شکایت دیگرى به مجلس شوراى ملى در موعد مقرر نرسیده بود صحت انتخابات قزوین و نمایندگى آقاى عسگر صاحب‌جمع را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏.

اعتبارنامه آقاى دکتر معظمى‏

انتخابات دوره شانزدهم قانونگذارى در گلپایگان بر طبق مقررات قانون در تاریخ 1 اردیبهشت 28 شروع گردیده است به این ترتیب که در این تاریخ از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تعیین حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ سوم تا هفتم مهر 28 جهت توزیع و تعرفه و اخذ راى تعیین گردیده است- اخذ آرا و توزیع تعرفه مطابق مقررات قانون جریان یافته و در تاریخ 8 مهرماه 1328 آرا استخراج و قرائت گردیده است- در نتیجه آقاى دکتر عبدالله معظمى از مجموع 15671 راى با اکثریت 14963 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى گلپایگان انتخاب شده‌اند و در مدت مقرر جهت وصول شکایات چند فقره شکایت به انجمن واصل چون انجمن شکایات مزبور را بى‌مورد تشخیص داده در تاریخ 8 آبان‌ماه 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید- پسى از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگى به پرونده مزبور و توجه به شکایات واصله چون شکایات مزبور را مستند به دلیل نمى‌دانست و بى‌مورد تشخیص داد صحت انتخابات گلپایگان و همچنین نمایندگى آقاى دکتر عبدالله معظمى را تأیید نموده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد آقاى شوشترى مخبر شعبه اول‏

اعتبارنامه آقاى بوداغیان‏

پرونده انتخابات ارامنه آذربایجان حاکی است که طبق انتخابات در تاریخ یکشنبه 29 آبان 28 از طرف فرماندار تبریز از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل ارامنه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعبات فرعى و انتشار آگهى و انتخابات از تاریخ تعرفه و اخذ آرا تعیین گردید و پس از اخذ راى در تاریخ 20 آذر 28 آرا استخراج و قرائت شد و در نتیجه اقاى آرام بوداغیان سلماسى با اکثریت 3930 راى از مجموع 3999 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف ارامنه آذربایجان انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن واصل نگردید در تاریخ 10 دى ماه 28 انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر نمود. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگى به محتویات آن و عدم شکایت در مدت مقرر به مجلس شعبه صحت انتخابات ارامنه آذربایجان و همچنین نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى پیراسته مخالفت خودشان را پس گرفتند (نمایندگان- احسنت)

اورنک- بسیار بسیار کار خوبى کردند استدعا می‌کنم تصویب اعتبارنامه را اعلام بفرمایید.

+++

 رئیس- بعد از اینکه مخالفت‌شان را پس گرفتند اعتبارنامه آقاى بهادرى تصویب شد. آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى مجتهدى‏

پیرو گزارش شماره 7 از شعبه دوم و نمایندگى آقاى جواد گنجه آقاى عبدالحسین مجتهدى در درجه دوم با اکثریت 13857 راى از مجموع 38321 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه مجلس شوراى ملى از طرف حوزه انتخابیه تبریز انتخاب و جریان مشروح انتخاب تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره 7 به اطلاع آقایان نمایندگان محترم رسیده است. شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد. آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم.‏

اعتبارنامه آقاى امینى.

پرونده انتخاباتى شهرستان رشت حاکى است که در تاریخ سوم مهر 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى از تاریخ 12 مهر 28 تا تاریخ 16 مهر 28 جهت توزبع تعرفه و اخذ آرا تعیین می‌گردد. پس از قرائت آرا آقاى ابوالقاسم امینى با اکثریت 40164 راى از مجموع 44155 راى در درجه اول به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه شهرستان رشت انتخاب و در مدت مقرر چند فقره شکایت از طرف حزب ایران به دفتر انجمن واصل و چون وارد به نظر نرسید انجمن در تاریخ سوم آبان‌ماه 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر صحت انتخابات شهرستان رشت و نمایندگى آقاى ابوالقاسم امینى را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى تیمور تاش مخبر شعبه چهارم‏.

اعتبارنامه آقاى اردلان‏

پیرو گزارش شماره 7 و نمایندگى آقاى سنندجى آقاى ناصر‌قلى اردلان با اکثریت 34280 راى از مجموع 36868 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى سنندج انتخاب و در تاریخ دوم آبان اعتبارنامه به نام ایشان صادر گردیده. شعبه چهارم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت انتخابات ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى امینى مخبر شعبه پنجم‏.

اعتبارنامه آقاى فقیه زاده‏

پیرو گزارش شماره 7 مبنى بر انتخابات شانزدهمین دوره تقنینیه شهرستان قزوین و نمایندگى آقاى عسگر صاحب‌جمع چون آقاى میرزابوالقاسم فقیه‌زاده در درجه دوم از مجمع 44998 راى داراى 33937 راى بوده و به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند. شعبه پنجم نمایندگى ایشان را هم تصدیق و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏

اعتبارنامه آقاى گرگانى‏

انتخابات دشت گرگان گنبد قابوس بر طبق قانون انتخابات در تاریخ 27 شهریور 1328 شروع گردیده است به این ترتیب که در این تاریخ از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه جهت تعیین انجمن نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات براى اخذ آرا و توزیع تعرفه از 4 تا 8 مهرماه 28 تعیین گردید و در تاریخ 9 مهر ماه آرا استخراج و قرائت شد در نتیجه آقاى محمد گرگانى با اکثریت 10781 راى از مجموع آرا مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب گردیده‌اند و چون در مدت مقرر که جهت وصول شکایات اعلام گردیده بود شکایت به انجمن نرسید انجمن انتخابات اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگى به آن در مدت مقرر فقط یک فقره شکایت در مورد انتخابات دشت گرگان به شعبه رسیده بود و شعبه هم شکایت را وارد ندانست بنابراین شعبه ششم صحت انتخابات دشت گرگان و نمایندگى آقاى محمد گرگانى را تأیید نموده و اینک گزارش را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى شوشترى مخبر شعبه اول‏.

اعتبارنامه آقاى دکتر طبا

پرونده انتخاباتى شهرستان نائین حاکی است که به موجب قانون انتخابات در تاریخ 9 شهریور 1328 از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و انتخاب حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 15/ 6/ 28 تا تاریخ 17/ 6/ 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین شده پس از توزیع تعرفه و اخذ آرا در تاریخ 18 شهریور آرا استخراج و قرائت گردید در نتیجه آقاى دکتر عبدالحسین طبا با اکثریت 5752 راى از مجموع 6211 آرا مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى نائین انتخاب و به موجب قانون انتخابات یک هفته جهت رسیدگى به شکایات اعلام گردیده بود در مدت مزبور فقط یک فقره شکایت راجع به طرز تشکیل انجمن بى‌مورد تشخیص داد در تاریخ 26 شهریور اعتبارنامه به نام آقاى دکتر عبدالحسین طبا صادر گردید. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگى به آن و توجه به شکایت تلگرافى و کتبى در موعد مقرر به مجلس شوراى ملى چون شعبه شکایات مزبور را وارد ندانست و تلگرافات شکوائیه که محتوى یک سلسله کلمات رکیک که کلًا مى‌فهماند اعتراض به صحت جریان انتخابات نیست بلکه اساس آن مبنى بر نظریات شخصى و رقابت انتخاباتى بوده است و در مقابل تلگرافات زیادى در پرونده موجود بود که حاکى از معرفى آقاى دکتر طبا و شخصیت ایشان و فامیل محترمشان مى‌بود با توجه به کلیه محتویات پرونده صحت انتخابات شهرستان نائین و همچنین نمایندگى آقاى دکتر عبدالحسین طبا را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى سرتیب‌زاده:

پیرو گزارش شماره 8 از شعبه دوم راجع به نمایندگى آقاى عبدالحسین مجتهدى آقاى على‌اصغر سرتیپ‌زاده با اکثریت 12659 راى از مجموع 38321 آرا مأخوذه در درجه سوم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تبریز انتخاب شدند که جریان مشروح انتخابات تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره 7 به اطلاع آقایان نمایندگان محترم رسیده است- شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله صحت نمایندگى آقاى على‌اصغر سرتیپ‌زاده را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم.‏

اعتبارنامه آقاى اسماعیل ظفرى‏

پیرو گزارش شماره 7 از شعبه سوم راجع به انتخابات ملایر آقاى اسماعیل ظفرى با اکثریت 26171 راى از مجموع 32864 راى در درجه دوم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه ملایر انتخاب و انجمن در تاریخ 28 شهریور اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید. شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده با توجه به گزارش شماره 7 صحت نمایندگى آقاى اسماعیل ظفرى راتأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى تیمور‌تاش‏

اعتبارنامه آقاى ناظرزاده کرمانى‏

پرونده انتخاباتى سیرجان حاکى است که به موجب قانون انتخابات در تاریخ 6 مهرماه 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ یکشنبه 24 مهر تا جمعه 29 مهر جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین مى‌گردد و پس از توزیع تعرفه و اخذ راى مقارن غروب جمعه آرا استخراج و قرائت مى‌شود در نتیجه آقاى احمد ناظرزاده کرمانى با اکثریت 7786 راى از 11400 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان سیرجان انتخاب و طبق قانون انتخابات یک‌هفته جهت رسیدگى به شکایات تعیین مى‌شود و در مدت مزبور دو فقره شکایت به انجمن واصل و چون مبناى شکایت روى نظریات خصوصى و رقابت انتخاباتى بود انجمن شکایات را بى‌مورد تشخیص داده و در تاریخ 18 آبان 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید پس از ارجاع پرونده به شعبه چهار و رسیدگى پرونده مزبور و عدم وصول شکایت در موعد مقرر به مجلس شعبه چهارم صحت انتخابات سیرجان و همچنین نمایندگى آقاى احمد ناظرزاده کرمانى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى امینى مخبر شعبه پنجم‏.

اعتبارنامه آقاى تولیت

+++

شعبه پنجم پرونده انتخاباتى شانزدهمین دوره تقنینیه شهرستان قم را مورد رسیدگى قرار داده نظر به این که آقاى سیدابوالفضل تولیت از مجموع 18278 راى داراى 16219 راى بوده و انجمن نظارت در تاریخ دهم مهرماه 1328 پس از خاتمه انتخابات و عدم وصول شکایت اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید و به شعبه هم شکایت نمى‌رسد- شعبه پنجم صحت انتخابات شهرستان قم و نمایندگى آقاى تولیت را تأیید مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد. آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏

اعتبارنامه آقاى عبدالرحمن فرامرزى:

به استناد پرونده انتخاباتى لار به موجب قانون انتخابات در تاریخ مهرماه 1328 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى انتخابات از طبقات ششگانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى انتخابات در کلیه حوزه‌ها از تاریخ 23 مهر 28 تا تاریخ 29 مهر 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ راى تعیین مى‌گردد در روز 27 مهر که تعداد 243 راى در انجمن مرکزى نظارت انتخابات اخذ شده بود ناگهان جماعتى از اهالى شهر به عنوان دادن راى به محل انجمن مرکزى ریخته و واقعه اسف انگیزى رخ مى‌دهد که در نتیجه چهار نفر از اعضای انجمن مقتول و کلیه سوابق مربوط به انتخابات و صندوق راى و پرونده‌هاى فرماندارى به وسیله همان اشخاص آتش‌زده و از بین برده می‌شود. از طرف دولت در این باب اعلامیه صادر و براى برقرارى نظم و تعقیب و مجازات مسئولین این واقعه حکومت نظامى در لار برقرار شده سپس فرماندار جهت تکمیل و تشکیل انجمن نظارت مرکزى در تاریخ 8 آبان ماه اقدام و اعضای على‌البدل براى تکمیل انجمن دعوت مى‌نماید به طورى که انجمن مرکب از دو نفر از اعضای اصلى و سه نفر از اعضای على‌البدل تشکیل مى‌شود و با راى مخفى آقاى ابوالقاسم حسین‌نیا به جانشینى مرحوم عبدالله فریدى به سمت ریاست و آقایان محمد‌شفیع شفیعى و عبدالقفار فرشادى به جانشینى مرحوم محمد کامل‌دانش و مرحوم محمد‌‌صدیق امیدوار به منشی‌گرى انتخاب و رسمیت خود را اعلام مى‌دارد انجمن مرکزى به اتفاق آرا انتخابات شهرستان لار را خاتمه شده تلقى و صلاح ندانست مجدداً اقدام به توزیع تعرفه و اخذ راى نماید و چون انجمن نظارت موافقت کرده بوده است آرا حوضه‌هاى فرعى در تاریخ 28 مهر در همان حوزه‌ها قرائت و استخراج شود در نتیجه آقاى عبدالرحمن فرامرزى به اکثریت 6223 راى از مجموع 16824 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه لار انتخاب گردیده است انجمن طبق قانون انتخابات یک هفته جهت رسیدگى به شکایات اعلام نمود و چون در مدت مزبور شکایاتى به انجمن نرسید در تاریخ شانزدهم آبان‌ماه 28 اعتبارنامه به نام آقاى عبدالرحمن فرامزى از طرف انجمن صادر شد پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و توجه به تلگرافات و نامه هاى مخالف و موافق از نظر آن که انتخابات شهرستان لار مورد توجه عموم آقایان نمایندگان بود شعبه لازم دانست تحقیق و بررسى بیش‌ترى نسبت به پرونده مزبور به عمل آورد بنابراین در چند جلسه کلیه اوراق محتوى پرونده و تلگرافات و نامه‌هاى رسیده را مورد مداقه و رسیدگى قرار داد که خلاصه این رسیدگى را معروض مى‌دارد:

شکایت اساسى که مورد انتخابات لار به شعبه واصل شده است عبارت از سه موضوع است‏

1- اعضا انجمن نظارت کاملا واجد شرایط نبوده و بعضى از آنها ساکن لار نبوده‌اند

2- مردم شهر لار که مرکز حوزه انتخابیه بوده در انتخابات شرکت نکرده‌اند و آن مقدار قلیل راى هم که در شهر لار داده شده بر اثر واقعه اسف انگیز 27 مهر از میان رفته و خوانده نشده است

3- اعتبارنامه‌ای‌که صادر شده است به امضا انجمن اصلى نرسیده است در مورد اعضا انجمن چون این شکایت قبلاً هم از شهر لار شده بود فرماندارى محل در جواب استیضاح وزارت کشور توضیح داده است که اعضا انجمن از اشخاص واجد شرایط بوده و عموماً ساکن شهر بوده‌اند فقط یک نفر از آنها در دو کیلومترى شهر منزل دارد و شعبه با اکثریت آرا این شکایت را وارد ندانست.

راجع به عدم شرکت اهالى شهر لار در انتخابات این قسمت با رسیدگى‌هایى که در شعبه شد به نظر شعبه هم مسلم گردید که اجتماع اهالى شهر لار در انتخابات شرکت نکرده‌اند و آن مقدار راى هم که داده‌اند بر اثر وقایع 27 مهر از میان رفته و قرائت نشده است در این قسمت عقیده شعبه بر این شد که اصولًا عدم شرکت اهالى یکى از نقاط یک حوزه انتخابیه موجب بطلان انتخابات سایر نقاط نیست بلکه قانون انتخابات صراحت دارد که هرگاه اهالى یک یا چند نقطه از یک حوزه انتخابیه در موعد مقرر در انتخابات شرکت نکردند یا راى یکى از نقاط دیرتر از موعد مقرر خوانده شد انتخابات با قرائت سایر نقاط آن حوزه انتخابیه جریان خود را طى مى‌کند علاوه بر این با توجه به جمعیت شهر لار و مقدار آرایى که در انتخابات دوره‌هاى گذشته اهالى شهر لار داده‌اند به نظر شعبه مسلم رسید که حداکثر آرا اهالى شهر از دو هزار راى بیش‌تر نخواهد بود و به فرض که تمام آن دو هزار راى متوجه نامزد دیگرى غیر از آقاى عبدالرحمن فرامرزى بود باز هم ایشان در انتخابات لار از مجموع آرا حوزه‌هاى فرعى لار داراى اکثریت بوده‌اند در باب اعضای انجمن که صورت مجلس نهایى انتخابات و اعتبارنامه ‏آقاى عبدالرحمن فرامرزى را امضا کرده‌اند با تطبیق امضاها در شعبه عقیده اکثریت شعبه بر این بود که هرچند در اعضای انجمن انتخابات تغییراتى حاصل شده است ولى پنج نفرى که صورت مجلس نهایى و اعتبارنامه را امضا کرده‌اند دو نفر آنها از اعضای اصلى و سه نفر دیگر از اعضا‌ی منتخب على‌البدل بوده‌اند که بر طبق قانون هر موقع احتیاج حاصل مى‌شده است انجمن را با دستور وزارت کشور از آن اعضا تکمیل میکرده‌اند. بنابراین انجمن نظارت انتخابات لار در موقع امضای صورت مجلس نهایى و اعتبارنامه وجهه قانونى داشته است باتوجه به مراتب فوق پس از چند جلسه مذاکره در شعبه و تصویب کفایت مذاکرات به پرونده انتخابات لار به راى مخفى راى گرفته شد و به اکثریت نمایندگى آقاى عبدالرحمن فرامرزى از حوزه انتخابیه لار تأیید گردیده است که اینک گزارش آن را تقدیم مى‌نماید.

رئیس تصویب شد. آقاى شوشتزى مخبر شعبه اول‏

اعتبارنامه آفاى مهدى ارباب‏

پرونده انتخاباتى بلوچستان ایران‌شهر حاکى است که به موجب قانون انتخابات در تاریخ 14 اردیبهشت ماه 1328 از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه و معتمدین جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تعیین شعب فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 28 شهریور تا تاریخ 30 شهریور جهت توزیع تعرفه و اخذ راى تعیین گردیده و پس از استخراج و قرائت آرا آقاى مهدى ارباب به اکثریت 21882 راى از 26320 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان بلوچستان انتخاب و یک هفته جهت ریسیذگى به شکایات تعیین گردیده و در مدت مزبور شکایات به انجمن نرسید انجمن در تاریخ 16 مهر 28 اعتبارنامه به نام آقاى مهدى ارباب صاذر نمود پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و توجه به چند فقره تلگرافات رسیده مبنى بر شکایت از جریان انتخابات و ملاحظه اوراقى مبنى بر صحت انتخابات شهرستان بلوچستان و هم چنین نمایندگى آقاى مهدى ارباب را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد. آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم.‏

اعتبارنامه آقاى ناصر صدرى‏

پیرو گزارش شماره 9 از شعبه دوم راجع نمایندگى آقاى على‌اصغر سرتیپ‌زاده آقاى ناصر صدرى به اکثریت 12638 راى از مجموع 38321 آرا مأخوذه در درجه چهارم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تبریز انتخاب شدند که جریان مشروح انتخابات تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره 7 به عرض آقایان محترم رسیده است شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله صحت نمایندگى آقاى ناصر صدرى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى مى‌نماید.

امامى- مخالفم.

بهادرى- مخالفم.

رئیس- مى‌رود به کمیسیون تحقیق آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم.

اعتبارنامه آقاى حسن اکبر.

پیرو گزارش شماره 9 از شعبه سوم دایر به نمایندگى آقاى ابوالقاسم امینى در شهرستان رشت آقاى حسن اکبر به اکثریت 40019 راى از مجموع 44155 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه رشت انتخاب و در تاریخ سوم آبان اعتبارنامه

+++

به نام ایشان صادر می‌گردد.

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى‏

مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى تیمور‌تاش مخبر شعبه چهارم‏

اعتبارنامه آقاى غلام‌رضا فولادوند.

به استناد پرونده انتخاباتى شاهرود در تاریخ 7 شهریور ماه 28 طبق قانون انتخابات از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات دعوت به عمل آمد و پس از انتخاب اعضای اصلى و على‌البدل و تعیین شعب فرعى و انتشار آگهى و انتخابات در کلیه حوزه‌ها از تاریخ سه شنبه 10 شهریور تا روز پنج‌شنبه 17 شهریور (3 روز) جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین گردید و در تاریخ 18 شهریور آرا استخراج و قرائت شد در نتیجه آقاى غلام‌رضا فولادوند با اکثریت 15442 راى از مجموع 15732 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شاهرود انتخاب و طبق قانون مدت یک‌هفته براى وصول شکایات اعلام گردید و چون در مدت مزبور شکایتى به انجمن نرسیده بود انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و رسیدگى به آن و عدم وصول شکایت در موعد مقرره به مجلس شعبه چهارم صحت انتخابات شهرستان شاهرود و همچنین نمایندگى آقاى غلام‌رضا فولادوند را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى امینى مخبر شعبه پنجم.‏

اعتبارنامه آقاى تیمورتاش‏

پرونده انتخاباتى قوچان حاکى است که در تاریخ 17 آبان‌ماه 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 18 آبان تا مدت شش روز جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا معین مى‌گردد پس از استخراج و قرائت آرا آقاى منوچهر تیمورتاش با اکثریت 1597 راى از مجموع 16917 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى حوزه انتخابیه قوچان انتخاب و در مدت مقرره چند فقره شکایت به انجمن واصل که چون انجمن شکایات را بى‌مورد تشخیص داده در تاریخ چهاردهم آذر ماه 28 اعتبارنامه به نام آقاى منوچهر تیمور‌تاش صادر مى‌نماید شعبه پنجم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات رسیده در موعد مقرر به مجلس شوراى ملى چون شکایات را غیر وارد تشخیص داده صحت انتخابات شهرستان قوچان و نمایندگى آقاى منوچهر تیمورتاش را تأیید و. اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم.

اعتبارنامه آقاى ابتهاج.

به استناد پرونده انتخاباتى شهرستان لاهیجان به موجب قانون انتخابات در تاریخ 30/ 6/ 28 از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و انتخاب شعبه فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 20 مهر تا 24 مهرماه 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا استخراج و قرائت مى‌گردد در نتیجه آقاى غلامحسین ابتهاج با اکثریت 20256 راى از مجموع 26517 آرا مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه لاهیجان انتخاب شده‌اند و به موجب ماده 41 قانون انتخابات یک هفته جهت رسیدگى به شکایات اعلام شد در مدت مقرر 5 فقره شکایات به انجمن واصل انجمن شکایت رسیده را بى‌مورد تشخیص داده و در تاریخ 12 آبان ماه 28 اعتبارنامه به نام آقاى غلام‌حسین ابتهاج صادر مى‌نماید پس از ارجاع پرونده به شعبه 6 شعبه در چند جلسه به این پرونده و شکایاتى که به مجلس رسیده بود و همچنین مذاکراه حضورى با شاکیان پرداخت و در نتیجه شکایت واردى که تأثیر قطعى در جریان انتخابات آن‌جا داشته باشد به نظر نرسید بنابراین شعبه ششم نمایندگى آقاى غلام‌حسین ابتهاج را از لاهیجان با راى مخفى و با اکثریت تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى شوشترى مخبر شعبه اول.‏

اعتبارنامه آقاى محمدرضا آشتیانى‌زاده‏

پرونده انتخاباتى ایوانکى حاکى است که در تاریخ 12 شهریور 28 از طرف بخش‌دارى جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 19/ 6/ 28 تا تاریخ 23/ 6/ 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین گردید پس از قرائت و استخراج آرا آقاى محمدرضا آشتیانى‌زاده با اکثریت 9255 راى از مجموع 10568 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه ایوانکى انتخاب و در مدت مقرر جهت رسیدگى به شکایات 3 فقره شکایت راجع به انتخابات به انجمن واصل و چون انجمن شکایات مزبور را بى‌مورد تشخیص داده در تاریخ 31 شهریور 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید شعبه اول پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات وارده در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى پرونده را جهت رسیدگى دقیق به سوکمیسیون واگذار مى‌نماید سوکمیسیون پس از رسیدگى کامل به پرونده مزبور گزارش خود را مبنى بر جریان انتخابات به شعبه تقدیم داشته و شعبه پس از رسیدگى و تبادل نظر و دقت با اکثریت آرا صحت انتخابات ایوانکى و نمایندگى آقاى محمدرضا آشتیانى‌زاده را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم.‏

اعتبارنامه آقاى امیرنصرت اسکندرى.

پیرو گزارش شماره 10 از شعبه دوم راجع به نمایندگى آقاى صدرى آقاى امیر‌نصرت اسکندرى با اکثریت 10891 راى از مجموع 28321 آرا مأخوذه در درجه پنجم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره 7 به عرض آقایان محترم رسیده است شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله صحت نمایندگى آقاى امیرنصرت اسکندرى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس تصویب شد- آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم‏.

اعتبارنامه آقاى عبدالصاحب صفایى‏

پرونده انتخابات شهرستان سارى حاکى است که در تاریخ 5 مهرماه 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى انتخابات در تاریخ 20 مهر شروع به توزیع تعرفه و اخذ آرا شده و روز یکشنبه 24 مهر اخذ آرا خاتمه و در نتیجه آقاى عبدالصاحب صفایى با اکثریت 16677 راى از مجموع 35077 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه سارى انتخاب و در موعد مقرر در شعبه سوم چون شعبه شکایات رسیده را غیر وارد تشخیص داد صحت انتخابات سارى و نمایندگى آقاى عبدالصاحب صفایى را تأیید نموده و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

دهقان- مخالفم

رئیس- آقاى اورنک‏

اورنک بنده از آقاى دهقان براى رعایت وحدت و عدم تشتت خواهش خصوصى مى‌کنم بر بنده منت بگذارید در اول مجلس این مخالفت خودشان را مسترد بدارند من خواهش مى‌کنم از ایشان.‏

رئیس آقاى دهقان‏

دهقان بنده به صلاحیت آقاى صفایى ایراد دارم و ایراد هم خواهم داشت تا ایشان بنده و همکارانم را روشن نکنند در وضع سیاسى ایشان در آنم اعمالى که انجام داده‌اند از چه قرار بوده است.

بنده حالا بنا به خواهش جناب آقاى اورنک و از لحاظ حفظ وحدت مجلس و جلوگیرى از تشتت مخالفت خودم را پس مى‌گیرم ولى آقاى صفایى را خدمتگزار این مملکت نمى‌دانم و برای ایشان واجب است که وضع سیاسى خودشان را روشن کنند.

اورنک انشاء‌الله روشن می‌کنند مثل روز روشن. آقاى رئیس تصویب را اعلام بفرمایید.

رئیس تصویب شد- آقاى تیمور‌تاش مخبر شعبه چهارم‏

اعتبارنامه آقاى دکتر هدایتى‏

پرونده انتخاباتى شهررى حاکى است که در تاریخ 12/ 6/1328 از طرف بخش‌دار جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده

+++

‌پس از تعیین اعضای اصلى و علی‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى در کلیه حوزه‌ها از تاریخ 21 شهریور 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین مى‌گردد در نتیجه آقاى دکتر محمد‌على هدایتى با اکثریت 6587 راى از مجموع 6906 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهر رى انتخاب و در مدت مقرر چند فقره شکایت به دفتر انجمن شگایات را بى‌مورد تشخیص داده در تاریخ دهم مهرماه 28 اعتبارنامه به‌ نام مشارالیه صادر مى‌نماید شعبه چهارم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایات در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى صحت انتخابات شهر رى و نمایندگى آقاى دکتر محمد‌على هدایتى را تأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى امینى مخبر شعبه پنجم‏

اعتبارنامه آقاى عبدالوهاب اقبال‏

شعبه پنجم به پرونده انتخابات شانزدهمین دوره تقنینیه حوزه انتخاباتى کاشمر رسیدگى و چون انتخابات کاشمر بر طبق قانون صورت گرفته و از تاریخ 24 شهریور 1328 شروع و 17 مهرماه خاتمه پذیرفته در نتیجه آقاى عبدالوهاب اقبال از مجموع 12000 راى با 9639 راى حائز اکثریت بوده و اعتبارنامه از طرف انجمن به نام ایشان صادر شده است و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن و مجلس شوراى ملى نرسیده شعبه پنجم نمایندگى آقاى عبدالوهاب اقبال را تصدیق و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏

اعتبارنامه آقاى شهاب خسروانى‏

به استناد پرونده انتخاباتى شهرستان محلات در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1328 از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه جهت تشکیل انجمن نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و علی‌البدل و تشکیل حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 19 شهریور تا تاریخ 22 شهریور جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین گردید و ازتاریخ 22 شهریور آرا استخراج و قرائت در نتیجه آقاى شهاب خسروانى با اکثریت 13560 راى از مجموع 15657 آرا مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى محلات انتخاب شده‌اند و چون در مدتى که جهت وصول شکایات تعیین گردیده بود شکایتى به انجمن واصل نگردید انجمن در تاریخ 31 شهریور 28 اعتبارنامه به نام آقاى شهاب خسروانى صادر می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگى به پرونده مزبور و با توجه به دو فقره شکایت موجود در پرونده و رسیدگى به یک فقره شکایت که به مجلس شوراى ملى رسیده بود شعبه ششم صحت انتخابات شهرستان محلات و همچنین نمایندگى آقاى شهاب خسروانى را به آراى مخفى تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى شوشترى مخبر شعبه اول‏

اعتبارنامه آقاى ایلامى‏

پرونده انتخاباتى شهرستان بابل حاکی ست به موجب قانون انتخابات از تاریخ چهارم مهر ماه 1328 طبق دعوت قبلى از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و انتخاب حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ شانزدهم مهرماه 28 تا تاریخ آخروقت روز چهارشنبه 20 مهر جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین شد (پنج روز) پس از توزیع تعرفه واخذ آرا در تاریخ جمعه 22 آرا استخراج و قرائت گردید در نتیجه از 36926 راى توزیع شده آقاى عباس اسلامى در درجه اول با اکثریت 30479 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف شهرستان بابل انتخاب گردیدند و طبق قانون یک‌هفته جهت رسیدگى به شکایات اعلام شد و در مدت مزبور چند فقره شکایت از طرف آقایان احمد شریعت‌زاده و تقى تقوى و چند نفر دیگر به انجمن واصل انجمن پس از رسیدگى به شکایات چون شکایت مزبور را مستند به دلیل ندانست و بی‌مورد تشخیص داد در تاریخ 12 آبان ماه اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگى نسبت به آن و توجه به شکایات رسیده چون شعبه شکایات مزبور را وارد ندانست و تشخیص داد که شکایات صرفاً روى نظرات خصوصى و رقابت انتخاباتى تنظیم شده بلکه مفهوم شکایات کاملًا صحت انتخابات را روشن مى‌سازد چه که هریک از رقبا آرا مورد توجهى داشتند بنابراین شعبه اول صحت انتخاب شهرستان بابل و همچنین نمایندگى آقاى عباس اسلامى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم.

اعتبارنامه آقاى یوسف مجتهدى‏

پیرو گزارش شماره 11 از شعبه دوم راجع به نمایندگى آقاى امیر‌نصرت اسکندرى آقاى دکتر یوسف مجتهدى با اکثریت 10200 راى از مجموع 38321 راى دردرجه ششم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تبریز انتخاب و جریان مشروح انتخابات تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره 7 به عرض آقایان نمایندگان رسیده است شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله صحت نمایندگى آقاى دکتر یوسف مجتهدى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم‏

اعتبارنامه آقاى دکتر کاسمى‏

پیرو گزارش شماره 11 از شعبه سوم راجع به انتخابات سارى آقاى دکتر نصرت‌الله کاسمى با اکثریت 15224 راى از مجموع 35077 راى مأخوذه در درجه دوم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه سارى انتخاب و در تاریخ 14 آبان‌ماه اعتبارنامه از طرف انجمن نظارت مرکزى به نام ایشان صادر شده شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت نمایندگى آقاى دکتر نصرت‌الله کاسمى را تأیید نموده و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌شود.

رئیس- تصویب شد- آقاى تیمور‌تاش‏

اعتبارنامه آقاى دکتر کیان‏

پرونده انتخاباتى شهرضا حاکى است که در تاریخ 28/ 6/ 28 از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه حهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى از تاریخ 9 مهر تا تاریخ 14 مهر 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آراءتعیین می‌گردد پس از استخراج و قرائت آرا آقاى دکتر کیان با اکثریت 19010 راى از مجموع 20296 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان شهرضا انتخاب وچون در موعد مقرره به مجلس شوراى ملى صحت انتخابات شهرضا و نمایندگى آقاى دکتر کیان را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى امینى مخبر شعبه پنجم‏

اعتبارنامه آقاى کهبد از ساوجبلاغ‏

پرونده انتخاباتى کردان و ساوجبلاغ حاکی است که در تاریخ 28/ 6/ 9 از طرف بخش‌دار از طبقات شش‌گانه جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى در کلیه حوزه‌ها از تاریخ 16 شهریور تا تاریخ 22 شهریور اقدام به توزیع تعرفه و اخذ آرا شده و پس از استخراج و قرائت آرا آقاى بهاء‌الدین کهبد با اکثریت 10478 راى از مجموع 12831 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه کردان و شهریار انتخاب و در مدت مقرره شکایاتى به انجمن واصل گردیده و در تاریخ 27 شهریور ماه 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید شعبه هم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات رسیده براى تحقیق و تدقیق بیش‌تر پرونده را به سو‌کمیسیون مرکب از سه نفر ارجاع مى ‌نماید سو‌کمیسیمون گزارش خود را به استناد این که بیش‌تر شکایات بر اساس نظریات خصوصى و شخصى بوده است صحت انتخابات آن حوزه را تصدیق و گزارش مى‌دهد شعبه پس از رسیدگى مجدد به پرونده و توجه به گزارش سوکمیسیون صحت انتخابات شهریار و ساوجبلاغ و نمایندگى آقاى بهاء‌الدین کهبد را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- آقاى دهقان مخالف‌اند می‌رود به کمیسیون تحقیق آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏

اعتبارنامه آقاى فتحعلى افشار

انتخابات مراغه در تاریخ 7 مهر 1327 مطابق مقررات قانون شروع گردیده است به این ترتیب که در آن تاریخ از طرف فرماندار محل جهت تعیین

+++

‌اعضای انجمن نظارت از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تعیین حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى از تاریخ 23 مهر 28 تا 25 مهر 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا مطابق قانون انجام و در تاریخ 26 مهر آرا استخراج و قرائت شده است در نتیجه آقاى فتحعلى افشار در درجه اول با اکثریت 25735 راى از مجموع 26726 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه مجلس شوراى ملى از طرف اهالى مراقه انتخاب شده‌اند در مدت مقرر که جهت وصول شکایات اعلام شده بود چند فقره شکایت در مورد انتخابات به انجمن واصل شده است که انجمن پس از رسیدگى به شکایات مزبور چون شکایات را غیر وارد دانست در تاریخ 15 آبان‌ماه 1328 اعتبارنامه به نام آقاى فتحلى افشار صادر مى‌نماید پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم نسبت به پرونده مزبور رسیدگى به عمل آمد و چون شکایتى هم نرسیده بود شعبه ششم صحت نمایندگى آقاى فتحلى افشار را تأیید نموده و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى شوشترى مخبر شعبه اول‏

اعتبارنامه آقاى گودرزى‏

پیرو گزارش شماره 12 راجع به انتخابات شهرستان بابل آقاى موسى گودرزى از 36926 راى مأخوذه داراى 21410 راى بوده و در درجه دوم به نمایندگى شانزدهمین دوره مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند شعبه اول به نمایندگى آقاى موسى گودرزى صحت جریان انتخابات را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى دکتر احمد سید امامى‏

پیرو گزارش شماره 12 راجع به نمایندگى آقاى دکتر یوسف مجتهدى آقاى دکتر احمد سید‌امامى با اکثریت 9526 راى از مجموع 38321 راى مأخوذه در درجه هفتم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه که جریان مشروح انتخابات تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره 7 به عرض مجلس شوراى ملى رسیده است شعبه دوم پس از زسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله صحت نمایندگى آقاى دکتر احمد سید‌امامى راتأیید و گزارش آن را تقذیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم‏

اعتبارنامه آقاى امیرى‌قراگوزلو

پرونده انتخاباتى همدان حاکی است که در تاریخ 1 مهرماه 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى توزیع تعرفه و اخذ راى شروع و پس از خاتمه استخراج و قرائت آرا آقاى غلام‌حسین امیرى‌ قراگوزلو با اکثریت 36052 راى از مجموع 41164 راى در درجه اول به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى همدان انتخاب و در موعد مقرر شکایاتى مبنى بر فساد انتخابات به دفتر انجمن واصل مى‌شود و چون انجمن پس از رسیدگى شکایات را بی‌مورد تشخیص می‌دهد در تاریخ 14 آبان 28 اعتبارنامه به نام آقاى امیرى‌ قراگوزلو صادر مى‌نماید.

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و شکایاتی که در موعد مقرر به مجلس شوراى ملى واصل شده بود چون شکایات رسیده را وارد ندانسته صحت انتخابات شهرستان همدان به نمایندگى آقاى امیرى‌قراگوزلو تأیید نمود و اینک گزارش آن تقدیم به مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى تیمور‌تاش مخبر شعبه چهارم‏

اعتبارنامه آقاى لطف‌على معدل‏

پرونده انتخاباتى شهرستان شیراز حاکى است که در تاریخ 6/ 2/ 28 به موجب ماده 14 قانون انتخابات از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات توسط فرماندار دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل انجمن هاى فرعى وانتشار آگهى انتخاباتى در کلیه حوزه‌ها از تاریخ 24/ 7/ 28 تا 28/ 7/ 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین مى‌گردد پس از استخراج و قرائت آرا آقاى لطف‌على معدل با اکثریت 36726 راى از مجموع 55148 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان شیراز انتخاب و یک هفته جهت رسیدگى شکایات اعلام گردید در مدت مزبور به جریان انتخابات نبوده به اتفاق آرا غیر وارد تشخیص داده شده و در تاریخ 18/ 8/ 28 اعتبارنامه به نام آقاى لطف‌على معدل صادر گردیده است.

شعبه چهارم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به یک فقره تلگراف مبنى بر تکریم نسبت به آقاى معدل و نرسیدن شکایت در موعد مقرره به مجلس شوراى ملى صحت انتخابات شهرستان شیراز و نمایندگى آقاى لطف‌على معدل را تأیید و گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏

اعتبارنامه آقاى احمد حمیدیه‏

پیرو گزارش شماره 7 شعبه ششم مربوط به جریان انتخابات مراغه و نمایندگى آقاى فتحعلى افشار اینک گزارش می‌دهد که آقاى احمد حمیدیه در درجه دوم با اکثریت 21327 راى از مجموع 26726 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان مراغه انتخاب شده‌اند و در تاریخ 15 آبان 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادرگردیده است. شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده مزبور و ملاحظه تلگراف اهالى راجع به صحت انتخابات مراغه نمایندگى ایشان را به راى مخفى و با رعایت ماده 10 آیین‌نامه داخلى تأیید نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد عرض کنم طبق آیین‌نامه 3 ربع از اعتبارنامه‌ها که به تصویب رسید رسمیت مجلس اعلام مى‌شود (اورنک- در این موضوع عرضى داریم) اجازه بفرمایید الساعه، یعنى 22 دقیقه بعدازظهر روز 29 بهمن ماه جلسه مجلس شوراى ملى با تصویب 3 ربع از اعتبارنامه‌ها رسمیت پیدا کرده است (نمایندگان- مبارک است) (نبوى- اجازه مى‌فرمایید؟) حالا طبق آیین‌نامه بایستى بلافاصله شروع کنیم به انتخاب هیئت رئیسه، آقاى نبوى.

نبوى - اجازه بفرمایید منظور از عبارت آیین‌نامه ظاهراً بلافاصله بعد از جلسه است و جلسه هم مطابق همین آیین‌نامه 3 ساعت است (صحیح است) و هنوز قریب یک‌ساعت دیگر از وقت جلسه باقى مانده است (صحیح است) این است که استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که تکلیف سایر اعتبارنامه ها معلوم شود بعداً در جلسه آینده هیئت رئیسه انتخاب شود.

اورنک - مخالفى نیست.

رئیس - مخالفى نیست؟

اورنک - ابداً مخالفى نیست‏

رئیس - آقاى شوشترى‏

شوشترى - بنده هم همین عرض را می‌خواستم بکنم

رئیس - بفرمایید براى قرائت گزارش شعبه اعتبارنامه آقاى دکتر جلالى‏

پیرو گزارش شماره 13 راجع به انتخابات شهرستان بابل آقاى دکتر على جلالى در درجه دوم از 36926 راى مأخوذه داراى 16228 راى بوده و به نمایندگى شانزدهمین دوره مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند.

شعبه اول نمایندگى آقاى دکتر جلالى و صحت انتخابات را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى حبیب پناهى‏

پیرو گزارش شماره 13 از شعبه 2 راجع به نمایندگى آقاى دکتر احمد سیدامامى آقاى حبیب پناهى با اکثریت 8692 راى از مجموع 38321 آرا مأخوذه در درجه هشتم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تبریز انتخاب که جریان مشروح انتخابات تبریز و عدم صدور اعتبارنامه در گزارش شماره 7 به عرض مجلس شوراى ملى رسیده است. شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله صحت نمایندگى آقاى حبیب پناهى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد- آقاى تیمورتاش مخبرشعبه چهارم‏

اعتبارنامه آقاى رضاحکمت‏

پیرو گزارش شماره 13 مبنى بر شرح جریان انتخابات شهرستان شیراز جناب آقاى رضا حکمت سردار فاخر با اکثریت 34433 راى از مجموع 45148 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه شیراز انتخاب در تاریخ 24 آبان‌ماه 28 از طرف انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر گردید.

شعبه چهارم پس از رسیدکى به محتویات پرونده صحت نمایندگى جناب آقاى رضا حکمت را تأیید و

+++

‌اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌شود.

رئیس تصویب شد- (نمایندگان مبارک است) آقاى فرهودى مخبرشعبه ششم‏

اعتبارنامه آقاى قرشى‏

انتخابات مشهد در تاریخ سوم شهریور 1328 بر طبق قانون انتخابات شروع گردیده است به این ترتیب که براى تشکیل انجمن نظارت انتخابات از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى انتخابات از تاریخ 15 آبان 1328 تا تاریخ 19 آبان جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین گردید.

اخذ آرا و توزیع تعرفه مطابق مقررات قانون جریان یافته و از تاریخ بیستم آبان استخراج و قرائت آرا شروع گردیده است. در نتیجه قرائت آرا آقاى سید محمد قرشى در درجه اول با اکثریت 35933 راى از مجموع 42345 آرا مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از شهرستان مشهد انتخاب شده‌اند و در موعد مقرر جهت وصول شکایات شکایتى از طرف کمیته حزب ایران و افراد دیگر از جریان انتخابات شهرستان مشهد به انجمن واصل و پس از رسیدگى به شکایات مزبور انجمن چون شکایات را وارد ندانست و تشخیص داد که اساس آن بر پایه تحریک و نظریات شخصى است در تاریخ 9 آذر 1328 اعتبارنامه به نام آقاى سید‌محمد قرشى صادر نمود. پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگى کامل پرونده مزبور و توجه به شکایاتى که در هفته اول به مجلس شوراى ملى رسیده بود و چون شعبه شکایات را مستند به دلیل ندید صحت انتخابات مشهد و نمایندگى آقاى سید‌محمد قرشى را به راى مخفى و با رعایت ماده 10 آیین‌نامه داخلى تأیید نمود و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

جمعى از نمایندگان- مبارک است.

رئیس- تصویب شد آقاى شوشترى مخبر شعبه اول.

اعتبارنامه آقاى قرشى‏

پرونده انتخابات شهرستان بروجرد حاکی است که به موجب ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 21 مهر 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات از طبقات شش‌گانه و معتمدین دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل حوزه‌هاى فرعى و انتشارآگهى در کلیه حوزه‌ها از تاریخ 29/ 7/ 28 تا تاریخ 3/ 8/ 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین مى‌گردد و از تاریخ سوم آبان‌ماه 28 آرا استخراج و قرائت مى‌شود در نتیجه آقاى امیر‌قاسم فولادوند در درجه اول با اکثریت 22080 راى از مجموع 25444 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان بروجرد انتخاب طبق قانون یک‌هفته جهت رسیدگى به شکایات اعلام می‌گردد در مدت مزبور سه فقره شکایت به انجمن واصل و چون انجمن شکایات را بى‌مورد تشخیص داد در تاریخ 16 آبان ماه 28 اعتبارنامه به نام آقاى امیر‌قاسم فولادوند صادر نمود.

شعبه اول پس از رسیدگى محتویات پرونده و توجه به عدم شکایت در موعد مقرر به مجلس شوراى ملى صحت انتخابات شهرستان بروجرد و همچنین نمایندگى آقاى امیر‌قاسم فولادوند را تأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى موسى ثقه‌الاسلامى‏

پیرو گزارش شماره 14 از شعبه دوم راجع به نمایندگى آقاى حبیب پناهى آقاى موسى ثقه‌الاسلامى با اکثریت 8600 راى از مجموع 38321 آرا مأخوذه در درجه نهم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تبریز انتخاب که جریان مشروح انتخابات تبریز و عدم صدور اعتبارنامه و گزارش شماره 7 به عرض مجلس شوراى ملى رسیده است شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات رسیده صحت نمایندگى آقاى موسى ثقه‌الاسلامى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى تیمور‌تاش مخبر شعبه چهارم‏

اعتبارنامه آقاى على‌محمد دهقان‏

پیرو گزارش شماره 14 از شعبه چهارم مبنى بر نمایندگى جناب آقاى رضا حکمت آقاى على‌محمد دهقان با اکثریت 33745 راى از مجموع 45148 آرا مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان شیراز انتخاب و در تاریخ 18/ 8/ 28 از طرف انجمن نظارت انتخابات اعتبارنامه به نام ایشان صادر شده است.

شعبه چهارم پس از رسیدگى به محتویات پرونده انتخابات شیراز صحت نمایندگى آقاى على‌محمد دهقان را تأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏

اعتبارنامه آقاى سعید مهدوى‏

پیرو گزارش شماره 4 شعبه ششم مربوط به انتخابات مشهد که جریان آن به اطلاع نمایندگان محترم رسید گزارش مى‌دهد که آقاى سعید مهدوى با اکثریت 35636 راى از مجموع 42345 راى آرا مأخوذه در درجه دوم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى مشهد انتخاب و در تاریخ نهم آذرماه 1328 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و پس از رسیدگى در شعبه ششم صحت نمایندگى مشارالیه با راى مخفى تأیید شد و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى شوشترى مخبر شعبه اول‏

اعتبارنامه آقاى سلطان‌العلما

پیرو گزارش شماره 15 از شعبه اول مبنى بر انتخابات شهرستان بروجرد و نمایندگى آقاى امیر‌قاسم فولادوند آقاى محمد سلطان‌العلما‌طباطبایى در درجه دوم با اکثریت 20937 راى از مجموع 24544 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان بروجرد انتخاب و در تاریخ 16 آبان ماه اعتبارنامه به‌نام ایشان صادر شعبه اول پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى عماد تربتى‏

پرونده انتخابات تربت‌حیدریه حاکی است که در تاریخ 27/ 6/ 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى انتخابات در تاریخ 3/ 7/ 28 تا 7/ 7/ 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ راى اعلام شد پس از استخراج و قرائت آرا آقاى عماد تربتى با اکثریت 16977 راى از مجموع 19869 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان تربت حیدریه انتخاب و چون در مدت مقرر شکایتى به انجمن واصل نشد انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید. شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت به مجلس شوراى ملى در موعد مقرر صحت انتخابات تربت‌حیدریه و نمایندگى آقاى عماد تربتى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید:

رئیس- تصویب شد- (نمایندگان- مبارک است)

آقاى تیمورتاش مخبرشعبه چهارم‏

اعتبارنامه آقاى مهدى صدرزاده‏

پیرو گزارش شماره 15 از شعبه چهارم مربوط به نمایندگى آقاى على‌محمد دهقان آقاى مهدى صدرزاده با اکثریت 33442 راى از مجموع 45148 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه در تاریخ 28 آبان 28 انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید. شعبه چهارم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت نمایندگى آقاى مهدى صدرزاده را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد- آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏

اعتبارنامه آقاى محسن طاهرى‏

پیرو گزارش شماره 4 شعبه ششم مربوط به انتخابات مشهد که جریان آن به اطلاع نمایندگان محترم رسید گزارش می‌دهد که آقاى محسن طاهرى با اکثریت 33968 راى از مجموع 42345 آرا مأخوذه در درجه سوم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى مشهد انتخاب و در تاریخ 9 آذر 1328 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و پس از رسیدگى در شعبه ششم صحت نمایندگى ایشان باراى مخفى تأیید شد و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد- آقاى شوشترى مخبر شعبه اول‏

اعتبارنامه آقاى سالار‌بهزادى‏

پرونده انتخاباتى بم حاکی است که به موجب قانون انتخابات در تاریخ یکشنبه سوم مهر 28 از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه و معتمدین جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب

+++

‌فرعى و انتشار آگهى از تاریخ سه‌شنبه 13 مهر تا تاریخ 16 مهر جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین گردید و از تاریخ 17 مهر آرا استخراج و قرائت گردید. پس از قرائت آرا آقاى على‌اکبر سالار‌بهزادى با اکثریت 6121 راى از مجموع 6920 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان بم انتخاب و طبق قانون انتخابات یک هفته جهت رسیدگى به شکایات تعیین گردید و در موعد مقرر شکایتى راجع به انتخابات به انجمن واصل نشد و قبولى آقاى على‌اکبر بهزادى طبق قانون استعلام گردید ایشان به علت کسالت از قبولى نمایندگى امتناع و اعتبار نامه به نام نفر دوم آقاى زین‌العابدین سالار‌بهزادى که داراى 637 راى از مجموع 6920 راى بودند صادر گردید. پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگى به محتویات آن و عدم شکایت شعبه صحت انتخابات شهرستان بم و همچنین نمایندگى آقاى زین‌العابدین سالار‌بهزادى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- تصویب شد. آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى کشاورز‌صدر

پرونده انتخابات خرم آباد حاکى است که به موجب قانون انتخابات در تاریخ 2/ 6/ 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى در کلیه حوزه‌ها از تاریخ 21/ 6/ 28 تا تاریخ 5/ 7/ 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ راى تعیین گردید در نتیجه آقاى محمد‌على کشاورز‌صدر با اکثریت 20908 راى از مجموع 27353 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى خرم آباد انتخاب و در مدت مقرر شکایتى مبنى بر غیر قانونى بودن انتخابات به انجمن واصل و چون انجمن شکایات واصله را بى‌مورد تشخیص داد در تاریخ ششم مهر ماه اعتبارنامه به نام آقاى محمد‌على کشاورز‌صدر صادر نموده است.

شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایات واصله در موعد مقرر به مجلس شوراى ملى چون شکایات را غیر وارد تشخیص داد صحت انتخابات خرم آباد و نمایندگى آقاى محمد‌على کشاورز‌صدر را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

جمعى از نمایندگان: (مبارک است)

رئیس- تصویب شد. آقاى شوشترى مخبر شعبه اول‏

اعتبارنامه آقاى رضوى‏

پیرو گزارش شماره 16 مربوط به انتخابات شیراز و نمایندگى آقاى مهدى صدر‌زاده آقاى ابوالحسن رضوى با اکثریت 33240 راى از مجموع 45148 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان شیراز انتخاب و در تاریخ 18/ 8/ 28 از طرف انجمن اعتبار‌نامه به نام ایشان صادر شده است شعبه چهارم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت نمایندگى آقاى ابوالحسن رضوى راتأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد.

رئیس- تصویب شد. آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى حاذقى‏

پرونده انتخاباتى جهرم حاکى است که در تاریخ 5/ 7/ 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و انتخاب حوزه‌هاى فرعى و انتشار آگهى در کلیه شعب از روز چهار شنبه 14 مهر تا روز دوشنبه 18 مهر ماه 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین می‌گردد و در نتیجه تعداد 5631 راى اخذ و چون آرا حوزه جلکاه مشکوک به‌نظر مى‌رسد آرا آن حوزه بنا به تصمیم انجمن مرکزى نظارت انتخابات باطل و در نتیجه آقاى ابوالفضل حاذقى به اکثریت 1961 راى از مجموع 5204 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب و در موعد مقرر چند فقره شکایت به دفتر انجمن واصل می‌شود که چون انجمن شکایات را بی‌مورد تشخیص می‌دهد در تاریخ سوم آبان‌ماه اعتبارنامه به نام آقاى حاذقى صادر می‌نماید

پس از رسیدگى به محتویات پرونده در شعبه دوم و توجه به شکایات واصله در موعد مقرر به مجلس شوراى ملى شعبه چون شکایات را غیر وارد تشخیص داد صحت انتخابات جهرم و نمایندگى آقاى ابوالفضل حاذقى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌گردد.

رئیس- تصویب شد آقاى تیمور‌تاش مخبر شعبه چهارم‏

اعتبار‌نامه آقاى دکتر طاهرى‏

به طوری که از پرونده انتخاباتى یزد استنباط مى‌شود مقدمات انتخابات شهرستان یزد مطابق قانون انجام در تاریخ 16/ 7/ 28 اقدام به توزیع تعرفه و اخذ آرا شده پس از استخراج و قرائت آرا آقاى دکتر هادى طاهرى با اکثریت 26041 راى از مجموع 27333 راى مأخوذه در درجه اول به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى یزد انتخاب و در موعد مقرر چند فقره شکایت به دفتر انجمن واصل که چون مستند به دلیل نبود مورد توجه واقع نگردید و درتاریخ سوم آبان ماه 28 انجمن اعتبار‌نامه به نام آقاى دکتر هادى طاهرى صادر مى‌نماید.

شعبه چهارم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایات در مدت مقرره صحت انتخابات یزد و نمایندگى آقاى دکتر هادى طاهرى را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد. آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى دکتر راجى‏

پرونده انتخاباتى خرمشهر حاکى است که طبق قانون انتخابات در تاریخ 3/ 7/ 28 از طرف فرماندار جهت تشکیل انجمن مرکزى نظارت انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى در کلیه شعب از تاریخ 12/ 7/ 28 تا تاریخ 16/ 7/ 28 جهت توزیع تعرفه و اخذ آرا تعیین مى‌گردد و پس از استخراج و قرائت آرا آقاى دکتر عبدالحسین راجى به اکثریت 15561 راى از مجمو. ع 16910 راى به نمایندگى از حوزه انتخابیه خرمشهر انتخاب و در موعد مقرر یک فقره شکایت به انجمن واصل که چون انجمن شکایت مزبور را غیر وارد دانسته در تاریخ 2 آبان‌ماه 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید.

شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و توجه به شکایاتى که در موعد مقرر به مجلس شوراى ملى رسیده بود چون شکایات را بى‌مورد تشخیص داد صحت انتخابات شهرستان خرمشهر و نمایندگى آقاى دکتر عبدالحسین راجى را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى گردد.

رئیس تصویب شد. آقاى تیمورتاش مخبر شعبه چهارم‏

اعتبارنامه آقاى کوراوغلى‏

جریان مشروح انتخابات یزد در گزارش شماره 18 معروض گردید در درجه دوم آقاى حسین کوراوغلى به اکثریت 25654 راى از مجموع 27333 راى به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى یزد انتخاب و درتاریخ سوم آبان‌ماه اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌گردد.

شعبه چهارم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت نمایندگى آقاى کوراوغلى را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌شود.

رئیس- تصویب شد. آقاى فرهودى مخبر شعبه ششم‏

اعتبارنامه آقاى صمد سودآور

پیرو گزارش شماره چهار مربوط به انتخابات شهرستان مشهد گزارش مى‌دهد که آقاى صمد سودآور به اکثریت 32475 راى از مجموع 42345 آرا مأخوذه در درجه چهارم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى مشهد انتخاب شده‌اند و در تاریخ نهم آذر 1328 اعتبارنامه به نام ایشان صادر گردیده پس از رسیدگى در شعبه صحت نمایندگى مشارالیه با راى مخفى تأیید شد و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى گردید.

رئیس- تصویب شد. آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى غضنفرى‏

پیرو گزارش شماره 18 از شعبه دوم راجع به انتخابات شهرستان خرم آباد به نمایندگى آقاى محمدعلى کشاورز‌صدر آقاى على‌محمد غضنفرى با اکثریت 18143 راى از مجموع 27353 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى شهرستان خرم آباد انتخاب و در تاریخ 6 مهر 28 اعتبارنامه به نام ایشان صادر شده است. شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد. آقاى تیمورتاش مخبرشعبه چهارم‏

اعتبارنامه آقاى هراتى‏

پیرو گزارش شماره 19 از شعبه چهارم راجع به نمایندگى آقاى کوراوغلى و توجه به گزارش شماره 18 راجع به جریان انتخابات یزد آقاى محمد هراتى به اکثریت 20366 راى از مجموع 27333 راى در درجه سوم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه ازطرف حوزه انتخابیه یزد انتخاب و انجمن در تاریخ سوم آبان‌ماه اعتبارنامه به نام ایشان صادر مى‌نماید.

+++

‌شعبه چهارم پس از رسیدگى به محتویات پرونده وعدم وصول شکایات در موعد مقرر صحت نمایندگى آقاى محمد هراتى را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد. آقاى حاذقى مخبر شعبه دوم‏

اعتبارنامه آقاى نبوى‏

پرونده انتخاباتى نیشابور حاکى است که به موجب ماده 14 قانون انتخابات از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه جهت تشکیل انحمن مرکزى نظارت انتخابات دعوت به عمل آمده و پس از تعیین اعضای اصلى و على‌البدل و تشکیل شعب فرعى و انتشار آگهى از تاریخ شنبه دوم مهر‌ماه تا چهارشنبه 9 مهرماه جهت توزیع تعرفه و اخذ راى اعلام شد پس از استخراج و قرائت آرا آقاى سید‌ حسن نبوى با اکثریت 11316 راى از مجموع 13419 راى مأخوذه به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى نیشابور انتخاب و یک‌هفته جهت ریسیدگى به شکایات اعلام گردید ولى در ظرف مدت مزبور شکایتى به انجمن واصل نگردید و در تاریخ 16 مهرماه انجمن اعتبارنامه به نام ایشان صادر نموده است.

شعبه دوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایات در مدت مقرر به مجلس صحت انتخابات شهرستان نیشابور و نمایندگى آقاى سیدحسن نبوى را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

رئیس- تصویب شد (جمعى از نمایندگان مبارک است) آقاى دکتر کیان مخبر شعبه سوم‏

اعتبارنامه آقاى مخبر فرهمند

پیرو گزارش شماره 13 از شعبه سوم راجع به انتخابات همدان آقاى حسن مخبر فرهمند به اکثریت 32975 راى از مجموع 41164 راى دردرجه دوم به نمایندگى شانزدهمین دوره تقنینیه از حوزه همدان انتخاب و در تاریخ 14 آبان ماه 28 اعتبارنامه از طرف انجمن به نام ایشان صادر شده است.

شعبه سوم پس از رسیدگى به محتویات پرونده به طوری که در گزارش شماره 13 جریان مشروح آن معروض گردید صحت نمایندگى آقاى مخبر فرهمند را تأیید نموده و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌گردد.

اورنک- به اهالى همدان مبارک است.

رئیس- تصویب شد. حالا اجازه بفرمایید شروع کنیم. به انتخاب هیئت رئیسه (جمعى از نمایندگان ختم جلسه) (اورنک- انتخاب هیئت رئیسه دو سه ساعت وقت مى‌خواهد) اجازه بفرمایید.

4- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

اورنک- آقاپیشنهاد می‌کنیم جلسه راختم بفرمایید. جلسه آینده را هم سه‌شنبه قرار بگذارید.

رئیس آقاى صفوى:

صفوى بنده استدعا مى‌کنم آقایان به رعایت مواد نظامنامه توجه بفرمایند که انتظامات مجلس برقرار باشد (صحیح است) الان یک ساعت از ظهر گذشته است و ساعت ده مجلس تشکیل شد. سه ساعت برطبق نظامنامه ما مشغول کار بوده‌ایم و انتخاب هیئت رئیسه هم همان طور که آقاى اورنگ فرمودند دو سه ساعت طول می‌کشد و قبلاً هم مطالعه لازم دارد بنده تقاضایم این است که جلسه را ختم بکنیم و روز دوشنبه صبح .... (اورنگ- آقاى صفوى روز دوشنبه هیچ وقت جلسه نبوده است) (زنگ رئیس) (اورنگ - آیین‌نامه را هم توجه بفرمایید) پس صبح سه شنبه جلسه باشد.

رئیس- اجازه بفرمایید. اولاً انتخاب هیئت رئیسه موکول براى مجلس است اگر اجازه می‌دهید استدعا مى‌کنم توجه بفرمایید که من عرایضم به سمع همه آقایان برسد جلسه را که فرمودید ختم کنیم و انتخاب هیئت رئیسه را هم بگذاریم براى جلسه بعد (صحیح است) فردا هم یک‌شنبه است و مجلس سناست (کشاورز ‌صدر- بعد از ظهر جلسه بشود) آنها هم یک روز در میان جلسه خواهند داشت یعنى ممکن است روز سه شنبه هم جلسه داشته باشند به علاوه مطابق آیین‌نامه بایستى که مذاکرات مشروح این جلسه قبل از آن جلسه به نظر آقایان برسد (صحیح است) این گزارشات شعب باید تمام جزء صورت‌مجلس بشود و به روز دوشنبه و سه‌شنبه نخواهدرسید. اگراجازه بفرمایید جلسه را براى روز چهارشنبه ساعت 9 صبح تعیین می‌کنیم دستور هم انتخاب هیئت رئیسه است.

 (مجلس یک ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس سنى مجلس شوراى ملى- مخبر فرهمند .

+++

شماره 2323              17/ 2/ 1328

قوانین‏

وزارت دارایى‏

فرمان همایونى راجع به جریان قانون اصلاح مقررات بازنشستگى و قانون مزبور که در جلسه هیجدهم فروردین ماه 1328 به تصویب شوراى ملى رسیده است ذیلا ابلاغ مى‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران‏

محل صحه مبارک‏

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر مى‌داریم‏

ماده اول- قانون اصلاح مقررات بازنشستگى که در جلسه هیجدهم فروردین ماه 1328 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و منضم به این دست‌خط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند.

به تاریخ 24 فروردین ماه 1328

قانون اصلاح مقررات بازنشستگى‏

ماده واحده- مستخدمین ادارى و مجلس شوراى ملى و قضایى و همچنین مستخدمین بلدى و موسسات دولتى همین که به سن هفتاد سال تمام رسیدند اجباراً بازنشته خواهند شد به استثناى رئیس و دادستان و مستشاران و قضاوت و داد‌یاران دیوان کشور و دادگاه عالى انتظامى و استادان و پزشکان دانشگاه که در سن هفتادو‌پنج سالگى اجباراً بازنشسته مى‌شوند.

میزان حقوق بازنشستگى عبارت خواهد بود از یک سى‌ام آخرین حقوق و کمک دریافتى ضرب در سنین خدمت که در هر حال از جمه آخرین حقوق و کمک دریافتى نباید تجاوز نماید.

کارمندانی که داراى شصت سال تمام سن و 25 سال خدمت متوالى و یا سى سال خدمت متناوب باشند میتوانند تقاضاى بازنشستگى نموده و به ترتیب فوق‌بازنشسته شوند. دولت نیز می‌تواند در ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون این قبیل مستخدمین را بازنشسته نماید. اعاده مجدد بازنشستگان به خدمت دولت یا بنگاه‌ها یا شرکت‌هاى دولتى ممنوع است.

تبصره (1)- از این تاریخ حقوق تقاعد از اصل حقوق و کمک اخذ می‌گردد.

تبصره (2)- از این تاریخ به جمع وجوهی که به بازنشستگان فعلى پرداخته مى‌شود 25% علاوه خواهد شد.

تبصره (3)- کسانی که قبلاً بازنشسته شده و مجدد به خدمت پذیرفته شده‌اند مشمول این قانون خواهند بود به شرط این که اعاده به خدمت قبل از تاریخ پیشنهاد این قانون به مجلس شوراى ملى باشد.

تبصره (4)- حقوق متقاعدین به طور ماهانه و در محل اقامت آنها مانند سایر کارمندان دولت باید تأدیه شود به شرطى که در اقامت‌گاه آنها اداره دارایى و یا شعبه بانک ملى موجود باشد.

تبصره (5)- از اول مهرماه 1328 به جاى مستخدمینى که به موجب این قانون بازنشسته می‌شوند فقط وزارتخانه هایى مى‌توانند کارمند جدید استخدام کنند که لایحه قانون سازمان خود را با تصریح تعداد و نوع مستخدمین مورد ضرورت تقدیم مجلس شوراى ملى نموده باشند.

تبصره (6)- اشخاصی که از اول سال 1325 به این طرف بازنشسته شده‌اند طبق مقررات این قانون حقوق بازنشستگى به آنها تعلق می‌گردد مشروط به این که پایه رتبه‌هاى آنها طبق مقررات قانون استخدام کشورى و یا قضایى محسوب شود.

تبصره (7)- میزان حقوق بازنشستگى براى افسران و هم‌ردیفان ارتش وژاندار‌مرى کل کشور عبارت از یک سى‌ام مجموع آخرین حقوق و کمک و مزایاى دریافتى و براى درجه‌داران جزء و افراد داوطلب یک سى‌ام ضرب در سنین خدمت خواهد بود که در هر حال از جمع آخرین حقوق و مزایاى دریافتى نباید تجاوز کند از این تاریخ به‌ وجوه پرداختى به بازنشستگان فعلى صدى بیست‌و‌پنج علاوه خواهد شد.

تبصره (8)- افراد و ردیف افراد شهربانى کل کشور که داخل خدمت شده و می‌شوند موظف‌اند مقررى و اضافات ماه اول و کشور بازنشستگى را طبق مقررات مانند سایر مستخدمین به صندوق بازنشستگى کشورى بپردازند و در موقعى که بازنشسته یا موظف می‌شوند به ماخذ آخرین حقوق ثابت و کمک از مقررات فصل 5 قانون استخدام افراد و ردیف افراد مصوب مهرماه 1309 استفاده خواهند نمود مشروط بر‌ این ‌که حقوق بازنشستگى مدت خدمت قبلى را بپردازند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم فروردین ماه 1328 به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- رضاحکمت اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است. م- 7063 نخست وزیر است.

شماره 22634/ 95271               19/ 11/ 28

 

انتصابات و احکام‏

در وزارت کشور

آقاى عبدالحسین محمودى متصدى امور استخدامى استان دهم اداره کارگزینى از تاریخ 19/ 11/ 28 به سمت معاونت فرماندارى کاشان منتقل و منصوب شدند. وزیر کشور

 

شماره 15958/ 28018                        28/ 10/ 25

آقاى تقى اصولى سردفتر ازدواج مرند

نظر به این که در دادگاه بدوى انتظامى سردفتران به انفصال دائم محکوم شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شماره 1 تا خاتمه رسیدگى انتظامى از تصدى دفتر ازدواج معلق مى‌نماید. وزیر دادگسترى‏

شماره 28012/ 15192                     25/ 10/ 28

آقاى ابوالفضل روحانى‏

به موجب این ابلاغ دفتر شماره 1 در دهکده سیف آباد دهستان رادمند حومه قزوین براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 15349- 28106                     26/ 10/ 28

آقاى محمد موسى ربانى‏

به موجب این ابلاغ دفاتر شماره 1 در بخش قصر قند بلوچستان براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد. وزیردادگسترى‏

شماره 15961- 28032                     26/ 10/ 28

آقاى احمد فاضل سردفتر اسناد رسمى شماره 4 مشهد

نظر به این که در دادگاه بدوى انتظامى سردفتران به انفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شماره 1 تا خاتمه رسیدگى انتظامى از تصدى دفتر اسناد رسمى معلق مى‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 28026/ 15374                     25/ 10/ 28

آقاى اسماعیل یوسف‌مردوخى سردفتر ازدواج و طلاق قصبه دیوان دره‏

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما کمافى‌السابق به شهر سنندج تبدیل مى‌شود طبق مقررات انجام وظیفه نمایید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 28030/ 15960                    26/ 10/ 28

آقاى على قانع‌دامغانى سردفتر ازدواج و طلاق قراء چهار‌برج و اسلامیه و کاظم‌آباد و کوشک جهدى میان‌ولایت مشهد

نظر به این که در دادگاه بدوى انتظامى سردفتران به اتهام تخلف در ثبت ازدواج به انفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را تا خاتمه رسیدگى انتظامى از تصدى دفتر ازدواج معلق مى‌نماید.

وزیردادگسترى

+++

شماره 28112/ 15947                  26/ 10/ 28

آقاى سیدمحمدعلى موسوى‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سوم آغاز جارى منصوب مى‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید. وزیردادگسترى‏

شماره 28020/ 15959                 25/ 10/ 28

آقاى غلامرضا شریعتى سر‌دفتر اسناد رسمى دهستان پنرکى چناران مشهد

نظر به این که در دادگاه بدوى انتظامى سردفتران به انفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را تا خاتمه رسیدگى انتظامى از تصدى دفتر اسناد رسمى معلق مى‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 28032/ 15957                        25/ 10/ 28

آقاى محمد حاج‌محمدى سردفتر ازدواج و طلاق شهر قزوین‏

نظر به این که در دفتر دادگاه بدوى انتظامى سردفتران به اتهام تخلف در ثبت ازدواج به انفصال موقت محکوم شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شماره 1 تا خاتمه رسیدگى انتظامى از تصدى دفتر ازدواج معلق مى‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 26395/ 15956                   25 / 10/ 28

آقاى سیدعلى کاظمى سردفتر اسناد رسمى شماره 108 تهران‏

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شماره 1 از تصدى دفاتر اسناد رسمى و گواهى صحت امضا معلق مى‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 15291/ 28014                  25 / 10/ 28

آقاى سید‌ابوالحسن بهشتى سردفتر ازدواج سابق قریه سرکان‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قریه سرکان تویسرکان مجدداً براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیردادگسترى‏

شماره 28742/ 15576                  2/ 11/ 28

آقاى على اندرمانى سردفتر ازدواج شماره 4 شهررى‏

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفتر ازدواج معلق مى‌نماید.

وزیردادگسترى‏

شماره 26985/ 15573                 3/ 11/ 28

آقاى اسمعیل انورى سردفتر ازدواج و طلاق تهران‏

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق معلق مى‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 26983/ 15817                 3/ 11/ 28

آقاى قربان‌على شریعتى سردفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق دهستان مزینان سبزوار

نظر به این که بر اثر گزارش واصله در مورد ثبت ازدواج مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را تصدى دفتر ازدواج معلق مى‌نماید.

وزیردادگسترى‏

شماره 28564/ 16002               1/ 11/ 28

آقاى سیدمحمد‌على موسوى‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در آغاز جارى بهبهان براى ثبت ازدواج رسمیت مى‌دهد.

وزیردادگسترى‏

شماره 28632/ 15813              2/ 11/ 82

آقاى نصرالله جعفرى‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهکده بام حومه حسین‌آباد سبزواز براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

‌وزیردادگسترى‏

شماره 28562/ 15813             1/ 11/ 28

آقاى محمدتقى هوشیار سر‌دفتر اسناد رسمى معاملات الیگودرز

به موجب این ابلاغ دفتر شمارا در الیگودرز براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیردادگسترى‏

آقاى عبدالحسین مفاخر سردفتر ازدواج اهواز

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفتر ازدواج معلق مى‌نماید.

وزیردادگسترى‏

شماره 28626/ 14727                 2/ 11/28

آقاى حسین تبریزى دفتریار و نماینده دفتر اسناد رسمى شماره 97 تهران‏

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از شغل دفتر‌یارى و نمایندگى دفتر اسناد رسمى پذیرفته مى‌شود.

وزیردادگسترى‏

شماره 28558/ 15837                1/ 11/ 28

آقاى حسین واعظى‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان نیستانک نائین براى ثبت ازدواج رسمیت مى‌دهد.

وزیردادگسترى‏

شماره 28630/ 15810               2 ‌/ 11/28

آقاى على اکبر جعفرى‏

به موجب این ابلاغ ذفاتر شما را در دهکده‌هاى خنک دروبخت و نوده و حسن‌آباد از دهستان الفو بیرجند براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت مى‌دهد.

وزیردادگسترى‏

شماره 28560/ 15821              1‌/ 11/ 28

آقاى عبدالصمد قارى‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر قوچان براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد.

وزیردادگسترى‏

شماره 30076/ 16848             22/ 11/ 28

آقاى محمدحسین حکمى سردفتر اسناد رسمى و ازدواج وطلاق ارادان‌خوار

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به گرمسار تبدیل مى‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیردادگسترى‏

شماره 30072/ 16705             22/ 11/ 28

آقاى سید‌‌عبدالحسین دریابارى‏

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در فرح‌رود و قرنچاى حومه فیروزکوه براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیردادگسترى‏

شماره 28479/ 16344            20‌/ 11/ 28

آقاى محمد صدیقى سردفتر اسناد رسمى طالقان‏

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتراسناد رسمى شما را از تصدى دفتراسناد رسمى معلق مى‌نماید.

وزیردادگسترى‏

شماره 30124/ 16250            23/ 11/ 28

آقاى سید‌هدایت‌الله عقدائى سردفتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق عقدا یزد

نظر به این که براثر گزارش واصله در مورد ثبت ازدواج مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتراسناد رسمى شما را از تصدى دفتر ازدواج معلق مى‌نماید.

 وزیردادگسترى

+++

 شماره 16429/ 30224                     24/ 11/ 28

آقاى محمد لطیف‌پور سر‌دفتر ازدواج شهرستان همدان‏

نظر به این‌که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون اسناد رسمى شما را از تصدى دفتر ازدواج معلق مى‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 30130/ 15819                     23/ 11/ 28

آقاى احمد احمدى سردفتر ازدواج و طلاق دهستان شاخن بیرجند

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مرتکب تخلفاتى شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى شما را از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق معلق مى‌نماید.

وزیردادگسترى‏

شماره 30128/ 16165                    23/ 11/ 28

آقاى عبدالحسین ترابى‌نژاد سر‌دفتر ازدواج و طلاق سابق کوهپایه کرمان‏

نظربه این که محاکمه انتظامى شما منتهى به صدور حکم قطعى پنج ماه انفصال بوده که درباره شما اجرا شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق اعلام می‌دارد.

وزیردادگسترى‏

شماره 28481/ 16412                    20 / 11/ 28

آقاى باقر حکمت‌نیا سر‌دفتر اسناد رسمى شماره 45 تبریز

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفتر اسناد رسمى پذیرفته می‌شود.

وزیردادگسترى‏

شماره 28475/ 16697                   20/ 11/ 28

آقاى محمد‌باقر آیت‌الهى سردفتر اسناد رسمى معاملات و ازدواج قصبه نفت یزد

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به بخش خور و بیابانک تبدیل مى‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیردادگسترى‏

شماره 30086/ 16698                    22/ 11/ 28

آقاى سید‌محمد‌هادى رضوى ارسنجانى‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در ارسنجان شیراز براى ثبت ازدواج رسمیت مى‌دهد.

‌وزیردادگسترى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294520!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)